Anda di halaman 1dari 51

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

NOTA PANDUAN
untuk
PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 DI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN

OKTOBER 2009

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KATA-KATA ALUAN

Nota panduan ini disediakan untuk membantu pegawai Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dalam menjalankan penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di sektor perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun. Nota panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan: Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya; Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya; dan MS ISO 9001:2008 Prosedur Kualiti PK-19:Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Jabatan mengharapkan agar nota panduan ini akan dapat menyeragamkan aktiviti dan meningkatkan kualiti penguatkuasaan terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di sektor Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun. Sebarang ulasan bagi memantapkan lagi nota panduan ini amatlah dialu-alukan.

Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 2009

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PENDAHULUAN

Sektor perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun adalah salah satu sektor yang tersenarai di dalam Jadual Pertama, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Oleh yang demikian, jabatan hendaklah memastikan sektor ini mematuhi sepenuhnya kehendak Akta tersebut dan Peraturan-Peraturan yang dibuat dibawahnya.

TUJUAN

Tujuan nota panduan ini disediakan adalah untuk : i. Menggariskan strategi penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di sektor perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun yang perlu dijalankan oleh pegawaipegawai jabatan di pejabat negeri;

ii. Menyeragamkan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan tersebut; dan iii. Menyediakan mekanisma pemantauan terhadap aktiviti penguatkuasaan tersebut.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

STRATEGI PENGUATKUASAAN

KEUTAMAAN PENGUATKUASAAN
Pengarah Negeri hendaklah menetapkan keutamaan penguatkuasaan berdasarkan senarai jabatan seperti LAMPIRAN 1. Senarai ini adalah mengambil kira perkara-perkara di bawah: i. Organisasi yang terlibat dengan kerja-kerja luar dan berisiko tinggi; dan ii. Organisasi yang mempunyai bilangan pekerja yang ramai. Walau bagaimanapun, Pengarah Negeri masih boleh memberi keutamaan kepada organisasi yang lain jika terdapat aduan atau berlaku kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan di organisasi tersebut.

TARIKH DAN BILANGAN AUDIT


Tarikh audit adalah terpulang kepada Pengarah Negeri manakala bilangan audit adalah mengikut business plan yang ditetapkan oleh Ibupejabat.

BILANGAN PEGAWAI TERLIBAT


Semua pegawai teknikal terlibat dalam audit ini. Adalah dicadangkan audit ini dijalankan secara berkumpulan yang melibatkan sekurang-kurangnya orang pegawai untuk setiap kumpulan.

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PELAKSANAAN PENGUATKUASAAN

PROSEDUR
Penguatkuasaan hendaklah mematuhi MS ISO 9001:2008 Prosedur Kualiti PK-19:Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Surat untuk menjalankan audit hendaklah dihantar sebelum audit dijalankan. Contoh surat seperti LAMPIRAN 2 boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Panduan program semasa audit seperti LAMPIRAN 3 boleh dijadikan panduan untuk memastikan audit berjalan lancar dan mencapai matlamat.

SENARAI SEMAK
Senarai semak untuk penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di sektor perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun adalah seperti LAMPIRAN 4.

TINDAKAN JABATAN
Sebarang ketidakpatuhan hendaklah dimaklumkan kepada organisasi yang diaudit semasa sesi penutup selepas pemeriksaan tempat kerja. Selain daripada itu, hasil audit dan arahan bertulis (jika ada) hendaklah dihantar kepada organisasi selepas audit. Adalah dicadangkan pemberian surat arahan lebih diutamakan berbanding pemberian notis. Contoh surat tersebut adalah seperti LAMPIRAN 5. Arahan bertulis tersebut perlu dipantau untuk memastikan ianya dipatuhi.

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PEMANTAUAN AKTIVITI PENGUATKUASAAN


Pemantauan aktiviti penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di sektor perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun ini dibuat oleh Ibupejabat berdasarkan Sistem Maklumat Bersepadu jabatan. Oleh yang demikian Pengarah Negeri dikehendaki memastikan semua audit yang dijalankan dikemaskini di dalam Sistem Maklumat Bersepadu jabatan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 1

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SENARAI NAMA JABATAN MENGIKUT KEUTAMAAN


1. 2. . 4. . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 . 14. 1 . 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 2 . 24. 2 . 26. 27. 28. 29. 0. 1. 2. . 4. . KEMENTERIAN KESIHATAN/HOSPITAL/POLIKLINIK JABATAN KERJA RAYA JABATAN KIMIA JABATAN ALAM SEKITAR POLIS DIRAJA MALAYSIA JABATAN BOMBA & PENYELAMAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JABATAN PELAJARAN DAN SEKOLAH JABATAN PERIKANAN JABATAN UKUR DAN PEMETAAN JABATAN PERTAHANAN AWAM IKATAN RELAWAN RAKYAT (RELA) JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR JABATAN PERTANIAN JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS JABATAN PERANCANG BANDAR & DESA JABATAN PENDAFTARAN JABATAN BELIA DAN SUKAN AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA JABATAN PENERANGAN JABATAN TENAGA KERJA JABATAN HAL EHWAL KESATUAN SEKERJA JABATAN PENJARA MAJLIS BANDARAYA DAN MAJLIS DAERAH INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN MAKTAB PERGURUAN UNIVERSITI & KOLEJ INSTITUT KEMAHIRAN MARA POLITEKNIK INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KASTAM DIRAJA MALAYSIA JABATAN PENGANGKUTAN JALAN JABATAN-JABATAN LAIN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

11

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 2

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Tarikh : Pengarah,

Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan, AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas. 2. Jabatan ini akan menjalankan Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di premis Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan untuk memastikan tahap pematuhan terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya pada (tarikh audit) , jam (masa audit) . . Sehubungan itu pihak Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan perlu menyediakan dokumendokumen berkaitan dengan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk disemak oleh pegawai dari Jabatan ini. Bersama-sama ini disertakan program audit tersebut untuk makluman. 4. Pihak Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan boleh berhubung terus dengan pegawai) jika terdapat apa-apa kemusykilan berkenaan perkara di atas. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................... ( ) Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri (nama

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 DI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN

TENTATIF PROGRAM AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


Ketibaan pegawai JKKP Pengenalan diri Sesi taklimat oleh pengurusan atasan organisasi ke atas perkara berikut :

Dasar Keselamatan dan Kesihatan Organisasi Keselamatan dan Kesihatan serta tanggungjawab. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan serta tanggungjawab. Perkiraan Keselamatan (Prosedur Kerja Selamat, HIRARC, Job Hazard Analysis, Pengawalan Bahaya Keselamatan dan Kesihatan serta Kebakaran, Ergonomik, Indoor Air Quality, Sick Building Sindrome) Latihan, program penyebaran maklumat dan promosi. Statistik kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit perusahaan. Pengurusan Kebajikan Pelan Tindakan Kecemasan ( ERP ), fire drill, first-aid, CPR

Semakan terhadap dokumen Lawatan ke tempat kerja Sesi soal jawab dan penutup

16

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 3

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

17

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PANDUAN PROGRAM PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 DI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN

1. Taklimat ringkas dari pegawai JKKP a. Pengenalan diri b. Penjelasan tujuan dan program yang akan diadakan c. Penjelasan ringkas tentang JKKP dan perundangannya 2. Taklimat dari organisasi diaudit a. Pengenalan diri b. Penerangan tentang struktur organisasi c. Penerangan aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi setiap bahagian/unit d. Penerangan tentang sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan e. Penyediaan dokumen-dokumen berkaitan . Lawatan tempat kerja a. Penjelasan lebih terperinci tentang pekerjaan yang dijalankan b. Pihak JKKP membuat penilaian tentang tahap keselamatan dan kesihatan tempat kerja tersebut 4. Penutup a. Ulasan JKKP secara umum tentang sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tempat kerja tersebut b. Perbincangan masalah atau usul dari pihak diaudit c. Khidmat nasihat serta cadangan penambahbaikan oleh JKKP d. Penjelasan cadangan surat arahan yang akan dikeluarkan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

19

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 4

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

21

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

Lampiran 4

AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( KKP ) KE ATAS SEKTOR AWAM DAN BADAN BERKANUN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
BAHAGIAN A: MAKLUMAT AM TEMPAT KERJA
Nama Tempat Kerja : Kedudukan : Tarikh Mula Operasi : No. Pendaftaran JKKP (jika ada) : Nama Ketua Pejabat/Pengurus : Alamat Pos : Nombor Telefon/Fax : Alamat E-mail : Pegawai Dihubungi : Bilangan Pekerja : Lelaki (Tempatan) Perempuan (Tempatan) Bilangan Pekerja : Lelaki (Asing) Perempuan (Asing) Bilangan dan Jenis Kontraktor (Sila minta senarai) Senarai Kursus (Sila minta salinan senarai kursus yang dianjur)

NAMA PENYELARAS KKP


Nama : Jawatan :

MAKLUMAT PEMERIKSAAN
Tarikh Pemeriksaan Nama Pegawai:

PERATUS/ GRED
Sila dapatkan bukti dengan pengambilan gambar setiap kebaikan dan ketaakuran.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Lampiran 4:1
BAHAGIAN B: PERIHAL PEMERIKSAAN Bil
1 1.1 1.2 1.

Perkara
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Dasar Keselamatan Pegawai Keselamatan & Kesihatan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perlantikan Mengikut Peraturan JKK (Pengerusi, Setiausaha & Ahli) Mesyuarat Berkala Pemeriksaan ke Tempat Kerja Keahlian dari Wakil Pekerja Penyiasatan ke atas Kemalangan Kerjasama pihak pengurusan dan tindakan diambil daripada laporan, cadangan & perbuatan berbahaya Perkiraan i. Manual ii. PKS iii.Permit Bekerja

Akta/ Peraturan
OSHA 1994 sek 16 sek 29 sek 0

Catatan

1. .1 1. .2 1. . 1. .4 1. . 1. .6

OSHA/JKKK Reg 6 OSHA/JKKK Reg 21 (1) OSHA/JKKK Reg 12 OSHA/JKKK Reg OSHA/JKKK Reg 1 (1) OSHA/JKKK Reg 14(2)

1.4

sek 1 (2)(b)

1. 1. .1 1. .2 1. . 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8 1.9

Kursus Latihan K&K (Galakan, Penyeliaan & Sebaran Maklumat) Pekerja Pelatih (Aktiviti Dalam & Luar Institut) Kontraktor Program Penganalisaan Risiko Program Penyediaan PPE Bekalan & Rekod Pemeriksaan & Selenggaraan Program Kesihatan/Perubatan Pekerjaan Program Pelaporan & Siasatan Kemalangan sek 1 (2)(d)

Lampiran 4:2
BAHAGIAN B: PERIHAL PEMERIKSAAN Bil
1.10 1.11

Perkara
Persediaan Menghadapi Kebakaran Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) i. Kebakaran ii. Kemalangan iii.Kecemasan

Akta/ Peraturan

Catatan

1.12 1.1

Sistem Penyimpanan Rekod Program Pengurusan Kontraktor

sek 1 (2)(a)

Ulasan Am Pengurusan KKP :

2 2.1 2.2 2. 2.4 2. 2.6 2.7 2.8

Kawasan Tempat Kerja Permukaan Tempat Kerja/Lantai Papan Tanda/Tanda Amaran Kawasan Lalulintas Laluan, Jalan ke Tempat Kerja Lantai Kerja/Pelantar/Tangga Kebersihan & Kekemasan Bekerja di Tempat Tinggi Penyimpanan/Susunan & Penstoran Alat/Bahan i. Penyimpanan Bahan Mentah & Keluaran ii. Cara Penstoran yang diamalkan iii.Penstoran Sempurna sek 1 (2)(d) sek 1 (2)(c) sek 1 (2)(d) sek 1 (2)(d) sek 1 (2)(d) sek 1 (2)(a)

2.9

Pembuangan & Pengolahan Sisa Bukan Bahan Kimia

Ulasan Am Kawasan Tempat Kerja :

3 .1 .2 .

Premis/Bangunan Asas Lantai/Lubang Bumbung Keselamatan Elektrik i. L.O.T.O. (Lock Out Tag Out) ii. Orang Kompeten iii.Pemeriksaan & Penyelenggaraan

4 4.1 4.2 4. 4.4 4.

Jentera Sijil Perakuan Kelayakan yang sah Pemagaran Jentera Program Pemeriksaan Jentera Penyelenggaraan Berjadual Sistem Kerja Selamat bagi Jentera FMA Sek 19 FMA Reg 4 OSHA Sek 1 (2)(a) OSHA Sek 1 (2)(a) OSHA Sek 1 (2)(a)

Lampiran 4:3
Bil
5 .1 .2 . .4 . .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .1 6 6.1 6.2 6. 6.4 6. 6.6 6.7

Perkara
Bahan/Kimia Berbahaya Daftar Bahan Kimia Berbahaya Pelabelan Penaksiran Risiko kepada Kesihatan Kawalan Risiko Maklumat Arahan & Latihan Pemantauan/Pengawalan Pendedahan Pengawasan Kesihatan Peralatan Perlindungan Diri Tanda Amaran Penyimpanan Rekod Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS) Perlindungan Pemindahan Perubatan Pelupusan Sisa Kimia Peruntukan Kesihatan Pengawasan/Pemeriksaan Perubatan Kemudahan Pertolongan Cemas Pengalihudaraan Suhu Tempat Kerja Cahaya Tempat Kerja Kebersihan & Kesihatan Diri Ergonomik i. Semua Jenis Kerja ii.Mengangkat Beban (Manual Handling)

Akta/ Peraturan
USECHHReg USECHHReg 20 USECHHReg 9 USECHHReg 14 USECHHReg 22 USECHHReg 26 USECHHReg 27 USECHHReg 16 USECHHReg 29 USECHHReg 0 USECHHReg 24 USECHHReg 28

Catatan

OSHA Sek 28(2) SHW Reg 8 FMA Sek 22 FMA Sek 22 FMA Sek 22 FMA Sek 22 SHW Reg 0& 1

FMA Sek 12

6.8 6.9 6.10 6.11 7 7.1 7.2 7. 7.4 8 8.1 8.2

Biological Hazards Bising Habuk Wasap Kebajikan Kemudahan Tempat Makan/Minum Kemudahan Tempat Rehat/Locker Kemudahan Tandas Kemudahan Sukan & Sosial Keselamatan Orang Awam Keselamatan orang lain selain pekerja (Orang Awam & Pelatih) i. Kawalan Keselamatan Kanak-Kanak daripada Jentera ii. Maklumat, Arahan & Latihan iii.Penyeliaan OSHA Sek 17 FMA Sek 28 OSHA Reg 17(2) OSHA Reg 17(1) Bilangan (Asingkan Pekerja, Kontraktor & Pelatih) Tahun
2009 2010

FMA Sek 22 SHW Reg SHW Reg 7 SHW Reg 4 FMA Sek 8

Perihal Kejadian Berbahaya/ Kemalangan

Catatan

i. Kemalangan Maut ii. Cedera Parah & Hilang Upaya iii.Cedera Ringan

Lampiran 4:4
Bil
10 Housekeeping i. Susun Atur Barang ii. Laluan Kerja 11 12 Unsafe Act Unsafe Condition daripada pemeriksaan fizikal.

