Anda di halaman 1dari 5

MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN

PENGENALAN Pengajaran merupakan satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Terdapat beberapa model pengajaran yang telah diperkenalkan oleh pakar-pakar pendidik sebagai panduan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih JENIS-JENIS 1. 2. 3. 4. pemupukan konsep Synectics (aplikasi kreativiti Implikasi Main Model Sosial Implikasi Model Pengajaran Langsung (Direct Behavioral Implikasi Model Pemprosesan Maklumat Model Instruction) dalam Model Pembelajaran Peranan dalam Model seperti Kesedaran kendiri dan harga diri yang membuat analogi dan pengajaran & dan untuk pengajaran penguasaan dan Pembelajaran dalam pengajaran dan Pengajaran Model MODEL Pemprosesan berkesan. PENGAJARAN. Maklumat Konsep konsep Inkuiri Ekspositori pembelajaran. Behavioral kemahiran Masteri pembelajaran Sosial Koperatif Simulasi pembelajaran Personal metafora) Peribadi tinggi

Implikasi Model Personal dalam pengajaran dan pembelajaran

Jenis Model Pengajaran

Contoh

Huraian

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah Murid akan mengambil bahagian yang aktif dalam pembelajaran, menganalisis data,menyemak

1.Model pemprosesan Maklumat

Inkuiri

Model ini,murid melibatkan diri dalam menguji konsep dan hipotesis.

Ekspositori

Model ini murid akan akan menerima isi pelajaran dari guru.

2. Behavioral

Model Pengajaran Langsung

Pembelajaran Masteri

Model ini berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran supaya menyusun langkah pengajaran dan pembelajaran. Model ini digunakan untuk menyesuaikan pengajaran dimana faktor perbezaan individu diambil kira.

hipotesis dan membuat refleksi terhadap pembentukan ilmu yang timbul. Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari.Mereka hanya mempelajari apa yang patut dipelajari sahaja. Kaedah ini agak sesuai untuk mengajar bacaan dan metematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.

3. Model Sosial

Pembelajaran Koperatif

Model pembelajar ini berfokuskan kepada perkembangan konsep dan kemahiaran melalui kerja berkumpulan.

Dalam kaedah ini isi pelajaran disusun daripada mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada murid-murid agar murid dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masingmasing Kaedah ini akan meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan anatar ahli kumpulan dan pembelajaran ini jugamempunyai impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid-murid.

Main Peranan & Simulasi

4. Model Personal

Synectics

Main peranan membantu muridmurid memahami tingkahlaku sosial ,peranan mereka dalam interaksi sosial dan caracara menyelesaikan masalah dengan berkesan. (Watak lakonan) Simulasi menggabungkan maklumat mengenai satusatu kemahiran melalui demonstrasi,praktis dan latihan khusus. Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah,aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.

Main peranan amat berguna dalam P&P sains sosial di mana murid-murid kita dapat memahami keprihatinan,nilai dan perspektif orang lain. Simulasi membantu murid-murid untuk melihat perwakilan objek yang sebenar.

Murid-murid akan mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasi prosedurprosedur tertentu secara individu dan kumpulan koperatif.
PENDEKATAN

DEFINISI,

JENIS

&

PRINSIP-PRINSIP

SETIAP

Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh anda guna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik.

Jenis Pendekatan Induktif

Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Mengajar dari spesifik ke Pengajaran mata umum pelajaran Bahasa Melayu penulisan.Tajuk yang khusus perlu diberi penerangan yang jelas dengan membentuk soalan-soalan yang berkaitan secara lisan dan mengembangkan tajuk

Deduktif

Mengajar dari umum ke spesifik

Integratif

Mengintegrasi kandungan &

isi

kemahiran ke dalam satu pelajaran

Eklektif

Kombinasi induktif atau Integrative

deduktif,

Tematik

Mengajar mengikut sahaja

pelajaran satu tema

dengan fakta-fakta yang relevan. Pengajaran mata pelajaran Sains.Membuat ujikaji berkaitan tajuk yang diajar supaya pelajar dapat meneroka hubungan antara elemen-elemen yang khusus. Tugasan kumpulan yang diberikan oleh guru.Pelajar akan menggunakan kemahiran asas komunikasi untuk berfikir,mensistesis dan memberi pendapat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.Pendekatan ini lebih berpusatkan kepada pelajar. Lembaran kerja yang diberikan oleh guru kepada pelajar untuk sesuatu mata pelajaran akan lebih menitik beratkan perbezaan individu dari segi minat, kebolehan,pengalaman, pengetahuan sedia ada.Pelajar dapat menyiapkan kerja yang diterima kerana ia menepati aras kebolehannya. Guru mengajar tajuk yang sama bagi satu minggu untuk semua mata pelajaran.Tema yang sama akan diperjelaskan mengikut mata pelajaran yang diajar. Contohnya pengajaran haiwan

peliharaan akan diperjelaskan dalam Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris,Metematik dan Sains.Tema yang sama akan diajar oleh semua guru.
DEFINISI, JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP STRATEGI

Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan kebijaksanaan memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Strategistrategi INTEGRASI yang boleh digunakan Strategi Strategi Strategi Strategi KEMAHIRAN GENERIK dalam bilik darjah Pemusatan Pemusatan Berasaskan Berasaskan DALAM PENGAJARAN DAN adalah seperti berikut: guru murid bahan tugasan/aktiviti PEMBELAJARAN

Kemahiran uclear melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran pemudahcaraan, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan mentaksir dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai seorang pendidik dan pelajar, kemahiran ini amat penting dan berguna dalam pengajaran dan pembelajaran anda. Cuba dapatkan maklumat lanjut dari sumber-sumber rujukan yang sesuai dan persembahkan maklumat ini dalam bentuk grafik. Pemilihan bentuk grafik.

http://notapismpks.blogspot.com/2011/06/mdab-model-pendekatan-strategi-kaedah.html