olos uefq;1-1y

fil/,Vil[VT TV/VI I{VNNNSSNTI{V

III/Onillr

qeAArtulel nuql tuelsl ;nqlleAg

-udulAsli

Wal : O o i d a t uA h l u s s u n a h Jama'ah : Syaikhulslamlbnu Taimiyyah : DaarulWathan21

Penulis re nerbit

I(AIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Penerjemah Editor DesainSampul

Setting I Lay Out CetakanPertama Penerbit

Abu Umar Abdillah Asy-Syarif Team At-Tibyan Studio Raffisual,Jl. Cikaret Raya Komplek Cikaret Hiiau : (0251)485663 Blok C-7 Tel./Fax Bogor,16001 Studio At-Tibyan Januari2002 At-Tibyan - Solo Jl. Kyai Moio 58, Solo, 57117 Telp. (0271)652540

MuslimMengambil TidakPatutSeorang http://kampungsunnah.wordpress.com Dainya. Tanpa Seizin HakSaudaranya

Qa'idahAhlus Sunnahutal lama'ah

ueele{rad r{€.^.qe..e43ua41ue8uerel ZZ """' ru{sn141 8I II 8 """"""' ISI UVI{YO .prg rlgy ueSuap r$IeJalurrrg urpleq qe....eure{ Ie/r qeurmssnlqv q€ple..^.euref 1e1eq5 urelec eIaraIAI ue>lnpnpax €uas lpl$lehtr uep qp.eg.qeUV edsul uTuDtnII ef...ry n{oe ili <tl> <r)(fi (lr (lr rlr . 'lprurlsnnl uep unlsn11ldeqag r8eg uele8l4racl rrfeg ureurl Suoplag 161 rrln>InH +e1eqs ...^^.^.plg gqy Suolelag 161 }e1eqsrun{nH .q llqrauad ele{erd Sueroagueryr.A 89 09 Z..^.

{':"r11 1f etfl. lnqul.-n C IffiT (szr :npN-uV)'. aEu aru tflqa.tflu. nrrl.q tuert uete {ep d uep qulangq uetuap nrll -qqey uele{ epeda4 @gsnueru) ..t1n{un1ad Tedepuarn tue{ tue to -Euu.ras. tue.-qqulv e1:uqntilunsasr '1ryq tflqal tue.o lntlu.t:f4tw:trr . etet ue8uap e\ataru tlu11rlr.'EryfTf*{ryf {a.glsasJ.(. tuer(.a.ratuata tflqa.!g-ue1e{ yep . Eue'(.iffrrei#.uuq uepi. *FC@)[rr-. e de gs tue ru a.. qefer1. qerela uep er{.Ieln.{.

maka tak satupun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah. maka tidak dan barangsiapa seorangpundapat menyesatkannya. kami memuji-Nya. memohon pertolongan-Nya. bid'ah namun tanpa memastikan kekafiran individu tertentu jika disebabkan adanya Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .bid'ah adalah dengan penjelasan yang benar disertai dalil serta menghukumi apa-apa yang menyelisihinya berupa syirik.Waba'du: Ini adalah risalah sangat berharga yang ditulis oleh Syaikhul Islam. paling bagus kritikannya terhadap bid'ah baik dengan pena ataupun lisan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilahyanghaq kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. kufur. juga tulisan sangatbermanfaat yang menjelaskan kepada ahli kiblat (kaum muslimin) yang telah dipecah belah oleh syetan dengan hawa nafsu kebid'ahan dan'ashabiyahmadzhab.PRAI(ATA PENERBIT Segalapuji bagi Allah. Beliau adalah pembela As-Sunnah yang amat kuat pedomarinya. yang disesatkanoleh Allah. memohon ampunan-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatanjiwa kami dan dari buruknya amal-amalkami. Metode beliau dalam membantah ahli.

a4 -raqulDIed.l# rfued-rfued ledrual I{EIIV 'uelesasal uep rrJB>I qe1 .lqDuad olo\ard ooooooo lrqJarE d -qoqor uep urqsl tpurqe>lqelf8up r-pe[uaru eSSurqas Suud lppJu€ruraq lprup up{pfra8uaru >Inlun neqaq qeialas e111epeda>luDItuErII€uau uep .sen1Sued ed51-nup ue8uap e1q epedal leeJueruuolrraqtuatu qpllv eSouras uep uftalqnw ue?uolo8 urelep a>I nprlaq e8nfuep erq ue4ndurn8uaur qe11ve8ouras uep'rr.eTsruoltuaru {nlun upqepsa{ uelqeqaduatuSuedry4qnfrs Wqalral'I!m.ffi.nrrlsnu runol €eq edr4eqaseu uep ueqerc sple prueln 3u1ed Sued ueseleque8uap ne{aq sepquaur qeilV eSourag'welsl un{nr-un{nr uelleSauaru Sued>1odruo1a>1-1oduro1a4 edrur.r1-upeda{ uepue8uololrad "L".

ITV.VUIIVT TVAA HVNNNS SNTIrV ITVONiltI .OIfl ITITV NVDNflO TIIT/TVO I$tVUflINIUflfl HV.V/IVTTIflfl IVTVHS VIVTVO ulrfluflv[ Ntil}Inonot]r NVO VIUflS IVI$IVW ITV.

per:Iinilungan kepoda malu mohonlah gangguan.z '.t-c C 4 =\ Y:i:itu'uii $r. cara seolnholah antaramudnttantaradia adapermusuhan telnhmmjadi temanyang nngat setia.6L6:@).'Jt. 1 ' l . suatu Dia-lahYangMahaMrndangar Allah..Jl .F li .2 qz t .. . 'ro. Tolaklah dnnkQ kebaiknn tiba-tiba orang yang maka yang lebih baik.i. . Xfs-u r*"6 Lf l$'J.t y .^ [r'r-rr:+r daripadaora" Siapalahyang lebih baikperkataannya amalyang Allnh./t.::i. 1.r::]i 6rJl i:K aj':. l5F. mengerj eru keryda alan ng yangmeny aku termasuk ordan berkata:"Sesungguhnya shnleh diri" Dan tidaklah sama ang-orangyang berserah (kej ahann itu) dengan ahat an.] { @..Lk*uy @4+t . i"Ji tt?. Sesungguhnya lagiMalu Mengetahui".* Y t\ $r.G>C Sf Ft .s.ti .Jctry-'. . <tii:. -(.SL.^#i'8i'.-f ' c iti"t.Sifnt-stfatyang orangmelainkankepadn baikitu tidakdianugerahkan melainkan dan tidnk dianugerahlun yang sabar orang ai keberuntungan yang mempuny orang-orang kepada dengan Dan jika syaitan ryengganggumu yang besar..-/ ir @ iyt=. tz q..(Fushilat 33-36) Qa'idnhAhlus Sunnahwal lama'ah . '' o" li 6-J . .

..M*'-tfn.ft'.f:-yd Fh'1'i'.f.aryff'S|{#t4|'-.""Tiit?.rqpetuqv t4pnd1bel rrrelsl F..HlndS unxy orxuo twyo rnyq lla s!g.f tf.if. . a - r rf #e@ t#rA:v*t*t'fr [V.f{ry y d or* F:rqf f ... .EI' -:t] -lr- f '. 16 f * 4t( ffio.r' tl lwt:i#*.ry@M$ctrytr# .f* t.*t'fi r'Bql pt{eni uep Buel qely .{ trff t1'* ) *1.| tfl Ad*.ft qeddnrnel u.:}.r.ilr*x.'C'*.W.tyrfi*tfrC@tF t€ tr.ft t$trdlr. .f :Sf tt'ttt'rryfgt*. | {.ffi'fl4frtt':.I{t.if1r 4ry4 Ary.1i.yry b1l q-t'&'tdqd"fls{:fnr .t@ FHr -/to:t' r-..

yang ma'ruf dan mencegah I<epadn yang beruntung.bertaqwalah -benar anganlah a. yang berat.Dan merekaadalahorang-orang aij anganlnh erupai orang-orangyangbercer laffiu meny yang dntangketerangan sesudah beraidan berselisih yang jelaskepada Merekaitulah oranS-orang mereka.n di kEIQI dalamrahmatAllah (surga). dan kEada-Ny taqwa Allah sebenar i sekati-kalikamu mati melainkandalam keadaan knmu semuanya Islam.kepada "Hai orang-orang yang beriman.Adapunorang-orang "Kenapa (kspadn mereludikntalcan): murammukanya kamu beriman?Katena itu kamu kafir sesudah itu" .padahnri yang di waktu mendapatsiksa itu ada mukayang putih buseri. Adnpun raslanlah admbdisebabkankekafiranmu mer ela orangorangyangputih buserimulanya. dan adapuln muka yang hitnm yang hitam muram.mereka berada (Ali-Imran z 702-1071 ilalamnya. ayat-ayat-Ny lahmuterangkan a l<amu adadi antar at petunjuk. ketikadahulu (masa lahiliyah) bermusuh-musuhan. nuk. D emikianlah kamu daripadany mmyelamatkan agarkamu a kepadnmu. tali kepada ianganlahkamu berdaningatlahaknnnikmntAllahkepadnmu cerai-berai. dan saudar yangber Allah orang nikmat kamukarena di tepi iurang naar. Dan bnpeganglah beragama (agama) dan Allah. Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah . Ialu Allah kamu telah berada Ala. hatimu. Dan hendaHah mrndap mmyuruIt yongmmyerukrydn kekiil<fri. lalu mmiadilah makaAllah mempusatuknn a. umat segobngan dari yang munkar.

{t#.elutl.1-. . 2a( . -2 : m IqeN ppqsst{pppe eduerelue1puDI -ledemuatu qeial ueplngly elndnlr8aq.'e1e>paq ppurqv tupurl {ue.plqr1tleqe1epe urel1r{Sued e>1nu.nn U 2 *n:# *A .c_. .t'{r..Ta. eleTraq urel Sued uep seqqv nucry .-.eruefprvr .r'o ..r .awal lam\auuns snlTv qappx . uolSuepas qe..l"rlil$lljil ledueqas (/0I :u€nul-try)' artuwo1op ry la4alnpt -aw!@8ms) qoltv $wqat woppoponq alanu o)ptu 'artua4nw uasnqryryd8uafiSuan-3uunundapy. e{o rr# te (-" cJ-(1. 'l ['nt.tA+ry'... t P o c. glq@) ttr'''re:. .r'\l agtryftn|{#f t*"rvdrb : lede erequraurnpTlaquerpnua) -ru4nuad8ur[uu-But[uat4atapaa4anu"o : fuervreqlSuelua] epqesraq neN Irep gqeg{V ffi r{etuerrln nqv lrpp IZpFrrnI qalo ue>11edervrFrq ' qebrg uep qe.qeqs ulplpp rp up{le^pr\rraur f qelal ur{snhl werul Suedqrpeq q.'tr r- - 4!l'fll -'r =.f . .lrreJnru qeuunssngp qeppp lnqasrallede urepp . .R{pqs qe1a.uasraq qpnd Sued e>1nur..vreq>1 uee uoloa r*"r""r"..

Alsertabacaan shnummerekn dibanding shaumnya membaMerekn mereka. mereka telah memerangi beliau dan beliaupun memerangi mereka. bacaan dibanding Qur'annya kerongkongan caAl-Qur'an namuntidakmelampaui meluncur dari Islam sebagaimana mereka mereka. Keduanya muncul pada zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. komitmen dengankebenarandanberbelaskasih dengan sesama manusia. Adapun ahlus sunnah. Sedangkan terhadap golongan syi'ah beliau membakarParatokoh-tokohnya dengan Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah ." Salah remeh rnenganSSap aknn kalian di antara seorang begitupula shalatnyadibandingshalat mereka. Adapun khawarij. mereka berbuat bid'ah lalu mengkafirkan ahli bid'ah lain yang tidak sejalandengan mereka. mereka mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah serta mentaati Allah dan Rasul-Nyu. berhala. meluncurnya "Merekn Islam orang-orang membunuh riwayatlain. Mereka juga mengkafirkan ahli bid'ah lain yang tidak sejalan dengan mereka. Di dalam anakpanahdari busurnya. Begitulah pendirian ahli bid'ah. Beliau telah meniatuhkan hukuman kepada keduanya. serta menghalalkan darah dan hartanya." parapeny embah namunmembiarkan Khawarij adalah fir qah(kelompok sempalan)Pertama yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa yang telah mereka kerjakan. Bid'ah pertama yang terjadi di dalam Islam dilakukan oleh golongan khawarij dan syi'ah.

^.t[vpuollamqouuns snruvTapryx (r) (r) (l) (l><t)<r)(r) http://kampungsunnah.^.reurll uerpnrua{ re{eg nqv qeppe edurqe5lqplalasleum {req-4eqag.e1e1 -raq np{aq eaqeq ledervrrr >ledueq urepp ne{aq rrep uopedervrup qpla..wordpress.com Y.eqes urq qeilnpqv qnunqruaur {n}un seJa{rsraq nerlaq uep rde ..1'rerufl uep roleg nqy epedrrep nerlaq ue{eueln8uaru t{Iqal Sued undeders pryf -uaru {n+un ueTqelutJaruarue8n[ nerlag 'rJrp uDISoI -olaru Fseqraq erp efes edueq '..vVVVVV |^'^'^.^' 'sAuLlqeqsruelep rp nertaquep ue>Fpfpmlraru qplal lrerptng{V epdnlfag '.

PASAL AHLI DI BELAKANG SHALAT HUKUM BID'AH Di antara prinsip ahlus sunnah wal jama'ah adalah mereka mengerjakan shalat Jum'at. Dan tak seorangPun di antara imam ulama' yang berpendapat bahwa tidak boleh shalat jama'ah melainkan di belakang imam yang telah diketahui seluk beluk tentang dirinya. i n i a d a l a h k e s e p a k a t a n i m a m madzhab yang emPat dan juga imam kaum muslimin yang lain. baik shaiat Jum'at ataupun s h a l " a tj a m a ' a h . Bahkan kaum muslirnin setelah Nabi mereka senantiasashalat fama'ah) dibelakang seorang muslim yang tidak terlihat kebid'ahan atau kefajirannya. Akan tetapi jika diketahui bahwa imam adalah pelaku bid'ah dan fajir sedangkan memungkinkan baginya untuk shalat di belakangnya dan memungkinkan pula baginya shalat di belakang Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . shalat'ied dan shalat jama'ah. Apabila imam tidak menampakkan perbuatan bid'ah ataupun fajir. maka ahlus sunnah shalat di belakang mereka. Mereka tidak meninggalkan shalat Jum'at ataupun shalat jama'ah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah di kalanganrafidhah dan-yang lain.

qedgqegzperu ledepuad qe11ul'qes dela1urnru>leur leler{s Emqeq nurl qqe ue>ledueqa{e{eur .tuureias ledepuad.urn{ 3ue1e1aq p (undqelas) teler{ssnreq erp e>leur Sued urel ledrual epe {epp leleqs ue1>1e8auaur '1e.M SuaYalag tQ pp\s umlnH nlr euarp{ qalo .prq rTqe .qeJr-ueH nqy .qa.r.1e.r. epeda>1 eduelraq Bueroasas e{Pa{ rI1I {eq lnqadu-lnqaduaurnp{aq euew Sued peruyv ruptul rrpp lrTnurp qept n1Ileq euerme8eqag 'p{ns erp uep erp r{e1al SuedBuero Bue>1e1aq rp 1eua>l uolurelaru lelpqs neur {epq ersnueuruer8eqase>Ietu nsJeue^\eq ln4r8uad upreqailaq t{e1alpleTpuentr 'e>laraur ue8ueloi rp Jelprp1r epp eduel qeuuns snge luerur-ruerul IJep urel Bued uep .eureln qnrnlas ledepuad ue{resepraq 4[a{ uep qe.relatu te1eqs Tnltm Sueroasas rSeque>1ur48unuraru Tepp e{I! undepy '(lequeg) petuqv uep I{TIeI I qeqzperu ruelep ledepuad enp eretue Ip nles e8n[ uep qedrJeuel{uep qedr.pn !r.eds qeqzperu IequreH ulq peurqv 'ge.urn{ ue>18uepas e{ga{ rlradas nta{undnile }e1eqs qe..uprrJeTa{ epeda>Iue{snrunraf -uaru ledep 8ue.eruep 'npqaq Sueroas{ep1.raq mqera{rp qe1a1 Bued urprur Buelelaq rr"tfifffi"J .e.{ueuqeqa{ uerrlp lnue8uad e8ni e4ar^atu-'eduueqe.rdsal ue4ledrueuaru Buedeferqalo 3ue8_adrp ueqelurrauad trsa141 rra8au a4 Bun[un1 -raq bnzrel4l tnq uewsln uep nruv nqv e1e4pl ervrqeq yes {epp lp1er{s ledepuad:aq Suedtmd.plq r1i{e wpur 3ue>1e1aq ip uo1.euref ledepuad rle11ut 1eff\qeuuns sn1{e .

sehinggabeliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnyaagar tidak shalat melainkan di belakang orang yang telah diketahui keadaannya. anullah' alaihim. dan pernah pula shalat shubuh empat reka'at.banvak bid'ah-bid'ah yang bermunculan di negeri Mesir. SebagaimanaAbdullah bin Mas'ud dan shahabatyang lain shalat dibelakang Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith. maka dia menyelisihi ijma' ahlus sunnah wal jama'ah.l) Dan Abdullah bin Umar serta sahabat yang lain shalat di belakang Al Hajjaj bin 1. Bahkan para shahabat ridhzt' mereka shalat di belakang imam yang telah mereka ketahui kefajirannya. Dia pernah diiilid oleh Utsman bin Affan karenanya. maka berkibarlah syi'ar-syi'ar sunnah yang bertentangan dengan rafidhahsehingga ilmu-ilmu dan sunnah semakinbanyak dan dominan. Diriwayatkan oleh Muslim Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . padahal dia adalah peminum khamr. Maka shalat di belakang imam yang belum/tidak diketahui keadaannya adalah boleh berdasarkan kesepakatanulama' kaum muslimin. Barangsiapa yang mengatakanbahwa shalat menjadi haram atau batal ketika dilakukan di belakang imam yang tidak diketahui keadaannya (apakah ahli bid'ah atau bukan). Kemudian setelah kematian beliau kekuasaan dipegang oleh raja yangberhaluan ahlus sunnah yang bernamaShalahuddin.

.!ls f lV uepp rp edu8uplual r€luaruo{raqrrpg IpqV nuq1. .'lelsnpwad) lrrqrf Ezpotl Sueroasuoturelaru Qntnl) bryoqs 3ue..{q€& ue{ -ledepuau rplrp{nn{V reuaqSueuatu'qelepe edupns4eyrl) (IZI:urE/uV_IV) huua maq-ua ma4op oda4 ua4ttfitlamaw ny uaqw fisulu4tSS ul.s ag..eql uprrleraq erp e.ndqemuelledepuaw nle8uaur relrptnl IJV e.sel I urq preqll rqv urq relqnl/{lv q€lepe erq ..eueg-1y urq p€urueqn141 uesnln re8eqas urrellSuatuerp uep rnup rpefuau1n1unlnlunuaur erpe38urqefueue8e 4eq' upp eru€ln SuedSueroSuntrnpa] r€lp{nl I -1V.qeq u€{plp{rq.tnsn1 ..eseurquad rp eps up{V..ryrrr slrpeH .plgqqv Sublalaglo wptls wrclnH (.oIqevv 'eleTraqnerlag qeqasteuaq 3ueuratr l.Lla.tpurll nuql epedal ueTele{p e){qa)'ndqe^1vr eMeqtuawue8uapeduepedal3ue1ep qe1a1 ervrqeq nle8uaur erp eueur3uet{..(8ue..{ur. (gggqaqo4g rpu sv uep 29984bqvqsrlv leqrr)retrpFIAI-IVqelepelnqasra] slrpeq urpl€p (elsnpuad) qazpox-Iv e/rq€q ue{lnqafuaLu SuBroas uep elsnpuadSueroas.rds) uprpnrua>l [rrervr..-u€]a{s upp ndr{emrd€lal n. gZgZ qv.rqel uep leqeqeseJpluerC (z.{uelnru eped eru. e.€lusv upp ...{uqn33unsas.. : Epqesraq ffi qellnlns€U eMq€qre){egnqv Fulq .z 'uelesasa{nJaduadueP JnJn{ qnpnlp Sued .erSorque{lnqa{uaw qaqvqsflv urelep rp refepl nuq 'r.eusv uep'eduqrqeqsuEI€p rp rurtsnl l qalo ue11e{emrrrp SuedBder{epp€ 1en18ur1ed Suedefudepeqral ueela3 .rbes1 .*.ebes1-s1y pn.lreq 1qe ue€eqasuoi€lsnpuau uep rqeure8eqmnleSuau qeu:ad e8n[ erq 'qeqprJpruerpnura>1uep qedrpreT(qe.rpreq-1 rp lpler{s lqv nuql 3ue1e1aq Suedelnd epe tn.roq€lue{nq erq.a :uPurrrJraq 0p. (6gZlIIId qafroplg-1y utppp Ip rarsle) nuql qalo ue{pleTrp 8ue{ eduleq uer{rtuaq 'urasnH qerpp lnlunuaur {nlun qeddr.€ rreq{ng-lv lP^P.

'4i. (Merelu mengatalun): Qa'idahAhlus Sunnahwal lnma'ah .l:-'si olt.l-r:. Sanuanyaberiman ang yang beriman.s li a. kepadnnya nlcan kpafu Allah. dnn rasul-rasulkitab-kitah-Nya nulnilut-malnilat-Nya. -age iiu...1'...ro:.Jt] Al-Qul an yang dituru" Rnsultelahbdtrun kepadn dfinikianpuln ornngordai Raltb-nya.i fl G-.3"fr t rL)3 -.ii Vai irri.y Jvk'ohpii 4s n ^7 -.L. "I(ami tidak mnttbedaNya.W iI "tV (@ [v.PASAL Seorang Mengkafirkan Larangan Dosa MuslimKarena Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang telah dia kerjakan atau karena kesalahan yang telah ia perbuat. Sesungguhnya Allah Ta'ahberhrmarr: r. Seperti tentang persoalan-persoalanyang masih diperselisihkan oleh ahti kibtat (kaum muslimin).

