BIANTARA KABERSIHAN SAKOLA Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya nu ku simabdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para staf Tata Usaha nu sami-sami lingsih, kanca mitra, rerencangan saangkatan sareng adi-adi kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad SAW. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina hadits oge diterangkeun, nyaeta : Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits di luhur, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu sangkan nyebabkeun urang teu suci. Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Para wargi anu mulya. Kaqbersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Naskah Pidato Terbaru – Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja” Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative. Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna

Pidato ieu manawi cocok kanggo nu nuju meryogikeun bahan kanggo conto dina ngadamel pidato bahasa sunda. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. salah sahiji contona nyaeta : Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs. seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. nu nyebabkeun urang teu suci. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. . Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae. sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. Rea pisan hal-hal negatif tina internet. Sagala informasi naon wae anu aya di internet.wb Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan di lingkungan oge kabersihan diri urang sautuhna. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. akhirul kecap. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Dina ieu waktos. informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. Ku margi kitu. Sakitu wae biantara ti simkuring. atawa video – video anu teu sawajarna Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala Bisa katipu tina iklan – iklan di internet Tapi aya oge segi positifna : Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun Bisa nambah rerencangan dina jejaring social. Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. Upami urang sadaya iman ka Allah. rek di kota atanapi di desa. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. jsb Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. gambar – gambar. hatur nuhun atos merhatikeun. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa. Wassalamualaikum wr.mah ampir di unggal juru jalan. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. Janten.

Hadirin sadayana. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana. Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan Asalamu’alaikum wr. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. sareng bersih rohani. dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. singer. mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung. Aya seni sarimpi. komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur.Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Salah sahijina nyaeta Tarling. bersih jiwa. Teu kalangkung rerencangan sadayana. pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya. endah sareng asri. bersih raga. taun 1935-an. sakumaha anu uninga ku urang sadayana. w. Para wargi anu mulya. Langkung ti payun. mugi kersa ngahapunten. jeung pinter. mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. Sakitu wae ti simkuring . tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Assalamu’alaikum w. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan . Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. nyaeta aya bersih hate. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Para hadirin sadayana. bageur. Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Tah. masarakat rea nu nanggap tarling. alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda . Allohumma. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. w. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. jiga music pop jeung rock. pamungkas pisanggem. jeung tari topeng minangka bubuka acara. Tarling singketan tina gitar suling. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat. margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu. urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. Wassalamualaikum w. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede.

anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena tikawit dugika ahir. nuendah taya papadana ku urang keur urang anu urang.Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu . Tapi. ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat. Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu mahasuci.asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong. anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana.Ditutup ku du’a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duananaPamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. miceun runtah dina tempatna. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan.cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna. kota Intan. kalintang betah janten urang sunda. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting. cobi tinggal dikota-kota tos sesah mendakan sawah. Jawa Barat kota pangirut. Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum Wr. leuwih nanjeur. ka para tabi’it-tabi’itna. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panataacara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih kenehcalik di bangku SD anu sararae tur harade. sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur. sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdingiring lomba. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga.Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajdikeunurang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempatngiuhan tina hujan. titi surti sarta ngarti ayadi dewan juri. tos jarang aya pancuran. Wb. ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dinangadugikeun biantara. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. Tos dibangun molpangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana. Ka para kulawargana. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat. bilih luhur saur bahe carek. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. bobo sapanon carang sapakan dina cumarios. . leuwih maju dina sagala widangna. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat. Wb.Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulangMun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. kaendahan oge ilangMung sakitu anu kapihatur. kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna.Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan. Dina danget ieu sim abdi anu teudisangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi. Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu diruksak ku leungeunleungeun sarakah nu matak jadi teu endah. ka parasahabatna.umumna.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya dipara ibu. ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. reangna sora jangrik jeung recetnasora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur. turta tiasa cumarita dipayuneun para ibu miwah para bapa. ngan omat etaumur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisiurang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukuranu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu mahapunjul amin Oge teu hilap sholawat miwah kasalametan mugia dilimpah curahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor. ka sadayana neda tawakup anu kasuhan. aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful