olos uefq;1-1y

fil/,Vil[VT TV/VI I{VNNNSSNTI{V

III/Onillr

qeAArtulel nuql tuelsl ;nqlleAg

-udulAsli

Wal : O o i d a t uA h l u s s u n a h Jama'ah : Syaikhulslamlbnu Taimiyyah : DaarulWathan21

Penulis re nerbit

I(AIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Penerjemah Editor DesainSampul

Setting I Lay Out CetakanPertama Penerbit

Abu Umar Abdillah Asy-Syarif Team At-Tibyan Studio Raffisual,Jl. Cikaret Raya Komplek Cikaret Hiiau : (0251)485663 Blok C-7 Tel./Fax Bogor,16001 Studio At-Tibyan Januari2002 At-Tibyan - Solo Jl. Kyai Moio 58, Solo, 57117 Telp. (0271)652540

MuslimMengambil TidakPatutSeorang http://kampungsunnah.wordpress.com Dainya. Tanpa Seizin HakSaudaranya

Qa'idahAhlus Sunnahutal lama'ah

qe..prg rlgy ueSuap r$IeJalurrrg urpleq qe.ry n{oe ili <tl> <r)(fi (lr (lr rlr ....plg gqy Suolelag 161 }e1eqsrun{nH .^.ueele{rad r{€.eg.qeUV edsul uTuDtnII ef.A 89 09 Z.. 'lprurlsnnl uep unlsn11ldeqag r8eg uele8l4racl rrfeg ureurl Suoplag 161 rrln>InH +e1eqs ..euref 1e1eq5 urelec eIaraIAI ue>lnpnpax €uas lpl$lehtr uep qp.^....^.e43ua41ue8uerel ZZ """' ru{sn141 8I II 8 """"""' ISI UVI{YO .eure{ Ie/r qeurmssnlqv q€ple.^^..^.q llqrauad ele{erd Sueroagueryr.

uuq uepi.q tuert uete {ep d uep qulangq uetuap nrll -qqey uele{ epeda4 @gsnueru) .o lntlu. *FC@)[rr-. aEu aru tflqa. nrrl.!g-ue1e{ yep .(.. tuer(.glsasJ. etet ue8uap e\ataru tlu11rlr.iffrrei#.{.'EryfTf*{ryf {a.ras. tue.ratuata tflqa. qefer1.tflu.t1n{un1ad Tedepuarn tue{ tue to -Euu.-n C IffiT (szr :npN-uV)'.a. e de gs tue ru a.Ieln. qerela uep er{.t:f4tw:trr . Eue'(.{':"r11 1f etfl..-qqulv e1:uqntilunsasr '1ryq tflqal tue. lnqul.

memohon ampunan-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatanjiwa kami dan dari buruknya amal-amalkami. maka tidak dan barangsiapa seorangpundapat menyesatkannya. maka tak satupun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. bid'ah namun tanpa memastikan kekafiran individu tertentu jika disebabkan adanya Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .bid'ah adalah dengan penjelasan yang benar disertai dalil serta menghukumi apa-apa yang menyelisihinya berupa syirik.PRAI(ATA PENERBIT Segalapuji bagi Allah. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah.Waba'du: Ini adalah risalah sangat berharga yang ditulis oleh Syaikhul Islam. yang disesatkanoleh Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilahyanghaq kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. memohon pertolongan-Nya. kami memuji-Nya. paling bagus kritikannya terhadap bid'ah baik dengan pena ataupun lisan. kufur. juga tulisan sangatbermanfaat yang menjelaskan kepada ahli kiblat (kaum muslimin) yang telah dipecah belah oleh syetan dengan hawa nafsu kebid'ahan dan'ashabiyahmadzhab. Metode beliau dalam membantah ahli. Beliau adalah pembela As-Sunnah yang amat kuat pedomarinya.

ffi.r1-upeda{ uepue8uololrad "L".eTsruoltuaru {nlun upqepsa{ uelqeqaduatuSuedry4qnfrs Wqalral'I!m.l# rfued-rfued ledrual I{EIIV 'uelesasal uep rrJB>I qe1 .sen1Sued ed51-nup ue8uap e1q epedal leeJueruuolrraqtuatu qpllv eSouras uep uftalqnw ue?uolo8 urelep a>I nprlaq e8nfuep erq ue4ndurn8uaur qe11ve8ouras uep'rr.lqDuad olo\ard ooooooo lrqJarE d -qoqor uep urqsl tpurqe>lqelf8up r-pe[uaru eSSurqas Suud lppJu€ruraq lprup up{pfra8uaru >Inlun neqaq qeialas e111epeda>luDItuErII€uau uep .nrrlsnu runol €eq edr4eqaseu uep ueqerc sple prueln 3u1ed Sued ueseleque8uap ne{aq sepquaur qeilV eSourag'welsl un{nr-un{nr uelleSauaru Sued>1odruo1a>1-1oduro1a4 edrur.a4 -raqulDIed.

OIfl ITITV NVDNflO TIIT/TVO I$tVUflINIUflfl HV.V/IVTTIflfl IVTVHS VIVTVO ulrfluflv[ Ntil}Inonot]r NVO VIUflS IVI$IVW ITV.ITV.VUIIVT TVAA HVNNNS SNTIrV ITVONiltI .

1. Xfs-u r*"6 Lf l$'J. Sesungguhnya lagiMalu Mengetahui". per:Iinilungan kepoda malu mohonlah gangguan.::i.Sifnt-stfatyang orangmelainkankepadn baikitu tidakdianugerahkan melainkan dan tidnk dianugerahlun yang sabar orang ai keberuntungan yang mempuny orang-orang kepada dengan Dan jika syaitan ryengganggumu yang besar... 1 ' l .^ [r'r-rr:+r daripadaora" Siapalahyang lebih baikperkataannya amalyang Allnh.^#i'8i'.* Y t\ $r. '' o" li 6-J . l5F. ..'Jt.i.F li . suatu Dia-lahYangMahaMrndangar Allah.] { @.-f ' c iti"t.2 qz t .Jctry-'.r::]i 6rJl i:K aj':. cara seolnholah antaramudnttantaradia adapermusuhan telnhmmjadi temanyang nngat setia. 'ro.6L6:@). . -(.(Fushilat 33-36) Qa'idnhAhlus Sunnahwal lama'ah . tz q.t-c C 4 =\ Y:i:itu'uii $r. .. mengerj eru keryda alan ng yangmeny aku termasuk ordan berkata:"Sesungguhnya shnleh diri" Dan tidaklah sama ang-orangyang berserah (kej ahann itu) dengan ahat an. .Lk*uy @4+t .z '. Tolaklah dnnkQ kebaiknn tiba-tiba orang yang maka yang lebih baik..ti .t y .s./t. <tii:.-/ ir @ iyt=.Jl .SL. i"Ji tt?.G>C Sf Ft .

| tfl Ad*.f{ry y d or* F:rqf f .if1r 4ry4 Ary..f:-yd Fh'1'i'. .{ trff t1'* ) *1. a - r rf #e@ t#rA:v*t*t'fr [V.*t'fi r'Bql pt{eni uep Buel qely .f :Sf tt'ttt'rryfgt*.'C'*.r.1i.f* t.if..r' tl lwt:i#*.EI' -:t] -lr- f '.""Tiit?...ry@M$ctrytr# . .HlndS unxy orxuo twyo rnyq lla s!g.tyrfi*tfrC@tF t€ tr.t@ FHr -/to:t' r-.W.yry b1l q-t'&'tdqd"fls{:fnr .f tf.. .ft'. | {..rqpetuqv t4pnd1bel rrrelsl F.:}.f.I{t.ft t$trdlr. 16 f * 4t( ffio.ilr*x.M*'-tfn.ft qeddnrnel u.ffi'fl4frtt':.aryff'S|{#t4|'-.

D emikianlah kamu daripadany mmyelamatkan agarkamu a kepadnmu.bertaqwalah -benar anganlah a. umat segobngan dari yang munkar. Ialu Allah kamu telah berada Ala. Adnpun raslanlah admbdisebabkankekafiranmu mer ela orangorangyangputih buserimulanya. ayat-ayat-Ny lahmuterangkan a l<amu adadi antar at petunjuk.padahnri yang di waktu mendapatsiksa itu ada mukayang putih buseri.Adapunorang-orang "Kenapa (kspadn mereludikntalcan): murammukanya kamu beriman?Katena itu kamu kafir sesudah itu" . ketikadahulu (masa lahiliyah) bermusuh-musuhan. Dan hendaHah mrndap mmyuruIt yongmmyerukrydn kekiil<fri. yang berat.kepada "Hai orang-orang yang beriman. lalu mmiadilah makaAllah mempusatuknn a. nuk. dan adapuln muka yang hitnm yang hitam muram.Dan merekaadalahorang-orang aij anganlnh erupai orang-orangyangbercer laffiu meny yang dntangketerangan sesudah beraidan berselisih yang jelaskepada Merekaitulah oranS-orang mereka.n di kEIQI dalamrahmatAllah (surga). Dan bnpeganglah beragama (agama) dan Allah. tali kepada ianganlahkamu berdaningatlahaknnnikmntAllahkepadnmu cerai-berai. dan kEada-Ny taqwa Allah sebenar i sekati-kalikamu mati melainkandalam keadaan knmu semuanya Islam. yang ma'ruf dan mencegah I<epadn yang beruntung.mereka berada (Ali-Imran z 702-1071 ilalamnya. hatimu. Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah . dan saudar yangber Allah orang nikmat kamukarena di tepi iurang naar.

t'{r. .1-.'tr r- - 4!l'fll -'r =. glq@) ttr'''re:.uasraq qpnd Sued e>1nur. . . eleTraq urel Sued uep seqqv nucry . e{o rr# te (-" cJ-(1.l"rlil$lljil ledueqas (/0I :u€nul-try)' artuwo1op ry la4alnpt -aw!@8ms) qoltv $wqat woppoponq alanu o)ptu 'artua4nw uasnqryryd8uafiSuan-3uunundapy.elutl..c_..nn U 2 *n:# *A .{t#.eruefprvr .r'o .R{pqs qe1a.-. t P o c.tA+ry'. ..plqr1tleqe1epe urel1r{Sued e>1nu. .r .f .qeqs ulplpp rp up{le^pr\rraur f qelal ur{snhl werul Suedqrpeq q.awal lam\auuns snlTv qappx . uolSuepas qe.r'\l agtryftn|{#f t*"rvdrb : lede erequraurnpTlaquerpnua) -ru4nuad8ur[uu-But[uat4atapaa4anu"o : fuervreqlSuelua] epqesraq neN Irep gqeg{V ffi r{etuerrln nqv lrpp IZpFrrnI qalo ue>11edervrFrq ' qebrg uep qe. 2a( ..vreq>1 uee uoloa r*"r""r". 'l ['nt. -2 : m IqeN ppqsst{pppe eduerelue1puDI -ledemuatu qeial ueplngly elndnlr8aq.Ta.lrreJnru qeuunssngp qeppp lnqasrallede urepp .'e1e>paq ppurqv tupurl {ue....

Sedangkan terhadap golongan syi'ah beliau membakarParatokoh-tokohnya dengan Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . mereka berbuat bid'ah lalu mengkafirkan ahli bid'ah lain yang tidak sejalandengan mereka. meluncurnya "Merekn Islam orang-orang membunuh riwayatlain. Mereka juga mengkafirkan ahli bid'ah lain yang tidak sejalan dengan mereka. bacaan dibanding Qur'annya kerongkongan caAl-Qur'an namuntidakmelampaui meluncur dari Islam sebagaimana mereka mereka. mereka telah memerangi beliau dan beliaupun memerangi mereka. berhala. serta menghalalkan darah dan hartanya." parapeny embah namunmembiarkan Khawarij adalah fir qah(kelompok sempalan)Pertama yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa yang telah mereka kerjakan. mereka mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah serta mentaati Allah dan Rasul-Nyu. Bid'ah pertama yang terjadi di dalam Islam dilakukan oleh golongan khawarij dan syi'ah. Adapun ahlus sunnah. Di dalam anakpanahdari busurnya. Beliau telah meniatuhkan hukuman kepada keduanya." Salah remeh rnenganSSap aknn kalian di antara seorang begitupula shalatnyadibandingshalat mereka. Begitulah pendirian ahli bid'ah. Keduanya muncul pada zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Adapun khawarij. komitmen dengankebenarandanberbelaskasih dengan sesama manusia. Alsertabacaan shnummerekn dibanding shaumnya membaMerekn mereka.

