Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ASPEK MEMBACA SEKOLAH KEBANGSAAN PAJAR SEJINGKAT

Mata pelajaran Tahun Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tema Tajuk

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Bestari 5 April 2013 Jumaat 0900-1000 27 orang Seni dan Warisan Batik

Hasil Pembelajaran:

Standard Kandungan 2.2 Membaca dan dan ayat memahami 2.2.1

Standard Pembelajaran Membaca dan memahami

perkataan,frasa

daripada perkataan dalam ayat tunggal yang

pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, betul. diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kerja tunggal dengan betul

golongan kata dengan betul mengikut kata konteks

mengikut konteks

Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1. menyebut 7 perkataan yang mempunyai tiga suka kata dalam petikan dengan betul. 2. membina 5 ayat tunggal dengan menggunakan kata kerja secara lisan.

Sistem Bahasa: A. Morfologi : Kata Kerja i. lakarkan

ii. lukiskan iii. bermotifkan iv. menggunakan v. mengikut vi. dihasilkan vii. warnakan

B. Kosa Kata i. ii. iii. bermotifkan lakaran kreativiti

Pengisian kurikulum: 1. Penerapan Ilmu: 2. Penerapan Nilai: Pendidikan Seni Patriotisme Kerjasama Keberanian 3. Kemahiran Bernilai Tambah: i. ii. iii. Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal,Verbal Linguistik, Naturalis,Visual Ruang iv. v. vi. vii. Kontekstual Konstruktivisme Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Mengajar: 1. Baju Batik 2. Carta Aliran 3. Gambar 4. Kertas Lukisan 5. Warna Air 6. Bekas Warna Air 7. Berus Warna Air 8. Lilin 9. Air 10. Gambar

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat proses membuat batik dalam televisyen atau majalah.

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

i. Soalan Guru: - Apakah nama baju ini? Jawapan:Baju Batik - Pernahkah kamu memakai baju batik? Jawapan: Ya atau Tidak

SET INDUKSI (5 minit) i. Guru mempamerkan baju batik di hadapan kelas. ii. Guru bertanyakan soalan kepada murid. iii. Guru dan murid berbincang bersama-sama.

Ilmu: -Pendidikan Seni

Nilai: -Patriotisme

KBT: -Kemahiran Berfikir -Pembelajaran Kontektual -Verbal linguistik -Interpersonal

ii. Tajuk Pelajaran: - Batik

iv. Guru mengaitkan baju batik dengan tajuk pelajaran hari ini.

BBM: -Baju Batik

i.Carta Aliran Membuat Batik


1. Lakarkan dan lukiskan corak batik yang bermotifkan flora atau garisan pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel.

LANGKAH 1 (10 minit) i. Guru mempamerkan carta aliran membuat batik di hadapan kelas. ii. Murid diminta membaca secara senyap petikan

Objektif (1) Ilmu: -Pendidikan Seni

Nilai: -Bekerjasama

2. Lukiskan corak batik itu semula dengan menggunakan lilin mengikut garisan lakaran yang telah dihasilkan.

iii. Murid diminta membaca secara beramai-ramai dan berkumpulan KBT: - Interpersonal - Verbal Linguistik - Kemahiran Berfikir

3. Warnakan corak batik yang siap dilukis tadi dengan menggunakan warna air mengikut kreativiti sendiri

iv. Murid diminta menyebut perkataan yang ditunjuk oleh guru dalam petikan v. Guru membetulkan kesilapan

ii. Perkataan tiga suka kata lakarkan lukiskan garisan lukisan semula mengikut lakaran warnakan sendiri

murid jika berlaku kesilapan.

BBM: -Kad Carta Aliran -Gambar

i. Kosa Kata: bermotifkan-berlandaskan atau bertunjangkan sesuatu perkara lakaran-gambaran awal garisan yang dilukis kreativiti-idea untuk menghasilkan sesuatu yang unik

LANGKAH 2 (10 minit) i. Murid diminta merujuk kosa kata yang guru bulatkan pada petikan ii. Murid diminta memberikan maksud kosa kata tersebut. iii. Guru memberi definisi kata kerja iv. Guru meminta murid menyenaraikan kata kerja

Nilai: -Keberanian

KBT: -Verbal Linguistik -Interpersonal -Kemahiran Berfikir -Konstruktivisme

BBM: -Kad Carta Aliran

ii. Kata Kerja Definisi: Perkataan yang merujuk kepada sesuatu perbuatan atau kelakuan. lakarkan lukiskan bermotifkan menggunakan mengikut dihasilkan warnakan

yang terdapat dalam petikan. v. Guru berbincang bersama murid.

i. Membina Ayat Tunggal Menggunakan Kata Kerja lakarkan -Lakarkan bentuk bunga pada lukisan itu. lukiskan -Tolong lukiskan saya gambar kartun,kata adik kepada kakak . bermotifkan -Corak pasu bunga di rumah saya bermotifkan corak flora. menggunakan -Ayah menyuruh saya menggunakan basikalnya. mengikut -Saya mengikut ibu ke pasar membeli barang. dihasilkan -Tembikar labu sayong dihasilkan daripada tanah liat. warnakan -Sila warnakan lukisan kamu dengan cantik,kata cikgu Ali kepada muridnya.

LANGKAH 3 (10 minit) i. Guru menyenaraikan kata kerja yang dijumpai oleh murid di papan hitam. ii. Murid diminta membina ayat tunggal berdasarkan kata kerja yang disenaraikan secara lisan. iii. Murid dipilih secara rawak.

Objektif (2) Ilmu: -Pendidikan Seni

Nilai: -Keberanian

KBT: -Kemahiran Berfikir

iv. Guru membetulkan kesalahan -Konstruktivisme muird jika berlaku kesilapan. -Kontekstual -Interpersonal -Verbal Linguistik

i. Membuat Corak Batik

LANGKAH 4 ( 20 minit) i. Guru menyediakan bahanbahan untuk membuat corak batik. ii. Guru mempamerkan beberapa contoh corak batik di hadapan kelas. iii. Guru mengedarkan bahanbahan untuk membuat batik. iv. Guru membuat demonstrasi membuat batik. v. Murid diminta untuk membuat corak batik mengikut kreativiti sendiri. vi. Guru memberi bimbingan kepada murid untuk membuat corak batik.

Ilmu: -Pendidikan Seni

Nilai: -Patriotisme

KBT: -Kemahiran Berfikir -Konstruktivisme -Kontekstual -Visual Ruang -Naturalis -Kreativiti dan Inovasi

BBM: -Kertas Lukisan -Warna Air -Bekas Warna Air -Berus Warna Air -Lilin -Air -Gambar

Rumusan Pelajaran: i. Kognitif: -Perusahaan kilang batik pada masa depan

PENUTUP (5 minit) i. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. ii. Guru menutup pelajaran dengan rumusan kognitif dan

Ilmu: -Pendidikan Seni

Nilai: -Patriotisme

ii. Sosial: -Memberi pujian kepada murid mencintai kraf tangan Malaysia

sosial. KBT: -Kajian Masa Depan

-Kontekstual -Kemahiran Berfikir -Keusahawanan

Refleksi Guru Pelatih: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai