BIANTARA KABERSIHAN SAKOLA Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya nu ku simabdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para staf Tata Usaha nu sami-sami lingsih, kanca mitra, rerencangan saangkatan sareng adi-adi kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad SAW. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina hadits oge diterangkeun, nyaeta : Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits di luhur, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu sangkan nyebabkeun urang teu suci. Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Para wargi anu mulya. Kaqbersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Naskah Pidato Terbaru – Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja” Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative. Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna

Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Dina ieu waktos. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. atawa video – video anu teu sawajarna Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala Bisa katipu tina iklan – iklan di internet Tapi aya oge segi positifna : Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun Bisa nambah rerencangan dina jejaring social. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. akhirul kecap. Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca.mah ampir di unggal juru jalan. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. salah sahiji contona nyaeta : Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Wassalamualaikum wr. Pidato ieu manawi cocok kanggo nu nuju meryogikeun bahan kanggo conto dina ngadamel pidato bahasa sunda. Janten. Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. rek di kota atanapi di desa. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae. Upami urang sadaya iman ka Allah. Sakitu wae biantara ti simkuring.wb Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan di lingkungan oge kabersihan diri urang sautuhna. gambar – gambar. hatur nuhun atos merhatikeun. Rea pisan hal-hal negatif tina internet. ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”. Sagala informasi naon wae anu aya di internet. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Ku margi kitu. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. nu nyebabkeun urang teu suci. jsb Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. . urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. bageur. taun 1935-an. Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu. Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Assalamu’alaikum w. tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Allohumma. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Para hadirin sadayana. jeung pinter. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. masarakat rea nu nanggap tarling. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. jiga music pop jeung rock. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat. w. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur. Tah. Hadirin sadayana. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda . Aya seni sarimpi. pamungkas pisanggem. Tarling singketan tina gitar suling. Para wargi anu mulya. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana. sareng bersih rohani. Sakitu wae ti simkuring . Hadirin anu ku simkuring di pihormat. mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda. Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan Asalamu’alaikum wr. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . Langkung ti payun. mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok. endah sareng asri. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Salah sahijina nyaeta Tarling. bersih jiwa. Wassalamualaikum w. jeung tari topeng minangka bubuka acara. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan . singer. Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. nyaeta aya bersih hate. dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya. Teu kalangkung rerencangan sadayana. urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. mugi kersa ngahapunten. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . w. sakumaha anu uninga ku urang sadayana. bersih raga.

kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dinangadugikeun biantara. turta tiasa cumarita dipayuneun para ibu miwah para bapa. sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan. ka para tabi’it-tabi’itna.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya dipara ibu. Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu diruksak ku leungeunleungeun sarakah nu matak jadi teu endah. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga. tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum Wr. tos jarang aya pancuran. kaendahan oge ilangMung sakitu anu kapihatur. sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdingiring lomba. titi surti sarta ngarti ayadi dewan juri. bobo sapanon carang sapakan dina cumarios. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. Tapi. aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae. Wb. leuwih maju dina sagala widangna.Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan. ngan omat etaumur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisiurang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukuranu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu mahapunjul amin Oge teu hilap sholawat miwah kasalametan mugia dilimpah curahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor. Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun.asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong.cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna. miceun runtah dina tempatna. kota Intan. . ka parasahabatna. Ka para kulawargana. cobi tinggal dikota-kota tos sesah mendakan sawah. tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting. anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena tikawit dugika ahir. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat. anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana. reangna sora jangrik jeung recetnasora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Dina danget ieu sim abdi anu teudisangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi. Tos dibangun molpangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat.Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu . leuwih nanjeur. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. Wb. bilih luhur saur bahe carek. ka sadayana neda tawakup anu kasuhan. ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW.Ditutup ku du’a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duananaPamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. nuendah taya papadana ku urang keur urang anu urang.umumna. ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat.Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulangMun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panataacara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih kenehcalik di bangku SD anu sararae tur harade.Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajdikeunurang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempatngiuhan tina hujan. Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu mahasuci. Jawa Barat kota pangirut. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. kalintang betah janten urang sunda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful