Anda di halaman 1dari 26

Permainan memukul dan memadang

lermalnan-permalnanMemukuldanMemadang1OlSporLLelahdlrekabenLukunLuk
memberlkanak-kanaksuaLupengenalankepadakemahlran-kemahlranyangdlperlukan
unLukpermalnanbesbol,krlkeL,raundersdansobol.AkLlvlLl-akLlvlLllnlmenawarkan
suaLurangkalankemahlranpermalnanmemukuldanmemadangdalamsaLuormaL
permalnanyangmenyeronokkan.Kad-kadlnlmellpuLlbldang-bldangberlkuL.
Menangkap-Kemahlranmemballngdanmemadang
Menyingkir-Kemahlranmemballngdanmemadang
Baling ke sasaran-KeLepaLanballngan
Larian pantas dan tangkapan selamat-erlarldenganbeLandmenangkapdalam
keadaanLerLekan
Singkir mereka-erlarldenganbeLdanmemlnLassemasamemadang
Boling ke sasaran-ela|arcarabollngdanmenlngkaLkankeLepaLan
Ke sana dan kembali-erlarldenganbeLandmenlngkaLkankeLepaLanbollng
dalamkeadaanLerLekan
Geng berantai-lermalnanroundersdansobaldenganLambahankemahlran
menangkap
Memukul-lermalnanmemukulkesasarandenganpemadang
Lari dan kembali-SaLupermalnankecllyangmenguLamakankemahlran
membuaLkepuLusan
Menglibatkan kanak-kanak yang kurang upaya-ldeaunLukmengllbaLkansemua
kanak-kanakdalamakLlvlLl
Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan-ldeaunLuk
menerapkanpengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
dalamseLlappela|aran
1angkap
Menylngklr
allngkesasaran
LarlanpanLasdanLangkapanselamaL
Slngklrmereka
ollngkesasaran
Kesanadankemball
GengberanLal
Memukul
Larldankemball
MellbaLkankanak-kanakyangkurangupaya
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasan
dankeslhaLan
Permainan memukul dan memadang

(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
Bahagian hadapan setiap kad TOP Sport mengandungi yang berikut:
penerangan ringkas tentang aktiviti
ciri-ciri keselamatan
cadangan alatan
nasihat Fikir INK.
Penerangan ringkas ini akan membantu guru-guru memahami aktiviti
dan memberi maklumat tentang bilangan ahli pasukan dan saiz
gelanggang permainan yang berbeza.
Ciri-ciri keselamatan menyatakan perkara mudah yang disemak bagi
membantu dalam persediaan suatu persekitaran yang selamat untuk
kanak-kanak.
Senarai alatan membantu guru-guru menyemak sepintas lalu,
peralatan penting yang diperlukan untuk setiap permainan.
Fikir INK. Bermaksud Berfikir secara inklusif. Bahagian ini
memberikan nasihat tertentu untuk golongan orang berlainan upaya
yang mungkin tercabar dengan pembelajaran permainan
TOP Sport menggunakan empat aspek Kurikulum Kebangsaan 2000
yang tertera pada bahagian belakang kad.
Ini termasuklah;
Memlllhdanapllkasl,kemahlrandanLakLlk
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Mempela|arldanmengembangkankemahlran
1heLnglandandWalesCrlckeLoard 1el.02074221200
aseballSoLballAssoclaLlon 1el.02074S270SS
NaLlonalkoundersAssoclaLlon 1el.01246411818
Memperoleh dan memperkembangkan kemahiran menyenaraikan
butiran mengajar yang penting untuk membantu
kemajuankanak-kanak. Adaptasi dan variasi juga diberi dalam
bahagian ini dengan menggunakan format STEP
Guru-guru boleh menggunakan cadangan yang dibekalkan bagi tujuan
mempelbagaikan permainan dan tahap kesukaran disamping
melibatkan kanak-kanak yang kelainan upaya.
Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik serta menilai dan
mempertingkatkan pencapaian, menyediakan idea mudah untuk
membina soalan yang boleh digunakan oleh guru-guru bagi
membantu perkembangan kanak-kanak dalam bidang ini.
Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan
disampaikan dalam dua cara. Dalam setiap kad terdapat satu
bahagian yang menyatakan salah satu hasil yang dapat dicapai
melalui aktiviti tersebut. Terdapat juga satu kad berasingan dengan
idea yang boleh digabungkan dengan mana-mana aktiviti dalam
permainan kad TOP Sport Permainan berjaring dan berdinding.
Membina masa depan yang cerah untuk remaja melalui sukan
Menangkap
Permainan memukul dan memadang
Cara bermain
Dua pasukan bertiga
ahaglkan kawasan kepada Llga
bahaglan.
Maln permalnan ballng Langkap. ola
hanya boleh melanLun sekall sebelum
dlLangkap oleh pasukan lawan.
allng bola dl anLara aras lengan dan
kepala.
ola harus melanLun aLas aras luLuL
dan Lldak |aLuh dl kawasan Lengah.
1 maLa unLuk dua kall lanLunan bola
yang |aLuh dl kawasan lawan.
Apablla bermaln dl kawasan berLanda,
|lka bola |aLuh dl kawasan bernombor
pasukan lLu mendapaL maLa sama
dengan nombor dl penanda.
Fikir secara INK.
lada perlngkaL permulaan, gunakan
pundl kacang aLau bola koosh kerana
la akan berhenLl dlmana la |aLuh dan
mudah dlpunguL dan dlballng semula.
KeselamaLan. erlkan pemaln yang kurang upaya zon mereka sendlrl.
lasLlakn kumpulan berbeza bermaln dlarah yang sama dan Llnggalkan sedlklL rung
anLara mereka. erhaLl-haLl semasa menguLlp bola.
AlaLan. ola, kun penanda keselamaLan, kun,
penanda kawasan yang sesual.
Unde
r
a
r
m
t
h
r
o
w
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan
ku|uk|ugapadakadyangmellbaLkankanak-kanakkelalnanupaya.
Ulsukarkan
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Permainan memukul dan memadang
Menangkap
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
esarkangelanggang,SemplLkan
bahaglanLengah.
Amblldualangkahsebelum
memballng
Gunakanbolayangrlngandan
lembuL.Gunakanbolaberwarna
cerahunLukmembanLupemaln
yangcacaLpengllhaLan.
LeLakanleblhramalpemaln
dlsebelahunLukmembanLudan
mencabarpasukanlaln.Seorang
pemadangakLlbolehmengum-
panbolakepadapemalnyang
cacaLpergerakan.
Kecllkangelanggang.Lebarkan
dlbahaglanLengah.Kawasan
pasukanbolehdalamsalzyang
berbeza.
olaLldakbolehmelanLun.
1angkapboladengansebelah
Langan.
GunakanleblhdarlpadasaLubola.
Hadkanpemalnpadazon
LerLenLu.larkanbeberapakan
kawasankecllLanpadlhadang
sebagalsasaranlawan.
Menggalakkankanak-kanak.
1enLukancarayangLerbalkunLukmenguasalsemuakawasan.
eradadlkawasanyangperludlperLahankan
allngbola|auhdarlkawasanlawan.
Menggalakkankanak-kanak.
lerhaLlkanbolapadaseLlapmasa
Selaraskanbadanmerekadenganbola
Serapdayadanmemerangkapboladengankedua-duabelahLangan.
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
]elaskanmengapasaLupasukanberLahandenganbalk.
KenalpasLlpelbagal|enlsballnganyangdlgunakanolehpasukanlaln.
ConLoh.ballnganLlngglkebelakang,ballnganyangleblhkuaLkekawasan
Lepl.
Menggalakkankanak-kanak.
LakukanpermalnanlnldalamLlgaverslsebagalakLlvlLlmemanaskan
badan,seLlapsaLuleblhberLenagadarlpadaverslsebelumnya(seLlapversl
harusdllakukansekurang-kurangnyaselamasemlnlL)
AwaslpernaasanmerekasemasaakLlvlLlmemanaskanbadandan
men|elaskanmengapakadardankedalamanpernaasanberansurbalk
]elaskanbagalmanamerekapaLuLrasaselepasakLlvlLlmemanaskanbadan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
Permainan memukul dan memadang
Menyingkir
Cara bermain
Dua pasukan berempat atau berlima
termasuk penjaga gol.
es permalnan dengan dua gol yang
lebar.
lemaln menggolekkan bola kepada
saLu sama laln dan cuba memunguL
maLa dengan menggolekkan bola
melalul gol lawan.
lemaln Lldak boleh larl blla membawa
bola LeLapl boleh berpuslng.
ola boleh dlhalang LeLapl senLuhan
Lldak dlbenarkan.
lemaln Lldak boleh menggunakan kakl
unLuk memberhenLlkan bola. lenalLl
dlkenakan apablla menggunakan kakl
dengan senga|a.
Hanya pen|aga gol dlbenarkan berada
dl dalam kawasan.
Fikir secara INK.
lemaln cacaL pergerakan boleh bermaln
dalam zon unLuk menggunakan
pergerakan. erlkan pemaln laln
peranan LerLenLu, cLh. pen|arlng dalam
kawasan Lanpa rebuL berdekaLan
dengan gol.
KeselamaLan. lngaLkan kanak-kanak supaya berhaLl-haLl apablla mereka menunduk unLuk mengambll
bola. Kanak-kanak harus senLlasa menegakkan kepala. lasLlkan pemaln sedar kepada
keupayaan pergerakan pemaln laln.
AlaLan. Kun penanda keselamaLan, bola Lenls,
bola busa aLau bola allr udara.
Permainan memukul dan memadang
Menyingkir
MemlllhdanmengapllkslkankemahlrandanLakLlk
Mempela|arldanmengembangkankemahlran MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan
ku|uk|ugapadakadmellbaLkankanakkelalnanupaya.
Ulsukarkan
Menggalakkankanak-kanak.
1erlmaboladengankakldengankedudukanbadandlbelakangbola.
GolekkanbolasambllmembongkokdenganLanganrapaLkeLanahdankakl
yangberLenLangandldepan.
Memerangkapboladengankedua-duabelahLangan.
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Kecllkankawasanpermalnan
lemalnbolehberlarldualangkah
denganbola
GunabolabusaaLaubolaallr
udara
erlleblhpemalnpadasaLu
pasukanaLaubenarkanpen|aga
golmenlnggalkankawasan
permalnan.
Menggalakkankanak-kanak.
CubahanLarbolakepadasemuapemalndalampasukan.
llklrkandlmanapasukanmerekaharusberadaapabllaposlslberLahan.
lerhaLldangunakanpeluangunLukmendapaLmaLa.
AdakanpeluangunLukmengadlllpermalnanaLauLenLukanperaLuran
merekasendlrl.
Menggalakkankanak-kanak.
Gunakanmasa-keluarunLukmemblncangkankekuaLanpasukanlawan.
KenalpasLlapayangperlumereka|alanllaLlhan.
erblncangdanberlkanmaklumbalasposLlsemasabermaln.
Maln4lawan2aLauSlawan4danblncangkanLenLangperbezaan
mempunyalpemalnyangramalaLaukurang.
Menggalakkankanak-kanak.
LakukanpermalnanlnldalamLlgaverslsebagalakLlvlLlmenye|ukkan
badan,seLlapsaLukurangberLenagadarlpadaverslsebelumnya(seLlap
verslharusdllakukansekurang-kurangnyaselamasemlnlL).
AwaslpernaasanmerekasemasaakLlvlLlmenye|ukanbadandan|elaskan
Lu|uanakLlvlLlmenurunkankadarnadl.
]elaskanbagalmanamerekapaLuLrasaselepasakLlvlLlmenye|ukkan
badan.
Menerangkankomponen-komponenlalndalamakLlvlLlmenye|ukkan
badan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
esarkankawasanpermalnan
LanLunbolakepadasaLusama
laln.allngbolakepadasaLusama
laln.allngdanLangkapdengan
sebelahLangan.Lepaskanbola
dalamLempohLlgasaaL.
Gunakanbolayangbolehbergolek
dengancepaL.
Permainan memukul dan memadang
Baling ke sasaran
Cara bermain
Dua pasukan berempat
allng bola aLau pundl kacang unLuk
mengena bola sasaran dlLengah
sehlngga pemaln mellnLas garlsan
penamaL.
SaLu maLa dlberl unLuk seLlap ballngan
LepaL pada bola sasaran
lemaln Lldak boleh larl blla membawa
bola LeLapl boleh berpuslng.
SaLu maLa dlberl seLlap kall bola
sasaran masuk separuh kawasan lawan.
Llma maLa dlberl apablla mellnLasl
garlsan LamaL pasukan lawan
Jika bermain dengan dinding atau
sasaran di lantai
Uua pemaln dalam dua pasukan
berglllr-glllr unLuk menenLukan |umlah
maLa LerLlnggl dalam 12 ballngan
seLlap pasukan.
KeselamaLan. lasLlkan pundl kacang dlballng dengan berhaLl-haLl dan hadkan bllangan pundl kacang
pada perlngkaL permulaan.
AlaLan. lundl kacang, bola sasaran besar, bola
kecll, penanda permalnan.
Fikir secara INK.
ahagl kepada 2 pasukan dan berl sebl|l
bola sasaran kepada seLlap pasukan.
SeLlap lasukan beraLur dan gerakkan
bola ke garlsan penamaL. MaLa dlberlkan
kepada pasukan perLama sampal ke
garlsan
3
3
5
5
7
Mempela|arldanmengembangkankemahlran
AdapLasldankepelbagalan
Menggalakkankanak-kanak.
MengacukearahsasarandenganLanganyangLldakmemballng
Melangkahkehadapanapabllamemballng
MenglkuLla|akkearahsasaran
Ulmudahkan Ulsukarkan
GunakangarlsanLambahandlanLara
garlsanLengahdanLamaLuLuk
mengumpulmaLa.Allhkangarlsan
LamaLmenghamplrlbola.
GolekkanboladanLldakmemballng.
Semuapemalnperlubeker|asamadan
memballngbolakesaLuarah.
GunakanleblhbanyaksasaranaLau
sasaranpegun.Gunakanbolaberloceng
aLaubolagemerclngsebagalsasaran
|lkabermalndenganpemalncacaL
pengllhaLanaLaucacaLpersepsl.
eberapapemalnbolehmen|adl
pengumpanunLukmengemballkanbola
kepadapemaln.SaLupasukanboleh
beradaleblhdekaLdenganbolasasaran.
1andakangarlsanLamaL|auhdarlpada
bola.
allnganaLasbahusaha|a.
GunakansasarankeclldlLengah
SaLupasukanbolehberada|auh
darlpadasasaran.
MemlllhdanmengapllkslkankemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
llllhballnganyangpallngLepaLdenganmembandlngankanballnganaras
aLasslkudanbawahslku
HanLarboladengankela|uanberbezaunLukmendapaLkanballnganyang
pallngLepaL.
llllhsasaranyangsesualunLuksemuakumpulan.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
llllhpemballngyangpallngber|ayadan|elaskanmengapamerekaber|aya
membuaLballngan.
llllhsasarancabaranpemalnsendlrl.
lngaLdancaLaLmaLaunLukmengeLahulpenlngkaLan
Menggalakkankanak-kanak.
HuralkanbahaglanLubuhyangdlgunakandalampermalnan.
]elaskanmanaaaLdarlaspekkeslhaLanbaglLulang,oLoLdansendlmelalul
permalnanlnl.
CadangkanakLlvlLldansukanlalnyangdapaLmenghasllkanmanaaaLyang
sama.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
Permainan memukul dan memadang
Baling ke sasaran
ku|uk|ugapadakadmellbaLkan
kanakkelalnanupaya.

17
2lagl!
Permainan memukul dan memadang
Larian pantas dan tangkapan selamat
KeselamaLan.lasLlkanLerdapaLruangyangmencukupldlanLarakumpulandanseLlaphu|ung
kawasanlarlan.
AlaLan.Kunpenanda,bola,wlkeLaLaupos
Fikir secara INK.
eberapapemalnmungklnperlu
memballngaLaumenangkapbolapada
|arakyangleblhdekaL.
Carabermaln
UuapasukanberempaL
Sedlakan akLlvlLl seperLl yang
dlLun|ukkandenganmenggunakan
wlkeLunLukkrlkeLaLaubesaLaupos
unLukbesball,roundersdansoball.
lemukul memerlukan
sekurang-kurangnyaduabeLdanwlkeL
aLausasaranyangsesual.lemadang
memerlukan2kundan1bola.
Seorang pengadll bagl seLlap sLesyen.
lengadll pemukul memulakan
permalnan.
2 orang pemadang memballng bola
mengellllnglseglLlgaunLukmelengkap
20Langkapan.
lemadang yang melakukan Langkapan
ke20,memballngbolasupaya
melanLunsekalldlhadapanpen|aga
wlkeL.len|agawlkeLmenangkapbola,
menyenLuhwlkeLdanmelaung
berhenLl.
lengadll pemadang menglra bllangan
LangkapandanpadaLangkapanke20
melaung20.
lemukul berlarl saLu persaLu, berulang
allk,unLukmendapaLmaLa2larlan.
lengadll pemukul menglra bllangan
larlan,dlmanabeLLldakmengelonsor
aLasgarlspuLlhLldakdlklra.
SeLlap pasukan mendapaL glllran unLuk
memadangdanmemukul.
Permainan memukul dan memadang
Larian pantas dan tangkapan selamat
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
Menggalakkankanak-kanak.
LarlpanLasdansenLuhbesdenganbaLaLausenLuhpospadaakhlrlarlan.
1angkapboladengankeduabelahLangan,lengandl|auhkandarlbadandan
Langandlhulurkehadapan.
1angkapdenganbesLangandan|arlmemerangkapbola.
Kurangkan|arak
KurangkanbllanganLangkapan
(leblhmudahunLukpenangkap)
GunakanbolayangleblhlembuL
danrlngan.
1ambahkan|arak
1ambahkanbllanganLangkapan
(leblhsusahunLukpenangkapan)
GunakanbolakrlkeLkwlkaLau
bolarounders.
ermalndenganseorangpelarldl
seLlaphu|unglarlan.
ku|uk|ugapadakadyangmellbaLkankanak-kanakkelalnanupaya.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
HanLarbolapadakadarkela|uanyangsenangdlLangkap.
1un|ukkanpemalnsudahbersedlaunLukmenangkapbola.
Gunakan|enlsballnganberbezaunLukmellhaLballngancepaLyangpallng
LepaL.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
erlaLlhmenangkapsecaraberpasangan,memberlpendapaLLenLang
persembahanmaslng-maslng.
erlaLlhberlarldenganbeLdlLanganberlalnanunLukmellhaLLanganmana
yangleblhselesa.
MencubacarayangberlalnanunLukmulaberlarlbaglmenenLukanlarlan
manayangleblhpanLas.
Menggalakkankanak-kanak.
Awaslpenampllanmerekasemasabersenam
]elaskanmengapakullLmerekamen|adllembapdanmeleklLdanmengapa
kullLlndlvldulalnkellhaLanmerahsemasabersenam.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esbaldansobol Cubagunakanbesdangalakkanpelarlmeml|akbes
danberlarlLerusLanpaberhenLl.
kounders lengadllmelaungMula.lasukanpemukuldarl
kawasanmemukulkepos-4sebanyakduakall,
pemalnLerakhlryangmelepaslposke-4
menyenLuhkandanmelaungberhenLl.lasukan
pemadangmemballngdanmenangkap,menglra
seLlapLangkapansehlnggadllaungkanerhenLl.
lasukanberLukarkedudukan,Langkapanyangpallng
banyakdlklrasebagalpemenang.
Permainan memukul dan memadang
Singkir mereka
KeselamaLan.lasLlkanpasukanbeker|asamaunLukbergerakkearahyangsama.len|agawlkeLharus
mempunyalsarungLangan|lkamenggunakanbolakwlkkrlkeL.
AlaLan.WlkeL,KunpenandakeselamaLan,bola
Lenls,bolaroundersdanbolakwlkkrlkeL.
Cara bermain

SaLu kawasan larlan, 2 garls puLlh dan


saLu seL wlkeL. lan|ang makslmum 12
meLer.
SaLu kawasan memadang dengan saLu
seLwlkeL.lan|angmakslmum16
meLer.
SaLu pasukan berlarl dl anLara wlkeL.
SaLu pasukan pemadang dengan
pen|agawlkeL.
SaLu pasukan pemukul bermula dengan
10larlan.
len|aga wlkeL mengolekkan bola 6 12
meLerkedalamkawasanmemadang.
Sebalk saha|a bola dlgolekkan,
pemukulcubasampalkegarlsanpuLlh
dlhu|unglarlandankemballke
permulaan.
lemadang berlarl unLuk memunguL
boladanmemukulsLumpsaLau
kemballkanbolakepadapen|agawlkeL
sebelumlarlandllengkapkan.
lemukul berLukar selepas seLlap larlan,
buaLduakallpukulanaLauLlgaglllran
kemudlanpasukanberLukarperanan.
Fikir secara INK.
len|agawlkeLaLaupenghadangbelakang
bolehmelaungaLauberLepukLangandarl
belakangsLumpsunLukmembanLu
pemaln cacaL pengllhaLan. Seorang
pelaungdlseLlaphu|ungkawasan
memadangbolehmembanLusecarallsan
unLukmemlmplnpemukul
G
REAT
2m to go!
3
3
3
1
0
1
0
3
5
5
7
5
5
7
Permainan memukul dan memadang
Singkir mereka
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
Menggalakkankanak-kanak.
lasLlkanbeLmenyenLuhLanahsebelumsampalkegarlsanpuLlhdan
longsordlaLasgarlspuLlhLersebuL.
lasLlkanbeLmenyenLuhposdanLerusbersenLuhan.
Acukanbolapadapen|agawlkeLaLaupemalnbes.
CubasaLuballnganLeruspadasLumps.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Menggalakkankanak-kanak.
lncangkankeberkesanancaramemunguLbolayangberlalnan.
lncangkanbllamasayangbersesualanunLukmemballngbolakearah
sLumpsdanbllaunLukmemballngkearahpen|agawlkeL.
enLukkanlaLlhanunLukmenlngkaLkanballngankebesaLauwlkeL.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
lendekkankawasanLempaL.
lemalncacaLpergerakanboleh
dllebaLkandenganmeleLak
beberapakunaLaskawasanlarlan,
saLumaLadlberlkanbaglseLlap
kunyangdlLempuhl.
Golekbolakearahpemadang.Larl
hanyapadasaLuarah.
uaLsasaranyangleblhbesar.
erlkanpemalnperananLeLenLu.
ConLoh.pemadangdlleLakkan
berdekaLansLumpsunLuk
menerlmabolayangdlgolekkan
danhanLarkepadapen|agawlkeL
aLaumen|aLuhkansLumps.
lan|angkankawasan
uaL2aLau2larlan.lungguLbola
denganLanganyangLldak
domlnan.
uaLsasaranyangleblhkecll
lemadangberdlrl|auhke
belakangdanbergerakbllabola
berhenLl,aLauselepasmasayang
dlLeLapkan.(lnlbolehmembanLu
pemukulcacaLpergerakan)
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
llllhballnganyangpallngLepaL(ballnganarasbawahslkuunLukkeLepaLan
dan|lkadekaL,ballnganaLasarasslkuunLukleblh|auh)
llllhbesaLauwlkeLyangpallngsesualunLukmemballngbola.
Lakukanlarlanapabllabersesualan.
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esbaldansobol ]ukapemadangmenggunakansarungLangan,
leLrakkansarungLanganLersebuLdlaLasLanah,dan
gunakankeduabelahLanganunLukmemadang.
kounders Kemballkanbolakepadapenghadangbelakang.
Menggalakkankanak-kanak.
AwaslpermalnandarlaspekkekuaLan(rasaberLenaga)
KenalpasLldan|elaskanperbezaanyangdlrasalsepan|angsenaman,
apabllabermalndenganperananyangberlalnan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
ku|uk|ugapadakadmellbaLkan
kanakkelalnanupaya.
Permainan memukul dan memadang
ollngkesasaran
KeselamaLan.lasLlkanpemalnmelemparkearahyangsamaaLaudarlLengahkearahluar. AlaLan.olakrlkeLlembuLaLaubolaLenls.
Cara bermain

Latih satu daripada teknik melempar


bola yang ditunjukkan tanpa
melepaskan bola.
Sedlakan saLu seL wlkeL dan sepasang
konleblhkurang10m|auhunLuk
krlkeL.
Lempar bola supaya melanLun sekall,
cubamengenalsLumpdanmengenal
sasaran.
Seorang pemaln membuaL enam
lemparandanseoranglaglmen|adl
pen|aga wlkeL, kemudlan berLukar
peranan.
Permainan Dua:
UnLuk rounders dan sobol, seorang
pemalnberdlrldenganmemegang
gelungdenganpelempardengan|arak
Smdanseorangpenghadangbelakang
dlbelakanggelung.
Maln permalnan yang sama dengan
pelemparmencubamelemparkanbola
melalulgelung.lerlngaLankepada
pemalnperaLurannoball.olaperlu
dhanLardlanLaraluLuLdandlaLas
kepala.lasLlkangelungdlpegangdl
araslnl.
Fikir secara INK.
Kedudukanseorangpemalnboleh
men|adlpenLlngunLukmelakukan
ballnganaLauhanLarandenganberkesan.
ConLoh. duduk aLau berdlrl, bersebelahan
aLaupadasaLusuduLberganLungkepada
kemahlrandanposlslkanak-kanak
LersebuL.lasLlkanlemparandllakukan
menglkuLperaLuran.
SOlOL
KklKL1
kAUNULkS
3
3
10
10
5
5
7
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Permainan memukul dan memadang
Boling ke sasaran
Menggalakkankanak-kanak.
erlaLlhsaLudarlpadakemahlranlemparanyangdllluLraslkanLanpa
melepaskanbolapadaperlngkaLpermulaannya.
Menggunakansasaran-sasaranyangbesar.
eransur-ansurmenambahkan|arakdarlsasaran.
Menggalakkankanak-kanak.
lncangkanLenLangpencapalanlemparandenganpen|agawlkeL.
MembuaLpercubaandengankela|uanlemparanyangberbezaunLuk
mellhaLkela|uanyangLepaL.
CubamelemparkesaLuLempaL2aLau2kallconLohnyakesaLuslslwlkeL
dalamkrlkeLaLaudekaLdenganbadandalamrounders.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
Kurangkan|arakkesasaran
Gunakanlemparanbawahlengan
aLauballnganbawah
esarkansasaran
Gunakanpen|agawlkeLdan
pemunguLunLukmemasLlkanbola
dlberhenLlkan.Seorangpelaung
dlbelakangsasaranboleh
membanLupemalncacaL
pengllhaLan.
1ambah|arakkesasaran
GunakanlemparanaLaslengan
aLaulemparankuaL.
Kecllkansasaran
lasanganbolehmemlnLa|enls
ballnganyangdlperlukan,conLoh.
lanLun,raLa,aLaslengandan
bawahlengan.
ku|uk|ugapadakadyangmellbaLkankanak-kanakkelalnanupaya.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
Mulamenggunacaralemparanyangpelbagalkearahyangberbezadalam
semuapermalnan,|arakberbezadalamkrlkeLdankeLlngglanyangberbeza
dalamroundersdansobal.
MenenLukandlmanapemukulakanmenghadaplkesukaranunLuk
memukulbola.
MembuaLpercubaandengankela|uanhanLaranyangberbeza.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
LaLlhanmelemparsebagalsebahaglandarlpadamemanaskanbadan
dengankawalandanLanpabola.
]elaskansendlyangdlgerakandalamakslmelempar.
CadangkansendllalnyangperludlgerakkansebagalpersedlaanunLuk
memukuldanmemadang.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esbaldansobol Mulakandenganlemparanbawahlengan.
KedudukanKaklbelakangmesLlmeml|akbes
sehlnggaboladllepaskan.
KrlkeL lemalnbolehmencabarsaLusamalalndengan
menyaLakansasarandlLanahyangbolehdlkenakan
aLauberLandlnganLarasaLusamalalnunLuk
mellhaLpungguLanmaLayangLerLlnggl.
kounders Selaraskan|arakpemalndarlgelung.]arakyang
beLulunLukpemalndalamllngkunganumurlnl
lalah7.SmeLer
SenLuhpos
dandapaL2
Permainan memukul dan memadang
Ke sana dan kembali
KeselamaLan.lasLlkanpemalnmelemparkearahyangsamaaLaudarlLengahkearahluar. AlaLan.olakrlkeLlembuLaLaubolaLenls.
Cara bermain
2pasukanberempaL.SedlakanakLlvlLl
seperLlyangdlLun|ukkan.

Pasukan Pemadang:
Ul saLu hu|ung pen|aga wlkeL, penerlma
bola wlkeL darl pen|aga wlkeL dan
golekkankemballkepadapelempar
bola.
Ul hu|ung yang laln, 2 pelempar
dengansaLubolaseLlapseseorangdan
membuaL6lemparanberselang-sell.
Ul akhlr ' Lwo overs' , Lukar peranan.
Pasukan Pemukul:
lasukan pemukul berglllr-glllr berlarl
dankemballunLukmendapaL2larlan.
Larlanhanyadlklra|lkagarlspuLlh
dlsenLuhdenganbeL.
lelarl seLerusnya Lldak boleh mula
sehlnggalarlankeduadllengkapkan.
Selepas 'our overs', klra maLa pemukul
danLolak2larlanunLukseLlapkall
wlkeL dlsenLuh.
Fikir secara INK.
lendekkan|arakbaglbeberapapelarl.
aglpemalnyangLldakberlarlcarlkan
caralalnunLukmerekamendapaLmaLa
(bolakenapadasasaran)aLaugunakan
seorangpelarllalndlmanapemukul
menguasalpergerakanpelarllnl.
Permainan memukul dan memadang
Ke sana dan kembali
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
Menggalakkankanak-kanak.
LemparkekawasansasarandlaLasLanah.
CubasaLudarlpadaakslmelemparyangsesualdarlsasaranlemparan.
LarlpanLassambllmemegangbeLdansenLuhLanahaLauposdenganbeLul.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Menggalakkankanak-kanak.
lncangLenLangpencapalanlemparanmerekadenganpen|agawlkeL
lncangbagalmanabolabolehdlkemballkankepadapelempardengan
leblhcepaL.
lerhaLlkanlarlananLarawlkeLunLukmenyaLakanslapayangleblhla|udan
mengapa.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
Kurangkan|arak.
Lakukanlemparanbawahlengan
unLukmenlngkaLkankeLepaLan.
Gunakanbolayangleblhrlngan
unLukmenlngkaLkankela|uan
conLohbolaLenls.
AdakanseorangpelarldlseLlap
hu|ung.
1ambahkan|arak.
1eLapkansasaranLerLenLu.
GunakanbolakwlkkrlkeLaLau
bolarounders
SeseLengahpemalnbolehberlarl
leblh|auh.
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esbol,rounders lemukulbermuladenganS0maLa.lelempar
dansobal melemparkearahgelung,lerlngaLankepada
pemalnperaLurannoball.olaperludhanLardl
anLaraluLuLdandlaLaskepala.lasLlkangelung
dlpegangdlaraslnl.
KrlkeL ]lkabermalndengankunpenanda,pemukulbermula
dengan20larlan.lelemparmenolak|umlahmaLa
padasasaranyangLerkenadan2maLa|lka
mengenawlkeL
Menggalakkankanak-kanak.
Huralbahaglanbadanyangdlgunakandalampermalnanlnl.
]elaskanmenaaaLkeslhaLanunLukLulang,oLoL,sendlmelalulpermalnan.
CadangkanakLlvlLldansukanlalnyangdapaLmenghasllkanmenaaaLyang
sama.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
MengerakkanboladengancepaLbllamemadang.
lokusleblhpadakeLepaLandarlpadakela|uanapabllamelempar.
erlarlsecepaLmungklnanLarabesaLauwlkeL
ku|uk|ugapadakadmellbaLkankanakkelalnanupaya.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
L
e
t
a
k
k
an bola d
i a
t
a
s

t
e
e
B
o
l
a

l
e
n
g
k
u
n
g
an ra
u
n
d
e
r
s
M
ula
TamatK
r
i
k
e
t
Permainan memukul dan memadang
Geng berantai
KeselamaLan.Umpandarlsebelahpemukul.lemadangberada10meLerdarlpemukul.erhaLl-haLl
Lerhadappemukulyangberlarl.
AlaLan.eLKrlkeL,beLroundersaLaubeLsobal.
Kunpenanda.SaLuLee.
Cara bermain

Uua pasukan berllma, pemukul dan


pemadang.
Umpan lepas bola kepada pemukul
aLaugunakanLee,umpanbolasendlrl
aLauballngbolakeluar.
lemukul memukul bola dlanLara bes
perLamadankeLlga,larlmengellllng
kunpenanda,dllkuLlolehpasukan
memukul.
SaLu maLa unLuk seLlap bes yang dllalul
olehpasukanpemukul.
lemadang menghalang pemukul darl
mendapaLmaLadenganmemadang
boladanmemballngLangkapananLara
saLusamalalnsehlnggasemuaber|aya
menangkapbola.
Apablla semua pemukul sudah
mendapaLsaLuglllran,Lukarperanan.
Untuk rounders:
lemadang menghalang pemukul darl
mendapaLmaLadenganberaLur
dlbelakangpemadangdanmenghanLar
bolapadaarasaLaskepalakepada
pemadangLerakhlr.lemukulLldak
mendapaLmaLa|lkaposkeempaLLldak
dlsenLuhsebelumpemadangLerakhlr
menerlmabola.
Fikir secara INK.
Kurangkan|arakyangperludl|agaoleh
pemalnconLohnyamemberl2maLabagl
seLlapsebelahyangdllengkapkan.
GalakkanpemadangunLukmellndungl
saLusamalaln.
Permainan memukul dan memadang
Geng berantai
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
Menggalakkankanak-kanak.
Mengalakkankanak-kanakberdlrlbersebelahankawasansasaranblla
memukul.
CarlruangunLukmemukulbola.
CubaunLukmellpuLlsemuaruangapabllamemadang.
1un|ukkanapabllamerekabersedlaunLukmenangkapbola.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Menggalakkankanak-kanak.
lncangcaraLerbalkunLukbergeraksecarasaLupasukanapabllaberlarlke
sanakemarl.
lncangbagalmanamerekamemperbalklLangkapanselepasmemadang
bola.
MerekalaLlhanmemukuldanmemadangsesualdenganlaLlhanlnl.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
UekaLkanbes.
lemadangmenghanLarbola
dengancaraberbeza.2maLa
kepadapemalnyangkurang
berpengalamanyangsampal
kepadahome.
lukulboladarlLee.
lemukulberlarlberganLl-ganLlke
kunyang|auhdarlpemadangdan
menglrabllanganlarlanlengkap.
]arakkanbes.
lemalnbolehdlkeluarkan.berallh
kedudukanapabllasemuapemu-
kulkeluar.lemadangmenangkap
boladengansebelahaLaukedua-
duabelahLangan.Umpanlepas
bola.
1ambahbes
MlnLapemadangunLuk
memadangdenganposlsl
LerLenLu.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
KenalpasLlkawasanyangpallngsesualunLukmemasukkanbola.
1enLukanLempaLyangpallngsesualunLukpemadang.
KenalpasLlperbezaandlanLaramemukulboladengankuaLdanmenempaL-
kannyadlsesuaLukawasan.
ku|uk|ugapadakadmellbaLkankanakkelalnanupaya.
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esboldansobal lemukulharusmelepaskanbeL,bukan
melemparkannya.SenLuhsempadanhadapanLapak.
KrlkeL GunakanLangkapansebelahLanganunLukwu|udkan
cabaran.
kounders SaLumaLaunLukseLlapposyangdllaluloleh
pemaln.
Menggalakkankanak-kanak.
AwaslkadardenyuLan|aLungsemasapermalnanlnl.
KenalpasLlbahaglanperanan|anLungyangbeker|akerasdannyaLakan
dapaLanmereka.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
m
e
m
u
k
u
l

b
o
l
a

d
a
r
i

t
e
e
4
m
a
t
a
2
m
a
ta
1
m
a
ta
Permainan memukul dan memadang
Memukul
KeselamaLan.lemadangharusberadasekurang-kurangnya10mdarlpemukul.
erhaLl-haLlapabllamenghanyunbeL.
AlaLan.eL,bolaallrudara,bolaLenls,bolalembuLaLaukwlk
krlkeL.Kunlenanda.lenandaLapakpermalnan,bola
locengaLaubolagemerenclngunLukpemukulcacaL.
Cara bermain

Uua pasukan beempaL, seorang


pemukuldanseorangpemadang.
lasukan pemukul lakukan umpan-lepas
secaraberglllr-glllranLarasaLusama
laln.
lukul bola unLuk mendapaLkan maLa
seperLlyangdlLun|ukkan.
SeLlap pemukul mendapaL empaL
pukulan.
MaLa dlberlkan unLuk memadang yang
balk.
Jika menggunakan penanda tapak
permainan:
MaLa dlberlkan |lka pukulan mengenal
sasaran.
lemadang boleh cuba memukul
selepasmemadangbolakemudlan
mendapaL|umlahmaLaLersebuL.
Fikir secara INK.
Gunakanzon-zondlhadapanpemukul
pada|arakyangberlalnansebagal
alLernaLlunLukbeberapapemaln.]arak
pukulanmenenLukanmaLayang
dlperolehl.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
KenaldanlakukanakLlvlLlmenlngkaLkankadarnadl(memanaskanbadan
secaraberansur-ansur)
]elaskanLu|uanmelakukanakLlvlLlmenlngkaLkandenyuLannadl.
]elaskanbagalmanakesanselepasakLlvlLlmemanaskanbadan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
Permainan memukul dan memadang
Memukul
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
Menggalakkankanak-kanak.
eradadlposlsldlkawasansasaranbllamemukul.
MengayunbeLkebelakangsebelummemukulbola.
MemerhaLlkanpergerakanbolaseLlapmasa.
Memukulbola|auhdarlpemadang.
MenggunakancarayangberlalnanunLukmemukulbola.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Menggalakkankanak-kanak.
HuralkanperbezaandlanLaracubamengumpulmaLapenuhdanmengum-
pulmaLadlkawasanyangberbeza.
]elaskancara-caramengumpulmaLayangsesualaLaukedudukan
pemadang.
Kecllkankawasanpermalnan.
UbahslsLempemberlanmaLa,
conLohenammaLaunLuk
meleblhlgarlsansempadan.
GunakanbolaLenlsaLaubolaallr
udara.
Kurangkanbllanganpemadang
esarkankawasanpermalnan
(leblhlebar,leblhsukarunLuk
mendapaLduamaLa,leblhlama,
leblhsukarunLukmendapaL
empaLmaLa)
lerkenalkansasaranyangdlbuaL
denganpenanda.
GunakanbolakrlkeLkwlk.
1ambahkanbllanganpemadang.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
erblncangdlmanaperlumeleLakanpemadang.
UbahslsLempenglraanmaLadanubahkedudukanpemadangyangsesual.
lncangbagalmanahendakmemukuldanmemadangdalamslLuasl
LerLenLu,conLohpemalnmempunyalbaklempaLbolalagldanmemerlu-
kan14larlanunLukmenang.
ku|uk|ugapadakadmellbaLkankanakkelalnanupaya.
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esboldansobal UbahslsLemklraanmaLaunLukmendapaLkanmaLa
larlanpenuh|lkabolamelepaslkawasandalam.
KrlkeL UbahpermalnandenganhanyamemberlkanmaLa
|lkabolamelerekdlaLasLanah.
kounders GunakanLeebesarunLukmemekulbola.lasLlkan
bolaberadapadaaraskepala.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
T
i
a
d
a

m
a
t
a

j
i
k
a

b
o
l
a

d
i
t
a
n
g
k
a
p
Le
t
a
k
k
a
n

b
o
l
a

d
i

g
e
l
u
n
g

u
n
t
u
k

m
e
n
g
h
e
n
t
i
k
a
n

ZON
SELAMAT
ZON
SELAMAT
ZON
SELAMAT
Permainan memukul dan memadang
Lari dan kembali
KeselamaLan.lemadangberadasekurang-kurang10mdarlpemukul.KeLlkamenunggu
glllranunLukmemukul,|arakkandlrldarlpemukul.
AlaLan.olaLenls,bolaroundersaLaubolakrlkeLlembuL.Kun
penandadansaLuLee.
Cara bermain

Uua pasukan berempaL, pemukul dan


pemadang.
lemukul memukul darl Lee dan berlarl
kezonselamaL,aLauberlarlkezon
selamaLdankekaldlslLusehlngga
melakukanlarlanballkpadapukulan
seLerusnya.
Lnam maLa dlberlkan |lka pemukul
sampalkezonselamaLdankemball
]lka bola dlleLakkan dl kawasan rumah
sebelumpemukulsampaldlzon
selamaL,maLaLldakakandlberlkan.
Uua maLa larlan dlberlkan |lka pemukul
sampaldlzonselamaLsebelumbola
dlleLakkan dl kawasan rumah rumah.
]lka bola dlLangkap, maLa Lldak akan
dlberlkan.
SeLlap pemukul dlberl 2 peluang
memukulsebelumpasukanberallh
kedudukan.
lemaln berlarl mengellllng Lapak.
Uua maLa dlberlkan unLuk seLlap zon
selamaLyangdlcapal.
Sepuluh maLa , |lka pemukul berlarl dan
melengkapkansaLupuslnganpenuh
sebelum bola dlkemballkan ke kawasan
rumah.
Fikir secara INK.
aglpemalnyangLladaplllhanberlarl,
berLukarke|arakzonapabllapemaln
daLangunLukmemukul,aLaugunakan
seorangpelarl.dlmanapemukul
mengawal pergerakan pemaln lnl.
Permainan memukul dan memadang
Lari dan kembali
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
Menggalakkankanak-kanak.
loslslkandlrldlsebelahkawasansasaranapabllamembuaLpukulan.
HayunbeLkebelakangsebelummemukulbola,araskankepaladankakl
hadapanmengadapboladanlangkahkearahpukulan.
Cubamenguasalsemuakawasansemasamemadang.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
Menggalakkankanak-kanak.
1ukarslsLemmaLadanperhaLlkankesannyaLerhadapermalnan.
KeLahulcarayangLerbalkunLukmemunguLmaLadanlaLlhLakLlkmemukul
danmemadang.
AdapLaslpermalnanunLukmen|adlkanlamudahaLausukar.
AdapLasldankepelbagalan
Ulmudahkan Ulsukarkan
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
]elaskanmengapapemalnsukaaLauLldaksukapermalnanlnldanlaln-laln
permalnanyangmellbaLkanpukulandanmemadang.
CadangkanalLernaLlunLukkekalakLlbaglpemalnyangLldakbermlnaL
denganpermalnanmemukuldanmemadang.
]elaskanblladandlmanapemalnbolehmengambllbahaglandalam
akLlvlLldldalamdandlluarsekolahdanbagalmanamendapaLpeluang
sedemlklan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
UekaLkanzonselamaLdengan
pemukul.enLukruangselamaL
unLukpemukulkurangupaya
bergerakkearahaLau|auhdarl
pemadang.
GolekkanbolakesaLusamalaln
semasamemadang.
GunakanLee.
Kurangkan|umlahpemaln.
]auhkanzonselamaLdarl
pemukul.
allngboladarlLempaLla
dlLangkap/dlkuLlp.Gunakan
umpan-lepasdanpukulbolapada
lanLunanperLamaaLaukedua.
Kenalkanagarmenggunakankun
aLaupenanda.lemukulhanya
berlarlapabllabolamelepasl
pagar.
1ambahkan|umlahpemadang.
Memlllhdanmengapllkslkan,kemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
lukulbolaLepaLkekawasan.
Cubamenguasalsemuakawasansemasamemadang
lerhaLlkanpukulankegemaranpemukuldanubahpadangmenglkuL
kesesualan.
ku|uk|ugapadakadmellbaLkankanakkelalnanupaya.
AdapLaslpermalnanunLuksemuapermalnanmemukuldanmemadang
esboldansobal lemukulharusmelepaskanbeLbukan
melemparkannya.SenLuhhu|ungbessebablaleblh
dekaLdancubamara|lkamungkln.
KrlkeL lemalnbolehmemballngbolakekawasanrumah
aLaumemukulsasaranpasadlndlngunLuk
memberhenLlkanpelarl.
kounders ]lkapemalnmenlnggalkanzonselamaLmereka
mesLllarlkeposseLerusnya.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)

Mula dengan
memukul
dengan tangan
Memukul dari tee.
Zon selamat
Penghadang-belakang
Pemain-pemain cacat
penglihatan boleh guna
pembimbing
Mendapatkan mata melalui
sasaran sebagai cabaran atau
dalam permainan dengan pasukan kecil
Gunakan bet
yang lebih besar
Atau bet yang diikatkan pada
tangan, pergelangan atau lengan
Bola Tee
Permainan memukul dan memadang
Menglibatkan kanak-kanak yang kurang upaya
KeselamaLan.GunabolayangleblhbesardanleblhperlahanunLukmemberlleblh
masaberLlndakbalas.lasLlkanpemadangLldaberdlrlLerlaludekaL
denganpemukulhlnggaLempohberLlndakbalasLerhadapbolaLelah
dlLenLukan.Wu|udkankesedaranpemalnLerhadapkeupayaan
pergerakanmaslng-maslng.lemukulharusbergerakkearahbesaLau
wlkeL|auhdarlpemadangunLukmemberlruangyangleblhselamaL.
AlaLan.eLLeeballaLauLeeyangbolehdllaraskan.Kunpenanda
ballng-bawahaLaukunpenandakeselamaLanunLukbes.
eLkrlkeL,beLroundersdanbeLbesbolyangberlalnan
pan|angdanberaL.kakeLdanbolayangberlalnansalz
dan|enls.
Gunakan
tangan rata
Penolak
sisi-leper
Mencuba bola
berloceng
Memukul dari
tee
Permainan memukul dan memadang
Menglibatkan kanak-kanak yang kurang upaya
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
AdapLasldankepelbagalan
UbahsalzsasaranmengumpulmaLaaLauplnLu
pagarmencabarpemaln.
lemukulbolehmemlllhbllanganpenandanllalyang
berbezamenglkuL|arak.lemukulcacaLpergerakan
bolehmendapaLkanmaLadenganmemukulbolake
zonaLausasaran.lemukulbolehmenggunakan
LapakLanganaLaubeLyangberbeza.Gabungkan
peraLurandarlpermalnanberbezaunLukmellbaLkan
pelbagalkebolehan.
GunakanbolabesardanlembuLyangselamaLdan
mudahdLangkap.
GunakanbolaberwarnakonLra.olalocengaLau
gemerclngunLukmembanLupemalncacaL
pengllhaLan.
AdapLaslperaLuranunLukmemberlperananyang
penLlngdalampermalnan.
Menggalakkankanak-kanak.
Gunakanpelbagal|enlsbeL.
GunakanbolapelbagalsalzdankepadaLan.
erlaLlhkemahlranbergerakmengellllnglbesdandl
anLarawlkeL.
ermalndenganmenggunakanbeLdanLeebeLyang
sah.
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran
MemlllhdanmengapllkslkankemahlrandanLakLlk
Menggalakkankanak-kanak.
lukulbolakekawasan.
CubaunLukbergerakcepaLanLarabes.
]angkapergerakanboladanbergerakkearahnya.
AdakansasaranunLukpemadangmemballngbolaunLukmembanLu
merekamengacukemanapenerlmahendakmenerlmabola.
MenllaldanmenlngkaLkanpencapalan
1enLukandlmanapemalnhendakmemukulbola.
eker|adenganpasanganunLukmembenLuklaLlhanyangmembanLu
memukulaLaumemadang.
Cubapelbagallemparan,conLoh.arasbawahlenganaLaumengolekbola
menggunakanLan|akan,unLukmellhaLyangmanaleblhbalk.
CubapelbagalcaramemberhenLlkanbolaunLukmellhaLyangmanaleblh
balk,conLoh.menggunakanalaLbanLuber|alanaLaukeruslroda.
lengeLahuandanpemahamanLenLangkecergasandankeslhaLan
Menggalakkankanak-kanak.
Memanasbadandanmeregang,LeruLamaanggoLabadanyangpallng
banyakdlgunakan.
1enLukanusahapemalnsepan|angpermalnan,mencubaasaakLldan
paslsehlnggaLahapkeLahananLerhadaplaLlhanmenlngkaL.
MlnumalryangcukupkeranaadapemalnyangbanyakberpeluhaLau
mengeluarkanalrlluryangberleblhan.
CubapersedlaanmenLal|lkaakLlvlLlmemanasbadanyangleblhcergas
Lldaksesualdlgunakan.
SoalanlnlmewaklllhanyasaLuconLohokusyangsesualunLuk
pembela|aran.ku|ukpadakadlengeLahuandanpemahamanLenLang
kecergasandankeslhaLanunLuksoalan-soalanalLernaLldanldea-ldea
prakLlkalunLukmenyokongpenyampalan.
(kuang)(1ugas)(AlaLan)(lemaln)
PENGETAHUAN AND PEMAHAMAN
TENTANG KECERGASAN DAN KESIHATAN
(Permainan memukul dan memadang)
Idea-idea untuk menyokong penyampaian - 1
Memanaskan badan
Bolehkah kanak-kanak ?
Melakukan,mengenalldanmen|elaskanLu|uan
pelbagalsenamanmemanaskanbadan
Aktiviti-aktiviti
Senaman pergerakan yang menggerakkan
sendl-sendl secara Lerkawal, cLh. luLaran bahu,
kllasan bahaglan aLas Lubuh badan, bengkok slsl.
AkLlvlLl yang menlngglkan suhu badan dan kadar
denyuLan |anLung, sama dengan menukar gear
kereLa aLau moLorbaslkal secara berasur-ansur,
cLh. Slngklr mereka
kegangan (kekal selama 6 10 saaL)- ansur ma|u
darlpada regangan seluruh badan kepada regangan
unLuk oLoL-oLoL dl lokasl LerLenLu. CLh. elakang
bahaglan bawah kakl, hadapan bahaglan aLas kakl.
Soalan (plllh darl yang berlkuL).
S agalmana anda rasa selepas memanaskan
badan
J lanas (Lldak sesak naas) dan sedla unLuk beraksl
(Lldak leLlh)
S AkLlvlLl manakah yang menggerakkan sendl-sendl
dalamLulangbelakanganda
J CLh. bengkok slsl, kllasan bahaglan aLas Lubuh
badan, hanLaran bola aras bawah dan aLas
S AkLlvlLl manakah yang menggerakkan sendl-sendl
luLuL, bahu dan buku lall anda
J CLh. angkaL luLuL, puslng lengan, |ogglng
S Apakah Lu|uan menalkkan kadar denyuLan
|anLung dan pernaasan dalam akLlvlLl
memanaskanbadan
J UnLuk menambahkan bekalan okslgen ke
oLoL-oLoL sebagal persedlaan melakukan akLlvlLl
cergas.
S llakah regangan memanaskan badan seharusnya
dllakukan
J lada penghu|ung sesl memanaskan badan apablla
oLoL-oLoL Lelah dlpanaskan.
S Ul manakah anda dapaL berasa regangan
oLoL-oLoL
S Kanak-kanak mengenalpasLl lokasl oLoL-oLoL yang
dlregangkan.
Kesan senaman ke atas jantung
Bolehkah kanak-kanak..?
Meneliti dan menjelaskan perubahan
pada kadar denyutan jantung mereka?
Menerangkan manfaat senaman ke
atas jantung?
Aktiviti-aktiviti
Murld-murld bermaln permalnan yang agresl, cLh.
Geng beranLal, Ke sana dan kemball. Murld-murld
menellLl kadar denyuLan |anLung sebelum dan semasa
permalnan dengan
Merasal |anLung mereka dengan sebelah Langan dl
Lengah dada dan menerangkan perubahan dengan
menggunakan carLa denyuLan |anLung
A1AU
Menglra kadar nadl mereka pada pergelangan
Langan aLau leher selama 10 saaL
Soalan (plllh darl yang berlkuL).
S Apakah akan berlaku kepada |anLung anda apablla
anda bermaln
J erdenyuL dengan panLas
S agalmana anda boleh mengawasl kadar denyuLan
|anLung sebelum bermaln dan semasa bermaln
J Murld-murld menun|ukkan bagalmana dllakukan
S Apakah yang klLa perlukan unLuk menghasllkan
Lenaga
J Makanan dan okslgen.
S agalmanakah makanan dan okslgen sampal ke
oLoL-oLoL
J Ualam darah.
S Apakah yang mengepam darah mengellllngl badan
J ]anLung.
S Apakah akan berlaku pada |anLung anda apablla
anda bermaln permalnan yang cergas
J ]anLung mengepam leblh panLas unLuk menghanLar
makanan dan okslgen yang mencukupl ke oLoL-oLoL
bagl menghasllkan Lenaga.
S Apakah berlaku pada oLoL-oLoL seklranya klLa akLl
seLlap harl
J OLoL-oLoL men|adl kuaL dan boleh melakukan leblh
banyak ker|a Lanpa rasa penaL.
S ]anLung lalah oLoL-oLoL apakah akan berlaku pada
|anLung seklranya klLa bermaln kerap bersukan
J ]anLung akan men|adl leblh kuaL dan boleh
mengepam leblh banyak okslgen mengellllngl
badan dengan seLlap denyuLan.
Kesan senaman ke atas pernafasan
Bolehkah kanak-kanak ?
Men|elaskan mengapa kadar dan kedalaman
pernaasan berLambah semasa bersenam
Aktiviti-aktiviti
Murld-murld bermaln permalnan yang agresl, cLh.
Geng beranLal, Ke sana dan kemball. Murld-murld
menellLl pernasan mereka sebelum dan selepas
bermaln dengan.
MeleLakkan sebelah Langan dl aLas peruL dan sebelah
lagl dl aLas dada sambll merasal dada nalk dan Lurun.
Murld-murld menerangkan kadar dan kedalaman
pernaasan dengan carLa pernaasan.
A1AU
Menggunakan Leknlk yang sama, menglra bllangan
pernaasan selama 20 saaL (Lurun dan nalk dada =
saLu pernaasan)
Soalan (plllh darl yang berlkuL).
S Apakah yang berlaku kepada pernaasan anda
apablla anda bermaln
J lernaasan men|adl panLas dan mendalam
S agalmana anda boleh mengawasl pernaasan anda
J Murld-murld menun|ukkan bagalmana dllakukan.
S Apakah yang dlgunakan oleh oLoL-oLoL semasa
anda bermaln
J 1enaga.
SApakah yang klLa perlukan unLuk menghasllkan
Lenaga
J Makanan dan okslgen.
S agalmanakah okslgen masuk ke dalam badan klLa
J Melalul pernaasan
S Apakah akan berlaku pada kadar pernaasan anda
apablla anda bermaln dengan cergas
J lernaasan akan men|adl panLas dan leblh
mendalam unLuk mebekalkan okslgen yang
mencukupl kepada oLoL-oLoL deml menghasllkan
Lenaga yang dlperlukan.
Kesan senaman ke atas suhu
dan wajah
Bolehkah kanak-kanak..?
Menjelaskan perubahan pada
suhu dan wajah semasa
bersenam?
Aktiviti-aktiviti
Murld-murld bermaln permalnan yang agresl, cLh.
Geng beranLal, Ke sana dan kemball. Murld-murld
menellLl suhu dan wa|ah mereka sebelum dan selepas
bermaln dengan.
MeleLakkan Langan mereka dl aLas dahl
A1AU
MeleLakkan |angkasuhu ber|alur dl aLas dahl mereka.
A1AU
MemlnLa pasangan memerhaLlkan muka mereka.
Soalan (plllh darl yang berlkuL).
S Apakah yang berlaku kepada suhu dan wa|ah anda
apablla anda bermaln
J Suhu menlngkaL, kullL men|adl lembap dan meleklL
dan kullL beberapa orang kellhaLan merah.
S agalmanakah anda menellLl suhu dan wa|ah anda
J Murld-murld menun|ukkan bagalmana dllakukan.
S Apablla klLa bermaln, oLoL-oLoL menghasllkan
Lenaga dalam benLuk haba. agalmanakah haba
dlbebaskan darlpada badan
J Melalul kullL.
S Mengapakah kullL men|adl lembap
J lLu adalah cara badan klLa mengelakkan kepanasan
yang Lerlampau kullL yang lembap menye|uk
dengan cepaL.
S Mengapakah kullL seseLengah orang kellhaLan
merah
J Saluran darah men|adl leblh lebar dan rapaL dengan
permukaan kullL unLuk membebaskan Lenaga haba.
PENGETAHUAN AND PEMAHAMAN
TENTANG KECERGASAN DAN KESIHATAN
(Permainan memukul dan memadang)
Idea-idea untuk menyokong penyampaian - 2
Meneliti intensiti aktiviti
Bolehkah kanak-kanak?
Meneliti intensiti permainan yang berbeza atau
peranan dalam satu permainan dan menerangkan
manfaat kesihatan dengan menyertai permainan?
Aktiviti-aktiviti
Murld-murldmengambllbahaglandalam
permalnanyangberlalnanaLauperanandalam
sesuaLupermalnan,beberapapermalnanadalah
leblhagresldarlpadayanglaln.
Murld-murldmenggunakanskalabagalmana
perasaanLenLangsenamanunLukmenerangkan
lnLenslLlpermalnan/perananyangberlalnan.
Murld-murldmenellLlpengllbaLanmerekadalam
akLlvlLllzlkaldalamLempohbeberapamlnggu,
cLh.ApakahakLlvlLl,danberapalamadllakukan
olehmerekadanbagalmanaperasaanseLlap
akLlvlLl.
Soalan(plllhdarlyangberlkuL).
SMengapakah|anLungberdenyuLleblhpanLas
dalambeberapapermalnan/peranan
Jeberapapermalnan/perananleblhagresl
darlpadayanglaln.
S lermalnan/perananmanakahdlrasalleblhagresl
Mengapakahandaberlklrandemlklan
J Kanak-kanakakanmendapaLlpermalnan/peranan
yangmengllbaLkanlarlan,melompaLdanmengelak
dalamsaLuLempohmasayangberLerusanadalah
leblhagresl.1ahapagreslsesuaLupermalnan
bolehberbezadlanLaralndlvldudanboleh
berganLungkepadakemahlranmurld-murld.
UnLukkeslhaLanndlcadangkankanak-kanakharus
melakukanakLlvlLllzlkalyangsederhana(cLh.
Agresl)sekurang-kurangnyaaLu|amseLlapharl.
SagalmanakahpengllbaLandalampermalnan
dapaLmembanLuandamencapalsasaranlnl
J lermalnanadalahagresl,menyeronokandan
menarlkunLukdlmaln.lermalnanmengllbaLkan
akLlvlLlagreslyangberLerusanunLukLempoh
masayangpan|ang.
Manfaat kesihatan melalui sukan permainan
Bolehkah kanak-kanak..?
Menerangkan manfaat kesihatan melalui
penyertaan sukan permainan?
Aktiviti-aktiviti
Murld-murldmengambllbahaglandalampelbagal
permalnan.
lermalnanberpasukancLh.Memukul,Larldan
Kemball
lermalnanlndlvldu,cLh.allngkesasaran
Murld-murldmenellLlbagalmanaseseorangberasa
apabllamenyerLalsukanpermalnanmelalul,
lerblncangansoalan-soalanberlkuL
lemerhaLlanwa|ahmukaoranglaln
Soalan (plllhdarlyangberlkuL).
S MengapakahklLamenyerLalpermalnan
J UnLukbersama-samadenganrakan,unLuk
berLandlng,unLukmencabardlrlmerekasendlrl,
unLukkeseronokan.
S ApakahperasaanyangdlperhaLlkanpadawa|ah
oranglaln
J Kegalrahan,penumpuan,kecekalan,kerlangan,
kepuasan,kegemblraan.
S agalmanakahperasaanlnlmenlngkaLkan
keslhaLanseseorang
JMengekalkankeslhaLandlrlseseorangLldak
bermaksudmempunyalLubuhbadanyangslhaL
saha|aLeLaplLahubagalmanalamendapaL
kesengangan,keseronokandanmenghargaldlrl
sendlrl.SeseLengahorangmencapalmanaaLlnl
melalulakLlvlLlpermalnan.
Aktif di luar sekolah
Bolehkah kanak-kanak?
Mengakses peluang untuk menyertai permainan di
dalam dan di luar sekolah?
Aktiviti-aktiviti
Murld-murld mengambll bahaglan dalam pelbagal
permalnan.
Guru berblncang dengan murld-murld LenLang
masadanLempaLdlmanamerekabolehbermaln
dlsekolahdandlkomunlLl.
Murld-murld mereka clpLa saLu papan kenyaLaan
MarlakLlunLukberkongslmaklumaLLenLang
sukandansukandanakLlvlLlsenamanyangboleh
dlaksesdldalamaLaudlluarsekolah.
Soalan (plllhdarlyangberlkuL).
S Apakahpermalnanyangbolehdllakukanpada
wakLubermaln,wakLumakanLengaharlaLaudl
rumah
S SlapaadalahahllsesuaLukelabpermalnandl
sekolahaLaudlluar
S agalmanadanmengapaandamenyerLal
S ApakahLu|uankelabLersebuL
S agalmanakahandadapaLperglkesana
S erapakahkosnya
S ApakahyangandasukalLenLangkelabLersebuL
S agalmanakahoranglalndapaLmenyerLalkelab
LersebuL
Menyejukkan badan
Bolehkah kanak-kanak..?
Melakukan, mengenapasti dan menjelaskan tujuan
pelbagai senaman menyejukkan badan?
Aktiviti-aktiviti
AkLlvlLlmenurunkankadarnadlsecara
beransur-ansurmembanLupemullhan|anLungdan
peparu,cLh.Menangkap,Memukul.
kegangan-ansurma|udarlpadasaLuaLaudua
reganganLubuhbadankepadaduaaLauLlga
reganganunLukoLoL-oLoLdllokaslLerLenLu.CLh.
elakangbahaglanbawahkakl,hadapanbahaglan
aLaskakl.
Soalan(plllhdarlyangberlkuL).
S agalmanakahandarasaselepasmenye|ukkan
badan
JOK,kemballseperLlblasa(LldaksesaknaasaLau
sangaLpanas).
S ApakahyangberlakukepadakadardenyuLan
|anLungdanpernaasansemasamenye|ukkan
badan
J lullhsecaraberansur-ansur
S ApakahakLlvlLlpermalnanyangsesualunLuk
menye|ukkanbadan
JCLh.Menggelecekbolasecaraperlahan-lahan,
|ogglngperlahan-lahan,ber|alanpanLas,regangan.
S ApakahLu|uanreganganmenye|ukkanbadan
JUnLukmengelakkankeLegangandankesaklLan
oLoL-oLoL.
S llakahreganganharusdllakukan
J keganganharusdllakukanapabllaoLoL-oLoLmaslh
panas.
S UlbahaglanbadanmanakahandadapaLrasa
oLoL-oLoLyangdlregangkan
JKanak-kanakmengenalpasLl
lokasloLoL-oLoLyangdlregangkan.