Anda di halaman 1dari 11

BAB 8

PERNIAGAAN FRANCAIS
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Mengenalpasti konsep-konsep penting
dalam sistem perniagaan francais
• Membincangkan model perniagaan francais
• Membezakan jenis-jenis perniagaan
francais
• Membincangkan tanggungjawab francaisor
dan francaisi
• Menganalisis kebaikan dan keburukan
perniagaan perniagaan francais
8.1 PENGENALAN
• Francais digunakan sebagai strategi utk
meluaskan pasaran tempatan dan
antarabangsa.
• Contoh Coca-Cola, Mc Donald, KFC, 7-
Eleven yg berkembang sbg francais
antarabangsa
• 25000 outlet francais dari tahun 1971 –
1985
• Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
menjadikan program francais sbg satu
program keusahawanan di bawah saranan
Tun Dr Mahathir Mohamad.
8.1 PENGENALAN
• Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian
Bumiputera (MPPB) telah membangunkan
Program Pembangunan Francais yg
menekankan konsep 5K – Keseragaman
Sistem, Kemantapan Daya Saing,
Kebersihan, Keselesaan dan Kesantunan
• Tiga unit yg bergiat aktif dalam aktiviti
francais iaitu Unit Francais dan Vendor,
Kementerian Pembangunan Usahawan dan
Ko[perasi (MECD) Perbadanan Nasional
Berhad (PNS) DAN Persatuan Francais
Malaysia (MFA).
• Akta Francais 1998
8.2 DEFINISI FRANCAIS
• Akta Francais 1998 Seksyen 4
– Kontrak atau perjanjian samada secara nyata
atau tersirat, lisan atau bertulis antara dua org
atau lebih yg dgnnya
– Perlu memenuhi 6 ciri-ciri bkt:
• Francaisor memberi hak mengendalikan perniagaan
• Hak utk menggunakan harta intelek
• Hak utk melaksanakan kawalan berterusan
• Francaisor bertanggungjawab memberi bantuan
• Francaisi membayar yuran francais, royalti dan yuran
lain
• Francaisor dan francaisi adalah dua entiti yg
berlainan dan bukan perkongsian
8.3 PROSES PENJUALAN
PERNIAGAAN FRANCAIS
• Seksyen 6 Akta Francais 1996 menyatakan bahawa
seseorang pemberi francais hendaklah
mendaftarkan francaisnya dgn Pendaftar Francais
(ROF) sblm dia menawarkan utk menjual francais
kpd mana-mana rakyat tempatan yg berminat
menjadi pemegang francais.
• Francaisor perlu memastikan menjual francais kpd
rakyat tempatan yg benar-benar berdaya maju,
• Pendaftar francais menetapkan bahawa francaisor
khususnya francaisor asing hendaklah beroperasi
di negara ini dgn membuka outlet prototaip
sekurang-kurangnya 3 tahun.
• Rujuk Rajah 8.1 mukasurat 155
8.4 JENIS-JENIS FRANCAIS

• FRANCAIS FORMAT PERNIAGAAN


• FRANCAIS TANDA NAMA / CAP
DAGANGAN
• FRANCAIS SECARA PERTUKARAN
(CONVERSION)
8.5 TANGGUNGJAWAB
FRANCAISOR DAN FRANCAISI
• TANGGUNGJAWAB FRANCAISOR
– PAKEJ PROMOSI
• Dokumen Penzahiran (rujuk jadual 8.1 ms 158
• Perjanjian Francais (rujuk jadual 8.2 ms 162
– PAKEJ OPERASI
• Manual Operasi
– Manual latihan
– Kriteria pemilihan lokasi
– Manual pemasaran
– Manual pengiklanan
– Manual bantuan lapangan
– Manual kawalan kualiti
– Manual pra pembukaan
– Manual pemeriksaan lokasi
– Manual laporan
8.5 TANGGUNGJAWAB
FRANCAISOR DAN FRANCAISI
• TANGGUNGJAWAB FRANCAISI
– TAJUK 7 LAMPIRAN 1
• KOMITMEN TERHADAP BISNES
• KEPATUHAN KEPADA KAEDAH
PERNIAGAAN
• PENGAMBILAN PEKERJA DAN LATIHAN
PEKERJA
• PEMBAYARAN
• PERLINDUNGAN NAMA PERNIAGAAN
• KELAKUAN BAIK
8.6 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN
SISTEM FRANCAIS
• KEBAIKAN KEPADA FRANCAISOR
– Kos pengembangan
– Jumlah kakitangan
– Pembelian secara pukal
• KEBAIKAN KEPADA FRANCAISI
– Sistm perniagaan ternyata berjaya
– Tidak memerlukan pengalaman
– Standard kawalan kualiti
8.6 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN
SISTEM FRANCAIS
• KEBURUKAN KEPADA FRANCAISOR
– Milik sendiri lawan unit francais
– Pengambilan
– Komunikasi
• KEBURUKAN KEPADA FRANCAISI
– Gagal meraih keuntungan
– Yuran francais yang mahal
– Penamatan perjanjian