BIANTARA KABERSIHAN SAKOLA Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya nu ku simabdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para staf Tata Usaha nu sami-sami lingsih, kanca mitra, rerencangan saangkatan sareng adi-adi kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad SAW. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina hadits oge diterangkeun, nyaeta : Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits di luhur, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu sangkan nyebabkeun urang teu suci. Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Para wargi anu mulya. Kaqbersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Naskah Pidato Terbaru – Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja” Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative. Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna

rek di kota atanapi di desa. Wassalamualaikum wr. sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. akhirul kecap. Sakitu wae biantara ti simkuring. gambar – gambar. Sagala informasi naon wae anu aya di internet. Ku margi kitu. Dina ieu waktos. hatur nuhun atos merhatikeun. atawa video – video anu teu sawajarna Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala Bisa katipu tina iklan – iklan di internet Tapi aya oge segi positifna : Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun Bisa nambah rerencangan dina jejaring social.mah ampir di unggal juru jalan. Janten. Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Pidato ieu manawi cocok kanggo nu nuju meryogikeun bahan kanggo conto dina ngadamel pidato bahasa sunda. nu nyebabkeun urang teu suci. ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. Upami urang sadaya iman ka Allah. Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. . Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Rea pisan hal-hal negatif tina internet. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.wb Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan di lingkungan oge kabersihan diri urang sautuhna. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. jsb Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. salah sahiji contona nyaeta : Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta.

Sakitu wae ti simkuring . bersih jiwa. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur. Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Para wargi anu mulya. Tarling singketan tina gitar suling. Salah sahijina nyaeta Tarling. mugi kersa ngahapunten. sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . nyaeta aya bersih hate. margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat. Allohumma. Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Assalamu’alaikum w. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda . Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan . endah sareng asri. Aya seni sarimpi. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. w. tapi aya dina manah urang sunda sadayana. singer. w. jeung pinter. sakumaha anu uninga ku urang sadayana. Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan Asalamu’alaikum wr. Langkung ti payun. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung. pamungkas pisanggem. urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Teu kalangkung rerencangan sadayana. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Hadirin sadayana. sareng bersih rohani. dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda. Wassalamualaikum w. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok. jeung tari topeng minangka bubuka acara. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi. Tah. lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset .Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. bersih raga. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. jiga music pop jeung rock. bageur. Para hadirin sadayana. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. masarakat rea nu nanggap tarling. taun 1935-an.

ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. ka sadayana neda tawakup anu kasuhan. ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat. kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. . Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun. Tapi. aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae. leuwih maju dina sagala widangna. kalintang betah janten urang sunda. anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena tikawit dugika ahir.cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum Wr. Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu mahasuci. ngan omat etaumur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisiurang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukuranu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu mahapunjul amin Oge teu hilap sholawat miwah kasalametan mugia dilimpah curahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor. cobi tinggal dikota-kota tos sesah mendakan sawah. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya dipara ibu. miceun runtah dina tempatna. anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana.Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulangMun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. tos jarang aya pancuran. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan. tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting. ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dinangadugikeun biantara. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. reangna sora jangrik jeung recetnasora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdingiring lomba. Wb.Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu . Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat. kaendahan oge ilangMung sakitu anu kapihatur. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat. Wb. tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur. titi surti sarta ngarti ayadi dewan juri.Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan. sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur.umumna.asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong. bobo sapanon carang sapakan dina cumarios. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panataacara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih kenehcalik di bangku SD anu sararae tur harade. Dina danget ieu sim abdi anu teudisangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi. bilih luhur saur bahe carek. Jawa Barat kota pangirut. Ka para kulawargana. Hadirin anu ku simkuring di pihormat.Ditutup ku du’a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duananaPamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. Tos dibangun molpangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana. turta tiasa cumarita dipayuneun para ibu miwah para bapa. ka parasahabatna. kota Intan. nuendah taya papadana ku urang keur urang anu urang. leuwih nanjeur. ka para tabi’it-tabi’itna. Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu diruksak ku leungeunleungeun sarakah nu matak jadi teu endah.Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajdikeunurang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempatngiuhan tina hujan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful