Anda di halaman 1dari 15

1

Kata Pengantar
Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan budaya.Salah satu budaya yang hingga
kini masih lestari adalah berupa tradisi mantenan atau pernikahan adat jawa.Nach,selama prosesi
berlangsung biasanya menggunakan bahasa jawa sebagai pembuka acara.Biasanya Dalam adat
jawa acara nikahan atau mantenan dibawakan dalam bahasa jawa pewayangan. Bahasa yang
digunakan ga lazim seperti bahasa-bahasa jawa halus. Bahasa ini lebih sulit dan susah
dimengerti, Bahasa pewayangan ini biasanya dipake oleh orang jawa jaman doeloe. Apalagi klu
ada konser wayang yang dalangnya Ki mantous atau ki Anom Suroto sudah bisa dipatikan
menggunakan bahasa jawa pewayangan yang membuat sebagaian orang bingung maksudnya.
Nach,Bagi pembaca yang pengen bisa bawain bahasa ini di acara nikahanmungkin bisa
sebagai reverensi..
Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinu darsono ing budi
Wis cedak titi wanci wahyaning mongso kolo sri atmojo temanten kekalih sampun prapten
pangur anjawi arso manjing wonten ing madyaning sasono wiwoho pramilo kagen asung
pakurmatan rawuhing pinanganten sarimbit soho poro penderekipun kawulo suwun cinandiko
sami mugi kersoho jumeneng sawatawissumonggo nuwun..
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh
Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati
Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking
tlatah..ingkang dahat kinumartan. Soho poro pangembat panggebating
projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang
satuhu mahambek berbudi darmo.
Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi
Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan, miwah
sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Soho poro konco
leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati.
Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk
aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng
ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT, bilih wonten ing ri kalenggahan
sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung
pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan
satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo.
Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi
Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing
kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami
minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking
tlatah.. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil
kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami, istining gati boten jalaran kawulo kalak duking
2

sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh
panjenenganipun bapak..sarimbit garwo. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu
puniko kulo piata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung
wonten ing ri kalenggahan.
Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi
Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing kalenggahan
.. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro
ingkang sampun nirantan-nirumpoko.
Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan
1) Waosan sabdo gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih
kitab suci Al-Quran
2) Purwoko
3) Doa
4) Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking
kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking
tlatah..
5) Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken
dening penjenenganipun bapak..
6) Pelereman
7) Penutup


3
Poro Bapak, Poro Ibu, Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken, shoho poro tamu
pengantar penganten ingkang kulo hormati. Saderengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo
aturaken mangke, langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh
SWT, ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo,
sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko, kanti kawontenan
rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo.
Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Tadzim Alloh soho salam tansah tetep dipun
limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber
dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis
puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing
dinten Qiamat. Amien
Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken !
Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek
pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo, mugi-mugi wekdal meniko saget
kulo gunaaken ingkang sasahe-sahenipun.
Poro rawuh, wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin
putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra.
Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. Shoho matur nuwun
saagengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga, ingkang sampun bersusah payah
budhi dhaya nyediaaken papan pinaraan, shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan
ingkang kados mekaten meniko mewahipun, wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu
pengantar pengantin, mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget
dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan

Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga
tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah, shoho dipun bales kanthi
balesan ingkang sakkatah-katahipun.


Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun, wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking
walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Kolo wahu bidal sangking dalemipun,
kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid, ingkang supadoso masrahaken si manten jaler
4

ingkang Asma sederek Hasan puniko, dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang
sepuhipun pengantin putri. Pramilo, sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro
mantunipun bapak shohibul bait mriki, ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah.
Pramilo kanti raos bingahipun manah, shoho kanthi ucapan Bismilah sederek Hasan meniko
kulo pasrahaken sadoyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki, kanti pasrah bongkoan
tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. Dene menawi wonten kekirangipun
sangking segi nopokemawon, Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi
nopokemawon, sami ugi : segi pendidikan, segi pengalaman, pendamelan lan sanesipun, kawulo
suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun, sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho
paring bimbingan soho tuntunan, kados pundi amrih saget sahenipun .
Poro rawuh ingkan g kulo mulya`aken !
Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar
penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno, kawulo sa`rombongan, ugi
nyuwun pamit pindah, soho nyuwun tambahipun do`a restu. Mugi kulo sa`rombon gan wangsul
saking dalem mriki, tumuju dateng griyanipun piyambak, tansah dipun paringi slamet, wilujeng,
boten wonten setunggal alangan punopo. Amien .
Shoho sa`derengipun kulo pungkasi, kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar
pengantin, kulo nyuwun agunging pangapunten, saking tingkah laku, ucapan - ucapan, tindak
tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga.
Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten
ingkang sak katah - katahipun .


Kirimkan Ini lewat Email

a. Panampi Pasrah Lamaran Calon Penganten
Assalamualaikum Wr. Wb.
Nuwun!
Dhumateng panjenenganipun Bapak (ingkang nyalirani pasrah) ingkang sampun
kepareng anyalirani pangandikanipun Bapak sekaliyan, minangka duta sraya (badhe kadang
besan), ingkang pantes sinuba ing pakurmatan.
Kanthi raos kurmat saha nyuwun sewu agunging pangaksama, inggih awit muundhi
dhawuh timbalanipun raka sekaliyan (ingkang mengku karya), awit keparengipun, kula piniji
minangkka tetalangiing atur, supados anampi menggah wosing atur linambaran osiking manah
ingkang luhur panjenenganipun Ibu/Bapak , lumantar panjenengan.
5

Minangka purwaning atur, senadyan sampun kepara kasep angambali atur sugeng rawuh
kairing atur panuwun ingkang ingkang tanpa pepindhan dene tindak panjenengan sampun
kasembadaning sedya, kanthi manggih kawilujengan datan wonten pringga bayaning marga.
Salajengipun, sanget katampi kanthi gumbiraning manah, atur salam taklim sarta
sungkem pangabektos saking panjenenganipun badhe calon besan lumantar panjenengan,
salajengipun dhumawaha sami-sami lan samangke kaaturna wangsul.
Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaku rabi, kula tampi kanthi suka
bingahing manah, samangke badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Bpak sekaliyan. Boten
sanes Ibu/Bp , namung ngaturaken agenging panuwun menggah sedaya peparingipun badhe
calon kadang besan, pratandha yekti kasoking sih katresnan dhumateng Bapak/Ibu sekaliyan,
mugi dadosa sarana raketing kekadangan, sami-sami anetpi darmaning asepuh anggenipun
ngentas pitulus putra lan tansah manggih raharja tuwin bagya mulya.
Makaten, atur panampi saking Bapak sekaliyan, lumantar kula, saha ngaturi uninga
bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking ijab sahakabulsarta panggih,
dipunsuwun panjenenganipun Bapak sekaliyan wontena keparengipun anjenengi saha paring
donga pangastuti murih rahayuning sedya.
Minangka pungkasaning atur, mbokbilih menawi wonten kuciwaning boja krami, anggen
kula nampi menggah ing rawuh panjenengan sedaya, mugi tansah paringa sih samodra
pangaksami. Semanten ugi kula, minangka tetalanging basa mbokbilih galap-gangsuling atur
saha kiranging subasita, kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten.
Akhirul kalam, Wa bilahit taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Nuwun!
Pidato Panampining Pasrah Manten: penerimaan pengantin
Assalamualaikum Wr.Wb
Nuwun sagunging para rawuh sadaya ingkang satuhu kinabekten.
Bapak-bapak, Ibu-ibu, sadherek-sadherek saha dutaning besan ingkang sahat kinurmatan.
Saderengipun keparenga kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit kawula
kumawantun ngejejer ngadeg wonten ing pangarsanipun panjenengan sedaya.
Dhumateng panjenenganipun bapa Jono kaliyan Ibu Tumi, kula minangka silih
saliranipun bapa Jumidal ngaturaken nyuwun gunging pangapunten amargi ing wekdal punika
mboten kuwawi matur. Awit saking bombongin penggalih suka pari suka pikantuk sung-sung
talining katresnan ingkang tanpa pepindhan.
Sepisan, panjenenganipun bapa Jumidal sekaliyan ibu ngaturaken puja-puji syukur
dhumateng ngarsaning Gusti Allah SWT ingkang sampun ndhawahaken kanugrahan ingkang
tanpa pepindhan.
6

Ingkang kaping kalih, kula pribadi tuwin Bapak Jumidal sekaliyan ngaturaken pambagya
harja rahayu wilujeng awit karawuh panjenengan sadaya, ingkang sampun kanthi sugeng basuki
nglarapaken sarat sarana pasrahan temanten saking dalem dumugining wisma mriki.
Kaping tiganipun, atur salam taklimipun sampun dipun tampi dening Bapak Jumidal
sekaliyan, ingkang lumantar Bapak Surono kala wau.
Semanten ugi Bapak Jumidal Sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten
ngarsanipun bapak saha ibu Jono. Kanthi pepuji mugi-mugi tansaha pinaringan sih
kanugrahaning Pangeran, cinelakna ing suka rahayu lan tinebihna ing godha rencana.
Kaping sekawan, Bapak Jumidal sekaliyan neda narima ngaturaken matur nuwun
ingkang tanpa pepidhan, dene Bapa Jono sekaliyan kersa angenthengaken bot karepotaning
Bapak Jumidal
Pamila saking punika, pasrahan temanten kakung sampun dipun tampi kanthi suka
renaning penggalih. Menawi sadayanipun sampun semekta ing damel, Sri pengantin kekalih
badhe kadhaupaken.
Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Jumidal sarimbit mugi panjenengan dalah para
pangaraking panganten sedaya kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken suka pari suka
anggenipun lelenggahan kanthi miranggan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan punika.
Minangka puputing rembag, mbok bilih anggen kula ngaturaken atur panampi punika
taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kirang mranani penggalih, kula namung nyuwun
gunging samodra pangaksama.
Nuwun!
Akhirulkalam, bilahit taufik wah hidayah.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara/Pranata adicara Pengantin
Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang
hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha
kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat
kalingga murdaning akrami.
Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka
sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan.
Kula piniji hanjejeri minangka pangendaliwara keparenga hambuka wiwaraning suka wenganing
wicara dwaraning kandha, saperlu mratitisaken murih rancaking titilaksana adicara
pawiwawahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.
Sumangga kula derekaken sesarengan manungku puja-puji-santhi wonten ngarsaning Gusti
Ingkang Maha Suci, ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam
agesang wonten madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa
kasalira dhumateng panjenengan sadaya dalasan kawula, saengga kita saged hanglonggaraken
7

penggalih hamenakaken wanci sarta kaperluan rawuh kempal manunggal ing pawiwahan punika,
saperlu hanjenengi sarta paring berkah pangestu dhumateng Bapa Yatno sakulawangsa
anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya
siwi, tetepa winengku ing suka basuki.
Para tamu kakung sumawana putri, wondene menggah reroncening tata adicara ingkang sampun
rinancang rinacik rinumpaka dening para kulawangsa nun inggih:
Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas
wangi manjing ing madyaning sasana rinengga
Dwi laksitagati rawuh & jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng madyaning sasana
wiwaha
Tri laksitagati pasrah-pinampi putra temanten kakung
Catur laksitagati dhaup panggihing putra temanten anut satataning adat widhiwadana ingkang
sampun sinengker tumunten kalajengaken upacara krobongan
Panca laksitagati nderek mangayuhbagyahipun kadang besan dhateng ingkang hamengku gati
ing sasana wiwaha tumunten kalajengaken upacara sungkem
Sad laksitagati atur pangbagyaharjo panjenenganipun ingkang hamengku gati katur sagung para
tamu
Sapta laksitagati lengseripun temanten sarimbit saking madyaning sasana wiwaha manjing ing
sasana busana, saperlu rucat busana kanarendran santun busana ksatrian
Hasta laksitagati sowan malihipun temanten sarimbit ngabyantara para tamu saperlu
nyenyadhang pudyastawa murih widadaning bebrayan
Nawa laksitagati paripurnaning pahargyan inggih jengkaripun temanten sarimbit saking
madyaning sasana rinengga tumuju dhateng wiwaraning pawiwahan.
Mekaten menggah reroncening tata adicara pawiwahan ing ratri kalenggahan punika.
Salajengipun, keparenga para tamu pinarak wonten ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning
penggalih, miwah kawula derekaken hanyrantos tumapaking tata adicara sinambi nglaras
rarasing gending2 jawi.
Nuwun, nuwun, matur nuwun.


8

PASRAH PANINGSET


Assalamu'alaikum wr.wb.
Kula Nuwun,
Bpo.......... sekalian hingkang winengku hing pakurmatan.
Sowan kula dipun saroyo Bpo......... kekalih,saking......... kadhawuhan matur hing ngarsa
panjenengan.
Atur hingkang kapisan, Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo......... kekalih,mugi katur
Bpo......... sekalian,sinartan pamuji mugi Bpo......... sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki.
Hingkang kaping kalih, Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong
hanggenipun Bpo......... kekalih,badhe mundut mantu putra estri panjenengan pun Rr......... badhe
kajodhokaken kalian pun Bg......... anak jaleripun Bpo......... kekalih, Hingkang punika kula
kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr......... kalian pun Bg.........
Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening
paningset, mugi Bpo......... keparenga hanampi. Dene menggah kalajenganing lampah
jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo.........
sekalian.
Dene minangka pungkaning atur kula, kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika
kula matur saha sowan.
Sepisan malih kula nyuwun pangapunten.
Hing wasana cekap semanten atur kula,
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Nuwun.
==================================================================


NAMPI PANINGSET


Assalamu'alaikum wr.wb.
Bpo......... hingkang winengku ing karahayon.
Kula hingkang kapiji Bpo......... kekalih, Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya
wilujeng rawuh panjenengan sakadang.
Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo......... sekalian, Hingkang mangke
nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo......... kekalih.
Kajawi hingkang punika,sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco,
9

Bpo......... kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo.........
minangka Abon-Aboning paningset.
Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr......... sarta Bg......... sampun wonten
hing pamurbanipun Bpo......... kekalih.
Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo......... kekalih mugi katur hing
Bpo......... sakaliyan winwntu hing sasanti,mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih.
Mugi wonteno keparingipun Bpo......... sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten
papanggihan tatacara ringkes hing.......... punika ngantos dumugi sapari purnanipun.
Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan,saha
kirang runtuting anggen kula matur.
Kados cekap semanten atur panampi kula,
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Nuwun.
====================================================================


PASRAH BADHE IJAB


Assalamu'alaikum wr.wb.
Kula nuwun,
Bpo.......... sekalian hingkang winengku ing pakurmatan.
Sowan kula dipun saroyo dening Bpo......... kekalih, Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken
salam wilujeng mugi katur Bpo......... sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil
hing Bpo......... sakulawarga.
Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg.........
hingkang sampun sami gumolonging nala, Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun
Rr.......... putrinipin Bpo......... sekaliyan.
Papujinipun Bpo......... kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng,rahayu
tanpa reridu saha kalis hing rubeda.
Hing wasana cekap semanten atur kula, kirang susila anggen kula sowan saha matur, kula
nyuwun pangapunten.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Nuwun.
==================================================================


NAMPI PASRAH BADHE IJAB
10Assalamu'alaikum wr.wb.
Bpo......... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang
pangaraking badhe penganten.
Salam wilujengipun Bpo.......... sakalian kula tampi,nuli badhe kula aturaken dhumateng
Bpo.......... kakalih.
Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi, Bg.......... putra kakungipun Bpo.......... sakalian.
Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr.......... putra estrinipun Bpo.......... kakalih.
Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng
tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke.
Salam wilujengipun Bpo..........kekalih mangke mugi katur Bpo.......... sekaliyan kahiring puji
rahayu.
Cekap semanten panampi kula,dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro
pangaksama.
Wassalamu'alaiku wr.wb.
Nuwun.
=================================================================


PASRAH BADHE PANGGIH


Assalamu'alaikum wr.wb.
Kula nuwun,
Bpo.......... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon.
Sowan kula sinaroyo Bpo.......... kekalih,hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam
wilujeng mugi katur Bpo......... sekaliyan, sinartan papuji rahayu mugi Bpo.......... sakulawarga
tansah hamangyo suka basuki.
Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo.......... nami pun
Bg.......... hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr.......... putrinipun
Bpo.......... sakaliyan.
Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten, kula hamung sumonggo hing
kaparengipun Bpo.......... sakaliyan.
Makaten atur kula,pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.
Wassalamu' alaikum wr.wb.
Nuwun.
=================================================================
11NAMPI BADHE PANGGIH


Assalamu'alaikum wr.wb.
Bpo.......... Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah
pangaraking panganten kakung.
Salam wilujengipun Bpo.......... sekalian kula tampi,nili badhe katur dhateng Bpo.......... kakalih.
Hing salajengipun,panganten kakung pun Bg.......... kaparengna kula tampi,dene menggah
kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo.........kakalih.
Mugi wontena kaparengipun Bpo.......... .Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring
puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika.
Salam wilujengipun Bpo.......... kakalih mugi kahaturna hing Bpo.......... sekaliyan kanthi papuji
mugi tansah rahayu hingkang pananggih.
Makaten atur panampi kula,menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro
pangaksama.
Wassalamu'alaikium wr.wb.
Nuwun.
PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON


Assalamu'alaikum wr.wb
Kula nuwun,

Bpo.......... ingkang winengku ing karahayon.
Saderengipun kula matur esthining sedya, langkung rumiyen netepi,nglenggono,ngrumaosi
jejering titah uatwi umat,mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing
ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad,mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten
raos nikmat ing antawisipun,wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat.

Bpo.......... hingkang winengku hing suka basuki.
Sowan kula dipun saroyo Bpo.......... saperlu :
1. Ngaturaken salam wilujengipun Bpo......... sekaliyan,katur Bpo.......... sekaliyan.
2. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho,awit sampun katindakaken
ijab,pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten.......... surya kaping..........
pinaringan wilujeng tanpa pambeng,rahayu tanpa reridu,yuwana widada nir ing sambekala.

12

Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun
ngendikani,mituturi,mbebolehi,ndidik,nggula wenthah mrih lestari,widada anggenipun jejodhoan
sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah,mawa'dah,warrokhmah,antuk ridhaning ALLAH
Hingkang Maha Mirah,tansah rukun,atut runtut,wohing atut mugi pinaringan putra ingkang
dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan.
Cekap semanten atur kula,tumrap kiranging atur, kula sapangombyong nyuwun agunging
pangaksama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
Nuwun.
==================================================================

PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH


Assalamu'alaikum wr.wb
Kula nuwun,
Bpo.......... hingkang winengku hing karahayon.
Saderengipun kula matur,mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah
hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan.
Kula hingkang kasaroyo Bpo.......... sekaliyan,
Hingkang sepisan,kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo.......... sekaliyan mugi
katur dhumateng Bpo.......... sarimbit dalasan kulawangsanipun.
Hingkang kaping kalih,kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih
Bg.......... putra saking Bpo.......... sekaliyan,mugi kadhaupna kaliyan Rr.......... putra putrinipun
Bpo.......... sekaliyan.
Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon,lampahing tatacara
panggihing panganten kula sumanggakaken.
Namung atur uninga,sapari purnaning tatacara panggihing penganten,Bpo.......... sarimbit dalasan
kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci.......... punika.
Makaten hatur pasrah kula,dene kula hingkang kadhawuhan matur,kula nglenggana kathah atur
ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten.
Nuwun,
Wassalamu'alaikum wr.wb.
===================================================================13

NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG


Assalamu'alaikum wr.wb
Bpo.......... hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung.
Kula hingkang kadhawuhan Bpo.......... sekaliyan hanampi pasrah panjenengan,kalilaana kula
ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan,hawit kasembadaning karya,temah saget
mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah.
Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.......... sekaliyan,mangke badhe kula aturaken
ingkang kawogan.
Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo.......... sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng
Bpo.......... dalasan kulawarga.
Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing
manah,tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten.
Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung,kula suwun keparenga lenggah
wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken,saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan
hing wanci.......... punika.
Semanten atur kula,hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama.
Nuwun,
Wassalamu'alaikum wr.wb.
====================================================================

PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON


Assalamu'alaikum wr.wb
Kula nuwun,
Para pinisepuh,para bapak,ibu,saha kadang sumitra sinedhahan.
Karahayon peparingipun Pangeran,satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih
linimputan ing karaharjan.
Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos.
Salajengipun mangga,tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung
punika,lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun.
1. Kula nuwun,
Pambage wilujeng kula,kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan,sarta agunging katarimah
dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab
kalajengaken panggihing penganten, Rr.......... kadhup angger Bg.......... ,sampun kalampahan
wilujeng sepen ing sambekala.
14

Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya
widada jejodhohanipun penganten,runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang
sami bebesanan,kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun.
Ing pangesthi momongan ing benjing,mugi mboten handadosaken ribeting balewisma.
2. Kula nuwun,
Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi,ngaturaken sanget agunging panuwun.
Nanging panalangsaning manah,bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening
Pangeran Ingkang Maha Wicaksana,hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot
katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih.
Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang
jaja,kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama.
Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesanti-sesanti RAHAYU
WILUJENG WINANTU ING SUKARENA.
Nuwun,
Wassalamu'alaikum wr.wb.
=================================================================

PAMBAGYA HARJA


Kawilujengan,katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa,mugi tansah
kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan.
Kula nuwun,
Assalamu'alaikum wr.wb.

Saderengipun katuraken esthining sedya,keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu
sadaya,mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang
Murbeng Jagad.
Awit peparing rakhmat,wujud pinten-pinten raos nikmat,ing antawisipun ing wanci punika
panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat.

Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan.
Kula hingkang kasarayo Bpo.......... kalilanana kula matur,
1. Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun,awit kepareng panjenengan sampun
kersa rawuh ing papan pahargyan punika,mituruti-minangkani panyuwunipun Bpo.......... , Milo
mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban
seganten madu,bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun.
15

2. Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa
kemawon,sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah,mugi dadosa ngamal kasaenan
panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad.
3. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih,sanak kadang,mitra sutresna ingkang paring
pambiyantu,panyengkuyung arupi bahu-suku,panggalihan,eguh pratikel.rerigen lan sanes-
sanesipun mrih rancak,lancar,regeng kaleksananing pahargyan punika.

Para tamu ingkang winengku suka basuki.
Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan, Bpo.......... kagungan
kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr.......... kadhaup Bg..........
putranipun Bpo/Ibu.......... ing.......... .
Kaleksanan IJAB,panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti
ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-
putri,ginanjar wilujeng tanpa pambeng,rahayu tanpa reridu,yuwana nis ing sabekala.
Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu,mugi-mugi pengenten kekalih tansah
rukun,runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya,tansah runtut atut,wohing atut pinaringan
patutan putra ingkang hanung-hanindhita. (tegesipun putra hingkang sae lahir
batosipun,nyenengaken tiyang sepuhipun,migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun).

Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.
Niyating manah lan panjangkah,tansah mbudidaya panampi kula,mugi para tamu karenan ing
driya.
Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun,wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep
asma-sesebatan,kalenggahan lan sanes-sanesipun,boja lan suba-sitanipun.
Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten.
Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami,nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang
renaning panggalih,kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama.
Nuwun,
Wassalamu'alaikum wr.wb.