DAFTAR NAMA PESERTA QUIZ KI HAJAR

SMP NEGERI 1 BONTANG
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NISN
4545 - 9975757527
4554 - 9975756905
4557 - 9986034587
4565 - 9985654615
4602 - 9985654721
4598 - 9975799894
4653 - 9985875626
4610 - 9975757450
4621 - 9981320367
4662 - 9971562039

NAMA
Aad Alifta
Amalia Firdauzi
Andini Nur Fitri
Boby Rusdyanto
Muhammad Bima Suwardani
Muhammad Ridwansyah
Mutiara Amara
Ni'Ma Diana
Riska Suci Marliana
Siti Aminah Daeng Ndiko
Bontang, 10 September 2012
Kepala Sekolah,

Hj. Sulistyowati, M. Pd.
NIP. 196210161985012003

SEX
L
P
P
L
L
L
P
P
P
P