Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Mangunwijaya

1937

Sêrat Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Anggitanipun Êmpu Yogiswara TJITAKAN KE II Diterbitken dan didjoeal olih: Boekhandel TAN KHOEN SWIE, Kediri 1937. Sêrat Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Babon saking Mas Ngabèi Mangunwijaya ing Wanagiri - Surakarta Taun 1853 TJITAKAN KE II Diterbitken dan didjoeal olih: Boekh. TAN KHOEN SWIE, - Kediri 1937. PENERBIT: TAN KHOEN SWIE KEDIRI. Diperlindoengi Hak karang-karangan Stb. 1912 fatsal 11 No 600. Kitab ini sjah bila ada tanda tangannja si penerbit sebagi di bawah ini: Sêrat Widyakirana, inggih Darmasunya Sêrat Widyakirana punika anggitanipun Êmpu Yogiswara ing nagari Mamênang, inggih ing Kêdhiri, pêthikan saking Sêrat Darmasunya yasanipun Sang Hyang Sitra, inggih Bathara Panyarikan ing Suralaya, babon saking Sêrat Sastradarya. Dene Sêrat Widyakirana wau, sampun asring kawêdalakên, kacithak sarta ugi kawastanan Sêrat Darmasunya. Ananging salugunipun ingkang kapêthik wontên Sêrat Widyakirana wau, namung bab purwaning dumados kemawon. Dene sajatosipun Sêrat Darmasunya punika agêng sangêt awit isi kawruh warni-warni, kawruh jaman samantên (jaman kadewatan) saha ingkang sampun kawêdalakên wau dèrèng wontên ingkang jangkêp, wontên ingkang sawêg dumugi 8 bab, wontên ingkang 16 bab, punapadene têmbungipun salong wontên ingkang lêpat, kados ta: ingkang mungêl: sastradarwa, punika lêrêsipun: sastradarya. Môngka têgêsipun têbih sangêt susatipun. Darwa, têgêsipun gadhah, darya, têgêsipun manah utawi budi, sastra, têgêsipun aksara utawi tulis dados têmbung sastradarya, gadhah têgês sêrat ingkang kinancing salêbêting budi. Inggih punika ingkang sinêbut sastracêtha. Ananging tanpa papan tanpa tulis, mungêl piyambak, botên kêndhat ing salami-laminipun.

Mênawi bôngsa Krèstên, Injil, amastani sang sabda. Inggih sabda ghaib. Mênawi bôngsa Jawi, amarlambangi jago kluruk sajroning êndhog, utawi swara ingkang pindha swaraning gêntha kêkèlèng.kêkêlèng. Mênawi bôngsa Hindhu, tiyosopi, amastani: swaraning asêpi. Mênawi bôngsa Islam, amastani kun. Pangandika sapisan, gumêlar salaminipun, inggih pangandika: Allah. Wangsul têmbung: sastradarwa, kadospundi. Punapa: tulis gadhah. Utawi gadhah tulis, têka inggih mèmpêr. Dene Sêrat Widyakirana utawi Darmasunya ing ngandhap punika, kajawi sampun jangkêp dumugi 18 bab, têmbung-têmbung ingkang lêpat sampun sami kula lêrêsakên, amila para maos sampun sumêlang ing galih, sampun tamtu badhe sagêd anyakup punapa suraosipun, awit sampun botên wontên ingkang nusabiyat. Mangunwijaya.

Sêrat Widyakirana Bab I Bêbukaning Bawana Amratelakakên bêbukaning buwana, miturut saking suraosing Sêrat Sastradarya, punika sêrat ingkang winados dening para jawata, inggih punika sastra ingkang kinancing ing salêbêting budi, ananging sampun kawêdharakên dening Sang Hyang Panyarikan, sarta lajêng kaanggit dening Êmpu Yogiswara ing Mamênang, kacêtha wontên salêbêting pralambang. Sêrat pralambang wau dipun paringi nama Darmasonya. Suraosipun kados ing ngandhap punika. Mungguh gumêlaring jagad kang sapisan iku diarani sonyaruri, wrêdine suwung utawi sêpi, mulane mangkono marga titahing Pangeran durung padha dumadi, kang lagi dumadi dhingin amung surya, côndra, kartika, swasana, swasana iya iku amun-amun. Amun-amun iku minôngka kêkandhangane: surya, côndra, kartika, iku mau ing jêro padha kaèbêkan dening amun-amun, patang prakara iku langgêng anane, tur ora kêna owah gingsir ing salawas-lawase. Apadene jêjêg ajêg ing wujude, iya iku kodrating Pangeran kang dhingin dhewe, kaanane papat iku padha kasinungan wahyuning wahyu panguripan, ing têmbe bakal kawasa anartani panguripan kita iki kabèh. Dene kodrat papat kang wus cinaritakake ing dhuwur mau, wujud utawa gêdhene cilike, apadene pangwasane beda-beda pratelane kaya ing ngisor iki. 1. rêmbulan, wujude sumunu, asêmu kuning maya-maya, kuwasane ing têmbe bakal kawawa mahanani, martaningrat ngraya iki kabèh.

2. lintang-lintang, iku gêdhene luwih saka rêmbulan, apadene ngumandhang ana sadhuwuring rêmbulan, êlêt têlung atus pandulu, wujude lintang mau biru, asêmu ijo maya-maya, kuwasane ing têmbe ya bakal amimbuhi martaning jagad iki kabèh. 3. srêngenge, gêdhene luwih saka ing lintang, apadene gone ngumandhang ana sadhuwuring lintang êlêt têlung atus pandulu, wujude srêngenge abang amarakata, kuwasane ing têmbe bakal mahanani urup-uruping jagad raya iki kabèh. 4. swasana, iku gêdhene luwih saka srêngenge, rupane irêng mêlês amaya-maya, kuwasane dadi kêkandhanganing dumadi iki kabèh. Swasana iku kang binasakake lêmbut tan kêna jinumput, gêdhe angèbêki jagad, mulane binasakake mangkono, swasana iku saking lêmbute tur jêmbar têbane, sawiyah para winasis, ginawe pralambang warôngka manjing curiga. Curiga manjing warôngka. Mulane mangkono swasana iku sanadyan sajroning watu iya kaèbêkan, dening kaananing swasana. Ewadene watu iku mau ing jaba iya ngumandhang ana sajroning swasana. Ing sajroning alam sonyaruri, jagad iki isih jêjêmjênjêm. prêmanêm, angin durung ana lumaku, banyuning sagara durung ana tumitah, bêbasane amung suwung tumalawung tanpa ujung, amung sirat soroting srêngenge kang sumêbar angêbêki sabawana iki kabèh, sirat soroting srêngenge iku andarbèni daya panas, lawas-lawas soroting srêngenge iku anabêti marang swasana, tabêt panasing swasana lawas-lawas tumêka ing ngontariksa,ngantariksa. tumanduk ing rêmbulan utawa lintang, lintang rêmbulan barêng kêna dayaning pêpanas, têmahan tumuli padha kumaringêt, dene karingêting rêmbulan lan lintang, padha tumiba graning gunung cakrawala, prênahing gunung cakrawala, iku dumunung saimbanging bawana kang sisih lor, mungguh karingêting lintang utawa rêmbulan mau diarani tirta prawita, têgêse banyu kang kawitan. Barêng wus antara lawas, tirta prawita mau têmah kawawa umili tanpa kêndhat sarta banjur angubêngi sakubuke jagad iki kabèh, ing kono tirta prawita tumuli karan tirta kamandhanu, têgêse banyu mili malêngkung utawa banyu urip, wujuding banyu iku putih, wus sarupa kalawan kapuking kapas, sarta anduwèni cahya amaya-maya. Ilining tirta kamandhanu barêng tumêka marang imbanging jagad kidul, têmah têmpur lan pêpanasing srêngenge, ing kono tumuli arêbut daya, padha santosane padha kuwate, ing nalika padha nêdhêng têmpuring tirta prawita, kalawan dayaning srêngenge têmah mijilakên swara umung, iya iku kang diarani rijal utawa jatingarang. Saking kuwat sakaro-karone, têmah kawawa angobahake sabuwana iki kabèh, obahing bawana barêng katêmpuk dayaning kang padha rêbut daya mau, wêkasan srêngenge lintang rêmbulan, apadene swasana, padha mubêng anyakra pagilingan adhewe-dhewe, dene banyu kang têmpur karo pêpanas iku tanpa kêndhat ing sadinadinane, ing kono purwane ana rina lan wêngi. Ing nalika iku tirta kamandhanu sirna adhême sarta srêngenge ilang panase, saksirnaning adhêm lan pêpanas têmahan padha sumaring, sarining adhêm lan panas mau tumuli kumpul ngumandhang ana ing swasana. Jalantahing tirta kamandhanu, sarta jêlantahing pêpanas, kang kasar-kasar padha tumus tumêka sajroning bawana, dumadi jalanidhi, wardine banyu kang bênêr utawa banyu wantah, dene kang alus-alus padha bali marang graning wukir cakrawala manèh, mangkono ing salawas-lawase.

ing môngsa iku diarani alam tirtayoga. awit saka sathithike. dêrêse manawa ing wanci bangun esuk. yèn ing têmbung Arab diarani nur cahya. dhingin banyu. ana wahyuning wahyu kauripan têlung prakara. utawa tanpa raga. maruta iku tumuli anut salaku jantrane tirta kamandhanu. ing têmbing lor lan ing têmbing kidul. Mungguh katêrangane banyu kang wus kasêbut ing dhuwur mau. ing têmbung Sassêkrita. apadene panasing srêngenge iku iya padha mawa daya prabawane dhewe. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang. kang irêng ilang irênge. kang banyune padha ajèr mung ing têngahan bae. Ing sajroning jaman tirtayoga iku mau. trimurti iku binasakake uripe ora ana kang nguripi. wasana tumuli campur dadi sawiji. têmbungipun kados ing ngandhap punika. santosane kalawan daya prabawane dhewe. dadi ing masa iku bawana wus kadunungan dening kodrat cahya campuran rong prakara. rupane irêng sumorot. têlu dumunung ana srêngenge. yèn para budi ing tanah Eropah padha angarani: sil. manik ismaya. Trimurti iku têtêp bangsaning aluhur. . diarani manik ioma.Sangsêkrita (dan di tempat lain). mangkono uga banyu kang padha jêndhêl mau manawa kataman ing pêpanasing srêngenge. siji dumunung ana sêndhang cakrawala. lan manik mulat. ing kana sêsilih aran trimurti. rêbut pangwasa. wêrdine rêmbêsing kawêningan. wêrdine paworing loro. mangkono ing salawas-lawase. maya-maya asêmu ijo. wêrdine amor cahya têtêlu. gêsange tanpa sukma. ing têmbung Sassêkrita diarani manikmaya. môngka êbun iku hawaning banyu kang ginêbug hawaning panas. kang abang ilang abange. Campuring manik tatêlu mau. ing kono banjur sinêbut maruta utawa morota. diarani banyu tumitah. kang putih ilang putihe. padha kêna panggèndènge manik ioma. Dene kang mratandhani ing môngsa wêngi banyu iku bisa pupul ing sawatara katitik saka tibaning êbun kang saka ing antariksa kang mêsthi ing wayah wêngi. loro dumunung ana ing maruta. kapindhone maruta.Ilining tirta kamandhanu mau. utawa kaalusan têtêlu. mulane mangkono kang awit angin iku kasoran daya panggèndènging kalawan banyu. daya prabawa iku diarani angin. diarani manikmulat. barêng wus mangkono mari kasêbut alam sonyaruri. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. iya iku wahyuning tirta kamandhanu. wardine: urip. utawa tumitahing banyu kang kapisan. ananging pupule mau ora kongsi katara. wêrdine murup. kuwasa daya panggèndènge amung manik ioma. manawa ing wayah wêngi tumuli bali anjêndhêl manèh. Bab 2 Kasidan Jati Amratelakakên kasidaning jati. têmah kawawa awor dadi sawiji. têmah padha sirna sipate. daya prabawa rong prakara mau ing nalika têmpuring tirta kamandhanu lan panasing srêngenge. Manik tatêlu iku padha rêbut daya. prabawa iku diarani bayu. pratandhane dene sarira cahya. warnane putih umancur. barêng bêngi kêna dayaning adhêm têmah kawawa pupul tumuli pulih dadi banyu manèh. kaananing banyu padha anjêndhêl. wêkasan salin cahyane kawarna biru. ewadene banyu ing têngahan mau manawa kêtaman mayaning adhêm ing wêngi iya bisa pupul sawatara. mulane mangkono awit adoh karo sasipatane srêngenge. iya amèr sawatara. rupane abang ambalêrêngi sênêning sorot wus saingga namaning wulan.

utawa kaya srêngenge. têmah kawawa dadi kêkandhangane tripurusa. dene sagunging bêburon ing nalika gone dumadi ana sajrone alam tirtayoga mau kang dadi pratandhane kabèh mawa raga cahya. ana kang kuning. wus tanpa obah sadina-dinane. Barêng wus mangkono. durung ana carane. iku sajatine bêburon. saya lawas saya wimbuh ing kasantosane. kang kaping lima kawasa amirasa kang datantanpanetra. Wujude sarira mau lawas-lawas tumuli gana. ing kono banjur kaaranan bathara. kang diarani alam antara mau têngah-têngahing dhuwur lan ing ngisor. Ing nalika trimurti jumênêng ana ing kono. têgêse katon utawa maujud. antara lawas manèh tumuli gana manungsa. mungguh saikine têrusing mangisor ana sadhuwuring bumi Mêkah. Saya lawas-lawas manèh sirat soroting pramana mau wimbuh akèhe. kang dhingin kawasa andulu tanpa netra. mangan lan turu. isih kalah kalawan panasing pramana. Ora panas kataman prabawaning bagaskara. sapira panasing bagaskara. ana kang abang. kang awit ora kataman marang hawa sêsukêring bumi ing salawas-lawase. kang mêsthi têmbene kêna ing pati. têmah padha anguripi sarupaning bêburon ing môngsa iku. kang binasakake samadyaning tawang iku alam antara. manawa rina kawasa ngukut sarining srêngenge. Barêng wus antara kandêl kumpule sari têlung prakara mau. utawa wimbuh-wimbuh wahywaning wahyune. isih kalah lawan adhêming pramana. beda karo bêburon kang padha tumuwuh sajroning jalanidhi. yèn wêngi kawasa ngukut sarining tirta kamandhanu. . kadya purnamaning wulan. ing wêkasan kawasa anarik sari-sarining bawana. Tripurusa barêng wus ngandhang ana sarira tumuli sêsilih aran pramana. ananging sarèhning bakal padha katabêtan kêna hawaning bumi. ing masa alam iku: kaananing raga iya padha andarbèni cahya. kang kaping pat kawasa amiyarsa kang datan kalawan karna. kang kaping têlu kawasa awacana kang tanpa pangandika. utawa santosane wahyu tatêlu. kang mangkono iku mratandhani wus sarira wahyu. têrange mangkono. apadene kêna kang kasêbut karaton siwandakara. kapindho kawasa anggônda kang tan kalawan grana. dadi ing samêngko pramana kêna diarani raga bathara. Tripurusa ing sadina-dina ora sah gone kataman dening sarining pêpanas. ana kang ijo. apadene suka lan prihatin. ana kang wungu. wetan kulon. Pramana mau saya lawas saya wimbuh daya santosane. têtêpe manawa wus sarira wahyu. tripurusa gone jumênêng ana ngalam kono. wêrdine wahyu tatêlu kang padha santosa. sapira adhêming tirta prawita. sarana. lawas-lawas wimbuh prabawane amancorong cahyane. ananging bêburon ing awang-awang. iya sari hèrya. kang binasakake maujud iku sarining pramana. Ing nalika alam iku. iku kabèh padha ora kêna ing pati. sapira santosane maruta isih kalah kalawan santosaning pramana. apadene têngah-têngahing lor lan kidul. jroning alam tirtayoga kabèh. ana kang dadu. wêrdine sari banyu. utawa sarining banyu. apadene sorot sirating tripurusa mau. wêrdine kabèh ingkang padha dumadi ana ing alam kono padha darbe cahya mancorong. mulane sinêbutake mangkono. apadene sarining maruta. yèn ing awang-awang diarani lintang alihan. ora adhêm kinum ing tirtamaya. dene ora obah katêmpuh sapira gêdhening maruta. Wêrdine alus. pramana tumuli tuwuh pangwasane kang limang prakara. ana kang irêng. utawa warna-warna rupane. kang sarta lara lawan kapenak. sêsilih aran tripurusa.Ing nalika iku trimurti dumunung samadyaning tawang. awit ing alam iku kêna diarani alam kaalusan. sarta banjur diarani sarira. lawas-lawas sari têlung prakara kawawa anglimputi tripurusa. lire mangkono.

kawoworan sarining tirta kamandhanu utawa sarining srêngenge rada kaduk. 2. 1. irêng kaya ing dhuwur mau. amung maligi salingganing pramana. iya iku kang dèn arani sajatining rupa. dadi sirna wujuding putih. manawa têmbung Walônda isih diarani: sil. ing têmbe bakal mahanani budi cubluk. Wêrdining wiji mau têlung prakara. guru alêman. rêrupan samono kèhe mau. ana kang putih sapêpadhane. kawoworan sarining tirta kamandhanu. 4. ing têmbe bakal dadi wijining dumadi. yèn ing têmbung Arab diarani rohkani. wêrdine alus. iku ing têmbe bakal dadi wiji budi dhewe-dhewe. wêkasan padha urip dhewe-dhewe. abang. iku mratandhani asli adêging sari maruta. Loro rupane abang. para apsaraapawara. yèn ing têmbung Arab diarani roh rabani. amung sawatara sarta kawimbuhan sarining srêngenge sawatara. ing têmbung Arab diarani roh ilapi. ing têmbung Arab diarani rahmani. têmên trima utama. nanging rada amêm wicarane. wiji kang irêng iku angsal saka maruta. Wiji kang biru nom sumirat amaya-maya.ana kang biru. ananging langgêng lêgawane. iku pratôndha asli saka adêging maruta. gone arsa mêncarake tuwuh. ing têmbung Walônda diarani: sil. iku wus kêna binasakake trimurti. asihan sarta tarimanan. Wiji kang rupa ijo nom amancur maya-maya. 3. arane murti. kang mangkono mau ing têmbe bakal mahanani budi sêdhêng kalantipane lumaku sabar maklume. utawa . Wiji kang warnane biru amarakata. têmbung Walônda isih diarani sil. dene yèn isih maligi sawujude dhewe-dhewe. sarining srêngenge kaduk. apadene banjur sumiwi ngabyantaraning pramana. Ing sajatine wiji têlung prakara mau. arane pramana. kawoworan saka sarining tirta kamandhanu. Wiji kang rupane mangkono iku. iya bakal ora kawawa dadi wiji. Têlu rupane irêng. wiji putih iku asal saking tirta kamandhanu. gone bisa dadi wiji manawa campur rupa sawiji. kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi wêlasan. wiji kang abang iku angsal saka srêngenge. ing têmbe bakal mahanani budi rila. sakèhing wiji iku diarani apawara. amratelakakên wêwijanganing wiji ing satunggal-tunggalipun. ananging adon-adone durung satimbang. mung sawatara. iku iya maksih adêging sari maruta. Rarupan samono mau barêng padha antuk daya wahyuning pramana. kang dhingin putih. têgêse murup utawa têrang. arane mulat. ing têmbung Walônda diarani: sil. Bab 3 Wêwijanganing Wiji Têksih salêbêting jaman tirtayoga. wêrdine sukci utawa padhang. Wiji kang ijo maya-maya. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang kados ing ngandhap punika. iku têtêp adon-adone trimurti saukur. taksih miturut wêwarahing Sêrat Darmasonya.

loro sarining banyu. ambalêrêngi iku pratôndha adêging srêngenge kawoworan sarining maruta lan sarining tirta kamandhanu amung sathithik. sarira bathara. wêrdine lêmês. Wiji kang rupa wungu muyêk amarakata. awas eling. Apadene têtêp mantêp tur lantip mring kabudian. Kang wiji rupa kuning sêmu sumunar. siji sarining pêpanas. têlu sarining maruta. ewasamono santosane lêmah iku saka dayaning panukmaning sari têlung pakara. Saya lawas saya wimbuh kandêle sarta wimbuh santosane. iku pratôndha adêging srêngenge. culika durjana. Bab IV Kodrating Cêcamboran Amratelakakên wêwahing kodrat camboran. ananging adon-adone rada kaduk sarining srêngenge. yèn ing môngsa awan kataman dening hawaning panas têmah amèr manèh. kang mêngkono mau bakal mahanani budi kaya adêging trimurti. 8. kang mangkono iku ing têmbe bakal anduwèni lara panas sarta asring suwa pandulune. tipis budayane. tur gêdhe kiyase marang sapêpadhaning tumitah apadene butêng utawa rupak budine. Kacèke amung andarbèni cipta wasesa. têmah dadi êmbag-êmbag utawa lêmah. 5. Banyu jalanidhi kang wus kacaritakake ing dhuwur mau. kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi landhêp sugih panggraita. 6. kang akèh sarining maruta kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi drêngki arda angkara murka. barah rambat iku kang lara tatu ora ana warase. ora andêlan. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. ananging amèring banyu jalanidhi mau antêng anjêlantah. têmbungipun makatên. Wiji kang rupa abang abra marakata. titi. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang. adoh marang wêlas asih cêpak wisesane. iku pratôndha adêging srêngenge kawoworan sarining tirta kamandhanu sathithik.sônggarunggi. sadhuwuring lêmah mau barêng tansah kataman siliring maruta kalawan dayaning srêngenge. tumuli garing utawa akas. sari têtêlu mau gone manukma ing lêmah . yèn tumanduk ing panon dadi lara edan. dumilah asêmu maya-maya. kawoworan adêging tirta kamandhanu sêdhêng. Dene pêncaring wiji môngsa iku isih padha raga cahya kabèh. têtêg ngati-ati kang sarta kadunungan ênêng êning. cupêtan atèn. apadene sarining tirta kamandhanu. kang mangkono mau ing têmbe bakal mahanani budi gêdhe pangôngka-angkaning kêrêp sônggarugi.tata. lawas-lawas katon tumandhon ing jalantah. sarining maruta rada kaduk. kalawan panasbaranan. dadi ing môngsa iku durung ana lara lan pati. kang mêngkono iku adat ing têmbe bakal andarbèni lara rong prakara. kaanane amung ênêng. sabên antara wêngi kataman ing daya adhêm. agung angkarane. Wiji kang rupa dadu. manawa lara mau tumanduk ing raga dadi barah rambat. dene ing jêro taksih binuntu. ananging manawa wus kataman kamartaning cipta dadi rila lêgawa. kang diarani cipta wasesa iku thukuling karsa pangiyas marang sapadhaning tumitah. mulane kêna binasakake araga sukma. kalawan êninge bae. kang awit sêdya lan karsa durung ana tumuwuh. 7. atêmah pupul. iku pratôndha isih trimurti. muncaring cahya mau wus ora beda karo urubing pramana. tur santosa amisesa. kang kasêbut ing dhuwur mau.

môngka binantonan ing tapabrata. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas sarta têmbaga. guntur mau ing têmbe bakal dadi sarana amimbuhi daya panguripan. kalakone pangèsthi iku kudu sinêmbuh ing tapabrata. iya iku kang diarani asthagina. têlu salaka. amarga tansah kapêpêt ing bumi. mulane gone jêbus mring bawana kurang lêstarine. siji manik-manik sapanunggalane. 5. Têluh braja. mungguh warna wolung prakara iku. ing nalika kêtaman adhêm padha wimbuh pupule. cêcamborane jalantahing sari têtêlu iku dumadi wujud ing wolung prakara. têmah diarani bumi. amèring hawa mau aluse kawawa jêbus mring bawana. wêsi timah walirang têluh braja mau ing têmbe bakal sarana amimbuhi daya panguripan ananging kang dèn kaluluti bôngsa tancêbing cipta jail muthakil. 4. manawa kêna dayaning pêpanas. panusupe kurang lêstari. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas. Wahyu. wêrdine kagunan wolu kang kaanggo urip. barêng kêtaman hawaning pêpanas padha wimbuh amère. Utawa bêburon kang wus padha tumitah ing kono. dene jalantahing sari têtêlu padha-padha isih kèri ana sajroning bumi. . rupane biru sumirat ijo. iku pratôndha adêging cahya wêsi. ananging kang diluluti bôngsa tancêbing cipta kang marang wêlas asih. wahyu mau ing têmbe iya bakal sarana amimbuhi daya panguripan. andaru mau ing têmbe iya bakal sarana amimbuhi daya panguripan. banjur anartani panguripaning thêthukulan kang wus padha tumuwuh ana sadhuwuring bumi. wêsi.salawas-lawase wus tanpa kêndhat. pulung mau ing têmbe iya bakal dadi sarana mimbuhi daya panguripan. uyah. rupane abang sumirat ungu. 2. Andaru. iya tumuli amèr. bôngsa tancêbing cipta kang marang marta mardi aksama. awit sari têtêlu mau isih kawilang sari kasar. nêm wêsi. 3. Guntur. iku pratôndha adêging cahya têmbaga. salaka. têmbaga. ananging kang dèn kaluluti. walirang. samono iku dadine kalawan dèn èsthi. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas sarta timah utawa salaka. lêmah mau barêng wus kataman panukmaning sari têtêlu têmah kawawa mahanani thêthukulan saane. sarta banjur campur camboran. lire mangkene. papat timah. adat tumuli cêpak tibaning wahyu. barêng kêtaman dening pêpanas têmah kawawa padha mêtu hawane sarta banjur cêcamboran ing saanane. lan sapêpadhane. lima dêmbaga. bakiwit. dene sari kasar têtêlu mau ing sabên kêna dayaning adhêm iya pupul. rupane wungu sumirat dadu. wêrdine wêwadhah bumi iku saya lawas ing dhuwur saya kandêl lan rêntête. amoring sari têtêlu iku aluse kawawa anjêbus mring bumi. pratelane kaya ing ngisor iki. 1. loro êmas. banjur anartani panguripan. ananging kang diluluti bôngsa tancêbing cipta kang marang lalêgawa têmên tarima. Pulung. pitu uyah. rupane kuning sumunar. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang wêlas asih. jalantahing hawa kang padha kèri jroning bumi mau dadi limang prakara. barêng lêmah mau wus kawawa mahanani sakèh thêthukulan. rupane putih sumirat kuning. ing ngisor ora pêdhot wimbuhe mulane awit ing môngsa iku sari tatêlu têmah padha manukma ing bumi mau. ananging kang dèn kaluluti bôngsa tancêbing cipta angkara murka. wolu walirang. ananging cêcamborane hawa wolung prakara mau isih hawa kasar. mangkono uga hawa wolung prakara mau ing sabên kataman dayaning adhêm tumuli padha pupul. barêng ginêbug dening dayaning pêpanas padha amèr.

