Anda di halaman 1dari 7

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA : A. Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. B. Penilaian Kemahiran Membaca. C. Penilaian Kemahiran Menulis. A.

Penilaian Mendengar dan Bertutur. Menurut J. Floyd(1985) mendapati kajian kecekapan mendengar penting dan perlu diajar bersama 3 kemahiran lain. Berikut merupakan peratus kemahiran bahasa yang dikaji oleh J. Floyd. Kemahiran Mendengar----42% Kemahiran Bertutur----32% Kemahiran Membaca----15% Kemahiran Menulis----11% Kemahiran Mendengar: Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang diperolehi secara semulajadi oleh penutur sesuatu bahasa. Kemahiran mendengar berlaku pada peringkat penerima. Tetapi kemahiran ini diabaikan dalam pengajaran bahasa. Sebenarnya kemahiran ini perlu diajar secara sistematis supaya pelajar akan berkebolehan mendengar dan menguasai kecekapan bahasa dengan berkesan.

Penilaian Kemahiran Mendengar: 1. Tahap kebolehan murid-murid memahami maksud yang didengar dalam teks yang dirakamkan. 2. Terdiri daripada pelbagai jenis laras seperti laporan,ucapan, syarahan,perbincangan dan perbahasan. 3. Kecekapan berbahasa murid dapat dinilai melalui kemahiran mendengar seperti berikut: a. Petikan Laporan. Berdasarkan petikan teks yang mengandungi satu peristiwa dan disampaikan oleh gaya bahasa laporan yang ringkas dan tepat. b. Petikan Ucapan. Membuat rakaman berdasarkan teks yang mengandungi satu peristiwa dan disampaikan dalam gaya ucapan yang menggunakan bahasa, intonasi dan sebutan yang betul. c. Petikan Syarahan. Teks yang mempunyai tajuk tertentu disampaikan dengan menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan suara yang menarik. d. Petikan Perbincangan. Rakaman berdasarkan petikan teks yang mengandungi buah fikiran dalam situasi bilik darjah antara guru dengan murid-murid yang mengandungi isi dan idea yang jelas, tepat dan teratur. e. Petikan Berbahasan. Rakaman berdasarkan petikan teks yang mengandungi buah fikiran dalam suatu perbahasan dengan menggunakan perbendeharaan kata dan susunan kata yang sesuai , gaya dan suara yang baik. Kemahiran Bertutur: Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid-murid menyampaikan maklumat ,pendapat ,perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Ia merupakan satu kemahiran semulajadi pada peringkat penglahiran. Satu kemahiran yang perlu ditiru dan diajuk. Melafazkan bunyi bahasa daripada alatalat artikulasi untuk berkomunikasi antara manusia. Penilaian Kemahiran Bertutur: Penilaian kemahiran bertutur dinilai dari segi sebutan ,tekanan,jeda, intonasi tatabahasa, kelancaran dan kefasihan. 1. Sebutan. Kecekapan berbahasa murid-murid jelas apabila pelajar mahir mengenal huruf dan bunyi setiap abjad ,suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat.Selain melatih murid-murid menyebut dengan tepat, mereka juga perlu bertutur dengan betul mengikut bunyi,ejaan dan makna. Biasanya kesalahan menyebut sering berlaku di kalangan murid-murid bahasa kedua. Gangguan bahasa ibunda yang sering menghalang pembelajaran mereka. 2. Tekanan. Satu cara menyebut perkataan,frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Lambang yang diberikan untuk tekanan itu ialah /?/.Dalam Bahasa Malaysia ,tekanan tidak membezakan makna. Ia hanya untuk menyedapkan percakapan atau bacaan( Misalnya dalam bacaan sajak) atau untuk menandakan tempat atau aspek yang perlu diberi perhatian.. 3. Jeda. Disebut sebagai persendirian. Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen lingustik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat. Jeda digunakan sebagai hentian sebenar. Lambang jeda ditanda seperti ini # dan apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza. Contoh ayat seperti berikut: 1. (# saja minum susu lembu #)(Maksudnya: Orang yang bercakap itu hanya minum susu lembu dan bukan susu lain) 2. /# saja minum susu # lembu #(Maksudnya: Orang yang bercakap itu memanggil orang dilawan bertutur itu sebagai lembu dan menyatakan yang dia hanya minum susu) Sebagai contoh:(# saya makan biskut kopi),(#saya makan buskut #kopi) 4. Intonasi: Intonasi:adalah keadaan yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat dilafazkan. Ia kadangkala disebut nada suara. Intonasi ayat dalam Bahasa Malaysia biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.Intonasi boleh menurun ,menaik, mendatar, meninggi dan sebagainya. Misalnya, Ayat Tanya mempunyai intonasi yang menaik di akhir ayat manakala Ayat Penyata mempunyai intonasi yang menurun. 5. Tatabahasa: adalah system, peraturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat. Antara aspek yang dinilai ialah fonologi, morfologi dan sintasis. 6. Kelancaran: Kelancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas. Dinilai melalui kelancarannya menyampailkan idea, pandangan atau hujah yang baik, bernas, licin dan teratur. 7. Kefasiran: Kefasiran bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas,teratur, dan lancar tetapi boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan yang dituturkan itu secara tepat dan jelas.Ini bererti seseorang itu menuturkan bahasa itu seperti seorang penutur jati.

Tujuan kemahiran lisan: 1. Menyebut perkataan atau ayat dengan betul. 2. Melatih murid-murid mendengar dan mamahami pertuturan orang lain. 3. Melatih murid agar berkeyakinan dan percaya kepada diri supaya berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak. 4. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun, perkataan yang sesuai dan perbendaharaan kata yang luas. 5. Untuk berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan perasaan ,kehendak dan lain-lain. Penilaian Kemahiran Bertutur dalam lisan: 1. Guru berperanan mengenalpasti tahap kebolehan murid dalam menguasai bahasa. 2. Murid-murid diberi peluang untuk membaca petikan, menjawab soalan dan mengemukakan pendapat. 3. Dapat dilihat melalui pemikiran secara kritis dan kreatif dalam menyampaikan idea.

Penilaian Kemahiran Membaca: Ia merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Penilaian kemahiran membaca penting untuk guru-guru mengetahui tahap kemajuan murid-murid. Penilaian ini boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk penilaian dan jenis pengujian.Kemahiran mem,baca merupakan keupayaan murid-murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan ,intonasi dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara krirtis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

Ciri-ciri Penilaian Membaca: 1. Merupakan satu proses yang berterusan. 2. Menjelaskan kemajuan pembelajaran seseorang. 3. Penilaian menghendaki sampel kerja ,murid yang mencukupi. 4. Boleh dilakukan secara penilaian dengan sendiri. 5. Terbuka dan tiada batasan. 6. Teknik penilaian seharusnya member peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka.

Matlamat Dalam Penilaian Kemahiran Membaca Dibahagikan Kepada 3: 1. Matlamat Persepsi. 2. Matlamat Kognitif. 3. Matlamat Afektif.

Matlamat Persepsi: 1.Dalam penilaian, murid-murid harus prihatin terhadap kebolehubahan.

2.Mereka boleh menyesuaikan kadar membaca dan peka terhadap sesuatu konsep perkataan.

Matlamat Kognitif: 1.Untuk mencapai matlamat ini dalam penilaian,keprihatinan harus ditumpukan terhadap jenis aras pemukiran yang digunakan semasa membaca.

Matlamat Afektif: 1. Penilaian ini harus menimbulkan perasaan dan sikap murid terhadap bahan yang dibaca. 2. Murid-murid dinilai secara berterusan dengan jujur dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap aras kesukaran iaitu dari mudah kepada kompleks. Proses Penilaian Membaca dibahagikan kepada 3: 1. Mengenal pasti idea keseluruhan. 2. Mengenal idea utama dan sokongan. 3. Membuat ramalan dan kesimpulan. Mengenal pasti idea keseluruhan: a. Mesej utama yang disampaikan penulis. b. Mengesan pandangan, pendapat ,emosi penulis. c. Kenal pasti prinsip penulisan: -Pengelasan mengikut kronologi. - Pengelasan mengikut hierarki. - Pengelasan mengikut ciri-ciri.

Mengenal idea Utama dan Keterangan: a. Idea Utama. -satu atau lebih idea utama. -satu idea utama dalam satu perenggan b. Sokongan -Huraian atau keterangan yang menyokong idea utama. -Disertai dengan contoh-contoh. Membuat Ramalan dan Kesimpulan: a. Dibuat sesudah pembaca mengesan isi tersirat. b. Mesti baca dan teliti seluruh teks. c. Tidak semestinya disokong dengan contoh dan keterangan. d. Lahir daripada resolusi dan kefahaman pembaca. Secara kesimpulan, penilaian kemahiran membaca juga dianggap sebagai salah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan ianya adalah penting bagi tujuan mengesan tahap kemajuan atau pencapaian kemahiran membaca bagi setiap murid-murid. Penilaian Kamahiran Menulis: Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang penting dan mesti diajar.

Penulisan merupakan satu aspek penting dalam merakamkan bahasa yang melibatkan fikiran, pengetahuan, teknik dan gaya. Teknik pengujian yang paling kerap digunakan bagi menguji kemahiran penulisan murid-murid ialah menulis karangan.

Tujuan Penilaian Menulis: 1. Untuk mengetahui sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran menulis dalam sesuatu bahasa. 2. Menurut Heaton(1988), kemahiran ini bukan sahaja memerlukan penguasaan aspek tatabahasa dan retorik tetapi juga unsure konseptual dan penilaian. 3. Komponen kemahiran menulis Heaton: Menggunakan bahasa,kemahiran mekanikal, penggunaan isi, gaya dan kemahiran menilai.

Jenis Ujian : 1. Ujian pencapaian yang berkait rapat dengan sesuatu kursus bahasa atau sukatan pelajaran. 2. Bertujuan menentukan pencapaian murid-murid dalam objektif bpelajaran yang diikuti. 3. Ujian pencapaian kemajuan adalah ujian pencapaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan murid-murid dalam sesuatu kursus. 4. Ujian diagnostik adalah untuk mengesan kekuatan dean kelemahan muridmurid dalam kemahiran mengarang.

Cara menguji: 1. Seperti mencatat nota, mengembangkan maklumat berasaskan nota, mengisi borang, menulis surat dan menulis karangan berbentuk cerita, huraian, laporan dan perdebatan. 2. Peringkat awal penulisan boleh diuji dengan menyambung ayat. 3. Peringkat tinggi boleh diuji dalam tugasan. Jenis Tugasan: 1. Tugasan-tugasan Bebas. Pelajar diberi satu tajuk dan pelajar dikehendaki menulis tanpa bimbingan guru. 2. Tugasan Berpandu. Pelajar diberi ransangan dalam bentuk graf, jadual, gambar atau bahan bahasa yang lain untuk ditulis. 3. Tugasan Berdasarkan Pengalaman. Pelajar diberi peluang mendapat bahan dan kemahiran melalui pengalaman ,sebelum mereka diberi tugasan yang sebenar untuk dilaksanakan.

Penulisan Ujian: Untuk kesahihan isi dan juga kesan yang baik ke atas pengajaran ,pilihan antara kemahiran menulis ini perlu dibuat untuk diuji. Sebelum ujian ditulis, perlu diadakan spesifikasi ujian iaitu maklumat tentang isi ,format, masa yang diperuntukkan ,peringkat perlakuan mengikut kriteria yang tertentu dan cara

memberi markah. Isi Ujian: 1. Tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar dalam ujian penulisan harus berdasarkan sukatan pelajaran. Tugasan ini memerlukan pelajar menulis dengan menggunakan kemahiran menulis yang sesuai dengan jenis teks. 2. Jenis karangan . cerita ,huraian ,laporan,ulasan dan pengumuman,arahan ,nota, surat kiriman dan lain-lain. 3. Penerima /pembaca. Orang yang menerima(membaca)apa yang ditulis pelajar. 4. Format dan masa. Ujian dibentuk mengikut struktur termasuklah peruntukan masa dan jenis soalan.

Kepentingan Skim Permarkahan Dalam Teknik Penilaian Menguji dan mengukur kebolehan murid menyusun fikiran dan pendapat serta melahirkannya dengan menggunakan perkataan,gaya dan bahasa sendiri dalam bentuk komunikasi tulisan. Dilihat dari sudut ketekalan pemarkahan dan kebolehpercayaan pengukuran, skim pemarkahan dianggap sangat penting bagi seorang pemeriksa atau kumpulan pemeriksa. Skim pemarkahan karangan sesuatu bahan pemeriksaan membuktikan antara lain subkemahiran yang perlu diukur dan dinilai. Penilaian Berdasarkan 3 aspek kebolehan dalam karangan: 1. Isi karangan 2. Penyusunan 3. Bahasa

Tujuan Skim Pemarkahan Disediakan Untuk Para Guru atau Pemeriksa. 1. Mengurangkan unsur-unsur subjektif dengan memasukkan unsur-unsur keobjektifan dalam sisitem pengukuran dengan menggunakan skala tertentu. 2. Mengawal ketekalan pemarkahan pemeriksa dengan menggunakan panduan gred yang standard dalam proses pemarkahan dan mengawal kebolehpercayaan pengukuran yang dihasilkan. 3. Menyenaraikan semak sub-sub kemahiran penting yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran. 4. Mengkuantitikan kemahiran dalam bentuk markah dan markat. Dua Teknik Penilaian Dalam Karangan: a. Teknik Global(Holistik) 1. Pemeriksa menilai kualiti sesuatu karangan berdasarkan tanggapan pemeriksa secara keseluruhan. 2. Merunut Heaton(1979), sebaik-baiknya 3 atau 4 orang pemeriksa menilai karangan dan 1 persetujuan diambil untuk menentukan mutu karangan itu. 3. Terdapat skala pemarkahan yang menggunakan skala 5 mata, 10 mata dan sebagainya.

4. Skema pemarkahan yang menggunakan teknik global menurut Azman Wan Chik. 10 Markah- cemerlang. Daripada semua aspek prestasinya tinggi. Cemerlang dalam perbendaharaan kata, tatabahasa,gaya dan lain-lain. 9 Markah-Amat Baik. Lebih tinggi pencapaian daripada 8 . 8 Markah- Baik. Walaupun jelas. 7 Markah-Hampir Baik. 6 Markah-Sedang. 5 Markah-Boleh Diterima. 4 Markah-Lemah. 3 Markah-Terlalu Lemah. 2 Markah-Buruk 1 Markah-Tidak Berkemanpuan Langsung. 0 Markah-Tidak Ada Sambutan. b. Teknik Perincian(Analitikal) 1. Teknik perincian ialah cara pemarkahan yang menganalisa atau memecahkan kemahiran penulisan kepada beberapa aspek yang dianggap penting dalam menghasilkan karangan yang baik. 2. Tiap-tiap satu aspek subkemahiran itu dinilai secara berasingan. 3. Heaton (1979) berpendapat bahawa 5 aspek yang penting yang perlu diteliti secara berasingan adalah: tatabahasa,perbendaharaan kata,kaitan isi dengan tajuk, kelancaran dan aspek mekanis. 4. Setiap aspek diberi sebanyak 5 markah. `5 Markah-Sangat Baik 4 Markah-Baik 3 Markah-Sederhana 2 Markah-Lemah 1 Markah-Sangat Lemah

Anda mungkin juga menyukai