Anda di halaman 1dari 1

Gejala sosial dalam kalangan remaja

Pada zaman moden ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala yang amatdiminati dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam gejala sosialsering menimbulkan masalah kepada masyarakat. Antara gejala sosial ialahseperti merosakkan harta awam, menconteng dan sebagainya. Perbuatan tersebut amat merugikan sesiapa sahaja terutamanya kerajaan.Untuk mengelakkan berlakunya gejala sosial, terdapat pelbagai tindakanuntuk mengatasinya. Antaranya ialah nilaikasih sayang haruslah diamalkan sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur telur biarlah dari rebungnya.Mereka akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam sertaberkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas, lama-kelamaan mereka akanmenghindari daripada gejala sosial. Lantaran itu, mereka juga akan sentiasamengingati dan mengamalkan nilai tersebut kerana mereka mengamalkannyasejak kecil lagi. Selain itu, para remaja yang terlibat dalam gejala sosial juga patutmengamalkan nilai harga diri. Hal ini demikian kerana kegiatan gejala sosialini akan menjatuhkan nama dan maruah diri serta keluarga. Mereka seharusnyapatut mempunyai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia danmenjaga maruah diri dalam kehidupan. Kebanyakan remaja yang terlibat dalamkegiatan gejala sosial ini adalah kerana untuk melepaskan perasaan tidak pusahati. Hal ini banyak berlaku kerana mereka berpendapat mereka tidak perlu menanggung perbuatan meraka yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, mereka juga harus mengamalkan nilaibertanggungjawab. Para pelajar perlu mempunyai kesanggupan diri untuk memikul dan melaksanakan tugas tugas serta kewajipan dengan sempurna.Dengan mengamalkan nilai bertanggungjawab, mereka akan sedar akanperbuatan tersebut sama ada betul dilakukan atau tidak. Secara tidak langsung,mereka akan menjauhi kegiatan gejala sosial dan tahu akan akibatnya. Kesimpulannya, saya sedar bahawa kegiatan gejala sosial mempunyaibanyak keburukan dan saya berazam tidak akan sesekali terlibat dalam kegiatangejala sosial. Lantaran itu, semua pihak yang berkenaan haruslah bergandingbahu mengatasi masalah tersebut. Bak kata pepatah, pemudi tiang negara,pemuda harapan bangsa. Remaja kini harus insaf supaya dapat menjadiseseorang yang berbakat dan berguna terhadap negara pada masa yang akandatang.