tumuli ingaranan jaman kêrtayoga. wrêdine lêstarining urip. wrêdine wêwadhahing kajat. yèn kêna dayaning pêpanas iya amèr. adoh kabêjane. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang angkara murka. Andaru. ingkang lajêng kinarang dening Bagawan Palasara. apadene linuhurake ing asmane. Bab V Babaring Kawontênan Amratelakakên babaring kawontênanipun salêbêting jaman kêrtayoga. 2 Wahyu. Pulung. thêthukulaning bumi wus gumêlar arupa-rupa. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang drêngki. tur rinêksa kasangsarane. Awit saka rêmbês jêbusing sarining bumi sangsaya ngrêpda. tur cumawis kacilakane. antêping pramana têmah kawawa tumurun samadyaning tawang. Ing jaman kêrtayoga iku. kang wus padha dumadi awarna-warna. adat tumuli cêpak tibaning daru. Mulane sabên kataman dayaning adhêm pupul. miturut suraosing sêrat Jitapsara. amèring sari kasar mau aluse padha mêsat marang gêgana. tumuli tumrap tumamèng pramana. pakolèhe sinupêkêtan ing akèh. 4. Apadene sato kutu walang ataga. Dene limang prakara iku. dadi maksih kalêbu sari kasar. pakolihe karênggan. sarèhning isih akèh tabêting hawa bumi. pakolihe sinêngitan ing sasamaning tumitah. Guntur. wêwarahipun Dèwi Rukmawati. sarta lêstari gone lumaku kalawan panarimane. Pramana mau ora sah gone kataman dening sari bumi. môngka binantonan ing tapabrata adat tumuli cêpak tibaning guntur. kang mangkono iku adat cêpak bilaine tur cumawis bêbayane. Ing nalika bumi iku wus tumuwuh. pratelane kaya ing ngisor iki. ing Ngukir Ratawu. 3. dene kasare kang padha kèri ana ing ngarcapada têmah banjur kawawa amimbuhi angganing kang dumadi ana ing ngarcapada kabèh. . 5. adat tumuli cêpak tibaning têluh braja. jail muthakil. kang mangkono iku adat cêpak sangsarane. môngka binantonan tapabrata. ingkang awarna pêksi. pakolihe rinukêtan sasama-samaning tumitah. ing sasama-samaning tumitah. basiwit. pakolihe kinalulutan sarta jinurung ing sasama-samining tumuwuh. pramana barêng wus kalimputan dening sari bumi dadi wimbuh antêp ing kaanane. Têluh braja. dening sari kang wus dumunung ana ngarcapada iku. utawa kauripan ing môngsa iku isih anuhoni saupakartine dhewe-dhewe. barêng lawas-lawas sari bumi iku têmah kawawa anglimputi kaananing pramana. apadene kèringan sasama-samining tumitah. 1. môngka binantonan ing tapabrata. têmbungipun kados ing ngandhap punika.Kaya ta: tancêbing cipta kang marang mardi aksama. iya uga kêna diarani darajat.

ewadene jog-joganing sungsum kang môngka mani mau ing sadina-dina tanpa kêndhat. Sasirnaning panglimput mau. barêng wus kataman dening panukmaning wiji. sarta durung ana nyandhang utawa mangan. kang minôngka dadi sêsandhangan panglimputing wêwadine. sarta banjur kumulit. banjur kawawa tumanduk pramananing apsari. sajrone rongèwu taun mau ing têmbung Jawa diarani jaman purwa. sukma iku barêng wus lawas kêna dayaning panas lan adhêm têmah akas. iku andadèkake kuwat kêngkênging kulit utawa daging. barêng tumêkane kêtaman dayaning adhêm têmah jêndhêl. apsara kang lanang. kang diarani antaraning ngarcapada iku sangisoring awang-awang saluhuring bumi.dumunung ana antaraning ngarcapada. kang barêngi tarbukaning jêrohan mau babare bayubayu. sungsum iku pêncaring mani. rasaning cipta samsita mau. pramananing apsari barêng kapandukan dening cipta sasmita rahsaning pramana. babarane dadi manungsa sajodho mangkono ing sabanjure. tumuli agatra rêraganganing salira. Kocapa sakèhing wiji kang maksih padha tininggal ana ing alam sonyaruri. ing kono banjur sêsilih aran. sabên kêna panggêbuging pêpanas amèr. dene kang minôngka pangane. dene caloning balung iku diarani sungsum. mulane mangkono awit ing sabên muksa isih kawawa anggawa ragane dhewe-dhewe. apadene suka lan prihatin. Ing môngsa iku diarani jaman kajiwatan. ana ing kono sari kang padha nglimputi mau pêcah. urubing cahyane dhewe. mahanani lidhah kilat thathit sapanunggalane. pramana têmah ambabar sarira dhampit. karingêting jantung mau kawawa mahanani pêru loro dumunung ana sakiwa-têngêning jantung. têmah sêmi tarubusing karsa kang marang sacumbana. sarta minôngka pikukuh sêsadon sambunganing balung. apsari tumuli kawawa ambobot banjur ambabar. Pramana barêng wus dumunung ana ing jaman kono tumuli kêna dayaning adhêm isih kawawa pêngkuh ing kaanane. têgêse kaalusan. apsari kang wadon. jantung iku ing nalika ginêbug ing pêpanas tumuli kumaringêt. jaman kang mangkono mau lawase rongèwu taun. dadi wus kalimput dening kaananing sungsum. kajabaning saka pêru kabèh tarbukane jêrohan iya saka jantung awite. wrêdine kawitan utawa . apsara apsari. sirat soroting pramana kang padha kalimput ing sungsum diarani sukma. sapraptaning kono wiji mau banjur padha umanjing sajrone guwa garbaning apsara apsari. banjur padha manjing jumujug ing ngarcapada. barêng padha kêna daya panggèndènge pramana têmah kawawa padha anjog. amèr pupuling mani mau ing jaba têmah kumulit. mani mau ing sabên kêna dayaning adhêm pupul. sapêcahing sari têmah padha mêsat marang gêgana. barêng kêna daya panggêbuging pêpanas têmah kumaringêt. wêrdine dhèmpèt utawa pipit. ananging rikala wêtu iku patraping sacumbana amung kalawan cipta sasmita bae. nalika kataman ing pêpanas. barêng kêna ginêbug dening dayaning pêpanas tumuli kawawa pisah maujud dhewe-dhewe. Manungsa kang padha tumitah ing jaman iku. apadene caloning balung-balung. Pramana saya wimbuh antêpe têmah tumibèng ngarcapada. samêktaning ragangan iku kabèh. ing kono tumuli sêmi tarubusaning urat sapanunggalane. agatra lanang lan wadon. dene kang minôngka cacithakaning rêragangan mau sirat soroting pramana. ana ing kono kawawa sarupa kalawan pramana. iya iku kang diarani jantung. ragane isih padha alus-alus. sarupaning sari kang padha arum-arum ing gandane. mulane mêngkono kang awit durung kêtabêtan dening sarining bumi kang kasar. mulane manungsa ing môngsa iku durung duwe lara lan pati. karingêting mau diarani mani.

sumusuping wiji mau ambarêngi nalika lêbuning napas. pêncaring pôncadriya mau têmah kawawa anuwuhake karsa kang dudu sawantahe. Sarèhne ing jaman iku wus padha laku raga. apadene wêtuning hawa sangsaya akèhe. dadi êmpaning karsa iya durung tumangkar. mungguh katrangane kapratelakake kaya ing ngisor iki. kang sarta ing jaman iku daya panggèndènge ora kawawa anarik wiji. awit kalis dening ambon-amboning bawana sakabèhe. kang sarta amor sarahsa. têgêse kawitan. kang mangkono iku awit ora kêtabêtan dening kumaraning kujagad iki kabèh. lan panggandane. kang sarta padha têtêp-têtêp pamicarane. utawa kêkarêpane. apadene wus ora ana padha sêkti yèn ora kalawan ngêngurangi. banjur rumêsêp ing utêg. kang mangkono iku andadèkake suruting urup muncaring pramana. iku daya panggèndènge lagi kawawa anarik wiji. kang suwene ora kurang sapandurat. mulane mangkono awit pôncadriya durung kawawa pêncar. apadene pôncadriya uga wus angawitawiti pêncare. yèn ora kalawan tapabrata. rêmbês marang ing panon. gone padha sacumbana wus kalawan saragane. Manungsa ing jaman iku isih padha anuhoni pakartining pramana. kang diarani panon iku banyu sari sêsarining banyu utêk kang manggon ana satêlêning manik. angawit-awiti kasare. amarga sari sarasaning jagad durung bisa tumular. amarga kalis dening dayaning pêpadhanging srêngenge. Ing saupamane ana sujanma kataman êninging cipta. dadi gone arsa mêncarake wiji: wadone kudu sarana garbini. ing jaman iku wus ora ana wong bisa mati muksa. sarta têrus-têrus pangandikane. dene kang aran cipta kang sajati iku kang maksih maligi durung kawoworan ing karsa. ing jaman iku raganing manungsa utawa kewan-kewan. woring rasa cahya utawa saeka karsa. Saya lawas saya mundhak kêkarêpane. miturut Sêrat Jitapsara wêwarahipun Dèwi Rukmawati. Sapungkure jaman ing dhuwur mau diarani jaman dwaparayoga. awit anuhoni grênêging cipta kang sajatine. tuwin banjur kataman ing duka cipta sapanunggalane. Ing jaman iku padha lêpas-lêpas pandulune. thêthukulan sarta sato-sato utawa kewan-kewan pitik iwèn wus padha awarna-warna. kênyaring cahya iya suda muncare. ing kono padha tumuli thukul ing papenginane. . wrêdine jaman kamokalan. bumine bawana saya wimbuh kandêle. wiji mau ana ing kono kawawa sumusup tumamèng pramana. têgêse jênjêm utawa jêjêg. wêkasan padha tuwuh akale. Manawa têmbung Sasêkrita diarani masidham. karana cahyaning pramana durung wigar. utawa atas-atas ing pamiyarsane. Bab 6 Dumadining Manungsa Anyariyosakên dumadosing manungsa ingkang kaping kalih. manawa têmbung Arab diarani adam. marmane durung pêncar. barêng wus mangkono tumuli kèlu padha mangan woh thêthukulaning bumi. kang mangkono mau andadèkake pituna ing kasêktène. têmbungipun kados ing ngandhap punika. sababe durung bisa tumular. manawa ora kalawanan ing êninge.wiwitan. kayadene kartining kewan sapanunggalane.

Kaya ta sawijining wiji kang wujude kandêl. iku kandhanganing wiji kang lanang. dene manawa kurang lêngkape saka adon-adon têtêlu mau. Bab 7 Wijanging Wiji kang Dumadi Amratelakakên wiji. lire mangkene. manawa tipis iya mahanani tipisan atèn. lire mangkene. kang mancorong mahanani watêk ayêman. iya bakal mahanani watêk kandêl atèn. pratôndha gone cumithak ana panon kang kiwa têngên. wijanganing wiji-wiji. adrênging sacumbana mau yèn cinêgacinêgah. iya wadon iya lanang. kaya mangkono sapiturute. pangarangipun Bagawan Palasara. yèn bêsêm mahanani watêk sungkawanan. Sarining tirta kamandhanu manawa amung kalawan sarining wulan. sanadyan dadi iya ora kawawa uripe. manawa dèn turut. manawa napas kang kiwa lan têngên padha santêre. ing wukir Ratawu. . kang mêsthi ora dadi. ingkang sami badhe dumadi. têgêse kumpuling rêrêmbêsan. dadi pedah yèn linantur dadi batur.têngên. môngka kawawa nanggulangi. sayêkti wimbuh muncaring pangèksi. miturut apa sawujude wiji mau. kaya kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. ana bab kaping: 7. kang dhingin sarining tirta kamandhanu. dene bêja cilakane bakal kapratelakake ing ngisor iki. iya iku kandhanganing wiji kang wadon. iku kawawa narik wiji loro kang mangkono mau awit daya panggèndènge luwih santosa. ingkang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani putra wandu. yèn cilik iya mahanani rupak. manawa panuju lènging irung kang têngên. tumuli kawawa mahanani putra. wahanane putra iya kêmbar. pratelane kaya ing ngisor iki. môngka lakuning napas.kang mangkono mau adat banjur anuwuhake adrênging sacumbana. uga bakal nuwuhake wêwatêkan. iku mratandhani yèn wiji mau cumithak ana panon kang kiwa. yèn mêtu kêmbar amratandhani wiji iku gone cumithak ana ing panon kang sisih. manawa mêtu dhampit. yèn têmbung Jawa têngahing panon iku diarani manon. amratandhani manawa wiji mau gone cumithak ana panon kang têmên. apadene luwih kuwasa. kaping têlu sarining maruta. Dene wiji kang mêsthi dadi iku lêngkape saka adon-adon têtêlu. Mungguh wêwijanganing wiji mau kajabane bakal mahanani budi. tanpa sarining maruta. iku purwane ana umur dawa lan cêndhak. manawa gêdhe iya mahanani watêk jêmbar. sarta paguting rêrêmbês. pratelanipun kados ing ngandhap punika. manawa ing têmbung Arap. ing têmbung Walônda diarani ambrèktên is. utawa dhampit. pinuju santêr lènging grana kang kiwa. kang mêsthi ora kawawa dumadi manungsa. wahana wêwatêking siwi. kapindho sarining wulan. Sing sapa kasusupan wiji. kang diarani wandu iku dudu wadon dudu lanang. têksih miturut suraosing Sêrat Jitapsara. Ing saupama ana manungsa kang kataman êninging cipta kang suwene kongsi bisa rong pandurat. iku mratandhani yèn wiji iku cumithak ana satêngahing panon. dunungdumunung. diarani insan kamil. Yèn ana janma sacumbana.

sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. bakal linulutan ing akèh. Manawa ana janma kang lagi tuwuh tancêbing cipta mêthuthuk rumôngsa kabênêran ing solah bawane. ing têmbe bakal mahanani putra landhêp panggraitane. sumirat amaya-maya.Ing sarèhning wêwijangane wiji mau padha saka bangsaning alus. ing têmbe bakal mahanani putra lantip budine. ing têmbe dadining putra. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta drêngki. Manawa ana jalma lagi tuwuh tancêbing cipta kadêrêng mardi kabudidayan. kaping pat lêrêming pôncadriya. kang diarani kaalusaning pandulu mau. bèr budi. kang mêsthi urubing pramana wungu muyêg marakata. kang mêsthi urubing pramana biru sêmu ijo. kaping têlu sarwa sarèh ing panggônda. sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta arda murka puwa-puwa. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kang kongsi kawawa anarik wiji. adat kang mangkono iku asring kataman lara owah. alus budine. Ing saupama ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta wêlas asih. nanging bêcik budine. sayêktine sumusuping wiji iya kang tunggal urup. . sarta jatmika. dadi ora kêna tinonton saka sawantahing paningal. kang anduwèni daya panggèndènging wiji. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. ing môngka kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. kang mêsthi urubing pramana kuning sêmu abang abra baranang. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. cêpak panggraitane. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta rila lêgawa. nanging kurang lantip panggraitane. manut saurubing ciptane. kapindho sirnaning karsa. elingan. ing têmbe bakal mahanani putra culika dêluya. nanging gêtapan. sarta pinarcaya ing sasamasama. kang dhingin tancêp ênêng êninging cipta. kang mêsthi urubing pramana abang baranang balêrêngi. ing têmbe bakal mahanani putra limpat panggraitane. ing têmbe bakal mahanani putra bodho. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. kênane tinonton manawa saka kaalusaning pandulu. ing môngka kataman ênêng kongsi kawawa narik wiji. Manawa jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta runtik. pratelane mangkene. nanging rada gêtapan. kang mêsthi urubing pramana dadu burêng amarakata. ing têmbe bakal mahanani putra cukêng rêngkêng jail bakiwit. sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. sapadhane. kaping lima jêtmikaning bawa. sarwi mêlês. panas baranan. bèr budi. bawa lêksana. manawa wus nêtêpi pakarti limang prakara iku amêsthi kawawa anon wujud sawantahing wiji mau. kang mêsthi urubing pramana putih asêmu kuning. sayêkti sumusubing wiji iya tunggal urube. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kang kongsi kawawa anarik wiji. amaya-maya. kang mêsthi uruping pramana biru tuwa muyêg marakata. dura wicarane. têrkadhang asring kataman lara barah. ing môngka nuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. Mungguh warna panukmaning wiji mau. kajèn marang sasamane.

ewadene samono tumangkare otot lan jêrohan iku kabèh iya saka wahyaning wahyu urubing trimurti.Manawa ana sujalma kang lagi nungkul pujabrata. yèn panusuping wiji mau môngsa wêngi kang mêsthi kandêl. tangkar tumangkare tuwuhan jantung iku dadi jêrohan. Mulane para sarjana ing jaman kuna. dadi samêngko wus campur katêlu. taksih miturut suraosing Sêrat Jitapsara. iku gêtih kang isih sukci. amère tumuli kawimbuhan rêmbêsaning mani kang tanpa mêtu ing jantung. kêna binasakake trimurti. tumuli gatra kang minôngka dadi pikuwate sarira. rahsaning mani kang wus padha sumusup ing gêtih padha kumpul marang ing jantung manèh. amarga urubing pramananing rahsa ing wayah iku pupul. Wijining piranti mau kabèh. amarga kataman daya panggêbuging pêpanas. barêng kataman dayaning adhêm. lêgawa. bayu iku basane otot kang alus. iya iku kang bakal mahanani balung-balung rêraganganing raga. kumpul manèh. lagi saka têtuwuhaning para bayu bae. tarima. ing têmbe bakal anandhang cipta sasmitaning rahsa. ing têmbe bakal mahanani putra apura. kabèh pirantining raga iku. Ing nalika sujalma sacumbana kang wus kapanjingan wiji mau mangkene. mêsat tumurun tumibèng garbaning rena. karingêt mau uga rêmbêsing mani. nalika katampèn guwa garbaning biyung. awit urubing pramana rahsa ing wayah iku lagi amèr. ana ing kono nuli kawawa campur dadi sarahsa nunggal sawarna kalawan pramana. ing kono diarani jabang. manawa sacumbana kang pinilih wayah sak akhiring wêngi. sapanunggalane. awit kataman dayaning adhêm. mangkono uga barêng kataman sorot sirating pramana. bangsaning bayu iku rong prakara. kang diarani roh. anane saka cilik dadi gêdhe. rahsaning mani irêng wus campur kalawan urubing pramana. rupane otot bayu sapanunggalane kawawa modod ing salakune dhewe-dhewe. apadene otot sapanunggalane. trimurti nalika wus mangkono diarani pramana. manawa kêna dayaning sêsumuk têmah dadi amèr. kang dinut salaku jantrane sorote pramana mau. Barêng wus antuk satus dina lawase. tur bijaksana. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. lire mangkene. purwane saka lêmbut dadi ana. kang alus-alus diarani bayu. mangkono ing sajroning ana garbaning biyung. pangarangipun Bagawan Palasara ing Ngukir Ratawu. paramarta. kang luwih kasar manèh diarani balung nom. rila. têmah darbe daya pangwasa. Bab 8 Tarbukaning Wiji Anyariyosakên tarbukaning wiji. wrêdine isih abang santosane kalawan bayu. murti iku nalika kataman daya sêsumuking biyung ambabar dadi jêjantung. banjur kawit gana manungsa wujude abang. kongsi tumêkaning bangun. ing môngka tumuli kataman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. ora beda karo nalika Sang . Wiji kang kacritakake ing dhuwur mau manawa panusupe anuju wayah awan amêsthi tipis. ing kono diarani ki jabang bayi. kang kasar-kasar diarani otot. kang mangkono iku adat asring kêtaman darajating kawiryawan. Ewasamono jantung nalika kêtaman sêsumuking garbaning biyung tumuli kumaringêt. apadene tanduking solah-bawa iki kabèh. kang marang tancêbing cipta têmên tarima. kang mêsthi urubing pramana ijo nom muncar amaya-maya. kang sarta sirat sorote padha manukma marang otot bayu.

woworan iya woworan. wor siliring angin. Bab 9 Wimbuhing Pangraos Amiraos wimbuhing pangraos. urat iku bangsaning otot kang tarubus saka ing bêbalung. nalikane wêtuning ambêgan kang kapisan mau barêng tangising ki jabang bayi. tumuli banjur diêngi. banjur dadi adam. kalawan pêncaring pôncadriya. Swasana kawawa narik marang ing jaba. amung cêcalonaning balung isih padha lêmês. kabèh saupakartine piranti. kang dhinahar amung sarasaning sari-sari kang padha sumaruna ana garbaning biyung. Manawa pinuju ana jalma kang ambabar putra ing sadurunge sangang sasi. Barêng dumunung ana ing kono diarani ambêgan. wus nêdhêng-nêdhênge samêkta. Jabang bayi nalika ing môngsa iku. kang sarta isih bisa tarubus sarining urat. banjur kumaringêt. pêpadhanging pramana mau barêng tumanduk marang ing utêg. sarupaning pirantine ki jabang bayi wus padha samêkta. sarta pusêre tarubus bangsaning usus. sarta rêbut daya panggèndèng padha santosane. mangkono purwane ambêgan iku mlêbu mêtu. ambêgan barêng wus angêbêki pasung. . kêna binasakake tanpa dhahar tanpa sare. têmah mêtu saka lènge garana. karingêting utêg mau banyu wêning rupane putih asêmu biru maya-maya. pangarangipun Bagawan Palasara. kakaking kulit atosing balung mêsthi kaya ginege. cahyaning pramana mau kawawa amadhangi saubênge angga iki kabèh. isih jênjêm prêmanêm. môngka jabang bayi ing môngsa iku. kang kasêbut ing bab 2. ing wukir Ratawu. mungguh gone dhahar sarasaning sari-sari mau ora kalawan lesane.Hyang Purusa duk gumana munggwing madyaning tawang. têmah bali umanjing lumêbu manèh. Barêng wus tumêka rong atus sapuluh dina. padha dayane. kêkandhangane manon iku diarani manik. tumuli padha sumaring têmpuring sari loro mau padha ngumandhang ana ing pasung. dadi ing samêngko pramana ngumandhangi apêpadhange dhewedhewe. miturut suraosing Sêrat Paramayoga. sarana sinandhingan ing sêga panas. dene gone sare amung kalawan sarèhe bae. ususing pusêr iku barêng kêna dayaning sumuking biyung kawawa kumaringêt. kang sarta lakuning bayu lan gêtih sapanunggalane. jalantahe mahanani ari-ari. manon iku gone ngumandhang ana maripat kiwa têngên. kang mangkono mau caloning balung kang isih padha lêmês. ingkang badhe tumanduk dhumatêng ki jabang bayi. apadene nyakra pagilingane para piranti. Barêng jabang bayi wus ana rong atus pitung puluh dina. wêrdine idham têtêp. padha kuwasane. Ing kono pramana banjur ambabar cahya murup amarakata. banyu iku diarani manon. ing kono manawa ora ana bêbayane adat tumuli lair. ambêgan barêng katarik dening swasana kalah daya panggèndènge. sarine manukma amor sarasaning biyung. sawêtuning ambêgan kang tumuli kataman dening daya panggèndènging pramana. ing kono tumuli têmpur kalawan swasana. manawa kêtaman hawaning panas. laire ki jabang bayi ana ing ngarcapada barêng lan tarbukane pramana mijil saka jroning jêjantung. amung karana pêpusêre bae. ing nalika kêna panggêbuging pêpanas. mulane para winasis ing jaman kuna aparing pratikêl. dadi ing môngsa iku rasaning biyung têtêp amor kalawan rasaning jabang bayi. iku ana bêbasan idham-idham kaworan. têmbungipun makatên.

dadi solah-bawane mau durung kawêngku ing karsa. amarga panukmaning sari hawaning bumi sangsaya warata. ing nalika iku balung sarta otot-otot pirantining raga wus padha santosa. Barêng bocah mau wus umur patang atus sangang puluh dina. wrêdine durung wêruh pakewuh. lire mangkene. iku aran têlung jaman. samubarang kang katon anyar kapengin kudu cinêkêl. anganggo pakartine anyar. pêncaring pôncadriya wus akèh kaundhakane. iya mundhak kaanane. Manawa ki bayi wus umur pitung puluh dina. amarga pamangane banyu susu iku luwih gampang dadi ing têmbe bakal kurang panggraitane. pirantine badan sangsaya wimbuh kasantosane. tumindaking wulang winor ing pangudang. Manawa ana bocah wus umur pitu likur sasi. amung isih salakune dhewe. sarta sakèhing pamirasa wus wêruh beda-bedane. manawa wus umur limang taun têlung sasi. barêng bocah umur têlung puluh nêm sasi diarani patang jaman. kulite awit marang abang. pakartine angga wus têtêp. tumêkane rong atus pitung puluh dina. ing masa iku daya pangwasaning panon durung padha samêkta ing kaanane. iku diarani nêm jaman. êmpaning karsa saya arda. ing kono banjur mari diarani bayi. awit wus bisa unggah-ungguh. balung utawa otot pirantining raga kabèh padha wimbuh santosane. diarani jêjaka kumala-kala. mulane ing môngsa iku prayoga diawit-awitana sinung wulang pinangkata ing sawatarane. mulane padatan Jawa bocah kang umur samono mau disêlamêti aran tumêdhak siti. wus kawawa nandhang sarasaning karsa. kabèh pirantining raga padha wimbuh santosane. watêke kang mangkono mau sayêktine adoh lêlarane. awit ing waktu iku sari hawaning bumi wus padha mèlu. wus kawawa nancang sarasaning karsa. ing wêktu iku mari kasêbut jabang bayi. ananging bocah ing wêktu iku lagi mangsane kumaratu-ratu. wêktu iku wus mari diarani bocah. yèn wadon parawan kêncur. awit bocah kang lagi umur samono mau nêdhêng- . amrihe rong prakara. iya isih jumênêng bocah kumaratu-ratu. yèn wis widagda dèn alêmbanaa. mulane para brahmana. amarga wus mari abang. diarani wala utawa bocah wrêdine wala uwal saka pakartine lawas. ing kono banjur kasêbut pôncadriya. Manawa bocah mau wus umur patang puluh lima sasi. ing wêktu iku balung utawa otototot wus sêdhêng padha kuwate. têtêp aran jaman gêdhe kang kapisan. yèn ana rungon anyar kapengin bisa anirokake. dadi mung kasêbut bayi bae. kang mangkono iku amung minôngka dadi sêsirêping angkara. wus aran limang jaman. anartani panguripaning bocah mau. anandhang karsaning rahsa tumangkaring pôncadriya wus sangsaya angrêbda. bocah kang umur samono mau wus mari kasêbut kumaratu-ratu.Manawi ki jabang bayi sampun umur têlung puluh lima dina. tangkare pôncadriya wus ganêp. amarga tansah kataman dening hawa dayaning bumi. iku prayoga winulanga ing tata parikrama sawatara. sarta kulite wus wimbuh kandêl. utawa kêkarêpan. wus tètèh pangucape. iku diarani sajaman. ing kono diarani bocah dêmolan. ing kono wus sêdhênge tinandukan dening pamardi wisesa. ingatase gone tumitah anèng ngarcapada. ananging isih padha lêmês. bocah ing môngsa iku wus sêmi dayane pêpenginan. kang mangkono iku amung minôngka pandhangiring panggraita. pratôndha bocah ing wêktu iku wus dhamang pandulune. pôncadriya wus akèh tumangkare. diarani rong jaman. wawuha karo sari rasaning thêthukulan kang ing têmbe bakal padha pinangan. pêncaring pôncadriya wus samêkta. ananging durung pati wala. manawa anyapih putra yèn nuju wêktu iku. kang kapindho aja nganti kasuwèn gone ngombe banyu susu. kang dhingin. amung santosane para piranti kang padha wimbuh kongsi tumêka umur sèkêt papat sasi.