Perkara

Akta/ Peraturan

Catatan

Ulasan Keseluruhan pemeriksaan:

Tandatangan : Nama Pegawai :

Tandatangan : Nama Pegawai :

Tandatangan : Nama Pegawai :

Tandatangan : Nama Pegawai :

Ulasan Ketua Seksyen/Pengarah :

NOI

NOP

Surat Arahan

Kompaun

Tindakan Mahkamah

Tarikh :

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

27

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 5

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

29

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

Ruj.Tuan Ruj.Kami Tarikh Pengarah

: : :

Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan, ARAHAN PEMATUHAN KEPADA AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan satu audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diadakan di organisasi Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan oleh orang pegawai dari Jabatan ini iaitu 1.(nama pegawai) , 2.(nama pegawai) dan 3.(nama pegawai) pada (tarikh audit dijalankan) . 2. Jabatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan kerana kerjasama yang diberikan semasa audit tersebut dijalankan. Organisasi Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/ Dato/Tuan/Puan juga didapati telah mematuhi beberapa peruntukan utama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Walaubagaimanapun, hasil audit tersebut menunjukkan organisasi Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/ Dato/Tuan/Puan masih perlu mengambil beberapa tindakan untuk memantapkan lagi pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan selaras dengan peruntukan akta di atas. Antaranya ialah: a. b. c. 4. Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato/Tuan/Puan adalah diminta untuk memastikan perkara-perkara di atas diambil tindakan segera. Sila maklumkan kepada jabatan ini tindakan yang telah diambil dalam tempoh satu bulan dari tarikh surat ini. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

.. ( ) Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

LAMPIRAN 6 : AKTIVITI STANDARD

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

AKTIVITI STANDARD BAGI AUDIT DAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA DI SEKTOR AWAM
1.0 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN Dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan A B C D E

1.1

seperti(B), perjalanan pengurusan perniagaan & organisasi mengambil kira dasar yang diisytihar. Pengurusan atasan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan & kesihatan pekerjaan di dalam organisasi.

Selain daripada

Selain daripada

seperti (C), dipamerkan disetiap bahagianbahagian tempat kerja. Dasar-dasar mengandungi ketiga-tiga elemen, iaitu pernyataan, organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa. Dasar disemak dari masa ke semasa.

Mempunyai

dasar Keselamatan & Kesihatan bertulis. Dasar ditandatangan oleh majikan & bertarikh. Diberitahu kepada semua pekerja/diberi salinan dasar kepada pekerja.

keselamatan dan kesihatan. Dasar keselamatan tidak ditandatangan atau tarikh. Pekerja tidak diberitahu tentang wujudnya/diberi salinan dasar.

Mempunyai dasar Tiada dasar

keselamatan & kesihatan pekerjaan.

1.2

Pegawai Keselamatan & Kesihatan (dilantik)

Mempunyai

Pegawai keselamatan & Kesihatan yang terlatih.

Ada tetapi tidak


terlatih.

Tidak melantik

pegawai Keselamatan & Kesihatan.

1.3 1.3.1

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perlantikan

Perlantikan Ahli
secara rasmi.

Tiada surat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat

perlantikan rasmi.

Tiada Tiada

Jawatankuasa ditubuhkan. mesyuarat dijalankan.

1.3.2

Perjalanan Mesyuarat

Selain daripada

(B) mesyuarat dibuat setiap bulan. CEO sentiasa pengerusikan mesyuarat. Korum mesyuarat sentiasa penuh.

diadakan bulan sekali. Notis panggilan dan agenda mesyuarat dikeluarkan. Mesyuarat diadakan setiap adanya kemalangan. Korum mengikut kehendak peraturan. Minit diedar 2 minggu selepas mesyuarat. Semua minit mesyuarat disimpan untuk rujukan. Selain daripada (C), Menjalankan pemeriksaan susulan. Rekod pemeriksaan disimpan dengan baik. Merekodkan semua cadangan pembaikan. Senarai semak digunakan semasa pemeriksaan.

diadakan bulan sekali. Notis dihantar lewat dan agenda hanya diedar semasa mesyuarat. Minit mesyuarat disediakan lewat/ tidak diedarkan.

diadakan tidak tentu masa. Korum sentiasa tidak cukup. Tiada notis mesyuarat dikeluarkan. Tiada minit disediakan/tidak sempurna.

1.3.3

Pemeriksaan tempat kerja oleh Jawatankuasa K&K

Selain daripada (B) Majikan memperbaiki kecacatan yang dikenalpasti oleh Jawatankuasa. Ahli Jawatankuasa yang ditugaskan untuk membuat pemeriksaan di latih di dalam bidang K&K daripada masa ke masa.

Membuat

pemeriksaan pada setiap bulan. Laporan pemeriksaan dibincang dalam jawatankuasa. Cadangan pembaikan dicadangkan kepada majikan.

ke tempat kerja hanya dilakukan apabila perlu sahaja (kemalangan) dan tiada pemeriksaan susulan dibuat. Rekod pemeriksaan tidak disimpan dengan rapi.

Pemeriksaan

Tiada

pemeriksaan ditempat kerja dijalankan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 1.3.4 Keahlian Jawatankuasa K&K Selain daripada (B), Ada wakil pelatih atau orang lain. Pengerusi adalah ketua organisasi.

B Selain daripada (C), Keahlian seimbang di antara wakil majikan dan pekerja. Keahlian pekerja meliputi semua bahagian yang terdapat di tempat kerja. Pengerusi adalah Pengurus yang dilantik oleh majikan.

C oleh majikan dan pekerja. Keahlian kedua-dua pihak mengikut peraturan. Pengerusi adalah dari pihak pengurusan atasan. Pengerusi dilantik secara rasmi. Setiausaha adalah SHO.

Keahlian diwakili

Keahlian hanya

diwakili oleh wakil majikan atau wakil pekerja sahaja. Pengerusi dilantik daripada ahli Jawatankuasa atau seorang kakitangan yang tidak mempunyai kuasa ditempat kerja. Setiausaha bukan SHO.

Tiada

jawatankuasa.

1.3.5

Penyiasatan kemalangan, penyakit perusahaan kejadian bahaya, keracunan pekerjaan & kemalangan nyaris dan tindakan.

Selain daripada (B) JKK mengumpul semua maklumat, statistik kemalangan dan penyakit pekerjaan dan kemalangan nyaris.

Membuat

siasatan keatas kemalangan penyakit pekerjaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan & kemalangan nyaris dengan segera. SHO mengemukakan hasil siasatan kepada pengerusi dan pengerusi memanggil mesyuarat dengan segera untuk membincangkan hasil laporan tersebut. JKK mencadangkan langkah-langkah pembaikan yang perlu diambil kepada majikan.

Membuat

siasatan ke atas kemalangan, penyakit pekerjaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan & kemalangan nyaris dilakukan selepas sesuatu kejadian. SHO mengemukakan hasil siasatan kepada pengerusi dan membincangkan hasil laporan tersebut. JKK mencadangkan langkah-langkah pembaikan yang perlu diambil kepada majikan.

kemalangan, penyakit perusahaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan & kemalangan nyaris dibuat pemeriksaan dan penyiasatan. SHO tidak melaporkan hasil siasatan untuk dibincang. Tiada penglibatan pihak majikan dalam membincangkan hasil siasatan.

Tidak semua

Tiada siasatan

dan tindakan di ambil.

1.3.6

Tindakan diambil daripada laporan cadangan dan perbuatan bahaya.

Selain daripada (B) Pemantauan berterusan. Penambahbaikan dalam dasar atau SOP.

(C), makluman dibuat kepada semua terlibat. Setiap cadangan, tindakan direkodkan. Ada penambahbaikan berterusan.

Selain daripada

Tindakan

dibincang dalam JKK. Tindakan adalah berkesan.

Tindakan diambil Tiada tindakan.


tetapi tidak berkesan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 1.4 Perkiraan i. Manual KKP ii. PKS iii.Work Permit

B mengenai perkiraan seperti manual, prosedur kerja selamat dan permit kerja di sediakan secara bertulis untuk semua aktiviti. Sistem work permit disediakan untuk semua aktiviti berkaitan. Manual dan PKS disimpan dengan baik dan diterangkan kepada pekerja.

C disediakan untuk sebahagian aktiviti dan diikuti sebahagian sahaja. Sistem work permit disediakan hanya untuk sebahagian kerja berbahaya. Manual dan PKS hanya disimpan tetapi tidak diterangkan kepada pekerja.

Selain daripada

(B), manual dan PKS sentiasa disemak mengikut keperluan.

Dokumen bertulis Manual & PKS

Manual & PKS

disediakan untuk sebahagian aktiviti dan tidak diikuti. Sistem work permit disediakan untuk sebahagian kerja berbahaya tetapi tidak diikuti.

Tiada dokumen
bertulis mengenai apaapa perkiraan bagi sebarang aktiviti.

1.5 Kursus dan Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1.5.1 Pekerja Selain dari (B) Terdapat sistem yang menunjukkan pekerja telah mengikuti sesuatu kursus. Selain dari (C) Kursus dirancang mengikut training matriks untuk semua kakitangan. TNI (Training Need Identification) dan TNA (Training Need Assessment) dibuat. Latihan juga meliputi aktiviti luar institut (lawatan atau praktikal) Selain dari (C) kursus dirancang mengikut training matriks untuk semua pelatih. TNI (Training Need Identification) dan TNA (Training Need Assessment) dibuat. Latihan juga meliputi aktiviti luar institut (lawatan atau praktikal). Selain dari (C) Pemantauan terhadap pekerja kontraktor dijalankan.

Kursus KKP

dibuat untuk semua peringkat pelatih. Semua latihan atau kursus dikendalikan oleh orang terlatih.

dan latihan KKP tidak dirancang. Kursus hanya berbentuk on the job. Kursus dan latihan adalah berbentuk induksi dan secara berterusan hanya diberi kepada sebahagian pekerja sahaja.

Kursus1111ee

Tiada sebarang
bentuk latihan atau kursus KKP dijalankan.

1.5.2

Pelatih

Selain dari (B) Terdapat sistem yang menunjukkan pelatih telah mengikuti sesuatu kursus.

Kursus KKP

dibuat untuk semua peringkat pelatih. Semua latihan atau kursus dikendalikan oleh orang terlatih.

Kursus dan

latihan KKP tidak dirancang. Kursus hanya berbentuk on the job.

Tiada sebarang
bentuk latihan atau kursus KKP dijalankan.

1.5.3

Kontraktor

Selain dari (B) Keperluan latihan pekerja dimasukkan ke dalam syaratsyarat tender atau sebutharga.

Kontraktor

diberi syarat bertulis supaya memastikan pekerjanya adalah terlatih dalam bidang KKP berkaitan aktiviti yang akan dilakukan.

Kontraktor

diberi syarat verbal supaya memastikan pekerjanya adalah terlatih dalam bidang KKP berkaitan aktiviti yang akan dilakukan.

Tiada sebarang
syarat atau keperluan ke atas pekerja untuk dilatih.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 1.6 Program Penganalisaan Risiko Selain daripada (B) Penilaian dan kawalan risiko sentiasa disemak semula secara berkala. Penilaian dibuat setiap kali terdapat perubahan seperti penggunaan bahan/jentera baru. Rekod penilaian disimpan untuk rujukan masa depan. fit test dibuat sebelum PPE dibekalkan kepada pekerja. Latihan semula penggunaan PPE dijadualkan oleh pihak pengurusan. Selain daripada (B), majikan menyediakan kemudahan seperti tempat menyimpan peralatan. Bilik pemeriksaan dan senggara dijadikan sebagai bilik terkawal.

B Selain daripada (C) Penilaian risiko dibuat oleh orang yang kompeten.

D hanya dibuat sebahagian sahaja Tiada kawalan risiko dilaksanakan.

Penilaian risiko
dibuat. Kawalan risiko dilaksanakan.

Penilaian risiko

Tiada

penilaian risiko dijalankan.

1.7

Penyediaan dan penyelenggaraan PPE (selain daripada bahan kimia) a. Bekalan b. Rekod c. Pemeriksaan d. Senggaraan

Selain dari (B)

kepada pekerja yang memerlukannya. PPE yang dibekal adalah daripada jenis yang sesuai dan diluluskan. PPE yang dibekal direkod. Semua pekerja yang dibekalkan PPE dilatih cara penggunaan. Majikan melantik orang yang berkebolehan bagi memeriksa dan menyenggara PPE. PPE diperiksa dan disenggara secara berterusan oleh pegawai dilantik. Rekod senggara disimpan rapi.

PPE dibekalkan PPE dibekalkan

kepada semua pekerja yang memerlukan. PPE dipilih atas kesesuaian hazard. Pengeluaran PPE tidak direkod dengan kemas. Ada latihan penggunaan tetapi tidak sistematik, hanya dalam bentuk taklimat oleh pembekal. Pemeriksaan dan senggaraan dibuat sendiri oleh pemilik PPE. Tiada program tetap bagi melakukan pemeriksaan dan senggaraan. Tiada rekod pemeriksaan dan senggaraan disimpan.

tidak sesuai dengan hazard yang ada. Tidak semua pekerja memakai PPE (lebih 0% tidak memakai). Tiada latihan dalam penggunaan PPE. Pemeriksaan dan senggaraan hanya dapat dibuat oleh pemilik PPE apabila ada kecacatan seperti sumbat, bocor dan lain-lain.

PPE yang dibekal Tiada PPE

dibekalkan kepada pekerja yang memerlukan. Tiada program pemeriksaan dan senggaraan.

1.8

Program Kesihatan/ Perubatan Pekerjaan

(B) semua dokumen pemeriksaan perubatan disimpan rapi untuk rujukan. Program pengawasan kesihatan dijalankan mengikut keperluan peraturan yang berkaitan. Tempat kerja mempunyai pegawai perubatan (OHD) sepenuh masa/ separuh masa.

Selain daripada

Selain

daripada (C), pemeriksaan perubatan secara berkala dijalankan kepada setiap pekerja yang bekerja diproses yang berisiko tinggi.

kesihatan dibuat sebelum diambil kerja. Tempat kerja mempunyai panel doktor bagi kemudahan pekerja.

Pemeriksaan

Pemeriksaan

perubatan hanya bergantung kepada preemployment examination.

Tiada bukti

pemeriksaan kesihatan/ perubatan dilakukan ke atas pekerja.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 1.9 Program Pelaporan & Siasatan Kemalangan (B) data siasatan kemalangan/ penyakit/ pekerjaan/ kemalangan nyaris dikaji leh SHO atau SHC. Hasil kajian dicadangkan kepada majikan untuk menambah baik. Majikan melaksanakan cadangan daripada jawatankuasa atau SHO.

B (C), Siasatan kemalangan dilakukan oleh SHO atau jawatankuasa KKP. Laporan siasatan dikemukakan kepada JKKP. Statistik kemalangan dikemaskini dan dipamer untuk semua.

Selain daripada

Selain daripada

Semua

kemalangan, penyakit pekerjaan dan kemalangan nyaris dilaporkan kepada JKKP mengikut Peraturan NADOOPOD. Tiada siasatan dilakukan selepas berlaku kemalangan, penyakit pekerjaan atau kemalangan nyaris.

Lebih daripada

0% kemalangan atau penyakit pekerjaan tidak dilaporkan kepada JKKP atau laporan dibuat terlalu lewat-lebih dari 7 hari bekerja.

Tiada laporan

kepada JKKP bagi kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja oleh majikan.

1.10

Persediaan Menghadapi Kebakaran

(B), pemilihan jenis alat pemadam adalah berdasarkan jenis-jenis bahan bakar yang dikeluarkan. Terdapat kumpulan fire squad yang dilatih pada setiap shift. Selain daripada (B) Jadual latihan ERP. Jadual latihan Drill. Penambahbaikan.

Selain daripada

Selain daripada

(C), terdapat alatalat tambahan seperti smoke detector dan sistem sprinkler untuk kawasan kerja.

Terdapat alat

pemadam api. Terdapat set hose pemadam api. Alat diperiksa secara berkala. Kedudukan alat boleh dikesan dengan mudah.

Terdapat alat

pemadam api. Alat pemadam api telah tamat tempoh sah. Kedudukan alat pemadam api tersorok.

