Anda di halaman 1dari 40

SM SAINS SABAH

FOLIO PENDIDIKAN AGAMA


ISLAM

TINKATAN
3

NAMA :
TINGKATAN :
NAMA GURU :
KEUNGGULAN
PERJUANGAN
TOKOH-
TOKOH…
SAIDATINA FATIMAH AZ-ZAHRA’
PUTERI RASULULLAH

NAMA Fatimah Binti Muhammad


Rasulullah.
TARIKH LAHIR 20 Jmadil Akhir 5 Tahun Sebeum
Rasulullah S.A.W. Menjadi nabi
iaitu pada tahun 605 masihi.
TEMPAT LAHIR Mekah
GELARAN Az-Zahra’
KETURUNAN Quraisy
TARIKH WAFAT 4 Jamadilawal tahun 11 Hijrah
ketika berusia 28 tahun
Sifat
Peribadi
Saidatina
Fatimah
Az-Zahra’

Taat kepada
Seorang Mentaati suami iaitu
Reda
yang sabar Rasulullah Saidina Ali Bin
menghadapi
menghadapi S.A.W. Abi Talib
kesusahan walaupun
segala Sebagai
dan kesulitan hidup dalam
dugaan dan seorang
hidup. keadaan yang
musibah. bapa.
susah.

Berjaya Tidak sombong


mendidik anak dan angkuh Mempunyai
menjadi soleh walaupun sifat Amanah
terutamanya mengetahui dia tanggungjaw dalam segala
Saidina Hasan anak kepada ab yang tindakan.
dan Saidina Rasulullah tinggi.
Husin. S.A.W.
Sumbang
an
Saidatina
Fatimah
Az-zahra’

Menjadi Bersama-sama
pendorong dan Memberikan terlibat dalam Menyediakan
semangat kepada bantuan yang peperangan makanan
Rasulullah diperlukan jihad dengan untuk para
S.A.W. tatkala
oleh memberikan tentera yang
baginda
menghadapi Rasulullah rawatan kepada menggali parit
pelbagai ancaman S.A.W. ketika mereka yang dalam
dan cabaran menyampaika cedera dalam peperangan
daripada Quraisy peperangan Khandak.
di Mekah.
n dakwah.
Uhud.
SAIDATINA AISYAH ILMUAN WANITA
YANG UNGGUL

NAMA Aisyah Binti Abu Bakar as-Siddiq


TARIKH LAHIR 8 tahun sebelum hijrah iaitu pada
tahun 614 masihi
TEMPAT LAHIR Mekah
GELARAN Al-Humaira’
KETURUNAN Quraisy
SUAMI Muhammad Bin
Abdullah(Rasulullah)
TARIKH WAFAT 17 Ramadhan tahun 58 Hijrah
ketika berusia 67 tahun
Bersungguh-
sungguh dan
tekun
menuntut
ilmu.
Suka
menyebarka
Sabar dan
n ilmu yang
tabah.
bermanfaat.

Sifat
peribadi
Beliau tidak Saidatina
pernah
mengeluh
Aisyah Berani
walaupun
menegakkan
hidup dalam kebenaran.
keadaan susah.

Taat dan
Seorang
patuh kepada
yang suka
ibu bapa dan
menderma.
suami.
Memperkay
akan bidang
tafsir al-
Quran.

Meriwayatkan Turut bersama


banyak hadis Sumbang berjihad
daripada an dalam
Rasulullah
S.A.W. iaitu Saidatina peperangan
menentang
sebanyak 1210 Aisyah.
hadis. musuh.

Memberi fatwa
kepada para
sahabat
terutama yang
berkaitan
dengan
kewanitaan.
Iman yang
mantap.

Faktor
Keunggula
n Saidatina
Aisyah

Mempunyai
Ilmu semangat
pengetahuan jihad yang
yang tinggi. berkobar-
kobar.
KHALID BIN AL-WALID PERWIRA
PERKASA

NAMA Khalid Bin Al-Walid Bin Al-


Mughirah
TARIKH LAHIR 592 Masihi
TEMPAT LAHIR Mekah
MEMELUK ISLAM Bulan Safar tahun 8 Hijrah
GELARAN Saifullah(Pedang Allah)
KETURUNAN Bani Makhzum
TARIKH WAFAT 21 Hijrah ketika berusia 60
tahun di Hims,Syria
Bercita-cita tinggi
untuk syahid di
jalan Allah S.W.T.
Namun beliau mati
di tempat tidur.
Tegas dalam
menghadapi musuh Tidak gentar
dalam peperangan. terhadap musuh.

Sifat
Sifat peribadi Banyak menyertai
bertanggungjawab peperangan
Khalid Al-
yang tinggi. menentang musuh.
Walid

Meneruskan misi
dakwah walaupun Berjaya Seorang yang amat
dalam peperangan. mengislamkan berani.
seorang panglima
tentera Rom iaitu
George dalam
peperangan
Yarmuk.
Pemimpin tentera
Islam menentang
tentera Rom dalam
peperangan
Yarmuk.

Menjadi salah Memimpin tentera


seorang panglima Sumbangan Islam dalam
tentera Islam peperangan
dalam peristiwa Khalid Al- Yamamah
pembukaan Kota Walid memerangi orang
Mekah. murtad.

Menggunakan strategi
yang hebat sehingga
dapat mengalahkan
musuh yang ramai iaitu
200 000 orang
sedangkan tentera Islam
hanya berjumlah 3000
orang dalam peperangan
Muktah.
KEPIMPINAN
RASULULLAH
DI
MADINAH…
PIAGAM MADINAH

Piagam ialah
perlembagaan.

Piagam ini
juga dikenali Maksud Perlembagaan
sebagai Piagam bertulis yang
‘Sahifah pertama di
Madinah’. Madinah dunia.

Menjadi asas
kepada
pembentukan
masyarakat dan
negara Islam.
Perjanjian
Aqabah
pertama(12
delegasi
Yathrib)bertem
u nabi pada
musim haji.

Selepas
Mereka juga perjanjian,nabi
sanggup mengutus Mus’ab
berjihad harta bin Umair ke
dan nyawa madinah untuk
ajar Al-Quran dan
untuk agama menyampaikan
Islam. Sebelum Islam.
Penggubal
an Piagam
Madinah.

Perjanjian Perjanjian
Aqabah Aqabah
kedua,orang
kedua(73
Ansar Madinah
setuju
lelaki,2 wanita
mempertahanka delegasi
n Islam. Madinah.
Terdiri daripada
10 bahagian dan
47 fasal.

Kandunga
n Piagam
Madinah.

Antara beberapa 23 fasal tentang


kandungan orang Islam,24
Piagam fasal melibatkan
Madinah:- orang Yahudi.

1.Rasulullah ketua Negara Madinah


dan segala permasalahan dan
permusuhan hendaklah dirujuk
kepada baginda.
2.setiap kaum bebas beragama dan
mengamalkan cara hidup masing-
masing dalam suasana hidup
bersama.
3.mengakui kehadiran Muhajirin dan
Ansar sebagai satu umat yang
bertanggungjawab terhadap Allah
S.W.T.,rasul dan umat manusia.
4.mengakui kewujudan orang Yahudi
dan Musyrikin di Madinah.
5.semua penduduk Madinah hidup
bantu-membantu dan
bertanggungjawab
mempertahankan Kota Madinah
daripada diceroboh musuh.
6.setiap individu tidak boleh
bermusuh-musuhsn dan menzalimi
orang lain,sebaliknya mestilah
hidup seperti satu bangsa.
7.setiap orang hendaklah bersikap
tolong-menolong dalam menjalin
hubungan baik antara satu sama
lain.
8.orang Yahudi bebas dengan cara
hidup mereka,tetapi tidak boleh
melindungi harta dan jiwa
musyrikin Mekah.
9.tidak dibenarkan mana-mana pihak
menjalin hubungan
luar,terutamanya dengan Musyrikin
Mekah.
10.piagam ini memberi perlindungan
kepada individu dan kaum yang
mematuhinya dan boleh
mengambil tindakan terhadap
mana-mana pihak yang bersikap
sebaliknya.
Wahyu sebagai
sumber
perundangan
Negara.

Nabi
Muhammad
Melindungi
S.A.W.
hak orang
sebagai ketua
bukan Islam.
Negara.

6 perkara
penting yang
menjadi asas
piagam
madinah.

Berprinsipkan
keadilan tanpa
mengira
Hak kebebasan
agama,bangsa,
beragama.
dan keturunan.

Menjadi
hubungan baik
sesama
anggota
masyarakat.
Pelaksanaan
syariat Islam
dapat
dilaksanakan
dengan secara
menyeluruh.

Hikmat
Dakwah Islam Pembentuk Keamanan dan
berkembang an Piagam keharmonian
pesat. Madinah. terpelihara.

Bukti bahawa
Islam
merupakan
suatu cara
hidup yang
lengkap.
Mewujudkan
kestabilan
Negara.

Kepentinga
Rakyat dapat n Peraturan
hidup dengan Dalam Keadilan dapat
aman damai. Kehidupan. ditegakkan.

Ekonomi dapat
dipertingkatka
n dengan lebih
giat.
Hidup yang
tiada disiplin.

Akibat Negara
Tidak menjadi
Masyarakat
mundur dan
yang kucar- Mematuhi imejnya
kacir. Peraturan. tercemar.

Permusuhan
dan
pergaduhan
tercetus.
PERJANJIAN HUDAIBIYAH

Maksud
Perjanjian
Hudaibiyah.

Perjanjian damai yang


dimeterai antara Dimeterai di satu
Rasulullah dan
Berlaku pada bulan tempat yang
Musyrikin Quraisy
yang membawa Zulkaedah tahun bernama
kepada genjatan keenam Hijrah. ‘HUDAIBIYAH’
senjata.
Peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah

Rasulullah dan kira-kira 1400 orang


Rasulullah dan para sahabat telah
Islam ke Madinah untuk mengerjakan
umrah dan menziarahi sanak-saudara. menyusun strategi.

Antara strategi Rasulullah dan para


sahabat:-
1.memakai ihram di Zulhulaifah.

2.membawa binatang ternakan


sebagai korban.

3.melantik pengawal keselamatan


yang menunggang kuda.

4.Rasulullah bermesyuarat dengan


para sahabat untuk membuat
sesuatu keputusan ketika dalam
perjalanan ke Kota Mekah.

5.para sahabat sentiasa membaca


talbiah ketika dalam perjalanan.
Peristiwa
Perjanjian
Hudaibiyah

Umat Islam telah bersumpah setia


Penduduk Mekah menjadi gempar untuk menuntut bela atas
apabila kedatangan rombongan kematian saidina Usman.Sumpah
Islam ke Mekah. setia ini dikenali dengan ‘Baiatur
Ridhuan’.

Setelah pembesar Mekah


mengetahui sumpah setia
Rombongan Rasulullah tidak
tersebut,mereka telah membebaskan
dibenarkan masuk ke Kota
saidina Usman serta menghantar
Mekah. Suhail bin Amru untuk berunding
dengan Rasulullah.

Rasulullah mewakilkan saidina Pihak Musyrikin telah bersetuju


Usman bin Affan untuk berunding mengadakan perjanjian dengan
dengan pembesar Mekah,umat pihak Islam di Hudaibiyah dan
Islam dikejutkan dengan berita perjanjian ini dikenali sebagai
pembunuhan saidina Usman. Perjanjian Hudaibiyah.
Sebab Berlaku
Perjanjian
Hudaibiyah

Keputusan Rasulullah S.A.W.


Ketaatan para sahabat kepada
untuk menunaikan umrah bersama
Rasulullah S.A.W. sebagai
para sahabat dihalang oleh
pemimpin .
Musyrikin Mekah.

Sikap suka kepada keamanan


Kebijaksanaan Rasulullah S.A.W.
dalam kalangan umat Islam dan
mengatur strategi menghadapi
berusaha untuk mengelakkan
Musyrikin Mekah.
peperangan.
Isi
Kandungan
Perjanjian

Pada tahun tersebut


Kedua-dua pihak
umat Islam tidak
bebas membuat
Gencatan senjata dibenarkan
perjanjian dengan
selama 10 tahun. mengerjakan
sesiapa yang
umrah,sebaliknya
mereka kehendaki.
tahun hadapan.

Orang Mekah yang


pergi Madinah Orang Madinah Sesiapa yang
tanpa kebenaran yang pergi Mekah melanggar
henaklah tidak akan perjanjian akan
dikembalikan dikembalikan. dikenakan tindakan.
kepada Quraisy.
Hikmah
Perjanjian
Hudaibiyah

Pembuka jalan kepada


Terhindar daripada
Pembukaan Kota
pertumpahan darah
Mekah(Fath Makkah)
dan peperangan.

Dakwah Islam dapat


Ramai orang Quraisy Islam semakin
disampaikan dengan
yang memeluk Islam. diterima.
bebas tanpa sekatan.
Tindakan
Susulan Selepas
Perjanjian
Hudaibiyah

Menghantar utusan
Dakwah dapat
kepada raja-raja Memantapkan
dilaksanakan
luar menyeru kedudukan Negara
dengan lebih
mereka memeluk Islam.
terancang dan rapi.
Islam.
Terbinanya
sebuah
Negara Islam
yang
pertama.

Rasulullah Perpaduan
S.A.W. diiktiraf Kesan dapat
sebagai diwujudkan
pemimpin Piagam dalam
Negara Islam Madinah masyarakat
pertama. majmuk.

Ekonomi
Meningkat.
PEMBUKAAN
KOTA
MEKAH…
Musyrikin
Quraisy
membantu Bani
Bakr yang
mempunyai
MEMERANGI
perjanjian
dengannya.

Bani Khuzaah
mempunyai Bani Bakr
perjanjian membunuh 20
dengan Negara orang daripada
Islam pimpinan kalangan Bani
Rasulullah Sebab Khuzaah.
S.A.W.
Berlakunya
Pembukaan
Kota
Mekah.

Ini berikutan Setelah


Musyrikin mendapat
berita,Rasulullah
Quraisy telah
menyusun
mencabuli strategi untuk
Perjanjian membuka Kota
Hudaibiyah. Mekah.
Berlaku pada
bulan
Ramadhan.

Peristiwa
Pembukaan
Kota Mekah

Rasulullah
Rasulullah
mengemukakan
menyusun strategi
rapi untuk elak
3 pilhan kepada
tumpah darah. Musyrikin
Quraisy.

3 pilihan yang dikemukakan oleh


a)MembayarRasulullah:-
diyat(pampasan)
terhadapwaris Bani Khuzaah yang
terbunuh.
b)Mengutuk perbuatan Bani Bakr.
c)Berperang dengan tentera Islam.
Musyrikin
Quraisy
memilih
berperang
dengan tentera
Islam.

Tentera Islam Waktu


mendirikan malam,Rasulullah
arah menyalakan
khemah di unggun api yang
‘Mar az- besar di khemah
zahran’. masing-masing.

Peristiwa
Pembukaa
n Kota
Mekah.

Jumaat,10
Ramadhan,pagi- Ini adalah
Rasulullah sebagai 1
berjaya memasuki strategi perang
kota Mekah tanpa saraf terhadap
pertumpahan musuh.
darah.

Abu Sufian
telah memeluk
Islam setelah
melihat
kehebatan
tentera Islam.
Perkara yang dilakukan oleh Rasulullah
S.A.W. selepas pembukaan Kota Mekah:-

• Memusnahkan berhala yang berada di


sekeliling Kaabah berjumlah 360
berhala.

• Selepas tawaf,Rasulullah S.A.W.


menunaikan 8 rakaat solat sunat di
Maqam Ibrahim.

• Rasulullah S.A.W. mengarahkan Bilal


bin Rabah melaungkan azan yang
merupakan azan pertama di bumi
Mekah.

• Rasulullah S.A.W. memberikan ucapan


dengan menyatakan bahawa semua
manusia itu sama sahaja daripada
Adam dan daripada tanah,hanya yang
membezakan manusia ialah
ketakwaan kepada Allah S.W.T.

• Rasulullah S.A.W. juga telah


mengisytiharkan pengampunan secara
beramai-ramai kepada puak Musyrikin
Mekah yang pernah bermusuh dengan
Rasulullah S.A.W.
Strategi
Rasulullah
yang bijak
dan rapi.

Semangat jihad
para sahabat
membebaskan
Yakin dengan
Mekah daripada
kekuasaan kebenaran
Musyrikin. Islam.

Faktor
Kejayaan
Pembukaa
n Kota
Mekah.

Penduduk
Mekah mulai Quraisy makin
tertarik dengan lemah sebab
Islam selepas ramai orang-
termeterai orang mereka
Perjanjian yang memeluk
Hudaibiyah. Islam.

Kekuatan
persaudaraan
dan kasih
saying yang
terjalin sesama
muslim.
Tanah haram
menjadi
kawasan
larangan
kepada orang
bukan Islam.

Penduduk
Penduduk Mekah
Mekah dapat
memeluk
hidup aman dan
damai di bawah
Islam secara
naungan Islam. beramai-
Kesan ramai.
Pembukaa
n Kota
Mekah.

Dakwah Islam Dakwah


menjangkau Islam
ke luar semakin
Semenanjung berkembang
Arab. pesat.
TAMAT…
Kandungan…
ISI...
M/S...

KEUNGGULAN PERJUANGAN
TOKOH-TOKOH.

-SAIDATINA FATIMAH AZ-ZAHRA’


PUTERI RASULULLAH.
-SAIDATINA AISYAH ILMUAN WANITA
YANG UNGGUL.
-KHALID BIN AL-WALID PERWIRA
PERKASA.

KEPIMPINAN RASULULLAH DI
MADINAH.

-PIAGAM MADINAH.
-PERJANJIAN HUDAIBIYAH.

PEMBUKAAN KOTA MEKAH.

-SEBAB BERLAKUNYA PEMBUKAAN


KOTA MEKAH.
-PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH.
-PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH
RASULULLAH S.A.W. SELEPAS PEM
BUKAAN KOTA MEKAH.
-FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN
KOTA MEKAH.
-KESAN PEMBUKAAN KOTA
MEKAH.