Anda di halaman 1dari 7

Po programu iz Slubenog glasnika RS 31/00

LITERATURA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU


Slubeni glasnik RS 17/93,Izmjene 85/03

PRAVILNIK O NAINU POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA


Slubeni glasnik 1/94

KOMISIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA U RS


Slubeni glasnik RS 20/03, Izmjene 32/03, 92/03

DANA 01.03.2004.godine

GRAANSKO PRAVO(PROCESNO)
1. ZAKON O OSNOVNIM SVOJINSKO PRAVNIM ODNOSIMA Sl.List.SFRJ 6/80, izmjene 36/90 Dodatak : Pravilnik o upisu u registar zajednikih etaznih vlasnika stambenih zgrada SlGl.RS 74/03 2. ZAKON O SVOJINI NA DIJELOVIMA ZGRADA Sl.List.SRBiH 37/77 3. ZAKON O GRAEVINSKOM ZEMLJITU 4. ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI 4/89, 29/90, 22/91, Sl.Gl.RS 29/94 Sl.Gl.RS 41/03, izmjene 86/03 Sl.List.SRBiH 38/78, izmjene

5. ZAKON O STAMBENIM ODNOSIMA Sl.List SRBiH 14/84, izmjene 12/87, Sl.Gl.RS 19/93, 22/93, 12/99, 31/99 Dodatak : Zakon o privatizaciji dravnih stanova Sl.Gl.RS 11/00, izmjene : 18/01, 35/01, 47/02 Zakon o odravanju stambenih zgrada Sl.Gl.RS 16/02, izmjene 65/03 6. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA Sl.Gl.RS 55/03 Dodatak : Uredba o tehnikoj dokumentaciji isticanju ovlatenja za projektovanje nadzor i izvo|enje geodetskih radova Sl.Gl.RS 78/03 Uredba o uslovima za osnivanje i registraciju geodetskih organizacija Sl.Gl.RS 78/03 Uputstvo o uslovima i nainu povjeravanja i izvoenja geodetskih radova Sl.Gl.RS 77/02 Zakon o zemljinim knjigama Sl.Gl. 74/02 i 67/03 Pravilnik o postupanju u zemljino knjinim stvarima Sl.Gl.RS 105/03 Pravilnik o elektronskom voenju zemljinih knjiga Sl.Gl.RS 105/03 Pravilnik o obrazovanju i strunom ispitu za zemljino knjinog referenta Sl.Gl.RS 105/03 7. ZAKON O NASLEIVANJU Sl.List.SRBiH 7/80, izmjene 15/80 8. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl.List SFRJ 29/78, izmjene 39/85, 45/89, 57/89, Sl.Gl.RS 17/93, 3/96, 39/03 9. ZAKON O ZAKUPU POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA Sl.List SRBiH 33/77, izmjene 12/87, 30/90 10.ZAKON O PARNINOM POSTUPKU Sl.Gl.RS 58/03, izmjene 85/03 11.ZAKON O VANPARNINOM POSTUPKU Sl.List RSBiH 10/89 12.ZAKON O IZVRNOM POSTUPKU Sl.Gl.RS 59/03, izmjene 85/03 Dodatak : Odlika o nainu izvrenja izvrnih rjeenja Sl.Gl.RS 13/03 Zakon o privremenom odlaganju od izvrenja potraivanja iz budeta RS Sl.Gl.RS 110/03 Zakon o eksproprijaciji Sl.Gl.RS 8/96, izmjene 9/96, 15/96 13..ZAKON O REAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U ODREENIM ODNOSIAM Sl.List.SFRJ 43/82 14.PORODINI ZAKON Sl.Gl.RS 54/02

KRIVINO PRAVO (PROCESNO)


15. 16.

KRIVINI ZAKON Sl.Gl.RS 49/03 ZAKON O KRIVINOM POSTUPKU

Sl.Gl.RS 50/03, dodatak:Zakon o zatiti svjedoka u krivinom postupku Sl.Gl.RS 48/03


17.

ZAKON O IZVRENJU KRIVINIH SANKCIJA Sl.Gl.RS 64/01

Dodatak : Pravilnik o kaznenoj evidenciji Sl.Gl.RS 6/94 Pravilnik o postupku izvrenja smrtne kazne SlGl.RS 30/94 Zakon o pomilovanju SlGl. RS 32/94 izmjena Sl.Gl.RS 2/95 Upustvo o postupku pomilovanja SlGl.RS 5/95 Zakon o osnivanju ustanova za izvravanje krivinih sankcija Sl.Gl.RS 3/96 Zakon o amnestiji Sl.Gl.RS 13/96 izmjene : 40/98, 17/99
18.

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU Sl.Gl.RS ZAKON O ORUJU I MUNICIJI Sl.Gl.RS


izmjene : 16/95, 8/96, 9/96, 6/97, 10/98,

25/02
19.

13/93, 34/99

PRIVREDNO PRAVO
1. ZAKON O PREDUZEIMA Sl.Gl.RS 24/98, izmjene 62/02, 66/02 2. ZAKON O UPISU U SUDSKI REGISTAR Sl.Gl.RS 24/98, iznjene 37/01, 24/03 Dodatak : Uredba o upisu u sudski registar Sl.Gl.RS 30/99 Uredba o dopuni uredbe u o upisu u sudski registar Sl.Gl.RS 4/01 3. ZAKON O PRINUDNOM PORAVNANJU ,STEAJU I LIKVIDACIJI Zakon o steaju Sl.Gl.RS 67/02, ispravka 77/02 Pravilnik o programu strunog ispita za steajnog upravnika i nain njegovog polaganja Sl.Gl.RS 6/03 Zakon o likvidacionom postupku Sl.Gl.RS 64/02 4. ZAKON O BANKAMA Sl.Gl.RS 74/02, izmjene 24/03 5. ZAKON OHARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI Sl.Gl.RS 4/02 6. ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA Sl.Gl.RS 14/00, izmjene 20/00 7. ZAKON O SPOLJNO TRGOVINSKOM POSLOVANJU Sl.Gl.RS 5/93 8. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl.List.SFRJ 29/78, izmjene 39/85, 45/89, 57/89, Sl.Gl.RS 17/93, 3/96, 39/03 9. ZAKON O POLITICI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U BiH Sl.Gl.RS 4/98, izmjene 25/02 10. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA I KOCESIJAMA Sl.Gl.RS 21/96, izmjene 5/99, Zakon o stranim ulaganjima 25/02 11. ZAKON OCENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Sl.Gl.RS 24/98 12. ZAKON O MENICI Sl.Gl.RS 32/01 13. ZAKON O EKU Sl.Gl.RS 32/01 14. UREDBA O UPISU U SUDSKI REGISTAR Sl.Gl.RS 30/99 (pod takom dva)

UPRAVNO PRAVO
1. ZAKON OPTEM UPRAVNOM POSTUPKU Sl.Gl.RS 13/02 2. ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA Sl.Gl.RS 12/94 3. ZAKON O DRAVNOJ UPRAVI Sl.Gl.RS 11/94 4. ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRAVNIM ORGANIMA Sl.Gl.RS 11/94, izmjene 6/97 Dodatak: ZAKON O RADU Sl.Gl.RS 38/00, izmjene 40/00, 47/02, 66/03 Zakon o trajku Sl.Gl.RS 10/98 Zakon o inspekciji rada Sl Gl.RS 32/01 Zakon o zapoljavanju Sl.Gl.RS 38/00, izmjene 85/03 5. ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Sl.Gl.RS 35/99, izmjene 20/01, 51/01 Dodatak: Zakon administrativnoj slubi u RS Sl.Gl.RS 16/02, izmjene 62/02 Zakon o dravnoj slubi u institucijama BiH Sl.Gl.RS 31/02 6. OPTI KOLEKTIVNI UGOVOR Sl.Gl.RS 13/98, izmjene 39/99, 26/00, 21/01 Dodatak : Posebni kolektivni ugovor za oblast pravosua Sl.Gl.RS 13/98, izmjene 61/01 7. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Sl.Gl.RS 18/99, izmjene 51/01, 70/01 8. ZAKON OZDRAVSTVENOJ ZATITI Sl.Gl.RS 18/99, izmjene 58/01, 62/02 9. ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Sl.Gl.RS 32/00, izmjene 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03

10. ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA Sl.Gl.RS 35/99 Dodatak : Zakon o socijalnoj zatiti Sl.Gl.RS 7/93, izmjene 15/96, 110/03

USTAVNO PRAVO
1. 2. 3. 4. 5. USTAV REPUBLIKE SRPSKE SA AMANDMANIMA USTAV BOSNE I HERCEGOVIME USTAVNI ZAKON ZA SPROVOENJE USTAVRA RS Sl.Gl.12/92 ZAKON O USTAVNOM SUDU RS Sl.Gl.24/94, izmjene 23/98 ZAKON O VLADI RS Sl.Gl.RS 3/97, izmjene 3/98 Dodatak : Poslovnik vlade RS Sl.Gl.RS 14/01 6. ZAKON O MINISTARSTVIMA Sl.Gl.RS 70/02 Dodatak : Zakon o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima RS Sl.Gl.RS 25/03 7. ZAKON O SUDOVIMA I SUDSKOJ SLUBI Sl.Gl.RS 13/00, izmjene 15/00, 16/00, 70/01, 77/02, 85/03, 96/03, 114/03 Dodatak : Zakon osudu BiH Sl.Gl.RS 40/00, Izmjene 55/02 8. ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA I ODBORNIKA Sl.Gl.34/02 Dodatak : Izborni zakon RS Sl.Gl.RS 34/02 9. ZAKON O POLITIKIM ORGANIZACIJAMA Sl.Gl.RS 15/96 Dodatak : Pravilnik o jedinstvenom registru politikih organizacija i udruenja Sl.Gl.RS 16/96, izmjene 17/02 10. ZAKON O UDRUENJIMA I FONDACIJAMA Sl.Gl.RS 52/01 11. ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Sl.Gl.RS 35/99, izmjene 20/01, 51/01 12. ZAKON O ADVOKATURI Sl.Gl.RS 37/02 Dodatak : Statut advokatske komore Sl.Gl.RS 92/03 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika Sl.Gl.RS 92/03 Kodeks etike advokata Sl.Gl.RS 92/03 13. ZAKON O JAVNO TUILATVU Sl.Gl.RS 13/00, izmjene 15/00, 16/00, 70/01, 85/03 Dodatak : Zakon o tuilatvu BiH Sl.Gl.RS 55/02 Zakon tuilatvu RS Sl.Gl.RS 55/02

Zakon o visokom sudskom it uilakom savjetu RS Sl.Gl.RS 31/02, izmjene 55/02, 77/02 Zakon o visokom sudskom it uilakom savjetu BiH Sl.Gl.RS 77/02 14. ZAKON O OMBUDSMENU RS Sl.Gl.RS 4/00, izmjen 40/00, 32/00 Dodatak : Pravilnik o postupku Sl.Gl.RS 40/00 Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH Sl.Gl.SR 45/00 Pravila o postupku Sl.Gl.RS 61/01 15. ZAKON O DRAVLJANSTVU Sl.Gl.RS 35/99, izmjene 17/00