1'rerufl uep roleg nqy epedrrep nerlaq ue{eueln8uaru t{Iqal Sued undeders pryf -uaru {n+un ueTqelutJaruarue8n[ nerlag 'rJrp uDISoI -olaru Fseqraq erp efes edueq '..reurll uerpnrua{ re{eg nqv qeppe edurqe5lqplalasleum {req-4eqag.^..com Y.e1e1 -raq np{aq eaqeq ledervrrr >ledueq urepp ne{aq rrep uopedervrup qpla..wordpress.^' 'sAuLlqeqsruelep rp nertaquep ue>Fpfpmlraru qplal lrerptng{V epdnlfag '.^.eqes urq qeilnpqv qnunqruaur {n}un seJa{rsraq nerlaq uep rde .vVVVVV |^'^'^.t[vpuollamqouuns snruvTapryx (r) (r) (l) (l><t)<r)(r) http://kampungsunnah.

shalat'ied dan shalat jama'ah. maka ahlus sunnah shalat di belakang mereka. Apabila imam tidak menampakkan perbuatan bid'ah ataupun fajir. baik shaiat Jum'at ataupun s h a l " a tj a m a ' a h . Bahkan kaum muslirnin setelah Nabi mereka senantiasashalat fama'ah) dibelakang seorang muslim yang tidak terlihat kebid'ahan atau kefajirannya. i n i a d a l a h k e s e p a k a t a n i m a m madzhab yang emPat dan juga imam kaum muslimin yang lain. Dan tak seorangPun di antara imam ulama' yang berpendapat bahwa tidak boleh shalat jama'ah melainkan di belakang imam yang telah diketahui seluk beluk tentang dirinya. Akan tetapi jika diketahui bahwa imam adalah pelaku bid'ah dan fajir sedangkan memungkinkan baginya untuk shalat di belakangnya dan memungkinkan pula baginya shalat di belakang Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .PASAL AHLI DI BELAKANG SHALAT HUKUM BID'AH Di antara prinsip ahlus sunnah wal jama'ah adalah mereka mengerjakan shalat Jum'at. Mereka tidak meninggalkan shalat Jum'at ataupun shalat jama'ah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah di kalanganrafidhah dan-yang lain.

prq rTqe .eureln qnrnlas ledepuad ue{resepraq 4[a{ uep qe.qa.qedgqegzperu ledepuad qe11ul'qes dela1urnru>leur leler{s Emqeq nurl qqe ue>ledueqa{e{eur .qeJr-ueH nqy .rdsal ue4ledrueuaru Buedeferqalo 3ue8_adrp ueqelurrauad trsa141 rra8au a4 Bun[un1 -raq bnzrel4l tnq uewsln uep nruv nqv e1e4pl ervrqeq yes {epp lp1er{s ledepuad:aq Suedtmd.1e.eruep 'npqaq Sueroas{ep1.M SuaYalag tQ pp\s umlnH nlr euarp{ qalo .raq mqera{rp qe1a1 Bued urprur Buelelaq rr"tfifffi"J . epeda>1 eduelraq Bueroasas e{Pa{ rI1I {eq lnqadu-lnqaduaurnp{aq euew Sued peruyv ruptul rrpp lrTnurp qept n1Ileq euerme8eqag 'p{ns erp uep erp r{e1al SuedBuero Bue>1e1aq rp 1eua>l uolurelaru lelpqs neur {epq ersnueuruer8eqase>Ietu nsJeue^\eq ln4r8uad upreqailaq t{e1alpleTpuentr 'e>laraur ue8ueloi rp Jelprp1r epp eduel qeuuns snge luerur-ruerul IJep urel Bued uep .uprrJeTa{ epeda>Iue{snrunraf -uaru ledep 8ue..urn{ 3ue1e1aq p (undqelas) teler{ssnreq erp e>leur Sued urel ledrual epe {epp leleqs ue1>1e8auaur '1e.r.urn{ ue>18uepas e{ga{ rlradas nta{undnile }e1eqs qe.eds qeqzperu IequreH ulq peurqv 'ge.{ueuqeqa{ uerrlp lnue8uad e8ni e4ar^atu-'eduueqe.e.plq r1i{e wpur 3ue>1e1aq ip uo1.euref ledepuad rle11ut 1eff\qeuuns sn1{e .tuureias ledepuad.r.relatu te1eqs Tnltm Sueroasas rSeque>1ur48unuraru Tepp e{I! undepy '(lequeg) petuqv uep I{TIeI I qeqzperu ruelep ledepuad enp eretue Ip nles e8n[ uep qedrJeuel{uep qedr.pn !r.

Maka shalat di belakang imam yang belum/tidak diketahui keadaannya adalah boleh berdasarkan kesepakatanulama' kaum muslimin. dan pernah pula shalat shubuh empat reka'at. Barangsiapa yang mengatakanbahwa shalat menjadi haram atau batal ketika dilakukan di belakang imam yang tidak diketahui keadaannya (apakah ahli bid'ah atau bukan). maka berkibarlah syi'ar-syi'ar sunnah yang bertentangan dengan rafidhahsehingga ilmu-ilmu dan sunnah semakinbanyak dan dominan. Kemudian setelah kematian beliau kekuasaan dipegang oleh raja yangberhaluan ahlus sunnah yang bernamaShalahuddin. padahal dia adalah peminum khamr. anullah' alaihim. Dia pernah diiilid oleh Utsman bin Affan karenanya. SebagaimanaAbdullah bin Mas'ud dan shahabatyang lain shalat dibelakang Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith.l) Dan Abdullah bin Umar serta sahabat yang lain shalat di belakang Al Hajjaj bin 1. Diriwayatkan oleh Muslim Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .banvak bid'ah-bid'ah yang bermunculan di negeri Mesir. sehinggabeliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnyaagar tidak shalat melainkan di belakang orang yang telah diketahui keadaannya. maka dia menyelisihi ijma' ahlus sunnah wal jama'ah. Bahkan para shahabat ridhzt' mereka shalat di belakang imam yang telah mereka ketahui kefajirannya.

gZgZ qv.Lla.€ rreq{ng-lv lP^P.ryrrr slrpeH .rbes1 .*.-u€]a{s upp ndr{emrd€lal n..ndqemuelledepuaw nle8uaur relrptnl IJV e.eql uprrleraq erp e.{q€& ue{ -ledepuau rplrp{nn{V reuaqSueuatu'qelepe edupns4eyrl) (IZI:urE/uV_IV) huua maq-ua ma4op oda4 ua4ttfitlamaw ny uaqw fisulu4tSS ul.roq€lue{nq erq.'lelsnpwad) lrrqrf Ezpotl Sueroasuoturelaru Qntnl) bryoqs 3ue..erSorque{lnqa{uaw qaqvqsflv urelep rp refepl nuq 'r.eueg-1y urq p€urueqn141 uesnln re8eqas urrellSuatuerp uep rnup rpefuau1n1unlnlunuaur erpe38urqefueue8e 4eq' upp eru€ln SuedSueroSuntrnpa] r€lp{nl I -1V.eusv uep'eduqrqeqsuEI€p rp rurtsnl l qalo ue11e{emrrrp SuedBder{epp€ 1en18ur1ed Suedefudepeqral ueela3 .lreq 1qe ue€eqasuoi€lsnpuau uep rqeure8eqmnleSuau qeu:ad e8n[ erq 'qeqprJpruerpnura>1uep qedrpreT(qe.s ag.tnsn1 .. .{uqn33unsas. : Epqesraq ffi qellnlns€U eMq€qre){egnqv Fulq .{ur.eseurquad rp eps up{V.qeq u€{plp{rq.....(8ue.z 'uelesasa{nJaduadueP JnJn{ qnpnlp Sued . (gggqaqo4g rpu sv uep 29984bqvqsrlv leqrr)retrpFIAI-IVqelepelnqasra] slrpeq urpl€p (elsnpuad) qazpox-Iv e/rq€q ue{lnqafuaLu SuBroas uep elsnpuadSueroas.€lusv upp .. e.!ls f lV uepp rp edu8uplual r€luaruo{raqrrpg IpqV nuq1.rds) uprpnrua>l [rrervr.a :uPurrrJraq 0p.ebes1-s1y pn.plgqqv Sublalaglo wptls wrclnH (.tpurll nuql epedal ueTele{p e){qa)'ndqe^1vr eMeqtuawue8uapeduepedal3ue1ep qe1a1 ervrqeq nle8uaur erp eueur3uet{.rpreq-1 rp lpler{s lqv nuql 3ue1e1aq Suedelnd epe tn.. .sel I urq preqll rqv urq relqnl/{lv q€lepe erq ...oIqevv 'eleTraqnerlag qeqasteuaq 3ueuratr l.{uelnru eped eru.rqel uep leqeqeseJpluerC (z. (6gZlIIId qafroplg-1y utppp Ip rarsle) nuql qalo ue{pleTrp 8ue{ eduleq uer{rtuaq 'urasnH qerpp lnlunuaur {nlun qeddr.

y Jvk'ohpii 4s n ^7 -.l:-'si olt.ii Vai irri. (Merelu mengatalun): Qa'idahAhlus Sunnahwal lnma'ah . kepadnnya nlcan kpafu Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ahberhrmarr: r.1'.3"fr t rL)3 -.PASAL Seorang Mengkafirkan Larangan Dosa MuslimKarena Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang telah dia kerjakan atau karena kesalahan yang telah ia perbuat. dnn rasul-rasulkitab-kitah-Nya nulnilut-malnilat-Nya..s li a.. Sanuanyaberiman ang yang beriman. -age iiu.L.ro:. "I(ami tidak mnttbedaNya...l-r:. '4i.W iI "tV (@ [v.i fl G-.Jt] Al-Qul an yang dituru" Rnsultelahbdtrun kepadn dfinikianpuln ornngordai Raltb-nya. Seperti tentang persoalan-persoalanyang masih diperselisihkan oleh ahti kibtat (kaum muslimin).

.lo..qnuap Suoto-8uoto &uofr lrap artuonuaguowuaq qopl lttsly uuwrnq pi-1y opoday uo &uofi uaqwunyp oluopodatl 't :q€llv ueurrrJSuelualseqqy nuql IreP ulqeH lqv nuql elolrag ueP qsebPMIqv ulq pE.qaqtubl ufi twa4 apadl4uap nua4 qqtt21 wdwal 4a7-na73u7 Dw)'...uel e>laratu nPllag ZJIJ€l€laJaur IreP.'qu1vretuaru uerIJe>ia)i qII€qI Iqv uiq Iv qFax '9 eduPllpqft..llqvulq l€qBqPs qPlal qv rmueN'e{araul lSuerauraur{n+un le>Iedas 'elararu qplalas .:uolalaBuaw ularau uop '.. 4unloq8uau opnw)' ali11-ytsat-1nsol /unN-Pltolow-1oylolou' uopafi p-qoy4-qzl!4 4aty opodq uowtraq 'ofru-qqu>I ' optduo.naqwal :(aopnq DIataW) opadq uop !tu04 qqay ofr twuy qnpundwy.' SuBluat qDIEde'ftre..... tlapl uotduaSuaw uPp slrpeq .ah51-lttsat-1nsat Dpnw :ublup9uaw lrulrx..nfi57 omluo uolopaq undSuotoasas lnsar-Ftsot trnp (urol&uafiuoBuapS -opaqwauyop7 !lao2.t\v tp1..'.ol .^^PLI) 'wrlsny{ wqPqstuePPtedPPFl IUI LiulurlJraq ..es'rsgTlet{.BJeInlD{ rJPPUarp urEtur-tueurreJPd Sueroas r{ples qIIeqI IqV ulq rlv urullu{nru qe1a1 Dlararu'edurSueratuaur In4urv r{alo rSueJadrp rqeN uep /rur urelq rJePJnJ ue>lr{e}ulJatuaur elpl JeSP ue8uolo8 undepv -rmlau qelal e>laraur'frrervreq>1 ueqeFsa{ euarDl ueurraq SuedSuero-3uerorundule -8uaur uep lnqasral €.eureln ueP uLIqEl'leqeqes ue8uep>1 'unPilseu Jn.*or1 unp nBuap rutaa. '. :(u7p uup'.aI lqeI -IV eMqeqqHPqs-qsvrueiePIp ue{lnqaslp qelal (s8z:qErPbeg{v)'. \a.'ullpl pdwat qul-na4Bux TIEIIV€I€l i '(s8z :tIEr€bEg-lv) ".38wts..op ue{pqe8uavr aP.4 lwq uap'n8uap D q aYa qurun duv. alorn uo1apaq (ulal &uafr und8uanasas uuSuap) 1p'lenQJad DIaJaur Sued .

Dan pada umumnya mereka jahil tentang hakekat apa yang mereka perselisihkan. Para sahabat memerangi unfuk mencegah kedhaliman mereka dan karena mereka' adalah ahlul bughah (pemberontak) dan bukan diperangi karena kafir. kemudianbeliau ditanya. kesalahan dalam masalah tersebut adalah siapakah yang paling tahu di antara mereka? Maka tidak boleh masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok larn. Mereka memerangi khawarij tidak sampai menumpahkan darah yang dilarang ataupun merampas harta kaum muslimin."Orang-orang munafik itu tidak berdzikir kepada Allah melainkan sedikit. Yang benar."lalu apakah mereka munafik?" Beliau menjawab. Lantas bagaimana halmya jika yang mengkafirkan adalah ahli bid'ah juga? tentu tingkat kebid'ahannya adalah lebih berat.yang lain tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Untuk itulah tidak diambil tawanan ataupun ghanimah dari mereka. sekalipun nyatanyata telah berbuat bid'ah." Qa'idahAhlus Sunnshwal lama'ah . Mereka masih menganggap bahwa khawarij adalah kaum muslimin sekalipun diperangi. Apabila terhadap kelompok yang telah ditetapkan kesesatannya berdasarkan nash dan ijma' saja mereka (ahlus sunnah) tidak mengkafirkan sekalipun Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk memerangi mereka. akan tetapi mereka (khawarij) berdzikir kepada Allah pagi dan senja hari. apalagi terhadap kelompokkelompok yang menyerupai mereka. tidak halal darah dan hartanya.

4 r F\ erv rlo.epemlfeq 1pqeqlnq{raq e4ta{ epqesraq urzt ue8uapue{ulelaur ffi tqeped5l-1nsey uep qe11v (Ldusedureraur 4qrm) Ie1eq {epq'tne1 8ueduer8eqas r8eq ueJeq e{alaw ue}ewJor{aI uer8eqas sele uep epeq'urrutlsntu rune{ qeJep'efuresepepe4 .1 .' 1'6'lt .to t / /6 a zzt / t €*.f tfr 'l t . auaunSoqas wlaTs wlqlYaq'url tyfi y lql c-s7.". : ffi IQeN PPqPsIag o. "'* ztr .i o' ..rvre6 nqv upp rurtsn4 /rr€rJplngJvler(elrtr sllpeH'9 uapa1!4 uao2zt uo4tpquas lolq!4auuwruSaqas l uDFnLou ppqs odmsSuang. rC c'3 ...J {i )o.rq\{iryyFtfr : epqPsraqrqEN uopaunl 'qatap 1n33ua8 u....uaSuan7 uxFnry Suatg ua4t{ut13uayt1 .elolraq neraq 'IzpIturIJ uep ruIIsnI lederttr sllppH '/ 'pn..'uPs€q sllppr{.'').n tz/a. .9./o. - 15.i A'r(!^--Tl .'artuualawnqal -8ww1 uuruq uruy 8uafrurFnw sar) uqsnw dagas.'t.r' .6 ./o /( lartt / /o ( frlr4^<J 5''*-.a in i-1^J c{-rr(-J . St .. .'.''. f irt rrf {lrt f.- :. !u! ualloyualnqlp uop!u! uanbl uaSau '!u! uaq afiuwotutlauawm&uqas uoqq sow wan1 lp uallbl uawarolp4 uap uuaq't1atapafru4n&8unsag.t..{r f f Tec1S.

ulr 1r7V "Apabilaadaduaorangmuslimbertemu dengan kedun danyang terbunuh a...dalam kita.1 '-tv1f\.r'rn."tt Allah dan Rasul-Ny perlindungan Beliaubersabda: 'k.." halnya selayaknya tapi bagaimana sudah membunuh " Belinubersab da: "Knren a dia dm ganyang terbunuh? pula.ijr JGt. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim 10. t'y'+ t)r> j .:ji &-srri1 r*.ja 4/ .Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah ....' .) Aya:-lts .g*4:.. NtJy'tV ." Wahai Rnsulullah.'4iGJ.o. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Nasa'i 9.6t 'Ji.t.t o. makn yangmembunuh pedangny yang tanya.( eJ"tlt. yang mnnasebagian yang lain. ! "Ianganlah adakeknfr ansEening galku ali kep knlinnkemb lehersebagian memenggal nanti.EGid @."tol Beliau bersabda: 8.. ber Sahabat di neraka."st saudaranya untukmembunuh bermnksud Beliaubersabda: . makadia adalahmuslim yang berada a.o.:r1 ot7t.

{'\=.f.{e uelPlng{Y lP{e..'uuplnmdwaSuaw qufionqn qaptrulv qnSSuns' nuolnsas a.1.raquaur {nlun qolal I {npnPuad €ppdD{ {srern[ elrue/uSueroas JeBe snln8uauruep lerns uelrEdruesrp srinuaur eraSasqrLIleHe)Iew qqahl uEunllPuaw Inlun ue -deplayaq qellnlnseUplqa)'qe>lanl lp pupq uep {€ue-{eue qelepe qn{}pH'qELr utlptLurlt\ q.rlrruatu8up^{ urrrleqnu 1eq€qes -IV lems ue€lnurradlnqasraluelpe[a13ue1ua1 qelunrnl'71 1e..vrrr slrpeg'11 -*- .. 3un4 apad da& 'afiuatopnas apadaq awlraq wqsnw SuanasDfqadv..rtr?. : epqesraqrqEN uDuerq Suero raqal F{nd n>1e E{etrAt .g -aruEp€dal uoFr{Ell.qe.'rur >TIJeunu qpeH ulq Ppeda{ qPllnlnseu IeqeM..rr.'uaur{nq npoqn\ap\qawtlaflv wu!asqnqq w4 umpnuaY Suon d watup ropag nuq uup fi)t! up afrut1n3&msa 5......'ofiuanpa4 ualu fi qas n I uwlnlnI oltw .r t{9rr:6 )Zyl .e11eg lqv qeqlqlPqx urq rPurn qalo uDIelDIIp euPtuleSPqas /urpl 'edueuarB{ JIte{ rpufuaru Teplr elp p{eru urlsnru uDIJTJP{8uarunelP qnunqruau uerpnua>l ue{[/r>Ieuaru tuPIPp qelPs SueroasaseIqPdv 'qTqeqs Suedqrpeq qPlpl-qPlpt tuelPp ledepral s4e Ip slrpeq-slrpeqqnrnlas ueo onluu ry ryt)sqalus ..t{a4 p4u1.flF -li. i.'.

Masih disebutkan dalam shahihain tentang.. ap aknh engknu membunuhny a.Hadits ini terdapat dalam shahihain.maka beliau bersabda: fir !t '4i is G'r.ah . Begitulah. bahkan Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka semua denganjannah. di antara mereka yang turut dalam perang Badar. Lalu Nabi mendamaikan perselisihan di antara mereka. "sesungguhnya engkai munafik".cl s" WahniUsamnh. ^isi. "Sesungguhnya engkau adalah inunafik sedang kamu berbantahan tentang orang-orangmunafik. ada yang berkatakepada yang lain.".Namun Allah memberitahukanhal itu kepada Rasulullahffi lalubeliau perintahkan sahabatuntuk mengejar wanita tersebutdan mengambil surat itu.. maka bertengkarlah antara dua kelompok.mengucapkan la ilahnillallah?" Beliaumengulangulang sabdanyahingga Usamahberkata: reka tentang rencanaRasulullah S tersebutagar merekaber_ siap siaga.. namun Nabi tidak mengkafiikan kelompok ini atau kelompok itu.setelah ia. hnditsul ifki" (berita dusta) bahwa Usaid bin Hudhair berkata k9R-ada Sa'ad bin Ubadah.. Hadits serupa diriwayatkan di dalam shahihain dari Usamah bin Zaid bahwa beliau membunuh seseorangyang telah mengucapkan la ilahn ittaltah dan Nabi menganggap serius persoalan tersebut setelah sampaikepadabeliau. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama.

- ft " i^ .. . t ..)1. _ . / . r.-rb. ) ..f : !*.T .'n r.' f. ilii iJL)Li i.. q b. . uwDlnwSuan-&uato Wfilffi@F[rr"''-..4ttfi Ij. . 1fi'lrj .'a . W ruH# -E{ ua&uanl wtFnry Suatg ua4t{a49uaytr -?uop9tla1t?uand ayawurul3uafr ua9uolo9 dapatltaq anpaquop nws qaps ahnrua wnqnq ny uaSuolo8 a4tl'afruanpillutoruaqupblruwapblow Suandnq uap ua8uo1o? onpopaory[uoe. . .t-_ ct-.tntrnqfp lepu re8e) edul4p €unpr4laru puare{ ueldecn8uaru lnqasra} lepeqeds {epuaq Suero pmqeq elSueserdraq ne{aq uerptuel eduqnu -nquaru ue{qaloqradrp err8uaw qptuesn euarp)i 'qereJe{ undneur pfup nele'qeruesn sele (qnunq ue4qnlefp {epq ueppuraprmureN sepq) rysaqqb .* ^..ic'o t-a.6'^#tfi+-1'n ))^rt "in > ! .i^ ..9r.7 !\fi rm r' ) : ala/al qeIIV uerunJ euerure8eqasurunu{nru uep ulrurlsnru re8eqas Suerad de1a1 elararu unweu'edulesruras u€p ulJJIt{S '1ewefSueradrrre1ep qradasurel Sueduer8eqas rSuer -aruaru uer8eqasrmdqelas Jeps ered qeprlSag '(. I .7.t'rtIluQi> ua8ua-ua8uonq nlv.f ..'u1 ttL ).1. t rt z ol r*o . "fl Tizttf 4 #.-frttf . uaFl wnpq Dp afiuan4as )i 'l d r-f r-rr rf sia '41 )..

sekalipun mereka saling berperang namun masih tetap bentrala' satu sama lain dengan wala' dien. Disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa Nabi 49 memohon kepada Rabb-nya. menerima kesaksian sebagian atas sebagian yang lain. makadamaikanlnh antara keduanya denganadil dan berlakuadillah. dan sebagian menimba ilmu kepada sebagian yang lain. guhny aAllah menyulaiorang-or Sesung angyangberlaku (Al-Huiurah adil. menjalin hubungan pernikahan dan bermu'amalahdengan mu'amalahsesamamuslim sekalipun ada peperangan dan saling melaknat di antara mereka. tidak bermusuhan sebagaimana memusuhi orang-orang kafir. agar umatnya tidak dibinasakan dengan bencana secara menyeluruh.jikn golongan kepada itu telah kembali(kepada perintah Allah). perintahAllah. Oleh karena itu. dan Nabi memohon kepada Allah agar kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh-musuh di luar kalangan mereka. saling mewarisi. mereka tetap bersaudara seiman dan Allah perintahkan untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka dengan adil. dan Nabi memohon agar tidak ada peperangandi antarakaum muslirnin. sekalipun mereka saling memerangi atau saling memberontak sebagian atas sebagian yang lain. maka Allah mengabulkannya.an yang berbuataniayaitu sehingga golonganitu kembali. namun Qa'idahAhlus Sunnahzaallama'ah . 9) Allah telah menjelaskanbahwa. maka Allah mengabulkannya.

.optaq neqag dal Sunputpa [am apu .'nw f v rt ' i'o .J n o2 !.' e.r*i^."'nuo4 sary.T. .'epqesraq qazpaunl uap 'nwapada4 ..'uru1 -aqastusutnSaq apada4 apadq nwfil luaSaqaqas 8uafrS ua7uolo\ Yut1us uup @a8uuruaqaq uayusanui -ua&uo1ot ue na1v...nf f.:Uopolnwy.oq tlanv opodax ffi lQaN 8uurtua8atl (S9 :ruE..r'4o -qu{amapadaq nerlag Sunpurpaqn4y .nyt1-qa Ttapnula"...rfu *+'-1rr{'A-g^f {' )rf "'- lf -f e } q nYy.] -.uV-tV)..g. -wtnSuawynrun asarcUaq 8uafi atq.a. wapp nwa4 uaytndwucuaw [r5nJ:o'...r.'ulel pures nles ueu€Me1ue4rpe[uaw uep urei Sued uer8eqassele uerBeqasr8uerauraurSurps uRurlsnru urne{ op[ genral eduqnrnlas uolqep8uaur u88urq e{alaru s€lE unuqsnru runel Jenl rP qnsnu ue>les -en8uaur ue>le{epq qEIIV 'ueryequSuarune{ag 'eduuexlnqe8uatu qellt/ .nwlTnl aamaq t" € jt? 4.f)e"nd..* : lede unJnl e>I -rla>l €^rrlpq ureqlqeqs tuepp upd ue1+nqasKl .

l. t. lt-t.j€Jt "Ilendaknyakalian berjama'ah ilan tanganAllah di atas Al-lamrrol1"t3) Nabi ffi bersabda : -ilJi op rj.Beliau bersabda.. tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadapmereka.Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah(terserah) kepada AIIah. ..) .t2 '"t:"... t. 1..t *s >t}t e crAi:'tr 13.- 2.: orffi-i."dua hal tadi lebih ringan. kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apayang telahmere(Al-An'am: ka perbuat"./ \j1 \:t+1 i<a> tt:7. At-Tirmidzi berkata "Ini hadits gharib" Di dalamnya ada Sulaiman bin Sufyan yang oleh Ibnu Hajar dikatakan di dalam At-Taqrib"dha'if' t.lJ"LJr * +.-'o$yt*.ljJ I il." Namun demikian Allah memerintahkan kita untuk menjaga Al-jama'ah dan menjaga persatuan serta melarang berbuat bid'ah dan berselisih: 'A C e. F il.?. r' o t.ili vJy Il"r.-n)n'-lrt. qr"e.Vt .c( o. .s v. #" ? $ .-!'i "Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanyadan mereka(terpecah)menjadi beberapa golongan.59) Nabi # bersabda : l.

.urn{ lepqs ueTefta8uaw{qun rmu[sntu urnuT elo>Iruens e{eIAI rp pperaq DIIIaT ruqsmu de4as sele qrfernt $.'rur elogaq nerlaquep rzpruurl ledealu qrpe11'91 qn{eqsueseqq1ppq.^i 'ill? f ..{u1ep -uaH 'e>Ia"taru euresJaq ge.aua [n g da7a1 'p^uuelwqeqsuaw nerlaquup rul{eH /upqqlH nuql'l.. ...-.es€N'p€urqv'pn lre6 nqy led er"rrr sllpeH'SI {V r..'tttpuanuau 3uafr aquop us8uawaw ala8us auaw afruaqapSus uap aqwopasSuawaw -ru8aqas usnuuw as8uawaw uupfis artuqn&&unsag..1e si r(.plq edqnq -unr qe8aruatu {nlun edurSeq uendurerua>lupp u>III uep 'edule>lSue8uarrerp edu4epuaq p>leru'etueln &nred Sued Swro rmrrqsmu urnol ureun lulSue8uaru ndtueu {epir ndurBur elp e{II 'efuue>1ef. udoppuaq e{eur n[a{ ue4epuq uep qe.qnqup uary[amaS qa.eruel lelpqs uep le.ra8uaru Sueroasas epedal ude ueTueqaqurau er Suud {epq qe11vDIEru'ndureur {Epll p{lf'eduueqn>lelaruErp edtr4epuaq e>Ietu'eduuelsnrniaru uep uolJeuaqruaur urp1ep {n+un edu8eq ueltplStrmuaru uep uu+psasa{ eperaq e araru uerSeqas leqrlaru eI e{II'edurqnsnur -atu >lepq uep PTaJau epeda4 .v)itg2 : PAUEpqPS UPO ou'4na! qrqalSuato anp dipautal uap Suan n\os toqnfiuawua1art<.rep qr. tv ' o :' ierr..req8 uelef uep .ele/vrraq e.:c ry-tf tr.

Hadits riwayat Ahmad.r. Namun jika selain dirinya mengangkat ahli bid'ah tanpa persetuiuannya 15.maknpilihlah yang palingfaham tar tang sunnah. jika dalammasalah hnfalansama." . Abu Dawud. Sebagaimana sabdaNabi dalam hadits yang shahih: "Hendaknyayang menjadiimam adalahyang paling faham (hafal)tentangAl-Qulan.i'&. hendaknya dia meninggalkannya.. 'hadits shahih.ia mencegahnya.n6l Maka jika dengan meninggalkan orang yang terang-teranganmelakukan bid'ah adalah lebih mendatangkan maslahah yang jelas. a74r Gtjts oy Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . maka shalat di belakang orang yang paling faham dengan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya serta lebih bersegera melaksanakanketaatan kepada Allah adalah afdhal (lebih utama). lika dalamhal hijrah juga samn. lika dalamhal sunnahsamamakapilihlah orangyangdahuluberhijrah. sebagaimana Nabi $ memboikot tiga sahabat yang tertinggal perang hingga Allah menerima taubat mereka. Ibnu Hibban dan lainlain. Namun jika tidak memiliki kemampuan akan hal itu. Muslim. nnka pilihlahyang leb'htua. At-Trmidzi berkata. Ibnu Majah.tir.

.plq {qe r{pppe prp p{eru '(ru.prq ue8rnp qe.{ueuare>1 eduleleqs Suep8uaru uutpnuo'a4n[a{ ruerul 8ue1e1aq Ip teleqs Sued Suero depeqral 'qel Suedqe.(ur8ueln8uaru npad {epq e>Ietrr'eduuBnd -uerua{ repe{ ue8uap rensas leleqs Sued eders8 -trprpqqeppe .'qp.unynH Suaqualuasala [rng qelal elp e>p[eduleleqs Sueln8uaru >ln]un edusele q1[em{epq e{pur rnzpn uep Suepq8uad epe nelq 'u€rxnuaPueepea{ urePp leleqs erp nPI nqep uep ne uelledepuaur >IepeSupdeders8uereq ueq'ueur8uoo1 wnwafraq uoln{elaw Sued Suero {ns lnlel euaJe>l -eurJal'e..prq{qouau qepl q'uelesasa{ uep ueqopoqa>lrrep pn[nrvrqpppe edu8uelelaq rp qe.erueln ledepuad enp pr€lue Ip Wgpr{s 3ur1edSued qep+I {nlufl'eduuendurerua{ rppe{ ue8uap pnsas ue>lpue$Iplaur qela] e4pa{ edr4epqs r8uelnSuaru Tnlun SuBroasas epeda>1 uelr{plurr -aluaru {epF rle>lasevrus alalal t{ellv ueP qE/Prq lqe nete nlu{vtevn Suoplaq rp eperaq lepqs eTSa{ edulepqs Sueln8uaur )tppp teqeqps ered qpqas 'lnqasral pretuu rp rnqdseru 8ur1ed Sued ledepuad enp q€Lrul . SuBdeueune8eqasFqureH ulq p€tuqv tueu{ upTqeg 'er(urelnduaru {epq DIaJaruJesaque€eqas unur€N 'eduum>1nq Suelual ledepuad epaqJaqerupln e>Ieru 'e.euref.aJt[a{ vnevrr euare4) r8ueln8uaru udulepqs Suelepq Tp lppqs 'e1eryaq snpqv qalo ue4ede/vq4p SuedBders8uereg.reds qeqelsetu epp >lepll uelSuepas .raq {epq Dleur lnqasJal tueu4 ue11e88tmraru e>pf qedr...

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Amru tidak shalat sedangkan Ammar mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah sebagaimana berguiingnya hewan.Driwayatkan oleh Abu Dawud. At-Tirmidzi berkata "hasanshahih" sedangkanAlHakim berkata "hadits shahih" 20. Ketika Amru dan Ammar sedang junub.1e)Demikian pula seorang wanita sahabiyat tatkala istihadhah. yang mana aliran darahnya deras namun tidak dikenal (bukan darah haidh) lantas ja tidak meiaksanakan shalat dan shaum.Hadits riwayatAbu Dawud.18)namun keduanya tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. Muslim dan Nasa'i 19. Al-Hakim. dan yang lain. barangsiapa yang meninggalkan shalat karena tidak tahu akan kewajibannya. narnun muln ketika Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulanginya. Nabi tidak memerintahkan beiiau untuk mengqadha'nya. Trrmidzi.20) Dan orang-orang yang makan di siang ramadhan 17. Nabi tidak menyuruhnya untuk mengqadha'. maka tidak ada perintah baginya untuk mengqadha'. Asy-Syaf i di dalam AI-Umm. Al-Bukhari dan Muslim.Diriwayatkan oleh Malik.lT) Bahkan lebih dari itu. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . 18. Nasa'i.shalat sesuai dengan kadar maksimal kemampuannya' Telah disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa para sahabat shalat tanpa berwudhu dan tayya'Aisyah kehilangan kalungnya. Dan Abu Dzar tatkala junub dan beliau tidak mengerjakan shalat.

'?" 1 t 't :1ederureq'tuatu w€r'p ruIla{ e{aJatrr euare{ . Ifr bt( t l€ vr1 -r&-') [rr'r: "r 4c=5.uqpeb8uaru >lnlun eduupedal ue>1 'ue1rq Sueuaq rrep qqnd Sueuaq -gelurradrp >1epq exaJaureJplue rp Sueroas rBBqsetaf redurus .!et'.1 : PpqEsraq rq€N e{pntr 'ueqnSSuns Sueuaq qplepe lnqasral lede trrppp (Sueuaq) iquq.-lv 'u4lsnN 'yewlng-lv qalo ue)llE{e^rFlc .IZ '{sqef 'dsqef quq qeuarz ultnuqnl l InunuS uepnes qurq qeuureg qpppe lnqasal qeqpeqpsl Sued elrueal uelSuepag'.rr'eduurneqs . l.neqaquEp rzpFtulf. pmqeq e4Suaru p>laral4l 1491:qurebeg -1yy 'n[a{ nfun'wottq Suuuaquap qtqndSuou -aq nwrSaqSuang a&Suuq qalunurw uopw uue..T .cr{{t1ryWIfrb4{ ( ' ..elD[raq rzpruull-lv uelSuepas'efuuelqlqeqsuaru peurqv ueurl 'eduuelueseqSuaru IretplngJv uep 'rbeqreg nuql'zpmu11'peurqy {V'u+pH{V'ruqlnbn:eq-py'qefeyl -lppr{s rufla{ SuedSuerg ..Wr{ErIs uEseH.'Sualsafru18uotaq1 ryqnd uopuopu afiu1da1a81wailuualaw.Eqpeb8uatu qnrnduau e)laraw rqpN unueN {nlun {€pF . pn$pwtp&uatr.

Para ulama'berbeda pendapat tentang apakah hukum ditegakkan atas hamba sebelum datang penjelasan baginya? Ada tiga pendapat. Nasa'i dan Tirmidzi. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah ." Pendapat yang benar adalah apa yang ditunjukkan di dalam Al{ur'an : berkata'T{asanshahih" 22."tidak" adapula yang mengatakan. madzhab Ahmad dan yang lain mengatakan. Muslim. 23. tidak diperintahkan untuk mengulangi apaorangapa yang telah lewat dari shalatnya22)dan orang yang shalat menghadap Baitul Maqdis yakni sahabatyang masih berada di Mekah. "tetap ditegakkan" dan yang lain lagi mengatakan "ditegakkan atas hukum yang awal yang tidak dihapus hukumnya. Beliau wafat pada awal pemerintahan Mu'awiyah dan hadits yang beliau riwayatkan sebanyaktujuh hadits. Habsyah dan yang lain setelah dihapus perintah tersebut dan kiblat beralih ke ka'bah. mereka tidak diperintahkan mengulangi shalatnya.Orang yangburuk shalatnyatersebutadalahKhaladbin Rafi' seorang sahabat Anshar yang mengikuti perang Badar bersamaRasulullah dan ikut perang |amal dan Shiffin bersama Ali.D Sekalipun mereka lebih memiliki u&ur dari yang lain karena mereka masih berpegang dengan syari'at yang telah dihapus. mereka shalat di atas bebatuan hingga datang kepada mereka bahwa perintah menghadap ke Baitul Maqdis telah dihapus hukumnya.nya.Hadits riwayatAl-Bukhari.

' 11"1r (g9I :. .rr -.. : ue{lnqasrP ujerilqeqs urePp rc uV).ursI-IV) snqnSuau qazpu8uaw Suanas twux wnpqas .it :'a : edg-uew. fl A.rqueq (gI:.. adats&uang..DW).n ._r 'e..lnsu t ufitrc n1nrp lnsa LpnV qtllutqwau arcnuaw 8aq uasap 7apnsas n&a uapSurnd uaqwad apalaryl uliadns uapanqun7 altnq umaqund rclaps naax (sn+n Dla..'uaqa8 ru|uqas andufiusnrytp fiqa4uaclutrit uapSuato lttsag -asas qap ry4nslp t1tqa1tuali 4anv uap mzpn oprlll. qice r{-. ". lnso*1nsat .'lnsat uaYa4ap4 runx uop 'uru1Suun osop In\ruDu pdap >1up11 asopfiq 3uafr Suatoas uae'utpuasartutttp qasasnI ap nrtuqn&8unsas a4aw$lsas 1uaEnn71tSaq uap :urpuasafrutnp(uaryurapsng &uafradus8uaraq u4aw t(qal lnlun nr lanqnq ary afruqnSSunsas pnqtaq ua&uap nnsas 3uofi.fdep - .1 .-rr.r. 1y 14afiapy1 f n:f. . T q .t.-/ ) 'ltf a" .@)[r(-r'''11 cfr {r a .psINt.wrclnH Llapsowuaapaqra d nple uDIIrMTeuarutuepp qeles SuedSuero e{phl utn d tn qwa d uapanqura9 .t fn R d'..l#1cx 4f 1y..r .t)-ffn'*c. r':ot't] '@ P[rF -'' a rmP<r<t t .

vYY. dan sesungguhnyaAllah sebagai telah mengadakanketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.bodoh.^. '^.wordpress.com Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .^ (l) (l/ (l> rl) <l) (l) (1/ YY.^.v http://kampungsunnah.^'^'^.v. ia mendapat udzur dan tidak dapat dihukumi penentangataufajir.

le re I . e ll.. q ' qe slu p e t a ur e e dnl tp SL.rc tu' qe 4N gtly re H.m srylf Wtr>t'V*at*ffi. @i Hrs'rre:rrl &g tfr uo fftf ft 5!1ctpfrc f"tt ?. re.aasl.: la 1ue4g luu. ruF :uwul -[V) '..rad.terue ueqlslla s.t'f b rX .aq tue[. Ir-..(rfrpy epedafl vw qu.erulrel ntens epe dan (EueE a dn q) qep.&. Eue to -Eueto qu1upe lllrLul1..( uegte qas ue41pe {uaw u. (ue deqaqan) .e.rlr..rrtl uel8e qas (epd) tpprl ue p undn1uns as ue tuap ele uu:1rlqLn4a sta d ptpl t'ppll uep qellv llental qeqtuas ery1:4eprt eMqeq 'nute4 uep lruu1.nm <{-1rf.ft" f 4. epe tppl.. Eue[.: r1elllutlu.r l:l.qulny etleur tulledtaq eilatara u111g ulelas qey TeEe qas ulul tue.

dan bahwa hal itu adalah prinsip kebenaranyang diyakini oleh kaum muslimin. Apabila seorang muslim mengatakan bahwa saya mengatakanhal itu secara pasti. maka berarti dia telah merasa yakin dengannya.adz pasti. kendati Allah berkuasa untuk merubahnya. menjadikan gunung berjalan dan menggantikan bumi dengan selainnya maka dia dituntut untuk bertaubat iika mau. Maka seorang muslim merasa pasti dengan apa yang ia dengar dan ia lihat. Mereka merasa pasti (yakin) dan tidak ragu. merasa pasti bahwa Allah berkuasaatasapa yang Dia kehendaki. jika tidak maka dibunuh.PASAL Perkataan "SayaMukmin InsyaAllah" Kaum muslimin telah sepakatuntuk bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. termasuk di antaranya mereka yang Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah . bahkan barangsiapa yang berkata bahwa Allah tidak kuasa untuk mematikan makhluk dan menghidupkan mereka dari kuburnya. sedangkan apapun yang telah diketahui oleh seorang muslim dan dia mantap terhadapnya. bukan berartibahwa Allah tidak kuasa merubahnya. Adapun oiang-orang yang tidak menyukai laf.

..eruelnered Dlaralu qalo pn$Ieunp Suededy'.adas treposrad-ueposrad qeilV edsut uexele8uaru e{aratu e{eru'{epp nele eduprue qnJnlaseturJauaur qe11v qe4edeueln8eraur WseruDIaJaru'urnlaqnele ue{qelurrad ed11-pse6uep qe11vSuedeueure8eqas eurndruas eJeJas ueqrIerta>1 ue{eueslelaru qsed ereras rnqela8uaur{epE qe>1ede qepns e>Iararu pmqeqqeppe ntl 1eqruepp Jeles. qe1iv edsurue>lele8uaur Sued. ufiut1n33 UU[sary'qnsawawua4u1sadnwa>1 4 f"fl tt'l:' l* rl Ifl)io tIJy..lpttv afisu1.FS ed.. @ ) lrrvi:'r :qeflv Pletu-e}eruas qradas'qe11v eua..red)e{aJalu eduepur eped unure5l ' (r'oa-.qe11v 'ueur eueurre8eqas ubllnqasrp e/v\qeq Ft{ ueiep Ip relnduau lepq e1e>l (..a8uaurqepns qeUV PqePed (/Z :qlE{-IVl . .ladas i{elesr{aloue>Iete{Ip edes..r1 'epe-epe8uaruSued ledepuad qelepe n1r urq nluv nqy ledepuad rlnllSuaru turellSuaru .re{ ueurJrJ {ePuaqa{ ep8as Puare{qeilv edsur qepdueqrpefralnJensas uelele8uaru elalaru nele 'edupseq rsls rrep n8er e{arau nely'qsed uelele8uaur e{ns {ePrl uep nli q.relSur8uaru leqeped ryprl (bnzrel I ulq nruv nqy) eduqryeds'bnzre1.. nely'r8e1 ue>ln8errp{epll uep r{nseruaru ue>le e{arau emqeq rnqe.qe11y edsutlepqs qePns Suedq.. ry aryx u0aun33ua4 ..ps"d...zPetel eduqaloq)r./*- flllJf.ttayvafisut'wang ws a9..eureln e.epsSueroas e8n[ uep urelep nluaual up{reqa>lleure-Ierue Ier{ uelele8uaur JeleseJelue edsur uruDlmu edes.

Akan halnya dengan kelompok lain yang mengatakan bahwa barangsiapa mencela sahabat niscaya taubahrya tidak akan diterima oleh Allah sekalipun dia bertaubat. Bahkan di antara mereka mengira bahwa ketika seseorang menetapkan kata "pasti" berarti telah menetapkan suafu perkara baru yang besar dalam agama ini. namun itu hanyalah oknum dari orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang mengikuti beliau setelah wafatnya tidak pula menolak lafadz "pasti"secara mutlak. sungguh ini adalah kebodohan dan kesesatan yang berasal dari orangorang bodoh tersebut dan bukan berasal dari salah seorang ulama' kaum muslimin dan juga syaikhnya Abu Amru bin Marzuq serta sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup. dan setiap riwayat yang dinisbahkan dari Nabi ataupun sahabat atau ulama' dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan pasti atau yakin dalam segala hal adalah suatu kedustaan yang diada-adakan.mereka mengatakan hal itu karena tidak ingin mensuci-sucikan dirinya (Seolah-olah dirinya telah mukmin secara sempurna atau telah shalat dengan sempurna-P"nt) Mereka menolak kata "pasti" terbatas dalam perkara-perkara tersebut. namun kemudian datanglah seteiah mereka orang-orang yang jahil lalu mereka tidak menyukai kata "pasti" dalam segala hal. Mereka meriwayatkan hadits-hadits palsu. mereka mendasarkan pada hadits Qa'idah Ahlus Sunnah zaallama'ah .

suwq nwa4 tpluu?ua[ 'rnpuas a4anw tnp dapat4tal :quluoyuwr.r'1 l-" .{.. i2 '.y.t': *tiV 4+ef-75.ye .. 7. tr.es tasa 3 uu fi as op Suns I 7nB IN blaw lqollv ualnlwpstadwaw 9uafr adarsSuang 'afr51-t4opuaya4tp uap 3uafi adus 8aq'ny 14rnrts1 8uufi asopup&asrundwa9uauule uop 'ytnfis utu1as afiuqn38unsag. ...in ( o t)n 2.'rundtuerp ueelsnpa>l lepn Sued esop ueTn{elaru qela} erPqreraq n{}eqeqes ela)uaru : epqesraq nerlaq emr{eq ffi tqeru eders8uereg..' pnqa q q qap m :.. asoprunduu&ww uayayaryt 4a11y 1 ? /-r 4 F..l9r5f.rn$-1y ue8uap ue3uelualraqntT pq epd r8el 'elarau qptrT-qelrx uelep qe{as eruesepp >lepquep'eduue4leleMrJatu Sued nwlr rlqe rrep rmerad und8ueroas {e} Sued qeqas'ffi {elnpse6 slrpeq ue>lerueusete8uau qelepe 1uIsllpeH .ftf t*" r> 4f :leqnegaqSuedSuero-8ueroSuelual ueuuqraq qEIIV ue4Suepas'leqnegaq 4epu SuedSuerodepeqral gq (8t -uV). ". madwapw 8ua t/'f. fi nS1-aqwaq-oqwaq utH.qc)Cf A'.awN uaaun88ua4 .r1[F Crr tTr t{.. : uerurrlraqqe[V eueruSuedue.u 11 4i'.i9 { lf : lvt'.qullv nfisu1.@)1"t'..f4e# ft'J.4a@ } 1'-'.

"Aku lebih tahu tentang AlQur'an dari dia." Iah YangMaha Pengampun (Az-Zumar:53) Maka telah disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasul-Nyabahwa setiap orang yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatrya. sebagaimanaorang-orang kafu mencelaNabi ffi adalah atasnama agama. Senntgguhnya asadari rahmat terputus a. Yang mana beliau pernah murtad dan mendustakan Nabi * dan mengatakan. dimaklumi bahwa orang-orang kaSebagaimana fir yang diperangi manakala mencela Rasul dengan kata-kata tukang sihir. atau tukang dusta akhirnya Allah menerima taubat mereka. Di antara mereka adalahAbu SufyanbinAl Haritsbin Abdul Muthalib. mencelasahabatadalah sebagaimana mencela bani Adam yang lain." Kemudian dia bertaubat dan kembali masuk Islam danberba'iat kepada Nabi untuk itu. kemudian mereka masuk Islam dan baik keislamannya dan Nabi menyambut sebagianmereka. Apabila dikatakan.Apabila ia bertaubat kemudian mencintai dan memuji para Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . demikian pula dengan Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. tukang sya'lr. maka itu adalah mustahil karena celaanmereka sebagaimana orang-orang rafidhah yang meyakini hal itu sebagai bagian dari agama. putra dari paman Nabi #.AIIah Allah. Telah ada suatu kelompok yang mencela Nabi # yang menjadi musuh. Sesungguhny a D iadosa-dosa semltany u?ri mengamp lagi Maln Penyayatxg. orang gila.

.'${eq -lq8p Sued Suero €eq undue uol€lunuaur qeppe t/. Sued -qrrd.tl -MF - umlnH 8utlun&Eualtl ue8uap ffi leeN elaJueru rqeN p/tqeq ue>1e1e8uau Sued rr.'Irqseg 1y ueseH IV qap ue"4e1e1r-p uueune8eqag'eduuedepeq {ePF eI Pp{rsr Ip PPEraq eduuedepeq €rp Pueture8eqes qelal nlepaq leqef Suero SurtunSrpT{nPnfp rp eperaq >lePrre>Ipa{ _8ued uDIel^e{IP elnd depeqral {req lenqraq ep edu4teqas '...opuatu erer ue8uap teqpr{Psered epudal {req nIPIraq er qeplepuaqDleur leqnepaq Prp\reTpnrua>1ure18ued Sueroasasegqedy nele leqeqps elaruatu qe1a1 .{"t"te-21.eruep ledepuad rinp .rn4l"dplv{rlp eduenpa>1 enp €pp e{pru lloqru7lP nele qnpqrp Sued 8ue nele ueqnpnl ellqedy -ro-"p"da1 redures4epg qoqlq7 'eduleq r-lpqura{gqure8uaru{nlun {Et{raq Prp DIPrU ue{V edupqera8uau nuqeqPrp Sued ofl 1de1a1 'P^r4Eqneleuruauaru qeilV edersru 'leqnelraq PIp nlPI PAuelaJuaru nele edu8ur[un88uaur'eduqnpnuaru'ersnueut ue6 'ue1reqa{ ue8uap r-uqpqpuaruSuededers8uereq eduueluueSSuauruep eduuereqPfa{ue>lsndeq8uaru u€{e.opuaru Pilas leqeqPs qelv edersruDIaJaru ue>Ie .ntu8urftm33uaru r{elal n{V.e>1Suero epe PuPrute8eqaS'ue{nJnq€{ sndeq8uaur ue>Ientr ue{rcqa{ ueq'e{araru epedal ue4edurl pr qelal Sued ueleqela{ rePe{ ue8uap rpnsas p{alaur r[nuaur uep s{aJatu ueTe.'uelele3uaru ue8uap eduue>lnqplTraqruaru {PpIl SuBroasasedulepuaq unrueN 'Peurqy rueu{ Sued qpppp r{F{eqs Suqed Sued .

Diturunkan Kitab ini (AI-Qur.t.i !'rturI J.ini r'i :Vt 6c \ez4j *tV . "DanDia-Inh yangmenuimn taubat darihnmba-hnmbaNya dan memaafkankesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang knmu kerjaknn.lyft . 'n r. ? J.yang mengampuni dosadan menerimataubatlagi keras hukuman-Nya. J.t*@ ':.maka jika dia bertaubat dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan.. ..rj_r -r. J [r-r:."(Asy-Syura: 2s) Allah Ta' aIa b er hrrnan: *1:i .o A4i rii !'g4i.." (Al-Ghafir: 1-3) .'-.lt'-*.yrUt aJ.- 4.an)dari Allah Yang Mah"a Perkasa lagiMahaMaryetahui. HanyakEada-NyaIahkemb ali (semua makhluk) . Yangmempunyai karunia.utt=. Dan Allah Th'alaberfirman : . y 4:. maka kebaikannya akan menghapus kejahatannya.t.Tiadallah (yangberhnk disembah) selain Dia..adalah seorangpendusta (kadzab)..2 f . -I ..JJics1+tui. ..u] @'ryai "Hsa Miim. gr.kemudian ia mencintai beliau dan bershalawat untuk beliau.) i .

6wlun66uaw wfiftH http://kampungsunnah.com (nsryuPrvteq 1pPUPP (qe.e8e edurde4Sualaru {qun fpersnrraq rue{ uep Rn yollrupwnpy qedd1u4el 3ue1ua1 Sun8e Sued qepre4 Ip redureq 'qe.wordpress.plq .erue[) Suqelaq pge teleqs 1p 1n4€uad) .omqv ue8uap r{elesu ruted utel Suednerlaq unTnq 3ue1ua1 eduuellle>18uau ereo ue8uap leelueuraq qrqal .

sebab maksiat jika disembunyikan maka tidak Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama.rir"ti ia tidak dicegah dengan cara yang dhahir.HukumShalatDi Belakang lmamFajir Adapun shalatdi belakangahlul ahwa.ah.. -Dan tingkatan minimal dalam mencegahkemu_ ngkaran adalah dengan mcmboikotnva agar ia berhenti dari perbuatanfajir dan bid. kedudukannya sebagaimana orang yang melakukan dosa secaratidak terang-terangan. Untuk itulah jumhur ulama. dan ahlul bid'ah atau di belakang imam yang fajir maka ada perselisihan di antaraulama' secara mnsyhur.Jika tampak suatu kefajiran atau bid'ah maka wajib untuk mencegah dan melarang darinya..Adapun perinciannya bukan di sini tempat unluk memaparkann)'a.ah . Lain halnya dengan orang yang diam.g lair.ika dia sebagai penyeru bid'ah maki bJrarti dia menampakkan kemungkaran maka sudah sela_ yakny-a untuk dicegah. Akan tetapisebagai peitengahan di antara pendapat-pendapattersebut adalah-bahwa seseorangtidak diperbolehkan mengangkat imam dari golongan tersebutjika ada kemampuan untuk mengangkat imam selain mereka. membedakanantara penyeru kebid'ahan dengan orang yang berbuat bid'ah namun tidak menyeru kepadi yar.

r re3eqasnererlSntt*a1 ue>lledureuatuSued 8ue'ro np{ ie>lSue8uaur {epq {qun ndureu Sueroasas ' eduueleder.{n}un edur8eque44>lStmuraru{epq uep weur re8eqasedqelSue8uaru rnel Suero e4rf rdela1 e{eru 'Yn*I ueTV 'eduuelefra8uaur {nlul Ql[e.rne""p epaqrag'ala.ue8uap ue{esnJa{ enp erplue rp ue8urr 8ur1ed Sued ue{Psnra{ 'resaq wqal Sued q"b"ro"* qaioq {ePI} ueq qe8aruatu ueTesrua{ Sued ..rn33..rreds euare) rp resaq qrqal Sued ueTesnra{. ""HL1]E#J uele 'rrrpuas rdela1 e4[ elp ereJas eduue>1n1elaur uelSuelepuaru .nIDJ wawl Eua4u1ag lQ luIaLlS 'e.t"3rrap pra>1 tuetul ue{Fqurqrp Sued qatoq TePq e>lew'1nqasra1 utereqpewal epeduep edulereqperuresaqWqal uep ue{rnelaur pue81pledep leqefqlqal Sued Suero t{alo'ute1 3-uedue8uap eduu >IepFlnqasJal ruerur nele -.n{a{ ue{{edure-uaurSued Suero uelqerasrp edu epeda>1 .r..{uuopurnduraduaru uep leqelseur uelSuelepuaru 'eduenpa>1 eJelue {nlun 8ue1uple.r"1"tt t"1 .alqe11v ereJas -qleq uesnrn uelPnrua{ t}ieqP {req ue>ln>lel -radrp de1a1 4.uad uep uer$lesa>l depeqral eduueelar ne+e leleqs edolesnr euare>I uDlnq'uerelStmura>1qe8aluatu Jesepsele ue{sep uep uers{esa{ gqure8u -ueip n+I IeH 'edulBde^'vrrr -aru' ruetui t"Snq"t edule4sue8uaur'eduepeda>1 erp euqede .eunur Suero-8uero qeprl >ln+un n.leur u'rrnqwruaru ledep re*qpe.t".tntt.r.elpmraqqaloq {epp nraduad re8eqas nrtnlnl'ndo.

Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi dan selain keduanya tatkala shalatlum'at ataupun shalat jama'ah. Seperti 9ha!t ketika shalat Jum'at. Qa'idahAhlus Sunnahwal fama'ah . jika memang tidak ada imam selainnya.ih lima waktu. Sebabkehilangan shalat Jum'at dan shalat jama'ah lebih besarkerusakannyadaripada shalat di belakang imam yang fajir.serta menghilangkan mafsadat(kerusakan) dan menguranginya semaksimalmungkin. y_ntuk ltulah para sahabatjuga shalat di belakang Al Hliai"l. maka beraiti dia telah meninggalkan maslahat (shalat jama'a6-nunt) tanpa dapat mencegahmafsadat. bahkan hendaknya ia tetap shaLt di belakangnya selagi tidak memungkinkan baginya untuk (jama'ah) melainkan di belakangnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar Rndhiyalkhu' Anhumabahwabeliaushalatdi belakangAl-Hajjaj binYusuf Ats-Tsaqafi. hari raya dan shaht jatt a. maka tidak boleh mencegih imam tersebut. orang yang meninggalkan shalat 24. Oleh karena itu. Apalagi jika dengan ia meninggalkan shalat jama'ah tidak dapat merubah kefajiran imam tersebut. fika tidak mungkin mencegahimamyangmenarnpakkan kebid'ahan danfajir melainkan dengan yang lebih rusak. Maka sebagai konsekuensinya adalah mengambil yang terbaik di antara dua kebaikan jika memang tidak bisa diambil kedua-duanya dan mencegahkerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan jika memang keduanya tidak dapat dihindari secara keseluruhan.

'qe,pIqqqe uetenqradqePPe n1r Ieq eTeruedurguein8uauerp opf ue4qeg'edr4epqs t'Yrr I nlrad {eP$ eI e{eur'1e,urnf:}el.rr-r': Sueln8uaru ]epqs qradas n lal Bue t(,uretur Suoplaq rp ue>iurelatu u nure11 e41[ >Inlun edurSequelnt8unuaur {epq }e1eqs 1e,urn{ Sueroasas Sued pnfraq rlaq e>lqa>l uepSSued epe ue>ye8eqeIC 'leleqs uesnrn rrep-qesrdral Sued qe8aruatu ueqr[ervt *ni nrnrlt"d qeppe uere>13unwa1 uolSuepas'qes -"1",r"11l33ur.uaur erolrad erp ^de1a1 Sueln8uaur rlpuas edulPler{seuale;,,' edu-1e1er{s nliad {epF erg,,'ledepuadraqSued epd epy eSStmlas ,,'edw8ueln8uaursruer{erp'n[ul?tm'{' e{eru SuereppqeiePeedu8uelelaqrp lepqs .ttn*r 8-*rlelaq 1plepqs uep uerelSrmua{ qeSaruaur erp eueur Sued ue11e88urualu{nlun ueqr-ternral 'ue11e,gedsp rPIa] erp ue4efra8uaur ede Sued {ePP e161"'ledepuad snreq nrr"i"1''edr4eljqs Sueln8uaur -raq e>Iaratuerelue rC ',eru€In peryfu ederaqaqepe rp ]epqs Sued8^uero rnzpn ndt.t"ln[a! wewr 3ue1e1aq jltl ureleq 'n[a{ ?ue[' rslpuo{ r1;adas rSeq urn1n.{ epedrrep uelefra4p {nlun urewr 3ue1e1aq Ip +e1eqs '>1leq Sued tuewl 8uele1aq eureln qlqal 1uI ieq selaf uelef;a8uaru{n+un uep lepqs 1e,urn{ lepqs 1pqe,euref 'unrue11i H,r"to"tnt r8eq uelur>lSunuraure4[ 'r{e,plqlqe re8eqas ,eruelnureurrered uep;e1es 'ttffe'$;ureun euaJDIuesep,eurelnered qaio sr-uollp ue8uap {el+nur eJe)asqe,eurel]eleqs uep le,urnl

Beberapa fuqaha'menyangkabahwa ketika dikat3\ul "Sgsungguhnyashalat di belakang orang fasik tidak sah" itu berarti dia harus mengulang shalat i1m'atrya ketika ia shalat dibelakang orang fasik dan jika tidak mengulangi dianggap beluh shalat. Padahal tidak demikian maksudnya. Tetapi yang menjadi pembicaraandi sini adalah tentang tarangan bagi seseorang untuk shalatdi belakangya,namun apabila ia diperintah untuk shalat di 6elakangnya, pendapat yang benar adalah tidak perlu merrg.rlar,g shalahrya,sebagaimana yang telah kami kemukakai di atas bahwa seorang hamba tidak diperintahkan untuk shalat dua kali. Adapun shalat di belakang ahlul ahwa, yang melakukan bid'ah yang dianggap menyebatkan kekafiran, Tlku para ulama'berbeda pendapat dalam hal shalat ]um'at. Barangsiapamengatakan "dia kafir", maka dia harus mengulang shilatrya, sebab tidak boleh shalat di belakang orarrg kafir. Tetapi persoala. ini berkaitan dengan tokfi, 1uo*" ]<afir)terhadap ahlul ahwa', sedangkanpara ulama, banyal< berselisihdalam hal ini. Diriwayatkan bahwa Imam Malik memiliki dua pendapat, Imam Syafi,i memiliki dua pendapat pula, Imam Ahmad demikian pu]a, termasuk juga ahli kalam, mereka mengatakan bahwa Al-Asy'ari memiliki dua pendapai. pada umumnya masing-masing madzhab memberikan perinciannya. Padapokoknya bahwa perkataan kafu terkadang Qa'idahAhlus Sunnahwal lama,ah

n[oJ unutl 8uu1a7ag tQ PIaUS

esop sndeq8uaru eSSurqasSun8e Sued ue4-eqa>1 'uleJeq Sued r{rlruraw erp elnd ipef esrq nele nele Isq uep leqnelraq ue>IPErp Bduqueu 1pe[eslq 'ruereq n+I ne}L u{;LII"lru BIP 1et{emqeq nqel unlaq '(,,x-eduurp sele uoltue)uerp Sued ede rJeP JePurr{ -ia1 uelqeqaduaru Sued) Sueleq8uad eduepe "tp 'rqnuad-ra1>1epu rpel esrqeuaJe; edtrueleredsrad nele 'ueruef,ueueSuap eduuelenqrad erelue ue{1le{ -Suarrr qaloq undilelas 'elerau ue8uap (u41snw) lelqr{ qqp u€{Fseuraruelrx qaloq{9Pp uep'1nqasra1 ueureJueuelledepuaru ue{P rlsed er emqeq sruol elDI esrq>IepFnluaual nPFIpuI r-urnlnq8uaur{nlrm uele 'eduuereuaqa{ rurledrp snrer{ edules gde1a1 -r*"r Sued ueruerue lede e8n[ uep sPlPrp ledv w 3uofi do fiua fru-a1a rauya1a IN-u Yl,,' (a4a (0f, :,Es qnuadas uap afrurynd tyanu utla Dl uapp lnsout 'u!Ia? w4afi an)Jas ufrunuaqas di wpuaw nr ayaraw '4oua fiwpn88unsa n a n-&ua fr&ua ua4runtu&ua 5,, iqrur1
rrt'

dt

-"'',L""t'

cfig nCt

ft@)

11 [rrn":.

<'ro, f \fin fC If 1y

yiP \49?

: ueturqraq up,oIWIIV 'uPute)ue+ede-tede 1uIIeH'edusele Suetual n{elraq Sued eueune8eqas urnlaqas lJe{ ilun>lnqrp qaloq qef(nq ue>11e8a1rp uafrfra,nw lepu eduuelele3uaur Sued(n+uairalSuero) uelele8uaru rur8aq BIp ue>le rdetil ,,rrJe{ '(urnurn) b,ltl+l "rnt"t eders8uereq,,ue{ele{Ip eTI[ e{entr pre)as edun>1e1ad uerrlelSuad 4n1un u€{pn${eunp

keluarganya dan jumhur imam-imam kaum muslimin. terkadang daiil untuk mengetahui kebenaran tersebut belum sampai kepada seseorang.V .vYvvvv.Bisajadi pula (kesabarannya dalam menjalani) musibah telah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. baik dalam persoalan wawasan (pendapat) maupun berupa amal. maka sesungguhnya Altah i$llakan mengampuni dirinya apapun kesalahannya. ^ i ^ l ^ .Maka barangsiapa di antara orang-orang yang beriman dengan sungguhsungguh dan tulus mencari kebenaran kemudian tersalah. ^ ^ . ^ . Atau kalaupun sudah sampai. . Atau sulit baginya untuk memahaminya dan terkadang pula ada syubhat yang dengannya Allah memberikan udzur (dispensasi) kepadanya. atau dia nantinya akan mendapatkansyafa'at..A Qa'idahAhlus Sunnahznallama'ah .ucapanyang dapat menvebabkanpelakunya men.'adikafir.yang telah dia kerjakan.Begitulah. (l) (lr (t><l) <l> (ll <r> . belum jelas keshahihannyabaginya. Inilah pendapat para sahabatNabi ffi.

e@) [rr..rpqes tue'(. .. Iet..eH."r'11 4TirrtFI td rfr tiq 1{ii9 w ?.. wpqsuoploloqs .r:.fq ..l.ualplqa\oqu1u&at.Teteqas rplutfs uup 'reqes tleluetl -gpe{ ueuyaq tue'(.otllsnm rrr"n e.rCr f rffs (gg1:qprzbreg-Iv) .ro erras aq qely e'{uqnflEluns as' nuttuol -ouad. tueto-tue -. tueto-Euu'lo .

karenn sesungguhnya peringatan itu bermnnfaatbag-t orang-orang " (Adz-Dzariyat 55) yangberiman. Ikhwah fillah." Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .r1.. Assalamu' alaikum warahmatullahi wnbarakntuhu Allah 'Azzauta/allaberfirman : o:c. shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada Nabi sete.!r] JF'J { qp Danfirman-Nva: i .PERINGATANBAGI SETIAP MUSLIM DAN MUSLIMAT Segalapuji bagi Allah.r. Danfirman-Nya: [r:.ujr] [o 1 @ Urpi'{S u'y'l:i'oy -of.A oyp$ y "Oleh sebabitu berikanlah peringatanlurena pering(Al-A'la: 9) atan itu bermanfaat. lahnya. > "Dan tetaplahmemberiperingatan.

rsruorr ldeFr uqv'(ep-ep) Straq rEPDlas e{m nrfat us{rerqTPuqpnura>l e{g->p1tp1ewuv1 uep e{p -rlap.{c!.1rg1f€-)1nr::trl .nry ffq"ft:I .-- -tonttqnw {ifJl g uoputrylsnw$va uop&wn{ - nele 'edr.^&ut'y'twnrYWo *iritl-"ftoprffintrrsalatq'wp&uil qupt4qu{ 1.rr ePunu-sPunuaur nPlP lEIEqs e{ra[p ssertur SuBdtmdedeF €eq .{t trnd prlaseu sqnuaruedes sfs|r'lle0qrml gtp eies ut{sEqa$Er e|'6s trg)tlBd serc Trr.sn lp rqpctt enp uPPpIe'pIu rrcP tr:Oerltedrmrt tFW ueKl.a.n*.dd w11VPrtrqeqmqr4a8uaur :uulPduesedes uetuag'eduue4puaraur rtsfiv {gnq uoqou$tur nelp edun1{e.-" p+'i ry"i *P tt{3.'rfrt qa fiul : eEn{e{wPSS (treqng1p{) tPPqdtuinalo1 undnoln f.{eHFPF ItsP'e.uqoEuttil Ittlntntt&rdf.*if"gS.(6pBeuluatu -"p"dta q"p"qtoq *p. (ulgar1il U0 . gn\g.9. t{qp1nsst : epqusraqffi CZ:{rlpqg) -pyl .e{es rmdureilw8rnp q?qrrr€tlP "fo{.t"w..n* edednsedp-ry3pptu ue1 entrns reSy -*iap.

Saya akan mqlnulai pembicaraan ini dengan bagaimana mempeilakukan orang yang mening[alkanshalat setelahkematiannya dan bagaimanapula sikap kita terhadapnya hari ini. kemudian hal itu semakin bertambah \i. Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. bahkan kita masih menganggap mereka sebagaisaudara. Keteguhan manakah yang ia pttkt jika Rabb-nya bertanya kepadanya. mensholatkannya. tidak menasehatinya.ggu tak seorangpun dapat mengelak darinya melainkan yang dirahmati Allah. ketika mati tidak boleh dikubur di makam kaum muslimin. satu kantor (tempat kerja) dengan kita ada yang tidak mengerjakan shaiat sedangkan kita tidak mengingatkannya. hari ini ketika ada orang yang tidak shalat mlti kita memandikannya. mengkafaninya.sebagianmanusia mulai meremehkanurusan-urusan diennya dan mulai merebaklah dosa-dosa besar. 'apakah kamu menunaikan shalat wajib? apakah engkau menunaikan tepat pada waktunya?" apa kira-kira jawaban orang tersebut? Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . Akan tetapi ironisnya. Fada kesernpatankali ini saya akan berbicara tentang dosa besaryangtermasukpada dosabesaryang paling besar yakni meninggalkan shalat dengan sengaja. dosa-dosakecil dan bid'ah. yang mana kita hidup sedangkan orang yang masifi serumah-dengan kita. . memintakan rahmat untuknya dan bahkan lebih dari itu kita memohon kepada Altah agar ia diberi keteguhan di akhiiat.

|uafiS4ua83uad'aqanwUapnsas 4a13uaryp o-.. rt Suato-&uato 'nnuauau amaU unl aya taw lapy ryau' afiuns{uu uDIU -ynqndwalu uap wlatq uaqatfru-afiuau 8uafi 17apl albw.n fifrat$.ruy41....lt?t'"xt'9'b@) tfi.%HlH.] 1.1*{q"fl i@11f r ?tf v1 4+ryqa. (09-65:wed.t.::axf.putlFnw uup uruqsnw !8og w)pSwacl undepy :r eperaq8ue{ qeqrualqelepe .*efrfi{lqt'e\ft Suedne18ua 1eqerur ue11e38rmraur Inqeta{IP nlrad ' eduuelJeSStmratu Suede>1arau €eq e8n[ trnureu 'efes le1eqsSued Suero epedal uelnfn1 edes edu -pq uolnqlnqasrat edesueeleryad eduqnSSrmsag ue{uerurrr Buerua.nfrfior48.i 2eAuqueu uolele>l elDI ue{p Sued ede uep P}q ueqervref8un8 -Suelrad elunuaru qe11ve>p[1n>1e1 e]H qe?PpII er E^qequelele8ualu {ep* uep eduuenrnrffi Sued reqervl 'qe[V epedal tn{et PIDI qe)PIePII . r.TJ.. d#Ti# .rJ:U +l\q. 'undy4tpas pntp&nnp) afiatuatp IaWl uull a?tns 'tnsrJtu pwuaq uap uaut uala nil bpow ayow/4alas -tnq' pqnaln :i ?un qanJax'.

Bayangkanlah keadaan lembah tersebut dan bagaimanasekiranyakamu menjadi penghuninya." Maka perhatikanlah wahai kalian yang meninggalkan shalat. itulah tempatmu kelak jika kamu tidak mau bertaubat.neraka jahannam yang amat jauh kedalamannya."(Al-Ma'un: 4- s) Adapun wail adaLah lembah di neraka jahannam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya niscaya hancur lebur karena panasnya. AUah berfirman : Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . Allah Ta'alajugaberfirman : { 6 o*r gM } & r{i @.iy. namun dia tidak mengerjakannya di saat sendirian. "merekaadalah orang-orangmunafik yang shalatketika banyak orang. apa yang Allah firmankan tentang kamu pula dan perhatikanlah bagaimana ahlul jannah yang diliputi kenikmatan bertanya perihal engkau dan bagaimanapula jawabmu kelak.> ["-t:oyur] "Makawail-lahbagiwang-orang (yaitu) oryangshalat. Ibnu Abbas menafsirkan kedua ayat di atas. ang-orang yang lalai dqri shalatnya.'iari. sangat busuk rasanya sedangkan engkau akan menjadi penghuninya jika kamu tidak mengerjakan shalat.

uuluwal twa4 upaday a88u14'uasa1aqwad Suoqap ahuuaTonJlqunw qaqpa uap' 1wa4 ua4 uola+snpuaw auasnq'U4laq 3uafr YunfrSutn-8uan uuSuap uopnJrquau lwol qappa uop 'urtlstwSuan uolaw [n&uaut&uafr ua4a uaqwau1a1nd1 lwbl uap'p1or4s 4up1q :qama luaw rwaa.alafis uw7nquaw &uafi &uarc-8ua -ro uap qa.. Sun&8uauaqutp sap qamo[ qapq&uafiada ryilf..@i "* r4\' r [rnf'v"t-vrl . yapq nlnqap rc-3uatolnsauuat &ua '@lanu) Dl nwtnl nbag wap7 bpnw 8uafrSuan-&uo &uafrrlu4adv 'asopraq uayynsawaw -n (uaapaal) a4anw'ugtns afiua4 8uaya1'afiuarnw qanca4' afiurynqn uu&uoyo8 uauay uotuplp oponq' 4p dut-dotl. .a{ufrs npnu $oq$qnunSnqlawt ayaw '. wwqsnryuapulwqsnw $ag uapSutn4 ' epue epeda>1 qedePg ueTlraqtuau e{ew '>ledueq qpllrqure uereJelad eSouras TIEIIV ueq lede-1ede letu€ n+rpq Suelualereorqraq8ued (8t-g€:rlslslEppnl I -IV) 'p.ry?f'tif@f.tryrtr.@n ryY: t6@fZ-.tii)#@tZ d@rf:rnftff@'ltry ?Tnf.@*tf:r@tvy? 'd.ftE -En ^ fr..

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu akan sayasebutkansebagiankepada anda.rtt. i Q3 t'66i t:r'tt ot i '.y:#r. baikmakabaiklah seluruhamalnya danjika shnlatnyn rusakmnkn rusaklah seluruh amalnV o.i t41t # .. Rasulullah ffibersabda : ':#t:l. .jr(rld'-:k \ ." (HR Muslim.v us n i*'ls'oa'j.mnlu tiadalah Qa'idahAhlus Sunnahwal lam"a'ah ." (HR Thabrani dan yang lain dengan sanadyang shahih) Rasulullahffijug bersabda ketika membedakan antara orang yang kontinyu dalam shalat dengan orang yang tidak rutin mengerjakannya: ' *Uiti.'l': L4*i'n U. penuntundankej ayaanpadalnr i kiamat. ttstv( z/t$t V.i..i.'i'6. "Barangsiapayang menjagashalat maka baginya cahay a. Tirmidzi dan selain keduanya) Beliau juga bersabdasebagaimana yang diri-wayatkan oleh Abdullahbin Qarth: "AmnI putamn yangaknndihisab dari seorang hamba jika shalatnya pada hari ki"amat nanti ailalah shalatnya. Dan barangsiapa yang tidak menjaga shalat..t 4..vr tpt Sv. .y d "Twdapembatas (muslim)dengan antarasmranghamba knfir atau syirik selainmeninggalkan shalat.Jtst I z .

t -nuwl'afunnpatlouttsnq Ind undtrla a41111t -ma.{nt"l 'uerxnuap lenqJaq uesnJal-snra1e>p[murJrp edurruaru uele Sued ede '>leduadu rnpq euale{ le1eqsuoleSStmraru Sued reqe.'-?C... :rdumuraq ueTlsdervrrrrp qalo rreq>lng P/v\qeq ffi Ueltnpseu ..qa11.. 'alo7aq uap ntlt&uarypwwry4tultiwanp apv. -.4!l!l -ffi ^ wutpnw uapww7snWfraA uala&utn4 ua9uap nryqamuqwaw q oqg-aEq'tasaq npq uo4rylnd Surnq ur4Sttapas Suanas &uuli uu1 afrusary tp l4pnq -nq &uafrHul-plolSuanasupn4adupuaw 1wa4 uarp '.'lrprU ryqryclnuapuuwaH 'unnfi 'una wuusnqua4lndutn4tp uap ua4a ayataw 1t7 a fru8aq a fiuqac d' uop unlunua fiu [a1 uaa wwa!4ltutl lp .e>1Suero-3uero 1o43uapapered qelepe Sued peues ue8uap urel e{araw uelSuepas (>1req Sueduep peurqv UH) .tr qeluolqeqrad 'eTa-Ialu upp elDIuoltlnefuaur re8n q"[V epedal uoqouraru e1q tr.

tiyyf ..apasesungguhnya yang aku "Aknnknmi lihnt tersebut? keduanya berlutakepadaku. akan kami ceritakan kepada anda kisah yang dituturkan oleh Imam Adz-Dzahabi Qa'idahAhlus . maknsesungguhnya ia adalahorangyang mengambil Al-Qu/rnlalumembuangryadnnmerekatidurdnishal (HRBukhari) zaajib..l !u iv U-f).y l f.t.Kernudiania mendatangi orangtersebut danmengujaknnsebagaimnna yangdikerj akansebelumnya.i.sr "l:1.'Lf) e ." Wahai yang meninggalkan shalat. "Aku bertanya kepada keduanya.r.jIt lii t3 W fr.*. N abiber sbda.' ."Subhnnallah ada apa dengandua orang itu? " keduanya menj awab.ij '1f.tkjrt. 1:.Adapun orang putama yang kaborknn andalihatyalcni orang yangkEalanyahancurolehbatu.Tidaklah ia kembali kEadaorangyangberbaring tadimelainkan kEalanya telahpulih sepertisemula.lalu dia hampiri batu itu lalu diambilnya.."Marilah.:rl' "r a. .'.:por.itLs "Sesungguhnya aku melihatperistiwa yang menakjubkan sejaktadi malam.! " Kernudian pada akhir hadits beliau bersabda : *t'$t. kEada anda.tersebut mengenai kEala orangyang berbaring hingga berantakan pecah danbatutersebut terlempar. wahai orang yang miskin dan lalai.Lo.rlr jrtrr l1t ei!'. .JJ) l.

. ne13ua e38urq qelSuep-3uep uep qelue>lqeqrad 'qepledeq e{eru 'n.#ru.aqay ly ne[aq qe]DI ruepp rp 'r-o..ZeRmp ue4e[ra4p qe1a1 Sued ede nlepeda>1qelue>lelrraq 'nqr reqe14....::"i . 'pduelJaq ederas sr8ueuaurue8uap edrmqrepeda>1[pqua{ er uep qpup}ue8uap ruepuad erp ledar ueSuap '1nqasra1 rnqn{ ruelpp 1p le11[ -1epfuaru rde leqqaur erp eqrl-eqr]unlupu edurrepnes 'edurrepnps rnqn{ a{ qequra>l rnqnT qe8 erp n1e1 'n}I underp B{eru Ieq ue{e er qelrepps rlequra)t e{araru e{pax'rnqn{ urepp a4 (3uen) elrpr{ rsrraq Sued edulqrur 3uo1ue>l qep{n+e[eduuerynqn8uau 'leJem qelal Sued r8rad e{araru e{I}a) {nlun elrrre^\ eJepnesryrlnrratu Hel-HeI Sueroasepy.p^u -lepqs n1{em eprmu-epunuaru uep lp1er{sue>1erdu -erduau qelal nurrJepnesn{{pue reqe1.4...nFnw uvp utwlFnw fiag ua+aSuuad Suedede uelSunuararu umlaqas rreq rueptu Ip rnpp nrur8eq teeJueturaeledep TepTl ne43ua eSSurqas eSotuasqe11vepedal dereqraq n{e upp rur e8req -raq Suedleqaseu s{nuaru n{e nurueepea>1 depeqral ueurleqrrdaT uep ueqrse{ eser qalo Suoroprp edue11'nuepeda>1 edes uereJn 8uefuedraduraru ue{e {ppq edeg auetlnrnlasa{ pJeJas eduue>11e83tmr -aur ne18ua leqeped llueu nuupepea>1 eueurre8 -eq seluel'edqepqs ppunuaru edueq r-r4ellup114 .e1eryaq uep sr8ueuaruundedunql 'reqll pr qelal Sued ede ue>1e1Fa)uaru rp nTFepnes qalo fqtups ..ere nelaua edeqr* rpra{Bued ":H":i#.

' ).1.1: -'.<\7.Allah terlimpahkan'kepada Nabi kita Muhammad H ya Allah bukankah aku telah menyampaikan?maka saksikanlahYa Allah.t 1 '...r7..." lah YangMahn Pengampun (Az-Zumar:53) bertaubat sebelum ajal mengMaka bersegeralah hampirimu.janganlahknmu terputus asadari rahmat Allah. Semogashalawatdari.telah aku tuliskan untukmu dan engkau sadarbahwa pintu taubat selalu terbuka lebar di hadapanmu selagi nyawa belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. .! http://kampungsunnah..i .Jr]{@i}i "Hai hamba-hamba-Ku " Kntakanlah: yang melamp aui diri merekn batasterhadap sendiri. Sesungguhnya Dialagi Mahn Penyayang.wordpress..i t.. 1' !" t.-..l4JT qt4-Jr*l ' .. Sesungguhnya AIIah mengampLni dosa-dosa semuanya... --.*.com Qa'idahAhhts Sunnahwal lama'alt .. Allah Ta'ala berfirman: €./ .ston t t.7.e:t..ft . Allah tempat memohon pertolongan.io iii4-allil dll '^:t') [or:... . . ? i y rk:'-eil &G\.*eyil| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful