Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ASPEK MEMBACA SEKOLAH KEBANGSAAN PAJAR SEJINGKAT

Mata pelajaran

:

Bahasa Melayu

Tahun

:

2 Bestari

Tarikh

:

5 April 2013

Hari

:

Jumaat

Masa

:

0900-1000

Bilangan murid

:

27 orang

Tema

:

Seni dan Warisan

Tajuk

:

Batik

Hasil Pembelajaran:

 

Standard Kandungan

   

Standard Pembelajaran

2.2

Membaca

dan

memahami

2.2.1

Membaca dan memahami

perkataan,frasa

dan

ayat

daripada

perkataan dalam ayat tunggal yang

pelbagai sumber dengan sebutan yang

mengandungi dua atau tiga suku kata,

betul.

diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

5.1

Memahami dan menggunakan

5.1.4

Memahami

dan

menggunakan

golongan kata dengan betul mengikut

kata

kerja

tunggal

dengan betul

konteks

mengikut konteks

 

Objektif:

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

 • 1. menyebut 7 perkataan yang mempunyai tiga suka kata dalam petikan dengan betul.

 • 2. membina 5 ayat tunggal dengan menggunakan kata kerja secara lisan.

Sistem Bahasa:

A.

Morfologi : Kata Kerja

 

i.

lakarkan

ii.

lukiskan

iii. bermotifkan

iv. menggunakan

v.

mengikut

vi. dihasilkan

vii. warnakan

B.

Kosa Kata

i.

bermotifkan

ii.

lakaran

iii.

 

kreativiti

Pengisian kurikulum:

 • 1. Penerapan Ilmu:

Pendidikan Seni

 • 2. Penerapan Nilai:

Patriotisme Kerjasama

Keberanian

 • 3. Kemahiran Bernilai Tambah:

i.

Kemahiran Berfikir

ii.

Kajian Masa Depan

iii.

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal,Verbal Linguistik, Naturalis,Visual Ruang

iv.

Kontekstual

v.

Konstruktivisme

vi.

Keusahawanan

vii.

Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Mengajar:

 • 1. Baju Batik

 • 2. Carta Aliran

 • 3. Gambar

 • 4. Kertas Lukisan

 • 5. Warna Air

 • 6. Bekas Warna Air

 • 7. Berus Warna Air

 • 8. Lilin

 • 9. Air

10. Gambar

Pengetahuan Sedia Ada:

 • - Murid pernah melihat proses membuat batik dalam televisyen atau majalah.

Isi Pelajaran

 

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

i. Soalan Guru:

 

SET INDUKSI (5 minit)

Ilmu:

 
 • - Apakah nama baju ini? Jawapan:Baju Batik

i.

Guru mempamerkan baju batik di hadapan kelas.

-Pendidikan Seni

 • - Pernahkah kamu memakai baju

ii.

Guru bertanyakan soalan

Nilai:

batik?

kepada murid.

-Patriotisme

Jawapan: Ya atau Tidak

iii.

Guru dan murid berbincang

 

bersama-sama.

KBT:

ii. Tajuk Pelajaran:

 

iv. Guru mengaitkan baju batik

-Kemahiran Berfikir

BBM:

 
 • - Batik

 

dengan tajuk pelajaran hari ini.

-Pembelajaran Kontektual

   

-Verbal linguistik -Interpersonal

-Baju Batik

i.Carta Aliran Membuat Batik

 

LANGKAH 1 (10 minit)

Objektif (1)

 
 • 1. Lakarkan dan lukiskan corak

i.

Guru mempamerkan carta

Ilmu:

batik yang bermotifkan flora atau garisan pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel.

aliran membuat batik di hadapan kelas.

-Pendidikan Seni

ii.

Murid diminta membaca

Nilai:

secara senyap petikan -Bekerjasama

secara senyap petikan

-Bekerjasama

 • 2. Lukiskan corak batik itu

 

iii. Murid diminta membaca

semula dengan menggunakan lilin mengikut garisan lakaran yang telah dihasilkan.

secara beramai-ramai dan

KBT:

 

berkumpulan

 • - Interpersonal

- Verbal Linguistik
 
 • - Verbal Linguistik

 • 3. Warnakan corak batik yang

 

iv. Murid diminta menyebut

siap dilukis tadi dengan menggunakan warna air mengikut kreativiti sendiri

perkataan yang ditunjuk oleh guru dalam petikan

 • - Kemahiran Berfikir

v.

Guru membetulkan kesilapan

   

ii. Perkataan tiga suka kata

 

murid jika berlaku kesilapan.

BBM:

lakarkan

 

-Kad Carta Aliran

lukiskan

garisan

-Gambar

lukisan

semula

mengikut

lakaran

warnakan

sendiri

i. Kosa Kata:

LANGKAH 2 (10 minit)

Nilai:

bermotifkan-berlandaskan

i.

Murid diminta merujuk kosa

-Keberanian

atau bertunjangkan sesuatu perkara

kata yang guru bulatkan pada petikan

KBT:

lakaran-gambaran awal

ii.

Murid diminta memberikan

-Verbal Linguistik

garisan yang dilukis kreativiti-idea untuk

iii.

maksud kosa kata tersebut.

-Interpersonal -Kemahiran Berfikir

menghasilkan sesuatu yang unik

Guru memberi definisi kata kerja

iv. Guru meminta murid

-Konstruktivisme

 

menyenaraikan kata kerja

BBM:

ii. Kata Kerja

yang terdapat dalam petikan.

-Kad Carta Aliran

Definisi: Perkataan yang merujuk kepada sesuatu perbuatan atau

v.

Guru berbincang bersama murid.

kelakuan. lakarkan

 

lukiskan

bermotifkan

menggunakan

mengikut

dihasilkan

warnakan

i. Membina Ayat Tunggal

cikgu Ali kepada muridnya.

LANGKAH 3 (10 minit)

Objektif (2)

Menggunakan Kata Kerja

i.

Guru menyenaraikan kata

Ilmu:

lakarkan -Lakarkan bentuk bunga

kerja yang dijumpai oleh murid di papan hitam.

-Pendidikan Seni

pada lukisan itu.

ii.

Murid diminta membina ayat

Nilai:

lukiskan

tunggal berdasarkan kata

iv. Guru membetulkan kesalahan

-Keberanian

-“Tolong lukiskan saya gambar kartun”,kata adik

kerja yang disenaraikan secara lisan.

KBT:

kepada kakak . bermotifkan

iii. Murid dipilih secara rawak.

-Kemahiran Berfikir -Konstruktivisme

-Corak pasu bunga di rumah saya bermotifkan corak flora. menggunakan

muird jika berlaku kesilapan.

-Kontekstual -Interpersonal -Verbal Linguistik

-Ayah menyuruh saya menggunakan basikalnya. mengikut

-Saya mengikut ibu ke pasar membeli barang. dihasilkan

-Tembikar labu sayong dihasilkan daripada tanah liat. warnakan

-“Sila warnakan lukisan kamu dengan cantik”,kata

 
 • i. Membuat Corak Batik

LANGKAH 4 ( 20 minit)

Ilmu:

 

i.

Guru menyediakan bahan-

-Pendidikan Seni

 
bahan untuk membuat corak batik. Nilai:
 

bahan untuk membuat corak batik.

Nilai:

ii.

Guru mempamerkan

-Patriotisme

beberapa contoh corak batik di hadapan kelas.

KBT:

iii.

Guru mengedarkan bahan- bahan untuk membuat batik.

-Kemahiran Berfikir -Konstruktivisme

iv. Guru membuat demonstrasi

-Kontekstual

   

membuat batik.

-Visual Ruang

 
v. Murid diminta untuk membuat -Naturalis BBM:
 

v.

Murid diminta untuk membuat

-Naturalis

BBM:

corak batik mengikut kreativiti sendiri. vi. Guru memberi bimbingan

-Kreativiti dan Inovasi

kepada murid untuk membuat corak batik.

-Kertas Lukisan -Warna Air

 

-Bekas Warna Air -Berus Warna Air -Lilin -Air -Gambar

 

Rumusan Pelajaran:

PENUTUP (5 minit)

Ilmu:

 • i. Kognitif:

i.

Guru merumuskan isi

-Pendidikan Seni

-Perusahaan kilang batik pada

 

pelajaran hari ini.

 

masa depan

ii.

Guru menutup pelajaran

Nilai:

 

dengan rumusan kognitif dan

-Patriotisme

 

ii. Sosial:

sosial.

-Memberi pujian kepada murid

   

KBT:

mencintai kraf tangan Malaysia

-Kajian Masa Depan

   

-Kontekstual -Kemahiran Berfikir -Keusahawanan

Refleksi Guru Pelatih:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________