Tiada peralatan
pencegahan kebakaran disediakan.

1.11

Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) i. Kebakaran ii. Kemalangan iii.Kecemasan

Selain daripada(C) Maklumat disampaikan kepada pekerja dan kumpulan. Ada Drill ikut senario. Ada kumpulan tertentu.

Ada dokumen. Ada latihan

kepada pekerja dan kumpulan yang berkenaan.

Ada dokumen. Tidak meliputi

TIADA

semua senario kecemasan (fire, accident, bomb threat, etc).

1.12

Sistem Penyimpanan Rekod

Selain daripada

(B), mempunyai back-up sistem untuk setiap maklumat yang disimpan.

KKP disimpan dengan baik dan kemas. Boleh dikemukakan dengan segera apabila diminta.

Semua maklumat Hanya

sebahagian maklumat KKP yang disimpan.

Penyimpanan

rekod tidak teratur dan sukar untuk dikeluarkan untuk rujukan.

Tiada sistem

penyimpanan rekod disediakan.

1.13

Program Pengurusan Kontraktor dan Subkontraktor

Satu program

pengurusan kontraktor dan subkontraktor yang komprehensif disediakan dan didokumenkan. Program ini dikemaskini dari semasa ke semasa.

Tiada program
bertulis mengenai pengurusan kontraktor dan subkontraktor.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

2.0 2.1

KAWASAN TEMPAT KERJA Permukaan Tempat Kerja/Lantai

Semua tempat
dilengkapi dengan bahan yang anti-slip.

Semua tempat
kerja/lantai berkeadaan baik.

Kebanyakan

tempat kerja/ lantai adalah baik.

Sebahagian

tempat kerja/ lantai licin dan tidak rata.

Permukaan licin. Berlubang. Tidak rata.

2.2

Papan Tanda/Tanda Amaran

Papan tanda
menuruti standard tertentu.

Selain daripada (C), Papan tanda lengkap dan bersesuaian dengan bahaya. Mengikut peraturan.

Kebanyakan

tempat dilengkapi oleh papan tanda amaran.

Hanya

sebahagian kecil.

Tiada papan tanda.

2.3

Kawasan Lalu Lintas

Selain daripada

(B) Penguatkuasaan dijalankan. Peta laluan.

laluan keluar masuk. Had laju ditetapkan.

Pengasingan

Pos kawalan

keselamatan. Ada pengawal keselamatan.

Pos kawalan
sahaja.

Tiada kawalan dan


tiada pagar.

2.4

Laluan Kerja

(B), penetapan laluan dan penyimpanan bahan/barangbarang yang dikeluarkan mengambil kira aliran proses pengeluaran. Pematuhan cara kerja ini dikuatkuasa oleh penyelia setiap masa.

Selain daripada

disediakan dan disenggara. Disediakan tempat-tempat khas untuk bahan mentah dan barang keluaran. Penggunaan sistem yellow line.

Laluan khusus

Laluan khas

disediakan dan disenggara.

Laluan khas

disediakan tetapi tidak disenggara. contoh; terhalang oleh barang-barang jentera dan barang buangan.

Tiada laluan khusus


disediakan.

2.5

Lantai Kerja/ Pelantar/Tangga

Selain daripada (B), lantai, pelantar dan tangga sentiasa dipantau oleh penyelia pada setiap masa.

Selain daripada

(C) Tangga dilengkapi dengan hand railing. Tangga tidak terlalu tinggi atau dilengkapkan dengan pelantar. Tangga mempunyai kecondongan 20-4 darjah. Tangga mempunyai lebar lebih daripada 6 inci.

dan tangga direkabentuk dan disenggara. Pelantar kerja yang mencukupi untuk kerja yang dilakukan. Pelantar kerja disediakan dengan guard rail. Pelantar kerja dilengkapi dengan toe board. Tangga diperbuat dari bahan yang kukuh.

Pelantar kerja

Pelantar

dan tangga digunakan untuk menyimpan atau meletak barangbarang.

tidak selamat dan merbahaya. Tangga kerja tidak selamat dan merbahaya.

Pelantar kerja yang

40

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 2.6 Kebersihan dan Kekemasan (B), penekanan utama diberi kepada setiap pekerja berhubung dengan perkara ini. Tugas menjaga kekemasan, kebersihan dipertanggungjawabkan kepada setiap pekerja. Penggunaan sistem S atau yang setara dengannya.

B (C), kekemasan, kebersihan dan ruang laluan sentiasa dipantau. Tugas menjaga kekemasan, kebersihan di pertanggungjawabkan kepada individu tertentu.

Selain daripada

Selain daripada

Kekemasan,

kebersihan dan ruang laluan disenggara. Kawasan tempat kerja bersih dan tiada takungan air. Sistem longkang dan perparitan disekeliling tempat kerja disenggara dan tidak tersumbat. Terdapat bekas yang sesuai dan cukup bilangan untuk sampah dan bahan buangan.

Kebanyakan

kekemasan dan kebersihan dan ruang laluan tidak disenggara.

Kawasan tempat

kerja tidak kemas dan tidak bersih.

2.7

Bekerja di Tempat Tinggi

Selain daripada

(B), prosedur dibangunkan berdasarkan analisis bahaya. Penguatkuasaan prosedur dan penggunaan alat keselamatan di buat oleh penyelia pada setiap masa.

Selain (C),

punca-punca kemungkinan jatuh dari tempat tinggi dikenal pasti. Latihan penggunaan PPE.

Prosedur

kerja selamat disediakan. Peralatanperalatan bagi tujuan keselamatan disediakan dan digunapakai.

tidak lengkap/ tidak diketahui oleh pekerja. Peralatan keselamatan disediakan dan tidak digunapakai.

Prosedur kerja

Tiada prosedur
dan peralatan keselamatan disediakan.

2.8

Penyimpanan/ Susunan dan Penstoran Alat/ Bahan i. Penyimpanan bahan mentah dan keluaran. ii. Cara penstoran yang diamalkan. iii.Penstoran sempurna

Selain daripada

(B), pengasingan bahan mentah dan keluaran mengambil kira hazad bahanbahan terlibat. Pengurusan bilik/ stor penyimpanan dikawal oleh personel terlatih. Bilik/stor penyimpanan diletakkan berasingan dengan kawasan kerja. Penstoran disediakan dengan alat kawalan kebakaran yang bersesuaian dengan bahan yang disimpan. Rekod disimpan dalam data base.

Selain daripada

(C), semua bahan mentah dan keluaran dilabel dengan jelas. Stacking bahan mentah dan keluaran mengambilkira kestabilan penyimpanan. Penstoran di tempat khas dan mengambilkira pengaliran udara dan cahaya.

penyimpanan khas disediakan. Ruang mencukupi. Bahan mentah dan keluaran disimpan di tempat berasingan. Ada sistem penstoran. Rekod bahan mentah/keluaran dikemas kini pada setiap masa. Ada personel khas untuk meguruskan penyimpanan. Penstoran dibuat dengan baik di tempat khas.

Ada tempat

penyimpanan. Tempat penyimpanan sempit. Ada sistem penstoran. Rekod bahan mentah/keluaran tidak dikemaskini. Tiada personel khas untuk menguruskan penyimpanan. Mengganggu aliran udara dan cahaya.

Ada tempat

bahan dibuat di ruang kerja dan laluan. Bahan dan keluaran disimpan bercampur aduk. Tiada sistem penstoran. Penstoran tidak dibuat dengan sempurna.

Penyimpanan

2.9

Pembuangan dan Pengolahan Sisa Bukan Bahan Kimia

Selain daripada

(B), Bahan-bahan buangan diasingkan mengikut jenis barangan sebelum dibuang.

Selain daripada

(C), Bahan buangan diangkut keluar secara tetap secara berkala.

Tempat

pembuangan disediakan. Bilangan tempat adalah mencukupi.

Tempat

pembuangan sisa disediakan tetapi bilangannya tidak mencukupi bagi keperluan.

Tempat

pembuangan sisa tidak disediakan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

41

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

3.0 3.1

PREMIS/BANGUNAN Asas Lantai

Lantai dan asas

dibina mengikut rekabentuk sesuai dengan beban di atasnya.

Asas dan lantai


dibina tanpa sebarang rekabentuk. Ada tanda keretakan.

3.2

Bumbung

(B) bumbung direka bentuk untuk beban tambahan dimasa hadapan. Bumbung disenggara. 3.3 Keselamatan Letrik i. L.O.T.O. (Lock Out Tag Out) ii. Orang Kompeten iii.Pemeriksaan & Penyelenggaraan

Selain daripada

Bumbung direka
bentuk untuk melindungi daripada cuaca dan haba.

Bumbung

sementara disediakan untuk bekerja.

Tiada bumbung
bagi melindungi pekerja.

Selain daripada

(B) pemeriksaan peralatan elektrik mengikut format jadual Suruhanjaya Tenaga (ST) dan laporan pemeriksaan disimpan untuk rujukan.

Selain daripada

(C) laluan kabel elektrik berasingan dengan laluan kemudahan yang lain seperti kemudahan gas, air, compressed air dll. Mempunyai chargeman sendiri.

pembekal mempunyai penebat, tersusun dengan teratur. Fius dan terminal boxes terletak ditempat yang khas dan bertutup. Penggunaan sistem L.O.T.O.

Semua kabel

Terdapat banyak
kabel yang telah rosak (penebat). Susunan kabel bercampur bersama kemudahan lain.

Keadaan kabel Susunan kabel


amat tidak teratur. Sambungan (extension) tidak dibuat mengikut amalan keselamatan (unauthorised extention) yang rosak.

4.0 JENTERA 4.1 Sijil Perakuan Kelayakan Sah

Selain daripada

(B) No pendaftaran ditulis pada setiap jentera.

Semua jentera

yang berperakuan mempunyai sijil yang sah.

Lebih daripada

7 % jentera berperakuan mempunyai sijil yang sah.

Jentera berdaftar
tetapi lebih daripada 7 % jentera tiada mempunyai sijil yang sah.

Jentera tidak
berdaftar.

4.2

Pemagaran Jentera

Selain daripada

(B) jentera di lengkapi dengan alat-alat keselamatan tambahan.

Semua jentera

yang merbahaya mempunyai adang/pagar yang baik dan sempurna. Semua adang dan pagar disenggara dengan baik.

Lebih daripada
7 % jentera merbahaya dipagar/adang dengan sempurna.

Kebanyakan

jentera tidak diadang/pagar dengan baik. Adang tidak berkesan.

Tiada

pengadang dipasang pada jentera bahaya/ berputar/ bergerak.

4.3

Program Pemeriksaan Jentera

Selain daripada

(B) semua kumpulan pemeriksa atau pihak kontraktor dilatih untuk membuat pemeriksaan.

Program

pemeriksaan jentera dijalankan secara berkala. Pemeriksaan menggunakan senarai semak. Rekod pemeriksaan disimpan dengan kemas.

pemeriksaan keatas jentera. Rekod pemeriksaan tidak disimpan dengan kemas.

Ada program

Pemeriksaan

dilakukan hanya apabila ada keperluan.

Tiada program
pemeriksaan bagi jentera.

42

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 4.4 Penyelenggaraan Berjadual.

Selain daripada

(B), Ada sistem database berkaitan penyelenggaraan semasa.

Setiap jentera

mempunyai jadual senggaraan mengikut spesifikasi pembuat. Semua rekod senggaraan disimpan. Senggaraan dijalankan oleh orang yang terlatih.

Ada jadual

senggaraan bagi jentera. Rekod senggaraan tidak disimpan dengan kemas.

Tiada jadual

senggaraan.

Senggaraan

hanya dilakukan bila jentera rosak.

4.5

Sistem Kerja Selamat Bagi Jentera

Selain daripada

(B), latihan operasi jentera dijalankan oleh pembekal jentera. Refreshment Course dijalankan dari semasa ke semasa.

Setiap jentera

mempunyai SOP diletakkan pada setiap jentera. Setiap pekerja diberi latihan berhubung dengan SOP. Latihan direkod.

Setiap jentera

mempunyai SOP bertulis dan dipatuhi. Pekerja diberi latihan dan penerangan (SOP) tetapi tiada rekod.

Ada SOP tetapi

disimpan di pejabat dan tidak dipatuhi.

Tiada SOP

5.0 PENGURUSAN BAHAN KIMIA 5.1 Daftar Bahan Kimia Berbahaya Ada elemen seperi (B) dan mempunyai ; Sistem dalam bentuk softcopy. Semua pekerja tahu dan boleh mengakses. Selain daripada (C), daftar mengandungi ; Senarai semua BKBKK yang digunakan. CSDS semasa bagi setiap bahan kimia berbahaya kecuali racun makhluk perosak. Jumlah purata yang digunakan, dikeluarkan atau disimpan setiap bulan atau tahun. Proses dan kawasan kerja dimana bahan kimia tersebut digunakan. Nama & alamat pembekal setiap BKBKK. Selain daripada (C) ; Dwibahasa Ukuran label yang betul. Pelabelan semula dijalankan. Label tidak mudah ditanggal dan rosak. dibuat. Daftar disenggara dan kemaskini. Daftar mudah didapati oleh pekerja.

Daftar telah

Daftar telah

dibuat tetapi tidak mengikut format USECHH.

Daftar tiada.

5.2

Pelabelan & Pelabelan Semula

Ada element seperti (B) dan Disenggara dengan baik. Mempunyai simpanan label yang lebih. Mudah didapati. Melebihi dwibahasa.

kimia berbahaya dilabel mengikut CPL, Presticide & Schedule Waste. Semua elemen pelabelan dipatuhi. Nama bahan kimia Simbol bahaya Ungkapan risiko Ungkapan keselamatan Nama, alamat & no. tel pembekal.

Semua bahan

Label hanya

mempunyai nama bahan kimia dan/atau nama & alamat pembekal.

Tiada label

dan pelabelan semula.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 5.3 Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan

Ada dijalankan di
tempat kerja.

Belum Kawalan tidak

membuat penaksiran.

5.4

Kawalan Risiko

Selain daripada (B), dan dipantau oleh orang yang terlatih.

Ada kawalan yang berkesan seperti (C) dan Ada pemeriksaan. Ada latihan. Ada SOP. Ada penyelenggaraan.

Telah mengambl salah satu tindakan kawalan yang berkesan iaitu ; Punca Perantara Penerima Tetapi tiada penyelenggaraan.

sesuai dan tidak berkesan.

Tiada kawalan.

5.5

Maklumat, Arahan & Latihan

(B), Program dijalankan setahun sekali. Program dijalankan oleh orang kompeten. Terdapat sistem yang menunjukkan pekerja telah mengikuti sesuatu kursus.

Selain daripada

Selain daripada

(C), Apabila pekerja diberi tugasan baru. Apabila terdapat perubahan dalam maklumat tentang bahan kimia berbahaya.

latihan maklumat, arahan & penyeliaan. Program latihan dijalankan sekurangkurangnya dua tahun sekali.

Ada program

Ada program

latihan tetapi tidak dipatuhi.

Tiada program

arahan/latihan.

5.6

Pemantauan/ Pengawalan Pendedahan

Selain daripada

(B), semua program dipantau oleh seorang yang bertanggungjawab (PIC)

dijalankan ke atas semua bahan kimia berbahaya yang dicadangkan di dalam laporan CHRA. Dijalankan oleh Juruteknik Higien. Mengikut lat tempoh yang ditetapkan-tidak lebih 6 bulan. Rekod diselenggara dengan baik.

Pemantauan

dijalankan ke atas semua bahan kimia berbahaya yang dicadangkan di dalam CHRA. Dijalankan oleh Juruteknik Higien. Tidak mengikut lat tempoh yang ditetapkan. Rekod ada tetapi kurang diselenggara.

Pemantauan

tidak dijalankan ke atas semua bahan kimia. Mematuhi peraturan berkaitan bahan kimia. Tidak mengikut lat tempoh yang ditetapkan Rekod ada tetapi kurang diselenggara.

Pemantauan

TIADA (tiada
pemantauan, rekod tidak diselenggara dan pemantauan dijalankan tetapi bukan juruteknik higien)

5.7

Pengawasan Kesihatan

Selain daripada (B), Semua dokumen pemeriksaan disimpan rapi untuk rujukan. Program pengawasan kesihatan dijalankan mengikut keperluan peraturan yang berkaitan. Tempat kerja mempunyai pegawai perubatan sepenuh/separuh masa.

dijalankan mengikut cadangan dalam laporan CHRA. Dijalankan oleh doktor kesihatan pekerjaan. Mengikut lat tempoh yang ditetapkan-tidak lebih 12 bulan. Disediakan dan diselenggara dengan baik. Majikan membenarkan untuk melihat rekod perubatan.

Pengawasan

Pengawasan

dijalankan mengikut cadangan dalam laporan CHRA. Dijalankan oleh doktor kesihatan pekerjaan. Dijalankan tetapi tidak mengikut lat tempoh yang ditetapkan.

dijalankan mengikut cadangan dalam laporan CHRA. Dijalankan tetapi bukan oleh doktor kesihatan pekerjaan.

Pengawasan

TIDAK

menjalankan pengawasan kesihatan.

44

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

A 5.8 Peralatan Perlindungan Diri Selain daripada B, Fit test dibuat sebelum PPE dibekalkan kepada pekerja. Latihan penggunaan PPE diadakan sepanjang masa oleh pihak pengurusan.
1.Sesuai

PPE diluluskan
dengan

PPE diluluskan Hanya dari


kriteria di dalam (B) dipatuhi. Ada tatacara penyelenggaraan tetapi tidak menyeluruh.

PPE dibekalkan. Hanya 1 dari


kriteria dipatuhi dalam (B). Tiada program pengagihan PPE. Ada tatacara penyelenggaraan tetapi tidak menyeluruh. Tidak mengikut kriteria yang digariskan dalam peraturan.

PPE tidak

dibekalkan.

kerja 2.Padan dengan kerja 3.Tidak memudaratkan kesihatan 4.Cukup bekalan 5.Mudah didapati Ada program pengagihan PPE. Ada tatacara pengeluaran, penyelenggaraan, pemeriksaan dan latihan dilaksanakan. Mengikut Peraturan Diletak ditempat mudah dilihat diterangi cahaya dan dibersihkan. Amaran bahaya Ditulis dalam dwibahasa. Warna merah tua berlatarbelakang warna putih.

5.9

Tanda Amaran

Selain daripada (B) Tanda amaran diletak di setiap pintu masuk yang terdapat bahan kimia berbahaya digunakan.

Hanya mematuhi daripada kriteria. Diletak ditempat mudah dilihat. Diterangi cahaya dan dibersihkan. Amaran Bahaya. Ditulis dalam dwibahasa. Warna merah tua berlatarbelakang warna putih.

Hanya mematuhi TIADA


1 daripada kriteria.

5.10

Penyimpanan Rekod

Ada
penyimpanan rekod. Mudah didapati.

TIADA REKOD

5.11

Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS)

Selain daripada (B), Setiap CSDS terdapat dalam softcopy. Ada back-up di dalam komputer.

Setiap bahan
kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan mempunyai CSDS seperti kehendak USECHH. CSDS diletak ditempat yang sesuai berdekatan dengan setiap lokasi. Mudah didapati oleh pekerja.

Kebanyakan
bahan kimia berbahaya kepada kesihatan mempunyai CSDS seperti kehendak USECHH. CSDS diletakkan pada semua lokasi. Mudah didapati oleh pekerja.

Kebanyakan
bahan kimia berbahaya kepada kesihatan tidak mempunyai CSDS seperti kehendak USECHH.

TIADA CSS Mengguna

bahan kimia walaupun CSDS tidak diperolehi.

5.12

Perlindungan Pemindahan Perubatan

Dilaksanakan
mengikut arahan doktor kesihatan pekerjaan. Pekerja dirawat dan dihantar balik ke tempat kerja yang tidak terdedah kepada bahan kimia berbahaya.

TIDAK
menjalankan perlindungan Pemindahan Perubatan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

A 5.13 Pelupusan Sisa Kimia

Selain daripada

(B), semua sisa yang merbahaya didaftarkan mengikut peraturan schedule waste Jabatan Alam Sekitar. Semua sisa disimpan di dalam tempat simpanan yang terkawal sebelum dilupuskan.

Sisa-sisa bahan

diasingkan daripada sisa yang lain. Sisa-sisa dilupuskan melalui kontraktor yang khusus.

Sisa-sisa bahan
diasingkan daripada sisa yang lain. Sisa dibuang bersama-sama dengan sisa buangan yang lain.

Sisa kimia

dikumpulkan bersama-sama dengan sisasisa lain untuk dibuang.

Tiada

pengurusan sisa bahan kimia. Sisa dibuang di dalam longkang atau bersepah di kawasan kilang.

6.0 PERUNTUKAN KESIHATAN 6.1 Pengawasan/ Pemeriksaan Perubatan Selain daripada (B), Semua dokumen pemeriksaan disimpan rapi untuk rujukan. Program pengawasan kesihatan dijalankan mengikut keperluan peraturan yang berkaitan. Tempat kerja mempunyai pegawai perubatan sepenuh masa/ separuh masa. dijalankan mengikut cadangan doktor kesihatan pekerjaan. Dijalankan oleh doktor kesihatan pekerjaan. Mengikut lat tempoh yang ditetapkan-tidak lebih 12 bulan. Disediakan dan disenggara dengan baik. Majikan membenarkan untuk melihat rekod perubatan. Selain dari (C),

Pengawasan

Pengawasan

dijalankan mengikut cadangan doktor perubatan. Dijalankan oleh doktor perubatan. Dijalankan tetapi tidak mengikut lat tempoh yang ditetapkan.

Dijalankan selain TIADA


daripada doktor perubatan.

pengawasan perubatan.

6.2

Kemudahan Pertolongan Cemas

Selain daripada (B), Bilik rawatan perubatan disediakan. Dilengkapi dengan peralatan yang perlu. Sistem pertolongan cemas disediakan seperti terdapat doktor dan jururawat untuk merawat semasa kecemasan. Alat perhubungan kecemasan disediakan.

Ada pegawai

Ada peti

terlatih dalam pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas disediakan disetiap bahagian. Nombor panggilan kecemasan dipamerkan di tempat yang mudah dilihat.

pertolongan cemas. Isi kandungan peti mengikut peraturan. Peti pertolongan cemas terletak di kawasan kerja dan dikawal.

pertolongan cemas. Isi kandung tidak lengkap. Tarikh isi kandungan sudah luput.

Ada peti

TIADA peti

pertolongan cemas.

6.3

Pengalihudaraan

Selain daripada Selain daripada (B), (C), Disenggara Ada oleh orang yang penyelenggaraan. Dipantau setiap terlatih. Ada program masa. Indoor Air Quality.

Pengudaraan

semulajadi mencukupi atau ; Pengudaraan mekanikal yang mencukupi (air-cond/kipas dll).

Hanya

pengudaraan semulajadi. Tidak mencukupi.

TIADA sistem

pengudaraan.

A 6.4 Suhu Tempat Kerja Selain daripada (B), Penilaian kepada tahap suhu dibuat secara berkala (WBGT) Pemantauan sentiasa dijalankan.

B Selain daripada (C), Sistem pengawalan suhu disenggara pada setiap masa. Alat pengudaraan mekanikal tambahan disediakan. Selain daripada (C), Sistem pencahayaan mengambil kira task yang perlu di buat. Terdapat back-up pencahayaan (emergency lighting)

Tempat kerja

adalah selesa.

Suhu tempat

kerja tidak selesa (panas/sejuk).

Tempat kerja

terlalu panas/ sejuk.

6.5

Pencahayaan Ditempat Kerja

Selain daripada (B), Pengukuran cahaya dijalankan. Local lighting disediakan bagi kerja-kerja yang memerlukan. Kajian pencahayaan dijalankan untuk menghindari bayang/silau. Selain daripada (B), Kelengkapan membasuh disediakan. Program MyHess disediakan. Ada program pencegahan penyalahgunaan dadah, alkohol dan bahan.

mencukupi. Sistem pencahayaan disenggara.

Pencahayaan

Pencahayaan

tidak mencukupi.

Tiada

pencahayaan.

6.6

Kebersihan & Kesihatan Diri

Selain daripada C, Pakaian bersesuaian dibekalkan (uniform/coverall)

baik. Penampilan diri yang menarik. Pakaian bersesuaian dengan tempat kerja. Bebas dari penyalahgunaan dadah, alkohol dan bahan.

Kesihatan yang

Penampilan

diri yang mengganggu persekitaran dan pekerja lain. Alahan pada pendedahan di bahagian kerja.

TIDAK Kemas TIDAK sihat Berpenyakit


Penyalahgunaan dadah, alkohol & bahan.

6.7

Ergonomik i. Semua jenis kerja. ii. Mengangkat beban (Manual Handling)

Selain daripada

(B) Kajian masa dibuat secara berterusan bagi mengetahui faktor yang berbentuk repetitive. Menjalankan kajian ergonomik berkenaan angkat beban.

Selain daripada

(C), Ada prosedur kerja (ada waktu release tension). Alat bantu kerja tambahan disediakan (presure mat) Jadual kerja bergilir Ada sistem Sistem mengangkat direkabentuk dengan mengambilkira faktor ergonomik. Tiada masalah ergonomik. Keupayaan pekerja.

sistem kerja dibentuk dengan mengambil kira faktor ergonomik Bentuk fizikal pekerja Jentera Kerusi/meja Kelengkapan/ bahan mentah Persekitaran

Stesen dan

disediakan dengan alat bantu kerja (kerusi, meja dan lainlain) yang tidak ergonomik. Ada sistem tetapi tidak sesuai dengan faktor ergonomik. Mendatangkan kesihatan kepada pekerja.

Stesen kerja

Faktor

ergonomik tidak diambilkira di dalam proses rekabentuk stesyen kerja. TIADA sistem mengangkat beban.

6.8

Biological Hazard (Virus & Bakteria)

TERKAWAL

TIADA KAWALAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

47

A 6.9 Bising Kawalan dibuat terhadap seperti (B) dan Pemonitoran Audiometrik Testing Program HCP

B Ada kawalan yang berkesan melebihi daripada C dan ada penyelenggaraan, rekod dan tanda amaran bising serta latihan berkaitan bising.

C Telah mengambil salah satu tindakan kawalan berikut iaitu : Punca Perantara Penerima Kawalan berkesan terhadap tempat kerja dan persekitaran. Telah mengambil salah satu tindakan kawalan berikut iaitu : Punca Perantara Penerima Kawalan berkesan terhadap tempat kerja dan persekitaran. Telah mengambil salah satu tindakan kawalan berikut iaitu : Punca Perantara Penerima Kawalan berkesan terhadap tempat kerja dan persekitaran.

D Kawalan tidak sesuai dan tidak berkesan untuk persekitaran.

E TIADA KAWALAN

6.10

Habuk

Kawalan dibuat terhadap seperti (B) dan Pemonitoran Ujian LFT Program Pengawasan Kesihatan

Ada kawalan yang berkesan melebihi daripada C dan ada penyelenggaraan, rekod dan tanda amaran habuk galian serta latihan berkaitan habuk galian.

Kawalan tidak sesuai dan tidak berkesan untuk persekitaran.

TIADA KAWALAN

6.11

Wasap

Kawalan dibuat terhadap seperti (B) dan Pemonitoran Ujian LFT Program Pengawasan Kesihatan

Ada kawalan yang berkesan melebihi daripada C dan ada penyelenggaraan, rekod dan tanda amaran wasap serta latihan berkaitan wasap.

Kawalan tidak sesuai dan tidak berkesan untuk persekitaran.

TIADA KAWALAN

7.0 KEBAJIKAN 7.1 Kemudahan Tempat Makan & Minum

Selain daripada

(B), semua kakitangan kantin menjalani pemeriksaan kesihatan/ perubatan secara berkala oleh

(C), tempat makan/kantin selesa. Water cooler disediakan di tempat kerja.

Selain daripada

Terdapat tempat
makan/kantin yang terasing dari kawasan kerja.

Tempat makan

disediakan tetapi berada di kawasan kerja. Tempat makan tidak bersih.

Tiada

kemudahan disediakan.

7.2

Kemudahan Tempat Rehat

(B), bilik rehat berhawa dingin. Disediakan dengan papan kenyataan.

Selain daripada

Selain daripada

(C), bilik rehat disediakan dengan kerusi dan meja untuk pekerja berehat. Bahan bacaan seperti surat khabar dan majalah serta buletin organisasi disediakan.

Tempat rehat yang ; Sesuai Selesa Mencukupi

Tempat rehat yang ; Tidak sesuai Tidak selesa

Tidak

disediakan.

7.3

Kemudahan Tandas

Selain daripada

(B) kemudahan tandas dikawal selia. Pengaliran udara dan disediakan dengan baubauan.

Selain daripada

(C), tandas disediakan mengikut bilangan pekerja yang ada. Kedudukan tandas terasing dan berdekatan dengan tempat kerja.

tandas disediakan. Tandas lelaki dan wanita diasingkan. Tandas dalam keadaan bersih.

Kemudahan

tandas disediakan. Tiada pengasingan tandas lelaki & perempuan. Keadaan tandas tidak begitu bersih.

Kemudahan

Tidak

disediakan.

48

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

A 7.4 Kemudahan Sukan/ Sosial Selain daripada (B) semua program sukan dan sosial melibatkan semua peringkat kakitangan dalam organisasi.

Selain daripada

(C), terdapat kemudahan sukan seperti padang-padang dan dewan permainan. Program sukan dan sosial dibuat secara terancang dan berterusan.

Terdapat

kemudahan sukan (dalam dan luar) dan sosial (hari keluarga, annual dinner, dsb.)

Ada program
sukan/sosial dianjur sekali sekala.

Tiada

8.0 KESELAMATAN ORANG AWAM 8.1 Keselamatan Orang Awam Selain Daripada Pekerja (orang awam & pelatih) (B), bahagianbahagian berbahaya dikenal pasti dan dikawal semasa kehadiran orang lain selain daripada pekerja atau tidak dibenarkan masuk ke kawasan berbahaya. Pengawal yang menjaga bahagian atau sesuatu kawasan kerja boleh dikenali dengan pengenalan seperti memakai topi berwarna berbeza/atau warna tag yang berlainan daripada pekerja biasa.

Selain daripada

Selain daripada

(C), orang lain/awam diberi penerangan keselamatan sebelum dibenar masuk ke tempat kerja. Alat-alat keselamatan disediakan kepada semua. Notis-notis pemberitahuan kepada orang lain/awam terdapat di kawasankawasan berbahaya.

Ada polisi

keselamatan bagi orang lain selain daripada pekerja. Polisi adalah secara bertulis. Terdapat prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi.

Ada polisi

bagi menjaga keselamatan orang lain selain daripada pekerja. Polisi tidak secara bertulis.

Tiada polisi

bagi menjaga keselamatan orang lain.

8.2

Kawalan Keselamatan KanakKanak Daripada Jentera

Ada kawalan

kanak-kanak dalam bentuk notis dan berpagar. Kawalan dikuatkuasa oleh penyelia pada setiap masa.

Tiada kawalan

kehadiran kanak-kanak berhampiran dengan jentera.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

49

CATATAN

NOTA PANDUAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 DI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN