Anda di halaman 1dari 23

SHALAT SUNNAT (NAWAFIL)

SHALAT SUNNAT (NAWAFIL)Arti Shalat Sunnat
Shalat-shalat sunnat (Nawafil) ialah shalat-shalat sunnat yang di luar daripada apa
shalat-shalat yang di fardlukan. Shalat itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw. buat
mendekatkan diri kepada Allah dan buat mengharapkan tambahan pahala.
Shalat sunnat disebut juga shalat tathawwu. Tegasnya shalat tathawwu ialah segala
shalat yang tidak dihukum dosa jika orang sengaja meninggalkannya. Shalat sunnat itu
banyak macamnya, di antaranya ada yang di sunnatkan berjamaah dan ada pula yang
tidak disunnatkan berjamaah.

Disyariatkan shalat sunnat
Shalat sunnat disyariatkan, yakni dianjurkan karena untuk dapat menambal
kekurangan yang mungkin terdapat pada shalat-shalat fardlu. Dan juga karena shalat
sunnat itu mempunyai fadlilah yang tidak terdapat pada ibadat-ibadat yang lain.
Dari Abu hurairah r.a. diriwayatkan, bahwa rasulullah saw. bersabda :

Artinya :
Bahwasannya yang pertama kali akan dihisab segalam amal perbuatan manusia pada
hari kiamat ialah tentang shalat. Tuhan berfirman kepada Malaikat-Nya, sedang Ia
Dzat Yang Maha Mengetahui : Periksalah shalat hamba-Ku, apakah cukup atau kurang?
Kalau cukup catatlah bagi mereka cukup, dan kalau kurang (shalat mereka), maka Tuhan
berfirman lagi : Periksalah! Adakah hamba-Ku yang mempunyai amalan shalat sunnat?
Jika ternyata terdapat shalat sunnatnya, lalu Tuhan berfirman lagi : cukuplah
kekurangan shalat fardlu hamba-Ku itu dengan itu dengan shalat sunnatnya. Kemudian
diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara demikian. (H.R. Abu Dawud)

Dan dari Ibn Umar r.a. bahwa rasulullah saw. bersabda :

Artinya :
Laksanakanlah sebagian shalatmu itu di rumahmu, dan jangan engkau jadikan rumahmu
itu bagaikan kuburan. (H.R Bukhari dan Muslim)
Dari keterangan hadits tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, hendaknya rumah
itu jangan dijadikan baga kuburan, yakni hanya tempat tidur saja. Tetapi jadikanlah
rumahmu itu selain tempat tidur, juga tempat kita melaksanakan shalat-shalat.
Dalam hadits yang dinyatakan oleh Imam muslim dari rabiah bin malik Al-Aslami,
bahwa ia mohon kepada Nabi saw., agar ia dapat masuk surga bersama Rasulullah saw.
kemudian beliau bersabda: Apakah ada selain daripada itu ? Jawabku, cukuplah itu
saja. Kemudian beliau bersabda:

Artinya :
Tolonglah aku untuk terkabulnya permintaanmu, dengan memperbanyak sujud/ shalat.
(H.R. Muslim)
Yang dimaksud memperbanyak sujud/ shalat, ialah shalat sunnat. Dari hadits ini kita
dapat memperoleh pelajaran, bahwa apabila ingin berkumpul sama-sama Rasulullah saw.
di surga nanti, hendaklah kita memperbanyak shalat-shalat sunnat.
Tempat melakukan shalat sunnat itu boleh dimana saja dilaksanakan, baik di rumah
maupun di mesjid. Namun apabila dilakukan di rumah, lebih baik dan lebih utama.
Sebagaimana dalam hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Artinya :
Shalat seseorang di rumahnya, yakni shalat sunnat adalah merupakan cahaya. Maka
barang siapa yang menghendakinya, ia dapat menyinari rumahnya hingga bercahaya.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pindah Tempat untuk shalat sunnat
Apabila kita melakukan shalat sunnat yang mengiri shalat fardlu, maka disunnatkan
melaksanakannya pindah dari tempat melakukan shalat fardlu. Misalnya kita shalat
fardlu di satu tempat, maka setelah selesai salam apabila kita akan melaksanakan shalat
sunnat rawatib, hendaknya ada jarak waktu, yakni membaca doa atau bicara lain,
kemudian apabila hendak melakukan shalat sunnat, kita pindah/ bergeser tempat, ke
belakang sedikit atau ke samping. Setelah itu baru kita melaksanakan shalat sunnat.
Demikian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada Muawiyah dalam
melaksanakan shalat sunnat. Dalam hadits diriwayatkan :


Artinya :
Bahwasannya rasulullah saw. memerintahkan kepada kami (Muawiyah), supaya jangan
menyambung shalat (fardlu) dengan shalat (sunnat) hingga berbicara (atau membaca
doa/ wirid), atau keluar (bergeser dari tempat semula). (H.R. Muslim)[1]

Macam-macam shalat sunnat
o Menurut pelaksanaannya dapat di bagi dua :
A. Shalat sunnat yang dikerjakan tidak berjamaah, yaitu:
1. Shalat Rawatib
Shalat sunnat rawatib ialah shalat sunnat yang dikerjakan sebelum dan sesudah
shalat fardlu. Seluruh dari shalat rawatib ini ada 22 rakaat, yaitu:
- 2 rakaat sebelum shalat shubuh (sesudah shalat shubuh tidak ada sunnat badiyah)
- 2 rakaat sebelum shalat zhuhur. 2 atau 4 rakaat sesudah shalat zhuhur.
- 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum shalat ashar (sesudah shalat ashar tidak ada sunnat
badiyah)
- 2 rakaat sesudah shalat maghrib
- 2 rakaat sebelum shalat isya. Dan 2 rakaat sesudah shalat isya.
Shalat-shalat tersebut, yang dikerjakan sebelum shalat fardlu, dinamakan Qabliyah
dan sesudahnya disebut Badiyah.
c. Niatnya menurut macam shalatnya
d. Tidak dengan adzan dan iqamat
e. Dikerjakan tidak dengan berjamaah
f. Bacaannya tidak dinyaringkan
g. Jika lebih dari dua rakaat, tiap-tiap rakaat satu salam.
h. Sebaiknya tempat mengerjakannya pindah sedikit dari tempat mengerjakan shalat
fardlu.
- Shalat Sunnat Shubuh
Tentang keutamaan shalat sunnat sebelum shalat shubuh. Rasulullah pernah
bersabda :

Artinya :
Dari Aisyah r.a. bahwasannya Nabi saw. telah bersabda : Dua rakaat Fajar (Shalat
sunnat yang dikerjakan sebelum shubuh) itu lebih baik dari dunia dan segala isinya.
(H.R. Muslim)

Dari shalat ini sebaiknya membaca Surat Al-kafirun dan Surat Al-Ikhlas,
sebagaimana dinyatakan dalam hadits :Artinya :
Bahwasannya Rasulullah saw. dalam melaksanakan shalat sunnat fajar ini membaca
surat Qul ya ayyuhal kaafirun, dan Qul huwallaahu ahad, dan dibacanya tidak keras
suaranya. (H.R Ahmad dan Thahawi)
- Shalat Sunnat Dzuhur
Shalat sunnat zhuhur, baik qabliyah maupun badiyah sebanyak dua rakaat sesuai
dengan hadits Nabi saw. :

Artinya :
Saya ingat Nabi saw. melaksanakan 10 rakaat sunnat rawatib, yakni 2 rakaat sebelum
zhuhur dan 2 rakaat sesudah zhuhur; dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau;
dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya; dan 2 rakaat sebelum shubuh. (H.R. Bukhari)
Hadis lain menyatakan :
Artinya :
Saya mendengar Ibn Umar r.a. berkata : Bahwasannya shalat Rasulullah saw. tidak
pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zhuhur dan 2 rakaat sesudah zhuhur. (H.R.
Ahmad dengan sanad Hasan)
Shalat sunnat zhuhur yang empat rakaat, dari Abdullah bin Syaqiq ia berkata :

Artinya :
Saya bertanya kepada Aisyah r.a. tentang shalat Rasulullah saw., Beliau berkata:
bahwa Nabi saw. shalat empat rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya.
(H.R. Ahmad dan Muslim serta lainnya)

- Shalat sunnat Ashar
Shalat sunnat sebelum ashar

Artinya :
Telah bersabda Rasulullah saw. : Allah memberi rahmat kepada seseorang yang
mengerjakan shalat sunnat sebelum ashar empat rakaat. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan
Turmudzi)

- Shalat sunnat Maghrib
Tentang shalat sunnat sebelum maghrib dua rakaat, Imam Bukhari meriwayatkan
dari Abdullah bin Mughaffal bahwa nabi saw. bersabda :

Artinya :
Shalatlah sebelum maghrib, shalatlah sebelum maghrib!. Lalu beliau bersabda pada
ketiga kalinya : bagi siapa saja yang mau. Beliau bersabda demikian karena khawatir
kalau-kalau akan dianggap menjadi sunnat muakkad oleh orang-orang.

- Shalat sunnat Isya
Tentang keutamaan shalat sunnat sesudah shalat isya, dinyatakan dari Ummu
Habibah binti Abu Sufyan bahwa Nabi saw. bersabda :

Artinya :
Barang siapa shalat sehari semalam dua belas rakaat, maka dibangunlah baginya
sebuah rumah di surga, yaitu empat rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudah
zhuhur; dan dua rakaat sesudah maghrib; dan dua rakaat sesudah isya. (H.R Turmudzi)


2. Shalat Wudlu
Shalat sunnat wudlu ialah shalat yang disunnatkan sesudah selesai mengerjakan wudlu,
yaitu dua rakaat dengan niat sunnat wudlu. Sabda Nabi saw. :


Artinya :
Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda kepada Bilal bin Rabah : Hai
Bilal ceritrakanlah kepadaku, amal apakah yang telah kau lakukan yang terbaik di dalam
Islam, karena saya telah mendengar suara sandalmu di depanku di surga?. Jawab Bilal :
Tidak ada suatu amal yang sangat saya harapkan di dalam Islam, selain jika saya selesai
berwudlu, baik di waktu malam atau siang, maka saya pergunakan sembahyang sekuat
saya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Shalat Dluha
c. Arti Shalat Dluha
Shalat dluha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang
naik. Sekurang-kurangnya shalat ini dua rakaat, boleh empat rakaat, enam rakaat,
delapan rakaat dan dua belas rakaat.
d. Hukumnya
Shalat dluha hukumnya sunnat. Karena itu barang siapa yang menginginkan
pahalanya, kerjakanlah sekehendakmu, dan kalau tidak, tidak ada halangan pula
meninggalkannya.
Dari Abu Said r.a. berkata :

Artinya :
Rasulullah saw. selalu melaksanakan shalat dluha sampai-sampai kita mengira
bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, tetapi jika telah meninggalkan sampai-
sampai kita mengira, bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya. (H.R. Turmudzi)
e. Waktunya
Permulaan shalat dluha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 7 hasta dan
berakhir di waktu matahari lingsir. Disunatkan juga melaksanakan pada waktu matahari
naik agak tinggi dan panas agak terik. Dari Zaid bin Arqam r.a. berkata :


Artinya :
Nabi saw. keluar menuju tempat Ahli Qubaa. Dikala itu mereka sedang mengerjakan
shalat dluha. Beliau lalu bersabda : Inilah shalat orang-orang yang kembali kepada
Allah, yakni di waktu anak-anak unta telah bangkit karena kepanasan waktu dluha. (H.R.
Ahmad dan Muslim)
f. Bilangan Rakaatnya
Sekurang-kurangnya shalat ini dua rakaat, sebanyak-banyaknya delapan rakaat,
dan menurut sabda Nabi saw. dapat juga dilakukan dua belas rakaat.
1) Dua rakaat sebagaimana dinyatakan dalam hadits sebagai berikut :


Artinya :
Abu Hurairah r.a. berkata : Kekasihku Rasulullah saw. berpesan kepada saya
supaya berpuasa tiga hari tiap-tiap bulan, dan shalat dluha dua rakaat, dan shalat witir
sebelum tidur. (H.R. Bukhari dan Muslim)
2) Dilaksanakan empat rakaat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :


Artinya :
Aisyah r.a. berkata : Rasulullah saw. biasa melaksanakan shalat dluha empat rakaat,
dan kadang-kadang melebihi dari itu sekehendak Allah. (H. R. Muslim)
3) Dilaksanakan delapan rakaat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :


Artinya :
Bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat dluha sebanyak delapan rakaat dan tiap-tiap dua
rakaat bersalam. (H.R. Abu Dawud)
4) Dua belas rakaat, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. :


Artinya :
Dari Anas r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Barang siapa yang shalat
dluha dua belas rakaat, niscaya Allah dirikan gedung baginya di surga. (H.R. Turmudzi)
g. Fadlilahnya
Shalat dluha sebagai shalat sunnat yang sangat banyak sekali fadlilahnya
(keutamaannya). Sangat baik sekali shalat dluha ini, kita mudawamahkan (kita
langgengkan) yakni kita biasakan sehari-hari melaksanakannya. Karena ditinjau dari
segala segi baik sekali bagi yang melaksanakannya. Ditinjau dari segi memohon
maghfirah ; ditinjau dari segi mencari ketenangan hidup dan ditinjau dari memohon
tambahnya rizqi kepada Allah. Maka shalat dluha ini patut sekali kita langgengkan tiap-
tiap hari.
Sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dalam hadits
sebagai berikut :


Artinya :
Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat dluha dengan langgeng, akan diampuni
dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak busa lautan. (H.R. Turmudzi)
Dari Abu Hurairah r.a. dinyatakan, bahwasannya nabi saw. bersabda :


Artinya :
Bahwasannya di surga ada pintu yang dinamakan Dluha. Maka jika telah datang
hari kiamat kelak, berserulah (malaikat) penyeru : Manakah orang-orang yang telah
melanggengkan shalat dluha? Inilah pintu kamu, silahkan masuk ke dalam dengan
rahmat Allah. (H.R. Ath- Thabrani)
h. Surat-surat yang di baca
1. Surat-surat yang dibaca sesudah membaca fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana
saja yang mudah. Dalam Al-Quran dinyatakan :Artinya :
bacalah oleh kamu apa-apa ayat yang mudah dari pada al-Quran. (S. Al-Muzammil :
20)
2. Dalam kitab IAANATUTH THAALIBIN, jilid I halaman 225 dinyatakan, jika
dikerjakan dua rakaat disunatkan pada rakaat pertama sesudah membacafatihah,
membaca surat Wasy-Syamsi wadluhaa ha.., dan pada rakaat kedua sesudah
membaca fatihah membaca surat Wadluhaa wal-laili idzaa saja. Jika dikerjakan lebih
dari dua rakaat, maka disunnatkan tiap-tiap dua rakaat salam. Surat yang di baca
seperti tersebut di atas, sedang rakaat selebihnya membaca surat Al-Kafirun dan Al-
Ikhlas.
3. Cara yang terbaik, apabila dikerjakan dua rakaat, maka pada rakaat pertama sesudah
membaca Fatihah, membaca ayat Kursi sepuluh kali, dan pada rakaat kedua sesudah
membaca Fatihah, membaca Surat Al-Ikhlas sepuluh kali juga. Demikian sesuai hadits
Nabi saw. dengan sabdanya :


Artinya :
Anas r.a. meriwayatkan dari Nabi saw. Barang siapa yang melaksanakan shalat dluha
membaca pada rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan ayat Kursi sepuluh kali, serta
pada rakaat kedua sesudah Fatihah membaca Surat Al-Ikhlas sepuluh kali, pasti ia
mendapat keridlaan yang terbesar dari Allah.

4. Shalat Tahiyyatul masjid
Shalat tahiyyatul masjid ialah shalat sunnat yang dikerjakan oleh jamaah yang
sedang masuk ke masjid, baik pada hari jumat maupun lainnya, di waktu malam atau
siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan
shalat sunnat dua rakaat. Shalat sunnat ini disebut shalat tahiyyatul masjid, artinya
shalat untuk menghormati masjid.
Orang yang masuk masjid dikala khatib sedang berkhuthbah, hendaknya shalat
tahiyyatul masjid dilakukan dengan ringan, artinya jangan terlalu lama, untuk segera
dapat mendengarkan khuthbah.
Sabda Rasulullah saw. :


Artinya :
Jika salah seorang diantaramu masuk di mesjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat
sebelum duduk.
5. Shalat Tahajjud
c. Arti Shalat Tahajjud
Shalat tahajjud ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam. Sedikitnya
dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya sesudah shalat isya
sampai terbit fajar. Shalat di waktu malam hanya dapat disebut tahajjud, dengan
syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya
sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya maka ini bukan shalat
tahajjud, tetapi shalat sunnat saja seperti witir dan sebagainya.
Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadat ini dari waktu isya sampai waktu
shubuh, sedang sepanjang malam ini ada saat utama, lebih utama dan paling utama, maka
waktu malam yang panjang itu dapat kita bagi jadi tiga bagian :
1) Sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00, ini saat
utama.
2) Sepertiga kedua, yaitu kira-kira dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00, ini saat
yang paling utama, dan
3) Sepertiga ketiga, yaitu kira-kira dari jam 01.00 sampai masuknmya waktu shubuh,
ini adalah saat yang paling utama.
Demikian menurut hadits Rasulullah saw. :Artinya :
Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga yang akhir dari waktu
malam, lalu berseru : Adakah orang-orang yang memohon (berdoa), pasti akan Ku
kabulkan, adakah orang yang meminta, pasti akan Ku beri dan adakah yang mengharap/
memohon ampunan, pasti akan Ku ampuni baginya. Sampai tiba waktu shubuh.
b. Dasar Shalat Tahajjud
Shalat tahajjud yakni shalat malam itu sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah
swt. :


Artinya :
Hendaknya engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk shalat tahajjuad,
sebagai shalat sunnat untuk dirimu, mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau
dengan kedudukan yang baik. (S. Bani Israil: 79)
Orang-orang yang suka beribadat di waktu malam dengan shalt malam, ialah orang-
orang yang terpuji menurut pandangan Allah, dan dalam hal ini Allah berfirman :
Elj^q 4g~-.- OEE- +.- W
N_.E_): ug4^~- ~
7U4*cgO^OU4N -O;_ W up)
4O- ) O4O^gO --gUEUg ^_

Artinya :
Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk Allah, karena itu ikutilah petunjuk
seperti yang ada pada mereka. (S. Al-Anam: 90)
Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para Nabi dan Rasul Allah.
c. Fadlilahnya
Shalat tahajjud itu banyak sekali fadlilahnya (keutamaannya), karena shalat ini
dapat mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi saw. dalam
sabdanya :


Artinya :
Sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah pada tengah malam yang terakhir.
Maka jikalau engkau dapat termasuk golongan orang yang dzikir kepada Allah pada saat
itu, maka usahakanlah. (H.R. Al-Hakim)
d. Waktunya
Waktu shalat tahajjud sejak masuk shalat isya, sampai fajar shadiq, asal bagi
yang akan melakukannya sesudah bangun tidur. Shalat malam itu dapat disebut shalat
tahajjud, apabila dilakukan sesudah bangun tidur malam, sekalipun tidurnya hanya
sebentar.
Apabila dilaksanakan tanpa tidur sebelumnya, maka bukan shalat tahajjud,
melainkan shalat sunnat biasa seperti witir, shalat sunnat muthlaq dan sebagainya.
Waktu yang paling utama untuk shalat tahajjud ialah waktu tengah malam, atau
tengah malam yang terakhir, seperti pada jam 1 malam sampai dengan masuknya waktu
shubuh, inilah waktu yang paling utama.
e. Jumlah Rakaatnya
Jumlah rakaat shalat tahajjud, tidak ada ketentuan yang pasti, tetapi sekurang-
kurangnya dua rakaat dan ada riwayat yang menyatakan satu rakaat, sedangkan
sebanyak-banyaknya tidak terbatas.
Dalam hadits dinyatakan sebagai berikut :


Artinya :
Rasulullah saw. apabila bangun malam untuk shalat, beliau memulainya dengan
dua rakaat yang ringan. (H.R. Muslim)
Dari Ibn Abbas r.a. katanya :


Artinya :
Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita, supaya mengerjakan shalat malam
dan menganjurkan itu benar-benar sehingga beliau bersabda : Kerjakanlah shalat
malam itu walaupun hanya satu rakaat. (H.R. At-Thabrani)
Jikalau shalat tahajjud akan dilaksanakan dengan jumlah rakaat sebanyak-
banyaknya juga boleh, sebagaimana firman Allah swt. :
;g`4 ^O-- ;c +O
+O)OlEc4 1E^O ECOC^gg
Artinya :
Dan di sebagian dari pada malam, sujudlah kepada-Nya, dan berbaktilah kepada-
Nya dimalam yang panjang. (S. Ad-dahr / Al-insan : 26)
f. Tata tertibnya
Orang yang hendak melaksanakan shalat malam, disunatkan diwaktu akan tidur,
ia berniat hendak bangun untuk shalat tahajjud. Sabda Nabi saw. :


Artinya :
Barang siapa yang akan tidur dan berniat bangun untuk melakukan shalat
malam, kemudian terlanjur tidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya sebagai satu
pahala, sedang tidurnya dianggap sebagai karunia Tuhan yang diberikan padanya.
6. Shalat Hajat
a. Arti Shalat Hajat
Shalat hajat ialah shalat sunnat yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar
diperkenankan hajatnya oleh Allah. Shalat hajat dikerjakan dua rakaat, kemudian
berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya.
Shalat hajat ini banyak ragam cara mengerjakannya, yakni bukan pada syarat
rukunnya yang bermacam-macam, tetapi pada bacaan dan cara mengerjakannya. Sedang
syarat rukunnya tetap seperti shalat-shalat biasa.
Pada pokoknya shalat hajat ini dilaksanakan dua rakaat, sampai dengan 12 rakaat,
dengan tiap-tiap dua rakaat satu salam. Ayat-ayatnya terserah kepada yang akan
mengerjakannya dan diperbuat dua rakaat sehingga sampai dua belas rakaat jumlahnya.
Tegasnya shalat hajat ini cukup dua rakaat dan boleh dua belas rakaat, terserah
kepada yang akan mengerjakannya. Dasar shalat hajat ini dalam Al-Quran dinyatakan :
E_GC^4C =}Cg~-.- W-ONL4`-47
W-ON4Og4-c- )OO)
jE_OUO-4 _ Ep) -.-
E74`4)OO- ^)@
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar
dan shalat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (S. Al-Baqarah
: 153)
b. Cara Mengerjakan Shalat Hajat
1. Cara yang pertama
Apabila kita hendak mengerjakan shalat hajat sebanyak dua rakaat, berarti kita
berpedoman dengan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari pada
Abdillah bin Abi Aufa, yang dinyatakan sebagai berikut:
Artinya : Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. berkata : telah bersabda Rasulullah saw.,
barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau berhajat kepada salah seorang
dari pada Bani Adam (yakni manusia), maka hendaklah :
1) Berwudlu dan baguskanlah wudlunya itu
2) Lalu shalatlah (shalat hajat) dua rakaat
3) Kemudian (setelah selesai shalat dua rakaat) lalu memuji Allah
4) Lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw.
5) Lalu membaca doa
Keterangan :
Shalat hajat ini laksanakanlah semalam atau tiga malam sampai tujuh malam,
tergantung pada penting dan urgensinya serta sulit maksud kita ini. Insya Allah hajat
kita ini akan terkabul. Dalam kitab taajul Jamiil lil ushul, dianjurkan sesudah selesai
shalat hajat membaca istighfar 100 kali.
Selesai membaca istighfar lalu membaca shalawat atas Nabi saw. 100 kali, yakni
membaca :

Artinya :
Ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Muhammad,
kesejahteraan yang di ridlailah dari pada sahabat-sahabat sekalian.
Kemudian mohonlah apa yang dimaksud, sambil bersujud kepada Allah, dan
perbanyaklah bacaan :


Artinya :
Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya
aku ini adalah dari golongan yang aniaya.
2. Cara yang kedua
Cara yang kedua ialah sebagaimana yang tersebut dalam kitab Ihyau Ulumiddin,
karangan Imam Al-Ghazalli, dinyatakan bahwa sunnat shalat hajat itu jumlah rakaatnya
12 rakaat. Tiap-tiap dua rakaat salam. Tiap-tiap rakaat sesudah membaca surat Al-
Fatihah, lalu membaca ayat Kursi dan surat Al-Ikhlas yakni pada rakaat yang pertama
membaca ayat Kursi, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas.
Kemudian setelah selesai dua belas rakaat, lalu sujud dan membaca doa. Setelah
membaca doa sambil bersujud lalu memohon kepada Allah , apa yang dikehendaki
dengan bahasa apa saja boleh. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permohonannya,
asal bukan yang bersifat maksiat kepada Allah.
7. Shalat Istikharah
a. Arti shalat Istikharah
Shalat istikharah ialah shalat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah
ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat
ditentukan baik buruknya.
Yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu
maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu, apakah dilakukan terus
atau tidak. Maka untuk memilih salah satu dari dua hal diteruskan atau tidak,
disunnatkan shalat istikharah dua rakaat.
Perlu diperhatikan, bahwa shalat istikharah bukan berarti mencari mimpi, yakni
sesudah shalat istikharah kemudian tidur untuk mendapatkan impian yang memberikan
alamat tentang maksud hajat itu. Shalat istikharah ialah mencari kebaikan, artinya
kalau kita mempunyai hajat lalu melaksanakan shalat istikharah, maka jika maksud hajat
itu dilaksanakan kita akan memperoleh barokah dan jika tidak dilaksanakan juga akan
memperoleh barokah.
b. Waktunya
Shalat istikharah dan shalat hajat waktunya lebih utama, jika dikerjakan seperti
shalat tahajjud, yakni malam hari, dan dikerjakan seperti shalat biasa, sesudah shalat
istikharah dengan sempurna kemudian terus berdoa dengan doa istikharah dan sesudah
berdoa, hendaknya memilih dalam hati, mana yang cenderung dalam hati diantara dua
hal itu. Tegasnya shalat istikharah itu boleh dikerjakan di sembarang waktu.
c. Dasar hukumnya
Hukumnya sunnat muakkad bagi yang sedang menghajatkan petunjuk itu. Anjuran
sunnat istikharah itu sesuai dengan sabda Nabi saw. :

Artinya :
Tidak akan kecewa bagi orang yang melaksanakan shalat istikharah, dan tidak akan
menyesal bagi orang yang suka bermusyawarah dan tidak akan kekurangan bagi orang
yang suka berhemat. (H.R. At-Thabrani)
Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dimuat hadits yang menganjurkan shalat istikharah
jika menghadapi sesuatu hal, sebagaimana sabda Nabi saw. sebagai berikut :

Artinya :
Rasulullah saw. memberikan pelajaran kepada kita untuk beristikharah disegala
perkara, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita surat dari Al-Quran.
Anjuran beliau dinyatakan dalam hadits sebagai berikut yang artinya :
Jika kamu menghendaki sesuatu perkara, hendaklah kamu shalat dua rakaat (bukan
shalat fardlu) lalu berdoalah.
d. Hajat apa yang dimaksud ?
Hajat yang dimaksud dalam shalat istikharah ialah sesuatu yang bersifat mubah.
Sedang urusan-urusan yang wajib atau sunnat, kita di suruh mengerjakannya, sedangkan
yang haram dan makruh, kita disuruh meninggalkannya. Dengan demikian istikharah
tidak berlaku kecuali pada masalah-masalah yang mudah.
Andaikata kita telah memenuhi syarat diwajibkannya mengerjakan ibadat haji,
maka untuk melaksanakan kewajiban ini kita juga di sunnatkan beristikharah, tetapi
bukan untuk memilih apakah jadi melaksanakan atau tidak, tetapi istikharah yang
dimaksud ialah untuk memperoleh barokah dan ketenangan dalam menunaikannya.
e. Berapa kali shalat istikharah dilaksanakan ?
Shalat istikharah ini dapat dilaksanakan berulang kali sampai memperoleh isyarat
dan petunjuk bagi yang melaksanakannya.
Isyarat atau tanda-tanda ini cepat diperoleh atau tidaknya terletakkepada tekun
dan khusyunya yang melaksanakannya. Perlu kita ulangi sekali lagi bahwa isyarat dan
tanda-tanda itu berupa ketenangan dan kemantapan hati.
f. Hasil Istikharah
Istikharah yang dilaksanakan dengan shalat dan berdoa kepada Allah swt. akan
memperoleh isyarat berupa kemantapan hati untuk melaksanakan sesuatu diantara dua
maksud atau lebih dan boleh jadi isyarat itu dalam impian di waktu tidur, atau dalam
perasaan hati yang melaksanakannya.
Kami nyatakan boleh jadi dalam impian di waktu tidur, karena impian itu
sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. sbb. :

Artinya :
Impian seorang mumin itu, adalah bagian dari pada empat puluh bagian
kenabian. (H.R. Turmudzi)
Artinya jika ada isyarat atau tanda-tanda yang baik yang diperoleh dari impian di
waktu tidur menunjukkan kebaikan, maka sesuatu maksud atau hajat yang akan
dilaksanakan itu adalah baik nantinya dan sebaliknya jika ada tanda-tanda buruk, maka
sebaiknya tidak usah diteruskan maksud itu, karena akan buruk akhirnya.
Shalat istikharah sebagai ibadat, hendaknya kita laksanakan dengan khusyu
sehingga benar-benar kita memperoleh ketenangan dan kemantapan hati dan dengan
ketenangan hati inilah kita senantiasa memperoleh barokah dalam segala hal.
g. Surat-surat yang dibaca
Dalam kitab IANATUTH THAALIBIIN THAALIBIIN, Jilid I halaman 257
dinyatakan yang artinya sebagai berikut : Barang siapa yang mempunyai cita-cita akan
sesuatu dan ia bimbang tentang akhir akibatnya, dan tidak mengetahui bagaimana
gambaran yang apabila ditinggalkannya maksud itu, maka dinyatakan bahwa Nabi
Muhammad saw. telah memerintahkannya, agar shalat dua rakaat dan membaca pada
rakaat pertama sesudah surat Al-Fatihah membaca QUL YA AYYUHAL KAAFIRUN,
dan pada rakaat kedua sesudah membaca surat Al-Fatihah membaca QUL
HUWALLAAHU AHAD, dan setelah selesai shalat membaca doa. (H.R. Jabir bin
Abdullah)
Sesudah berdoa mintakanlah apa-apa yang baik dilaksanakan menurut cita-cita dan
maksud kita itu. Apa yang mendatang yang kuat dalam hati dan mantap hati kita, itulah
kita laksanakan dan yang baik kita perbuat.
8. Shalat Muthlaq
Shalat sunnat muthlak ialah sunnat yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja,
kecuali pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan
shalat sunnat. Jumlah rakaatnya tidak terbatas.
Sabda Rasulullah saw. :

Artinya :
Rasulullah saw. bersabda : Shalat itu adalah sesuatu perkara yang terbaik, dimana
dan kapan saja, banyak atau sedikit.
9. Shalat Awwabin
Sesudah sunnat bada maghrib (badiyyah), disunnatkan pula bagi siapa saja yang
mengerjakan sunnat dua sampai dengan enam rakaat, yang dinamakan shalat sunnat
awwabin. Cara mengerjakannya yaitu :
a. Berniat shalat dua rakaat
b. Sesudah membaca fatihah pada rakaat pertama, bacalah surah Al-Ikhlas enam kali,
surah Al-Falaq sekali dan surah An-Nas sekali, demikian pula pada rakaat kedua.
c. Sehabis semalam dua rakaat ini, maka shalat lagi dua rakaat. Dan dibaca pada rakaat
pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah mana saja surah yang dikehendaki.
d. Sesudah itu pula, berdiri lagi dengan berniat shalat dua rakaat, dengan bacaan pada
rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun dan pada rakaat
kedua sesudah Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas.

10. Shalat Tasbih
Shalat sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.
kepada mamaknya Sayyidina Abbas Ibn Muthalib. Shalat tasbih ini dianjurkan
mengamalkannya, kalau tidak dapat tiap-tiap malam, kalau tidak dapat tiap malam, maka
sekali seminggu, kalau juga tidak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan
sekali atau setahun sekali dan kalau tidak dapat setahun, setidak-tidaknya sekali
seumur hidup.
a. Cara mengerjakannya
1. Kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan satu salam.
2. Kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dijadikan 2 salam.
Shalat ini disebut shalat tasbih, karena didalamnya dibacakan tasbih sehingga dalam 4
rakaat itu berjumlah 300 tasbih.
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
1) Berdiri lurus menghadap qiblat, lantas mengucapkan lafazh niatnya (di waktu siang hari
empat rakaat satu salam).
2) Selesai membaca doa iftitah, lalu membaca surat fatihah, lantas membaca surat apa
saja yang kita hafal. Kemudian sebelum ruku bacalah tasbih 15 kali, yaitu :


Artinya :
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah
Maha Besar, dan tidak daya dan tidak kekuatan kecuali dari Allah Tuhan Yang Maha
Tinggi dan Maha Agung. (15 kali)
3) Kemudian ruku dan setelah membaca tasbih seperti biasa, lalu membaca pula tasbih
seperti tersebut di atas 10 kali, kemudian Itidal.
4) Setelah selesai membaca tahmid Itidal, lantas membaca pula tasbih seperti tersebut
di atas 10 kali, lalu sujud.
5) Di waktu sujud, sehabis membaca tasbih sujud seperti biasa, kemudian membaca
tasbih seperti tersebut di atas 10 kali, lalu duduk antara dua sujud.
6) Setelah selesai membaca doa duduk antara dua sujud, lantas membaca tasbih seperti
tersebut di atas 10 kali, kemudian sujud kedua.
7) Pada sujud kedua setelah selesai membaca tasbih sujud biasa, lalu membaca tasbih
seperti tersebut di atas 10 kali, kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, hendaknya
duduk Istirahah lalu sambil duduk istirahah itu kita membaca tasbih seperti di atas
10 kali.
Demikianlah kita laksanakan pada rakaat pertama ini, yang apabila kita hitung seluruh
bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali tasbih, dan 75 x 4 rakaat = 300 tasbih. Untuk lebih
jelasnya yaitu :
1. Tiap-tiap rakaat membaca fatihah, dan dilanjutkan membaca surah apa saja.
2. Setelah selesai membaca surah pada tiap rakaat, sambil berdiri membaca tasbih.
3. Waktu ruku membaca tasbih lagi 15 kali.
4. Waktu Itidal membaca tasbih lagi 10 kali.
5. Waktu duduk antara dua sujud membaca tasbih lagi 10 kali.
6. Waktu sujud kedua membaca tasbih lagi 10 kali.
7. Waktu duduk istirahah hendak berdiri membaca tasbih 10 kali.
Totalnya 75 kali tasbih x 4 rakaat = 300 kali tasbih. Andaikata kita kelupaan
membaca tasbih di salah satu tempatnya, maka boleh digantikan di tempat berikutnya,
agar tetap tasbihnya berjumlah 300 kali tasbih.
Rasulullah saw. bersabda :


Artinya :
Ada dua kalimat yang ringan disebut dalam lisan, tetapi sangat berat timbangan
isinya, dan ia sangat disukai Allah Tuhan Yang Rahman. Kedua kalimat itu ialah ucapan :

Artinya :
Maha Suci Allah dan saya memujiNya. Mah Suci Allah Dzat Yang Maha Agung.

B. Shalat sunnat yang dikerjakan berjamaah, yaitu :
1. Shalat Tarawih dan Witir
a. Shalat Tarawih
Shalat tarawih ialah shalat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini
hukumnya sunnat muakkad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Shalat
tarawih ini dilakukan sesudah shalat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang
pernah dilakukan Rasulullah saw. adadelapan rakaat. Umar bin Khatab mengerjakannya
sampai 20 rakaat. amalan Umar bin Khatab ini di sepakati oleh Ijma.
Cara Mengerjakannya
Tiap-tiap dua rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai shalat tarawih
hendaknya diteruskan dengan shalat witir, sekurang-kurangnya satu rakaat. tetapi
umumnya dikerjakan tiga rakaat dengan dua salam dan boleh pula dikerjakan tiga
rakaat satu salam.
Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang
kita kehendaki. Misalnya, mulai dari surat At-Takatsur sampai Surat Al-Lahab, sedang
pada rakaat kedua setelah membaca Fatihah yang dibaca boleh sembarang surah,
tetapi diutamakan surah Al-Ikhlash.


Artinya :
Kerjakanlah shalat tarawih semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kamu
sekalian.
b. Shalat Witir
Shalat witir hukumnya sunnat, yakni shalat sunnat yang sangat diutamakan.
Dalam hadits dinyatakan :

Artinya :
Dari Ali ra. berkata : Shalat witir itu bukan wajib sebagaimana shalat lima
waktu, tetapi Rasulullah saw. telah mencontohkannya dan bersabda : Sesungguhnya
Allah itu witir (Esa) dan suka kepada witir, maka shalat witirlah wahai ahli Quran.
(H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

2. Shalat Idul Fitri dan Idul Adlha
Shalat hari raya ada dua yaitu hari raya fithrah tanggal 1 Syawal dan pada hari-hari
raya adl-ha tanggal 10 Dzul Hijjah.
Waktu shalat id dimulai dari terbit mataari sampai tergelincirnya. Kedua shalat hari
raya tersebut ukumnua sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, mikmin atau
musadir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjamaah.
Cara melakukannya
a) Pada hari raya tanggal 1 syawwal sesudah kita menunaikan shalat Shubuh dan sesudah
kita mandi sunnat hari raya, lalu berangkatlah menuju mesjid atau tanah lapang dengan
emperbanyak mengucapkan Takbir.
b) Setelah tiba di mesjid, maka sebelum duduk shalat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di
tana lapang tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang
bacaan takbir, sampai mulai solat ied itu
c) Pada rakaat pertama ; Sesudah niat mula-mula membaca takbiratulihram kemudian
membaca doa iftitah, selanjutnya takbir tujuh kali dan setiap habis takbir disunnatkan
membaca:
Artinya: Maha suci Alloh dan segala puji bagi Alloh, tiada Tuhan elainkan Alloh dan
a\Alloh Maha Besar.
Setelah takbir 7 kali dan embaca tasbih tersebut, kemudian membaca Surat Al-Fatihah
dan disambung dengan membaca surat yang disukai, dan lebui utama membaca Surat
Qaf atau surat Al-Ala(Sabibihisma Rabikal ala)
d) Pda rakaat kedua, sesudah bewrdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan
setiap takbir disunnatkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama.
Kemudian membaca surat alfatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang kita
kehendaki, tetapi lebih utama membaca surat Al- Ghasiyah. Bacaan itu dengan suara
nyaring. Imam menyaringkan yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surat
Al-Fatihah dan surat-surat lainya,sedangkan makum tidak nyaring.
e) Shalat ini dikerjakan dua rakaat dan dilakukan sebagiana shalat shalat yang lain.
f) Khutbah dilakukan sesudah shalat id dua kali , yaitu pada khutah pertama mebaca
takbir 9 kali dan pada khutba kedua membaca takbir 7 kali dan pembacaannya harus
berturut-turut.
g) Hendaknya dala khutbah idul Fithri, berisi penerangan tentang zakat fithrah dan pada
hari raya Haji berisi penerangan tentang Ibadah Haji dan hukum kurban.
Hal-Hal yang dilakukan sebelum shalat Iid :
1) Pada hari Raya disunatkan mandi, dan berhias dengan meakai pakaian yang sebaik-
baiknya dan engunakan wangi-wangian uang diilikinya.
2) Disunatkan akan sebelum pergi shalat pada hari idul fitri, tetapi pada hari raya haji
disunatkan tidak akan kecuali setelah shalat.
3) Pergi untuk mengerjakan shalat dan pulangnya dari shalat hendaknya mengambil jalan
yang berlainan.
4) Takbiran: Pada hari raya Fithrah dan Haji disunatkan membaca takir diluar shalat dan
waktunya sebagi berikut ;
a. Pada hari raya Fithrah takbir dimulai dari terbenamnya matahari hingga imam
berdiri untuk mengerjakan shalat hari raya.
b. Pada hari raya Haji takbir dimulai dri Shubuh pada hari Arafah(9 Dzulhijjah) dan
pada tiap-tiap shalat fardu yang lima waktu pada hari hari tanggal tersebut.
Perlu diketahui bahwa pada hari Iidul Fithri dan Adlha, anak-anak besar kecil, tua
muda supaya meramaikannya, bahkan bagi wanita-wanita yang sedang haidpun
dianjurkan keluar kelapangan, sekalipun mereka tidk ikut shalat.
Nabi s.a.w. bersabda:
Artinya
Dari Ummi Athiyah katanya :Kami diperintahkan pergi shalat hari raya, bahkan anan-
anak gadis keluar dari pinggitannya. Juga perempuan-perempuan yan g sedang haid
(datang bulan) tetapi mereka anya berdiri saja dibelakang orang banyak, dan turut
takbir dan berdoa bersama-sama dan mereka mengharapkan beroleh keberkahan dan
kesucian hari itu.


3. Shalat Gerhana Bulan dan Matahari
Sahlat gerhana ini ada 2 macam, yaitu:
a. Shalat kusuf ialah shalat gerhana matahari.
b. Shalat khusyuf ialah shalat gerhana bulan.
Kedua sholat gerhana matahari dan bulan itu hukumnya sunnat muakkad. Waktunya
melaksanakan sholat sholat gerhana mtahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai
normal-nya matahari seperti biasa atau sampai terbenam.
Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit
kembali, atau sampai normalnya bulan tersebut sampai terbit mataari meskipun bulan
belum kembali normal.

Adapun tata cara shalat gerhana adalah sebagai berikut:
1. Memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih
dahulu. (Sebagai panduan lihat di rubrik IPTEK)
2. Shalat gerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi.
3. Sebelum sholat, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan,
Ash-shalatu jaamiah.
4. Niat melakukan sholat gerhana matahari (kusufisy-syams)
atau gerhana bulan (khusufil-qamar),
menjadi imam atau mamum.