alorn uo1apaq (ulal &uafr und8uanasas uuSuap) 1p'lenQJad DIaJaur Sued . 4unloq8uau opnw)' ali11-ytsat-1nsol /unN-Pltolow-1oylolou' uopafi p-qoy4-qzl!4 4aty opodq uowtraq 'ofru-qqu>I ' optduo..eureln ueP uLIqEl'leqeqes ue8uep>1 'unPilseu Jn.' SuBluat qDIEde'ftre.. tlapl uotduaSuaw uPp slrpeq .t\v tp1.qaqtubl ufi twa4 apadl4uap nua4 qqtt21 wdwal 4a7-na73u7 Dw)'.op ue{pqe8uavr aP.'ullpl pdwat qul-na4Bux TIEIIV€I€l i '(s8z :tIEr€bEg-lv) ".. \a.es'rsgTlet{..BJeInlD{ rJPPUarp urEtur-tueurreJPd Sueroas r{ples qIIeqI IqV ulq rlv urullu{nru qe1a1 Dlararu'edurSueratuaur In4urv r{alo rSueJadrp rqeN uep /rur urelq rJePJnJ ue>lr{e}ulJatuaur elpl JeSP ue8uolo8 undepv -rmlau qelal e>laraur'frrervreq>1 ueqeFsa{ euarDl ueurraq SuedSuero-3uerorundule -8uaur uep lnqasral €.38wts.^^PLI) 'wrlsny{ wqPqstuePPtedPPFl IUI LiulurlJraq . :(u7p uup'.qnuap Suoto-8uoto &uofr lrap artuonuaguowuaq qopl lttsly uuwrnq pi-1y opoday uo &uofi uaqwunyp oluopodatl 't :q€llv ueurrrJSuelualseqqy nuql IreP ulqeH lqv nuql elolrag ueP qsebPMIqv ulq pE.nfi57 omluo uolopaq undSuotoasas lnsar-Ftsot trnp (urol&uafiuoBuapS -opaqwauyop7 !lao2..lo.aI lqeI -IV eMqeqqHPqs-qsvrueiePIp ue{lnqaslp qelal (s8z:qErPbeg{v)'.ah51-lttsat-1nsat Dpnw :ublup9uaw lrulrx...uel e>laratu nPllag ZJIJ€l€laJaur IreP.. '.4 lwq uap'n8uap D q aYa qurun duv...'.'qu1vretuaru uerIJe>ia)i qII€qI Iqv uiq Iv qFax '9 eduPllpqft.*or1 unp nBuap rutaa...:uolalaBuaw ularau uop '.naqwal :(aopnq DIataW) opadq uop !tu04 qqay ofr twuy qnpundwy..ol ..llqvulq l€qBqPs qPlal qv rmueN'e{araul lSuerauraur{n+un le>Iedas 'elararu qplalas .

apalagi terhadap kelompokkelompok yang menyerupai mereka. kemudianbeliau ditanya.yang lain tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Mereka memerangi khawarij tidak sampai menumpahkan darah yang dilarang ataupun merampas harta kaum muslimin. Mereka masih menganggap bahwa khawarij adalah kaum muslimin sekalipun diperangi." Qa'idahAhlus Sunnshwal lama'ah . Apabila terhadap kelompok yang telah ditetapkan kesesatannya berdasarkan nash dan ijma' saja mereka (ahlus sunnah) tidak mengkafirkan sekalipun Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk memerangi mereka."lalu apakah mereka munafik?" Beliau menjawab. Yang benar. Untuk itulah tidak diambil tawanan ataupun ghanimah dari mereka. Lantas bagaimana halmya jika yang mengkafirkan adalah ahli bid'ah juga? tentu tingkat kebid'ahannya adalah lebih berat. sekalipun nyatanyata telah berbuat bid'ah. akan tetapi mereka (khawarij) berdzikir kepada Allah pagi dan senja hari."Orang-orang munafik itu tidak berdzikir kepada Allah melainkan sedikit. tidak halal darah dan hartanya. Dan pada umumnya mereka jahil tentang hakekat apa yang mereka perselisihkan. kesalahan dalam masalah tersebut adalah siapakah yang paling tahu di antara mereka? Maka tidak boleh masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok larn. Para sahabat memerangi unfuk mencegah kedhaliman mereka dan karena mereka' adalah ahlul bughah (pemberontak) dan bukan diperangi karena kafir.

rC c'3 .elolraq neraq 'IzpIturIJ uep ruIIsnI lederttr sllppH '/ 'pn. - 15. auaunSoqas wlaTs wlqlYaq'url tyfi y lql c-s7./o /( lartt / /o ( frlr4^<J 5''*-.uaSuan7 uxFnry Suatg ua4t{ut13uayt1 .. St .. f irt rrf {lrt f..f tfr 'l t .epemlfeq 1pqeqlnq{raq e4ta{ epqesraq urzt ue8uapue{ulelaur ffi tqeped5l-1nsey uep qe11v (Ldusedureraur 4qrm) Ie1eq {epq'tne1 8ueduer8eqas r8eq ueJeq e{alaw ue}ewJor{aI uer8eqas sele uep epeq'urrutlsntu rune{ qeJep'efuresepepe4 .'uPs€q sllppr{.i o' .n tz/a.'').".r' .'.i A'r(!^--Tl ..{r f f Tec1S.rvre6 nqv upp rurtsn4 /rr€rJplngJvler(elrtr sllpeH'9 uapa1!4 uao2zt uo4tpquas lolq!4auuwruSaqas l uDFnLou ppqs odmsSuang. : ffi IQeN PPqPsIag o./o.a in i-1^J c{-rr(-J .t. . .J {i )o...- :.to t / /6 a zzt / t €*.rq\{iryyFtfr : epqPsraqrqEN uopaunl 'qatap 1n33ua8 u.9. "'* ztr . !u! ualloyualnqlp uop!u! uanbl uaSau '!u! uaq afiuwotutlauawm&uqas uoqq sow wan1 lp uallbl uawarolp4 uap uuaq't1atapafru4n&8unsag.1 ..6 .'artuualawnqal -8ww1 uuruq uruy 8uafrurFnw sar) uqsnw dagas.''. 4 r F\ erv rlo...' 1'6'lt .'t.

.." Wahai Rnsulullah.r'rn.1 '-tv1f\. yang mnnasebagian yang lain."tol Beliau bersabda: 8. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim 10. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Nasa'i 9.' .g*4:. ! "Ianganlah adakeknfr ansEening galku ali kep knlinnkemb lehersebagian memenggal nanti. t'y'+ t)r> j .:r1 ot7t..t.o.ulr 1r7V "Apabilaadaduaorangmuslimbertemu dengan kedun danyang terbunuh a. makadia adalahmuslim yang berada a.) Aya:-lts .EGid @.."tt Allah dan Rasul-Ny perlindungan Beliaubersabda: 'k."st saudaranya untukmembunuh bermnksud Beliaubersabda: .( eJ"tlt.ijr JGt.Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .'4iGJ.:ji &-srri1 r*..dalam kita...ja 4/ . ber Sahabat di neraka.. makn yangmembunuh pedangny yang tanya. NtJy'tV .t o.o.6t 'Ji." halnya selayaknya tapi bagaimana sudah membunuh " Belinubersab da: "Knren a dia dm ganyang terbunuh? pula.

{e uelPlng{Y lP{e.'rur >TIJeunu qpeH ulq Ppeda{ qPllnlnseu IeqeM..1...vrrr slrpeg'11 -*- .flF -li.{'\=.t{a4 p4u1. 3un4 apad da& 'afiuatopnas apadaq awlraq wqsnw SuanasDfqadv..e11eg lqv qeqlqlPqx urq rPurn qalo uDIelDIIp euPtuleSPqas /urpl 'edueuarB{ JIte{ rpufuaru Teplr elp p{eru urlsnru uDIJTJP{8uarunelP qnunqruau uerpnua>l ue{[/r>Ieuaru tuPIPp qelPs SueroasaseIqPdv 'qTqeqs Suedqrpeq qPlpl-qPlpt tuelPp ledepral s4e Ip slrpeq-slrpeqqnrnlas ueo onluu ry ryt)sqalus . i.qe..rr..rlrruatu8up^{ urrrleqnu 1eq€qes -IV lems ue€lnurradlnqasraluelpe[a13ue1ua1 qelunrnl'71 1e.f.rtr?...'uuplnmdwaSuaw qufionqn qaptrulv qnSSuns' nuolnsas a. : epqesraqrqEN uDuerq Suero raqal F{nd n>1e E{etrAt ..'uaur{nq npoqn\ap\qawtlaflv wu!asqnqq w4 umpnuaY Suon d watup ropag nuq uup fi)t! up afrut1n3&msa 5..'ofiuanpa4 ualu fi qas n I uwlnlnI oltw .r t{9rr:6 )Zyl .g -aruEp€dal uoFr{Ell.'.raquaur {nlun qolal I {npnPuad €ppdD{ {srern[ elrue/uSueroas JeBe snln8uauruep lerns uelrEdruesrp srinuaur eraSasqrLIleHe)Iew qqahl uEunllPuaw Inlun ue -deplayaq qellnlnseUplqa)'qe>lanl lp pupq uep {€ue-{eue qelepe qn{}pH'qELr utlptLurlt\ q..

ah . ada yang berkatakepada yang lain.setelah ia. "Sesungguhnya engkau adalah inunafik sedang kamu berbantahan tentang orang-orangmunafik.mengucapkan la ilahnillallah?" Beliaumengulangulang sabdanyahingga Usamahberkata: reka tentang rencanaRasulullah S tersebutagar merekaber_ siap siaga. namun Nabi tidak mengkafiikan kelompok ini atau kelompok itu.". hnditsul ifki" (berita dusta) bahwa Usaid bin Hudhair berkata k9R-ada Sa'ad bin Ubadah.Hadits ini terdapat dalam shahihain.cl s" WahniUsamnh. Hadits serupa diriwayatkan di dalam shahihain dari Usamah bin Zaid bahwa beliau membunuh seseorangyang telah mengucapkan la ilahn ittaltah dan Nabi menganggap serius persoalan tersebut setelah sampaikepadabeliau. Lalu Nabi mendamaikan perselisihan di antara mereka. ap aknh engknu membunuhny a. Begitulah. "sesungguhnya engkai munafik". di antara mereka yang turut dalam perang Badar..... bahkan Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka semua denganjannah. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama. Masih disebutkan dalam shahihain tentang. ^isi. maka bertengkarlah antara dua kelompok.maka beliau bersabda: fir !t '4i is G'r.Namun Allah memberitahukanhal itu kepada Rasulullahffi lalubeliau perintahkan sahabatuntuk mengejar wanita tersebutdan mengambil surat itu.

'a . W ruH# -E{ ua&uanl wtFnry Suatg ua4t{a49uaytr -?uop9tla1t?uand ayawurul3uafr ua9uolo9 dapatltaq anpaquop nws qaps ahnrua wnqnq ny uaSuolo8 a4tl'afruanpillutoruaqupblruwapblow Suandnq uap ua8uo1o? onpopaory[uoe.-rb. / . uaFl wnpq Dp afiuan4as )i 'l d r-f r-rr rf sia '41 ). .7 !\fi rm r' ) : ala/al qeIIV uerunJ euerure8eqasurunu{nru uep ulrurlsnru re8eqas Suerad de1a1 elararu unweu'edulesruras u€p ulJJIt{S '1ewefSueradrrre1ep qradasurel Sueduer8eqas rSuer -aruaru uer8eqasrmdqelas Jeps ered qeprlSag '(.- ft " i^ . ...6'^#tfi+-1'n ))^rt "in > ! .ic'o t-a.'u1 ttL ).T .f .i^ .tntrnqfp lepu re8e) edul4p €unpr4laru puare{ ueldecn8uaru lnqasra} lepeqeds {epuaq Suero pmqeq elSueserdraq ne{aq uerptuel eduqnu -nquaru ue{qaloqradrp err8uaw qptuesn euarp)i 'qereJe{ undneur pfup nele'qeruesn sele (qnunq ue4qnlefp {epq ueppuraprmureN sepq) rysaqqb ..'n r.4ttfi Ij. .1.' f.9r.)1. q b. t . r... ilii iJL)Li i. _ . uwDlnwSuan-&uato Wfilffi@F[rr"''-.7.f : !*. I .. t rt z ol r*o ...* ^. . . 1fi'lrj . ) ..t-_ ct-.t'rtIluQi> ua8ua-ua8uonq nlv. "fl Tizttf 4 #.-frttf .

sekalipun mereka saling memerangi atau saling memberontak sebagian atas sebagian yang lain. dan Nabi memohon kepada Allah agar kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh-musuh di luar kalangan mereka. menjalin hubungan pernikahan dan bermu'amalahdengan mu'amalahsesamamuslim sekalipun ada peperangan dan saling melaknat di antara mereka. tidak bermusuhan sebagaimana memusuhi orang-orang kafir. namun Qa'idahAhlus Sunnahzaallama'ah .jikn golongan kepada itu telah kembali(kepada perintah Allah). Oleh karena itu. makadamaikanlnh antara keduanya denganadil dan berlakuadillah. 9) Allah telah menjelaskanbahwa. menerima kesaksian sebagian atas sebagian yang lain. mereka tetap bersaudara seiman dan Allah perintahkan untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka dengan adil. maka Allah mengabulkannya. agar umatnya tidak dibinasakan dengan bencana secara menyeluruh.an yang berbuataniayaitu sehingga golonganitu kembali. sekalipun mereka saling berperang namun masih tetap bentrala' satu sama lain dengan wala' dien. maka Allah mengabulkannya. perintahAllah. dan sebagian menimba ilmu kepada sebagian yang lain. guhny aAllah menyulaiorang-or Sesung angyangberlaku (Al-Huiurah adil. dan Nabi memohon agar tidak ada peperangandi antarakaum muslirnin. Disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa Nabi 49 memohon kepada Rabb-nya. saling mewarisi.

.T. -wtnSuawynrun asarcUaq 8uafi atq..'nw f v rt ' i'o .nwlTnl aamaq t" € jt? 4.f)e"nd.r.oq tlanv opodax ffi lQaN 8uurtua8atl (S9 :ruE.. . .] -..J n o2 !.g.nf f.optaq neqag dal Sunputpa [am apu ..:Uopolnwy.'uru1 -aqastusutnSaq apada4 apadq nwfil luaSaqaqas 8uafrS ua7uolo\ Yut1us uup @a8uuruaqaq uayusanui -ua&uo1ot ue na1v..rfu *+'-1rr{'A-g^f {' )rf "'- lf -f e } q nYy.* : lede unJnl e>I -rla>l €^rrlpq ureqlqeqs tuepp upd ue1+nqasKl .nyt1-qa Ttapnula".uV-tV).'ulel pures nles ueu€Me1ue4rpe[uaw uep urei Sued uer8eqassele uerBeqasr8uerauraurSurps uRurlsnru urne{ op[ genral eduqnrnlas uolqep8uaur u88urq e{alaru s€lE unuqsnru runel Jenl rP qnsnu ue>les -en8uaur ue>le{epq qEIIV 'ueryequSuarune{ag 'eduuexlnqe8uatu qellt/ . wapp nwa4 uaytndwucuaw [r5nJ:o'.'epqesraq qazpaunl uap 'nwapada4 .' e."'nuo4 sary.r'4o -qu{amapadaq nerlag Sunpurpaqn4y ....r*i^..a.

/ \j1 \:t+1 i<a> tt:7.t2 '"t:". t. r' o t.s v.) .j€Jt "Ilendaknyakalian berjama'ah ilan tanganAllah di atas Al-lamrrol1"t3) Nabi ffi bersabda : -ilJi op rj.c( o."dua hal tadi lebih ringan... Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .lJ"LJr * +. F il.59) Nabi # bersabda : l. qr"e.Vt .Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i.ili vJy Il"r. t. #" ? $ ." Namun demikian Allah memerintahkan kita untuk menjaga Al-jama'ah dan menjaga persatuan serta melarang berbuat bid'ah dan berselisih: 'A C e.-n)n'-lrt. At-Tirmidzi berkata "Ini hadits gharib" Di dalamnya ada Sulaiman bin Sufyan yang oleh Ibnu Hajar dikatakan di dalam At-Taqrib"dha'if' t.l.t *s >t}t e crAi:'tr 13. 1.-!'i "Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanyadan mereka(terpecah)menjadi beberapa golongan.?..: orffi-i.. lt-t. ..Beliau bersabda.-'o$yt*. kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apayang telahmere(Al-An'am: ka perbuat"..- 2. tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadapmereka. . Sesungguhnya urusan mereka hanyalah(terserah) kepada AIIah.ljJ I il.

v)itg2 : PAUEpqPS UPO ou'4na! qrqalSuato anp dipautal uap Suan n\os toqnfiuawua1art<.'rur elogaq nerlaquep rzpruurl ledealu qrpe11'91 qn{eqsueseqq1ppq.. udoppuaq e{eur n[a{ ue4epuq uep qe.'tttpuanuau 3uafr aquop us8uawaw ala8us auaw afruaqapSus uap aqwopasSuawaw -ru8aqas usnuuw as8uawaw uupfis artuqn&&unsag.req8 uelef uep ..{u1ep -uaH 'e>Ia"taru euresJaq ge.^i 'ill? f ..qnqup uary[amaS qa.es€N'p€urqv'pn lre6 nqy led er"rrr sllpeH'SI {V r.ra8uaru Sueroasas epedal ude ueTueqaqurau er Suud {epq qe11vDIEru'ndureur {Epll p{lf'eduueqn>lelaruErp edtr4epuaq e>Ietu'eduuelsnrniaru uep uolJeuaqruaur urp1ep {n+un edu8eq ueltplStrmuaru uep uu+psasa{ eperaq e araru uerSeqas leqrlaru eI e{II'edurqnsnur -atu >lepq uep PTaJau epeda4 .urn{ lepqs ueTefta8uaw{qun rmu[sntu urnuT elo>Iruens e{eIAI rp pperaq DIIIaT ruqsmu de4as sele qrfernt $.1e si r(..plq edqnq -unr qe8aruatu {nlun edurSeq uendurerua>lupp u>III uep 'edule>lSue8uarrerp edu4epuaq p>leru'etueln &nred Sued Swro rmrrqsmu urnol ureun lulSue8uaru ndtueu {epir ndurBur elp e{II 'efuue>1ef.aua [n g da7a1 'p^uuelwqeqsuaw nerlaquup rul{eH /upqqlH nuql'l.:c ry-tf tr.ele/vrraq e.eruel lelpqs uep le. tv ' o :' ierr. .-..rep qr. ...

a74r Gtjts oy Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . 'hadits shahih. Abu Dawud.n6l Maka jika dengan meninggalkan orang yang terang-teranganmelakukan bid'ah adalah lebih mendatangkan maslahah yang jelas. Hadits riwayat Ahmad. maka shalat di belakang orang yang paling faham dengan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya serta lebih bersegera melaksanakanketaatan kepada Allah adalah afdhal (lebih utama).maknpilihlah yang palingfaham tar tang sunnah.tir.r. Sebagaimana sabdaNabi dalam hadits yang shahih: "Hendaknyayang menjadiimam adalahyang paling faham (hafal)tentangAl-Qulan. lika dalamhal sunnahsamamakapilihlah orangyangdahuluberhijrah. sebagaimana Nabi $ memboikot tiga sahabat yang tertinggal perang hingga Allah menerima taubat mereka. jika dalammasalah hnfalansama. Namun jika selain dirinya mengangkat ahli bid'ah tanpa persetuiuannya 15.ia mencegahnya. nnka pilihlahyang leb'htua." .. Ibnu Hibban dan lainlain. hendaknya dia meninggalkannya. Namun jika tidak memiliki kemampuan akan hal itu.i'&. lika dalamhal hijrah juga samn. At-Trmidzi berkata. Muslim. Ibnu Majah.

.{ueuare>1 eduleleqs Suep8uaru uutpnuo'a4n[a{ ruerul 8ue1e1aq Ip teleqs Sued Suero depeqral 'qel Suedqe...plq {qe r{pppe prp p{eru '(ru.prq{qouau qepl q'uelesasa{ uep ueqopoqa>lrrep pn[nrvrqpppe edu8uelelaq rp qe.'qp.unynH Suaqualuasala [rng qelal elp e>p[eduleleqs Sueln8uaru >ln]un edusele q1[em{epq e{pur rnzpn uep Suepq8uad epe nelq 'u€rxnuaPueepea{ urePp leleqs erp nPI nqep uep ne uelledepuaur >IepeSupdeders8uereq ueq'ueur8uoo1 wnwafraq uoln{elaw Sued Suero {ns lnlel euaJe>l -eurJal'e.euref.aJt[a{ vnevrr euare4) r8ueln8uaru udulepqs Suelepq Tp lppqs 'e1eryaq snpqv qalo ue4ede/vq4p SuedBders8uereg.reds qeqelsetu epp >lepll uelSuepas .raq {epq Dleur lnqasJal tueu4 ue11e88tmraru e>pf qedr.erueln ledepuad enp pr€lue Ip Wgpr{s 3ur1edSued qep+I {nlufl'eduuendurerua{ rppe{ ue8uap pnsas ue>lpue$Iplaur qela] e4pa{ edr4epqs r8uelnSuaru Tnlun SuBroasas epeda>1 uelr{plurr -aluaru {epF rle>lasevrus alalal t{ellv ueP qE/Prq lqe nete nlu{vtevn Suoplaq rp eperaq lepqs eTSa{ edulepqs Sueln8uaur )tppp teqeqps ered qpqas 'lnqasral pretuu rp rnqdseru 8ur1ed Sued ledepuad enp q€Lrul .prq ue8rnp qe.(ur8ueln8uaru npad {epq e>Ietrr'eduuBnd -uerua{ repe{ ue8uap rensas leleqs Sued eders8 -trprpqqeppe .. SuBdeueune8eqasFqureH ulq p€tuqv tueu{ upTqeg 'er(urelnduaru {epq DIaJaruJesaque€eqas unur€N 'eduum>1nq Suelual ledepuad epaqJaqerupln e>Ieru 'e.

Nasa'i. Al-Hakim. maka tidak ada perintah baginya untuk mengqadha'.Hadits riwayatAbu Dawud. Trrmidzi.shalat sesuai dengan kadar maksimal kemampuannya' Telah disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa para sahabat shalat tanpa berwudhu dan tayya'Aisyah kehilangan kalungnya. Dan Abu Dzar tatkala junub dan beliau tidak mengerjakan shalat.lT) Bahkan lebih dari itu. dan yang lain. Nabi tidak menyuruhnya untuk mengqadha'.20) Dan orang-orang yang makan di siang ramadhan 17. Ketika Amru dan Ammar sedang junub. At-Tirmidzi berkata "hasanshahih" sedangkanAlHakim berkata "hadits shahih" 20.18)namun keduanya tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. yang mana aliran darahnya deras namun tidak dikenal (bukan darah haidh) lantas ja tidak meiaksanakan shalat dan shaum. Nabi tidak memerintahkan beiiau untuk mengqadha'nya. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . 18.Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Asy-Syaf i di dalam AI-Umm. Amru tidak shalat sedangkan Ammar mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah sebagaimana berguiingnya hewan. narnun muln ketika Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulanginya. barangsiapa yang meninggalkan shalat karena tidak tahu akan kewajibannya. Al-Bukhari dan Muslim.Driwayatkan oleh Abu Dawud.1e)Demikian pula seorang wanita sahabiyat tatkala istihadhah.Diriwayatkan oleh Malik. Muslim dan Nasa'i 19.

-lv 'u4lsnN 'yewlng-lv qalo ue)llE{e^rFlc .1 : PpqEsraq rq€N e{pntr 'ueqnSSuns Sueuaq qplepe lnqasral lede trrppp (Sueuaq) iquq. l.rr'eduurneqs .!et'. pmqeq e4Suaru p>laral4l 1491:qurebeg -1yy 'n[a{ nfun'wottq Suuuaquap qtqndSuou -aq nwrSaqSuang a&Suuq qalunurw uopw uue.Wr{ErIs uEseH. Ifr bt( t l€ vr1 -r&-') [rr'r: "r 4c=5.Eqpeb8uatu qnrnduau e)laraw rqpN unueN {nlun {€pF .uqpeb8uaru >lnlun eduupedal ue>1 'ue1rq Sueuaq rrep qqnd Sueuaq -gelurradrp >1epq exaJaureJplue rp Sueroas rBBqsetaf redurus .IZ '{sqef 'dsqef quq qeuarz ultnuqnl l InunuS uepnes qurq qeuureg qpppe lnqasal qeqpeqpsl Sued elrueal uelSuepag'...'Sualsafru18uotaq1 ryqnd uopuopu afiu1da1a81wailuualaw.neqaquEp rzpFtulf.. '?" 1 t 't :1ederureq'tuatu w€r'p ruIla{ e{aJatrr euare{ . pn$pwtp&uatr.T .cr{{t1ryWIfrb4{ ( ' .elD[raq rzpruull-lv uelSuepas'efuuelqlqeqsuaru peurqv ueurl 'eduuelueseqSuaru IretplngJv uep 'rbeqreg nuql'zpmu11'peurqy {V'u+pH{V'ruqlnbn:eq-py'qefeyl -lppr{s rufla{ SuedSuerg .

Hadits riwayatAl-Bukhari. mereka tidak diperintahkan mengulangi shalatnya. madzhab Ahmad dan yang lain mengatakan. mereka shalat di atas bebatuan hingga datang kepada mereka bahwa perintah menghadap ke Baitul Maqdis telah dihapus hukumnya. Muslim.D Sekalipun mereka lebih memiliki u&ur dari yang lain karena mereka masih berpegang dengan syari'at yang telah dihapus.nya.Orang yangburuk shalatnyatersebutadalahKhaladbin Rafi' seorang sahabat Anshar yang mengikuti perang Badar bersamaRasulullah dan ikut perang |amal dan Shiffin bersama Ali. Nasa'i dan Tirmidzi. 23. Beliau wafat pada awal pemerintahan Mu'awiyah dan hadits yang beliau riwayatkan sebanyaktujuh hadits. Para ulama'berbeda pendapat tentang apakah hukum ditegakkan atas hamba sebelum datang penjelasan baginya? Ada tiga pendapat. Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . "tetap ditegakkan" dan yang lain lagi mengatakan "ditegakkan atas hukum yang awal yang tidak dihapus hukumnya. Habsyah dan yang lain setelah dihapus perintah tersebut dan kiblat beralih ke ka'bah." Pendapat yang benar adalah apa yang ditunjukkan di dalam Al{ur'an : berkata'T{asanshahih" 22. tidak diperintahkan untuk mengulangi apaorangapa yang telah lewat dari shalatnya22)dan orang yang shalat menghadap Baitul Maqdis yakni sahabatyang masih berada di Mekah."tidak" adapula yang mengatakan.

t)-ffn'*c.t. ".-rr. adats&uang..-/ ) 'ltf a" .rqueq (gI:.1 . . 1y 14afiapy1 f n:f.t fn R d'.wrclnH Llapsowuaapaqra d nple uDIIrMTeuarutuepp qeles SuedSuero e{phl utn d tn qwa d uapanqura9 .fdep - .'uaqa8 ru|uqas andufiusnrytp fiqa4uaclutrit uapSuato lttsag -asas qap ry4nslp t1tqa1tuali 4anv uap mzpn oprlll.. lnso*1nsat .l#1cx 4f 1y..rr -. T q .n .it :'a : edg-uew..r....'lnsat uaYa4ap4 runx uop 'uru1Suun osop In\ruDu pdap >1up11 asopfiq 3uafr Suatoas uae'utpuasartutttp qasasnI ap nrtuqn&8unsas a4aw$lsas 1uaEnn71tSaq uap :urpuasafrutnp(uaryurapsng &uafradus8uaraq u4aw t(qal lnlun nr lanqnq ary afruqnSSunsas pnqtaq ua&uap nnsas 3uofi. r':ot't] '@ P[rF -'' a rmP<r<t t . : ue{lnqasrP ujerilqeqs urePp rc uV).DW)._r 'e. fl A. qice r{-.lnsu t ufitrc n1nrp lnsa LpnV qtllutqwau arcnuaw 8aq uasap 7apnsas n&a uapSurnd uaqwad apalaryl uliadns uapanqun7 altnq umaqund rclaps naax (sn+n Dla.' 11"1r (g9I :.ursI-IV) snqnSuau qazpu8uaw Suanas twux wnpqas .r . .@)[r(-r'''11 cfr {r a .psINt.

dan sesungguhnyaAllah sebagai telah mengadakanketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.com Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah .^.vYY.^. '^.v http://kampungsunnah.^ (l) (l/ (l> rl) <l) (l) (1/ YY.v.^'^'^.bodoh. ia mendapat udzur dan tidak dapat dihukumi penentangataufajir.wordpress.

e.terue ueqlslla s. Eue[..rad.rc tu' qe 4N gtly re H.t'f b rX .: r1elllutlu. Ir-..qulny etleur tulledtaq eilatara u111g ulelas qey TeEe qas ulul tue.(rfrpy epedafl vw qu.rlr.aasl. epe tppl.: la 1ue4g luu.erulrel ntens epe dan (EueE a dn q) qep. Eue to -Eueto qu1upe lllrLul1.ft" f 4. ruF :uwul -[V) '.m srylf Wtr>t'V*at*ffi.le re I ..r l:l.&... @i Hrs'rre:rrl &g tfr uo fftf ft 5!1ctpfrc f"tt ?..aq tue[. q ' qe slu p e t a ur e e dnl tp SL.rrtl uel8e qas (epd) tpprl ue p undn1uns as ue tuap ele uu:1rlqLn4a sta d ptpl t'ppll uep qellv llental qeqtuas ery1:4eprt eMqeq 'nute4 uep lruu1.nm <{-1rf. (ue deqaqan) . e ll.( uegte qas ue41pe {uaw u. re.

kendati Allah berkuasa untuk merubahnya. Maka seorang muslim merasa pasti dengan apa yang ia dengar dan ia lihat. Adapun oiang-orang yang tidak menyukai laf. maka berarti dia telah merasa yakin dengannya. Apabila seorang muslim mengatakan bahwa saya mengatakanhal itu secara pasti.PASAL Perkataan "SayaMukmin InsyaAllah" Kaum muslimin telah sepakatuntuk bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. sedangkan apapun yang telah diketahui oleh seorang muslim dan dia mantap terhadapnya. bukan berartibahwa Allah tidak kuasa merubahnya.adz pasti. termasuk di antaranya mereka yang Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah . merasa pasti bahwa Allah berkuasaatasapa yang Dia kehendaki. Mereka merasa pasti (yakin) dan tidak ragu. menjadikan gunung berjalan dan menggantikan bumi dengan selainnya maka dia dituntut untuk bertaubat iika mau. jika tidak maka dibunuh. dan bahwa hal itu adalah prinsip kebenaranyang diyakini oleh kaum muslimin. bahkan barangsiapa yang berkata bahwa Allah tidak kuasa untuk mematikan makhluk dan menghidupkan mereka dari kuburnya.

a8uaurqepns qeUV PqePed (/Z :qlE{-IVl .red)e{aJalu eduepur eped unure5l ' (r'oa-. ry aryx u0aun33ua4 . ../*- flllJf...eruelnered Dlaralu qalo pn$Ieunp Suededy'..r1 'epe-epe8uaruSued ledepuad qelepe n1r urq nluv nqy ledepuad rlnllSuaru turellSuaru ..relSur8uaru leqeped ryprl (bnzrel I ulq nruv nqy) eduqryeds'bnzre1.ps"d...zPetel eduqaloq)r.qe11y edsutlepqs qePns Suedq. nely'r8e1 ue>ln8errp{epll uep r{nseruaru ue>le e{arau emqeq rnqe..lpttv afisu1.ladas i{elesr{aloue>Iete{Ip edes. @ ) lrrvi:'r :qeflv Pletu-e}eruas qradas'qe11v eua.FS ed.epsSueroas e8n[ uep urelep nluaual up{reqa>lleure-Ierue Ier{ uelele8uaur JeleseJelue edsur uruDlmu edes. ufiut1n33 UU[sary'qnsawawua4u1sadnwa>1 4 f"fl tt'l:' l* rl Ifl)io tIJy.re{ ueurJrJ {ePuaqa{ ep8as Puare{qeilv edsur qepdueqrpefralnJensas uelele8uaru elalaru nele 'edupseq rsls rrep n8er e{arau nely'qsed uelele8uaur e{ns {ePrl uep nli q..adas treposrad-ueposrad qeilV edsut uexele8uaru e{aratu e{eru'{epp nele eduprue qnJnlaseturJauaur qe11v qe4edeueln8eraur WseruDIaJaru'urnlaqnele ue{qelurrad ed11-pse6uep qe11vSuedeueure8eqas eurndruas eJeJas ueqrIerta>1 ue{eueslelaru qsed ereras rnqela8uaur{epE qe>1ede qepns e>Iararu pmqeqqeppe ntl 1eqruepp Jeles..ttayvafisut'wang ws a9..eureln e. qe1iv edsurue>lele8uaur Sued.qe11v 'ueur eueurre8eqas ubllnqasrp e/v\qeq Ft{ ueiep Ip relnduau lepq e1e>l (...

mereka mengatakan hal itu karena tidak ingin mensuci-sucikan dirinya (Seolah-olah dirinya telah mukmin secara sempurna atau telah shalat dengan sempurna-P"nt) Mereka menolak kata "pasti" terbatas dalam perkara-perkara tersebut. Mereka meriwayatkan hadits-hadits palsu. namun kemudian datanglah seteiah mereka orang-orang yang jahil lalu mereka tidak menyukai kata "pasti" dalam segala hal. Bahkan di antara mereka mengira bahwa ketika seseorang menetapkan kata "pasti" berarti telah menetapkan suafu perkara baru yang besar dalam agama ini. mereka mendasarkan pada hadits Qa'idah Ahlus Sunnah zaallama'ah . sungguh ini adalah kebodohan dan kesesatan yang berasal dari orangorang bodoh tersebut dan bukan berasal dari salah seorang ulama' kaum muslimin dan juga syaikhnya Abu Amru bin Marzuq serta sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup. Dan orang-orang yang mengikuti beliau setelah wafatnya tidak pula menolak lafadz "pasti"secara mutlak. namun itu hanyalah oknum dari orang-orang yang jahil. dan setiap riwayat yang dinisbahkan dari Nabi ataupun sahabat atau ulama' dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan pasti atau yakin dalam segala hal adalah suatu kedustaan yang diada-adakan. Akan halnya dengan kelompok lain yang mengatakan bahwa barangsiapa mencela sahabat niscaya taubahrya tidak akan diterima oleh Allah sekalipun dia bertaubat.

suwq nwa4 tpluu?ua[ 'rnpuas a4anw tnp dapat4tal :quluoyuwr.qullv nfisu1. tr.t': *tiV 4+ef-75.in ( o t)n 2..y..rn$-1y ue8uap ue3uelualraqntT pq epd r8el 'elarau qptrT-qelrx uelep qe{as eruesepp >lepquep'eduue4leleMrJatu Sued nwlr rlqe rrep rmerad und8ueroas {e} Sued qeqas'ffi {elnpse6 slrpeq ue>lerueusete8uau qelepe 1uIsllpeH . fi nS1-aqwaq-oqwaq utH. ".@)1"t'.i9 { lf : lvt'..awN uaaun88ua4 . madwapw 8ua t/'f.qc)Cf A'..ftf t*" r> 4f :leqnegaqSuedSuero-8ueroSuelual ueuuqraq qEIIV ue4Suepas'leqnegaq 4epu SuedSuerodepeqral gq (8t -uV). : uerurrlraqqe[V eueruSuedue. .es tasa 3 uu fi as op Suns I 7nB IN blaw lqollv ualnlwpstadwaw 9uafr adarsSuang 'afr51-t4opuaya4tp uap 3uafi adus 8aq'ny 14rnrts1 8uufi asopup&asrundwa9uauule uop 'ytnfis utu1as afiuqn38unsag.l9r5f..'rundtuerp ueelsnpa>l lepn Sued esop ueTn{elaru qela} erPqreraq n{}eqeqes ela)uaru : epqesraq nerlaq emr{eq ffi tqeru eders8uereg..ye .r'1 l-" .{.r1[F Crr tTr t{.4a@ } 1'-'. asoprunduu&ww uayayaryt 4a11y 1 ? /-r 4 F.u 11 4i'. i2 '.. 7.' pnqa q q qap m :..f4e# ft'J..

Sesungguhny a D iadosa-dosa semltany u?ri mengamp lagi Maln Penyayatxg. kemudian mereka masuk Islam dan baik keislamannya dan Nabi menyambut sebagianmereka. putra dari paman Nabi #. Senntgguhnya asadari rahmat terputus a. orang gila." Iah YangMaha Pengampun (Az-Zumar:53) Maka telah disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasul-Nyabahwa setiap orang yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatrya." Kemudian dia bertaubat dan kembali masuk Islam danberba'iat kepada Nabi untuk itu. Apabila dikatakan. Di antara mereka adalahAbu SufyanbinAl Haritsbin Abdul Muthalib. mencelasahabatadalah sebagaimana mencela bani Adam yang lain."Aku lebih tahu tentang AlQur'an dari dia. demikian pula dengan Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. tukang sya'lr. Yang mana beliau pernah murtad dan mendustakan Nabi * dan mengatakan. maka itu adalah mustahil karena celaanmereka sebagaimana orang-orang rafidhah yang meyakini hal itu sebagai bagian dari agama. dimaklumi bahwa orang-orang kaSebagaimana fir yang diperangi manakala mencela Rasul dengan kata-kata tukang sihir. Telah ada suatu kelompok yang mencela Nabi # yang menjadi musuh.AIIah Allah.Apabila ia bertaubat kemudian mencintai dan memuji para Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . sebagaimanaorang-orang kafu mencelaNabi ffi adalah atasnama agama. atau tukang dusta akhirnya Allah menerima taubat mereka.

.ntu8urftm33uaru r{elal n{V.opuatu erer ue8uap teqpr{Psered epudal {req nIPIraq er qeplepuaqDleur leqnepaq Prp\reTpnrua>1ure18ued Sueroasasegqedy nele leqeqps elaruatu qe1a1 . Sued -qrrd.e>1Suero epe PuPrute8eqaS'ue{nJnq€{ sndeq8uaur ue>Ientr ue{rcqa{ ueq'e{araru epedal ue4edurl pr qelal Sued ueleqela{ rePe{ ue8uap rpnsas p{alaur r[nuaur uep s{aJatu ueTe..eruep ledepuad rinp .'${eq -lq8p Sued Suero €eq undue uol€lunuaur qeppe t/.rn4l"dplv{rlp eduenpa>1 enp €pp e{pru lloqru7lP nele qnpqrp Sued 8ue nele ueqnpnl ellqedy -ro-"p"da1 redures4epg qoqlq7 'eduleq r-lpqura{gqure8uaru{nlun {Et{raq Prp DIPrU ue{V edupqera8uau nuqeqPrp Sued ofl 1de1a1 'P^r4Eqneleuruauaru qeilV edersru 'leqnelraq PIp nlPI PAuelaJuaru nele edu8ur[un88uaur'eduqnpnuaru'ersnueut ue6 'ue1reqa{ ue8uap r-uqpqpuaruSuededers8uereq eduueluueSSuauruep eduuereqPfa{ue>lsndeq8uaru u€{e.opuaru Pilas leqeqPs qelv edersruDIaJaru ue>Ie .'uelele3uaru ue8uap eduue>lnqplTraqruaru {PpIl SuBroasasedulepuaq unrueN 'Peurqy rueu{ Sued qpppp r{F{eqs Suqed Sued .'Irqseg 1y ueseH IV qap ue"4e1e1r-p uueune8eqag'eduuedepeq {ePF eI Pp{rsr Ip PPEraq eduuedepeq €rp Pueture8eqes qelal nlepaq leqef Suero SurtunSrpT{nPnfp rp eperaq >lePrre>Ipa{ _8ued uDIel^e{IP elnd depeqral {req lenqraq ep edu4teqas '.tl -MF - umlnH 8utlun&Eualtl ue8uap ffi leeN elaJueru rqeN p/tqeq ue>1e1e8uau Sued rr.{"t"te-21..

JJics1+tui.an)dari Allah Yang Mah"a Perkasa lagiMahaMaryetahui. Diturunkan Kitab ini (AI-Qur...t*@ ':."(Asy-Syura: 2s) Allah Ta' aIa b er hrrnan: *1:i . ...- 4.i !'rturI J.t.o A4i rii !'g4i.2 f . Yangmempunyai karunia. J [r-r:. "DanDia-Inh yangmenuimn taubat darihnmba-hnmbaNya dan memaafkankesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang knmu kerjaknn.lyft . . HanyakEada-NyaIahkemb ali (semua makhluk) . y 4:.adalah seorangpendusta (kadzab).yang mengampuni dosadan menerimataubatlagi keras hukuman-Nya.Tiadallah (yangberhnk disembah) selain Dia.ini r'i :Vt 6c \ez4j *tV . J..yrUt aJ.) i .. 'n r.utt=.u] @'ryai "Hsa Miim.t. gr.'-.rj_r -r. -I . maka kebaikannya akan menghapus kejahatannya.kemudian ia mencintai beliau dan bershalawat untuk beliau..lt'-*. ? J." (Al-Ghafir: 1-3) . Dan Allah Th'alaberfirman : .maka jika dia bertaubat dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan.

plq .6wlun66uaw wfiftH http://kampungsunnah.erue[) Suqelaq pge teleqs 1p 1n4€uad) .com (nsryuPrvteq 1pPUPP (qe.wordpress.e8e edurde4Sualaru {qun fpersnrraq rue{ uep Rn yollrupwnpy qedd1u4el 3ue1ua1 Sun8e Sued qepre4 Ip redureq 'qe.omqv ue8uap r{elesu ruted utel Suednerlaq unTnq 3ue1ua1 eduuellle>18uau ereo ue8uap leelueuraq qrqal .

ah..g lair.Jika tampak suatu kefajiran atau bid'ah maka wajib untuk mencegah dan melarang darinya.rir"ti ia tidak dicegah dengan cara yang dhahir. -Dan tingkatan minimal dalam mencegahkemu_ ngkaran adalah dengan mcmboikotnva agar ia berhenti dari perbuatanfajir dan bid.ika dia sebagai penyeru bid'ah maki bJrarti dia menampakkan kemungkaran maka sudah sela_ yakny-a untuk dicegah. dan ahlul bid'ah atau di belakang imam yang fajir maka ada perselisihan di antaraulama' secara mnsyhur. Akan tetapisebagai peitengahan di antara pendapat-pendapattersebut adalah-bahwa seseorangtidak diperbolehkan mengangkat imam dari golongan tersebutjika ada kemampuan untuk mengangkat imam selain mereka..ah . kedudukannya sebagaimana orang yang melakukan dosa secaratidak terang-terangan. Untuk itulah jumhur ulama.Adapun perinciannya bukan di sini tempat unluk memaparkann)'a. membedakanantara penyeru kebid'ahan dengan orang yang berbuat bid'ah namun tidak menyeru kepadi yar. Lain halnya dengan orang yang diam. sebab maksiat jika disembunyikan maka tidak Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama.HukumShalatDi Belakang lmamFajir Adapun shalatdi belakangahlul ahwa.

rne""p epaqrag'ala.nIDJ wawl Eua4u1ag lQ luIaLlS 'e.r re3eqasnererlSntt*a1 ue>lledureuatuSued 8ue'ro np{ ie>lSue8uaur {epq {qun ndureu Sueroasas ' eduueleder.t"3rrap pra>1 tuetul ue{Fqurqrp Sued qatoq TePq e>lew'1nqasra1 utereqpewal epeduep edulereqperuresaqWqal uep ue{rnelaur pue81pledep leqefqlqal Sued Suero t{alo'ute1 3-uedue8uap eduu >IepFlnqasJal ruerur nele -.{n}un edur8eque44>lStmuraru{epq uep weur re8eqasedqelSue8uaru rnel Suero e4rf rdela1 e{eru 'Yn*I ueTV 'eduuelefra8uaur {nlul Ql[e.n{a{ ue{{edure-uaurSued Suero uelqerasrp edu epeda>1 ..eunur Suero-8uero qeprl >ln+un n.alqe11v ereJas -qleq uesnrn uelPnrua{ t}ieqP {req ue>ln>lel -radrp de1a1 4.r"1"tt t"1 .rreds euare) rp resaq qrqal Sued ueTesnra{.tntt.rn33.leur u'rrnqwruaru ledep re*qpe.elpmraqqaloq {epp nraduad re8eqas nrtnlnl'ndo.r. ""HL1]E#J uele 'rrrpuas rdela1 e4[ elp ereJas eduue>1n1elaur uelSuelepuaru .t"..uad uep uer$lesa>l depeqral eduueelar ne+e leleqs edolesnr euare>I uDlnq'uerelStmura>1qe8aluatu Jesepsele ue{sep uep uers{esa{ gqure8u -ueip n+I IeH 'edulBde^'vrrr -aru' ruetui t"Snq"t edule4sue8uaur'eduepeda>1 erp euqede .{uuopurnduraduaru uep leqelseur uelSuelepuaru 'eduenpa>1 eJelue {nlun 8ue1uple.ue8uap ue{esnJa{ enp erplue rp ue8urr 8ur1ed Sued ue{Psnra{ 'resaq wqal Sued q"b"ro"* qaioq {ePI} ueq qe8aruatu ueTesrua{ Sued ..r.

maka tidak boleh mencegih imam tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar Rndhiyalkhu' Anhumabahwabeliaushalatdi belakangAl-Hajjaj binYusuf Ats-Tsaqafi. hari raya dan shaht jatt a. y_ntuk ltulah para sahabatjuga shalat di belakang Al Hliai"l. maka beraiti dia telah meninggalkan maslahat (shalat jama'a6-nunt) tanpa dapat mencegahmafsadat. Apalagi jika dengan ia meninggalkan shalat jama'ah tidak dapat merubah kefajiran imam tersebut. Sebabkehilangan shalat Jum'at dan shalat jama'ah lebih besarkerusakannyadaripada shalat di belakang imam yang fajir. jika memang tidak ada imam selainnya. orang yang meninggalkan shalat 24.serta menghilangkan mafsadat(kerusakan) dan menguranginya semaksimalmungkin. Maka sebagai konsekuensinya adalah mengambil yang terbaik di antara dua kebaikan jika memang tidak bisa diambil kedua-duanya dan mencegahkerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan jika memang keduanya tidak dapat dihindari secara keseluruhan. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi dan selain keduanya tatkala shalatlum'at ataupun shalat jama'ah. Qa'idahAhlus Sunnahwal fama'ah . fika tidak mungkin mencegahimamyangmenarnpakkan kebid'ahan danfajir melainkan dengan yang lebih rusak. bahkan hendaknya ia tetap shaLt di belakangnya selagi tidak memungkinkan baginya untuk (jama'ah) melainkan di belakangnya. Oleh karena itu. Seperti 9ha!t ketika shalat Jum'at.ih lima waktu.

'qe,pIqqqe uetenqradqePPe n1r Ieq eTeruedurguein8uauerp opf ue4qeg'edr4epqs t'Yrr I nlrad {eP$ eI e{eur'1e,urnf:}el.rr-r': Sueln8uaru ]epqs qradas n lal Bue t(,uretur Suoplaq rp ue>iurelatu u nure11 e41[ >Inlun edurSequelnt8unuaur {epq }e1eqs 1e,urn{ Sueroasas Sued pnfraq rlaq e>lqa>l uepSSued epe ue>ye8eqeIC 'leleqs uesnrn rrep-qesrdral Sued qe8aruatu ueqr[ervt *ni nrnrlt"d qeppe uere>13unwa1 uolSuepas'qes -"1",r"11l33ur.uaur erolrad erp ^de1a1 Sueln8uaur rlpuas edulPler{seuale;,,' edu-1e1er{s nliad {epF erg,,'ledepuadraqSued epd epy eSStmlas ,,'edw8ueln8uaursruer{erp'n[ul?tm'{' e{eru SuereppqeiePeedu8uelelaqrp lepqs .ttn*r 8-*rlelaq 1plepqs uep uerelSrmua{ qeSaruaur erp eueur Sued ue11e88urualu{nlun ueqr-ternral 'ue11e,gedsp rPIa] erp ue4efra8uaur ede Sued {ePP e161"'ledepuad snreq nrr"i"1''edr4eljqs Sueln8uaur -raq e>Iaratuerelue rC ',eru€In peryfu ederaqaqepe rp ]epqs Sued8^uero rnzpn ndt.t"ln[a! wewr 3ue1e1aq jltl ureleq 'n[a{ ?ue[' rslpuo{ r1;adas rSeq urn1n.{ epedrrep uelefra4p {nlun urewr 3ue1e1aq Ip +e1eqs '>1leq Sued tuewl 8uele1aq eureln qlqal 1uI ieq selaf uelef;a8uaru{n+un uep lepqs 1e,urn{ lepqs 1pqe,euref 'unrue11i H,r"to"tnt r8eq uelur>lSunuraure4[ 'r{e,plqlqe re8eqas ,eruelnureurrered uep;e1es 'ttffe'$;ureun euaJDIuesep,eurelnered qaio sr-uollp ue8uap {el+nur eJe)asqe,eurel]eleqs uep le,urnl

Beberapa fuqaha'menyangkabahwa ketika dikat3\ul "Sgsungguhnyashalat di belakang orang fasik tidak sah" itu berarti dia harus mengulang shalat i1m'atrya ketika ia shalat dibelakang orang fasik dan jika tidak mengulangi dianggap beluh shalat. Padahal tidak demikian maksudnya. Tetapi yang menjadi pembicaraandi sini adalah tentang tarangan bagi seseorang untuk shalatdi belakangya,namun apabila ia diperintah untuk shalat di 6elakangnya, pendapat yang benar adalah tidak perlu merrg.rlar,g shalahrya,sebagaimana yang telah kami kemukakai di atas bahwa seorang hamba tidak diperintahkan untuk shalat dua kali. Adapun shalat di belakang ahlul ahwa, yang melakukan bid'ah yang dianggap menyebatkan kekafiran, Tlku para ulama'berbeda pendapat dalam hal shalat ]um'at. Barangsiapamengatakan "dia kafir", maka dia harus mengulang shilatrya, sebab tidak boleh shalat di belakang orarrg kafir. Tetapi persoala. ini berkaitan dengan tokfi, 1uo*" ]<afir)terhadap ahlul ahwa', sedangkanpara ulama, banyal< berselisihdalam hal ini. Diriwayatkan bahwa Imam Malik memiliki dua pendapat, Imam Syafi,i memiliki dua pendapat pula, Imam Ahmad demikian pu]a, termasuk juga ahli kalam, mereka mengatakan bahwa Al-Asy'ari memiliki dua pendapai. pada umumnya masing-masing madzhab memberikan perinciannya. Padapokoknya bahwa perkataan kafu terkadang Qa'idahAhlus Sunnahwal lama,ah

n[oJ unutl 8uu1a7ag tQ PIaUS

esop sndeq8uaru eSSurqasSun8e Sued ue4-eqa>1 'uleJeq Sued r{rlruraw erp elnd ipef esrq nele nele Isq uep leqnelraq ue>IPErp Bduqueu 1pe[eslq 'ruereq n+I ne}L u{;LII"lru BIP 1et{emqeq nqel unlaq '(,,x-eduurp sele uoltue)uerp Sued ede rJeP JePurr{ -ia1 uelqeqaduaru Sued) Sueleq8uad eduepe "tp 'rqnuad-ra1>1epu rpel esrqeuaJe; edtrueleredsrad nele 'ueruef,ueueSuap eduuelenqrad erelue ue{1le{ -Suarrr qaloq undilelas 'elerau ue8uap (u41snw) lelqr{ qqp u€{Fseuraruelrx qaloq{9Pp uep'1nqasra1 ueureJueuelledepuaru ue{P rlsed er emqeq sruol elDI esrq>IepFnluaual nPFIpuI r-urnlnq8uaur{nlrm uele 'eduuereuaqa{ rurledrp snrer{ edules gde1a1 -r*"r Sued ueruerue lede e8n[ uep sPlPrp ledv w 3uofi do fiua fru-a1a rauya1a IN-u Yl,,' (a4a (0f, :,Es qnuadas uap afrurynd tyanu utla Dl uapp lnsout 'u!Ia? w4afi an)Jas ufrunuaqas di wpuaw nr ayaraw '4oua fiwpn88unsa n a n-&ua fr&ua ua4runtu&ua 5,, iqrur1
rrt'

dt

-"'',L""t'

cfig nCt

ft@)

11 [rrn":.

<'ro, f \fin fC If 1y

yiP \49?

: ueturqraq up,oIWIIV 'uPute)ue+ede-tede 1uIIeH'edusele Suetual n{elraq Sued eueune8eqas urnlaqas lJe{ ilun>lnqrp qaloq qef(nq ue>11e8a1rp uafrfra,nw lepu eduuelele3uaur Sued(n+uairalSuero) uelele8uaru rur8aq BIp ue>le rdetil ,,rrJe{ '(urnurn) b,ltl+l "rnt"t eders8uereq,,ue{ele{Ip eTI[ e{entr pre)as edun>1e1ad uerrlelSuad 4n1un u€{pn${eunp

Atau sulit baginya untuk memahaminya dan terkadang pula ada syubhat yang dengannya Allah memberikan udzur (dispensasi) kepadanya.Begitulah..yang telah dia kerjakan.V . ^ ^ . atau dia nantinya akan mendapatkansyafa'at. maka sesungguhnya Altah i$llakan mengampuni dirinya apapun kesalahannya. ^ . . baik dalam persoalan wawasan (pendapat) maupun berupa amal.A Qa'idahAhlus Sunnahznallama'ah . ^ i ^ l ^ . keluarganya dan jumhur imam-imam kaum muslimin. Atau kalaupun sudah sampai. terkadang daiil untuk mengetahui kebenaran tersebut belum sampai kepada seseorang. belum jelas keshahihannyabaginya.'adikafir. (l) (lr (t><l) <l> (ll <r> .ucapanyang dapat menvebabkanpelakunya men.Maka barangsiapa di antara orang-orang yang beriman dengan sungguhsungguh dan tulus mencari kebenaran kemudian tersalah.Bisajadi pula (kesabarannya dalam menjalani) musibah telah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Inilah pendapat para sahabatNabi ffi.vYvvvv.

.fq .rCr f rffs (gg1:qprzbreg-Iv) . tueto-Euu'lo .e@) [rr.rpqes tue'(.ro erras aq qely e'{uqnflEluns as' nuttuol -ouad..r:..eH.Teteqas rplutfs uup 'reqes tleluetl -gpe{ ueuyaq tue'(.otllsnm rrr"n e. Iet..l..ualplqa\oqu1u&at. wpqsuoploloqs ."r'11 4TirrtFI td rfr tiq 1{ii9 w ?. tueto-tue -..

r1. Ikhwah fillah.!r] JF'J { qp Danfirman-Nva: i .PERINGATANBAGI SETIAP MUSLIM DAN MUSLIMAT Segalapuji bagi Allah. lahnya. shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada Nabi sete.r.karenn sesungguhnya peringatan itu bermnnfaatbag-t orang-orang " (Adz-Dzariyat 55) yangberiman..A oyp$ y "Oleh sebabitu berikanlah peringatanlurena pering(Al-A'la: 9) atan itu bermanfaat. > "Dan tetaplahmemberiperingatan.ujr] [o 1 @ Urpi'{S u'y'l:i'oy -of." Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . Danfirman-Nya: [r:. Assalamu' alaikum warahmatullahi wnbarakntuhu Allah 'Azzauta/allaberfirman : o:c.

gn\g.t"w. t{qp1nsst : epqusraqffi CZ:{rlpqg) -pyl .a.{c!.sn lp rqpctt enp uPPpIe'pIu rrcP tr:Oerltedrmrt tFW ueKl.-- -tonttqnw {ifJl g uoputrylsnw$va uop&wn{ - nele 'edr.^&ut'y'twnrYWo *iritl-"ftoprffintrrsalatq'wp&uil qupt4qu{ 1.n*.(6pBeuluatu -"p"dta q"p"qtoq *p.uqoEuttil Ittlntntt&rdf.-" p+'i ry"i *P tt{3.rr ePunu-sPunuaur nPlP lEIEqs e{ra[p ssertur SuBdtmdedeF €eq .dd w11VPrtrqeqmqr4a8uaur :uulPduesedes uetuag'eduue4puaraur rtsfiv {gnq uoqou$tur nelp edun1{e.{t trnd prlaseu sqnuaruedes sfs|r'lle0qrml gtp eies ut{sEqa$Er e|'6s trg)tlBd serc Trr.n* edednsedp-ry3pptu ue1 entrns reSy -*iap.*if"gS.. (ulgar1il U0 .e{es rmdureilw8rnp q?qrrr€tlP "fo{.'rfrt qa fiul : eEn{e{wPSS (treqng1p{) tPPqdtuinalo1 undnoln f.1rg1f€-)1nr::trl .nry ffq"ft:I .rsruorr ldeFr uqv'(ep-ep) Straq rEPDlas e{m nrfat us{rerqTPuqpnura>l e{g->p1tp1ewuv1 uep e{p -rlap.{eHFPF ItsP'e.9.

. memintakan rahmat untuknya dan bahkan lebih dari itu kita memohon kepada Altah agar ia diberi keteguhan di akhiiat.ggu tak seorangpun dapat mengelak darinya melainkan yang dirahmati Allah. Akan tetapi ironisnya. mensholatkannya. hari ini ketika ada orang yang tidak shalat mlti kita memandikannya. 'apakah kamu menunaikan shalat wajib? apakah engkau menunaikan tepat pada waktunya?" apa kira-kira jawaban orang tersebut? Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . mengkafaninya. Keteguhan manakah yang ia pttkt jika Rabb-nya bertanya kepadanya. satu kantor (tempat kerja) dengan kita ada yang tidak mengerjakan shaiat sedangkan kita tidak mengingatkannya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. tidak menasehatinya. yang mana kita hidup sedangkan orang yang masifi serumah-dengan kita.Saya akan mqlnulai pembicaraan ini dengan bagaimana mempeilakukan orang yang mening[alkanshalat setelahkematiannya dan bagaimanapula sikap kita terhadapnya hari ini. kemudian hal itu semakin bertambah \i. ketika mati tidak boleh dikubur di makam kaum muslimin. bahkan kita masih menganggap mereka sebagaisaudara.sebagianmanusia mulai meremehkanurusan-urusan diennya dan mulai merebaklah dosa-dosa besar. dosa-dosakecil dan bid'ah. Fada kesernpatankali ini saya akan berbicara tentang dosa besaryangtermasukpada dosabesaryang paling besar yakni meninggalkan shalat dengan sengaja.

i 2eAuqueu uolele>l elDI ue{p Sued ede uep P}q ueqervref8un8 -Suelrad elunuaru qe11ve>p[1n>1e1 e]H qe?PpII er E^qequelele8ualu {ep* uep eduuenrnrffi Sued reqervl 'qe[V epedal tn{et PIDI qe)PIePII .ruy41.::axf. r. 'undy4tpas pntp&nnp) afiatuatp IaWl uull a?tns 'tnsrJtu pwuaq uap uaut uala nil bpow ayow/4alas -tnq' pqnaln :i ?un qanJax'. (09-65:wed.] 1.....putlFnw uup uruqsnw !8og w)pSwacl undepy :r eperaq8ue{ qeqrualqelepe . |uafiS4ua83uad'aqanwUapnsas 4a13uaryp o-.lt?t'"xt'9'b@) tfi.rJ:U +l\q. rt Suato-&uato 'nnuauau amaU unl aya taw lapy ryau' afiuns{uu uDIU -ynqndwalu uap wlatq uaqatfru-afiuau 8uafi 17apl albw.%HlH.n fifrat$.*efrfi{lqt'e\ft Suedne18ua 1eqerur ue11e38rmraur Inqeta{IP nlrad ' eduuelJeSStmratu Suede>1arau €eq e8n[ trnureu 'efes le1eqsSued Suero epedal uelnfn1 edes edu -pq uolnqlnqasrat edesueeleryad eduqnSSrmsag ue{uerurrr Buerua.t. d#Ti# .1*{q"fl i@11f r ?tf v1 4+ryqa.nfrfior48..TJ.

neraka jahannam yang amat jauh kedalamannya. apa yang Allah firmankan tentang kamu pula dan perhatikanlah bagaimana ahlul jannah yang diliputi kenikmatan bertanya perihal engkau dan bagaimanapula jawabmu kelak. Allah Ta'alajugaberfirman : { 6 o*r gM } & r{i @. sangat busuk rasanya sedangkan engkau akan menjadi penghuninya jika kamu tidak mengerjakan shalat.iy."(Al-Ma'un: 4- s) Adapun wail adaLah lembah di neraka jahannam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya niscaya hancur lebur karena panasnya.'iari.> ["-t:oyur] "Makawail-lahbagiwang-orang (yaitu) oryangshalat." Maka perhatikanlah wahai kalian yang meninggalkan shalat. AUah berfirman : Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah . namun dia tidak mengerjakannya di saat sendirian. "merekaadalah orang-orangmunafik yang shalatketika banyak orang. ang-orang yang lalai dqri shalatnya. Ibnu Abbas menafsirkan kedua ayat di atas. itulah tempatmu kelak jika kamu tidak mau bertaubat. Bayangkanlah keadaan lembah tersebut dan bagaimanasekiranyakamu menjadi penghuninya.

a{ufrs npnu $oq$qnunSnqlawt ayaw '.@*tf:r@tvy? 'd.alafis uw7nquaw &uafi &uarc-8ua -ro uap qa.tryrtr.@i "* r4\' r [rnf'v"t-vrl .@n ryY: t6@fZ-.. wwqsnryuapulwqsnw $ag uapSutn4 ' epue epeda>1 qedePg ueTlraqtuau e{ew '>ledueq qpllrqure uereJelad eSouras TIEIIV ueq lede-1ede letu€ n+rpq Suelualereorqraq8ued (8t-g€:rlslslEppnl I -IV) 'p. .uuluwal twa4 upaday a88u14'uasa1aqwad Suoqap ahuuaTonJlqunw qaqpa uap' 1wa4 ua4 uola+snpuaw auasnq'U4laq 3uafr YunfrSutn-8uan uuSuap uopnJrquau lwol qappa uop 'urtlstwSuan uolaw [n&uaut&uafr ua4a uaqwau1a1nd1 lwbl uap'p1or4s 4up1q :qama luaw rwaa. Sun&8uauaqutp sap qamo[ qapq&uafiada ryilf.. yapq nlnqap rc-3uatolnsauuat &ua '@lanu) Dl nwtnl nbag wap7 bpnw 8uafrSuan-&uo &uafrrlu4adv 'asopraq uayynsawaw -n (uaapaal) a4anw'ugtns afiua4 8uaya1'afiuarnw qanca4' afiurynqn uu&uoyo8 uauay uotuplp oponq' 4p dut-dotl.ftE -En ^ fr.tii)#@tZ d@rf:rnftff@'ltry ?Tnf..ry?f'tif@f.

. i Q3 t'66i t:r'tt ot i '.v us n i*'ls'oa'j.i. Tirmidzi dan selain keduanya) Beliau juga bersabdasebagaimana yang diri-wayatkan oleh Abdullahbin Qarth: "AmnI putamn yangaknndihisab dari seorang hamba jika shalatnya pada hari ki"amat nanti ailalah shalatnya." (HR Thabrani dan yang lain dengan sanadyang shahih) Rasulullahffijug bersabda ketika membedakan antara orang yang kontinyu dalam shalat dengan orang yang tidak rutin mengerjakannya: ' *Uiti.mnlu tiadalah Qa'idahAhlus Sunnahwal lam"a'ah .y:#r..'l': L4*i'n U.jr(rld'-:k \ .. baikmakabaiklah seluruhamalnya danjika shnlatnyn rusakmnkn rusaklah seluruh amalnV o.Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu akan sayasebutkansebagiankepada anda. Rasulullah ffibersabda : ':#t:l.i t41t # . .'i'6. .rtt. penuntundankej ayaanpadalnr i kiamat." (HR Muslim.. Dan barangsiapa yang tidak menjaga shalat.i.t 4. ttstv( z/t$t V.y d "Twdapembatas (muslim)dengan antarasmranghamba knfir atau syirik selainmeninggalkan shalat.vr tpt Sv.Jtst I z . "Barangsiapayang menjagashalat maka baginya cahay a.

{nt"l 'uerxnuap lenqJaq uesnJal-snra1e>p[murJrp edurruaru uele Sued ede '>leduadu rnpq euale{ le1eqsuoleSStmraru Sued reqe.. :rdumuraq ueTlsdervrrrrp qalo rreq>lng P/v\qeq ffi Ueltnpseu ..'lrprU ryqryclnuapuuwaH 'unnfi 'una wuusnqua4lndutn4tp uap ua4a ayataw 1t7 a fru8aq a fiuqac d' uop unlunua fiu [a1 uaa wwa!4ltutl lp ..tr qeluolqeqrad 'eTa-Ialu upp elDIuoltlnefuaur re8n q"[V epedal uoqouraru e1q tr..4!l!l -ffi ^ wutpnw uapww7snWfraA uala&utn4 ua9uap nryqamuqwaw q oqg-aEq'tasaq npq uo4rylnd Surnq ur4Sttapas Suanas &uuli uu1 afrusary tp l4pnq -nq &uafrHul-plolSuanasupn4adupuaw 1wa4 uarp '. -.e>1Suero-3uero 1o43uapapered qelepe Sued peues ue8uap urel e{araw uelSuepas (>1req Sueduep peurqv UH) .qa11. 'alo7aq uap ntlt&uarypwwry4tultiwanp apv.'-?C.t -nuwl'afunnpatlouttsnq Ind undtrla a41111t -ma.

' .lalu dia hampiri batu itu lalu diambilnya.'.Lo.l !u iv U-f).i.Tidaklah ia kembali kEadaorangyangberbaring tadimelainkan kEalanya telahpulih sepertisemula.JJ) l.rlr jrtrr l1t ei!'.Adapun orang putama yang kaborknn andalihatyalcni orang yangkEalanyahancurolehbatu. maknsesungguhnya ia adalahorangyang mengambil Al-Qu/rnlalumembuangryadnnmerekatidurdnishal (HRBukhari) zaajib.! " Kernudian pada akhir hadits beliau bersabda : *t'$t. kEada anda."Marilah.tersebut mengenai kEala orangyang berbaring hingga berantakan pecah danbatutersebut terlempar..ij '1f.y l f.tiyyf .itLs "Sesungguhnya aku melihatperistiwa yang menakjubkan sejaktadi malam.t.tkjrt. akan kami ceritakan kepada anda kisah yang dituturkan oleh Imam Adz-Dzahabi Qa'idahAhlus . 1:.:rl' "r a.'Lf) e . N abiber sbda. "Aku bertanya kepada keduanya.jIt lii t3 W fr.r.:por.sr "l:1..Kernudiania mendatangi orangtersebut danmengujaknnsebagaimnna yangdikerj akansebelumnya.*.. ." Wahai yang meninggalkan shalat. wahai orang yang miskin dan lalai."Subhnnallah ada apa dengandua orang itu? " keduanya menj awab.apasesungguhnya yang aku "Aknnknmi lihnt tersebut? keduanya berlutakepadaku. .

.ere nelaua edeqr* rpra{Bued ":H":i#.4..ZeRmp ue4e[ra4p qe1a1 Sued ede nlepeda>1qelue>lelrraq 'nqr reqe14.aqay ly ne[aq qe]DI ruepp rp 'r-o.. ne13ua e38urq qelSuep-3uep uep qelue>lqeqrad 'qepledeq e{eru 'n..p^u -lepqs n1{em eprmu-epunuaru uep lp1er{sue>1erdu -erduau qelal nurrJepnesn{{pue reqe1..#ru.e1eryaq uep sr8ueuaruundedunql 'reqll pr qelal Sued ede ue>1e1Fa)uaru rp nTFepnes qalo fqtups . .nFnw uvp utwlFnw fiag ua+aSuuad Suedede uelSunuararu umlaqas rreq rueptu Ip rnpp nrur8eq teeJueturaeledep TepTl ne43ua eSSurqas eSotuasqe11vepedal dereqraq n{e upp rur e8req -raq Suedleqaseu s{nuaru n{e nurueepea>1 depeqral ueurleqrrdaT uep ueqrse{ eser qalo Suoroprp edue11'nuepeda>1 edes uereJn 8uefuedraduraru ue{e {ppq edeg auetlnrnlasa{ pJeJas eduue>11e83tmr -aur ne18ua leqeped llueu nuupepea>1 eueurre8 -eq seluel'edqepqs ppunuaru edueq r-r4ellup114 ..::"i .. 'pduelJaq ederas sr8ueuaurue8uap edrmqrepeda>1[pqua{ er uep qpup}ue8uap ruepuad erp ledar ueSuap '1nqasra1 rnqn{ ruelpp 1p le11[ -1epfuaru rde leqqaur erp eqrl-eqr]unlupu edurrepnes 'edurrepnps rnqn{ a{ qequra>l rnqnT qe8 erp n1e1 'n}I underp B{eru Ieq ue{e er qelrepps rlequra)t e{araru e{pax'rnqn{ urepp a4 (3uen) elrpr{ rsrraq Sued edulqrur 3uo1ue>l qep{n+e[eduuerynqn8uau 'leJem qelal Sued r8rad e{araru e{I}a) {nlun elrrre^\ eJepnesryrlnrratu Hel-HeI Sueroasepy.

.janganlahknmu terputus asadari rahmat Allah.wordpress.io iii4-allil dll '^:t') [or:.i .l4JT qt4-Jr*l ' ." lah YangMahn Pengampun (Az-Zumar:53) bertaubat sebelum ajal mengMaka bersegeralah hampirimu. Semogashalawatdari.*eyil| .t 1 '.e:t.7.com Qa'idahAhhts Sunnahwal lama'alt .*.i t..r7.... ' )..1: -'.. ? i y rk:'-eil &G\. --..ft .-.. Sesungguhnya AIIah mengampLni dosa-dosa semuanya... 1' !" t.Allah terlimpahkan'kepada Nabi kita Muhammad H ya Allah bukankah aku telah menyampaikan?maka saksikanlahYa Allah.. Allah Ta'ala berfirman: €.telah aku tuliskan untukmu dan engkau sadarbahwa pintu taubat selalu terbuka lebar di hadapanmu selagi nyawa belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat.1. . .ston t t. .<\7.! http://kampungsunnah../ . Allah tempat memohon pertolongan.Jr]{@i}i "Hai hamba-hamba-Ku " Kntakanlah: yang melamp aui diri merekn batasterhadap sendiri.. Sesungguhnya Dialagi Mahn Penyayang..