Anda di halaman 1dari 15

SEJARAH LAHIRNYA QOIDAH FIQHIYAH

Diajukan untuk salah satu tugas mata kuliah: Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Istinbath Hukum

Dosen Pembimbing: Dr. H. Sutrisno, RS, M.Ag

Oleh: Wildana Setia Warga Dinata Zaenal Arifin (08 3911015) (08 3911016)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JEMBER MARET 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Qawaid fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) merupakan salah satu kebutuhan bagi kita semua. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah dalam menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalahmasalah fiqh dan lebih arif dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini tidak lain karena kaidah fiqh sebagai hasil dari cara berfikir induktif, dengan meneliti materi-materi fiqh yang banyak sekali jumlahnya yang tersebar di dalam ribuan kitab fiqh. Jika kita lihat, sejarah perkembangan hukum Islam (Tarikh Al-Tasyri Al-Islami) tidak menguraikan qawaid fiqhiyyah secara komperhensif (menyeluruh). Kitab-kitab sejarah perkembangan hukum Islam tidak mengkaji qawaid fiqhiyyah, apalagi sampai menjelaskan kegunanaan (urgensi) dan kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelusuran terhadap sejarah pertumbuhan, perkembangan dan

pengkodifikasian qawaid fiqhiyyah sangat penting dilakukan. Penelusuran tersebut, sedikit banyak akan dapat memberikan kejelasan tentang kegunaan (urgensi) dan kedudukan qawaid fiqhiyyah dalam hukum Islam. Begitu juga, tentang latar belakang sejarah perkembangan hukum Islam tidak mengkaji qawaid fiqhiyyah secara menyeluruh. Untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian mengenai kaidahkaidah fiqhiyah ini yang nantinya kan menjadikan sebuah pemahaman secara komprehensip tentang masalah kaidah fiqhiyah ini. Namun pada kesempatan kali ini penulis hanya membahas pada seputar sejarah kaidah fiqhiyah tersebut.

B. Rumusan Masalah Agar supaya pada pembahasan kali ini tidak melebar dan fokus, maka penulis merumskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 1. 2. Bagaimana Sejarah Lahirnya Qaidah Fiqhiyyah pada masa Pembentukan? Bagaimana Sejarah Lahirnya Qaidah Fiqhiyyah pada masa Perkembangan dan masa kematangan? C. Tujuan Pembahasan Adapun tujuan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan Pembentukan. 2. Mendeskripsikan Sejarah Lahirnya Qaidah Fiqhiyyah pada masa Sejarah Lahirnya Qaidah Fiqhiyyah pada masa

Perkembangan dan masa kematangan.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dalam pengertian ini ada dua term yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempuyai beberapa arti. Ahmad ash-Syafi'i dalam Bukunya Ushul Fiqih Islami menyatakan bahwa kaidah adalah: Arinya: "Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak".1 Sedangkan bagi mayoritas ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan: Artinya: "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya". 2 Sedangkan arti Fiqhiyah diambil dari kata al-fiqh yang diberi tambahan ya' nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara etimologi makna fiqih lebih dekat dengan mekna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat, makna tersebut diambil dari firman Allah SWT: Artinya: "Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama"(QS. at-Taubah: 122). Dan berdasarkan hadith Nabi SAW

Ahmad Muhammad Asy-Syafii, Ushul Fiqh Al-Islami (Iskandariyah Muassasah Tsaqofah Al Jamiiyah, 1983), 4. 2 Fathi Ridwan, Min Falsafatil Tasyri' Islam, (Kairo: Darul katib al-Araby, 1969), 171-172.

Artinya: "Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah niscaya diberikan kepadanya kepahaman dalam agama".(HR. Bukhari Muslim) Dari uraian pengertian diatas baik mengenai Qawaid maupun Fiqhiyah maka yang dimaksud dengan Qawaidul Fiqhiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam tajjudin as-Subki: Artinya: "Suatu perkara yang bersesuaian dengan juziyah yang yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu".3 Atau dengan kata lain: Artinya: "Hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang di bangun oleh syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya".4 B. Masa Pembentukan Sejarah Qawaid Fiqhiyyah sebenarnya tidak terlepas dari masa terdahulu, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Sahabat, dan masa Tabiin. Pada masa-masa ini keberadaan sebuah ilmu masih dalam bentuk bakunya yang bersumber dalam Al-Quran maupun keterangan-keterangan Nabi Muhammad yang dikenal dengan Sunnah. Konteks keilmuan secara umum pada abad-abad pertama belum memiliki sistematika dan metodologi khusus. Hal ini disebabkan segala persoalan yang dihadapai ketika itu dijelaskan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Akibatnya ijtihad yang masih berada diantara benar atau salah tidak diperlukan. Akan tetapi, benih-benih kaidah sebenarnya sudah ada semenjak masa Nabi.5 Beliau adalah penjelas utama dari kandungan ayat-ayat al-Quran dalam menghadapi problematika kehidupan yang memerlukan hukum baru. Di sisi lain, Rasululah akan menggali hukum dengan beristinbat terhadap ayat-ayat al-Quran apabila keterangannya masih global. Prosesnya inilah yang selanjutnya melahirkan
3 4

Hasbi as-siddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25 Ibid, 27 5 Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah Qawaid Fiqhiyyah (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), 1

proses pembentukan hukum-hukum Islam termasuk Qawaid Fiqhiyyah. Atas Keterangan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Qawaid Fiqhiyyah pada periode awal masih dalam tunas perkembangan. Pada proses munculnya Qawaid Fiqhiyyah dapat dikelompokan dalam tiga fase, yaitu:6 1. Periode Nabi Muhammad SAW Berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632 H), dan zaman tabiin serta tabi tabiin yang berlangsung selama 250 tahun (724-974 M / 100-351 H). Tahun 351 H / 1974 M, dianggap sebagai zaman kejumudan, karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari (310 H/ 734 M), yang mendirikan mazhab jaririyah. Dengan demikian, ketika fiqh telah mencapai puncak kejayaan, kaidah fiqh baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah fiqh yang dominan adalah Jawami al-Kalim (kalimat ringkas tapi cakupan maknanya sangat luas). Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadith yang mempunyai ciri-ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fiqh. Oleh karena itulah periodesasi sejarah kaidah fiqih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari al-Quran dan al-Hadith. Semangat Sahabat sepenuhnya dicurahkan kepada jihad dan mengaplikasikannya apa yang diperoleh dari Nabi berupa ajaran al-Quran dan alHadith. Ilmu pengetahuan hanya berkisar pada masalah qiraah dan mendengarkan Hadith-Hadith Nabi serta mengaplikasikan dan mengembangkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang baru. Artinya pada masa Nabi ini setiap ada permasalahan yang muncul, oleh sahabat langsung ditanyakan kepada Nabi. Hadith-Hadith Nabi yang membicarakan tentang hukum, banyak memaki pola qaidah umum yang artinya dapat mencakup dan

Ibid, 12

menempuh seluruh persoalan-persoalan fiqih (Jawami al Kalim). Seperti Hadith yang berbunyi:7 a. ( hak menerima hasil karena harus menanggung kerugian) b. ( kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti rugi) Menurut para ahli fiqih, Hadith-Hadith diatas berbentuk ungkapan yang berpola qaidah fiqih. Walaupun Hadith tersebut secara formal belum disebut kaidah tetapi tetap sebagai hadith saat itu, seperti: a. Pinjaman adalah amanah b. Hutang harus dibayar c. Orang yang menjamin adalah penanggung Hadith-Hadith diatas memiliki arti umum yang mencakup beberapa aspek hukum dan merangkul masalah-masalah yang bersifat subordinatif. Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dari sekian ribu Hadith terdapat Hadith-Hadith yang memiliki karakter yang sama dengan kaidah fiqih yang keberadaannya sangat penting dalam ilmu fiqh.8 2. Periode Sahabat Sahabat juga berjasa dalam ilmu kaidah fiqh, karena turut serta membentuk kaidah fiqh. Para sahabat dapat membentuk kaidah fiqh karena dua keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Athar (pernyataan) sahabat yang dapat dikatagorikan Qawaid Fiqhiyyah diantaranya adalah sebagai berikut:
a.

Pernyataan Umar bin Khatab ra (w.23 H) yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitabnya Shahih al-Bukhari: ( Penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat).

7 8

Al-Allamah Jalal Al-Faqih Mustafa Dziraq, Qawaid Fiqhiyyah (Jiddah: Dar al-Basyir, 2000), 90 Ahmad Sudirman Abbas, Op. Cit, 9

b.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib ra (w. 40 H) yang diriwayatkan oleh Abd alRazaq (w.211 H): ( Orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian). Athar Umar bin Khatab ra di atas menjadi kaidah dalam masalah syarat. Athar

Ali bin Abi Thalib menjadi kaidah yang subur dalam bidang persoalan harta benda, seperti mudharabah dan syirkah.9 3. Periode Tabiin Mengenai keberadaan Qawaid Fiqhiyyah pada masa tabiin, bisa dikatakan pada masa ini adalah masa awal perkembangan fiqih. Dimana hal yang menonjol pada masa ini yaitu dimulai pendasaran terhadap ilmu fiqih. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya para ulama-ulama fiqih atau para pembesar dan muridmuridnya yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada kelompok masarakat yang mengkaji fiqih ketika itu. Kelompok kajian ini pada setiap daerah biasanya di kepalai oleh para tabiin seperti:10 a. Said bin Musayyab di Madinah, b. Atha bin Abi Rabah di Makah, c. An-Nakahi di Kuffah, d. Hasan al basri di Basrah, e. Makhul di Syam, dan f. Thawus di Yaman. Berbeda dengan masa Khulafa al-Rasyidun, pada masa ini kajian fiqih masuk dan lebih condong pada wilayah teori. Banyak hukum fiqih yang di produksi oleh proses penalaran terhadap teori di bandingkan hukum fiqih yang di hasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fiqih tidak hanya mampuh menjelaskan persoalanpersoalan Waqiiyyah (aktual) namun lebih dari itu.
9

Nur Aslami, Sejarah Qaidah Fiqhiyah, (http://nurieas.blogspot.com, 2011) diakses tanggal 20 Maret 2013 10 Ahmad Sudirman Abbas, Op. Cit, 12-13

C. Masa Perkembangan Dan Pembentukan Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau di kenal dengan al-Qowaid atau ad-Dhawabid, al-Faruq, al-Alghaz, Muthorohat al- Afrad, Maarif al-Afrad dan al-Khiyal.11 Melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukan akhirnya melahirkan nama baku untuk kajian keilmuan ini yaitu Ilmu al-Qawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) atau dalam terminolgi lain dikenal alAsybah wa al-Nazhair (hal yang serupa dan sebanding).12 1. Masa Perkembangan Perkembangan Qawaid fiqhiyyah terjadi pada masa tabiin. Pada periode ini adalah adalah masa awal perkembangan fiqh karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fiqih. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fiqih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa khulafa al-rasyidun yang menjadikan fiqih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi. Dengan masuknya fiqih pada wilayah teori, banyak hukum fiqih yang di produksi oleh proses penalaran terhadap teori di bandingkan hukum fiqih yang di hasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fiqih tidak hanya mampuh menjelaskan persoalan-persoalan waqiiyyah (aktual) namun lebih dari itu. Disamping itu juga, periode ini merupakan awal perubahan fiqih dari sifatnya yang Waqiiyah (aktual) menjadi nazariyyah (teori).13 Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhabmadzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafii dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui.

11 12

Al-Allamah Jalal Al-Faqih Mustafa Dziraq, Qawaid Fiqhiyyah (Jiddah: Dar al-Basyir, 2000), 134 A. Djazuli, Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 7 13 Ahmad Sudirman Abbas, Op. Cit,

Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 H. 2. Masa Pembentukan Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fiqih yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fiqih dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun demikian, dikalangan ulama di bidang fiqih menyebutkan bahwa Abu Thahir al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup diakhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 H telah mengumpulkan Kaidah fiqih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah.14 Kemudian Abu Saad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafii mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqih yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan alKarkhi yang kemudian menambah kaidah fiqih dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah. Keterangan diatas menerangkan bahwa kaidah-kaidah fiqih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikn solusinya bertambah beriringan meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslim. Maka para Ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah kemudian muncullah kaidah-kaidah fiqih. Dalam buku kaidah-kaidah fiqih karangan A. Djazuli digambarkan bahwa skema pembentukan kaidah fiqih adalah sebagai berikut:15 Al-Quran, Hadith (1) Ushul Fiqh (2) Fiqh (3) Kaidah Fiqh (4)

Kaidah Fiqh (6)

Fiqh (7)

Qanun (8)

Pengujian Kaidah (5)

14 15

A. Djazuli, Op. Cit, 12 Ibid, 13-14

10

D. Masa Kematangan dan Penyempurnaan 1. Masa Kematangan Menurut. data sejarah bahwa ahli fiqih yang pertama kali menekuni kaidah dan memperluas sampai pada furunya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fiqih dari kalangan mazhab Hanafi seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab al-Ashal. Adapun orang yang pertama kali memberikan informasi tentang pengumpulan kaidah fiqhiyyah dalam mazhab Hanafi adalah Imam al-Alai alAyafii, al-Suyuti dan Ibnu Nujaim.16 Sedangkan dari mazhab syafii ialah Abu Saad Al-Harawi yang mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqih yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan alKarkhi yang kemudian menambah kaidah fiqih dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah. Pada abad ke-5, Imam Abu Zaid al-Dabusi menambah jumalah kaidah imam karakhi. Oleh sebab itu, diperkirakan abad ke-4 H adalah tahap kedua dari periode kemunculan dan awal penulisan kaidah fiqhiyyah. Hal ini terbukti dengan ditemukan kitab tentang qaidah pada abad ini.12 Yaitu kitab Tasir al-Nadlar karya al-Dabusi. Setelah ini, baru pada abad ke-6 muncul satu kitab yang ditulis oleh Alauddin Muhammad bin ahmad al-Samarqandi dengan judul Idhah al-Qaidah. Pada abad ke-7 H qaidah fiqhiyyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun terlalu dini untuk dikatakan matang. Diantara ulama yang menulis kitab qaidah pada abad ini adalah Al Allamah bin Ibrohim AL Jurjani al Sahlaki (W. 613 H) dengan karyanya al-qawaid fi furuI al Syafiiyyah, Imam Izzudin Abdul as Salam (w. 660 H) dengan karyanya Qawaid al-Ahkam fi mashalih al Anam, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al Bakri al Qafshi (w. 685 H) dengan karyanya Al Mudzhab fi Qawaid al Madzhab.

16

Ahmad Sudirman Abbas, Op. Cit, 33-34

11

Abad ke-8 H adalah masa perkembangan dan dan kemajuan dari qoidah fiqih. Para ulama fiqih ikut andil besar dalam kemajuan ini. Urutan kitab-kitab qaidah terkenal yang ditulis pada abad ini sebagai berikut: a) Al-asybah wa al nazair, karya ibnu wakil as-syafii (w.716 H), b) Kitab Al-qawaid, karya maqori al-maliki (w.758 H), c) Al-maju al-mudzhab fi dlabti qawaidi al-mazhab, karya al-lai AlAyafii. (w.761 H), d) Al-Sybah wa al-Nazair, karya Tajuddin al-subkhi al-Syafii (w.771 H), e) Al-Sybah wa al-Nazair, karya jamaluddin Al-isnawi Al-syafi i(w.772 H), f) Al-Mantsur fi al-qawaid, karya bahruddin al-Zarkasyi al-SyafiI (w.794 H), g) Al- Qawaid fi al-fiqhi, karya ibnu rajab al-hambali (w.795), dan h) Al-Qawaid fi al-Furu, karya Ali bin Utsman al-Ghazi (w.799). Pada abad ke-9 H bermunculan karya-karya baru yang masih menggunakan metode lama. seperti ibnu mulaqqin(804 H) menulis kitab Qaidah dengan mengikuti pola kitab subkhi.kitab-kitab lainnya adalah:17 a) Asman al-Maqhasaid fi tahrir al-Qawaid, karya Muhammad bin Muhammad Al-Zubairiy(w.707 H) b) Al-qawaid; karya ibnu Haaim al-Mqdisi (w.713 H). di samping itu, dia juga menyeleksi kitab, Al-majmuu Al- Muhadzab fi Qawaidi Al-Mazhab, karya al-Alai. kitab itu ia beri nama; Tahriru Al-Qawaidi al-Alayyah wa Tamhidu al-Masaliki Al-fiqhiyyah, c) Al-Qawaid, karya Taqiyuddin al-Hisniy (W.829 H) d) Nazmu al-dakhoir fi al-asybah wa al-Nazair; karya Abdurrahman bin ali al muquddasi yang biasa di panggil dengan;syuqair (w.876 H), dan e) Al-Qawaid wa al-dlawaabid karya abdul hadi (w.880 H).

17

Ibid, 38

12

2. Masa Penyempurnaan Setelah melewati masa pertumbuhan, masa perkembangan dan masa kodifikasi akhirnya tibalah pada penyempurnaan qaidah fiqih yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukungnya. Periode ini ditandai dengan munculnya kitab Majallah al Ahkam al Adliyyah. Melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fiqih yang kemudian di bukukan dan di gunakan sebagai sumber acuan dalam menetapkan hukum di beberapa Mahkamah pada masa pemerintahan Sultan Al Ghazi Abdul Aziz Khan al Utsmani pada akhir abad ke-13 H.18

18

Ibid, 49-50

13

BAB III PENUTUP

Menurut penuis bahwa qawaid fiqihiyyah adalah sebuah metamorfosa ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang hingga sempurna itu tidak terlepas dari para pendahulu kita yang berawal dari Nabi Muhammad SAW, Para sahabat Nabi, Tabiin, dan hingga tabiin at-tabiin yang sangat berjasa dalam pengadaan dan penyempurnaannya. Kaidah fiqih ini tumbuh dan berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jika pada masa Nabi suatu masalah yang terjadi waktu itu, oleh para sahabat langsung di hadapkan pada beliau akan tetapi setelah beliau wafat, banyak bermunculan persoalan-persoalan baru yang tidak ada pada masa Nabi. Disinilah mulai muncul Ijtihad dan penalaran-penalaran para mujtahid dalam memecahkan persoalan hukum yang tentu dalam metode pengambilan hukumnya disandarkan kepada al-Quran dan Al Sunnah.

14

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli,. 2010. Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Fajar Interpratama Offset. Abbas, Ahmad Sudirman. 2004. Sejarah Qawaid Fiqhiyyah. Jakarta: Radar Jaya Offset. Aslami, Nur. 2011. Sejarah Qaidah Fiqhiyah, (http://nurieas.blogspot.com, 2011) diakses tanggal 20 Maret 2013 as-siddiqy, Hasbi. 1975. Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang. Asy-Syafii, Ahmad MuhammaD. 1983. Muassasah Tsaqofah Al Jamiiyah. Dziraq, Al-Allamah Jalal Al-Faqih Mustafa. 2000. Qawaid Fiqhiyyah Jiddah: Dar al-Basyir. Dziraq, Al-Allamah Jalal Al-Faqih. 2000. Mustafa Qawaid Fiqhiyyah Jiddah: Dar al-Basyir. Ridwan, Fathi. 1969. Min Falsafatil Tasyri' Islam, Kairo: Darul katib al-Araby. Ushul Fiqh Al-Islami. Iskandariyah