5. Sholat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat.
6. Setiap rakaat terdiri dari dua kali ruku dan dua kali sujud.
7. Setelah rukuk pertama dari setiap rakaat membaca Al-Fatihah
dan surat kembali
8. Pada rakaat pertama, bacaan surat pertama lebih panjang
daripada surat kedua. Demikian pula pada rakaat kedua,
bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat kedua.
Misalnya rakaat pertama membaca surat Yasin (36)
dan ar-Rahman (55), lalu rakaat kedua
membaca al-Waqiah (56) dan al-Mulk (78)
9. Setelah sholat disunahkan untuk berkhutbah.

4. Shalat Istisqa (Meminta hujan)
Shalat istisqa adalah shalat yang dilakukan sebagai permohonan kepada Allah untuk
meminta hujan.Shalat ini biasanya dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau
karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan tertentu.
Shalat istisqa' ini dilakukan secara berjama'ah dipimpin oleh seorang imam.
Cara melaksanakannya ada tiga cara, yaitu:
1. Berdoa saja di mana pun dan kapan pun, dengan suara nyaring atau pelan.
2. Menambah doa istisqa (mohon turunnya hujan) pada khutbah Jumat.
3. Dengan shalat dua rakaat yang disertai dengan dua khutbah.

A. Niatnya:

Ushallii sunnatal-istisqaaI rakataini (imaaman/mamuuman) lillaahi taaalaa. Allahu
Akbar.

Artinya: Aku niat shalat sunah istisqa dua rakaat (jadi imam/makmum) karena Allah
Taala. Allahu akbar.

Cara melaksanakannya:

Tiga hari sebelum shalat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kaumnya untuk
berpuasa selama tiga hari, dan menganjurkan untuk beramal shaleh, seperti sedekah,
tobat dari segala dosa, beradamai dengan musuh, dan melepaskan diri dari kezaliman.
Pada hari keempat, semua penduduk disuruh keluar rumah. Bahkan, binatang ternak pun
dikeluarkan ke tanah lapang ketika shalat istisqa. Waktu keluar rumah menuju tanah
lapang, sebaiknya memakai pakaian sederhana dan tidak memakai wewangian, tidak
berhias. Selama itu, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar.
Setelah salam, khatib membaca dua khutbah dan pada khutbah pertama dimulai dengan
membaca istighfar 9 kali pada khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7
kali.

B. Pelaksanaan Khutbah Istisqa
1. Khatib disunahkan memakai selendang
2. Khutbahya berisi anjuran unutk beristigfar dan merendahkan diri kepada
Allah, serta yakin bahwa Allah akan mengabulkan tutunnya hujan
3. Ketika berdoa mengagkat kedua belah tangan
4. Pada khutbah kedua, di kala berdoa hendaknya khatib berpaling kea rah
kiblat, membelakangi makmum.
5. Ketika berpaling ke arah kiblat, khatib hendaknya mengubah selendangnya
dari kanan ke kiri, dan yang di atas ke bawah.

C. Istigfar dan doa istiqa

Astaghfirullaahal azhim alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atuubu
ilaihi.

Artinya: Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan selain
Allah. Dia yag hidup dan yang tegak dan akau bertaubat kepadanya.

Doa istiqa

Doa yang sering dibaca dalam khutbah maupun di luar khutbah:

Allahummasqinal ghaitsa wa laa tajalnaa minal qaanithiin.

Artinya: Ya Allah, tumpahkanlah hujan kepada kami dan janganlah Engkau jadika kami
termasuk orang-orang yang berputus asa.

Allahumma alath-thiraabi wal aakaami wa manaabitisy syajari wa buthuunii
audiyah. Allahumma hawaalainaa wa laa alaina.

Artinya: Ya Allah, curahkanlah hujan itu di atas tumpukan-tumpukan tanah dan bukit-
bukit, tempat pepohonan tanaman dan tumuh-tumbuhan, dan di lembah-lembah. Ya
Allah, curahkanlah di sekeliling kami dan jangan di atas kami.

Allahummajalhaa suqyaa rahmatin wa laa tajalhaa suqyaa adzabin wa laa muhqin
wa laa balaain wa laa hadamin wa laa gharaqin.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman rahmat, dan janganlah Tuhan
jadikan hujan ini sebagai siraman siksa, dan janganlah Tuhan menjadikan hujan ini suatu
siraman yang memusnahkan harta, benda dan mara bahaya dan janganlah siraman yang
menghancurkan dan menenggelamkan.

Allahummasqinaa ghaitsan mughiitsan haniian mariian mariian sahhan amman
ghadaqan thabaqan mujallalan daaiman ilaa yaumid diin. Allahummasqinal ghaitsa
wa laa tajalnaa minal qaanithiin.

Artinya: Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, menikmatkan,
menyenangkan, menyuburkan, mengalirkan ke segenap penjuru, banyak air dan
kebaikannya, memenuhi sungai-sungai dan selalu mengalir rata hingga sampai hari
kiamat. Ya Allah, tumpahkanlah hujan kepada kami, dan janganlah Tuhan jadikan kami
orang-orang yang berputus asa.

Allahumma bil ibadi wal bilaadi minal juhdi wal juuI wadh dhanki wa laa nasykuu
illa liaika.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya hamba Allah dan negeri tengah ditimpa kemelaratan
dan kelaparan dan kesempitan hidup dan kami tidak dapat mengadu kecuali kepada-Mu.

Allahumma anbitiz zara wa adirra lanadh dhara wa anzil alainaa min barakaatis
samaaI wa anbit min barakaatil ardhi waksyid annaa minal balaaI maa laa
yaksifuhu ghairuka.

Artinya: Ya Allah, tumbuhkanlah tetanaman ini untuk kami dan perbanyaklah air-air
susu binatang untuk kami, tumpahkanlah barakah dari atas untuk kami, tumbuhkanlah isi
bumi ii untuk kami, dan hindarkanlah kami dari mara bahaya sesuatu becana alam yang
tak akan kami sanggup hidari, kecuali Engakau ya Allah.

Allahumma inna nastagfiruka innaka kuta ghaffaaran fa arsilis samaaa alaina
midraaraa.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan-Mu. Sungguh Tuhan Maha
Pengampun. Tumpahkanlah hujan itu dari langit untuk kami dengan sederas-derasnya.

Anda mungkin juga menyukai