wrêdine alus paraèhane. wrêdine sirna adining warna. awit manungsa iku kadunungan lantip ing panggraita sarta winasis amardi budi. ora marojol saka panukmaning trimurti.nêdhênge tumangkaring angkara. gone karsa nyuda ajêging kodrat wiji kang ala. bêbasane êndi kang têmbe rinungu iya ginugu. sayêkti padha kataman panukmaning trimurti. iya saka ing kono. bêbasane marojol ing akêrêp. sarana saka trimurti kabèh. punjul ing adhuwur. kang mangkono iya saka prabedaning piranti. sanadyan sato-sato manuk kewan. kang mangkono mau iya saka istiyare para bijaksana. utawa cinaritakake sakèhing lêpian kuna-kuna. mulane ki jaka ing môngsa iku. suprandene bisa mahanani panas. ing Mamênang têmbungipun makatên. aja kang manungsa. banyu iku tur bangsaning adhêm. diarani jêjaka. mardi wimbuh ing kagunan. saisèn-isène kabèh. wrêdine durung ajêg karsane sarta tansah salin-sumalin kêkarêpane. lire mangkene. yèn ora tumuli pinapas. ewadene trimurti gone manukma ora cupêt. wêninging panon lagi nêdhêng muncare. ki jaka wus diarani adiwasa. lan manèh angin. lanang wadon akèh kang padha kapiluyu. angin. sanadyan bangsaning panas suprandene bisa mahanani banyu. bumi. Sanadyan uriping dumadi iki. sanadyan angin bangsaning kêkês. suprandene iya anduwèni hawa panas. Manawa wus tumêka ngumur salikur taun. apadene gêni. gêni. sanadyan banyu. tarbukaning urip. wus têtela anduwèni hawa panas lan adhêm. trimurti iku gone manukma ora ngêmungake bangsaning urip bae. dèn araha salintire dhewe. jinalaran saka kêdhap cipta sasmita. sapira dhuwuring kayu kang kawilang dhuwur dhewe. kang anyar dinulu kapiluyu. upamane kêmbang lagi nêdhêng mêkare. . durung bisa madhani akale manungsa kang bodho dhewe. Trimurti iku wus têtela alus-alusaning sabawana iku kabèh. wus mari kasêbut jêjaka kêmala-kala. miturut sêrat Darmasonya pangarangipun Bagawan Yogiswara. kewan kang wus winilang lantip dhewe akale. Manawa jaka mau wus umur sapuluh taun punjul nêm sasi iku wus kasêbut ing jaman gêdhe. mulane ing wêktu iku yèn arêp nandukake wêwulang kudu kalawan sarèh. kaya ta ananing banyu. iku diarani jaman kaping têlu jaman gêdhe. utawa adhêm. Mungguh kauripan ing sajagad iki kabèh. diarani jaka birai. diarani jaman kaping pat. pratandhane mangkene. yèn wus ing môngsa iku gone nandukake wimbuh-wimbuhing piwulang. mangkono manèh bumi. ing têmbe mêsthi tuwuh kamurkane. Manawa wus tumêka ngumur limalas taun punjul limang sasi. muncaring panon mau amimbuhi sunaring guwayane. ewadene trimurti gone manukma ing kono ora kêna logron. Bab 10 Miraos Upakartining Raga Amiraos upakartining raga ingkang dados tartubukaning rêrigên solah bawa. pratandhane mangkene. ananging kang kalêbu pinunjul dhewe amung manungsa. ing kono wus têtêp manungsane. ewadene trimurti gone manukma ing kono ora sêsak. apadene thêthukulan sapanunggalane. karodene manèh sapira lêmbuting buron gurêm. utawa angin. yèn ing ngarcapada buron kang kawilang gêdhe dhewe gajah. mulane prayoga disalèwèngake marang upakarti.

kapindho saka ing utêg. miturut suraosing Sêrat Darmasonya. Kang mangkono iku kêna sinêbut adêging trimurti manèh. ing Mamênang. apa manèh bangsaning bêburon gumrêmêt kang uripe tanpa balung kaya ta: lintah rêsrêspoh. kaya ta jantung iku kawasa tarubus tatuwuhaning otot kang saka utêg têmpur ing pramana. ing môngka bêbalung mau kurang saka rong atus têlulas. sarta kêna hawaning bayu. Sarèhning napas kawasa anglèrèhake êmpaning karsa. kang saka ing jantung padha diarani otot pramana. lèrèhing karsa anajêmake urubing pramana. Beda manungsa kang mardi sirêping hawa lan nêpsu. padha mêncar manut salakune dhewe-dhewe. têmbungipun makatên. ananging ilining gêtih mau ora dadi sawiji. Tajêming pramana kawasa narik sari sarasaning jagad raya. têrkadhang anduwèni lara budhêg sarta bisu. iku wêtuning gêtih kang saka pancuraning jantung kang sisih kiwa. dene kang saka utêg padha diarani otot bae. Mani kawasa anucèkake gêtih. awit mêtune saka pancuraning jantung. tansah angêgungake tancêbing cipta kang wêlas asih. mungguh beda-bedaning piranti mau kapratelake kaya ing ngisor iki. barêng wus tumêka ing kono salin rupa irêng. Otot lan bayu iku tarubuse saka rong prakara. lêbu wêtune ing mêngko wus campur dadi têlu. Ing saupama ana manungsa balunge luwih saka rong atus têlulas. adat adoh lêlarane lan cilakane. Pramana iku kawasa mahanani mani. cumawis ing kamulyane. sarta banjur kawawa angubêngi sakubuking angga iki kabèh. iya iku diarani gêtih sukci. amêsthi arupa putih sumunar kuning amarakata. têmah dadi abang manèh. dene ilining gêtih kang wus rupa irêng mau tumuli anjog bolongane jantung kang têngên. mungguh otot rong prakara mau padha andarbèni upakarti dhewe-dhewe. kang tansah anyakra panggilingan. dadi têtelane dumadi iki êndi kang akèh balunge. Iku uripe prasasat êlung bae. iya akèh panggraitane. mulane rupa irêng. ana ing kono mau padha tumanduk ana ing panon. mulane bangsaning urip kalêbu bodho dhewe. panon iku kawasa mandum upakartine patang prakara. amêsthi luwih ing kabudayane. Bab 11 Upakartining Otot Amratelakakên upakartining otot ingkang sami tarubus saking jantung. Beda uriping thêthukulan iku padha tanpa bêbalung kabèh. dayaning bayu otot balung sungsum mau kawasa ngêningake pôncadriya. kang mêsthi bodho ing panggraitane. dêlinge pôncadriya bisa nyarèhake lakuning napas. kang dhingin saka ing jantung. punapadene saking utêg. panon iku lêgawaning pramana. Bêbalunging manungsa kang lumrah iku kabèh rong atus têlulas. têmpuraning gêtih iku. ing kono banjur campur karo mani. Ambalèni kodrat lakuning gêtih mau manawa jalma salumrahe bae. kang kiwa rupane abang.mangkono uga kewan kang bodho dhewe akale iya ngungkuli sakabèhing thêthukulan. utawa cacing. Sakèhe balung mau padha dadi lêgawaning panon. tumêkaning utêg amung abang asêmu kuning bae. kajabane balung kang dadi untu. pangarangipun Bagawan Yogiswara. awit kataman dening panasing panon. Manungsa manawa tansah madêg trimurtine. saka ing utêg. manawa kewan sapanunggalane ora ana samono. sukcining gêtih iku amratandhani adêging trimurti. kaya ta: . Sucining gêtih mimbuhi dayaning bayu otot balung sungsum.

Otot pramana iku lêngkape saka adon-adon têlung prakara. sarèhning panon durung nanggapi. pandulu. apa kang kabênêr tinuju dening sasmitaning cipta. pratelane mangkene. môngka kabèh otot kang tarubus saka ing utêg iku padha kawawa nandhang rahsaning panon. Kaya ta sasmitaning cipta kang arsa ngobahake raga. dadi raga isih ora kuwawa nglawani.pangambu. pratandhane jalma kang wus kataman cacat kaya ing dhuwur mau. iku tumuli katampan ing karsa. apadene banjur tumancêp ana ing jantung sarta jêrohan sapêpadhane. waya têgêse banyuning pramana. jalma kang mangkono iku adoh kasangsarane. kaanane uga angêbêki angga iki kabèh. manawa durung samêkta lan dayaning panon iya ora kawawa calathu. pandulu. thukuling waskitha adat kawawa narik ing wahyu. iya mangkono uga. lire mangkene. waya. cêpak kamulyane. maruta. maruta têgêse angining pramana. . maruta. nala. sapira ciptaning sasmita gone ngajak tangi. putus panggandane. dadi sabab bisu. pangrungu. sarta lamur. grênêging panon kataman ing otot-otot kalawan bêbalung. mangkono manèh otot pramana. kang mangkono iku saka kurang lêngkap adon-adoning panon. waya. têlu iku padha campuran anukma anut salakuning gêtih. awas paningale. mangkono ing sapiturute. apadene kadayan panukmaning: nala. iku gone tarubus ora ngêmungake marang ing utêg bae. sayêkti padha kasandhang dening rahsaning panon. sababe mangkene. utawa pelo. môngka adon-adon têlu iku kongsi bisa gothang utawa salah ing patrap panusupe. Manawa kang kabênêr gothang otot dayaning pangambu. kang pancèn dayaning padhanging pandulu. têmah kawawa amolahake raga. kang mêsthi kurang santosa. Beda karo kang lêngkap adon-adone. Sabab patang prakara iku. pangrungu. pratitis pamicarane. Dene yèn kang kabênêr gothang: otot dayaning pangrungu. kang mêsthi dadi sabab. iya dadi sabab budhêg. kaya ta upamane kang lagi tinuju ing sasmita solahing tangan têngên. manawa ana jalma kang lagi turu môngka katindhihên. sayêkti ora bisa anuhoni marang sasmitaning cipa mau. gone mandum pakartine patang prakara mau sayêkti kurang daya. kaya ta pangucap. iya dadi sababing gêndhêng. sanadyan sakèhing jêrohan sapanunggalane iya padha kataman tarubusaning otot pramana. yèn kang kabênêr gothang otot kang dayane pangucap. kang mêsthi amimbuhi daya wêninging panon. iya tangan têngên kang kawawa molah. pangucap. kang iku mêsthi dadi sababing kabuwanên. Pratelaning otot pramana. yèn adonadone gêtih kurang samêkta. pratelane mangkene. Dene otot-otot kang tarubus saka ing utêg. Nala têgêse gênining pramana. ewadene manon iku manawa kurang samêkta lawan tumusaning otot pramana. pratandhane mangkene. saupama upakarti patang prakara iku yèn nganti gothang salah sawiji. apadene pangambu. banjur tumanduk marang panon. thukuling panggraita kawasa anuwuhake waskitha. pratelane mangkene. utawa kurang. wêninging panon kawawa anukulake panggraita. lêngkape upakarti samono mau. kang mêsthi suda ing kabudidayane. Kaya ta: otot pramana. awas pamiyarsane. utawa nyasmitani apa sagrênêge. saupama patang prakara mau ora kawawa nandhang sarahsaning karsa. Mungguh panon gone ora kawasa nanggapi sasmitaning cipta mau. jalma kang kataman wahyu iku kang mêsthi banjur lêpas pangrasane. môngka pratelane têlung prakara iku mau ana kang gothang.

pupuling pêpadhang mau tumuli gana dadi putih maligining angga pramana. pêncaring pêncadriya têmah amahanani amèring panon. mungguh kang dadi sabab. apadene angrungu. urubing pramana kang marang angkara iku kawawa nyuda padhange. aluse kang padha kalêbu. pramana wus padha gingsir. ananging êmpaning tanduk sarênti. ana uga jalma kang nglilir saka turu. ing Mamênang. apadene balung-balung sapanunggalane. barêng tumêkaning kataman dening daya adhêm. arda tumangkar ing karsa kawawa molahake urubing pramana. Ing nalika raga iku têntrêm. Ing nalika tansah kataman daya rêrubaning karsa. kang marang angkara.Ing satêngahing jalma kang lagi nêdhêng anendra. trêkadhang . iya iku kang padha katingalan ana alaming pangimpèn. gumêlaring pêpadhang têmah padha pupul. wêninging mani kawasa anucèni gêtih. amêsthi adarbe supêna. ing kono tarbuka adêging trimurti manèh. padatane wong lagi tindhihên mau mripate wus kawawa andulu. Bab 12 Kawontênaning Pramana Mungguh pramana iku mau uripe amung kalawan cahyane pribadi. awit padha katon lan panukmaning sari sarasaning mani mau. amèring panon kawawa mahanani ardaning karsa. Anyariyosakên kawontênanipun pramana. nanging urubing cahya mau kawawa amèr. lêbune kabèh kaalusan mau. kang sarta amirasa kaalusaning gônda. ing nalika ngalilir kumpuling sari sarasaning rasa. kang wus padha cumithak ana ing kono. ingatase ngarcapada iku. dadi balining kukudan rasa panukmaning mani mau durung kawawa amartani sakèhing otot. têmbungipun makatên. lire mangkene. dadi loro-loroning atunggal. ing sawijining môngsakala. amung lesane durung calathu. ora kawawa ngobahake ragane. talingane wus kawawa rumungu. urubing cahya kang tumanduk marang ing utêg. rasa pangrasane cipta ayêm. panganggitipun Bagawan Yogiswara. durung kataman marang panukmaning mani. padha cumithak ana ing panon. mangkono mulane turu iku ora kawawa calathu. mangkono mulane supêna. mulane kuwasa ningali kaalusaning wujud iki kabèh. ing têmbung Jawa kang mangkono iku diarani tindhihên. pupuling panon jênjêm. apadene kuwasa amiyarsa kaalusaning swara iki kabèh. kuwasa amimbuhi daya sucining gêtih. padhanging panon kawasa mahanani sagung kaalusaning wujud. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. kuwasa andayani wêninging panon. tajêming urub iku mau kawawa ngênêngake mani. kang karungu. mulane ana supêna awite mangkene. dene sari rasaning karsa kukut tumamèng pramana. tumangkaring karsa padha jênjêm. jênjêming panon têmahan kawawa narik sarining mani kang wus padha manukma ing gêtih. awit gêtih kang durung winimbuhan panukmaning mani iku sayêkti ora kawawa nandhang sarasaning panon. Mangkono mulane ing wêktu iku raga lawan wacana durung padha kawawa. nalika raga ing wayah awan ginêbug dening daya hawaning pêpanas. lumèngsèr marang karsa utawa marang ing panon manèh. pramana barêng wus kasamêktan dening kukudaning sari sarasaning karsa. angambu. kang dadi sabab bisa anendra iku mangkene. mulane mangkono awit pakêcapaning calathu iku kudu kalawan dening otot lan balung. iki kabèh. sucining gêtih kawasa madhangi panon. urubing pramana wus jênjêm. pôncadriya padha pêncar. kang tumanduk marang mani. granane wus kawawa ngambu. tindhihên iku kêna sabab mangkene. mungguh purwane ana supêna saka nendra. kang kaambu. amèring panon wus pulih kumpule. apadene ragane bisa molah iku uga linawanan dening otot lan balung. môngka sagunging otot lan balung. sudaning pêpadhang sabarang kang kadulu. pêncaring pôncadriya têmahan tumuli têntrêm. apadene amijilake sabdane.

kinèn anjêjunjung iya anjêjunjung. Wêninging panon kawasa andêlingake panonton. sudane iya amung sawatara. môngka kajogan banyu manèh kang mêsthi baludak. pratelane mangkene. kang mêsthi ora bisa nyêmbadani. pôncadriya akèh bawure. ing saupama pandulu iku. iku mratandhani manawa uriping raga iku wus kêbak urubing pramana. yèn amère sawatara. êmpaning paningal kurang cêthane. iya iku kang diarani sabab saka ing jaba. aningali rêrupan putih. siji êmpaning angkara murka. Kaya ta manungsa kang lagi lêsah ragane. iya mèlu irêng. Mangkono uga. manawa amèr akèh sudane pêpadhang iya akèh. utawa saka ing jêro. apa sasmitaning karsa mau. adoh ngapurane. tibaning pêpadhang sayêkti jêmbar. tur akèh salang surupe. kuning mèlu kuning. tumangkaring karsa kawawa migarake panggraita. kang mêsthi iku dadi sabab amèring pramana. santosaning raga kawawa nyêmbadani grênêging karsa. iya kurang wêninge. urubing pramana iya mèlu warna putih. kang mêsthi dadi sabab amèring pramana. kang dhingin panas saka ing jaba. Dene urubing pramana kang lagi amèr tumanduking marang utêg kurang padhange. pratelane mangkene. kinon lumaku anjêjunjung sapanunggalane. mèlu rupa abang. lêsahing raga ora kawawa nyêmbadani panggrênêging karsa. dene yèn pinuju pupul. tumrape marang raga lêsah. lêrêming pôncadriya kawawa anyarèhake karsa. êmpaning karsa sayêkti akèh tumangkare. mangkono ing sapiturute. dêlinging panonton kawasa anglêrêmake pôncadriya. manawa aningali sakèhing kawujudan kang katingalan. kang mêsthi bisa mahanani pupuling pramana. kawawa amahanani santosaning raga. gêtih iku manawa ora sukci lakune kurang lêstari. iya banjur kawawa nyambadani laku.pupul. ing sapiturute. Kaya ta panasing masa awan. upamane kayadene banyu kang wus ngêbaki sakubuking jêmbangan. dene sabab kang saka ing jêro. pratelane mangkene. jêmbaring pêpadhang mau kang tumanduk marang ing utêg kawawa anartani wêninging panon. Dene amèr pupuling pramana kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. dene adhême masa wêngi. loro tancêbing cipta marta tarima. Dene amère pêpadhang kang tumanduk ing mani ora katata mahanani sucining gêtih. yèn gêtih kurang lêstari lakune. kêna sabab ing rong prakara. . môngka antuk sasmitaning karsa kinèn lumaku. wimbuh pupule uga wimbuh jêmbaring pêpadhang. kuwasa bisa mancala warna. lire mangkene. manungsa kang lali wigar graitane adat cêpak nêpsune. kang mêsthi mahanani pupuling pramana. manawa abang. Mungguh pêpadhanging pramana mau. kinèn lumayu. anuwuhake dayaning panggraita. kawawa amimbuhi pasucèning gêtih iku manawa sukci lakune mêsthi lêstari. kaya ta manungsa kang lagi bagas kawarasan. Dene padhanging pramana kang tumanduk marang ing mani. manawa panuju amèr sayêkti kurang padhang urube. kang antuk sasmitaning karsa. mêngkono padhane. iya lumayu. tumraping panon. rupa irêng. padhane kayadene pangilon mangkono. loro adhêm kang saka ing jaba utawa saka ing jêro.

dayaning pêpanas angawit-awiti bantêre.Bab 13 Beda-bedaning Raos Amratelakakên ingkang dados sabab bedaning raos. miturut suraosing Sêrat Darmasonya. nanging êmpaning pangrasa wus prasasat ora beda. pêncaring pôncadriya sangsaya suda. Mulane mangkono awit durung padha kêtaman sarining jagad iki kabèh. prabawaning cahya kawawa amimbuhi dayaning mani iya iku anggone anucèni gêtih. prabawaning bagaskara wus angawit-awiti panas. rasa pangrasa yêkti bali kaya wayah jam 12 awan mau. apadene kumaraning jagad iki padha pupul kabèh. Tumêkane jam 3 awan. yèn kataman ardaning angkara iya ngrêbda. dayaning pêpanas wus padha sirna. 10 bêngi rasa pangrasa wus suda . tuwin pangraos. mulane durung duwe upakarti ruwêt rêntêng. têntrêming karsa angantêngake urubing pramana. tumanduking hawa sarining bumi saya akèhe. barêng tumêkane wayah jam 4 wêngi kongsi jam 6 esuk. dayaning pêpanas wis ngawiti suda bantêre. êmpaning karsa ngawit-awiti tumangkar. ing Mamênang. ananging kang kacaritakake ing dhuwur iku. ananging wayah iku. Manawa wayah jam 2 bêngi. êmpaning karsa sirêp tumangkare. urubing pramana wus mari antêng. barêng tumêka jam 4 saya wimbuh. wêninging panon sangsaya muncar. pangarangipun Bagawan Yogiswara. pupuling kumara iku anuwuhake têntrêming pangambu. pangrungu. uga ana undhake sawatara. kang mêsthi rasa pangrasa kawawa pulih kaya wayah jam 6 esuk. wêninging panon angawitawiti muncare. tumêkane jam 5 utawa jam 6 sore wus prasasat padha bae. wêninging panon kawawa anêntrêmake karsa. dene ing wayah iku manawa katancêban cipta marta iya suda. pôncadriya ing masa iku isih maligi apa saanane dhewe-dhewe. têmbungipun makatên. urubing pramana saya wimbuh antênge. dayaning salira kawawa mawèh adhêming pangrasa. Tumêkane jam 7 esuk. sarupaning hawa. pêncaring pôncadriya sangsaya ngrêbda. êmpaning karsa saya wimbuh sarèh. urubing pramana wus angawit-awiti antênge. pangrasa anuwuhake panggraita. sucining gêtih kawawa amimbuhi dayaning salira. anggènipun tansah anyakra pagilingan ing sadintên-dintênipun. iku lagi nêdhêng-nêdhênge masa adhêm. ayêmingadhêming. sangsaya andadi. Tumêkane wayah jam 7 sore. manawa katancêban cipta marta sayêkti amimbuhi katêntrêmane. tumêkane jam 1 utawa jam 2 wus prasasat padha bae. rasaning pôncadriya wus padha pêncar. dadi êmpaning rahsa pangrasa sêmu sulêg. ananging êmpaning pangrasa wus ora beda. saupama katancêban utawa kawuwuhan dening cipta arda angkara. jam 9. kabèh kang padha pupul mau ngawiti amèr. ewasamono ing wayah mau manawa panuju kataman dening tancêp martaning cipta. tumêkane wayah jam 11 awan. barêng tumêkane jam 8 esuk. rasa pangrasa anduwèni ruwêt rêntêng. sarupaning sari hawaning jagad wus padha tumular. antênging urub amimbuhi prabawaning cahya pramana. wêninging panon wus mari muncar. barêng tumêka jam 12 awan. apadene barêng tumêkane jam 10 iya saya wimbuh undhake. tumêkane wayah jam 3 wêngi saya wimbuh. barêng tumêka wayah jam 8. êmpaning karsa saya tumangkar. pandulu. ananging wêninging panon isih muncar. maligining pôncadriya kawawa amêningake panon. cipta kang ora kawoworan ardaning angkara murka sapêpadhane. ananging sarèhning wanci iku arêp anampani pêpêting wêngi. utawa wigar urubing pramana isih antêng. rasa pangrasaning angga nêdhêng-nêdhênging mêgar.

yèn wus tumanduk ing panon iya kêtarik dening wêtuning napas. sarta ora pêdhot gone mardi budi. marang kang anitipake mau. bangêt gone amêling. sayêkti kawawa tumanduk marang ing panon. pratelane kaya ing ngisor iki. 1 bêngi rasa pangrasa wus ilang ruwêt rêntênge. têmbunge mangkene. yèn kongsi andadi. ingkang sampun kinarang dening Sang Prabu Anyakrakusuma. Beda grênêg cipta kang wêlas asih. Mungguh beda-bedaning rasa pangrasa. Kangjêng Nabi Mukhamad iku manungsa waskitha.ruwêt rêntênge. iya bisa kawawa tumanduk marang ing panon. yèn tinimbang karo jaman kang padha kapering kalawan . wêtuning napas iku banjur kêtaman swasana. Kaya ta grênêging cipta kang marang candhala murka sapêpadhane. kang padha katancêban arda utawa marta. ana kang marang kewan. wêwarah upakartining raga marang sarupaning manungsa ing jaman Asiyha. tur parama ing ngèlmu kodrat. ana umanjing ing manungsa. yèn wis tumanduk ing panon. urubing pramana saya jênjêm. miturut suraosing wêwarahing sêrat pêkih. sarupane kang padha katitipan cipta kang marang wêlas asih kang supaya antuk sih kawêlasaning jagad iki kabèh. sapêpadhane. nganti tumêkane wayah jam 2 bêngi iku wus bali kaya kang wis kapratelakake ing dhuwur mau. Tumêkane wayah jam 11 bêngi. sawênèh marang thêthukulan. iku anduwèni wahana dhewe-dhewe. sanadyan tibaa ing ngêndi-êndi. mulane amacak pustaka. barêng tumêka wayah jam 12. dirikat gonmu padha angruwat sarupaning grênêg kang marang candhala murka. pôncadriya wus maligi sakodrate dhewe. ing sajagad iki kabèh. kayadene papan kang wus tinulis. apadene sarupaning thêthukulan. iku yèn kongsi andadi. Kangjêng Sultan Agung ratu binathara ing nuswa Jawi. kang mêsthi saka mangkono mulabukane. narendra ing tanah Arab. Bab 14 Wêwahan Paedahing Badan Anyariyosakên upakarti ingkang dados paedahing badan. êmpaning karsa wus lêrêm. ana umanjing marang manungsa ana kang marang sato kewan. awit bumi ing tanah Asiyha iku bangêt panase. kabèh sarupane kang padha katitipan sarahsaning cipta candhala murka iya mahanani candhala murka. awit grênêg kang wus tumanduk iku. dene ing wayah iku saupama kataman tancêbing cipta arda angkara. apadene marang sato-sato sapêpadhane. iku kang binasakake tôndha patra liru nama. wêninging panon wimbuh muncare. wêtuning napas banjur katampan ing swasana. banjur katarik dening wêtuning napas. kaya ta manungsa kang sinêngitan dening wong akèh apadene cinakot ing sato kewan. aja kongsi bisa tumanduk ing pêpanonira. pangarangipun Kangjêng Nabi Mukhamad. iya wus ora bisa mingsêt surasane. Mulane Bagawan Yogiswara ing Mamênang. têmbungipun makatên. manawa katancêban cipta marta saya wimbuh. kang sarta kayu sapêpadhane. hèh para siswaningsun. kang padha antuk panasing srêngenge. sayêkti bakal bali kaya ing wayah jam 3 sore mau. sabab swasana iku kang kawawa amratakake ing jagad iki kabèh. swasana iku kang kawawa amratelakake.

kodrating jiwa lagi nêdhêng amère. kang mêsthi adoh lêlarane. Kaya ta cipta kang pinuju arda. sumuking jantung nalika kataman dening panasing gêtih kawawa ngalumake mani. ing wanci iku wêwarahing agama rasul. kang lêngane amung pancèn kanggo sawêngi. paedahe salat subuh iku rong prakara. wêkasan dadi lara panas. padha kinèn asêsukci. têgêse ngumbar karsa kang akèh-akèh. iku jiwa wis awit amèr. Ing saupama manungsa kang padha dumunung ana ing tanah panas iki. ing kono wêwarahing agama rasul. padha kinèn asêsuci kayadene wayah kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. amarga kataman dening daya kang sangsaya adhêm. kang dhingin. amarga wus kataman ing hawa adhêm. paedahe kaya ing dhuwur mau. môngka kongsi kurang panguktining badan kang mêsthi cêpak lêlarane. paedahe uga kaya ing dhuwur mau. awit otot kang padha kaku iku ora nglastarèkake lakune gêtih. ijih wutuh titipaning trimurti. kang mêsthi lêngane kanggo sawêngi. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat ngisa. mulane wêwarahe agama rasul. kayadene urub-urubing diyan. pirabara kanggo luwih satakêre. uriping urub mau beda karo yèn diupakara pinurih samadya bae. isih lêstari gone manukma ana ing gêtih. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat ngasar. ngasar kodrating jiwa wus angawit-awiti pupul.sirating srêngenge. amarga dadi sarana pêpulihing jiwa kang tansah sumaring ing sadina-dina iku. kang ngumandhang ana ing raga iki. mungguh wulang pangruktining raga mau prêlu bangêt. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat luhur. ing wanci iku wêwarahing agama rasul. lire mangkene. malah angungkuli nalika ginêbug ing masa panas mau. wong cêpak lêlarane mau adat ora bisa dawa umure. Tumêka wayah jam satêngah papat. jiwane isih padha pupul. paedahe iya kaya ing dhuwur mau. padha kinèn asêsuci kayadene kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. utawa adusa jinabat pisan. paedahe mangkono mau amulihake pupuling jiwa kang awit amèr. sarining jiwa durung kawawa padha jêbus saka ing raga. awèt santosane. anglêmêsake otot kang padha tumanduk ing badan iki kabèh. iku sabab amèring jiwa. kodrating jiwa wimbuh pupule. dadi wêwarahe agama rasul mau têtêp amurih rahayuning sarira. saka kagêdhèn urube kang mêsthi andadèkake gêlising asat lêngane. lumrahing jalma jamaning tanah panas. beda karo otot kang ajêg lêmêse. Ing wayah sirêping srêngenge. aluming mani têmah ora kawawa mawèh sukci. paedahe iya kaya ing dhuwur iku mau. padha kinèn asêsuci kayadene kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. mangkono pralambanging jiwa. gêtih kang wus panas mau tumuli anjog umanjing ing jantung. panon iku manawa kurang adhême panase kawawa nartani ilining gêtih kang padha lumaku ana laladaning utêg. asating lênga urubing diyan tumuli sirna. awit jiwa kang ora kalong-longan sarirane. iku ing têmbe têkane jaman kamuksan. manawa wus tumêka antaraning wayah bangun raina. kang supaya awèt kasantosane gone padha dadi kêkandhanganing jiwa. ing wanci iku wêwarahe agama rasul. ing . kodrating jiwa wus nêdhêng pupule. kayadene ing wayah bangun. tumêkane saantaraning wêngi kalawan rina. manungsa kang adoh lêlarane iku manawa ora kêna sambekala adat dawa umure. Kang wus kasêbut ing dhuwur mau wêwarah pangruktining raga ing mêngko ana wêwarahing agama kang tumrap marang upakartining cipta. ing wanci iku wêwarahe agama rasul. paedahe ngrikatake pupuling jiwa. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat mahrib. sarampunge sêsuci tumuli pinurih sêmbahyang diarani salat subuh. tumêkane jam 5 esuk. wijiling gêtih kang panas mau tumuli tangkar-tumangkar tumulare angga iki kabèh. ing wayah jam 12 awan. ing nalika jam 3 wêngi. kang mangkono iku paedahe anyênyuda amèring jiwa. gêtih manawa kurang lêstarine lakuning gêtih ora kawawa mawèh adhêming panon. ingatase jalma ing jaman panas. padha andikakake sêsuci kalawan banyu.

wahananing watêk kang sarta budayane. antarane kono mau luwih saka adhême. 2. diarani tadhah angin. kalawan tanah panas iku beda-beda. wêwatêkane sarwa tarima sarta rila lêgawa. Dene sagotraning bumi têngahing samêngko diarani Asiya. mulane madyapada mau ora kaperang dadi loro utawa têlu. diarani atas angin. jaman madyapada. 2. amarga kauripan ing tanah kono iku kaananing jiwa arang amère. 1 bumi Amirikah. wêwantuning wêwatêkan sarta êmpaning kabudidayan. sapêpadhane kayadene raga kalawan adhêming banyu iku. manawa ing têmbung Jawa diarani sagara jinêm. tumangkaring karsa durung pati akèh. saka jagad kang lor. kalêbu sagara jinêm loro mau. uga kaperang dadi têlu. wêrdine têlung golongan. tumangkaring karsa iku manawa sirêp kang mêsthi kawawa mawèh martani cipta. dadi sagotraning bumi kang têngah mau kauripane saka antuk dayaning angin. ing sakubênging donya miturut suraosing Sêrat Darmasonya. diarani bumi Aprikah. Ing sagara jinêm kang sisih lor. yèn têmbung Lônda diarani nurpul. dene antarane tanah kono kang wus kapering kidul dhewe. kang sarta jêmbar kabudidayane. pratelane kaya ing ngisor iki. surasane layang Darmasonya iya wus anyatakake manawa bumi kang tuwuh ing jagad iki kèhe pêpitu. dadi tumangkaring karsa ora pati akèh. Ing jaman samêngko bumi têlung gotra mau binage dadi têlu. kawasa ngumpulake jiwa. kang sagotra dumunung ana têngah. Bab 15 Gumêlaring Siti Anyariyosakên gumêlaring siti. pinardi aja kongsi pêdhot pujine. kang sagotra dumunung ana kidul arane uga atas angin. Gumêlaring bumi kang padha dumunung sajroning jagad iki kèhe têlung gotra. mulane mangkono awit saka êmpaning sari hawa gone nartani panguripan tumrape kang mêtu saka ing tanah adhêm. mangkono pupuling jiwa wus kawawa amèr sawatara. utawa jagad kang kidul. kang sagotra dumunung ana jagad sisih lor. wêwatêkane dumadi ing tanah kono mau isih padha anuhoni ing sabare. iku wus padha kataman dening dayaning panasing srêngenge sawatara. tur adoh marang upakartining cipta drêngki. dadi hawaning sagara jinêm mau wus prasasat ora bisa sumaring. mulane mangkono awit saka adoh karo sasipataning srêngenge. kaya ta: jalma kang tuwuh ana jaman atas angin kang lor wêwantuning watêk apadene têpaning kabudidayan. arupa bumi banyu. ing têmbung Jawa isih diarani sagara jinêm. 3. Ananging kang padha dumadi ana sakiduling sagara jinêm kang mêsthi isih padha dawa umure. yèn ing têmbung Walônda diarani pul. rong prakara. siji diarani bumi Eropah. sasipatane kaanan iya beda-beda. ing Mamênang têmbungipun makatên. budine mungkul sawiji. . dene paedahe pêpuji iku mau anglêmpêrake tumangkaring karsa kang akèh-akèh. arupa bumi banyu.sajrone sêmbahyang utawa sawise. pangarangipun Bagawan Yogiswara. marga saka ciliking bumi. Mangkono uga kang padha dumadi ana ing jaman têlung gotra mau. mangkono uga para sato kewan. manawa têmbung Jawa diarani madyapada. iya beda-beda karo jalma ing samadyapada. akèh pupule. kang mangkono iku mau andadèkake sarana dawaning umur. kang mêsthi beda-beda. ora padha karo jalma ing atas angin kang kidul. dene sagotraning bumi kang kidul. bumi Ostroliyah.

dene kang padha dumadi ana ing kono jiwane tansah amèr. yèn ing atas angin lor adhême amung kalawan sarining tirta kamandhanu. sapanunggalane. lêpas-lêpas panggraitane. ananging kang kêna tinonton ing akèh amung yèn wayah bangun esuk. kasipat bangêt karo hawaning srêngenge. iya iku kang diarani jaladara utawa mêndhung. pupuling pêdhut lan ampak-ampak.Dene sagotraning tanah samadyapada kang sisih lor dhewe. arang pupule. amarga durung kêna daya panasing srêngenge. kacamboran dening sari pêpanasing srêngenge. awit atas angin kidul. sarta daya bantêring maruta. Apadene sagotraning atas angin kang kidul. mêndhung iku manawa kêna dayaning pêpanasing srêngenge. yèn têmbung Walônda diarani lini. karo umur-umurane manungsa ing atas angin kang kidul dhewe. ing Mamênang têmbungipun makatên. wêkasan dadi bodho. Mungguh sarining bumi kang padha cêcampuran iku. têmah andarbèni daya panggèndèng kawawa anarik banyu kang padha ngumandhang anèng swasana. Ingkang alus-alus dadi sarana panguripaning thêthukulan. pangarangipun Bagawan Yogiswara. apadene êmpaning karsa wus tumangkar sawatara. awit jiwa manawa kapupulên ora kawawa anuwuhake graita. barêng wus ana kono yèn ing môngsa adhêm. kang mêsthi kawawa amèr. êmpaning karsa padha tumangkar. ing têmbung Jawa banyu kang tiba saka madyantara iku diarani udan. dene kang kasar diarani ampak-ampak utawa pêdhut. Dene bumi samadyaning madyapada mau. amèring jiwa wus ana wimbuhe sawatara. tumuli amor sawujud katon amêtêngi bawana. kang sarta sato kewan. môngka pêdhut utawa ampak-ampak iku manawa kêna dayaning srêngenge padha kawawa amèr. amèring pêdhut lan ampak-ampak mau. kang sarta jêmbar kabudidayane. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. karsa iku manawa nganti tangkar-tu Bab 16 Sarining Cêcamboran Anyariyosakên sarining cêcamboran ingkang anartani daya panggêsangane sawêrnining têtuwuhan. pêdhut lan ampak-ampak iku mau kawawa pupul. iku hawa panasing srêngenge luwih bantêr. ora kaamèrên ora kapupulên. ingatase ngatas angin kang sisih lor. dene têtakêraning umur cêndhak dhewe. kawawa mêsat ngumandhang ana madyantara. barêng banyu wus kakênan dening daya panggèndènging pêdhut lan ampak-ampak. . sapanunggalane. iku wus awit kataman dening hawa panasing srêngenge. ewadene umur-umurane dawa-dawa ing atas angin ing lor. ing jaman ngarcapada sadaya. apadene amimbuhi daya pikuwating manungsa. amèring mêndhung iku dadi banyu. wêwatêkane dumadi ing tanah kono mau iya isih anuhoni katêmênane. yèn kaamèrên kawawa anuwuhake karsa kang akèh-akèh. yèn mangkono lêpasing kabudidayan iku saka antaraning adhêm lan pêpanas mau amèr pupule jiwa tansah sêdhêng. wêtuning ampak-ampak lan pêdhut mau ing sadina-dina tansah kêndhat. mulane wêwatêkane padha rupak-rupak. dene têtakêrane ngumur kacèke iya ora akèh. tinimbang karo liya-liyane. kalawan ing atas angin kang lor. amung pasahing kalantipan bae cêpak atas angin kidul. kanêpsone iya cêpak-cêpak. dene sakiduling bumi iku wahanane dumadi iya padha bae karo antaraning madyapada kang sisih lor. tuwuhing cipta kang akèh amung marang kadrêngkèn utawa panastèn. iku luwih ananing dumadi iya mèh padha bae karo ing atas angin kang sisih lor. iku wahanane adhêm. pratelane mangkene.

sabab gone anduwèni daya panggèndèng kawawa anêsêp sarining bumi. Sari kang padha nguripi thêthukulan iku. Kang dhingin sarining lêmah. pratelane mangkene. kapindho sarining gêni. dadi panêsêping sari amung sawatara olèhe. kaping têlu sarining angin. Manusa iku kang minôngka uwit. kaananing rahsa. kang mêsthi godhonge padha alum. sarta dèn ruktèni sakiwatêngêne. beda thêthukulan kang padha tumuwuh ana ing lêmpung utawa padhas. mangkene têmbunge. sarupaning thêthukulan iki kabèh. loro sarining adhêm.Ambalèni sari-sari kang kawawa anartani panguripaning thêthukulan iku mau. utawa tripurusa. beda lan thathukulan kang wite rêntêt adon-adone wiji kaduk sarining gêni. bumi. sarta oyot kang padha tumuwuh. jiwa kang minôngka oyot. iku pralampitane kayadene thêthukulan kang tansah kapanasan ing sadina-dina. kaping pate sarining bumi. beda karo thêthukulan kang wite gombong iku kang mêsthi pêpês apês sêmpalan tur gêlis patine. dadi sarining bumi ing sadina-dina tansah sinêsêp dening tripurusa tanpa kêndhat. wahananing banyu iku adhêm. cipta kang minôngka êpange. marga kang dadi sabab lêmah sarta wijining thêthukulan. kang minôngka uwoh. Kang dhingin sari gêni. dadi nêsêping sari luwih gampang. môngka tan antuk udan. Mangkono uga pralampitane ngaurip iku iya padha uga lan tuwuhane thêthukulan. kang minôngka godhong. sêgêring godhong kawawa anuwuhake sêmi. kang mangkono iku sabab saka rapêting lêmah. kang minôngka kêmbang. kaping têlu sarining angin. êmpaning karsa. mungguh pratelane mangkene. kaping pindho sarining banyu. iya iku wijining sari cêcamboran. marmane thêthukulan kang rêntêt iku kang mêsthi padha santosa wite suwe patine. pêncaring pôncadriya. iku pratandhane. mulane thêthukulan kang padha gombong iku samôngsa dipêrês kang mêsthi mêtu banyune. angin. wênang diarani trimurti. kang mêsthi godhonge padha katon ngrêmbaka sarta sêgêr. anadene manèh mulane sari camboran têtêlu iku diarani tripurusa. lan gêlis lagang uwite. kang minôngka tansah anjurungi karsa ardaning budi angkara. iku bakal mahanani godhong kêmbang lan uwoh. Kaya ta thêthukulan kang padha tumuwuh ing lêmah ladhu utawa papan pagunungan. tur bajang uwite. sari patang prakara iku wijange mangkene. gogroking godhong wite sayêkti ngarang. banyu. dene sarining banyu lan angin padha sumisih ing pinggir. iku kang mêsthi bisa subur godhonge. mulane diarani mangkono. mulane kabèh sarupaning thêthukulan iku undha-usuking kaanane. sarta gêdhang sapanunggalane. iku kang mêsthi bungkik godhonge. aluming godhong lawas-lawas katêmahan padha gogrog. iku pralampitane kayadene thêthukulan kang tansah kataman ing udan. Beda kalawan manungsa kang nancêpake cipta marta wêlas asih. pratitise thêthukulan wit kamplong. sarining gêni padha nisih ana ing jaba bae. iku bakal kawawa mahanani uwiting kayu. sêmi . siji sarining panas. mungguh adon-adoning wiji kaduk sarining banyu lan angin. lan bumi. dene sari kang padha anartani uriping thêthukulan. kêna uga kinarya ngombe panulaking pêpanas. tanduking graita. kang mangkono iku sabab saka gêronggonging lêmah. awit adon-adoning sari têlung prakara. pratelane mangkene. ngaranging uwit iku têmahan bêrbêg banjur tumiba ningnèng.

satunggal pêrnah wontên ing kiwa. punika gêgodhongan ingkang adêg asli toya. Sakit saking latu. manawi sumusup ing wadhuk têmahan dadosakên sakit mulês. kaunjuk utawi kaborèhakên sarira. bilih agêng salah satunggal. apadene jalma manungsa kang padha andulu. . tigang bolongan wau sami tumanduk dhatêng utêg sadaya. ing Mamênang. ingkang têngên kawawa ngudalakên latu. utawi watuk. awit tatêdhan punika adamêl rêndhêt lampahing latu angin toya wau. bilih gêgodhongan ingkang kadamêl jampi. 2. bilih ngantos kaladukên udaling angin. ugi sampun kapratelakakên ing bab 16. punika lajêng lêstantun lampahipun. ingkang kiwa kawawa ngudalakên angin. utawi sênêp. lawan enak rasane. manawi jampi ingkang mawi sarana. Mênggah jantung punika andarbèni bolongan tiga. ingkang anartani dados gêsanging raga kita punika. ingkang tamtu saras sakitipun. Sakit saking angin. kêdah nancêbakên cipta marta wêlas asih. mêngah jampènipun. sabab angin punika anggènipun andarbèni sêsakit awit saking pupu dados botên lêstantun lampahipun. awit gêsanging raga kita punika muhung jantung purwanipun wontên. manawi sami udalipun.kawawa mahanani kêmbang sarta uwoh kang padha andadi. môngka tumanduking utêg. utawi kajampenan ingkang sarwa panas. ingkang saking upakartining manah. tuwuhing uwoh iku mratandhani kabèh sato kewan kang sarwa rumangkang. Wiyosipun mênggah manungsa punika anggènipun nandhang sêsakit punika witipun saking kalih prakawis. manawi kenging pêpanas utawi kinêrokan. kang mêsthi kapidêrêng kapengin ngundhuh woh kang èdi rupane. saupami manungsa punika botên nênêdha. inggih punika toya saking karingêting pramana. pangarangipun Êmpu Yogiswara. amiliha gêgodhongan ingkang adêg asli srêngenge. mênggah jampènipun ingkang saking upakarti manah ugi anancêbakên cipta marta wêlas asih. pundi prênahing sêsakit kinêrokan. Bab 17 Upakartining Sêsakit Anyariyosakên upakartining sêsakit. têmbungipun makatên. 1. saupami kagêngên udaling latu. ingkang têngah kawawa ngudalakên toya. punika saèstu andarbèni sêsakit kawontênanipun dhatêng raga. kados ing ngandhap punika pratelanipun. ingkang tamtu andamêl sêsakit panas. kang arum gandane. mangkono pralampitane jalma kang agung nêcêp cipta marta wêlas asih. mênggah gêgodhongan ingkang adêg asli toya wau sampun kapratelakakên ing bab kaping 16. dados kawawa ewah gingsir lampahipun. ingkang satunggal ing têngah. satunggal pêrnah wontên ing têngên. ananging sêsakit punika anggènipun warni-warni. pramila jantung wau dados tuking sêsakit. punika andadosakên sêsakit ngêlu. Sadaya wau tuking sêsakit dumunung wontên ing jantung. saèstu raga kita punika botên andarbèni sêsakit punapa-punapa. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. inggih botên andarbèni sêsakit. bilih jampi ingkang mawi sarana. margi saking tatêdhan.

bôngsa wisa sadaya. Bab 18 Upakartining Pêjah Anyariyosakên upakartining pêjah. môngka kadrêngkèn punika adamêl rêgêding êrah. ingkang makatên wau sadaya. saèstu cabar kamandènipun. sarta kaêntup ing tawon. sabab gêgodhongan kalih warni wau. punika sampun tatela andarbèni kalakuan angkara murka ingkang sakalangkung sangêt. punika saèstu botên tumama wisanipun. tanpa daya. Botên angêmungakên sawêr kemawon. katarik saking lêbêting napas. punika amargi saking andarbèni manah drêngki. sanadyan nyakota botên mandi. utawi dêdamêl. gêgodhongan ingkang winastanan bolu bang. dados panyabaraning wisa. kaunjuk sarta kaborèhakên saèstu sagêd saras. têgêsipun rêmên adamêl pitênah sasamining tumitah. sawêr ingkang kêsit punika mratandhakakên manawi sampun cabar wisanipun. dèntên wisaning manungsa punika kawawa ambucal sawarnining sêsakit. ananging wisaning manungsa punika bèntên kalihan wisaning sawêr. manawi kêkathahên wisa têmah lêsah tanpa bayu. sanadyan sarasa ing wingking tansah tuwuh sêsakitipun. jangji botên ambêkan. kalajêngking sasamènipun. punika jampènipun ingkang saking upakartining manah. Wondene manawi manungsa kacakot sawêr kang sarta kaêntup samining bôngsa wisa. utawi papasan. Manawi wontên manungsa cinokot sawêr. mênggah jampènipun ingkang mawi sarana kasirama toya wantah. amargi saking kêkathahên wisanipun. êrah wau manawi rêgêd. makatên purwanipun. Mênggah wisanipun manungsa wau. awit anggènipun kêrêp nanêdha. dados têmah adamêl cabaring wisa. têmah andadosakên sêsakit kados kang kasêbut ing nginggil wau. botênipun inggih toya lèpèn. saèstu limprêk-limprêk.Wontên malih manungsa ingkang nandhang sêsakit tatu. bèntên kalihan sawêr lêmpe. ananging botên andarbèni kalakuan angkara murka. kawawa anjêbus saênggèn-ênggèn. margi saking lêpat raosipun piyambak. kados ta bubrah kowak korèng sapanunggilanipun. punika botên wontên jampènipun. . pangarangipun Êmpu Yogiswara ing Mamênang. ngantos saicalipun raosing sêsakit. punika saèstu manawi agung wisanipun. môngka lajêng pêjah. yèn sawêr pundi ingkang cinakot andadosakên sangsara. dèntên manawi botên nêdha. bilih angsal tatêdhan wau lajêng trêngginas polahipun. asarana ngampêt ambêgan. awit labêt saking botên sagêd nêdha wohing papasan utawi wohing bolu bang. makatên ugi kenging latu. salêbêtipun têksih cinakot. ananging ingkang makatên wau manawi botên sagêd angruwat kadrêngkèning panggalih saèstu botên sagêd saras. ngantos angêbêki badan. utawi kaêntup wau. wondene jampènipun. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. anggènipun botên katingalan sarintên dalonipun punika. pramila manawi wontên sawêr botên sagêd nêdha wohing papasan tuwin bolu bang. Mila makatên margi sawêr kalih warni wau anggènipun manggèn wontên sapinggiring sagantên utawi rawa. têmbungipun makatên. sawêr banyu. têgêsipun toya sagantên. daya wisa punika sagêdipun malêbêt dhatêng sarira. margi wisanipun ampuh. sanadyan manungsa ugi makatên. punika manawi purun nyakot manungsa saèstu mandi.

satunggal-tunggalipun binage dados tiga. punika ugi sampun dados wiji ananging saèstu kirang ing . sampun ngantos anuwuhakên panggagasing panggalih. bilih manawi sampun racut dados satunggal wontên ing jantung. manawi pramana sampun rungkat saking panggenan. Dene manawi têmbung Arab. mênggah kathahipun tigang golongan. mênggah anggènipun dados sabab manungsa pêjah punika. biyung tolung sirah galundhungan saminipun. têgêsipun wiji ingkang kirang langkêp. tiga pangandika. botên mebah botên musik. satêmahan kantun sami sagêd gêsang piyambak-piyambak. angêningakên cipta. Manawi têmbung Sangsêkrita alam têtiga wau dipun wastani. betalmukaram. ingkang wontên salêbêting jantung. manawi ing têmbung Arab kawastanan betalmakmur. endraloka. amung santun alamipun kemawon. pamrihipun supados angantêngakên pramana. prasasat botên pêjah. awimbuh prabawanipun. Manawi wontên manungsa pêjah jalaran anggènipun nêdha woh-wohan utawi lombok sasamènipun. abên-abênanipun trimurti. inggih punika ingkang sami kawastanan. ing ngriku sami alamipun bôngsa alus-alus. awit jantung wau sampun têtela bilih andarbèni bolongan têtiga. pêjah ingkang makatên wau sukmaning êrah saèstu botên sagêd kukut dhatêng pramana malih. môngka toya angin latu punika bôngsa lumampah. alam kaalusan punika wau. ingkang sumusup ing êrah sadaya. purwanipun saking jantung. manawi sampun makatên manungsa punika. punika manawi angêtrap pangruktining raga makatên. punika alamipun bôngsa kamawurung. Bèntên akalihan manungsa ingkang sampun kasêbut pandhita. dados kawawa lajêng ngangkat rungkating pramana. angrèh raga. utawi anjing wêdaling napas wau kaajêgna. bôngsa lêlêmbat punika kadadosan saking sukmaning êrah ingkang sami kantun wau. gangsal pangraos. kalih pamiyarsa. sakawan paningal. ing sagêgolonganipun piyambak-piyambak. kaalusan tundha kapisan. ingkang minôngka siti swasana. V. dipun wastani betalmakmur. IV. Mênggah alam têtiga wau. I. pratandhanipun makatên. II. kados ta manungsa ingkang sampun katingal mêtêng môngka têrèk. janaloka. ingkang sabagean êlêt tigang atus pandulu. Kados ta. kapêpêtan hawa tatêdhan saking jawi. Wiwit kapisan ing alam janaloka. saèstu kita punika lajêng pêjah. betalmukadas. Manawi sampun ngangge upakarti ingkang makatên punika wau saèstu Hyang Pramana kawasa ngukut sagunging sukma. punika têtela jantung ingkang kenging hawaning tatêdhan. punika pramana lajêng agung kawasanipun. anyarèhakên napas. roh rahmani. Ing mangke anyariyosakên alam kaalusan. anglêrêmakên êmpaning karsa. supados sampun adamêl kèndêl dhatêng lampahing roh rahmani. pamrihipun adamêl maligining pramana. supados anilar satunggal panggônda. kados ingkang sampun kapratelakakên ing bab 17. ingkang makatên wau pininta sagêda wangsul dhatêng pramana malih. III. mênggah pratelanipun makatên. guruloka. pamrihipun supados adamêl sukcining pramana. têmahan botên kawawa angudalakên tuking latu tuwin toya. kang awit bolonganing jantung mingkup. angracut pôncadriya.Wiyosipun. manawi badhe racut kadonyanipun.

sadaya sami anandhang cacat.kawujudanipun. punika alam pungkasan. Ing alam ingkang sampun kasêbut nginggil wau. sasamènipun.. punapa malih botên wontên ingkang botên gêndhak sikara. ugi betalmukaram. ingkang sami tigang kaalusan. môngka kawawa anarik wiji. manawi narendra ingkang limrah budinipun. ingkang sampun badan alus. punika alamipun para parayangan. têgêsipun kama ingkang botên katampèn dening baganing biyung. Ingkang alus tundha tiga. tataran kaalusan ingkang kapisan. punika ugi sagêd anunggil sapanggenan kalihan para pandhita. wêdaling kama saèstu dipun saranani saking supêna sacumbana. têgêsipun botên marta botên murka. ing ngriku ingkang kawasa murba amisesa salêbêting alam janaloka wau. ingkang makatên wau margi saking kirang abên-abênanipun trimurti. punika wiji lajêng kawawa gêsang dumunung wontên alam kaalusan ingkang tundha kalih. punika manungsa ugi sagêd angambah ing alam ngriku. manawi têmbung Arab dipun wastani betalmukaram. mênggah kalakuan ing kadonyanipun manungsa ingkang makatên wau kalêbêt sêdhêng. sarta ingkang tansah anancêpakên cipta marta wêlas asih. manawi ing jaman purwa winastanan ing tenjomaya. Ing kaalusan tundha kalih. Ing salêbêting alam endraloka. ugi ing betalmakmur. pêri. punika alamipun manungsa ingkang sami angêgungakên tancêbing cipta marta wêlas asih. utawi para nata. inggih punika kratonipun Sang Bathara Ismaya. angrèh sagunging jim pêri parayangan. punika alamipun manungsa. Ing salêbêting alam guruloka. saèstu wangsul duk purwanipun trimurti.. Ing kaalusan kapisan. ing ngriku mênggah tataranipun kalihan manungsa ingkang limrah. inggih punika lêrês-lêrêsing panggenan. ing ngriku manawi manungsa sagêd angambah nunggil ing alam punika. kados ta manawi manungsa pinuju tilêm. inggih punika ingkang kasêbut botên asor botên luhur. punika alamipun para satriya. jim.Tamat . . ananging manawi sampun sagêd saupakartining para nabi.. punika têksih salêbêting alam janaloka. punika dipun wastani alam sonyaruri. sakathahing wiji ingkang dumunung ing ngriku. Tataran kaalusan tundha kalih. ananging mênggah gêndhak sikaranipun sami kemawon kalihan ingkang sampun kasêbut ing alam tundha kapisan wau. kados ta sawêg ana sirah. ingkang sampun kacariyosakên ing Sêrat Paramayoga. ingkang sami angêgungakên pujabratanipun. sadaya sami damêl sikara. Ing kaalusan tundha tiga. ingkang dipun wastani makatên wau sadaya kama salah. punika wau ing ngriku pagolonganing bôngsa alus ingkang botên mawi cacat. ingkang sami angêgungakên pujabratanipun. manawi ing têmbung Arab dipun wastani betalmukadas. ewadene ingkang makatên wau sami sagêd gêsang ing kawontênanipun. punika alam panggenanipun para pandhita. punika ugi sami tundha tigang kaalusan. awit ing ngriku alamipun para nabi. têksih salêbêting alam endraloka. Kaalusan tundha tiga. punapadene sawêg ana gêmbung sasamènipun. Ing kaalusan tundha kalih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful