KAJIAN PENGLIBATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN ( PBT ) PASIR GUDANG DALAM SUKAN DAN REKREASI

YATIMAN BIN KAMSIDIN

PUSAT SUKAN UNIVERSITI MALAYA 2005

KAJIAN PENGLIBATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN ( PBT ) PASIR GUDANG DALAM SUKAN DAN REKREASI

OLEH : YATIMAN BIN KAMSIDIN VES 020140

SATU KAJIAN ILMIAH YANG DIKEMUKAKAN KEPADA UNIVERSITI MALAYA SEBAGAI MEMENUHI KEHENDAK KURSUS VMES3900 PROJEK SELIAAN KHAS ( PENGURUSAN SUKAN ) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN

PUSAT SUKAN UNIVERSITI MALAYA 2005

Penyerahan Latihan Ilmiah VMES3900 Projek Seliaan Khas ( Pengurusan Sukan )
Tajuk : Penglibatan Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang Dalam Sukan Dan Rekreasi.

Saya, YATIMAN BIN KAMSIDIN No. Matrik : VES020140 telah menyerahkan Latihan Ilmiah tersebut pada 10 FEBRUARI 2006 Di Pusat Sukan, Universiti Malaya.

Yang Benar Nama Pelajar Tandatangan : YATIMAN BIN KAMSIDIN : ________________________

Serahan diterima oleh : Nama Penyelia : DR MOHD SALLEH BIN AMAN Tandatangan : ________________________

Saksi : Nama Tandatangan : SALLEH B AHMAD VES 201039 : ___________________

PENGHARGAAN
Saya merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pensyarah Penasihat dan Penyelia saya Dr. Mohd Salleh b Aman yang sentiasa memberikan bimbingan, tunjuk ajar, dorongan serta teguran membina dari awal kajian ilmiah ini dirancangkan sehinggalah terhasilnya penulisan ini. Kepada beliau saya amat terhutang budi.

Saya turut merakamkan jutaan terima kasih kepada Bahagian Akademik Pusat Sukan, Universiti Malaya terutamanya kepada Pengarah Pusat Sukan,Universiti Malaya Dr. Teoh Heng Teong begitu juga Timbalan Pengarah Bahagian Akademik Pusat Sukan, Universiti Malaya Dr. Nadhratul Wardah Hj Salman yang telah memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ilmiah ini.

Seterusnya saya mengucapkan terima kasih sekalung budi kepada Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor, Cik Nurulaini Bt Bakri Penyelaras Sukan PBT & Sukan Kelab-kelab/NFC Johor, Majlis Sukan Negeri Johor, Syed Hamid Bin Syed Osman Pengurus Johor Circuit, Pn Rahmah Bt Mahmood Pegawai Tadbir Jabatan Kemasyarakatan PBT Pasir Gudang, En Razak B Abu Bakar Penyelaras Sukan PBT Pasir Gudang, Tn Hj Ismail b Md Taib Penyelaras Festival Layang-layang Antarabangsa, En Mohd Noh Bin Ayob pengiat Kelab Rakan Muda Taekwando R & R Worldwide, En Faizal Mohd Noh: Jurulatih 2nd Dan, Kelab Rakan Muda Taekwando R & R Worldwide dan En Asri Bin Karim Ketua Zon JKiD Permas Jaya yang telah banyak membantu memberikan pelbagai maklumat yang saya perlukan disepanjang proses saya menyiapkan kajian ilmiah ini.

Penghargaan khas ini saya rakamkan kepada isteri tercinta, Nor Afiza bt Hj Ayob yang sentiasa sabar dalam memberi dorongan serta galakan untuk menguatkan azam saya serta anak-anak perempuan dan lelaki kesayangan saya Amira, Aqila dan Akmal Rizal yang sentiasa menjadi sumber ilham saya di sepanjang proses kajian ilmiah ini dijalankan.

Akhir sekali, kepada seluruh ahli keluarga saya, rakan-rakan seperjuangan, sahabat handai seterusnya orang perseorangan yang telah membantu saya dalam menyempurnakan kajian ilmiah ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya ini. kepadaNya saya berserah dan kepadaNyalah sahaja saya memohon restu dan pertolongan.

ABSTRAK
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merupakan organisasi kerajaan yang paling hampir dengan masyarakat. Hubungan sektor PBT dengan sukan & rekreasi adalah saling bergantungan. PBT membangunkan sukan melalui dasar dan pentadbiran yang diwujudkan manakala perkembangan industri sukan dan rekreasi memantapkan sosioekonomi masyarakatnya. Adakah isu ini sama sifatnya di setiap kawasan PBT? Kajian ini memberi fokus kepada penglibatan Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang (PBT Pasir Gudang) dalam sukan dan rekreasi. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dengan menggabungkan beberapa kaedah termasuk kajian perpustakaan, analisa dokumentasi, temubual personal dan kerja-kerja pemerhatian secara berterusan bagi membantu pengkaji menggarap dan memahami perkembangan sukan dan rekreasi sebenar di sini. PBT Pasir Gudang memainkan peranan penting membangunkan sukan dan rekreasi, bukan sahaja membina kemudahan malah terlibat secara langsung dalam program sukan dan rekreasi di peringkat domestik, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Kebanyakan perkhidmatan dan program sukan dan rekreasinya dijalankan secara korporat dan usahasama dengan anak-anak syarikat Johor Corporation, pihak NGO, pihak swasta, agensi kerajaan dan kerajaan negeri. Pengurusan korporat menjamin pelestarian sukan dan rekreasi terutamanya sukan pelancongan. Jelas sekali, PBT Pasir Gudang telah mengambil tanggungjawab sepenuhnya memajukan sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi diberi perhatian Istimewa kerana ia memberi impak positif kepada daerah, negeri dan seluruh rakyat Johor.

KANDUNGAN
Muka Surat
PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i iii iv vi vii

BAB 1. PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Pendahuluan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif dan Soalan Kajian Signifikan Kajian Definisi-definisi istilah 1.6.1 Sukan 1.6.2 Rekreasi 1.6.3 Pihak Berkuasa Tempatan Carta Aliran Kajian 1 2 3 5 6 7 7 7 8 9

1.7 2.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) PASIR GUDANG 2.1 Pendahuluan 10 2.1.1 Pihak Berkuasa Tempatan Di Malaysia 10 2.1.2 Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 11 2.1.3 PBT Pasir Gudang 12 2.1.3.1 Sejaran Pasir gudang 12 2.1.3.2 Pentadbiran PBT Pasir Gudang 13 2.1.3.3 Pengurusan Sukan dan Rekreasi Secara korporat 14 Peranan PBT Di Malaysia Dalam Sukan Dan rekreasi 15 Penglibatan PBT Pasir Gudang Dalam Sukan dan Rekreasi 16 2.3.1 Peruntukan Program Sukan Dan Rekreasi 17 2.3.2 Penyediaan Kemudahan Sukan Dan rekreasi 17 Peranan PBT Dalam Sukan Dan rekreasi Satu Penilaian 18

2.2 2.3

2.4

3.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) PASIR GUDANG 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Perbincangan Bersama Penyelia 3.1.2 Proses Pengumpulan Bahan Dan maklumat 3.1.3 Proses Penyusunan Dan Analisa Bahan 3.1.4 Komputer Dan Proses Penulisan 20 20 21 22 22

4.

SUKAN DAN REKREASI DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) PASIR GUDANG 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pendahuluan Dasar Dan Polisi Korporat Sukan Dan Rekreasi PBT Pasir Gudang Sukan Dan Rekreasi Komuniti Di PBT Pasir Gudang Penstrukturan Program Sukan Dan rekreasi Di PBT Pasir Gudang Kemudahan-kemudahan Sukan Dan rekreasi Di PBT Pasir Gudang 24 24 25 26 30

5.

KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 5.2 5.3 5.4 Pengurusan Korporat Dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Pasir Gudang Kekuatan Utama Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang Kelemahan Utama Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang Dapatan Kajian Dan Kaitannya Dengan Soalan • Rumusan Dan Cadangan • Cadangan Kajian Lanjut • Kesimpulan 31 32 33 34 36 39 40 41

Rujukan Senarai Lampiran

SENARAI JADUAL
Muka Surat

Jadual 2.1 :Bilangan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia
Jadual 2.2: Corak penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi di Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis dan Dewan Bandaraya

11

15

Jadual 2.3: Penganjuran program sukan dan rekreasi mengikut peringkat Penganjuran 16 Jadual 2.4: Perbelanjaan program sukan PBT Pasir Gudang 2002 &2003 17 Jadual 2.5: Program-program wajib saranan Kerajaan Negeri Johor Jadual 2.6: Lokasi dan senarai aktiviti sukan dan rekreasi utama Jadual 3.1: Jadual matrik perancangan pengumpulan bahan Jadual 3.2: Jadual semakan bahan terkumpul Jadual 4.1: Program sukan dan rekreasi sukan komuniti terpilih Jadual 4.2: Program-program sukan dan rekreasi anjuran PBT Pasir Gudang. Jadual 4.3: Program-program sukan dan rekreasi anjuran bersama Kerajaan Persekutu, Kerajaan Negeri, Melalui Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia & Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor. Jadual 4.4: Program-program sukan dan rekreasi usahasama dengan NGO & pihak swasta Jadual 4.5: Kemudahan sukan dan rekreasi di kawasan PBT Pasir Gudang. 17 18 21 22 26 27

28 29 30

SENARAI RAJAH
Muka Surat Rajah 1.1: Carta aliran kajian Rajah 2.1: Pihak Berkuasa Tempatan Johor 9 11

Rajah 2.2: Peta Wilayah PBT Pasir Gudang

12

Rajah 2.3: Pasir Gudang asal sebagai sebuah perkampungan nelayan 12 Rajah 2.4: Struktur Organisasi PBT Pasir Gudang Rajah 2.5: Peranan jabatan-jabatan yang ditubuhkan dalam pengurusan sukan & rekreasi PBT Pasir Gudang. Rajah 3.1: Carta aliran proses menaip kajian ilmiah Rajah 4.1: Polisi Korporat PBT Pasir Gudang

13 16 23 25

BAB 1

PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN Malaysia kaya dengan sumber alam semulajadinya seperti hutan, sungai, pantai dan gugusan kepulauan yang indah dan menarik. Keluasannya adalah 330,200km³. Wajarlah kerajaan bertindak menjadikan Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan sukan dan rekreasi yang terunggul bagi masyarakat domestik dan antarabangsa. Di sinilah kerjasama dan komitmen daripada seluruh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) diperlukan untuk menyediakan kemudahan dan program sukan dan rekreasi yang sesuai. Secara langsung memenuhi saranan Dasar Sukan Negara untuk melaksanakan slogan “Malaysia Cergas” meliputi aktiviti “Sukan Prestasi Tinggi” dan “Sukan Massa”. Persoalannya, sudahkah semua PBT melaksanakannya?
Satu kajian meneroka dan mendapatkan maklumat penglibatan PBT dalam sukan dan rekreasi wajar diketengahkan. Secara tidak langsung dapat memberi gambaran tentang evolusi sukan dan rekreasi disesebuah kawasan PBT. Untuk memenuhi objektif pendokumentasian ini, Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang (PBT Pasir Gudang) telah dipilih menjadi tapak kajian saya.

PBT Pasir Gudang merupakan sebuah entiti kerajaan yang berdikari. Melalui pemilikan kuasa autonomi, membolehkannya bebas menguruskan segala prasarana serta program sukan dan rekreasinya mengikut keupayaan dan kepakarannya. Amalan pengurusan korporat, penswastaan dan usahasama melibatkan anak-anak syarikat Johor Corporation, kerajaan negeri, pihak NGO dan pihak swasta merancakkan lagi penyediaan kemudahan dan penganjuran program sukan dan rekreasinya.
Keunikan berkenaan menyebabkan skop kajiannya diperluaskan bukan sahaja berfokuskan kepada mendokumentasikan dasar, peranan dan impak aktiviti sukan dan rekreasi di PBTPG tetapi melibatkan juga peranannya membantu negeri Johor dan Malaysia dalam pembangunan sukan dan rekreasi secara langsung atau tidak langsung. Semoga dengan penghasilan kajian ini, kita akan dapat mengetahui kepentingan peranan sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan dalam pembangunan sukan dan rekreasi untuk komuniti dan masyarakatnya.

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN Kajian ini dilakukan sebagai satu usaha untuk melengkapkan kursus pengijazahan Sarjana Muda Sains Sukan saya. Kajian dibuat melalui inisiatif sendiri dengan mendapat kerjasama dari pihak Universiti Malaya, Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang dan organisasi-organisasi sukan setempat yang berkaitan. Segala dapatan dan hasil data akan dianalisa dan dinyatakan dalam bentuk jadual, rajah dan statistik mudah (menggunakan kaedah peratusan (%). Seterusnya segala rumusan, cadangan dan harapan kajian akan dinyatakan di bahagian akhir laporan ini. 1.3 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN. Sumbangan dan peranan Pihak Berkuasa Tempatan sebagai organisasi kerajaan yang terakhir dan hampir dengan masyarakat untuk menyebarluaskan dasar Sukan Negara sangat bermakna. Peranannya wajar dikenal pasti serta dimajukan. Liputan isu-isu hangat terkini yang menyentuh peranan PBT seperti pengamalan pengurusan corak lama, masalah penyediaan dan penyelenggaraan kemudahan serta penyertaan yang dingin ke atas penganjuran program sukan dan rekreasi telah menjadi pendorong kepada kajian ini.
Penyediaan prasarana dan program sukan dan rekreasi yang terbaik merupakan satu tugas sosial Pihak Berkuasa Tempatan yang berat untuk dilaksanakan. Satu dasar dan amalan pengurusan sukan dan rekreasi yang jelas perlu segera dibentuk. Amalan pengurusan lama yang sudah tidak relevan dengan perubahan urbanisasi wajar disemak dan dinilai semula. Saranan ini telah disuarakan oleh Dato Seri Ong Ka Ting, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan telah menegaskan agar Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu lebih proaktif, menukar tahap pemikiran lama dan tidak lagi berfungsi seperti tahun 80-an atau 90-an1. Malaysia tidak memerlukan masa yang panjang untuk menjadi penganjur bertaraf dunia kerana segala kemudahannya sudah tersedia. Namun, kebanyakan prasarana masih tidak digunakan sepenuhnya dan terbiar telah mendapat perhatian segera dari Dato Seri Dr Mohamad Khir Toyo, Menteri Besar Selangor. Sebagai langkah untuk mengatasi isu ini, beliau segera mengarahkan kesemua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di negerinya membuka kemudahan sukan milik PBT kepada pihak awam disamping penyediaan program sukan dan rekreasi terhadap masyarakatnya bagi memastikan tiada kemudahan terbiar. Kedua-dua isu di atas menunjukkan, ketiadaan pendokumentasian polisi dan maklumat kemudahan dan program sukan dan rekreasi yang jelas dari pihak PBT secara tersusun dan bersungguh-sungguh menjadi penghalang penyebarannya kepada masyarakat.

Manakala program-program sukan dan rekreasinya yang banyak dilaksanakan tetapi kurang mendapat sambutan turut sama menjadi topik perbincangan. Semasa berucap di dalam Majlis Perasmian Majlis Kecergasan Malaysia Kebangsaan tahun
1

Ringkasan Berita(2005, 13 Disember). PBT Perlu Proaktif. Hlm 12.

2004, Dato Seri Ong Ka Ting, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, menjelaskan bahawa terdapat PBT-PBT yang mengambil inisiatif sendiri telahpun menganjurkan secara berjadual pelbagai program sukan di peringkat tempatan. Ada diantaranya melibatkan peserta dari luar negara. Walau bagaimanapun ianya perlu diperluaskan lagi dengan penglibatan masyarakat keseluruhannya serta diuruskan dengan berkesan secara bersepadu. Kenyataan ini menggambarkan bahawa di dalam proses perlaksanaan terdapat masalah komunikasi yang kurang jelas telah mengganggu kelancaran pengelolaan program-program yang disediakan PBT.
Kemudahan sukan dan rekreasi wajar diselenggarakan dengan baik sebagai satu usaha membantu proses pembangunannya. Walau bagaimanapun kegagalan pihak berkaitan untuk menyelenggara kemudahan sukan dan rekreasi menyebabkan kemudahan sukan yang terbiar di mukim-mukim seperti gelanggang sepak takraw, tenis, dan bola keranjang tidak dapat berfungsi dan digunakan lagi. Dato Ghani Osman menyuarakan kekesalannya isu ini di Majlis Perasmian Sirkit Pertama, Grand Prix Sepak Takraw 2005 di Pasir Gudang. Berdasarkan beberapa isu semasa yang dibincangkan di atas, kajian ini seboleh mungkin akan cuba menumpukan dan mengenal pasti peranan PBT dahulu dan sekarang dalam memperkembangkan sukan dan ekonomi negara? Selari dengan perkembangan sukan negara yang memberi penekanan sehingga ke peringkat akar umbi, isu dan perbincangan turut memberi penekanan terhadap pembangunan sukan dan rekreasi di peringkat daerah dari segi polisi, komuniti, kemudahan dan program sebagai tumpuan utama kajian. Begitu juga dengan perkembangan ekonomi Malaysia yang mulai bergantung kepada sektor pelancongan, sudahkah pihak PBT memainkan peranan menganjurkan sukan ke arah memenuhi matlamat di atas? Segala persoalan di atas akan diperincikan di dalam babbab selanjutnya.

1.4. OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Objekif utama kajian ini ialah untuk mendokumentasikan dasar, peranan dan impak aktiviti sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang. Sub-sub objektif kajian ini adalah seperti berikut: 1. Mendokumentasikan segala maklumat sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang. 2. Mengenalpasti dasar, polisi dan struktur pentadbiran sukan di PBT Pasir Gudang. 3. Mengenalpasti peranan dan penglibatan PBT Pasir Gudang dalam sukan dan rekreasi. 4. Menilai impak sukan dan rekreasi terhadap masyarakat di kawasan PBT Pasir Gudang.

Sebagai panduan menjalankan kajian, pengkaji mengemukakan 4 soalan kajian: 1. Apakah bentuk dokumentasi aktiviti sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang ? 2. Apakah Dasar sukan sedia ada dan bagaimanakah pentadbiran sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang distrukturkan ? 3. Apakah peranan PBT Pasir Gudang dalam sektor sukan dan rekreasi ? 4. Apakah impak aktiviti sukan dan rekreasi kepada masyarakat PBT Pasir Gudang ? 1.5 SIGNIFIKAN KAJIAN Kajian ini merupakan satu usaha penting yang dapat melengkapkan data tentang sukan dan rekreasi di negeri Johor khususnya tentang penglibatan PBT Pasir Gudang dalam sukan dan rekreasi di kawasan pentadbirannya. Pendokumen-tasian dasar, program sukan dan rekreasi sudah pasti berguna kepada pengkaji dan pembuat dasar sukan sebagai rujukan dan panduan. Seterusnya kajian ini dapat membandingkan maklumat penglibatan pihak PBT dalam sukan dan rekreasi. Secara makro, kajian penglibatan Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang ini adalah bertujuan membuat semakan dan penilaian ke atas dasar dan program yang dirancang oleh Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang dalam pembangunan dan perlaksanaan sukan dan rekreasi di kawasannya. Secara mikro, kajian ini menjadi panduan dan rujukan pembuat dasar sukan negeri, daerah dan komuniti agar sukan dan rekreasi diselaraskan.

1.6 DEFINISI-DEFINISI ISTILAH

1.6.1 SUKAN Sukan adalah aktiviti yang dimainkan secara koperatif/kompetitif dalam bentuk permainan. Main melibatkan pertembungan fizikal sebagai cabaran ( rasa seronok memburu kejayaan), risiko ( merasai kegagalan/bahaya) dan peluang (nasib/dugaan yang tidak pasti). Koperatif (kerjasama) dan kompetitif (persaingan) adalah dua perasaan yang dirasai dalam bersukan. Manakala pemainan merujuk sukan dibezakan mengikut reka bentuk, sruktur, bentuk format

sesuatu permainan meliputi, peraturan, strategi, tempat, kemudahan dan peralatan permainan. Sukan. Bentuk keutamaan sukan negara terbahagi kepada “Sukan PrestasiTinggi”, dan “Sukan Massa”. “Sukan Prestasi Tinggi” merujuk kepada sukan pertandingan yang mempunyai peraturan dan syarat-syarat tertentu. “Sukan Massa” (sukan untuk semua) merujuk kepada aktiviti-aktiviti rekreasi dan sukan yang melibatkan masyarakat ramai berlaku secara spontan. Ia mengutamakan penyertaan ramai.

1.6.2 REKREASI Rekreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang positif termasuk riadah(aktif) dan santai(pasif). Aktiviti-aktiviti riadah (berjogging, main bola sepak, mendaki dan berjalan pantas) atau pasif ( berkelah, berehat, dan menikmati pemandangan ). Ia dilakukan atas pilihan sendiri samada secara individu atau berkumpulan. Aktiviti rekreasi boleh disusun atur dalam bentuk

pertandingan atau tidak formal. Matlamat utama adalah mencapai kesejahteraan diri dan keseronokan. 1.6.3 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) adalah sebuah organisasi kerajaan yang mentadbir sesebuah daerah. Di kawasannya mengandungi sumber alam yang perlu diolah dengan mampan agar memberi kehidupan selesa dan sempurna kepada penghuninya samada dari segi politik, ekonomi, sosial dan alam sekitarnya. PBT ditubuhkan oleh kerajaan negeri mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171 ). Organisasi ini merupakan pihak berkuasa yang berada paling hampir dengan masyarakat. Ia memainkan tugas memajukan sesebuah kawasan mengikut ketetapan kerajaan negeri. Sehubungan dengan itu, PBT berperanan untuk mengatur, mengawal dan merancang kemajuan dan penggunaan sumber tanah dalam kawasannya terhadap kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi.

1.7.

CARTA ALIRAN KAJIAN

Carta aliran di bawah menunjukkan bagaimana isu dan persoalan kajian ini diperkembangkan sebagai berikut: Rajah 1.1: Carta aliran kajian
Sukan & Rekreasi di PBT seluruh negara

Sukan dan Rekreasi
di PBT Pasir Gudang

Isu dan
Polisi Komuniti Kemudahan
Program

Pelancongan

Nilai dan impak sukan dan rekreasi Kepada masyarakat PBT Pasir Gudang

BAB 2

PIHAK BERKUASA TEMPATAN(PBT) PASIR GUDANG
2.1 PENDAHULUAN Seperti yang telah dijelaskan, objektif utama kajian ini adalah untuk mendokumentasikan dasar, peranan dan impak aktiviti sukan dan rekreasi di sesebuah kawasan Pihak Berkuasa Tempatan. Bagi mencapai matlamat tersebut, penglibatan PBT Pasir Gudang dalam sukan dan rekreasi menjadi tumpuan utama. Manakala penglibatan PBT lain di Malaysia hanya dibincangkan secara sepintas lalu.

2.1.1 PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI MALAYSIA Penubuhan Pihak Berkuasa Tempatan berada di bawah Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Langkah memberi kuasa-kuasa tambahan di Bahagian XII, Akta 171 membolehkan PBT,

“Melakukan, mendiri, menyenggara, memperolehi dan memajukan kemudahan sukan termasuk taman awam, padang permainan, taman permainan kanak-kanak dan kawasan rekreasi ”awam”.”(Mohd Salleh Aman, 2004: 73)

Secara menyeluruh,terdapat 147 buah PBT di Malaysia terdiri daripada Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya dan Dewan Bandaraya. Jumlah dan bilangan PBT disetiap negeri dapat diperjelaskan melalui jadual 2.1.

Jadual 2.1 :Bilangan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia.

2.1.2 PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR
Johor dikenali sebagai “Pintu Selatan” ke Malaysia merupakan wilayah kelima terbesar memiliki keluasan tanah 18,841km dan didiami oleh 3.09 juta orang penduduk (2005). Rajah 2.1 menyenaraikan 16 buah Pihak Berkuasa Tempatan yang ditubuhkan untuk melaksanakan pembangunan negeri Johor yang dibahagikan kepada lima bahagian utama wilayah pentadbirannya iaitu:
Rajah 2.1: Pihak Berkuasa Tempatan Johor.

2.1.3 PBT PASIR GUDANG Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang telah ditubuhkan pada 1 Julai 1977. Pada bulan Mac 1985, PBT Pasir Gudang mulai menggunakan Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Keluasan Kawasan pentadbirannya ialah 31,131 hektar. Peta di bawah dapat menjelaskan wilayahnya.
Rajah 2.2: Peta Wilayah PBT Pasir Gudang.

U

2.1.3.1 SEJARAH PASIR GUDANG

Rajah 2.3: Pasir Gudang asal sebagai sebuah perkampungan nelayan.

Pasir Gudang diteroka oleh Long Abu yang berasal dari Riau pada tahun 1918. Namanya diambil sempena aktiviti perlombongan yang melonggokkan pasir yang banyak sebelum dieksport ke Singapura. Pada awal abad ke-20, kegiatan tanaman gambir, lada hitam, nanas dan getah menjadi sumber ekonomi utama di kawasan sekitar Pasir Gudang. Pembukaan estet oleh pedagang British dan Singapura turut membawa kemasukan buruh Cina dan India ke kawasan ini secara tidak langsung telah mengubah komposisi penduduk dan kehidupan masyarakatnya.
Selepas merdeka, Kerajaan Negeri Johor telah mengambil semula tanah-tanah estet untuk dijadikan kawasan perindustrian dan perumahan seterusnya peristiwa ini menjadi latar belakang kepada pembangunan perindustrian dan penempatan di Pasir Gudang yang kini semakin maju.

2.1.3.2 PENTADBIRAN PBT PASIR GUDANG
Rajah 2.4: Struktur Organisasi PBT Pasir Gudang.

Rajah 2.4 menjelaskan bahawa struktur pentadbiran PBT Pasir Gudang diketuai oleh seorang Ketua Eksekutif Johor Corporation merangkap Yang DiPertua PBT Pasir Gudang. Beliau dibantu oleh 10 orang Ahli Jawatankuasa Penyelaras dan 29 Ahli

Jawatankuasa Penasihat. Sebanyak enam buah jabatan utama turut dibentuk untuk menentukan dan melaksanakan dasar PBT Pasir Gudang dapat dilaksanakan dengan terancang dan berkesan.

2.1.3.3 PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI SECARA KORPORAT
Istilah korporat sudah tidak asing lagi dalam pengurusan sukan dan rekreasi global. Pelaksanaannya sangat relevan di dalam mana-mana sukan dan rekreasi. Terdapat banyak kelab utama hoki, baseball dan bola sepak dunia di Britain dan USA yang mengunakan amalan korporat berjaya tersenarai dalam pasaran saham ( Garrity,2000). Objektif korporat bukan sahaja sebagai memaksimakan keuntungan pemegang saham (shareholder) tetapi turut menfokuskan untuk memenuhi dan menjaga kepentingan pemegang amanah ( stakeholder).
Corporate objective as maximizing shareholeder welth ” while conforming to the basic rules of society, both those embodied in the law and those embodied in ethical custom.” (Friedman, 1970). “Stakeholder adalah mana-mana kumpulan atau individu yang menerima atau memberi kesan ke atas pencapaian objektif organisasi. “Stakeholder” termasuklah pekerja, pelanggan, pemilik, kerajaan dan lain-lain pihak berkepentingan / pemegang amanah.” (Freeman, 1984).

Bertepatan dengan definisi korporatnya, pentadbiran PBT Pasir Gudang yang dikendalikan oleh Johor Corporation telah berusaha untuk memberi pulangan maksima kepada “shareholder” dan “stakeholder”. Penyediaan kemudahan, program dan perkhidmatan sukan dan rekreasinya banyak menggunakan amalan korporat, penswastaan dan usahasama dengan anak-anak syarikat Johor Corporation, agensi kerajaan, pihak swasta dan individu yang ada kepakaran dalam sukan dan rekreasi.

2.2 PERANAN PBT DI MALAYSIA DALAM SUKAN DAN REKREASI Pengendalian sukan dan rekreasi di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan kebanyakannya dikelolakan oleh sebuah jabatan/unit yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kemasyarakatan. Peranan-peranan PBT di Malaysia telah diringkaskan dan dapat dijelaskan dalam bentuk Jadual 2.2 dan 2.3.
Jadual 2.2: Corak penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi di Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis dan Dewan Bandaraya.

Jadual 2.3: Penganjuran program sukan dan rekreasi mengikut peringkat penganjuran.

2.3 PENGLIBATAN PBT PASIR GUDANG DALAM SUKAN DAN REKREASI Pengurusan kemudahan serta program sukan dan rekreasi PBT Pasir Gudang dilakukan secara kolektif antara jabatan-jabatan yang ditubuhkannya. Rajah 2.4 menyenaraikan jabatan-jabatan yang ditubuhkan dan peranannya.
Rajah 2.5: Peranan jabatan-jabatan yang ditubuhkan dalam pengurusan sukan & rekreasi PBT Pasir Gudang.

2.3.1 Peruntukan program sukan dan rekreasi.

Prestasi kewangan PBT Pasir Gudang adalah kukuh pada setiap tahun contohnya RM 45.05 juta (tahun 2002) dan RM 55.07 juta (2003). Ini membolehkan peruntukan untuk program sukan dan rekreasi di kawasannya disediakan. Pecahan dan peratusan (%) peruntukannya diringkas dalam jadual 2.4.
Jadual 2.4: Perbelanjaan program sukan PBT Pasir Gudang 2002 &2003
Bil 1 2 3 Jenis Perbelanjaan Sukan dan rekreasi Karnival sukan Pasir Gudang united Layang-Layang Jumlah 2002 124,370 847,960 861,017 1,833,347 % 7% 46% 47% 100% 2003 34,846 962,276 1,010, 705 2,007,827 % 1.75% 47.92% 50.33%

2.3.2 Penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi.
Beberapa kemudahan sukan dan rekreasi yang disediakan oleh PBT Pasir Gudang adalah mengikut ketetapan Pengurusan Peringkat Tertinggi PBT Pasir Gudang dan saranan Kerajaan Negeri Johor. Program pembangunan kemudahan sukan dan rekreasi yang disarankan oleh kerajaan adalah diselaraskan. Jadual 2.5 dan 2.6 masing-masing menjelaskan kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi yang dibangunkan mewakili program saranan Kerajaan Negeri Johor dan ketetapan Pengurusan Peringkat Tertinggi PBT Pasir Gudang.

Jadual 2.5: Program-program wajib saranan Kerajaan Negeri Johor.

Bi l 1 2 3 4

Program

Nama Kemudahan

Jumlah

Hutan Bandar/hutan lipur Tapak perkhemahan /Pusat Motivasi Pelan Induk Pembangunan Landskap Program Avenue Desa.

Hutan Bandar Sungai Buloh Hutan Bandar Sungai Buloh Kota Air Kampung Pasir Putih (Mulai Jun 06) Hutan Rekreasi Paya Bakau Perigi Acheh Seri Bayu Akuadesa, Savanah Hil dan Tiram Indah Village.

1 1 2 3

Jadual 2.6: Lokasi dan senarai aktiviti sukan dan rekreasi utama.

Bil Kemudahan 1 Taman Rekreasi Taman Bandar

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasik Perdana, Taman Dahlia Hutan Bandar Iman Sport Centre Gold Star Bowl Pantai Pasir Layar Hutan Rekreasi Paya Bakau Perigi Acheh Kompleks Sukan Pasir Gudang. Tasik Dahlia Johor Circuit

Aktiviti Sukan & Rekreasi utama berjogging, berkayak, bermain paddle boat, bermain badminton, bermain bola sepak, bermain layanglayang, berkhemah dan bersantai bersama keluarga samada di tasik buatan dan tanah lapang. Berjoging, bersantai, bermain sepak takraw, badminton, bola tampar dan bola keranjang. Berjoging, bersantai, memancing, berkhemah. Bola jaring, bola tampar, futsal, karom, dam haji dan catur. Bowling. Berkayak, berperahu optimis/laser dan memancing. Berkhemah, jungle trekking dan memancing. Stadium bola sepak, Stadium Tertutup ( Gelanggang sepak takraw, bola tampar, badminton, bola jaring dan futsal) Memancing. Aktiviti sukan dan rekreasi permotoran

2.4 PERANAN PBT DALAM SUKAN DAN REKREASI SATU PENILAIAN. kepentingan sukan dan rekreasi seiring dengan pembangunan sektor ekonomi dan sosial. Generasi yang sihat dan cergas membantu pembangunan sesebuah daerah, negeri dan negara. Secara keseluruhannya, semua PBT di Malaysia telah bertindak menyediakan kemudahan dan program sukan dan rekreasi di daerah masing-masing selaras dengan kuasa perundangan yang terkandung dalam kuasa-kuasa tambahan XII, Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Secara dasarnya, setiap PBT telah menyediakan kemudahan dan program sukan dan rekreasi yang paling asas melibatkan ramai penyertaan seperti padang bola sepak, dewanraya dan taman awam. Jumlah pendapatan tahunannya menentukan peruntukan belanjawannya. Dari segi perbandingan Majlis Bandaraya/perbandaran menydiakan peruntukan yang lebih besar berbanding Majlis Daerah. Kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi turut disediakan oleh Kerajaan Pesekutuan, Kerajaan Negeri, Persatuan Sukan Negeri, pihak NGO, Pihak Swasta dan individu yang memiliki kepakaran dalam sukan dan rekreasi. walau bagaimanapun corak penyediaan begini biasanya lebih tertumpu di kawasan PBT berstatus bandar utama atau ibu negeri sesebuah negeri. Namun Majlis-Majlis Daerah memiliki kelebihan sumber alam semulajadi. Justeru itu,banyak kawasan menarik turut berpotensi menjadi lokasi aktiviti sukan dan rekreasi lasak berunsurkan sungai, jeram, tasik, gunung, hutan, taman negara, laut dan pulau. Secara langsung dapat menjana pendapatan penduduk melalui kegiatan ekonomi yang seiringan dengan aktiviti program sukan dan rekreasi. Kebanyakan PBT turut memiliki produk sukan dan rekreasi masing-masing. yang dianjurkan samada di peringkat domestik, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antara yang terkenal ialah Festival Layang-layang Antarabangsa, Ironman Langkawi, Liga Super TM, dan Liga Sport Excel.Bagi mengekalkan pelestarian program sukan dan rekreasi terutamanya sukan pelancongan dan sukan lasak antarabangsa, usaha mendapatkan sokongan dan kerjasama melibatkan kerajaan negeri, pihak NGO, pihak swasta dan masyarakat tempatan diperlukan.

Jelaslah bahawa sukan dan rekreasi telah mendapat perhatian diseluruh PBT di Malaysia. Hanya faktor-faktor kewangan, fahaman politik, corak pengurusan dan lokasi disesebuah PBT menentukan kejayaannya.

BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.1 PENDAHULUAN

Kajian yang bersifat penerokaan ini menggabungkan beberapa kaedah. Di awal penulisan, penulis memulakan kajian secara kualitatif dengan mengadakan perbincangan bersama penyelia mengenai gambaran keseluruhan dan hala tuju kajian. Untuk mendapatkan maklumat yang tepat, kaedah temubual personal melibatkan pegawai-pegawai pengurusan sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang, Majlis Sukan Negeri Johor, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor dan Johor Circuit diadakan di pejabat masing-masing. Manakala pengumpulan bahan-bahan dokumentasi sedia ada yang memaparkan kegiatan sukan dan rekreasi di kawasan PBT Pasir Gudang diperolehi dari Perpustakaan Pasir Gudang dan laman WEB Rasmi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pemerhatian berterusan melalui rakaman kamera turut dilakukan. Seterusnya segala maklumat yang terkumpul, dianalisa dan didokumentasikan dengan ringkas dalam bentuk rajah dan jadual di dalam bab-bab selanjutnya.

3.1.1 PERBINCANGAN BERSAMA PENYELIA
Pada 23 November 2005, saya telah menemui Dr. Mohd Salleh Bin Aman, Penyelaras Kursus VMES 3900 Seliaan Khas Pengurusan Sukan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan persetujuan membuat Seliaan khas Pengurusan Sukan sebagai syarat pengijazahan Sarjana Muda Sains Sukan yang telah saya ikuti.

Setelah mendapat persetujuan, saya telah diminta mencari tajuk yang sesuai. Tinjauan dan pengumpulan bahan-bahan rujukan yang sesuai untuk kajian ilmiah dilakukan. Seterusnya tajuk kajian ilmiah yang akan saya lakukan ditetapkan dengan tajuk “Penglibatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Pasir Gudang Dalam Sukan dan Rekreasi.” Seterusnya disusuli dengan usaha mendapatkan kebenaran lisan dan penghantaran surat rasmi dari Bahagian Akademik, Pusat Sukan Universiti Malaya untuk menyatakan hasrat dan tujuan melakukan tinjauan, temubual dan mengumpulkan dokumen sedia ada berkaitan program sukan dan rekreasi kepada pihak-pihak yang terlibat.

3.1.2.PROSES PENGUMPULAN BAHAN DAN MAKLUMAT
Proses pengumpulan bahan dan maklumat dilakukan dan jadual matrik 3.1 di bawah menjelaskannya.
Jadual 3.1:Jadual matrik perancangan pengumpulan bahan. Tujuan soalan kajian dokumentasi Apa Bahannya - PBT Malaysia - PBT Johor - PBT Pasir Gudang Sumber tempat/agensi
Web Rasmi: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Negeri Johor. PBT Pasir Gudang.

Tindakan Bila, siapa, bagaimana Minggu 4, 22 Disember 2005 Pn Rahmah Bt Mahmood En Abd Razak Abu Bakar
Minggu 4, 22 Disember 2005

Polisi

- Dasar Sukan Negara - Polisi dan dasar sukan Negeri Johor - Polisi Sukan PBT Pasir Gudang Apa Bahannya

Majlis Sukan Negeri Johor PBT Pasir Gudang Sumber tempat/agensi

Pegawai Sukan MSN Pegawai di PBT Pasir Gudang Tindakan Bila, siapa, bagaimana

Tujuan soalan kajian

Dokumentasi Program

- Layang-layang Antarabangsa - Karnival Sukan PBT - Sukan PBT - Sukan Mukim - Sukan Kelabkelab/NFC

- PBT Pasir Gudang - Majlis Sukan Negeri Johor - Jabatan Belia dan Sukan Johor - Johor Circuit

Minggu 4, 22 Disember 2005 Pegawai Sukan MSN Pegawai Jabatan Belia dan Sukan Pegawai di PBT Pasir Gudang

3.1.3 PROSES PENYUSUNAN DAN ANALISA BAHAN
Segala bahan yang dikumpul disusun dan dianalisa. Jadual matrik 3.2 digunakan sebagai panduan semakan bahan-bahan yang telah terkumpul:
Jadual 3.2 :Jadual semakan bahan terkumpul Penerbit/ agensi Kategori (Dokumentasi, polisi,program, impak) 1. Program Sukan KelabProgram Kelab Majlis Sukan Negeri Johor Program 2. Program Sukan Mukim Majlis Sukan Negeri Johor Program 3. Program Sukan PBT Majlis Sukan Negeri Johor Program 4. Polisi Sukan Johor Majlis Sukan Negeri Johor Program 5. Dasar Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Polisi 6. Pertandingan LayangPBT Pasir Gudang Impak/program layang Antara bangsa 7. Pertandingan Perahu PBT Pasir Gudang Impak/program Layar Terbuka Johor 8. Sukan Permotoran Johor Circuit Impak/program Senarai bahan

3.1.4 KOMPUTER DAN PROSES PENULISAN
seterusnya dilakukan proses menaip dan memasukkan segala data dan maklumat berkaitan tentang “Penglibatan PBT Pasir Gudang Dalam Sukan dan Rekreasi” . Carta aliran di bawah menjadi panduan di dalam proses menyiapkan kajian ini.

Betulkan semula

Penyerahan Penjilidan Lulus Kuiri

Rajah 3.1: Carta aliran proses menaip kajian ilmiah.

Draf Tesis Bab1 ~ 5 01/01/06 ~ 12/01/06

Perjumpaan Kedua dengan pensyarah. Membuat scanning draf 13/01/06

Baik pulih & Perbaiki semula

Perjumpaan ketiga dengan pensyarah. Membuat scanning draf kali terakhir. 13/01/06

Lulus

Penjilidan

Hantar Hasil Kajian

BAB 4 SUKAN DAN REKREASI DI KAWASAN PIHAK BERKUASA PASIR GUDANG
4.1 PENDAHULUAN PBT Pasir Gudang adalah sebuah kawasan perindustrian termaju di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. Perkhidmatan sukan dan rekreasi yang sesuai perlu disediakan untuk masyarakatnya. Justeru itu di dalam bab 4 ini, analisa kajian yang dibuat adalah berpandukan kepada topik: 1. 2. 3. 4. Dasar dan polisi korporat sukan dan rekreasi PBT Pasir Gudang. Sukan dan rekreasi komuniti di PBT Pasir Gudang. Penstrukturan program sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang. Kemudahan sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang.

4.2 DASAR DAN POLISI KORPORAT SUKAN DAN REKREASI PBT PASIR GUDANG. Sebenarnya masih belum terdapat dasar sukan dan rekreasi yang jelas diwujudkan di PBT Pasir Gudang. Segala hal ehwal pengurusan sukan dan rekreasinya diurus mengikut dasar pengurusan yang sedia ada disamping mengikut panduan Akta Karajaan Tempatan 1976, Dasar Sukan Negara dan Majlis Sukan Negeri. Rajah 4.1 menjelaskan polisi pengurusan sukan dan rekreasi PBT Pasir Gudang.

VISI Menjadi Pihak Berkuasa Tempatan yang profesional, berwibawa dan berdaya maju. MISI Memperkasa komuniti dan menjadikan Pasir Gudang bersih, indah dan selesa didiami dengan menyediakan kemudahan awam dan perkhidmatan melalui pengurusan cemerlang, perkhidmatan gemilang. POLISI KUALITI

Rajah 4.1: Polisi Korporat PBT Pasir Gudang.

PBT Pasir Gudang beriltizam melaksanakan pengurusan yang berkualiti dan profesional serta melaksanakan penambahbaikan berterusan dan memastikan keberkesanan sistem bagi mencapai objektif kualiti berdasarkan perkara-perkara berikut: - Menguruskan alam sekitar dengan berkesan dan dinamik. - Memastikan masyarakat mendapat manfaat melalui aktiviti dan projek pembangunan yang dijalankan. - Menekankan pembangunan holistik berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan selaras dengan dasar-asar kerajaan. - Mengetengahkan masyarakat bumiputera yang berpotensi sebagai usahawan berjaya. - Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anggota pekerja melalui latihan yang berterusan. - Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat bagi memperkasa komuniti. PIAGAM PELANGGAN. -.Pasir Gudang Bandar Industri Dalam Taman. Komitmen kami sebagai Pihak Berkuasa Tempatan memberi perkhidmatan melalui pengurusan cemerlang, perkhidmatan gemilang. - Menyediakan landskap yang menarik, taman-taman awam dan kemudahan rekreasi yang lengkap dan selamat. - Permohonan penyewaan harta PBTPG dimaklumkan dalam tempoh 7 hari daripada permohonan diterima. - Penguatkuasaan undang-undang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan undang-undang yang diperuntukan dan dilaksanakan akan dipatuhi bagi mencapai wawasan PBTPG.

4.3 SUKAN DAN REKREASI KOMUNITI DI PBT PASIR GUDANG. Banyak aktiviti sukan dan rekreasi komuniti telah dianjurkan oleh persatuan sukan dan kebajikan di sesebuah taman, kejiranan, agensi kerajaan, organisasi swasta dan orang perseorangan walaupun tidak didokumentasikan. Tiga program sukan dan rekreasi komuniti yang dianjurkan pada setiap tahun telah dipilih iaitu:

Program/ Tujuan Utama Perkara
Aktiviti Butiran

-Sukankemuncak Program GerakGerak Acara dan rekreasi Program Kemas PBT Pasir Kemas Pasir Gudang Gudang 2005 - Acara terbuka seperti pertandingan Jenis Sukan: Sukan & rekreasi komuniti. - Merapatkan hubungan di kalangan ahli bola jaring, Tarikh sepak :7 sebelah, bola2005. komuniti. 27 & 28 Ogos badminton,: sepak takraw dan sukaneka Tempat - Menyokong Padang Awam Nusa dasar kerajaan melahirkan mengikut peringkat umur. Damai. masyarakat yang sihat dan cergas. AnjuranNusa: Damai. Rukun Tetangga Kawasan Taman Taman Nusa Damai.

1. Sukan dan rekreasi Program Gerak Kemas PBT Pasir Gudang. 2. Program senamrobik setiap Sabtu. 3. Hari Keluarga Majlis Wanita Johor (MAWAR)

- Programkesedaran dan Setiap Sabtu Memberi Senamrobik melahirkan individu yang sihat dan cergas sesuai - Acara senamrobik kecergasan. Jenis Sukan: Sukan menggunakan muzik dengan slogan “Malaysia Cergas” diadakan secara percuma untuk Tarikh senaman. hari Sabtu semua : Setiap melalui lapisan masyarakat. - 10.00 pagi) (800 pagi - Memupuk semangat perpaduan Tempat penyertaan seluruh lapisan : Bukit Layang-layang, melalui masyarakat.Pasir Gudang. Anjuran komuniti. : PBT Pasir Gudang.

- Hari Keluarga Majlis Wanita Johor Memenuhi aktiviti tahunan dan ( kepada masyarakat memaklumkan MAWAR) - Acara sukaneka seperti bowling Jenis Sukan: Sukan dan rekreasi tentang kewujudan MAWAR. kampung, menganyam ketupat, lari komuniti. Mawar dengan - Merapatkan hubungan dalam Tarikh guni, 6 Ogosbelon dan terompah : pecah 2005. masyarakat melalui aktiviti sukaneka gergasi. : Tapak Projek Mawar, Tempat yang disertai oleh kaum wanita. Sungai Tiram, Johor. Anjuran : Majlis Wanita Johor (MAWAR)

Jadual 4.1 Program sukan dan rekreasi komuniti terpilih.

4.4 PENSTRUKTURAN PROGRAM SUKAN DAN REKREASI PBT PASIR GUDANG. Struktur penganjuran program sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: 1. 2. Penganjuran oleh PBT Pasir Gudang. Penganjuran secara usahasama dengan agensi Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Persekutuan seperti Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri Johor, Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Kecergasan Kebangsaan(NFC). 3. Penganjuran secara usahasama dengan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dan pihak swasta. Segala data dan maklumat penganjuran program-program sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang yang terpilih dijelaskan dengan terperinci dalam bentuk jadual 4.2, 4.3 dan 4.4.

4.4. KEMUDAHAN-KEMUDAHAN SUKAN DAN REKREASI DI PBT PASIR GUDANG. Kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang telah disediakan oleh pihak PBT Pasir Gudang, pemaju perumahan, komuniti, pihak swasta dan orang perseorangan yang memiliki kepakaran dalam sukan dan rekreasi. Ringkasan maklumat kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasinya yang terdapat di kawasan PBT Pasir Gudang dapat dijelaskan melalui jadual 4.5.
Jadual 4.5:Kemudahan sukan dan rekreasi di kawasan PBT Pasir Gudang.
Disediakan Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang
Kemudahan sukan 1.Kompleks sukan. a. Stadium Tertutup (Stadium Perbadanan). Empat gelanggang badminton, empat gelanggang sepak takraw, dua gelanggang bola tampar, sebuah gelanggang futsal. Stadium boleh memuatkan 2500 tempat duduk kekal dan 1500 tempat duduk boleh ubah yang boleh memuatkan 8000 penonton dalam satu-satu masa. b. Sebuah Stadium bola sepak memuatkan 20,000 penonton. c. Sebuah gimnasium. d. Sembilan buah padang bola. e. Sebuah gelanggang bola jaring. f. 2 buah gelanggang tenis. g. Sebuah dewan memuatkan empat gelanggang sepak takraw dan badminton gunasama. Taman Permainan dan padang rekreasi 1. Pusat Bandar - lapan tempat. 2. Taman Mawar - empat tempat. 3. Taman Cendana – dua empat.

Disediakan Komuniti, Pihak Swasta & Individu
Kemudahan sukan 1. Kelab Kilat (sebuah padang bola sepak dan sebuah dewan serbaguna). 2. Kampung Pasir putih ( 2 padang bola sepak). 3. Iman Sport Centre (sebuah gelanggang futsal tertutup, sebuah gelanggang futsal terbuka, sebuah gelanggang bola tampar dan sebuah gelanggang bola jaring). 4. Gold Star Bowl ( 12 lorong). 5. Tanjung Puteri Golf Resort ( Tapak sukan dan rekreasi dilengkapi sebuah padang bola dan sebuah gelanggang serbaguna, gelanggang tenis, gelanggang squash, 12 lorong bowling, kolam renang lapan lorong, sebuah gimnasium, snooker dan kawasan aktivitimenunggang kuda & kereta kuda) 6. Johor Circuit ( Litar lumba sejauh 3.7 km, trek Go-Kart, trek motocross dan akademik motocross). 7. En Bahrin B Daim (Menyediakan perkhidmatan sewaan 10 kayak, 10 padel boat dan dua train-boat di Tasik Taman Bandar) Taman Permainan dan padang rekreasi disediakan pemaju. 1. Taman Nusa Damai - tiga lokasi. 2. Taman Pasir Putih - dua lokasi. 3. Taman Kota Masai - dua lokasi 4. Taman Scientex - sebuah sahaja. 5. Taman Cahaya Masai - dua lokasi. 6. Taman Flora Height - sebuah lokasi.

Kemudahan Rekreasi 1. Taman Bandar Pasir Gudang ( sebuah tasik buatan dilengkapi 10 kayak, 10 padel boat dan dua train-boat, 11 stesen ujian kecergasan, 2 kawasan permainan kanakkanak, kawasan lelapang layang-layang , tapak perkhemahan , kawasan lapang sukan rekreasi, trek trek jogging 2km dan laluan basikal. basikal. 2. Tasik Perdana, Taman Bukit Dahlia ( Sebuah tasik buatan, sebuah gelanggang sepak takraw/badminton guna sama, sebuah gelanggang bola tampar, bola keranjang dan trek berjogging. 3. Hutan Bandar Sungai Buluh ( laluan jogging dan sebuah tapak perkhemahan. 4. Pasir Layar ( kawasan sukan air dengan perkhidmatan 10 buah perahu layar optimis, 10 buah kenu, lima buah perahu layar laser, dan sebuah jeti memancing. 5. Hutan Paya bakau Perigi Acheh ( Sebuah jeti memancing, tapak perkhemahan dan laluan “jungle
trekking”.

Kejohanan sukan: pelancongan. dan sukan rekreasi. Jenis Sukan rekreasi. tradisi Festival Tarikh: Karnival Sukan 6 dan 72005. 2005 Jenis 1 Julai Ogos Karom Terbukasukan: Sukan 2005. GolfFestival Perahu layang 19-20 2005(2 hari) AmalTarikh: Ogos Mac pertandingan. Dana Tarikh: Layang- Layar : 13-19 Februari 2006Tanjung Langsat, Pasir Tarikh Pantai Pasir Layar, Tempat: Stadium (Tertutup) PBT Pasir layang Mengikut acara (sepanjang tahun) Gudang. Layang- Gudang Tanjung Puteri GolfPerbadanan Pasir Gudang. Tarikh: 2005. Tempat: TerbukaBakti 2005. Johor Resort, Pasir Tempat: Gudang. Antarabangsa ke 11 Bukit Layang-layang, Taman Bandar Pasir Gudang. gudang. 2005. Tempat: Sekolah 2005. Anjuran: PBT Pasir & “short PBT Pasir Gudang Pasir Gudang. Mengikut ketetapan gun start”. Gudang. dengan Majlis Format: Pihak Berkuasa Tempatan PBT Pasir Gudang dan Anjuran: “stablefort”Gudang. Tahun 2006. Anjuran: Johor Corporation melalui PBT Pasir Gudang Johor Corporation melalui Pasir kategori individu dan Anjuran: PBT Pasir RM250.00/peserta. Bayaran kerjasama Gudang.Pendidikan Negeri Johor, Persatuan penyertaan: Bayaran Tindakan Pelancongan mengikut penyertaan: dikenakan Negeri Johor dengan kerjasama Jabatan Bayaran dengan kerjasama Persatuan Pelayaran penyertaan: dikenakan mengikut jenis Gudang. beregu. Anjuran: PersatuanJohor dan&Majlis PelayangKebudayaan, PBT Pasir Gudang Dana Bakti Pasir pertandingan. Pelayang Pelayang Pelayaran Malaysia. Johor dan PersatuanJohor, Jabatan Malaysia. Kesenian dan Warisan Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Majlis Pelayang Johor.

Jadual 4.2: Program-program sukan dan rekreasi anjuran PBT Acara-acara layang ialah Optimis Kelas A, Optimis Jenis sukan: Sukan tradisi, sukan rekreasi dan sukan - Mengetengahkan permainan rakyat sehingga ke - Pasir Gudang. Nama Program Butiran Tujuan Utama Aktiviti Jenis sukan: Sukan pertandingan. - Merupakan projekprogram untuk menjadikanPertunjukan utama kategori individu dan beregu - Acara terbuka bagi –layang kreatif peserta antara Kejohanan sukan: Sukan rekreasi dan sukan pelancongan. Jenis - Mempelbagaikan perintis sukan dan rekreasi. -

Membantu para pendidik dan pelajar yang- bangsa Pertandingan golf amal. - peringkat antarabangsa. Gudangsekolah-sekolah B,dari 30 standard dan wau tradisional, wau Melahirkan pembelian komputer sebagai sukan dipertandingkan ialahtempatan. Acara Laser negara dan sukan air di Pasir - aktiviti Pasir Gudang dan mengekalkan operasi Mempelbagaikan program sukan dan rekreasi. - Kelas bebas,futsal, boladanLaser radial. Pertandingan Pukulan jaring, bola tampar, wanita. dalam - melibatkan peserta lelakiHole-in-one lubang Pukulan berkebolehan paling diminati. membuat wau - ciptaan Emas,layang-layangkreatif dan peringkat Pertandingan layang-layang rokkaku, train-kite, rekreasi yang dan kreatif dalam - Acara sampingan ialah Rakit wau kreatif badminton, sepak wau tradisional (ahli Pelayang - dan layang-layang. danPasir Gudang sebagai Persediaan An-Nur Klinik Waqafmenjadikan Pusat Dialisis yangrekacipta kipas dantakraw, lubang ke-11 dan lubang keempat, lubang kelapan, ping pong, karom, - Mengukuhkan hubungan dengan masyarakat sekolah kebangsaan, kebangsaan, antarabangsa, pertandingan kayak individu layang-layang, - bandar sukan perubatan Pasir Gudang sebagai –14. Persediaan menjadikan umum dengan sukan catur, dam haji, kayak, 10 meter lelaki dan dart, menyediakan yang menyediakan aktivitikadar ke seluruh dunia melalui wau - antarabangsa yangpeserta tempatanperkongsianRokkakudan ciptaan bebas (ahli Pelayang Mempelbagaikan aktiviti sukan dan rekreasiJohor) serta wau tarik tali terbuka kepada semua perempuan. korporat dan wau tradisional. yang bandar sukan menyediakan gusti dan rekreasi untukmemartabatkanaktiviti sukan lengan dan luar. bayaran murah. - langit dengan penciptaan bagi mencapai taraf Mengekalkan dan - Johor). kepada pelajar sekolah dan penganjuran layang-layang Terbuka kepada setiap malam pelayar terdapat di Pasir Gudang pelbagai permainan - Pertunjukan kebudayaan pelajar-pelajar sekolah. Terbuka komuniti kilang, agensi kerajaan, swasta dan rekreasi untuk peserta tempatan dan luar. peringkat festival tradisional dan yang kreatifsehingga ke peringkat antarabangsa. seperti tarian zapin dan kuda kepang. bandar sukan. berwarna warni. kebangsaan. dan persatuan-persatuan sukan penduduk. - Terbuka kepada peserta tempatan dan antarabangsa.

27

Jadual 4.3: Jenis Nama Program Program-program sukan dan rekreasi anjuran bersama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, jaring, Butiran Tujuan Utama Aktiviti - Satu usaha kerajaan untuk mendapatkan lebih - Bola sepak, sepak takraw, badminton, bola Program Pertandingan sukan: Sukan komuniti & sukan pertandingan. Sukan PBT 2005. Kejohanan Jenis sukan: Sukan pertandingan. Jenis sukan: Negara, Kementerian DUN) - Meningkatkan perananbaru untuk diketengahkan Jabatan Belia dan Sukan Negeri pertandingan. Melalui Majlis sukan: :Sukan April 2005. Sukan, Majlis secara tidak langsung Tarikh: Januari 3 April 2005. Majlis PenutupTarikh: 30 Jun -~ Mei 2005(Peringkat KawasanBelia &ramai tunas dan bakatSukan Negeri dan futsal dan bola bola sepak, sepak takraw, Sukan Kelab-kelab/NFC SukanSukanJulai 2005. Bola Sepak Jenis Sukan Sukanpertandingan. & sukan rekreasi. Sepanjang Pertandingan Jenis Sepanjang April 2005. - Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor di- Pertandingan tampar. Membudayakan sukan sebagai sebahagian Sepak Takraw Tarikh: Sepanjang Johor Sukan 2005. Tarikh: Dewan SerbagunaPeringkatMawar, Pasir Mukim. Jun: ~ Julai 20052005. ke Johor. lebih tinggi. seharian. peringkat - badminton (berpasukan), bola jaring, atau Kembara Mahkota JawatankuasaTempat: Sepanjang April tahun. Jaya. Tarikh Padang Bola Sepak Taman Daerah) Sepanjang ( Kebangsaan GrandTempat: Padang Bola Sepak Taman Mawar, Pasir Prix daripada budaya hidup pengembangan sukan. Terbuka kepada pasukan dari persatuanbola kelab Tempat: Padang Bola Sepak Taman Mawar, Pasir Majlis Tempat: Padang Bola 2005 (PeringkatBahru Tengah. Gudang. Perbandaran Johor Negeri) - dalam pembangunan dan yang cergas, sihat ditubuhkan oleh sesebuah komuniti Johor (JPMM) Penyelaras2005. Penganjur:September Sepak Taman Mawar, Pasir Gudang. Sirkit 1, 2005. Anjuran 2 : Majlis Sukan Negeri & Majlis Sukan - mengurangkan keterlibatan remaja dalam gejala- sukan yang(tiga orang sepasukan), walkaton(lima Melahirkan masyarakat Gudang. Negeri Johor Undangan Negeri - gejala kurang sihat serta membentuk generasi dari peringkat akar umbi. Meluaskan peluang pasaran pekerjaan kepada keranjang Peranan Gudang. Negeri Johor melalui Jawatankuasa PBT: kawasanpenganjur dan Jawatankuasa Sebagai Dewan melalui Anjuran: Kerajaan Tempat: Di 56 Daerah Johor Bahru. peserta. Parlimen Pasir Gudang. Anjuran: Kerajaan dan aktif. orang sekeluarga) dan basikalthon( rekreasi Anjuran: Penyelaras Mukim-mukim Parlimen. Kerajaan Negeri Johor melalui Jawatankuasa pegawai-pegawai dan ahli-ahli sukan Negri Johor Anjuran: Johor. Kerajaan Negeri Johor melalui Jawatankuasa muda yang gemilang dan aktivis-aktivis sukan - Johan dan naib johan setiap kawasan Dewan Penyelaras Mukim-mukim Parlimen. - sejajar dengan usaha untuk menjaga kebajikan Undangan Negeri (DUN) mewakili peringkat daerah Memperkembangkan sukan sehingga ke penyertaan ramai) melibatkan peserta yang tidak Penyelaras Mukim-mukim Parlimen. Anjuran: Penyelaras Mukim-mukim Parlimen. Majlis Sukan Negeri Johor dan Majlis yang lebih cemerlang. peringkat pernah menyertai pertandingan mereka. akar umbi. Kecergasan Kebangsaan(NFC) seterusnya ke peringkat negeri. peringkat negeri
dan kebangsaan.

- Meningkatkan peranan secara tidak langsung - Bola Sepak, kayak, lumba basikal, sepak takraw, Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor di tenpin bowling, badminton dan bola tampar. dalam pembangunan dan pengembangan sukan. - Meluaskan peluang pasaran pekerjaan kepada pegawai-pegawai dan ahli-ahli sukan Negri Johor sejajar dengan usaha untuk menjaga kebajikan mereka. - Medan memilih bakat untuk diketengahkan ke secara liga kumpulan. - Perlawanan bola sepak peringkat tertinggi. - Salah satu program sokongan ke atas program pengembangan sukan ke peringkat akar umbi. - Memperkukuhkan pemuafakatan komuniti. . Jenis sukan: Sukan rekreasi dan program sosial. - Meninjau dan memperbaiki masalah dengan menaiki motorsikal secara - Sukan rekreasi Jenis Tarikh: 27 Februari 2005. pembangunan di seluruh Negeri Johor disamping berkumpulan. Tempat: Bukit Layang-layang, Pasir Gudang. merapatkan hubungan muhibah diantara Anjuran: Kerajaan Negeri Johor melalui Majlis Sukan golongan istana dan kerajaan neegri Johor Negara, Majlis Tindakan Pelacongan Johor dengan rakyat tempatan. dan Jabatan Belia dan Sukan dan program sosial. Jenis sukan: Sukan rekreasi Negeri Johor. Jenis Tarikh: 27 Februari 2005. Jenis sukan: Sukan tradisi dan sukan pertandingan - Acara sepak takraw kategori regu dan Tempat: Bukit Layang-layang, Pasir Gudang. - Mengekalkan dan mengantarabangsakan Tarikh: 15 - Kerajaan Negeri Johor melalui Majlis Sukan permainan tradisi. Anjuran: 18 April 2005. pasukan. Tempat: Ruang Atrium Majlis Tindakan Pelacongan Johor Negara, Kompleks Pusat bandar, - Medan memilih bakat untuk diketengahkan ke Pasirdan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor. Gudang. peringkat yang lebih tinggi. Penganjur: Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan Persekutuan Sepak Takraw Negeri Johor.

Jadual 4.3: Program-program sukan dan rekreasi anjuran bersama Kerajaan Persekutu, Kerajaan Negeri, Melalui Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia & Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor.

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN
5.1 PENGURUSAN KORPORAT DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) PASIR GUDANG. Sesuai dengan kuasa autonomi yang diberi, amalan pengurusan korporat yang diwarisi dari Johor Corporation (J Corp) telah lama dilaksanakan PBT Pasir Gudang. program sukan dan rekreasi yang mempunyai prospek keuntungan jangkamasa panjang tanpa menjejaskan kepentingan “shareholder” dan “stakeholder” menjadi pilihan utama. Ia disempurnakan melalui kaedah perbelanjaan fleksibel seiring dengan prestasi kewangan semasa dan secara kolektif di kalangan anak-anak Syarikat J Corp. Ketegasan amalan bisnes kepada semua pihak, membolehkan segala perkhidmatan dan penyertaan program sukan & rekreasi dikenakan bayaran. Selain untuk melestarikan sukan & rekreasi, amalan ini juga memastikan pendapatan tetap diperolehi oleh anak-anak Syarikat J Corp melalui operasi yang dibuat. Antaranya melalui aktiviti pengurusan Kompleks Sukan Pasir Gudang, Harta Consult Sdn. Bhd, Teraju Fokus, Harta FM dan PBT Pasir Gudang mendapat bayaran masing-masing melalui perkhidmatan penyewaan gelanggang & padang, keselamatan, teknikal dan penganjuran acara sukan dan rekreasi. Pengagihan kekayaan melalui konsep penswastaan dan usahasama melibatkan pengusaha tempatan dalam sukan & rekreasi memberi impak positif. En Bahrin Bin Daim (pengusaha aktiviti rekreasi air ) antara pengusaha individu yang berjaya. Jelaslah, amalan pengurusan korporat adalah praktikal dalam mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan keuntungan kepada masyarakatnya.

5.2 KEKUATAN UTAMA PIHAK BERKUASA TEMPATAN PASIR GUDANG. Pelbagai program sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang mempunyai prospek sebagai produk sukan pelancongan. Prestasi kewangan PBT Pasir Gudang yang kukuh membolehkan Festival Layang-layang Antarabangsa dan Kejohanan Perahu Layar Terbuka Johor dianjurkan setiap tahun. Usaha ini selari dengan usaha Kerajaan Johor untuk mempelbagaikan produk pelancongannya. Sokongan dan komitmen yang berterusan dari Kerajaan Negeri Johor, anakanak syarikat Johor Corporation, agensi kerajaan, pihak NGO, pihak swasta dan seluruh masyarakat negeri Johor dan luar negara samada sebagai peserta, penyokong atau penaja turut memastikan pelestarian acara-acara tersebut. Kepelbagai pengisian program dengan acara tradisional, kreatif dan kebudayaan melibatkan penyertaan dari peringkat kanak-kanak sehingga komuniti korporat termasuk peserta-peserta luar negara telah menjadikan acara sukan yang diperkatakan di atas sebagai antara yang terunggul di Selatan Malaysia. Disokong dengan aktiviti sampingan dari berbagai agensi seperti Hospital Penawar (Kempen Derma Darah), Iman Sport Centre (pertandingan Futsal), aktiviti rekreasi air di Pusat Rekreasi Tasik Taman Bandar, Muzium Layang-layang (pameran), Kampung Perigi Acheh (Program Homestay) dan pelbagai aktiviti gerai jualan di tapak karnival mampu memeriahkan dan meningkatkan kepopularitian sukan pelancongan seterusnya mempelbagaikan lagi kegiatan ekonomi masyarakatnya. justeru itu usaha penganjurannya wajar disokong, diketengahkan dan diselaraskan di seluruh daerah dalam negeri Johor.

5.3 KELEMAHAN UTAMA PIHAK BERKUASA TEMPATAN PASIR GUDANG. Dasar sukan & rekreasi PBT Pasir Gudang yang jelas masih belum diwujudkan. Sehubungan itu, hal ehwal sukan & rekreasinya terikat dengan corak pengurusan lama yang diwarisi dari Johor Corporation. Segala perancangan, penetapan dan peruntukan program sukan & rekreasi di PBT Pasir Gudang bergantung dan berpusat kepada keputusan dan citarasa pengurusan tertingginya. Walaupun corak pengurusan begini adalah baik dari segi pengawalan dan pemantauan namun masih terdapat kelemahan dari segi perlaksanaannya. Kesannya, keputusan tanpa melibatkan staf peringkat pertama meyaksikan pola pembahagian peruntukan program sukan & rekreasi domestik pada tahun 2003 menyaksikan kurang mendapat perhatian berbanding sukan yang memberi imej korporat. Peruntukan Karnival Sukan PBT yang mewakili aktiviti sukan dan rekreasi domestik hanya mendapat RM34,846.00(1.75%) daripada RM2,007,827.00 berbanding Pasir Gudang United RM962,276.00 (47.92%) dan Festival Layanglayang Antarabangsa RM1,010,705.00(50.33). Bentuk pengurusan yang terlalu birokrasi begini sudah pasti menggangu kelancaran perlaksanaan program sukan & rekreasi. Sebagai Pegawai Penyelaras Sukan yang dilantik di kalangan pembantu tadbir, tanpa pemilikan kuasa autoriti adalah sukar untuknya menolak arahan dari pihak atasan. Akibat tekanan begini, sudah pasti tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Untuk memperbaiki masalah-masalah perlaksanaannya, adalah disarankan agar kajian dan semakan ke atas corak pengurusan lama yang lebih proaktif dan dinamik dilakukan demi melastarikan sukan & rekreasi di PBT Pasir Gudang.

5.4 DAPATAN KAJIAN DAN KAITANNYA DENGAN SOALAN Berdasarkan kepada analisa ke atas dasar, polisi, dokumen-dokumen dan programprogram sukan dan rekreasi yang dikumpulkan dan dibincangkan di dalam bab-bab yang terdahulu, dapatan daripada kajian ini telah dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan sebagai panduan disepanjang kajian. Hubungan dapatan kajian dengan soalan kajian dinyatakan seperti berikut: 1. Apakah bentuk dokumentasi aktiviti sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang ? Kajian ini mendapati status dokumentasi sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang masih berada di peringkat “permulaan”. Kebanyakan dokumen program sukan dan rekreasi belum tersusun lagi. Hanya dokumen Festival Layang-layang telah didokumentasikan dengan jelas iaitu dalam bentuk pameran, buku, rakaman audio visual, slide yang boleh diperolehi dan tersimpan di Muzium Layang-layang Pasir Gudang. 2. Apakah dasar sukan sedia ada dan bagaimanakah pentadbiran sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang distrukturkan ? Dasar sukan dan rekreasi PBT Pasir Gudang yang jelas masih belum diwujudkan. Polisi korporat yang diwarisi dari Johor Corporation mengikat segala perancangan dan perlaksanaan sukan dan rekreasinya. Sebuah unit sukan yang diketuai seorang pegawai penyelaras sukan telah dilantik di kalangan staf dalaman berstatus pembantu pentadbir tanpa mempunyai kuasa autoriti. Fungsinya hanya melaksanakan segala arahan dari pihak pengurusan tertinggi. Manakala pengurusan kemudahan dan penganjuran sukan pelancongan turut mengikut ketetapan pengurusan peringkat tertinggi di mana

segala operasi pengurusan dan pengelolaan program sukan dan rekreasinya dilaksanakan secara korporat dan kolektif melibatkan enam jabatan yang diwujudkan di dalam organisasi PBT Pasir Gudang dan di kalangan anak-anak syarikat Johor Corporation. Amalan ini lebih menekan konsep perkongsian untung. 3. Apakah peranan PBT Pasir Gudang dalam sektor sukan dan rekreasi ? PBT Pasir Gudang telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sukan dan rekreasi di kawasannya samada disediakan sendiri atau melalui usahasama dengan kerajaan negeri, anak-anak syarikat Johor Corporation, pihak Ngo dan swasta untuk memastikan kelangsungan pembangunan sukan dan rekreasinya. Antara kemudahan sukan & rekreasi utama terdapat di sini ialah Kompleks Sukan Pasir Gudang dan Taman Bandar Pasir Gudang. Amalan korporat membolehkan segala operasi pengurusan dan penyelenggaraan terhadap semua kemudahan dan program sukan dan rekreasi dapat dilaksanakan dengan cekap dari peringkat domestik sehinggalah peringkat antarabangsa seperti Karom Terbuka, Kejohanan Perahu Layar dan Festival Layang-layang Antarabangsa setiap tahun. Jelaslah sukan dan rekreasi mendapat perhatian istimewa PBT Pasir Gudang kerana nilai ekonominya. 4. Apakah impak aktiviti sukan dan rekreasi kepada masyarakat PBT Pasir Gudang ? Aktiviti sukan dan rekreasi memberi impak positif kepada masyarakat PBT Pasir Gudang dari peringkat individu sehingga komuniti kilang dan korporat. Mengambil Contoh, Festival layang-layang Antarabangsa memberi sumbangan dalam

bentuk ekonomi dan pembangunan sosial kepada semua pihak antaranya pengusaha perkhidmatan teksi, pengusaha pelancongan, anak-anak syarikat Johor Corporation sehinggalah ke pengusaha individu selain dapat mempelbagaikan aktiviti sukan dan rekreasi, mengenengahkan, menyuburkan dan memartabatkan sukan dan rekreasi tradisi budaya bangsa supaya kekal dimainkan sepanjang zaman seperti layang-layang, gasing pangkah, tarian zapin, kuda kepang, silat, dam haji, congkak dan sukaneka. RUMUSAN DAN CADANGAN Setelah penelitian ke atas dapatan-dapatan kajian dilakukan ke atas penglibatan PBT Pasir Gudang dalam sukan dan rekreasi, akhirnya dapatlah saya membuat rumusan dan cadangan terhadap perkara-perkara berikut: • Pendokumentasian program sukan dan rekreasi. Kajian ini mendapati status dokumentasi sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang masih berada di peringkat “permulaan”. Kebanyakan dokumen program sukan dan rekreasi masih belum tersusun. Justeru itu banyak maklumat kajian saya begantung kepada dapatan temubual personal di kalangan pegawai sukan dan rekreasi yang mempunyai kuasa autoriti dipejabatnya. Cadangan: Pengkalan data yang dapat memuatkan segala maklumat tentang sukan dan rekreasi wajar dibentuk dengan segera dan sentiasa dikemaskini. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan para penyelidik mendapatkan maklumat mengenai sukan di PBT Pasir Gudang. Keberkesanan setiap

program yang dilaksanakan akan menjadi panduan program-program yang akan datang. • Sukan moden kurang mendapat sambutan.

Program sukan dan rekreasi moden di PBT Pasir Gudang kurang mendapat sambutan jika dibanding dengan sukan dan rekreasi tradisi dan popular seperti bola sepak. Beberapa kemudahan telah mengalami risiko ditutup. Antaranya gelanggang squash diganti dengan permis TNB, penutupan Pusat Bowling Gold Star Bowl dan penutupan gelanggang tenis kepada pembinaan gelanggang futsal oleh pihak swasta. Antara faktor penyebabnya ialah tiada kajian dibuat sebelum pembinaannya, tiadanya penganjuran programnya secara berterusan dan lokasi yang tidak sesuai. Cadangan: Tubuhkan sebuah jabatan tersendiri yang setara dengan enam jabatan utama yang sedia ada agar kuasa autoriti yang dimiliki membolehkan sukan dan rekreasi ditadbir dengan tersusun melalui penstrukturan staf yang baru. Lantik pegawai berpengalaman dalam pengurusan sukan agar segala perancangan sukan dan rekreasinya berkesan (sebagai usaha menyokong saranan Kerajaan Negeri Johor memperluaskan peluang pekerjaan kepada atlet dan pengamal-pegamal sukan) • Sukan dan rekreasi air berpotensi berkembang sebagai sukan pelancongan.

Selat Tebrau menganjur disepanjang pantai kawasan pentadbiran PBT Pasir Gudang dari Timur ke Barat. Mulai tahun 2008 dijangka sibuk dengan laluan kapal yang berlabuh di Tanjung Langsat, MSE dan Sime Sembawang. Berbagai aktiviti

sukan dan rekreasi mulai aktif dilakukan seperti memancing di jeti dan kelong, berkayak dan Pertandingan Perahu Layar Terbuka Johor. Cadangan: Segala kemudahan yang diperlukan oleh pengiat sukan air wajar disediakan dengan segera selari dengan pembinaan Kota Air Kampung Pasir Putih(mulai Jun 2006) dan Hutan Rekreasi Paya Bakau Perigi Acheh(sedang giat dijalankan). Sebagai langkah mempromosi kawasan rekreasi air adalah dicadangkan diadakan pertandingan Trialthon Antarabangsa, Menyeberang Selat Tebrau, Sukanneka Sempena Hari Kemerdekaan.

Sukan Instruktural dan Pendidikan sebagai sukan pembangunan di peringkat akar umbi.

Bagi memastikan pelestarian sukan dan rekreasi berkekalan, kemudahan dan program perlu disediakan dan diselaraskan. Beberapa buah persatuan sukan dan swasta memberi perhatian kepada sukan bentuk instruktural dan pendidikan. Antaranya Persatuan Bola Sepak Johor (Program JKiD), Persatuan Pelayang Johor (Festival Layang-Layang Sekolah), Persatuan Pelayar Johor (Program Bakat), Majlis Sukan Zon Pasir Gudang (Program bola sepak Tunas F&N/MSSM), Persatuan Silat Hanafi dan Kelab Rakan Muda Taekwando membuka penyertaan dari peringkat usia 7 tahun sehinggalah 18 tahun. Cadangan: Sebagai satu usaha memperkemaskan pengurusan dan penganjuran programnya adalah wajar sukan instruktural atau pendidikan yang dinyatakan di atas dikendali oleh sebuah badan sukan dan rekreasi yang diberi nama “Kelab Sukan Bakat

Pasir Gudang” dianggotai oleh persatuan sukan yang aktif seterusnya acara sukannya diiktiraf sebagai acara utama.

CADANGAN KAJIAN LANJUT Di Malaysia kajian ke atas penglibatan PBT dalam sukan dan rekreasi masih baru. Terlalu banyak input yang boleh dibincangkan tetapi pemilihannya terpaksa diperkecilkan skop penulisan dan perbincangan di dalam mini tesis ini. justeru itu beberapa tajuk yang boleh diketengahkan untuk dibuat kajian lanjut yang melibatkan penglibatan PBT dalam sukan dan rekreasi ialah: 1. Sukan & rekreasi dan Pihak Berkuasa Tempatan satu evolusi. 2. Sukan & PBT Satu Dilema Tanggungjawab Sosial dan Komersil. 3. Pengurusan Korporat Dalam Sukan dan Rekreasi: Polisi cemerlang PBT Pasir Gudang.

KESIMPULAN Sukan dan rekreasi sudah mulai mendapat tempat dihati masyarakat sebagai salah satu cara hidup yang perlu diamalkan. Ia bukan sahaja mendatangkan faedah kesihatan dan kecergasan malahan memberi impak positif kepada perkembangan sosial, ekonomi dan politik di daerah dan negeri Johor. Komitmen dan sokongan dari bebagai pihak termasuk anak-anak syarikat Johor Corporation, Kerajaan Negeri Johor, agensi kerajaan, pihak NGO, pihak swasta, pengiat sukan dan seluruh masyarakat PBT Pasir Gudang dan Johor membantu menjayakan pelbagai program sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang. Kejayaan ini sudah pasti menjadikan PBT Pasir Gudang terkenal sebagai penganjur sukan dan rekreasi yang berjaya samada di peringkat domestik, kebangsaan atau antarabangsa. Sesunguhnya, berkat amalan korporat, penswastaan dan usahasama yang mendapat sokongan kuat dari pihak kerajaan dan swasta adalah merupakan faktor utama kejayaan pembangunan sukan di PBT Pasir Gudang. Ditambah dengan sumber pendapatan yang tinggi setiap tahun membolehkan beberapa perancangan pembangunan dan penganjuran sukan dan rekreasinya dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Apa yang pasti Polisi Sukan dan Rekreasinya yang jelas wajar diwujudkan segera agar sektor sukan dan rekreasi mendapat tempat utama di dalam pentadbiran seiring dengan perkembangan pesat sektor perindustrian dan perumahannya.

RUJUKAN Airil Azhar Bin Mustapar.(2004). Peranan kerajaan Johor dalam sukan, Pusat Sukan Universiti Malaya. Che Mat.(2001). Pengurusan rekreasi. Bab 1: Rekreasi Kontemporari (hlm. 118). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribuors sdn. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). Kamus Dewan (DBP), Kuala Lumpur. Haji Hamdan Hj Abdul Rahman.(1983).Penyegaran jasmani dan rohani menurut kacamata Islam. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed).Seminar Kebangsaan Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28 September, 1983,(hlm.25-36). Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Ishahak bin Mohd Saat.(1983). Kemudahan kesenggangan dan rekreasi luar di Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed). Seminar Kebangsaan Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28 September, 1983,(hlm. 45-50). Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Kementerian belia dan sukan.(1988). Dasar Sukan Negara.(Cetakan Kedua:Februari 2003). Khairil Hazaimi Md Akir.(2004). Kolej Sultan Abdul hamid, Alor Star, Kedah: Kajian perkembangan sukan 1908 – 2003, Pusat Sukan Universiti Malaya. Laman Web Rasmi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. (2005). Direktori Pihak Berkuasa tempatan di Malaysia. Diperolehi 13 November 2005 daripada World Wide Web: www.kpkt.gov.my/jkt/malaysia. Laman Web Rasmi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan(2005). Ucapan perasmian menteri sempena pelancaran Majlis Kecergasan Kebangsaan pada 09/12/2004. Diperolehi 13 November 2005 daripada World Wide Web: http://aplikasi.kpkt.gov.my/ucapan. Laman Web Rasmi Majlis Daerah Pontian.(2005). Perkhidmatan Majlis daerah Pontian. Diperolehi 13 November 2005 daripada World Wide Web: http://www.johordt.gov.my/mdp/perkhidmatan. Laman Web Rasmi Majlis bandaraya Johor Bahru(2005). Sejarah MBJB.. Diperolehi 13 November 2005 daripada World Wide Web: http://www.johordt.gov.my/mbjb/sejarah. Mejar (B) J.K. Cheng.(1983), outdoor recreation/pursuits leadership training and development. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed). Seminar Kebangsaan

Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28 September, 1983,(hlm.65-74). Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Marriott,K.L.(1990). Recreation Planning:A Manual for Local Government. Australia: South Australian Recreation Institute. Mohd Salleh Aman(2002). Sukan rekreasi. Unpublished. Paper. Kuala Lumpu: Sport Cenre, Universiti Malaya. Mohd Salleh Aman.(2002). Leisure, recreation and sport:terminology aspects.unpublished paper.Kuala Lumpur: Sport Centre, Universiti Malaya. Mohd Salleh Aman (2004). Sukan dalam masyarakat malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya. Mohd Salleh Aman (1996) Hubungan antara penglibatan dalam sukan dan pencapaian akademik di kalangan elajar sekolah menengah Negeri Sembilan. Tesis Sarjana Pendidikan: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Norhalim Haji Ibrahin.(1983). Kesenggangan dan masyarakat membangun. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed). Seminar Kebangsaan Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28 September, 1983,(hlm. 1924). Serdang: Universiti Pertanian Malaysia.

Johor. PBT Pasir Gudang(Jan-Mac, 2001).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(April-Jun, 2001).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Julai- September, 2001).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang.

Johor. PBT Pasir Gudang(Okt-Dis, 2001).Berita Pasir Gudang. Pasir

Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Jan-Mac, 2002).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Januari, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Februari, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Mac, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(April, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Mei, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Jun, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Julai, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(Ogos, 2005).Berita Pasir Gudang. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(2004). Laporan Tahunan. Pasir Gudang:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(2002) PBTPG 25 tahun. Pasir Gudang: PBT Pasir Gudang. Johor. Johor Corporation(2004). Laporan Tahunan. Johor Bahru:Johor Corporation. Johor. PBT Pasir Gudang (2004). Laporan Tahunan. Johor Bahru:PBT Pasir Gudang. Johor. PBT Pasir Gudang(2001). 25 tahun PBT Pasir Gudang. Johor Bahru:PBT Pasir Gudang. _______( April 16, 2004)-MB minta baik pulih kemudahan sukan. diperolehi 15 Disember 2005 daripada World Wide Web: http://www.gajahmas.com. TEMUBUAL 1. Syed Hamid Bin Syed Osman: Pengurus Johor Circuit. 2. Pn Rahmah Bt Mahmood:Pegawai Tadbir Jabatan Kemasyarakatan.

3. En Razak B Abu Bakar: Penyelaras Karnival Sukan Pasir Gudang, Karom Terbuka, Perahu Layar terbuka 4. Tn Hj Ismail b Md Taib: Penyelaras Festival Layang-layang Antarabangsa. 5. Cik Nurulaini Bt Bakri: Penyelaras Sukan Kelab-kelab/NFC Johor, Majlis Sukan Negeri Johor 6. En Mohd Noh Bin Ayob: Perintis Kelab Rakan Muda Taekwando. 7. En Faizal Mohd Noh: Jurulatih 2nd Dan, Kelab Rakan Muda Taekwando. 8. En Asri Bin Karim: Ketua Zon JKiD Permas Jaya.

SENARAI LAMPIRAN
1. Polisi Sukan Negara. 2. Dokumen Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Festival Layang-Layang Antarabangsa Pasir Gudang Kali ke-11, 2006. 3. Program Sukan PBT Johor 2004. 4. Program Sukan Kelab-Kelab Negeri Johor. 5. Laporan Sukan Kelab-Kelab/NFC Johor 2005 6. Program Memperkuatkan Sukan Daerah. 7. Program Sukan Antara Jabatan & Agensi Kerajaan Johor. 8. Program Sukan & Rekreasi Tanjung Puteri Golf Resort. 9. Program JKiD. 10.Program Kelab Akademik Taekwando R.V Taekwando Martial Art Kawasan PBT Pasir Gudang

12. Borang-borang penyertaan sukan dan rekreasi di PBT Pasir Gudang

Kelab Akademik Taekwando R.V Taekwando Martial Art Kawasan PBT Pasir Gudang Jenis Sukan Status Sukan : Taekwando. : Sukan komersil/sukan pertandingan.

Maklumat Akademik. 1. Hari Latihan : Mengikut Kawasan.

2. Tempat dan Masa Latihan a) Kompleks Pusat Bandar, Pasir Gudang. - Setiap hari Selasa & Sabtu (pilihan) –8.00mlm-9.30mlm b) Gelanggang Sepak Takraw, Jalan Tembikai, Kota Masai. - Setiap malam Selasa (8.00-9.30mlm. c) Gelanggang Permainan , Taaman Scientec. - Setiap malam Jumaat (8.00-9.30mlm) d) Gelanggang Permainan 1 Taman Cahaya Masai. - Setiap petang Sabtu (5.30ptg-7.00mlm) e) Gelanggang Permainan jalan Ciku, Kota Masai

- Setiap petang Sabtu (5.30ptg-7.00mlm) f) Dataran Mawar, Taman Mawar, Pasir Gudang. - Sabtu (8.00mlm-9.30mlm) g) Sekolah Tahfiz, Pasir Gudang. - Sabtu (8.00mlm-9.30mlm. 3. Tujuan penubuhan Kelab Taekwando ini ialah:  Memajukan Sukan Rakan Muda Wajadiri.  Membentuk disiplin, hormat menghormati, kesopanan, ketabahan, pengawalan diri dan semangat tidak menyerah kalah.  Berlatih untuk sumber kesihatan diri sendiri.  Memajukan sukan Taekwando.  Sebagai seni mempertahankan diri.  Boleh dipelajari sehingga tamat tali pinggang hitam.  Membekalkan pelatih berpotensi ke pertandingan peringkat tinggi.

4 Yuran –Yuran. Keahlian white belt hingga dapat Black Belt (Dan 1) a) Yuran tahunan – RM 15.00 setahun. b) Yuran bulanan – RM 35.00 sebulan. Keahlian Black Belt Dan 1 dan ke atas. a) Yuran tahunan – RM 50.00 setahun b) Yuran bulanan – RM 25.00 sebulan. Ujian belt (2 kali setahun) a) Dikenakan bayaran RM 35.00 setiap ujian diambil. 5. Keistimewaan penyertaan. a) Latihan dikendalikan jurulatih berpengalaman.

b) Dilindungi polisi insuran Rakan Muda. c) Peserta bermula dari umur 6 tahun. d) Pelatih cemerlang boleh mewakili peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. e) Pemegang Belt Hitam boleh berlatih dan menjadi penolong jurulatih pelajar (dibayar elaun) f) Penolong jurulatih akan diberi kursus pengajaran setiap tahun. g) Sijil dikeluarkan oleh Kukkiwon, Korea Selatan. 6. Ujian Belt a) Tujuan i. Berlatih teknik-teknik sparring baru tahun 2005. ii. Cara-cara tendangan untuk mendapatkan markah “Score Point”. iii. Mewujudkan atlet-atlet yang berpotensi dan berkualiti. b) Syarat penting. i. Memakai pakaian seragam Taekwando. ii. Menyediakan peralatan taekwando sendiri seperti “Chin-guard dan Arm-guard. 7. Carta Ogranisasi Kelab Akademik R.V Taekwando Martial Art. Kelab Akademik Taekwando R.V Taekwando Martial Art Kawasan PBT Pasir Gudang Penaung Persatuan Belia Wira Cergas, Johor Bahru, Johor & R.R Worldwide Taekwando Academy

Presiden Master Ramesh Raju Merangkap Pengerusi Persatuan Belia Wira Cergas, Johor Bahru, Johor

Setiausaha

Cik Habibah Binti Saidaly Merangkap setiausaha Persatuan Wira Cergas,Johor Bahru, Johor Ketua Jurulatih Kawasan PBT Pasir Gudang Ravindran Raju

Penolong Jurulatih

En Faizal Md Noh Cik Azreena Md Noor En Krisnan En Rajoo

En Elangovan
8. Sumbangan PBT Pasir Gudang Memberi kebenaran dan menyediakan tempat dengan sewaan yang berpatutan seperti tempat latihan, tempat sparring, pertandingan, ujian belt dan kursus-kursus black belt, kejurulatihan, taegeuk serta kursus kepengadilan. 9. Kategori Umur Peserta a) b) c) d) 6 tahun 7 tahun – 12 tahun 13 tahun – 17 ahun Lepasan sekolah 37 orang 255 orang 150 orang 58 orang

Jumlah

500 orang

10. Rujukan Data. i) Edaran-edaran kelab. Ii) Interview Penolong Jurulatih Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. 1) Md Faizal Md Noh. 2) Cik Azreena Md Noh. iii) Interview dengan pelopor kemasukan sukan Taekwando ke PBT Pasir Gudang En Mohd Noh Ayob. iv) Pemantau dan pemerhatian berterusan penulis.

11. Ulasan: Terdapat banyak kelab dan akademik taekwando persendirian bercambah di PBT Pasir Gudang. Namun pilihan penulis ialah R.V Worldwide Martial Art bukan mahu mengangkat namanya tapi disebabkan pengurusan sukan dan rekreasinya yang tersusun menyebabkan mudah untuk penulis membuat kajian terhadap potensi dan peranannya membangunkan kesihatan, kecergasan dan disiplin pesertanya. Sambutan menggalakkan datangnya dari pelajar-pelajar sekolah rendah. Jumlah ahli kelab seramai 500 orang peserta dari peringkat umur enam tahun sehingga belia lepasan sekolah. Daya penarik kepada peserta muda ini ialah disebabkan tarikan pakaian seragam itu sendiri, teugeuk (jurus) mudah dipelajari, penggunaan Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam latihan dan promosi berterusan. “Sukan ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat menguntungkan, maka banyak kelab seperti ini ditubuhkan dengan berbagai nama di dalam dan di luar kawasan PBT Pasir Gudang. Sebelum tahun 2003 pemilik akademik akan dikenakan bayaran pendapatan 60%(persatuan) dan 40%(pemilik akademik) tetapi dengan tertubuhnya Rakan Muda bayaran bulanan dikenakan kepada persatuan hanya RM50.00 sebulan dan bakinya milik akademik. Jika dikira dengan jumlah ahli 500 peserta dan didarabkan dengan RM 35.00 memberi pendapatan sebanyak RM17,500.00 sebulan. Pendapatan sampingan ialah penjualan alat keselamatan dan pakaian (RM 50.00).” menurut kata En Mohd Noh bin Ayob, salah seorang pelopor kemasukan akademik ini di Pasir Gudang. Dari segi sumbangan akademik ini, ramai atlet menyertai sekolah kepertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah Johor dan Majlis Sukan Seklah Malaysia. Seramai 15 peserta telah mewakili negeri Johor dalam pertandingan peringkat kebangsaan. Manakala 2 peserta telah mewakili Sukan SEA 2001 (V Saravanan dan M Manoharan).

Lampiran

Senarai PBT di seluruh negara
Negeri/ Jumlah PBT Majlis Bandaraya (MB) & Dewan Bandaraya (DB) MB Johor Bahru Majlis Perbandaran (MP) Majlis Daerah (MD)

PBT

Johor (16)

MP Batu Pahat MP Johor Bahru Tengah MP Kluang MP Muar MP Kota Tinggi

MD Kulai MD Labis MD Mersing MD Pontian MD Segamat MD Simpang Rengam MDTangkak MD Yong Peng MD Bera MD Bentong MD Cameron Highlands MD Jerantut MD Maran

PBT Pasir Gudang Lembaga Bandaran Johor Tenggara (KEJORA)

Pahang (11)

MP Kuantan MP Temerloh

Melaka (3) Negeri Sembilan (8) Kuala Lumpur (1) Selangor 12

MB Melaka Bersejarah

MP Alor Gajah MP Nilai MP Port Dickson MPSeremban

MD Lipis MD Pekan MD Raub MD Rompin MD Jasin MD Jelebu MD Jempol MD Kuala Pilah MD Rembau MD Tampin

Dewan Bandaraya Kuala lumpur MB Shah Alam

MP Ampang Jaya MP Klang MP Petaling Jaya MP Selayang MP Subang Jaya MP Manjung MP Taiping

MD Hulu Selangor MD Kuala Langat MD Kuala Selangor MD Sabak Bernam MD Sepang MD Gerik MD Hilir Perak MD kerian MD Kinta Barat MD Kinta Selatan MD Kuala Kangsar MD Lenggong MD pengkalan Hulu MD Perak tengah MD Selama MD Tapah MD Tanjung Malim MD baling MD Bandar Baharu MD Kubang Pasu MD Padang Terap MD Pendang MD Sik MD Yan MD Bachok MD Gua Musang MD Jeli MD Kota Bharu MD Kuala Krai Utara MD Kuala Krai Selatan MD Machang MD Pasir Mas MD Pasir putih MD Tanah Merah MD Tumpat MD Besut MD Dungun MD Hulu Terengganu

Perak (15)

MB Ipoh

Perlis (1) Kedah (12)

MP Kangar MP Kota Star MP Sungai Petani MP Kulim MP Langkawi Bandaraya Pelancongan MP Kota Bharu

PBT Perindustrian Hi-Tech Kulim

Kelantan (12)

Terengganu (7)

MP Kuala Terengganu

MP Kemaman Pulau Pinang (2) Sabah (22) DB Kota Kinabalu MP Pulau Pinang MP Seberang Prai MP Sandakan MP Tawau

MD Marang MD Setiu

Sarawak (25)

DB Kuching Utara MB Kuching Selatan

MP Miri MP Padawan MP Sibu

MD Beaufort MD Beluran MD Keningau MD Kinabatangan MD Kota Belud MD Merudu MD Kuala Penyu MD Kunak MD Lahad Datu MD Nabawan MD Papar MD Penampang MD Ranau MD Semporna MD Sipitang MD Tambunan MD Tenom MD Tuaran Lembaga Bandaran Kudat MD Bau MD Betong MD Dalat & Mukah MD Kanowit MD Kapit MD Lawas MD Limbang MD Luar Bandar Sibu MD Lubok Antu MD Lundu MD Maradong & Julau MD Marudi MD Matu & Daro MD Penampang MD Samarahan MD Saratok MD Sarikei MD Serian MD Simunjan MD Sri Aman Peti Surat 78 MD Subis Lembaga Bandaran Kudat

Sumber : Laman Web Rasmi-Jabatan Kerajaan Tempatan. www.kpkt.gov.my/malay.

Majlis Perbandaran Kuantan Mengendalikan kemudahan sukan dan rekreasi kerajaan negeri Wisma Belia Indera Mahkota

-

Kompleks Sukan Pahang (SUKPA) kemudahan-kemudahan sukan yang serba lengkap dan bertaraf antarabangsa menganjurkan acara-acara sukan seperti Pertandingan Piala Perbandaran, Sukan Tradisional dan Sukan Dalaman untuk kakitangan MPK. hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang sering menggunakan kemudahan sukan tersebut seperti Majlis Sukan Pahang, Jabatan Belia dan Sukan serta persatuan-persatuan sukan objektif Meningkatkan mutu kemudahan sukan di MPK. b) Merapatkan hubungan orang ramai dengan pihak Majlis melalui penglibatan dalam aktiviti sukan. c) Menyelaras aktiviti sukan, menyediakan peralatan dan khidmat nasihat kepada pelanggan. d) Meningkatkan lagi kemudahan sukan yang sediaada di samping sebagai salah satu sumber hasil majlis.

memberi khidmat nasihat berhubung dengan aktiviti sukan kepada agensi kerajaan, swasta serta pihak-pihak luar yang memerlukan. Bahagian Sukan juga menjalankan kerjakerja promosi bagi memastikan semua kemudahan-kemudahan tersebut diguna sepenuhnya oleh orang ramai. Peranan Bahagian Sukan sememangnya amat penting kerana MPK adalah satu-satunya pihak yang mempunyai kemudahan sukan yang serba lengkap serta moden di Kuantan. Padang Bolasepak, Bolajaring Gelanggang Badminton Kubang Buaya Gelanggang Tenis Taman Gelora KOMPLEKS SUKAN PAHANG (SUKPA) Stadium Tertutup Dewan Gimnasium Padang Hoki Astroturf Gelanggang Boling Padang Lapang Sasar Menembak Gelanggang Badminton Gelanggang Bola Keranjang Gelanggang Sepak Takraw Acara Ping Pong KOMPLEKS SUKAN MPK INDERA MAHKOTA Gelanggang Dalam Badminton / Sepak Takraw 4 badminton 6, bola tamper 2 Asrama / Bilik Mesyuarat KOLAM RENANG WISMA BELIA INDERA MAHKOTA MBJB

Stadium Hoki, Jalan Tebrau Dewan Sri Tebrau Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Kompleks Tenis, Jalan Skudai Padang Sri Gelam, Jalan Sungai Chat Kemudahan Yang Disediakan Padang Bola Gelanggang Bola Tampar Gelangang Takraw Padang Softball Astaka Stadium TertutupTaman Rekreasi Hutan Bandar, Jalan Tasek Utara, Johor Bahru Tapak Perkhemahan, Hutan Bandar, Jalan Tasek Utara, Johor Bahru Taman Linear, Jalan Tun Abdul Razak, Susur 7, Johor Bahru Tapak Senaman,KM7, Jalan Skudai, Johor Bahru Taman Riadah, Bukit Chagar, Johor Bahru. Taman Awam Bukit Saujana. Taman Rekreasi Awarn Lagun Puteri, Johor Bahru. Taman Permainan Kanak-Kanak 'Adventurous Park' Johor Bahru

Khidmat Sewaan di taman-taman awam Lokasi : Tapak Perkhemahan Hutan Bandar Jalan Tasek Utara Johor Bahru kemudahan Chalet (8-10 crang) - RM 70.00 sehari Dewan Lambak - RM 100.00 sehari Tapak Khemah - RM 2.50 sehari BBQ Pit - RM 2.50 sehari Lokasi : Hutan Bandar Jalan Tasek Utara Johor Bahru Kemudahan - Laman Tembusu Kawasan Tasek - RM 150.00 Lokasi : Taman Linear Bukit Chagar Jogging Track Johor Bahru - RM 200.00 Lokasi : Taman Rekreasi Awam Lagun Puteri Jalan Skudai, Johor Bahru kemudahan - Tempat Berkelah - RM 150.00 sehari 7.00 pagi - 7.00 petang Taman Permainan Kanak-Kanak Senarai Kawasan Taman Permainan Kanak-Kanak Zon Bukit Chagar, Kg. Baru & St. View Block A, Rumah Pangsa Lumba Kuda Blok C, Rumah Pangsa Lumba Kuda Rumah Bakti, Bukit Chagar Jalan Kolam Air Lorong 4, Jalan Nong Chik Jalan Lembah, Taman Tasik Jalan Straits View Zon Kebun Teh, Stulang & Sentosa Rumah Pangsa Stulang Darat Pangsapuri MBJB, Jalan Stulang Darat Jalan Sultanah Rogayah, Taman lskandar Jalan Kasa 10 Jalan Kasa 6 Jalan Cokmar Jalan Lembing Jalan Nibong Jalan Bentara 5, Taman lskandar Zon Abad, Pelangi Jalan Usaha/Jalan Wiiava Jalan Harimau, Tamna Datin Rokiah Jalan Cermat Jalan Biru 3/Jalan Hijau 1 Jalan Biru Muda Jalan Jerau 3/Jalan jerau 7 Jalan Putih 3 Jalan Raga/Bersatu Zon Taman Johor

Persiaran Tanjung, Taman Cempaka Persiaran Selasih, Taman Cempaka Persiaran Teratai, Taman Cempaka Medan Cempaka 1& 2, Taman Cempka Lorong Cempaka 1, Taman Cempaka Jalan Sri Pantai, Taman Johor Jalan Selat 1, Tarnan Dato' Pengawa Barat Jalan Melor 1, Taman Melor Jalan Melor 3, Taman Melor Jalan Dahlia 24/7,Taman Dahlia lok 5 & 7, Taman Melati Blok 16 & 17, Taman Kenanga Blok 7 & 8, Taman Kenanga B Zon Tampoi

Jalan Langsat, Kg. Pasir Jalan Dato'Musa, Kg. Pasir Jalan Siantan 3, Taman Kemas Jalan Sri Bahagia 1, Taman Sri Bahagia Jalan Penerangan/Perangkaan, Desa Rahmat Jalan Subang 2 & 3, Taman Kobena Jalan Titiwangsa, Tampoi indah Jalan Sri Perkara, Tampoi Utama Zon Uda dan Larkin Jalan Puyuh, Larkin Lorong 1, Jalan sentosa Larkin Jalan Merak, Larkin Jalan Dato'Jaafar Larkin Jalan Padi Ria 1, BBU Jalan Padi Ria 15, BBU Jalan Padi Ria 12, BBU

Dewanraya Taman Teratai Dewanraya Taman Johor Jaya Dewan Serbaguna Skudai Dewanraya Bandar Selesa Jaya & Taman Damai Jaya Dewanraya Bandar Seri Alam, Taman Puteri Wangsa & Taman Sri Pulai Dewanraya Ulu Choh Dewanraya Masai Dewanraya Taman Ungku Tun Aminah Dewanraya Plentong Dewanraya Kangkar Pulai Dewanraya Gelang Patah Dewanraya Taman Sri Skudai Dewanraya Lima Kedai

Dewanraya Taman Nora Dewanraya Taman Bukit Tiram Dewanraya Taman Universiti Dewanraya Taman Perling - Jalan Undan 3 Dewanraya Taman Perling - Jalan Persisiran Perling
Sukan tempatan Karnival sukan antara jabatan spt Karnival Badminton 2005, anjuran Kelab Sukan PBTihak Pengurusan Dewan akan menyediakan dewan selain Dewan Serbaguna Skudai untuk berlatih seperti :- Dewan Taman Damai Jaya, Taman Perling, Taman Sri Pulai dan Taman Sri Skudai.

Temasya Sukan Bulan Kemerdekaan MAKSAK Sukan Pihak Berkuasa Tempatan 2005 Sukan Pihak Berkuasa Tempatan kali ke 3 telah berlangsung pada 30 Jun - 3 Julai 2005 bertempat di Dewan Serbaguna Taman Johor Jaya. Sebanyak 13 Pbt telah mengambil bahagian di dalam pertandingan ini. Pertandingan ini meliputi acara :• • • • Berpasukan lelaki dan wanita. Perseorangan Lelaki dan Wanita Bergu Lelaki dan Wanita Bergu Veteran Lelaki

Kawasan Rekreasi Gunung Lambak Terletak di kaki Gunung Lambak, pusat rekreasi hutan ini adalahmenarik untuk di jadikan tempat perkelahan, mandi dan mendakigunung. Gunung Lambakmempunyai ketinggian 510m. Kemudahanyang disediakan adalah termasuktempat meletak kereta, kawasan rehat, bilik persalinan, tandas, jambatan dan chalet. Kawasan Hutan Rekreasi Gunung Belumut Salah satu kawasan rekreasi yang popular di Kluang. Kedudukannyayang terletak di Felda Kahang Timur dan jauh dari kebisingan dankesibukan menjadikannya kawasan yang sesuai untuk menenangkanfikiran disamping menikmati keindahan yang terdapat di situ. Sri Timur dan Penusu Air Hitam Kampung Sri Timor ialah sebuah kampung traditional masyarakatMelayu. Terletak kira-kira 25kilometer dari Bandar Kluang bersebelahan dengan Taman Rekreasi Padang Hijau, Ladang Teh,Gunung Belumut dan Gugusan Felda. Majoriti penduduk di siniterdiri daripada Peladang yang menguruskan tanaman seperti durian dan buah-buahan lain, tanaman orkid, proses kopi, beras dan makanan ringan. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati pengalaman sepertimenunggang kuda, kanu, menaiki bot dan memancing di sini.Aktiviti lain seperti Ternakan Haiwan Ladang, Musium Veterinari,Sukan Air, BBQ dan "Farm Stay

kemudahan sukan stadium tertutup kluang, kolam renang terbuka kluang, balai raya chamek,dewan kampong melayu, dewan serba guna kahang,dewan sri lalang, dewan jubli intan, dewan kahang, gelanggang bola keranjang,stadium luang,gelanggang tennis terbuka

DASAR DAN POLISI SUKAN MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA http://www.mppj.gov.my Jumlah Penduduk 480000

Program Pembangunan Sukan MPPJ adalah satu program yang telah diwujudkan sejak tahun 1990 oleh Majlis Perbandaran Petaling Jaya bagi menyahut seruan dan dasar kerajaan dalam bidang kesukanan. Dasar Kerajaan Negeri Selangor untuk meningkatkan kemajuan sukan di Negeri Selangor yang telah menetapkan supaya sukan mendapat pengiktirafan, penghormatan dan penggalakkan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada keperluan asasi social yang lain, pihak Majlis telah mengambil inisiatif dengan memenuhi tujuan dan matlamat ini.

Program Pembangunan Sukan MPPJ memberi tumpuan kepada pembangunan sukan di peringkat awal usia hingga remaja. Beberapa bidang sukan telah dikenal pasti menjadi sukan popular dikalangan penduduk dan keupayaan fizikal rakyat Malaysia telah di ambil kira untuk diberikan tumpuan. Faktor seperti kemudahan sukan yang ada di MPPJ juga dijadikan asas semasa memilih jenis sukan tersebut. MATLAMAT PROGRAM i)Melaksanakan dasar kerajaan dalam bidang sukan di Petaling Jaya ii)Menjadikan MPPJ sebagai satu pusat kegiatan sukan iii)Melahirkan bakat-bakat baru dalam bidang sukan tertentu dan menjadikan Petaling Jaya sebagai pembekal ahli sukan kepada Negeri Selangor dan Negara iv)Menyediakan satu program pembangunan yang terancang dan teratur untuk kemajuan dan kegiatan sukan di Petaling Jaya v)Memberikan dan menyediakan perkhidmatan dalam bidang sukan sebagai balasan balik kepada pembayar-pembayar cukai. vi)Melahirkan masyarakat Petaling Jaya yang aktif, sihat dan cergas. Program Pembangunan Sukan MPPJ beroperasi dengan bantuan kewangan yang disediakan dan disalurkan kepada aktiviti-aktiviti dan kegiatan yang berkaitan. Pembiayaan melalui peruntukan yang disediakan ini meliputi operasi menyediakan program latihan, penyediaan peralatan, menyediakan jurulatih, penyertaan kejohanankejohanan dan elaun-elaun latihan. Seorang penyelaras di pilih di kalangan kakitangan Majlis yang mempunyai pengetahuan dalam bidang sukan yang tertentu diberikan tugas bagi mengendalikan program-program tersebut. Penyelaras yang dilantik akan melapur kepada Bahagian Pembangunan Sukan MPPJ dan seorang Ahli Majlis MPPJ akan dilantik menjadi Pengerusi Sukan untuk satu bidang sukan bagi merancang dan mengatur pelan strategic untuk pembangunan sukan tersebut.

BIL

JENIS SUKAN 1. Squash 2. Tennis Lumba Basikal 4. Hoki 5. Olahraga 3. 6. Bola Jaring 7. Sepak Takraw

TAHUN PENYELARAS MULA 1990 Mary Ong Tg. Mohamed Tg. 1990 Harun 1994 1996 1997 Amrun Misnoh Zainal Abidin Ismail Alias Abdul Rahman

PENGERUSI YB Dato’ Lim Choon Kin Tn Dr Wong Chee Yong Cik Ir Zaidah bt Idris

8. Badminton

YB Datin Paduka Hjh Seripah Noli bt Syed Hussin En Megat Firdaouz bin Tan Sri Megat Mohd Bakri Salleh Junid En Abu Hassan Asha’ari bin Alang Zainah Abd Karim Jaman Nor Azizah Mukijan

9. Bola Sepak Bola 10. Keranjang

Yusuf Shamsudin Zailani bin Ramli

En. Mohd Azli b. Mohd Saad En David Loo Sin Khoon

PENGURUSAN 1. Program Pembangunan Sukan diletakkan di bawah pengurusan Bahagian Pembangunan Sukan dan Kemudahan Am, Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan MPPJ. 2. Satu jawatankuasa pengurusan di tubuhkan bagi mengurus dan melaksanakan program mengikut pelan rancangan yang di susun. Jawatankuasa pengurusan bertanggungjawab memastikan program mencapai matlamat dengan memastikan halhal berkaitan seperti pentadbiran, kewangan, promosi dan sokongan serta sambutan orang ramai terhadap program tersebut berjaya. 3. Seorang Penyelaras Program dilantik bagi melaksanakan dan mengatur aktivitiaktiviti yang berkaitan Penyelaras di lantik dari kalangan kakitangan MPPJ yang mempunyai pengetahuan serta memahami bidang sukan tersebut. 4. Penyelaras Program adalah bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan satu pelan latihan jurulatih, mengaturkan penyertaan ke kejohanankejohanan untuk tujuan pendedahan, menyediakan senarai belanjawan dan tuntutan. Secara kesimpulannya penyelaras perlu memastikan program yang di atur berjalan lancar. 5. Jawatankuasa Pengurusan adalah bertanggungjawab melapur tentang hasil program kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya.

PELAN PROGRAM 1. Peserta-peserta program adalah terbuka. Walaubagaimanapun keutamaan adalah diberi kepada Penduduk Petaling Jaya. Pengambilan peserta atau ahli-ahli di buat melalui promosi dan hebahan. Kerjasama dari Jabatan Pendidikan Negeri, Majlis Sukan Negara, Persatuan-persatuan sukan dan badan-badan sukan yang lain juga digunakan untuk mendapatkan peserta-peserta yang boleh di serapkan ke dalam program ini. 2. Peserta-peserta yang dikenalpasti akan di ujibakat dan di nilai melaui pertandinganpertandingan yang di sertai. 3. Umur peserta dan masa yang diperlukan bagi melatih peserta tersebut hingga mampu menjadi seorang juara, diambil kira semasa membuat pemilihan.

JURULATIH 1. Jurulatih di pilih berdasarkan pengalaman dan kelayakan 2. Jurulatih perlu menyediakan pelan latihan yang sesuai untuk peserta-peserta dan menyakinkan pengurusan dengan cadangan latihan yang di cadangkannya. KEMUDAHAN LATIHAN 1. Kemudahan sukan sediada milik MPPJ digunakan untuk tujuan latihan. Peralatan sukan akan di bekalkan mengikut keperluan 2. Penyelaras bertanggungjawab memastikan latihan berjalan lancar dengan mengatur jadual yang terancang dan peralatan latihan yang mencukupi. PENDEDAHAN 1. Pendedahan peserta kepada kejohanan-kejohanan adalah penting dan termasuk dalam kandungan pelan latihan yang di atur oleh jurulatih. 2. Jawatankuasa perlu menyediakan dan menganjurkan kejohanan yang boleh mendedahkan peserta untuk menimba pengalaman dan supaya peserta boleh dinilai daripada pencapaiannya di kejohanan tersebut. PENGUKURAN PENCAPAIAN 1. Kejayaan program di ukur sejauh mana ianya menepati matlamat utama yang ditetapkan iaitu melahirkan bintang atau juara yang boleh menaikkan imej MPPJ. 2. Pengiktirafan seperti mengklasifikasikan pencapaian mengikut taraf kejohanan yang di sertai samada peringkat negeri atau antarabangsa boleh dijadikan tentukur. Kejohanan yang bersifat kelab/persatuan/agensi dalam negeri atau setarafnya: 1 bintang, negeri dan setarafnya : 2 bintang, Antarabangsa dan setarafnya : 3 bintang.

PENGIKTIRAFAN 1. Satu bentuk pengiktirafan disediakan kepada peserta yang berjaya mengharumkan nama MPPJ diwujudkan 2. Pengiktirafan boleh berbentuk surat kepujian atau bantuan kewangan (biasiswa) atau Insentif kewangan (Top-up) mengikut taraf bintang yang diperolehi.

Pelan Perancangan Kemudahan Sukan dan Rekreasi Negeri Johor 2005
Sumber: Pembantangan Negeri Johor Belanjawaan 2005

1. Hutan Bandar disetiap Kawasan PBT. (satu PBT satu hutan bandar ditekan sejak tahun 2002) Hutan Bandar Sungai Buloh Hutan Bandar Jalan Tasek Utara Hutan Bandar Bandar Penawar Hutan Bandar Gunung Lambak Hutan Bandar Empangan Nachap Hutan Bandar Tanjung Resang Hutan Bandar Mutiara Rini Hutan Bandar Jalan Bandar Taman Merdeka Dalam Perhatian dan perancangan Hutan Bandar Tanjung Ketapang Taman Putera (IOI) Sungai Kapeh Seri Medan Taman Botani Bukit Mambai Tanjung Labuh Hutan Bandar Pulau Penarik -PBT Pasir Gudang -Majlis Bandaraya Johor Bahru - Lembaga LpJB -Majlis Perbandaran Kluang. -Majlis Daerah Simpang Rengan -Majlis Daerah Mersing -Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah –Majlis Daerah Kota Tinggi -Majlis Bandara Johor Bahru -Majlis Perbandaran Muar -Majlis Daerah Kulai -Majlis Daerah Segamat -Majlis Daerah Yong Peng -Majlis Daerah Labis -Majlis Perbandaran Tanjung Labuh -Majlis Daerah Tangkak

2. Tapak Perkhemahan diseluruh Johor Telah ada16 tapak perkhemahan iaitu:

Tapak Perkemahan Hutan Bandar Tapak perkhemahan Taman Bandar Tapak Perkhemahan Empangan Machap Tapak Perkhemahan Bandar Penawar Tapak Perkhemahan Kayu Ara Pasong Tapak Perkhemahan Bt 7Jln Segamat Tapak Perkhemahan Ayer Papan Tapak Perkhemahan Gunung Lambak Taman Impian Emas Tapak Perkhemahan Kg. Air Biru Bakri Tapak Perkhemahan Taman Putra (IOI) Tapak Perkhemahan KM12 Jln Lombong Tapak Perkhemahan Seri Medan Tapak Perkhemahan Bukit Mambai Tapak Perkhemahan Tanjung labuh Tapak Perkhemahan Pulau Penarik 3. Taman Negara Johor Endau –Rompin Hutan Simpan Gunung Panti Tanjung Piai Taman Negara Gunung Ledang

Majlis Bandaraya Johor Bahru PBT Pasir Gudang Majlis Daerah Simpang Rengam lbjb Majlis Daerah Pontian Majlis Daerah Segamat Majlis daerah Mersing Majlis Perbandaran Kluang Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah Majlis Perbandaran Muar Majlis Daerah kulai Majlis Daerah Kota tinggi Majlis Daearah Yong Peng Majlis Daerah Labis Majlis Perbandaran Batu Pahat Majlis daerah tangkak

4. Pewartaan Kawasan Tanah Lembab Berkepentingan (RAMSAR)kawasan Sungai Sebana, Sungai Lembam dan Sungai Santi. 5. Program sukan dan rekreasi Antarabangsa Johor tahun 2005

Pelancongan Sukan dan rekreasi
Festival Layang-layang Antarabangsa Kembara Mahkota Johor Johore Singapre Second Link Bridge Run, Gunung Ledang Challenge Kejohanan-kejohanan Golf

Sukan Lasak Dunia
Gunung Ledang Mountain Bike Challenge, Para-Glaiding Challenge,

Endau-Rompin Eco-Challenge Desaru International Triathlon International Rainforest Challenge

Progran Sukan Akar Umbi
Program Pembangunan Sukan Program Pembangunan Bakat Program Pembangunan Kepegawaian Dan Kejurulatihan Sukan Program Penyemarakan Sukan Akar Umbi Program Sukan Imej Johor, Program Pendidikan Sukan, Program Kebajikan Sukan, Program Memperkasa Pentadbiran Sukan Negeri Program Jejak Jaya 2006

KEMUDAHAN SUKAN & REKREASI DI TAMAN BANDAR PASIR GUDANG

Senamrobik.

Berbasikal & berjoging.

Beriadah bersama keluarga.

Merenggangkan otot.

Lawatan ke Muzium LayangLayang.

KEMUDAHAN SUKAN & REKREASI DI KOMPLEKS PUSAT BANDAR PASIR GUDANG

Video game & snooker.

Kebudayaan & kesenian

Sukan instruktural

Kelab Johor FC

Snooker

Membeli belah

KEMUDAHAN SUKAN DAN REKREASI DI PASIR LAYAR

Kayak & jeti memancing

Latihan Perahu layar optimis

Pertandingan Perahu layar

LAIN-LAIN KEMUDAHAN SUKAN DAN REKREASI

Hutan Bandar

Taman permainan kanak-kanak

Stadium tertutup

Pusat sukan

Taman awam Tasik Perdana

Padang bola sepak

BAHAN-BAHAN RUJUKAN UTAMA

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.