P. 1
Serat Darmasuya

Serat Darmasuya

|Views: 13|Likes:
Dipublikasikan oleh Krida Pamungkas
serat
serat

More info:

Published by: Krida Pamungkas on Apr 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Mangunwijaya

1937

Sêrat Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Anggitanipun Êmpu Yogiswara TJITAKAN KE II Diterbitken dan didjoeal olih: Boekhandel TAN KHOEN SWIE, Kediri 1937. Sêrat Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya Babon saking Mas Ngabèi Mangunwijaya ing Wanagiri - Surakarta Taun 1853 TJITAKAN KE II Diterbitken dan didjoeal olih: Boekh. TAN KHOEN SWIE, - Kediri 1937. PENERBIT: TAN KHOEN SWIE KEDIRI. Diperlindoengi Hak karang-karangan Stb. 1912 fatsal 11 No 600. Kitab ini sjah bila ada tanda tangannja si penerbit sebagi di bawah ini: Sêrat Widyakirana, inggih Darmasunya Sêrat Widyakirana punika anggitanipun Êmpu Yogiswara ing nagari Mamênang, inggih ing Kêdhiri, pêthikan saking Sêrat Darmasunya yasanipun Sang Hyang Sitra, inggih Bathara Panyarikan ing Suralaya, babon saking Sêrat Sastradarya. Dene Sêrat Widyakirana wau, sampun asring kawêdalakên, kacithak sarta ugi kawastanan Sêrat Darmasunya. Ananging salugunipun ingkang kapêthik wontên Sêrat Widyakirana wau, namung bab purwaning dumados kemawon. Dene sajatosipun Sêrat Darmasunya punika agêng sangêt awit isi kawruh warni-warni, kawruh jaman samantên (jaman kadewatan) saha ingkang sampun kawêdalakên wau dèrèng wontên ingkang jangkêp, wontên ingkang sawêg dumugi 8 bab, wontên ingkang 16 bab, punapadene têmbungipun salong wontên ingkang lêpat, kados ta: ingkang mungêl: sastradarwa, punika lêrêsipun: sastradarya. Môngka têgêsipun têbih sangêt susatipun. Darwa, têgêsipun gadhah, darya, têgêsipun manah utawi budi, sastra, têgêsipun aksara utawi tulis dados têmbung sastradarya, gadhah têgês sêrat ingkang kinancing salêbêting budi. Inggih punika ingkang sinêbut sastracêtha. Ananging tanpa papan tanpa tulis, mungêl piyambak, botên kêndhat ing salami-laminipun.

Mênawi bôngsa Krèstên, Injil, amastani sang sabda. Inggih sabda ghaib. Mênawi bôngsa Jawi, amarlambangi jago kluruk sajroning êndhog, utawi swara ingkang pindha swaraning gêntha kêkèlèng.kêkêlèng. Mênawi bôngsa Hindhu, tiyosopi, amastani: swaraning asêpi. Mênawi bôngsa Islam, amastani kun. Pangandika sapisan, gumêlar salaminipun, inggih pangandika: Allah. Wangsul têmbung: sastradarwa, kadospundi. Punapa: tulis gadhah. Utawi gadhah tulis, têka inggih mèmpêr. Dene Sêrat Widyakirana utawi Darmasunya ing ngandhap punika, kajawi sampun jangkêp dumugi 18 bab, têmbung-têmbung ingkang lêpat sampun sami kula lêrêsakên, amila para maos sampun sumêlang ing galih, sampun tamtu badhe sagêd anyakup punapa suraosipun, awit sampun botên wontên ingkang nusabiyat. Mangunwijaya.

Sêrat Widyakirana Bab I Bêbukaning Bawana Amratelakakên bêbukaning buwana, miturut saking suraosing Sêrat Sastradarya, punika sêrat ingkang winados dening para jawata, inggih punika sastra ingkang kinancing ing salêbêting budi, ananging sampun kawêdharakên dening Sang Hyang Panyarikan, sarta lajêng kaanggit dening Êmpu Yogiswara ing Mamênang, kacêtha wontên salêbêting pralambang. Sêrat pralambang wau dipun paringi nama Darmasonya. Suraosipun kados ing ngandhap punika. Mungguh gumêlaring jagad kang sapisan iku diarani sonyaruri, wrêdine suwung utawi sêpi, mulane mangkono marga titahing Pangeran durung padha dumadi, kang lagi dumadi dhingin amung surya, côndra, kartika, swasana, swasana iya iku amun-amun. Amun-amun iku minôngka kêkandhangane: surya, côndra, kartika, iku mau ing jêro padha kaèbêkan dening amun-amun, patang prakara iku langgêng anane, tur ora kêna owah gingsir ing salawas-lawase. Apadene jêjêg ajêg ing wujude, iya iku kodrating Pangeran kang dhingin dhewe, kaanane papat iku padha kasinungan wahyuning wahyu panguripan, ing têmbe bakal kawasa anartani panguripan kita iki kabèh. Dene kodrat papat kang wus cinaritakake ing dhuwur mau, wujud utawa gêdhene cilike, apadene pangwasane beda-beda pratelane kaya ing ngisor iki. 1. rêmbulan, wujude sumunu, asêmu kuning maya-maya, kuwasane ing têmbe bakal kawawa mahanani, martaningrat ngraya iki kabèh.

2. lintang-lintang, iku gêdhene luwih saka rêmbulan, apadene ngumandhang ana sadhuwuring rêmbulan, êlêt têlung atus pandulu, wujude lintang mau biru, asêmu ijo maya-maya, kuwasane ing têmbe ya bakal amimbuhi martaning jagad iki kabèh. 3. srêngenge, gêdhene luwih saka ing lintang, apadene gone ngumandhang ana sadhuwuring lintang êlêt têlung atus pandulu, wujude srêngenge abang amarakata, kuwasane ing têmbe bakal mahanani urup-uruping jagad raya iki kabèh. 4. swasana, iku gêdhene luwih saka srêngenge, rupane irêng mêlês amaya-maya, kuwasane dadi kêkandhanganing dumadi iki kabèh. Swasana iku kang binasakake lêmbut tan kêna jinumput, gêdhe angèbêki jagad, mulane binasakake mangkono, swasana iku saking lêmbute tur jêmbar têbane, sawiyah para winasis, ginawe pralambang warôngka manjing curiga. Curiga manjing warôngka. Mulane mangkono swasana iku sanadyan sajroning watu iya kaèbêkan, dening kaananing swasana. Ewadene watu iku mau ing jaba iya ngumandhang ana sajroning swasana. Ing sajroning alam sonyaruri, jagad iki isih jêjêmjênjêm. prêmanêm, angin durung ana lumaku, banyuning sagara durung ana tumitah, bêbasane amung suwung tumalawung tanpa ujung, amung sirat soroting srêngenge kang sumêbar angêbêki sabawana iki kabèh, sirat soroting srêngenge iku andarbèni daya panas, lawas-lawas soroting srêngenge iku anabêti marang swasana, tabêt panasing swasana lawas-lawas tumêka ing ngontariksa,ngantariksa. tumanduk ing rêmbulan utawa lintang, lintang rêmbulan barêng kêna dayaning pêpanas, têmahan tumuli padha kumaringêt, dene karingêting rêmbulan lan lintang, padha tumiba graning gunung cakrawala, prênahing gunung cakrawala, iku dumunung saimbanging bawana kang sisih lor, mungguh karingêting lintang utawa rêmbulan mau diarani tirta prawita, têgêse banyu kang kawitan. Barêng wus antara lawas, tirta prawita mau têmah kawawa umili tanpa kêndhat sarta banjur angubêngi sakubuke jagad iki kabèh, ing kono tirta prawita tumuli karan tirta kamandhanu, têgêse banyu mili malêngkung utawa banyu urip, wujuding banyu iku putih, wus sarupa kalawan kapuking kapas, sarta anduwèni cahya amaya-maya. Ilining tirta kamandhanu barêng tumêka marang imbanging jagad kidul, têmah têmpur lan pêpanasing srêngenge, ing kono tumuli arêbut daya, padha santosane padha kuwate, ing nalika padha nêdhêng têmpuring tirta prawita, kalawan dayaning srêngenge têmah mijilakên swara umung, iya iku kang diarani rijal utawa jatingarang. Saking kuwat sakaro-karone, têmah kawawa angobahake sabuwana iki kabèh, obahing bawana barêng katêmpuk dayaning kang padha rêbut daya mau, wêkasan srêngenge lintang rêmbulan, apadene swasana, padha mubêng anyakra pagilingan adhewe-dhewe, dene banyu kang têmpur karo pêpanas iku tanpa kêndhat ing sadinadinane, ing kono purwane ana rina lan wêngi. Ing nalika iku tirta kamandhanu sirna adhême sarta srêngenge ilang panase, saksirnaning adhêm lan pêpanas têmahan padha sumaring, sarining adhêm lan panas mau tumuli kumpul ngumandhang ana ing swasana. Jalantahing tirta kamandhanu, sarta jêlantahing pêpanas, kang kasar-kasar padha tumus tumêka sajroning bawana, dumadi jalanidhi, wardine banyu kang bênêr utawa banyu wantah, dene kang alus-alus padha bali marang graning wukir cakrawala manèh, mangkono ing salawas-lawase.

Dene kang mratandhani ing môngsa wêngi banyu iku bisa pupul ing sawatara katitik saka tibaning êbun kang saka ing antariksa kang mêsthi ing wayah wêngi. daya prabawa iku diarani angin. wêrdine murup. dhingin banyu. utawa tumitahing banyu kang kapisan. . wêrdine paworing loro. iya iku wahyuning tirta kamandhanu.Sangsêkrita (dan di tempat lain). kaananing banyu padha anjêndhêl. dadi ing masa iku bawana wus kadunungan dening kodrat cahya campuran rong prakara. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang. têmah padha sirna sipate.Ilining tirta kamandhanu mau. ing têmbung Sassêkrita. têmbungipun kados ing ngandhap punika. maya-maya asêmu ijo. gêsange tanpa sukma. diarani manik ioma. diarani banyu tumitah. apadene panasing srêngenge iku iya padha mawa daya prabawane dhewe. kang abang ilang abange. ana wahyuning wahyu kauripan têlung prakara. utawa kaalusan têtêlu. daya prabawa rong prakara mau ing nalika têmpuring tirta kamandhanu lan panasing srêngenge. kapindhone maruta. loro dumunung ana ing maruta. Mungguh katêrangane banyu kang wus kasêbut ing dhuwur mau. wêkasan salin cahyane kawarna biru. kang irêng ilang irênge. barêng bêngi kêna dayaning adhêm têmah kawawa pupul tumuli pulih dadi banyu manèh. wardine: urip. padha kêna panggèndènge manik ioma. Bab 2 Kasidan Jati Amratelakakên kasidaning jati. pratandhane dene sarira cahya. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. yèn ing têmbung Arab diarani nur cahya. prabawa iku diarani bayu. awit saka sathithike. Manik tatêlu iku padha rêbut daya. maruta iku tumuli anut salaku jantrane tirta kamandhanu. mangkono uga banyu kang padha jêndhêl mau manawa kataman ing pêpanasing srêngenge. iya amèr sawatara. rupane irêng sumorot. santosane kalawan daya prabawane dhewe. ing kono banjur sinêbut maruta utawa morota. manawa ing wayah wêngi tumuli bali anjêndhêl manèh. ing têmbung Sassêkrita diarani manikmaya. Trimurti iku têtêp bangsaning aluhur. Campuring manik tatêlu mau. ananging pupule mau ora kongsi katara. diarani manikmulat. Ing sajroning jaman tirtayoga iku mau. wêrdine amor cahya têtêlu. siji dumunung ana sêndhang cakrawala. môngka êbun iku hawaning banyu kang ginêbug hawaning panas. dêrêse manawa ing wanci bangun esuk. warnane putih umancur. wasana tumuli campur dadi sawiji. mulane mangkono kang awit angin iku kasoran daya panggèndènging kalawan banyu. têmah kawawa awor dadi sawiji. lan manik mulat. barêng wus mangkono mari kasêbut alam sonyaruri. têlu dumunung ana srêngenge. wêrdine rêmbêsing kawêningan. ing môngsa iku diarani alam tirtayoga. kang banyune padha ajèr mung ing têngahan bae. mangkono ing salawas-lawase. manik ismaya. rêbut pangwasa. yèn para budi ing tanah Eropah padha angarani: sil. ing kana sêsilih aran trimurti. rupane abang ambalêrêngi sênêning sorot wus saingga namaning wulan. kang putih ilang putihe. mulane mangkono awit adoh karo sasipatane srêngenge. trimurti iku binasakake uripe ora ana kang nguripi. utawa tanpa raga. kuwasa daya panggèndènge amung manik ioma. ewadene banyu ing têngahan mau manawa kêtaman mayaning adhêm ing wêngi iya bisa pupul sawatara. ing têmbing lor lan ing têmbing kidul.

iya sari hèrya. durung ana carane. wêrdine kabèh ingkang padha dumadi ana ing alam kono padha darbe cahya mancorong. apadene sarining maruta. têrange mangkono. ananging sarèhning bakal padha katabêtan kêna hawaning bumi. ana kang abang. ora adhêm kinum ing tirtamaya. sarana. iku sajatine bêburon. kang sarta lara lawan kapenak. Saya lawas-lawas manèh sirat soroting pramana mau wimbuh akèhe. ana kang kuning. kadya purnamaning wulan. Ing nalika trimurti jumênêng ana ing kono. apadene sorot sirating tripurusa mau. sapira panasing bagaskara. kang binasakake samadyaning tawang iku alam antara. ana kang dadu. dene ora obah katêmpuh sapira gêdhening maruta. beda karo bêburon kang padha tumuwuh sajroning jalanidhi. wus tanpa obah sadina-dinane. yèn ing awang-awang diarani lintang alihan. ana kang irêng. Ing nalika alam iku. isih kalah kalawan panasing pramana. saya lawas saya wimbuh ing kasantosane. utawa wimbuh-wimbuh wahywaning wahyune. Ora panas kataman prabawaning bagaskara. iku kabèh padha ora kêna ing pati. kang kaping têlu kawasa awacana kang tanpa pangandika. têtêpe manawa wus sarira wahyu. yèn wêngi kawasa ngukut sarining tirta kamandhanu. kang kaping lima kawasa amirasa kang datantanpanetra. mulane sinêbutake mangkono. utawa warna-warna rupane. apadene kêna kang kasêbut karaton siwandakara. kang mangkono iku mratandhani wus sarira wahyu. kang kaping pat kawasa amiyarsa kang datan kalawan karna. tripurusa gone jumênêng ana ngalam kono. kang diarani alam antara mau têngah-têngahing dhuwur lan ing ngisor. apadene suka lan prihatin. dadi ing samêngko pramana kêna diarani raga bathara. ing wêkasan kawasa anarik sari-sarining bawana. . pramana tumuli tuwuh pangwasane kang limang prakara. wêrdine wahyu tatêlu kang padha santosa. sapira adhêming tirta prawita. Tripurusa ing sadina-dina ora sah gone kataman dening sarining pêpanas. dene sagunging bêburon ing nalika gone dumadi ana sajrone alam tirtayoga mau kang dadi pratandhane kabèh mawa raga cahya. wêrdine sari banyu. utawa santosane wahyu tatêlu. Tripurusa barêng wus ngandhang ana sarira tumuli sêsilih aran pramana. isih kalah lawan adhêming pramana. apadene têngah-têngahing lor lan kidul. ananging bêburon ing awang-awang. antara lawas manèh tumuli gana manungsa. sêsilih aran tripurusa. mungguh saikine têrusing mangisor ana sadhuwuring bumi Mêkah. Pramana mau saya lawas saya wimbuh daya santosane. Barêng wus antara kandêl kumpule sari têlung prakara mau. têgêse katon utawa maujud. utawa kaya srêngenge. kang dhingin kawasa andulu tanpa netra. têmah kawawa dadi kêkandhangane tripurusa. kang awit ora kataman marang hawa sêsukêring bumi ing salawas-lawase. mangan lan turu. lire mangkono. kapindho kawasa anggônda kang tan kalawan grana. awit ing alam iku kêna diarani alam kaalusan. wetan kulon. ing masa alam iku: kaananing raga iya padha andarbèni cahya. Barêng wus mangkono. utawa sarining banyu.Ing nalika iku trimurti dumunung samadyaning tawang. manawa rina kawasa ngukut sarining srêngenge. jroning alam tirtayoga kabèh. sapira santosane maruta isih kalah kalawan santosaning pramana. lawas-lawas wimbuh prabawane amancorong cahyane. ing kono banjur kaaranan bathara. Wujude sarira mau lawas-lawas tumuli gana. lawas-lawas sari têlung prakara kawawa anglimputi tripurusa. ana kang wungu. sarta banjur diarani sarira. ana kang ijo. kang mêsthi têmbene kêna ing pati. têmah padha anguripi sarupaning bêburon ing môngsa iku. kang binasakake maujud iku sarining pramana. Wêrdine alus.

iku têtêp adon-adone trimurti saukur. ananging adon-adone durung satimbang. 3. asihan sarta tarimanan. guru alêman. Wiji kang rupane mangkono iku.ana kang biru. amung maligi salingganing pramana. sarining srêngenge kaduk. utawa . wiji kang abang iku angsal saka srêngenge. manawa têmbung Walônda isih diarani: sil. para apsaraapawara. yèn ing têmbung Arab diarani rohkani. iya bakal ora kawawa dadi wiji. kawoworan sarining tirta kamandhanu. Wêrdining wiji mau têlung prakara. ing têmbe bakal mahanani budi cubluk. 2. Wiji kang rupa ijo nom amancur maya-maya. wiji putih iku asal saking tirta kamandhanu. arane murti. nanging rada amêm wicarane. taksih miturut wêwarahing Sêrat Darmasonya. Wiji kang ijo maya-maya. ing têmbung Walônda diarani: sil. wiji kang irêng iku angsal saka maruta. ana kang putih sapêpadhane. yèn ing têmbung Arab diarani roh rabani. têgêse murup utawa têrang. gone arsa mêncarake tuwuh. rêrupan samono kèhe mau. iya iku kang dèn arani sajatining rupa. ing têmbung Walônda diarani: sil. sakèhing wiji iku diarani apawara. arane mulat. têmên trima utama. kang mangkono mau ing têmbe bakal mahanani budi sêdhêng kalantipane lumaku sabar maklume. têmbung Walônda isih diarani sil. iku mratandhani asli adêging sari maruta. ing têmbe bakal dadi wijining dumadi. apadene banjur sumiwi ngabyantaraning pramana. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang kados ing ngandhap punika. ing têmbung Arab diarani roh ilapi. ananging langgêng lêgawane. kang dhingin putih. 1. Wiji kang warnane biru amarakata. iku pratôndha asli saka adêging maruta. kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi wêlasan. wêrdine alus. ing têmbe bakal mahanani budi rila. Loro rupane abang. dene yèn isih maligi sawujude dhewe-dhewe. iku iya maksih adêging sari maruta. Ing sajatine wiji têlung prakara mau. abang. Têlu rupane irêng. amung sawatara sarta kawimbuhan sarining srêngenge sawatara. Rarupan samono mau barêng padha antuk daya wahyuning pramana. dadi sirna wujuding putih. Wiji kang biru nom sumirat amaya-maya. iku wus kêna binasakake trimurti. iku ing têmbe bakal dadi wiji budi dhewe-dhewe. kawoworan saka sarining tirta kamandhanu. irêng kaya ing dhuwur mau. mung sawatara. wêkasan padha urip dhewe-dhewe. kawoworan sarining tirta kamandhanu utawa sarining srêngenge rada kaduk. gone bisa dadi wiji manawa campur rupa sawiji. arane pramana. 4. wêrdine sukci utawa padhang. ing têmbung Arab diarani rahmani. amratelakakên wêwijanganing wiji ing satunggal-tunggalipun. Bab 3 Wêwijanganing Wiji Têksih salêbêting jaman tirtayoga.

sari têtêlu mau gone manukma ing lêmah . kawoworan adêging tirta kamandhanu sêdhêng. kang awit sêdya lan karsa durung ana tumuwuh. Wiji kang rupa wungu muyêk amarakata. ananging amèring banyu jalanidhi mau antêng anjêlantah. siji sarining pêpanas. kalawan panasbaranan. Banyu jalanidhi kang wus kacaritakake ing dhuwur mau. iku pratôndha adêging srêngenge kawoworan sarining tirta kamandhanu sathithik. dumilah asêmu maya-maya. yèn tumanduk ing panon dadi lara edan. mulane kêna binasakake araga sukma. têlu sarining maruta. apadene sarining tirta kamandhanu. sarining maruta rada kaduk. awas eling. loro sarining banyu. kalawan êninge bae. tur gêdhe kiyase marang sapêpadhaning tumitah apadene butêng utawa rupak budine. iku pratôndha adêging srêngenge. atêmah pupul. sabên antara wêngi kataman ing daya adhêm. tumuli garing utawa akas. lawas-lawas katon tumandhon ing jalantah. Bab IV Kodrating Cêcamboran Amratelakakên wêwahing kodrat camboran. ewasamono santosane lêmah iku saka dayaning panukmaning sari têlung pakara. wêrdine lêmês. adoh marang wêlas asih cêpak wisesane. kaanane amung ênêng. yèn ing môngsa awan kataman dening hawaning panas têmah amèr manèh. sarira bathara. Saya lawas saya wimbuh kandêle sarta wimbuh santosane. ambalêrêngi iku pratôndha adêging srêngenge kawoworan sarining maruta lan sarining tirta kamandhanu amung sathithik. titi.tata. kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi landhêp sugih panggraita. Wiji kang rupa dadu. agung angkarane. iku pratôndha isih trimurti. kang diarani cipta wasesa iku thukuling karsa pangiyas marang sapadhaning tumitah. kang mangkono mau ing têmbe bakal mahanani budi gêdhe pangôngka-angkaning kêrêp sônggarugi. Dene pêncaring wiji môngsa iku isih padha raga cahya kabèh. muncaring cahya mau wus ora beda karo urubing pramana. têtêg ngati-ati kang sarta kadunungan ênêng êning. kang mêngkono iku adat ing têmbe bakal andarbèni lara rong prakara. kang mangkono iku ing têmbe bakal anduwèni lara panas sarta asring suwa pandulune. kang kasêbut ing dhuwur mau. kang mêngkono mau bakal mahanani budi kaya adêging trimurti. tur santosa amisesa. têmbungipun makatên. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. pangarangipun Bagawan Yogiswara ing Mamênang. ananging adon-adone rada kaduk sarining srêngenge. dadi ing môngsa iku durung ana lara lan pati. 8. ora andêlan. Apadene têtêp mantêp tur lantip mring kabudian. 5. 6. 7. Wiji kang rupa abang abra marakata.sônggarunggi. kang akèh sarining maruta kang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani budi drêngki arda angkara murka. dene ing jêro taksih binuntu. ananging manawa wus kataman kamartaning cipta dadi rila lêgawa. barah rambat iku kang lara tatu ora ana warase. têmah dadi êmbag-êmbag utawa lêmah. Kang wiji rupa kuning sêmu sumunar. culika durjana. manawa lara mau tumanduk ing raga dadi barah rambat. tipis budayane. cupêtan atèn. sadhuwuring lêmah mau barêng tansah kataman siliring maruta kalawan dayaning srêngenge. Kacèke amung andarbèni cipta wasesa.

mangkono uga hawa wolung prakara mau ing sabên kataman dayaning adhêm tumuli padha pupul. salaka. 3. Utawa bêburon kang wus padha tumitah ing kono. iku pratôndha adêging cahya têmbaga. panusupe kurang lêstari. barêng kêtaman hawaning pêpanas padha wimbuh amère. bôngsa tancêbing cipta kang marang marta mardi aksama. 4. manawa kêna dayaning pêpanas. barêng ginêbug dening dayaning pêpanas padha amèr. lire mangkene. sarta banjur campur camboran. ananging kang dèn kaluluti bôngsa tancêbing cipta angkara murka. guntur mau ing têmbe bakal dadi sarana amimbuhi daya panguripan. 5. cêcamborane jalantahing sari têtêlu iku dumadi wujud ing wolung prakara. Andaru. bakiwit. wêrdine wêwadhah bumi iku saya lawas ing dhuwur saya kandêl lan rêntête. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang wêlas asih. ing ngisor ora pêdhot wimbuhe mulane awit ing môngsa iku sari tatêlu têmah padha manukma ing bumi mau. banjur anartani panguripaning thêthukulan kang wus padha tumuwuh ana sadhuwuring bumi. lan sapêpadhane. iya iku kang diarani asthagina. lima dêmbaga. dene sari kasar têtêlu mau ing sabên kêna dayaning adhêm iya pupul. Wahyu. têlu salaka. papat timah. ananging cêcamborane hawa wolung prakara mau isih hawa kasar. adat tumuli cêpak tibaning wahyu. Guntur. rupane putih sumirat kuning. têmbaga. barêng kêtaman dening pêpanas têmah kawawa padha mêtu hawane sarta banjur cêcamboran ing saanane. pitu uyah. samono iku dadine kalawan dèn èsthi. dene jalantahing sari têtêlu padha-padha isih kèri ana sajroning bumi. amarga tansah kapêpêt ing bumi. ing nalika kêtaman adhêm padha wimbuh pupule. banjur anartani panguripan. pratelane kaya ing ngisor iki. iya tumuli amèr. rupane kuning sumunar. 2. walirang. ananging kang diluluti bôngsa tancêbing cipta kang marang lalêgawa têmên tarima. amoring sari têtêlu iku aluse kawawa anjêbus mring bumi. lêmah mau barêng wus kataman panukmaning sari têtêlu têmah kawawa mahanani thêthukulan saane. wêsi timah walirang têluh braja mau ing têmbe bakal sarana amimbuhi daya panguripan ananging kang dèn kaluluti bôngsa tancêbing cipta jail muthakil. mungguh warna wolung prakara iku. rupane wungu sumirat dadu. . rupane biru sumirat ijo. iku pratôndha adêging cahya wêsi. uyah. têmah diarani bumi. awit sari têtêlu mau isih kawilang sari kasar. pulung mau ing têmbe iya bakal dadi sarana mimbuhi daya panguripan. wêsi. Têluh braja. wolu walirang. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas. jalantahing hawa kang padha kèri jroning bumi mau dadi limang prakara. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas sarta timah utawa salaka. rupane abang sumirat ungu. andaru mau ing têmbe iya bakal sarana amimbuhi daya panguripan. ananging kang diluluti bôngsa tancêbing cipta kang marang wêlas asih.salawas-lawase wus tanpa kêndhat. iku pratôndha adêging cahya manik-manik êmas sarta têmbaga. loro êmas. barêng lêmah mau wus kawawa mahanani sakèh thêthukulan. 1. môngka binantonan ing tapabrata. mulane gone jêbus mring bawana kurang lêstarine. wahyu mau ing têmbe iya bakal sarana amimbuhi daya panguripan. ananging kang dèn kaluluti. siji manik-manik sapanunggalane. wêrdine kagunan wolu kang kaanggo urip. amèring hawa mau aluse kawawa jêbus mring bawana. nêm wêsi. kalakone pangèsthi iku kudu sinêmbuh ing tapabrata. Pulung.

5. Pramana mau ora sah gone kataman dening sari bumi. 1. ingkang awarna pêksi. ing sasama-samaning tumitah. amèring sari kasar mau aluse padha mêsat marang gêgana. pakolihe karênggan. adat tumuli cêpak tibaning daru. apadene linuhurake ing asmane. Ing nalika bumi iku wus tumuwuh. apadene kèringan sasama-samining tumitah. Dene limang prakara iku. tumuli tumrap tumamèng pramana. tumuli ingaranan jaman kêrtayoga. sarta lêstari gone lumaku kalawan panarimane. pakolihe kinalulutan sarta jinurung ing sasama-samining tumuwuh. tur rinêksa kasangsarane. pramana barêng wus kalimputan dening sari bumi dadi wimbuh antêp ing kaanane. Têluh braja. dene kasare kang padha kèri ana ing ngarcapada têmah banjur kawawa amimbuhi angganing kang dumadi ana ing ngarcapada kabèh. kang wus padha dumadi awarna-warna. môngka binantonan ing tapabrata adat tumuli cêpak tibaning guntur. iya uga kêna diarani darajat. Mulane sabên kataman dayaning adhêm pupul. ing Ngukir Ratawu. sarèhning isih akèh tabêting hawa bumi. wrêdine lêstarining urip. pakolèhe sinupêkêtan ing akèh. pakolihe rinukêtan sasama-samaning tumitah. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang drêngki. Guntur. dening sari kang wus dumunung ana ngarcapada iku. basiwit. utawa kauripan ing môngsa iku isih anuhoni saupakartine dhewe-dhewe. dadi maksih kalêbu sari kasar. pratelane kaya ing ngisor iki. môngka binantonan tapabrata. miturut suraosing sêrat Jitapsara. adoh kabêjane. têmbungipun kados ing ngandhap punika. Ing jaman kêrtayoga iku. barêng lawas-lawas sari bumi iku têmah kawawa anglimputi kaananing pramana. pakolihe sinêngitan ing sasamaning tumitah. tur cumawis kacilakane. wêwarahipun Dèwi Rukmawati. . ingkang lajêng kinarang dening Bagawan Palasara. Kaya ta: tancêbing cipta kang marang angkara murka. 3. jail muthakil. adat tumuli cêpak tibaning têluh braja. Apadene sato kutu walang ataga. antêping pramana têmah kawawa tumurun samadyaning tawang. môngka binantonan ing tapabrata. 4. thêthukulaning bumi wus gumêlar arupa-rupa. Bab V Babaring Kawontênan Amratelakakên babaring kawontênanipun salêbêting jaman kêrtayoga. Awit saka rêmbês jêbusing sarining bumi sangsaya ngrêpda. kang mangkono iku adat cêpak sangsarane. Andaru. kang mangkono iku adat cêpak bilaine tur cumawis bêbayane. yèn kêna dayaning pêpanas iya amèr. 2 Wahyu.Kaya ta: tancêbing cipta kang marang mardi aksama. wrêdine wêwadhahing kajat. Pulung.

sarta durung ana nyandhang utawa mangan. wêrdine dhèmpèt utawa pipit. apadene suka lan prihatin. wrêdine kawitan utawa . karingêting jantung mau kawawa mahanani pêru loro dumunung ana sakiwa-têngêning jantung. karingêting mau diarani mani. mulane manungsa ing môngsa iku durung duwe lara lan pati. sukma iku barêng wus lawas kêna dayaning panas lan adhêm têmah akas. Pramana saya wimbuh antêpe têmah tumibèng ngarcapada. sapêcahing sari têmah padha mêsat marang gêgana. apsara apsari. têmah sêmi tarubusing karsa kang marang sacumbana. têgêse kaalusan. mahanani lidhah kilat thathit sapanunggalane.dumunung ana antaraning ngarcapada. ing kono banjur sêsilih aran. iya iku kang diarani jantung. barêng wus kataman dening panukmaning wiji. pramana têmah ambabar sarira dhampit. barêng kêna ginêbug dening dayaning pêpanas tumuli kawawa pisah maujud dhewe-dhewe. mulane mêngkono kang awit durung kêtabêtan dening sarining bumi kang kasar. apadene caloning balung-balung. sarupaning sari kang padha arum-arum ing gandane. tumuli agatra rêraganganing salira. agatra lanang lan wadon. banjur kawawa tumanduk pramananing apsari. ana ing kono sari kang padha nglimputi mau pêcah. apsari kang wadon. ananging rikala wêtu iku patraping sacumbana amung kalawan cipta sasmita bae. sarta banjur kumulit. mulane mangkono awit ing sabên muksa isih kawawa anggawa ragane dhewe-dhewe. apsari tumuli kawawa ambobot banjur ambabar. sungsum iku pêncaring mani. kang barêngi tarbukaning jêrohan mau babare bayubayu. Ing môngsa iku diarani jaman kajiwatan. iku andadèkake kuwat kêngkênging kulit utawa daging. dene kang minôngka cacithakaning rêragangan mau sirat soroting pramana. pramananing apsari barêng kapandukan dening cipta sasmita rahsaning pramana. barêng padha kêna daya panggèndènge pramana têmah kawawa padha anjog. barêng kêna daya panggêbuging pêpanas têmah kumaringêt. banjur padha manjing jumujug ing ngarcapada. babarane dadi manungsa sajodho mangkono ing sabanjure. Kocapa sakèhing wiji kang maksih padha tininggal ana ing alam sonyaruri. Pramana barêng wus dumunung ana ing jaman kono tumuli kêna dayaning adhêm isih kawawa pêngkuh ing kaanane. kang diarani antaraning ngarcapada iku sangisoring awang-awang saluhuring bumi. mani mau ing sabên kêna dayaning adhêm pupul. barêng tumêkane kêtaman dayaning adhêm têmah jêndhêl. Sasirnaning panglimput mau. sirat soroting pramana kang padha kalimput ing sungsum diarani sukma. sapraptaning kono wiji mau banjur padha umanjing sajrone guwa garbaning apsara apsari. rasaning cipta samsita mau. jantung iku ing nalika ginêbug ing pêpanas tumuli kumaringêt. ing kono tumuli sêmi tarubusaning urat sapanunggalane. sajrone rongèwu taun mau ing têmbung Jawa diarani jaman purwa. ewadene jog-joganing sungsum kang môngka mani mau ing sadina-dina tanpa kêndhat. ana ing kono kawawa sarupa kalawan pramana. dadi wus kalimput dening kaananing sungsum. urubing cahyane dhewe. Manungsa kang padha tumitah ing jaman iku. dene kang minôngka pangane. kang minôngka dadi sêsandhangan panglimputing wêwadine. nalika kataman ing pêpanas. apsara kang lanang. samêktaning ragangan iku kabèh. dene caloning balung iku diarani sungsum. jaman kang mangkono mau lawase rongèwu taun. ragane isih padha alus-alus. kajabaning saka pêru kabèh tarbukane jêrohan iya saka jantung awite. sarta minôngka pikukuh sêsadon sambunganing balung. sabên kêna panggêbuging pêpanas amèr. amèr pupuling mani mau ing jaba têmah kumulit.

ing jaman iku raganing manungsa utawa kewan-kewan. dadi êmpaning karsa iya durung tumangkar.wiwitan. apadene wus ora ana padha sêkti yèn ora kalawan ngêngurangi. awit kalis dening ambon-amboning bawana sakabèhe. dene kang aran cipta kang sajati iku kang maksih maligi durung kawoworan ing karsa. kang sarta padha têtêp-têtêp pamicarane. kênyaring cahya iya suda muncare. kang diarani panon iku banyu sari sêsarining banyu utêk kang manggon ana satêlêning manik. ing kono padha tumuli thukul ing papenginane. wêkasan padha tuwuh akale. kang mangkono iku awit ora kêtabêtan dening kumaraning kujagad iki kabèh. kang suwene ora kurang sapandurat. apadene pôncadriya uga wus angawitawiti pêncare. têmbungipun kados ing ngandhap punika. sarta têrus-têrus pangandikane. barêng wus mangkono tumuli kèlu padha mangan woh thêthukulaning bumi. Ing saupamane ana sujanma kataman êninging cipta. . tuwin banjur kataman ing duka cipta sapanunggalane. Sapungkure jaman ing dhuwur mau diarani jaman dwaparayoga. woring rasa cahya utawa saeka karsa. amarga sari sarasaning jagad durung bisa tumular. Manungsa ing jaman iku isih padha anuhoni pakartining pramana. mungguh katrangane kapratelakake kaya ing ngisor iki. utawa atas-atas ing pamiyarsane. mulane mangkono awit pôncadriya durung kawawa pêncar. Bab 6 Dumadining Manungsa Anyariyosakên dumadosing manungsa ingkang kaping kalih. Saya lawas saya mundhak kêkarêpane. manawa ora kalawanan ing êninge. thêthukulan sarta sato-sato utawa kewan-kewan pitik iwèn wus padha awarna-warna. miturut Sêrat Jitapsara wêwarahipun Dèwi Rukmawati. bumine bawana saya wimbuh kandêle. apadene wêtuning hawa sangsaya akèhe. kang sarta amor sarahsa. gone padha sacumbana wus kalawan saragane. lan panggandane. Sarèhne ing jaman iku wus padha laku raga. sababe durung bisa tumular. wiji mau ana ing kono kawawa sumusup tumamèng pramana. têgêse kawitan. wrêdine jaman kamokalan. utawa kêkarêpane. iku daya panggèndènge lagi kawawa anarik wiji. banjur rumêsêp ing utêg. ing jaman iku wus ora ana wong bisa mati muksa. têgêse jênjêm utawa jêjêg. amarga kalis dening dayaning pêpadhanging srêngenge. kang mangkono mau andadèkake pituna ing kasêktène. Ing jaman iku padha lêpas-lêpas pandulune. Manawa têmbung Sasêkrita diarani masidham. yèn ora kalawan tapabrata. kayadene kartining kewan sapanunggalane. pêncaring pôncadriya mau têmah kawawa anuwuhake karsa kang dudu sawantahe. awit anuhoni grênêging cipta kang sajatine. sumusuping wiji mau ambarêngi nalika lêbuning napas. dadi gone arsa mêncarake wiji: wadone kudu sarana garbini. karana cahyaning pramana durung wigar. manawa têmbung Arab diarani adam. kang sarta ing jaman iku daya panggèndènge ora kawawa anarik wiji. rêmbês marang ing panon. angawit-awiti kasare. marmane durung pêncar. kang mangkono iku andadèkake suruting urup muncaring pramana.

iku kandhanganing wiji kang lanang. iku mratandhani yèn wiji mau cumithak ana panon kang kiwa. uga bakal nuwuhake wêwatêkan. ingkang sami badhe dumadi. miturut apa sawujude wiji mau. kang mêsthi ora kawawa dumadi manungsa. ing wukir Ratawu. pratelanipun kados ing ngandhap punika. wijanganing wiji-wiji. pinuju santêr lènging grana kang kiwa. kaya kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. yèn bêsêm mahanani watêk sungkawanan.têngên. iya iku kandhanganing wiji kang wadon. iku purwane ana umur dawa lan cêndhak. tanpa sarining maruta. manawa dèn turut. Ing saupama ana manungsa kang kataman êninging cipta kang suwene kongsi bisa rong pandurat. wahanane putra iya kêmbar. dunungdumunung. dene bêja cilakane bakal kapratelakake ing ngisor iki. yèn têmbung Jawa têngahing panon iku diarani manon. pratelane kaya ing ngisor iki. manawa mêtu dhampit. apadene luwih kuwasa. manawa gêdhe iya mahanani watêk jêmbar. amratandhani manawa wiji mau gone cumithak ana panon kang têmên. Dene wiji kang mêsthi dadi iku lêngkape saka adon-adon têtêlu.kang mangkono mau adat banjur anuwuhake adrênging sacumbana. iku kawawa narik wiji loro kang mangkono mau awit daya panggèndènge luwih santosa. kaya mangkono sapiturute. môngka kawawa nanggulangi. pangarangipun Bagawan Palasara. têksih miturut suraosing Sêrat Jitapsara. Yèn ana janma sacumbana. . iku mratandhani yèn wiji iku cumithak ana satêngahing panon. lire mangkene. môngka lakuning napas. tumuli kawawa mahanani putra. manawa panuju lènging irung kang têngên. pratôndha gone cumithak ana panon kang kiwa têngên. Kaya ta sawijining wiji kang wujude kandêl. adrênging sacumbana mau yèn cinêgacinêgah. ana bab kaping: 7. dene manawa kurang lêngkape saka adon-adon têtêlu mau. Sarining tirta kamandhanu manawa amung kalawan sarining wulan. iya wadon iya lanang. kang dhingin sarining tirta kamandhanu. utawa dhampit. lire mangkene. Sing sapa kasusupan wiji. Mungguh wêwijanganing wiji mau kajabane bakal mahanani budi. sayêkti wimbuh muncaring pangèksi. kang diarani wandu iku dudu wadon dudu lanang. iya bakal mahanani watêk kandêl atèn. sanadyan dadi iya ora kawawa uripe. diarani insan kamil. ing têmbung Walônda diarani ambrèktên is. manawa tipis iya mahanani tipisan atèn. kapindho sarining wulan. wahana wêwatêking siwi. manawa napas kang kiwa lan têngên padha santêre. manawa ing têmbung Arap. sarta paguting rêrêmbês. têgêse kumpuling rêrêmbêsan. kaping têlu sarining maruta. Bab 7 Wijanging Wiji kang Dumadi Amratelakakên wiji. ingkang mangkono iku ing têmbe bakal mahanani putra wandu. yèn cilik iya mahanani rupak. kang mêsthi ora dadi. yèn mêtu kêmbar amratandhani wiji iku gone cumithak ana ing panon kang sisih. kang mancorong mahanani watêk ayêman. dadi pedah yèn linantur dadi batur.

kaping lima jêtmikaning bawa. sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. pratelane mangkene. têrkadhang asring kataman lara barah. . Ing saupama ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta wêlas asih. kajèn marang sasamane. ing têmbe dadining putra. sayêktine sumusuping wiji iya kang tunggal urup. sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. kang anduwèni daya panggèndènging wiji. ing têmbe bakal mahanani putra lantip budine. Mungguh warna panukmaning wiji mau. ing têmbe bakal mahanani putra cukêng rêngkêng jail bakiwit. Manawa jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta runtik. sapadhane. ing têmbe bakal mahanani putra culika dêluya. cêpak panggraitane. Manawa ana janma kang lagi tuwuh tancêbing cipta mêthuthuk rumôngsa kabênêran ing solah bawane. kênane tinonton manawa saka kaalusaning pandulu. kang diarani kaalusaning pandulu mau. panas baranan. alus budine. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kang kongsi kawawa anarik wiji. amaya-maya. sarta pinarcaya ing sasamasama. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. kaping pat lêrêming pôncadriya. sayêkti sumusubing wiji iya tunggal urube. bèr budi. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kang kongsi kawawa anarik wiji. elingan. bawa lêksana. ing môngka kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. Manawa ana jalma lagi tuwuh tancêbing cipta kadêrêng mardi kabudidayan. manut saurubing ciptane. nanging bêcik budine.Ing sarèhning wêwijangane wiji mau padha saka bangsaning alus. ing têmbe bakal mahanani putra landhêp panggraitane. kang mêsthi urubing pramana biru sêmu ijo. bakal linulutan ing akèh. sarwi mêlês. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta drêngki. nanging gêtapan. nanging rada gêtapan. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta rila lêgawa. bèr budi. ing têmbe bakal mahanani putra bodho. sarta jatmika. dadi ora kêna tinonton saka sawantahing paningal. manawa wus nêtêpi pakarti limang prakara iku amêsthi kawawa anon wujud sawantahing wiji mau. sayêkti sumusuping wiji iya kang tunggal urube. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. nanging kurang lantip panggraitane. ing môngka kataman ênêng kongsi kawawa narik wiji. ing môngka nuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. ing môngka tumuli kêtaman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. sumirat amaya-maya. kapindho sirnaning karsa. kaping têlu sarwa sarèh ing panggônda. kang mêsthi uruping pramana biru tuwa muyêg marakata. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. ing têmbe bakal mahanani putra limpat panggraitane. dura wicarane. kang mêsthi urubing pramana dadu burêng amarakata. kang mêsthi urubing pramana kuning sêmu abang abra baranang. Manawa ana jalma kang lagi tuwuh tancêbing cipta arda murka puwa-puwa. kang mêsthi urubing pramana wungu muyêg marakata. kang mêsthi urubing pramana abang baranang balêrêngi. kang dhingin tancêp ênêng êninging cipta. kang mêsthi urubing pramana putih asêmu kuning. adat kang mangkono iku asring kataman lara owah.

taksih miturut suraosing Sêrat Jitapsara. banjur kawit gana manungsa wujude abang. purwane saka lêmbut dadi ana. kongsi tumêkaning bangun. manawa sacumbana kang pinilih wayah sak akhiring wêngi. rupane otot bayu sapanunggalane kawawa modod ing salakune dhewe-dhewe. kêna binasakake trimurti. lêgawa. tangkar tumangkare tuwuhan jantung iku dadi jêrohan. manawa kêna dayaning sêsumuk têmah dadi amèr. barêng kataman dayaning adhêm. yèn panusuping wiji mau môngsa wêngi kang mêsthi kandêl. bayu iku basane otot kang alus. sapanunggalane. kang marang tancêbing cipta têmên tarima. sayêkti sumusuping wiji iya tunggal urube. ing kono diarani ki jabang bayi. nalika katampèn guwa garbaning biyung. karingêt mau uga rêmbêsing mani. Mulane para sarjana ing jaman kuna. mangkono uga barêng kataman sorot sirating pramana. ing têmbe bakal mahanani putra apura. murti iku nalika kataman daya sêsumuking biyung ambabar dadi jêjantung. pangarangipun Bagawan Palasara ing Ngukir Ratawu. awit urubing pramana rahsa ing wayah iku lagi amèr. rila. mêsat tumurun tumibèng garbaning rena.Manawa ana sujalma kang lagi nungkul pujabrata. ana ing kono nuli kawawa campur dadi sarahsa nunggal sawarna kalawan pramana. bangsaning bayu iku rong prakara. kang dinut salaku jantrane sorote pramana mau. tur bijaksana. kang alus-alus diarani bayu. kang mangkono iku adat asring kêtaman darajating kawiryawan. ewadene samono tumangkare otot lan jêrohan iku kabèh iya saka wahyaning wahyu urubing trimurti. iya iku kang bakal mahanani balung-balung rêraganganing raga. Bab 8 Tarbukaning Wiji Anyariyosakên tarbukaning wiji. amère tumuli kawimbuhan rêmbêsaning mani kang tanpa mêtu ing jantung. lagi saka têtuwuhaning para bayu bae. trimurti nalika wus mangkono diarani pramana. dadi samêngko wus campur katêlu. Wiji kang kacritakake ing dhuwur mau manawa panusupe anuju wayah awan amêsthi tipis. ing môngka tumuli kataman ênêng kongsi kawawa anarik wiji. Ewasamono jantung nalika kêtaman sêsumuking garbaning biyung tumuli kumaringêt. kang kasar-kasar diarani otot. apadene otot sapanunggalane. apadene tanduking solah-bawa iki kabèh. kang diarani roh. kang mêsthi urubing pramana ijo nom muncar amaya-maya. kumpul manèh. wrêdine isih abang santosane kalawan bayu. rahsaning mani irêng wus campur kalawan urubing pramana. ing têmbe bakal anandhang cipta sasmitaning rahsa. lire mangkene. amarga urubing pramananing rahsa ing wayah iku pupul. ora beda karo nalika Sang . Ing nalika sujalma sacumbana kang wus kapanjingan wiji mau mangkene. mangkono ing sajroning ana garbaning biyung. kabèh pirantining raga iku. amarga kataman daya panggêbuging pêpanas. kang sarta sirat sorote padha manukma marang otot bayu. têmah darbe daya pangwasa. ing kono diarani jabang. tumuli gatra kang minôngka dadi pikuwate sarira. rahsaning mani kang wus padha sumusup ing gêtih padha kumpul marang ing jantung manèh. Wijining piranti mau kabèh. kang luwih kasar manèh diarani balung nom. awit kataman dayaning adhêm. Barêng wus antuk satus dina lawase. iku gêtih kang isih sukci. paramarta. anane saka cilik dadi gêdhe. tarima.

sarana sinandhingan ing sêga panas. môngka jabang bayi ing môngsa iku. manawa kêtaman hawaning panas. cahyaning pramana mau kawawa amadhangi saubênge angga iki kabèh. têmah mêtu saka lènge garana. ingkang badhe tumanduk dhumatêng ki jabang bayi. iku ana bêbasan idham-idham kaworan. ambêgan barêng wus angêbêki pasung. Barêng jabang bayi wus ana rong atus pitung puluh dina. Swasana kawawa narik marang ing jaba. miturut suraosing Sêrat Paramayoga. mangkono purwane ambêgan iku mlêbu mêtu. mungguh gone dhahar sarasaning sari-sari mau ora kalawan lesane. Barêng wus tumêka rong atus sapuluh dina. kabèh saupakartine piranti. sawêtuning ambêgan kang tumuli kataman dening daya panggèndènging pramana. kêna binasakake tanpa dhahar tanpa sare. apadene nyakra pagilingane para piranti. kalawan pêncaring pôncadriya. kêkandhangane manon iku diarani manik. sarupaning pirantine ki jabang bayi wus padha samêkta. tumuli padha sumaring têmpuring sari loro mau padha ngumandhang ana ing pasung. jalantahe mahanani ari-ari. dadi ing samêngko pramana ngumandhangi apêpadhange dhewedhewe. wus nêdhêng-nêdhênge samêkta. sarta rêbut daya panggèndèng padha santosane. kang sarta isih bisa tarubus sarining urat. kakaking kulit atosing balung mêsthi kaya ginege. ing nalika kêna panggêbuging pêpanas. woworan iya woworan. . mulane para winasis ing jaman kuna aparing pratikêl. Jabang bayi nalika ing môngsa iku. urat iku bangsaning otot kang tarubus saka ing bêbalung. nalikane wêtuning ambêgan kang kapisan mau barêng tangising ki jabang bayi. wêrdine idham têtêp. karingêting utêg mau banyu wêning rupane putih asêmu biru maya-maya. pangarangipun Bagawan Palasara. kang sarta lakuning bayu lan gêtih sapanunggalane. Manawa pinuju ana jalma kang ambabar putra ing sadurunge sangang sasi. amung cêcalonaning balung isih padha lêmês. wor siliring angin. ususing pusêr iku barêng kêna dayaning sumuking biyung kawawa kumaringêt. kang kasêbut ing bab 2. pêpadhanging pramana mau barêng tumanduk marang ing utêg. padha kuwasane. Ing kono pramana banjur ambabar cahya murup amarakata. Barêng dumunung ana ing kono diarani ambêgan. isih jênjêm prêmanêm. sarine manukma amor sarasaning biyung. têmbungipun makatên. dadi ing môngsa iku rasaning biyung têtêp amor kalawan rasaning jabang bayi. ing kono manawa ora ana bêbayane adat tumuli lair. sarta pusêre tarubus bangsaning usus.Hyang Purusa duk gumana munggwing madyaning tawang. kang dhinahar amung sarasaning sari-sari kang padha sumaruna ana garbaning biyung. têmah bali umanjing lumêbu manèh. Bab 9 Wimbuhing Pangraos Amiraos wimbuhing pangraos. banjur kumaringêt. amung karana pêpusêre bae. ambêgan barêng katarik dening swasana kalah daya panggèndènge. kang mangkono mau caloning balung kang isih padha lêmês. banjur dadi adam. padha dayane. ing kono tumuli têmpur kalawan swasana. ing wukir Ratawu. dene gone sare amung kalawan sarèhe bae. tumuli banjur diêngi. banyu iku diarani manon. laire ki jabang bayi ana ing ngarcapada barêng lan tarbukane pramana mijil saka jroning jêjantung. manon iku gone ngumandhang ana maripat kiwa têngên.

tangkare pôncadriya wus ganêp. ing wêktu iku mari kasêbut jabang bayi. amarga pamangane banyu susu iku luwih gampang dadi ing têmbe bakal kurang panggraitane. balung utawa otot pirantining raga kabèh padha wimbuh santosane. iku prayoga winulanga ing tata parikrama sawatara.Manawi ki jabang bayi sampun umur têlung puluh lima dina. wrêdine durung wêruh pakewuh. utawa kêkarêpan. amarga tansah kataman dening hawa dayaning bumi. kabèh pirantining raga padha wimbuh santosane. pêncaring pôncadriya wus samêkta. pôncadriya wus akèh tumangkare. ing kono banjur kasêbut pôncadriya. têtêp aran jaman gêdhe kang kapisan. Manawa ki bayi wus umur pitung puluh dina. Manawa ana bocah wus umur pitu likur sasi. kang mangkono iku amung minôngka dadi sêsirêping angkara. êmpaning karsa saya arda. pêncaring pôncadriya wus akèh kaundhakane. wus kawawa nandhang sarasaning karsa. yèn wis widagda dèn alêmbanaa. bocah kang umur samono mau wus mari kasêbut kumaratu-ratu. dadi mung kasêbut bayi bae. mulane padatan Jawa bocah kang umur samono mau disêlamêti aran tumêdhak siti. tumindaking wulang winor ing pangudang. ingatase gone tumitah anèng ngarcapada. iya isih jumênêng bocah kumaratu-ratu. sarta sakèhing pamirasa wus wêruh beda-bedane. iku aran têlung jaman. ing nalika iku balung sarta otot-otot pirantining raga wus padha santosa. iya mundhak kaanane. wus kawawa nancang sarasaning karsa. manawa anyapih putra yèn nuju wêktu iku. amung santosane para piranti kang padha wimbuh kongsi tumêka umur sèkêt papat sasi. amarga panukmaning sari hawaning bumi sangsaya warata. diarani wala utawa bocah wrêdine wala uwal saka pakartine lawas. kang kapindho aja nganti kasuwèn gone ngombe banyu susu. wawuha karo sari rasaning thêthukulan kang ing têmbe bakal padha pinangan. amrihe rong prakara. wus aran limang jaman. mulane para brahmana. Barêng bocah mau wus umur patang atus sangang puluh dina. ing wêktu iku balung utawa otototot wus sêdhêng padha kuwate. anganggo pakartine anyar. wus tètèh pangucape. watêke kang mangkono mau sayêktine adoh lêlarane. ananging isih padha lêmês. samubarang kang katon anyar kapengin kudu cinêkêl. sarta kulite wus wimbuh kandêl. ananging durung pati wala. lire mangkene. ing kono diarani bocah dêmolan. iku diarani sajaman. kulite awit marang abang. pakartine angga wus têtêp. anandhang karsaning rahsa tumangkaring pôncadriya wus sangsaya angrêbda. awit bocah kang lagi umur samono mau nêdhêng- . diarani jêjaka kumala-kala. amung isih salakune dhewe. Manawa bocah mau wus umur patang puluh lima sasi. awit wus bisa unggah-ungguh. tumêkane rong atus pitung puluh dina. pratôndha bocah ing wêktu iku wus dhamang pandulune. awit ing waktu iku sari hawaning bumi wus padha mèlu. yèn ana rungon anyar kapengin bisa anirokake. amarga wus mari abang. kang dhingin. ing kono wus sêdhênge tinandukan dening pamardi wisesa. ing kono banjur mari diarani bayi. anartani panguripaning bocah mau. barêng bocah umur têlung puluh nêm sasi diarani patang jaman. bocah ing môngsa iku wus sêmi dayane pêpenginan. yèn wadon parawan kêncur. dadi solah-bawane mau durung kawêngku ing karsa. wêktu iku wus mari diarani bocah. iku diarani nêm jaman. diarani rong jaman. manawa wus umur limang taun têlung sasi. ing masa iku daya pangwasaning panon durung padha samêkta ing kaanane. mulane ing môngsa iku prayoga diawit-awitana sinung wulang pinangkata ing sawatarane. ananging bocah ing wêktu iku lagi mangsane kumaratu-ratu. pirantine badan sangsaya wimbuh kasantosane. kang mangkono iku amung minôngka pandhangiring panggraita.

lire mangkene. utawa cinaritakake sakèhing lêpian kuna-kuna. apadene thêthukulan sapanunggalane. ewadene trimurti gone manukma ing kono ora kêna logron. sanadyan banyu. kang mangkono mau iya saka istiyare para bijaksana. saisèn-isène kabèh. sayêkti padha kataman panukmaning trimurti. Sanadyan uriping dumadi iki. karodene manèh sapira lêmbuting buron gurêm. suprandene bisa mahanani panas. Trimurti iku wus têtela alus-alusaning sabawana iku kabèh. angin. jinalaran saka kêdhap cipta sasmita. ing kono wus têtêp manungsane. utawa adhêm. dèn araha salintire dhewe. ananging kang kalêbu pinunjul dhewe amung manungsa. sapira dhuwuring kayu kang kawilang dhuwur dhewe. durung bisa madhani akale manungsa kang bodho dhewe. wrêdine alus paraèhane. bumi. wus têtela anduwèni hawa panas lan adhêm. mangkono manèh bumi. trimurti iku gone manukma ora ngêmungake bangsaning urip bae. gêni. Manawa wus tumêka ngumur salikur taun. wêninging panon lagi nêdhêng muncare. gone karsa nyuda ajêging kodrat wiji kang ala. ewadene trimurti gone manukma ora cupêt. Mungguh kauripan ing sajagad iki kabèh. ing Mamênang têmbungipun makatên. iya saka ing kono. ora marojol saka panukmaning trimurti. utawa angin. sanadyan bangsaning panas suprandene bisa mahanani banyu. Manawa jaka mau wus umur sapuluh taun punjul nêm sasi iku wus kasêbut ing jaman gêdhe. mulane prayoga disalèwèngake marang upakarti. kang mangkono iya saka prabedaning piranti. mulane ing wêktu iku yèn arêp nandukake wêwulang kudu kalawan sarèh. pratandhane mangkene. diarani jêjaka. kang anyar dinulu kapiluyu. yèn ora tumuli pinapas. yèn wus ing môngsa iku gone nandukake wimbuh-wimbuhing piwulang. aja kang manungsa. sanadyan angin bangsaning kêkês. suprandene iya anduwèni hawa panas. Manawa wus tumêka ngumur limalas taun punjul limang sasi. tarbukaning urip.nêdhênge tumangkaring angkara. wrêdine durung ajêg karsane sarta tansah salin-sumalin kêkarêpane. pratandhane mangkene. muncaring panon mau amimbuhi sunaring guwayane. iku diarani jaman kaping têlu jaman gêdhe. bêbasane marojol ing akêrêp. kewan kang wus winilang lantip dhewe akale. ewadene trimurti gone manukma ing kono ora sêsak. bêbasane êndi kang têmbe rinungu iya ginugu. awit manungsa iku kadunungan lantip ing panggraita sarta winasis amardi budi. lan manèh angin. sanadyan sato-sato manuk kewan. wrêdine sirna adining warna. yèn ing ngarcapada buron kang kawilang gêdhe dhewe gajah. lanang wadon akèh kang padha kapiluyu. Bab 10 Miraos Upakartining Raga Amiraos upakartining raga ingkang dados tartubukaning rêrigên solah bawa. upamane kêmbang lagi nêdhêng mêkare. apadene gêni. wus mari kasêbut jêjaka kêmala-kala. diarani jaka birai. kaya ta ananing banyu. ki jaka wus diarani adiwasa. ing têmbe mêsthi tuwuh kamurkane. diarani jaman kaping pat. miturut sêrat Darmasonya pangarangipun Bagawan Yogiswara. banyu iku tur bangsaning adhêm. punjul ing adhuwur. . mulane ki jaka ing môngsa iku. sarana saka trimurti kabèh. mardi wimbuh ing kagunan.

mangkono uga kewan kang bodho dhewe akale iya ngungkuli sakabèhing thêthukulan. dene kang saka utêg padha diarani otot bae. Ambalèni kodrat lakuning gêtih mau manawa jalma salumrahe bae. apa manèh bangsaning bêburon gumrêmêt kang uripe tanpa balung kaya ta: lintah rêsrêspoh. amêsthi arupa putih sumunar kuning amarakata. dayaning bayu otot balung sungsum mau kawasa ngêningake pôncadriya. ananging ilining gêtih mau ora dadi sawiji. kang kiwa rupane abang. saka ing utêg. manawa kewan sapanunggalane ora ana samono. mungguh beda-bedaning piranti mau kapratelake kaya ing ngisor iki. kaya ta: . mungguh otot rong prakara mau padha andarbèni upakarti dhewe-dhewe. tumêkaning utêg amung abang asêmu kuning bae. Beda manungsa kang mardi sirêping hawa lan nêpsu. punapadene saking utêg. mulane rupa irêng. iya iku diarani gêtih sukci. tansah angêgungake tancêbing cipta kang wêlas asih. adat adoh lêlarane lan cilakane. miturut suraosing Sêrat Darmasonya. panon iku kawasa mandum upakartine patang prakara. têrkadhang anduwèni lara budhêg sarta bisu. pangarangipun Bagawan Yogiswara. mulane bangsaning urip kalêbu bodho dhewe. sarta kêna hawaning bayu. kang dhingin saka ing jantung. Beda uriping thêthukulan iku padha tanpa bêbalung kabèh. Bab 11 Upakartining Otot Amratelakakên upakartining otot ingkang sami tarubus saking jantung. dene ilining gêtih kang wus rupa irêng mau tumuli anjog bolongane jantung kang têngên. Kang mangkono iku kêna sinêbut adêging trimurti manèh. dadi têtelane dumadi iki êndi kang akèh balunge. ing kono banjur campur karo mani. awit mêtune saka pancuraning jantung. lêbu wêtune ing mêngko wus campur dadi têlu. kang mêsthi bodho ing panggraitane. ing môngka bêbalung mau kurang saka rong atus têlulas. padha mêncar manut salakune dhewe-dhewe. sarta banjur kawawa angubêngi sakubuking angga iki kabèh. Otot lan bayu iku tarubuse saka rong prakara. awit kataman dening panasing panon. Pramana iku kawasa mahanani mani. ana ing kono mau padha tumanduk ana ing panon. Sucining gêtih mimbuhi dayaning bayu otot balung sungsum. kang saka ing jantung padha diarani otot pramana. Bêbalunging manungsa kang lumrah iku kabèh rong atus têlulas. barêng wus tumêka ing kono salin rupa irêng. utawa cacing. têmpuraning gêtih iku. iku wêtuning gêtih kang saka pancuraning jantung kang sisih kiwa. Manungsa manawa tansah madêg trimurtine. Mani kawasa anucèkake gêtih. ing Mamênang. Sakèhe balung mau padha dadi lêgawaning panon. têmah dadi abang manèh. kapindho saka ing utêg. lèrèhing karsa anajêmake urubing pramana. Ing saupama ana manungsa balunge luwih saka rong atus têlulas. panon iku lêgawaning pramana. amêsthi luwih ing kabudayane. sukcining gêtih iku amratandhani adêging trimurti. iya akèh panggraitane. Sarèhning napas kawasa anglèrèhake êmpaning karsa. kajabane balung kang dadi untu. cumawis ing kamulyane. kang tansah anyakra panggilingan. kaya ta jantung iku kawasa tarubus tatuwuhaning otot kang saka utêg têmpur ing pramana. Tajêming pramana kawasa narik sari sarasaning jagad raya. têmbungipun makatên. dêlinge pôncadriya bisa nyarèhake lakuning napas. Iku uripe prasasat êlung bae.

kang mêsthi dadi sabab. yèn adonadone gêtih kurang samêkta. pratandhane jalma kang wus kataman cacat kaya ing dhuwur mau. iku tumuli katampan ing karsa. dadi raga isih ora kuwawa nglawani. manawa ana jalma kang lagi turu môngka katindhihên. mangkono ing sapiturute. utawa nyasmitani apa sagrênêge. cêpak kamulyane. Beda karo kang lêngkap adon-adone. utawa kurang. putus panggandane. sarta lamur. Kaya ta sasmitaning cipta kang arsa ngobahake raga. kang mangkono iku saka kurang lêngkap adon-adoning panon. Mungguh panon gone ora kawasa nanggapi sasmitaning cipta mau. sababe mangkene. banjur tumanduk marang panon. sanadyan sakèhing jêrohan sapanunggalane iya padha kataman tarubusaning otot pramana. apadene pangambu. waya. kang mêsthi suda ing kabudidayane. sarèhning panon durung nanggapi. lêngkape upakarti samono mau. môngka kabèh otot kang tarubus saka ing utêg iku padha kawawa nandhang rahsaning panon. iya tangan têngên kang kawawa molah. kaya ta upamane kang lagi tinuju ing sasmita solahing tangan têngên. apadene kadayan panukmaning: nala. lire mangkene. kang mêsthi amimbuhi daya wêninging panon. saupama patang prakara mau ora kawawa nandhang sarahsaning karsa. . Sabab patang prakara iku. gone mandum pakartine patang prakara mau sayêkti kurang daya. waya. pratitis pamicarane. utawa pelo. pangrungu. thukuling waskitha adat kawawa narik ing wahyu. Dene otot-otot kang tarubus saka ing utêg. kaanane uga angêbêki angga iki kabèh. môngka pratelane têlung prakara iku mau ana kang gothang. Pratelaning otot pramana. môngka adon-adon têlu iku kongsi bisa gothang utawa salah ing patrap panusupe. iku gone tarubus ora ngêmungake marang ing utêg bae. têmah kawawa amolahake raga. kaya ta pangucap. jalma kang mangkono iku adoh kasangsarane. jalma kang kataman wahyu iku kang mêsthi banjur lêpas pangrasane. sayêkti ora bisa anuhoni marang sasmitaning cipa mau. maruta têgêse angining pramana. awas paningale. apa kang kabênêr tinuju dening sasmitaning cipta. apadene banjur tumancêp ana ing jantung sarta jêrohan sapêpadhane. pratelane mangkene. pangucap. Kaya ta: otot pramana. pangrungu. kang iku mêsthi dadi sababing kabuwanên. Otot pramana iku lêngkape saka adon-adon têlung prakara. sapira ciptaning sasmita gone ngajak tangi. awas pamiyarsane. thukuling panggraita kawasa anuwuhake waskitha. waya têgêse banyuning pramana. yèn kang kabênêr gothang otot kang dayane pangucap. maruta. kang mêsthi kurang santosa. iya dadi sababing gêndhêng. iya mangkono uga. saupama upakarti patang prakara iku yèn nganti gothang salah sawiji. nala. pandulu. pratelane mangkene.pangambu. dadi sabab bisu. mangkono manèh otot pramana. kang pancèn dayaning padhanging pandulu. iya dadi sabab budhêg. pratandhane mangkene. têlu iku padha campuran anukma anut salakuning gêtih. manawa durung samêkta lan dayaning panon iya ora kawawa calathu. sayêkti padha kasandhang dening rahsaning panon. wêninging panon kawawa anukulake panggraita. pratelane mangkene. Nala têgêse gênining pramana. pandulu. grênêging panon kataman ing otot-otot kalawan bêbalung. maruta. ewadene manon iku manawa kurang samêkta lawan tumusaning otot pramana. Manawa kang kabênêr gothang otot dayaning pangambu. Dene yèn kang kabênêr gothang: otot dayaning pangrungu.

wêninging mani kawasa anucèni gêtih. pramana barêng wus kasamêktan dening kukudaning sari sarasaning karsa. ananging êmpaning tanduk sarênti. padhanging panon kawasa mahanani sagung kaalusaning wujud. awit gêtih kang durung winimbuhan panukmaning mani iku sayêkti ora kawawa nandhang sarasaning panon. pôncadriya padha pêncar. tumangkaring karsa padha jênjêm. ing kono tarbuka adêging trimurti manèh. Ing nalika raga iku têntrêm. kang tumanduk marang mani. mulane kuwasa ningali kaalusaning wujud iki kabèh. awit padha katon lan panukmaning sari sarasaning mani mau. angambu. panganggitipun Bagawan Yogiswara. barêng tumêkaning kataman dening daya adhêm. têmbungipun makatên. urubing pramana kang marang angkara iku kawawa nyuda padhange. amêsthi adarbe supêna. pêncaring pôncadriya têmahan tumuli têntrêm. ing sawijining môngsakala. iya iku kang padha katingalan ana alaming pangimpèn. urubing cahya kang tumanduk marang ing utêg. rasa pangrasane cipta ayêm. kang karungu. talingane wus kawawa rumungu. trêkadhang . apadene amijilake sabdane. mungguh purwane ana supêna saka nendra. mulane ana supêna awite mangkene. arda tumangkar ing karsa kawawa molahake urubing pramana. kuwasa andayani wêninging panon. Anyariyosakên kawontênanipun pramana. amung lesane durung calathu. pupuling panon jênjêm. ingatase ngarcapada iku. sudaning pêpadhang sabarang kang kadulu. apadene ragane bisa molah iku uga linawanan dening otot lan balung. ing Mamênang. nalika raga ing wayah awan ginêbug dening daya hawaning pêpanas. amèring panon kawawa mahanani ardaning karsa. mulane mangkono awit pakêcapaning calathu iku kudu kalawan dening otot lan balung. môngka sagunging otot lan balung. durung kataman marang panukmaning mani. ora kawawa ngobahake ragane. tajêming urub iku mau kawawa ngênêngake mani. pramana wus padha gingsir. amèring panon wus pulih kumpule. lire mangkene. jênjêming panon têmahan kawawa narik sarining mani kang wus padha manukma ing gêtih. granane wus kawawa ngambu. apadene kuwasa amiyarsa kaalusaning swara iki kabèh. mangkono mulane supêna. sucining gêtih kawasa madhangi panon. kang dadi sabab bisa anendra iku mangkene. Bab 12 Kawontênaning Pramana Mungguh pramana iku mau uripe amung kalawan cahyane pribadi. kang kaambu. nanging urubing cahya mau kawawa amèr. Mangkono mulane ing wêktu iku raga lawan wacana durung padha kawawa. kang sarta amirasa kaalusaning gônda. mungguh kang dadi sabab. urubing pramana wus jênjêm. iki kabèh. kuwasa amimbuhi daya sucining gêtih. ing nalika ngalilir kumpuling sari sarasaning rasa. Ing nalika tansah kataman daya rêrubaning karsa.Ing satêngahing jalma kang lagi nêdhêng anendra. lumèngsèr marang karsa utawa marang ing panon manèh. padatane wong lagi tindhihên mau mripate wus kawawa andulu. ing têmbung Jawa kang mangkono iku diarani tindhihên. padha cumithak ana ing panon. lêbune kabèh kaalusan mau. tindhihên iku kêna sabab mangkene. taksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. kang wus padha cumithak ana ing kono. aluse kang padha kalêbu. dene sari rasaning karsa kukut tumamèng pramana. pêncaring pêncadriya têmah amahanani amèring panon. gumêlaring pêpadhang têmah padha pupul. apadene angrungu. dadi balining kukudan rasa panukmaning mani mau durung kawawa amartani sakèhing otot. mangkono mulane turu iku ora kawawa calathu. pupuling pêpadhang mau tumuli gana dadi putih maligining angga pramana. dadi loro-loroning atunggal. kang marang angkara. apadene balung-balung sapanunggalane. ana uga jalma kang nglilir saka turu.

manungsa kang lali wigar graitane adat cêpak nêpsune. môngka kajogan banyu manèh kang mêsthi baludak. loro adhêm kang saka ing jaba utawa saka ing jêro. upamane kayadene banyu kang wus ngêbaki sakubuking jêmbangan. lêsahing raga ora kawawa nyêmbadani panggrênêging karsa. kinèn lumayu. urubing pramana iya mèlu warna putih. . ing sapiturute. yèn amère sawatara. mangkono ing sapiturute. anuwuhake dayaning panggraita. Kaya ta panasing masa awan. wimbuh pupule uga wimbuh jêmbaring pêpadhang. kuwasa bisa mancala warna. pratelane mangkene. pratelane mangkene. dene adhême masa wêngi. tumangkaring karsa kawawa migarake panggraita. Mungguh pêpadhanging pramana mau. kang antuk sasmitaning karsa. lire mangkene. aningali rêrupan putih. manawa abang. kang mêsthi iku dadi sabab amèring pramana. yèn gêtih kurang lêstari lakune. dene yèn pinuju pupul. utawa saka ing jêro. Dene padhanging pramana kang tumanduk marang ing mani. êmpaning karsa sayêkti akèh tumangkare. kaya ta manungsa kang lagi bagas kawarasan. tur akèh salang surupe. kawawa amahanani santosaning raga. kinèn anjêjunjung iya anjêjunjung. kawawa amimbuhi pasucèning gêtih iku manawa sukci lakune mêsthi lêstari. kuning mèlu kuning. pratelane mangkene. loro tancêbing cipta marta tarima. sudane iya amung sawatara. iku mratandhani manawa uriping raga iku wus kêbak urubing pramana. môngka antuk sasmitaning karsa kinèn lumaku. ing saupama pandulu iku. Mangkono uga. manawa amèr akèh sudane pêpadhang iya akèh. iya kurang wêninge. êmpaning paningal kurang cêthane. mèlu rupa abang. iya mèlu irêng. iya banjur kawawa nyambadani laku. adoh ngapurane. santosaning raga kawawa nyêmbadani grênêging karsa. Dene urubing pramana kang lagi amèr tumanduking marang utêg kurang padhange. siji êmpaning angkara murka. gêtih iku manawa ora sukci lakune kurang lêstari. Dene amère pêpadhang kang tumanduk ing mani ora katata mahanani sucining gêtih. jêmbaring pêpadhang mau kang tumanduk marang ing utêg kawawa anartani wêninging panon. kang mêsthi dadi sabab amèring pramana. kang mêsthi mahanani pupuling pramana. mêngkono padhane. apa sasmitaning karsa mau. tumrape marang raga lêsah. kêna sabab ing rong prakara. kang dhingin panas saka ing jaba. dêlinging panonton kawasa anglêrêmake pôncadriya. kinon lumaku anjêjunjung sapanunggalane. kang mêsthi ora bisa nyêmbadani. lêrêming pôncadriya kawawa anyarèhake karsa. Kaya ta manungsa kang lagi lêsah ragane. iya lumayu.pupul. rupa irêng. manawa aningali sakèhing kawujudan kang katingalan. pôncadriya akèh bawure. dene sabab kang saka ing jêro. tumraping panon. padhane kayadene pangilon mangkono. iya iku kang diarani sabab saka ing jaba. kang mêsthi bisa mahanani pupuling pramana. tibaning pêpadhang sayêkti jêmbar. Dene amèr pupuling pramana kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. manawa panuju amèr sayêkti kurang padhang urube. Wêninging panon kawasa andêlingake panonton.

cipta kang ora kawoworan ardaning angkara murka sapêpadhane. dayaning pêpanas wis ngawiti suda bantêre. tumêkane wayah jam 3 wêngi saya wimbuh. apadene barêng tumêkane jam 10 iya saya wimbuh undhake. 10 bêngi rasa pangrasa wus suda . ananging wayah iku. sangsaya andadi. Tumêkane wayah jam 7 sore. êmpaning karsa ngawit-awiti tumangkar. Tumêkane jam 3 awan. pangrungu. barêng tumêka wayah jam 8. têntrêming karsa angantêngake urubing pramana. manawa katancêban cipta marta sayêkti amimbuhi katêntrêmane. barêng tumêka jam 12 awan. maligining pôncadriya kawawa amêningake panon. barêng tumêka jam 4 saya wimbuh. tumêkane wayah jam 11 awan. pêncaring pôncadriya sangsaya suda. jam 9. miturut suraosing Sêrat Darmasonya. yèn kataman ardaning angkara iya ngrêbda. urubing pramana saya wimbuh antênge. mulane durung duwe upakarti ruwêt rêntêng. iku lagi nêdhêng-nêdhênge masa adhêm. barêng tumêkane jam 8 esuk. pangarangipun Bagawan Yogiswara. apadene kumaraning jagad iki padha pupul kabèh. kabèh kang padha pupul mau ngawiti amèr. êmpaning karsa saya wimbuh sarèh. dayaning pêpanas wus padha sirna. prabawaning cahya kawawa amimbuhi dayaning mani iya iku anggone anucèni gêtih. ing Mamênang. anggènipun tansah anyakra pagilingan ing sadintên-dintênipun. pupuling kumara iku anuwuhake têntrêming pangambu.Bab 13 Beda-bedaning Raos Amratelakakên ingkang dados sabab bedaning raos. dayaning pêpanas angawit-awiti bantêre. sarupaning sari hawaning jagad wus padha tumular. kang mêsthi rasa pangrasa kawawa pulih kaya wayah jam 6 esuk. ananging sarèhning wanci iku arêp anampani pêpêting wêngi. dene ing wayah iku manawa katancêban cipta marta iya suda. uga ana undhake sawatara. dadi êmpaning rahsa pangrasa sêmu sulêg. wêninging panon wus mari muncar. rasa pangrasa anduwèni ruwêt rêntêng. antênging urub amimbuhi prabawaning cahya pramana. Tumêkane jam 7 esuk. sucining gêtih kawawa amimbuhi dayaning salira. pêncaring pôncadriya sangsaya ngrêbda. pôncadriya ing masa iku isih maligi apa saanane dhewe-dhewe. sarupaning hawa. ayêmingadhêming. tuwin pangraos. barêng tumêkane wayah jam 4 wêngi kongsi jam 6 esuk. pangrasa anuwuhake panggraita. rasa pangrasaning angga nêdhêng-nêdhênging mêgar. utawa wigar urubing pramana isih antêng. êmpaning karsa saya tumangkar. têmbungipun makatên. wêninging panon sangsaya muncar. ananging êmpaning pangrasa wus ora beda. saupama katancêban utawa kawuwuhan dening cipta arda angkara. pandulu. êmpaning karsa sirêp tumangkare. urubing pramana wus mari antêng. tumêkane jam 1 utawa jam 2 wus prasasat padha bae. prabawaning bagaskara wus angawit-awiti panas. wêninging panon kawawa anêntrêmake karsa. rasa pangrasa yêkti bali kaya wayah jam 12 awan mau. ananging wêninging panon isih muncar. rasaning pôncadriya wus padha pêncar. Mulane mangkono awit durung padha kêtaman sarining jagad iki kabèh. Manawa wayah jam 2 bêngi. ewasamono ing wayah mau manawa panuju kataman dening tancêp martaning cipta. ananging kang kacaritakake ing dhuwur iku. tumanduking hawa sarining bumi saya akèhe. urubing pramana wus angawit-awiti antênge. wêninging panon angawitawiti muncare. nanging êmpaning pangrasa wus prasasat ora beda. tumêkane jam 5 utawa jam 6 sore wus prasasat padha bae. dayaning salira kawawa mawèh adhêming pangrasa.

yèn wis tumanduk ing panon. sanadyan tibaa ing ngêndi-êndi. yèn wus tumanduk ing panon iya kêtarik dening wêtuning napas. sarta ora pêdhot gone mardi budi. pratelane kaya ing ngisor iki. dirikat gonmu padha angruwat sarupaning grênêg kang marang candhala murka. sarupane kang padha katitipan cipta kang marang wêlas asih kang supaya antuk sih kawêlasaning jagad iki kabèh. narendra ing tanah Arab. aja kongsi bisa tumanduk ing pêpanonira. êmpaning karsa wus lêrêm. kayadene papan kang wus tinulis. miturut suraosing wêwarahing sêrat pêkih. yèn kongsi andadi. wêninging panon wimbuh muncare. iya bisa kawawa tumanduk marang ing panon. Bab 14 Wêwahan Paedahing Badan Anyariyosakên upakarti ingkang dados paedahing badan. urubing pramana saya jênjêm. Kaya ta grênêging cipta kang marang candhala murka sapêpadhane. hèh para siswaningsun. banjur katarik dening wêtuning napas. 1 bêngi rasa pangrasa wus ilang ruwêt rêntênge. Kangjêng Nabi Mukhamad iku manungsa waskitha. sayêkti bakal bali kaya ing wayah jam 3 sore mau. apadene marang sato-sato sapêpadhane. Tumêkane wayah jam 11 bêngi. apadene sarupaning thêthukulan. sawênèh marang thêthukulan. kaya ta manungsa kang sinêngitan dening wong akèh apadene cinakot ing sato kewan. kang sarta kayu sapêpadhane. iku kang binasakake tôndha patra liru nama. sabab swasana iku kang kawawa amratakake ing jagad iki kabèh. iku anduwèni wahana dhewe-dhewe. nganti tumêkane wayah jam 2 bêngi iku wus bali kaya kang wis kapratelakake ing dhuwur mau. ing sajagad iki kabèh. pangarangipun Kangjêng Nabi Mukhamad. kang padha antuk panasing srêngenge. swasana iku kang kawawa amratelakake. dene ing wayah iku saupama kataman tancêbing cipta arda angkara. barêng tumêka wayah jam 12. tur parama ing ngèlmu kodrat. wêwarah upakartining raga marang sarupaning manungsa ing jaman Asiyha. manawa katancêban cipta marta saya wimbuh. têmbunge mangkene. Kangjêng Sultan Agung ratu binathara ing nuswa Jawi. ana kang marang kewan. ana umanjing ing manungsa. yèn tinimbang karo jaman kang padha kapering kalawan . iku yèn kongsi andadi. bangêt gone amêling. sayêkti kawawa tumanduk marang ing panon. wêtuning napas banjur katampan ing swasana. kabèh sarupane kang padha katitipan sarahsaning cipta candhala murka iya mahanani candhala murka. kang padha katancêban arda utawa marta. iya wus ora bisa mingsêt surasane. Mungguh beda-bedaning rasa pangrasa.ruwêt rêntênge. Beda grênêg cipta kang wêlas asih. kang mêsthi saka mangkono mulabukane. sapêpadhane. mulane amacak pustaka. Mulane Bagawan Yogiswara ing Mamênang. marang kang anitipake mau. ingkang sampun kinarang dening Sang Prabu Anyakrakusuma. têmbungipun makatên. ana umanjing marang manungsa ana kang marang sato kewan. wêtuning napas iku banjur kêtaman swasana. pôncadriya wus maligi sakodrate dhewe. awit bumi ing tanah Asiyha iku bangêt panase. awit grênêg kang wus tumanduk iku.

malah angungkuli nalika ginêbug ing masa panas mau. ing . padha kinèn asêsukci. gêtih manawa kurang lêstarine lakuning gêtih ora kawawa mawèh adhêming panon. kodrating jiwa lagi nêdhêng amère. kang mangkono iku paedahe anyênyuda amèring jiwa. amarga wus kataman ing hawa adhêm. anglêmêsake otot kang padha tumanduk ing badan iki kabèh. wong cêpak lêlarane mau adat ora bisa dawa umure. manungsa kang adoh lêlarane iku manawa ora kêna sambekala adat dawa umure. ingatase jalma ing jaman panas. kang lêngane amung pancèn kanggo sawêngi. wêkasan dadi lara panas. jiwane isih padha pupul. têgêse ngumbar karsa kang akèh-akèh. beda karo otot kang ajêg lêmêse. padha andikakake sêsuci kalawan banyu. paedahe uga kaya ing dhuwur mau. utawa adusa jinabat pisan. ing nalika jam 3 wêngi. ing wanci iku wêwarahe agama rasul. sumuking jantung nalika kataman dening panasing gêtih kawawa ngalumake mani. kodrating jiwa wimbuh pupule. Kang wus kasêbut ing dhuwur mau wêwarah pangruktining raga ing mêngko ana wêwarahing agama kang tumrap marang upakartining cipta. ing wanci iku wêwarahing agama rasul. lumrahing jalma jamaning tanah panas. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat ngasar. Ing saupama manungsa kang padha dumunung ana ing tanah panas iki. padha kinèn asêsuci kayadene kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. môngka kongsi kurang panguktining badan kang mêsthi cêpak lêlarane. sarampunge sêsuci tumuli pinurih sêmbahyang diarani salat subuh. saka kagêdhèn urube kang mêsthi andadèkake gêlising asat lêngane. ing wanci iku wêwarahing agama rasul. Tumêka wayah jam satêngah papat. ing wanci iku wêwarahe agama rasul. asating lênga urubing diyan tumuli sirna. uriping urub mau beda karo yèn diupakara pinurih samadya bae. paedahe kaya ing dhuwur mau. kang dhingin. awit otot kang padha kaku iku ora nglastarèkake lakune gêtih. aluming mani têmah ora kawawa mawèh sukci. manawa wus tumêka antaraning wayah bangun raina. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat luhur. kayadene ing wayah bangun. kayadene urub-urubing diyan. paedahe salat subuh iku rong prakara. paedahe ngrikatake pupuling jiwa. kodrating jiwa wus nêdhêng pupule. pirabara kanggo luwih satakêre. iku ing têmbe têkane jaman kamuksan. ing kono wêwarahing agama rasul. ijih wutuh titipaning trimurti. mungguh wulang pangruktining raga mau prêlu bangêt. mangkono pralambanging jiwa. dadi wêwarahe agama rasul mau têtêp amurih rahayuning sarira. padha kinèn asêsuci kayadene kang wus kapratelakake ing dhuwur mau.sirating srêngenge. tumêkane saantaraning wêngi kalawan rina. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat ngisa. kang ngumandhang ana ing raga iki. kang mêsthi lêngane kanggo sawêngi. iku sabab amèring jiwa. amarga kataman dening daya kang sangsaya adhêm. sêmbahyange ing wêktu iku diarani salat mahrib. panon iku manawa kurang adhême panase kawawa nartani ilining gêtih kang padha lumaku ana laladaning utêg. Ing wayah sirêping srêngenge. iku jiwa wis awit amèr. awit jiwa kang ora kalong-longan sarirane. paedahe mangkono mau amulihake pupuling jiwa kang awit amèr. ing wayah jam 12 awan. padha kinèn asêsuci kayadene wayah kang wus kapratelakake ing dhuwur mau. kang supaya awèt kasantosane gone padha dadi kêkandhanganing jiwa. paedahe iya kaya ing dhuwur mau. lire mangkene. Kaya ta cipta kang pinuju arda. amarga dadi sarana pêpulihing jiwa kang tansah sumaring ing sadina-dina iku. kang mêsthi adoh lêlarane. mulane wêwarahe agama rasul. awèt santosane. wijiling gêtih kang panas mau tumuli tangkar-tumangkar tumulare angga iki kabèh. ngasar kodrating jiwa wus angawit-awiti pupul. gêtih kang wus panas mau tumuli anjog umanjing ing jantung. isih lêstari gone manukma ana ing gêtih. paedahe iya kaya ing dhuwur iku mau. sarining jiwa durung kawawa padha jêbus saka ing raga. tumêkane jam 5 esuk.

bumi Ostroliyah. mulane mangkono awit saka êmpaning sari hawa gone nartani panguripan tumrape kang mêtu saka ing tanah adhêm. mulane madyapada mau ora kaperang dadi loro utawa têlu. jaman madyapada. pratelane kaya ing ngisor iki. arupa bumi banyu. ora padha karo jalma ing atas angin kang kidul. Ananging kang padha dumadi ana sakiduling sagara jinêm kang mêsthi isih padha dawa umure. kang sagotra dumunung ana kidul arane uga atas angin. tumangkaring karsa iku manawa sirêp kang mêsthi kawawa mawèh martani cipta. ing têmbung Jawa isih diarani sagara jinêm. 3. kang mêsthi beda-beda. siji diarani bumi Eropah. Dene sagotraning bumi têngahing samêngko diarani Asiya. ing sakubênging donya miturut suraosing Sêrat Darmasonya. marga saka ciliking bumi. kang sagotra dumunung ana têngah. yèn ing têmbung Walônda diarani pul. Bab 15 Gumêlaring Siti Anyariyosakên gumêlaring siti. Ing jaman samêngko bumi têlung gotra mau binage dadi têlu. wêwatêkane sarwa tarima sarta rila lêgawa. arupa bumi banyu. 2. diarani bumi Aprikah. mulane mangkono awit saka adoh karo sasipataning srêngenge. Gumêlaring bumi kang padha dumunung sajroning jagad iki kèhe têlung gotra. akèh pupule. budine mungkul sawiji. wêrdine têlung golongan. tumangkaring karsa durung pati akèh. saka jagad kang lor. wahananing watêk kang sarta budayane. sasipatane kaanan iya beda-beda. kaya ta: jalma kang tuwuh ana jaman atas angin kang lor wêwantuning watêk apadene têpaning kabudidayan. utawa jagad kang kidul. rong prakara. dadi tumangkaring karsa ora pati akèh. kawasa ngumpulake jiwa. iku wus padha kataman dening dayaning panasing srêngenge sawatara. . dene sagotraning bumi kang kidul. wêwantuning wêwatêkan sarta êmpaning kabudidayan. wêwatêkane dumadi ing tanah kono mau isih padha anuhoni ing sabare. mangkono pupuling jiwa wus kawawa amèr sawatara. 1 bumi Amirikah. yèn têmbung Lônda diarani nurpul. pangarangipun Bagawan Yogiswara. kang mangkono iku mau andadèkake sarana dawaning umur. diarani atas angin. diarani tadhah angin. dene antarane tanah kono kang wus kapering kidul dhewe. mangkono uga para sato kewan. tur adoh marang upakartining cipta drêngki. Ing sagara jinêm kang sisih lor. kalêbu sagara jinêm loro mau. 2. kang sarta jêmbar kabudidayane. antarane kono mau luwih saka adhême. dene paedahe pêpuji iku mau anglêmpêrake tumangkaring karsa kang akèh-akèh. surasane layang Darmasonya iya wus anyatakake manawa bumi kang tuwuh ing jagad iki kèhe pêpitu. manawa ing têmbung Jawa diarani sagara jinêm. pinardi aja kongsi pêdhot pujine. kalawan tanah panas iku beda-beda. uga kaperang dadi têlu. ing Mamênang têmbungipun makatên. dadi hawaning sagara jinêm mau wus prasasat ora bisa sumaring. amarga kauripan ing tanah kono iku kaananing jiwa arang amère. Mangkono uga kang padha dumadi ana ing jaman têlung gotra mau. sapêpadhane kayadene raga kalawan adhêming banyu iku.sajrone sêmbahyang utawa sawise. dadi sagotraning bumi kang têngah mau kauripane saka antuk dayaning angin. manawa têmbung Jawa diarani madyapada. iya beda-beda karo jalma ing samadyapada. kang sagotra dumunung ana jagad sisih lor.

sapanunggalane. kang sarta sato kewan. môngka pêdhut utawa ampak-ampak iku manawa kêna dayaning srêngenge padha kawawa amèr. sarta daya bantêring maruta. kang mêsthi kawawa amèr. tinimbang karo liya-liyane. apadene êmpaning karsa wus tumangkar sawatara. wêwatêkane dumadi ing tanah kono mau iya isih anuhoni katêmênane. amèring mêndhung iku dadi banyu. iku hawa panasing srêngenge luwih bantêr. dene têtakêrane ngumur kacèke iya ora akèh. ananging kang kêna tinonton ing akèh amung yèn wayah bangun esuk. iya iku kang diarani jaladara utawa mêndhung. yèn kaamèrên kawawa anuwuhake karsa kang akèh-akèh. kawawa mêsat ngumandhang ana madyantara. karsa iku manawa nganti tangkar-tu Bab 16 Sarining Cêcamboran Anyariyosakên sarining cêcamboran ingkang anartani daya panggêsangane sawêrnining têtuwuhan. dene kang kasar diarani ampak-ampak utawa pêdhut. Apadene sagotraning atas angin kang kidul. tumuli amor sawujud katon amêtêngi bawana. tuwuhing cipta kang akèh amung marang kadrêngkèn utawa panastèn. awit jiwa manawa kapupulên ora kawawa anuwuhake graita. dene kang padha dumadi ana ing kono jiwane tansah amèr. awit atas angin kidul. ing jaman ngarcapada sadaya. yèn mangkono lêpasing kabudidayan iku saka antaraning adhêm lan pêpanas mau amèr pupule jiwa tansah sêdhêng. Ingkang alus-alus dadi sarana panguripaning thêthukulan. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. pratelane mangkene. kasipat bangêt karo hawaning srêngenge. ing Mamênang têmbungipun makatên. ewadene umur-umurane dawa-dawa ing atas angin ing lor. ingatase ngatas angin kang sisih lor. êmpaning karsa padha tumangkar. têmah andarbèni daya panggèndèng kawawa anarik banyu kang padha ngumandhang anèng swasana. lêpas-lêpas panggraitane. iku wus awit kataman dening hawa panasing srêngenge. pêdhut lan ampak-ampak iku mau kawawa pupul. . mêndhung iku manawa kêna dayaning pêpanasing srêngenge. wêtuning ampak-ampak lan pêdhut mau ing sadina-dina tansah kêndhat. mulane wêwatêkane padha rupak-rupak. arang pupule. iku wahanane adhêm. iku luwih ananing dumadi iya mèh padha bae karo ing atas angin kang sisih lor. kacamboran dening sari pêpanasing srêngenge. ing têmbung Jawa banyu kang tiba saka madyantara iku diarani udan. barêng banyu wus kakênan dening daya panggèndènging pêdhut lan ampak-ampak. pupuling pêdhut lan ampak-ampak. yèn têmbung Walônda diarani lini. sapanunggalane. amèring pêdhut lan ampak-ampak mau. amung pasahing kalantipan bae cêpak atas angin kidul. barêng wus ana kono yèn ing môngsa adhêm.Dene sagotraning tanah samadyapada kang sisih lor dhewe. ora kaamèrên ora kapupulên. wêkasan dadi bodho. apadene amimbuhi daya pikuwating manungsa. kalawan ing atas angin kang lor. Mungguh sarining bumi kang padha cêcampuran iku. dene têtakêraning umur cêndhak dhewe. amarga durung kêna daya panasing srêngenge. Dene bumi samadyaning madyapada mau. kang sarta jêmbar kabudidayane. karo umur-umurane manungsa ing atas angin kang kidul dhewe. dene sakiduling bumi iku wahanane dumadi iya padha bae karo antaraning madyapada kang sisih lor. yèn ing atas angin lor adhême amung kalawan sarining tirta kamandhanu. kanêpsone iya cêpak-cêpak. amèring jiwa wus ana wimbuhe sawatara. pangarangipun Bagawan Yogiswara.

kang minôngka kêmbang. Kang dhingin sarining lêmah. dadi nêsêping sari luwih gampang. gogroking godhong wite sayêkti ngarang. dadi sarining bumi ing sadina-dina tansah sinêsêp dening tripurusa tanpa kêndhat. mulane diarani mangkono. Kang dhingin sari gêni.Ambalèni sari-sari kang kawawa anartani panguripaning thêthukulan iku mau. kang mêsthi godhonge padha katon ngrêmbaka sarta sêgêr. banyu. jiwa kang minôngka oyot. kang mangkono iku sabab saka gêronggonging lêmah. kang mangkono iku sabab saka rapêting lêmah. iku pratandhane. iku pralampitane kayadene thêthukulan kang tansah kataman ing udan. sarining gêni padha nisih ana ing jaba bae. beda thêthukulan kang padha tumuwuh ana ing lêmpung utawa padhas. kaping pindho sarining banyu. kêna uga kinarya ngombe panulaking pêpanas. êmpaning karsa. wênang diarani trimurti. lan gêlis lagang uwite. mungguh pratelane mangkene. kang mêsthi godhonge padha alum. sarta gêdhang sapanunggalane. dene sarining banyu lan angin padha sumisih ing pinggir. sêmi . tanduking graita. iku pralampitane kayadene thêthukulan kang tansah kapanasan ing sadina-dina. kapindho sarining gêni. marga kang dadi sabab lêmah sarta wijining thêthukulan. wahananing banyu iku adhêm. mangkene têmbunge. sêgêring godhong kawawa anuwuhake sêmi. tur bajang uwite. kaping têlu sarining angin. sari patang prakara iku wijange mangkene. anadene manèh mulane sari camboran têtêlu iku diarani tripurusa. Mangkono uga pralampitane ngaurip iku iya padha uga lan tuwuhane thêthukulan. kang minôngka godhong. iya iku wijining sari cêcamboran. Beda kalawan manungsa kang nancêpake cipta marta wêlas asih. sabab gone anduwèni daya panggèndèng kawawa anêsêp sarining bumi. sarta oyot kang padha tumuwuh. kaping têlu sarining angin. môngka tan antuk udan. cipta kang minôngka êpange. sarta dèn ruktèni sakiwatêngêne. ngaranging uwit iku têmahan bêrbêg banjur tumiba ningnèng. kang minôngka uwoh. pratelane mangkene. siji sarining panas. utawa tripurusa. awit adon-adoning sari têlung prakara. pratelane mangkene. bumi. kaping pate sarining bumi. mulane kabèh sarupaning thêthukulan iku undha-usuking kaanane. Sari kang padha nguripi thêthukulan iku. marmane thêthukulan kang rêntêt iku kang mêsthi padha santosa wite suwe patine. iku bakal mahanani godhong kêmbang lan uwoh. loro sarining adhêm. mulane thêthukulan kang padha gombong iku samôngsa dipêrês kang mêsthi mêtu banyune. beda lan thathukulan kang wite rêntêt adon-adone wiji kaduk sarining gêni. iku bakal kawawa mahanani uwiting kayu. sarupaning thêthukulan iki kabèh. pratitise thêthukulan wit kamplong. dene sari kang padha anartani uriping thêthukulan. Manusa iku kang minôngka uwit. dadi panêsêping sari amung sawatara olèhe. lan bumi. mungguh adon-adoning wiji kaduk sarining banyu lan angin. beda karo thêthukulan kang wite gombong iku kang mêsthi pêpês apês sêmpalan tur gêlis patine. iku kang mêsthi bisa subur godhonge. pêncaring pôncadriya. aluming godhong lawas-lawas katêmahan padha gogrog. angin. kaananing rahsa. Kaya ta thêthukulan kang padha tumuwuh ing lêmah ladhu utawa papan pagunungan. iku kang mêsthi bungkik godhonge. kang minôngka tansah anjurungi karsa ardaning budi angkara.

Sadaya wau tuking sêsakit dumunung wontên ing jantung. têmbungipun makatên. punika lajêng lêstantun lampahipun. ingkang têngên kawawa ngudalakên latu. manawi jampi ingkang mawi sarana. punika gêgodhongan ingkang adêg asli toya. 1. utawi watuk. saèstu raga kita punika botên andarbèni sêsakit punapa-punapa. manawi sami udalipun. Wiyosipun mênggah manungsa punika anggènipun nandhang sêsakit punika witipun saking kalih prakawis. ingkang tamtu andamêl sêsakit panas. margi saking tatêdhan.kawawa mahanani kêmbang sarta uwoh kang padha andadi. bilih jampi ingkang mawi sarana. kang mêsthi kapidêrêng kapengin ngundhuh woh kang èdi rupane. awit gêsanging raga kita punika muhung jantung purwanipun wontên. tigang bolongan wau sami tumanduk dhatêng utêg sadaya. ingkang saking upakartining manah. amiliha gêgodhongan ingkang adêg asli srêngenge. manawi kenging pêpanas utawi kinêrokan. kados ing ngandhap punika pratelanipun. bilih agêng salah satunggal. ingkang satunggal ing têngah. Sakit saking angin. satunggal pêrnah wontên ing têngên. apadene jalma manungsa kang padha andulu. ananging sêsakit punika anggènipun warni-warni. môngka tumanduking utêg. saupami kagêngên udaling latu. ingkang anartani dados gêsanging raga kita punika. kêdah nancêbakên cipta marta wêlas asih. sabab angin punika anggènipun andarbèni sêsakit awit saking pupu dados botên lêstantun lampahipun. punika saèstu andarbèni sêsakit kawontênanipun dhatêng raga. saupami manungsa punika botên nênêdha. 2. utawi kajampenan ingkang sarwa panas. lawan enak rasane. bilih ngantos kaladukên udaling angin. ugi sampun kapratelakakên ing bab 16. inggih punika toya saking karingêting pramana. kang arum gandane. utawi sênêp. Sakit saking latu. pundi prênahing sêsakit kinêrokan. tuwuhing uwoh iku mratandhani kabèh sato kewan kang sarwa rumangkang. satunggal pêrnah wontên ing kiwa. ingkang tamtu saras sakitipun. . mênggah gêgodhongan ingkang adêg asli toya wau sampun kapratelakakên ing bab kaping 16. mêngah jampènipun. pangarangipun Êmpu Yogiswara. Bab 17 Upakartining Sêsakit Anyariyosakên upakartining sêsakit. mênggah jampènipun ingkang saking upakarti manah ugi anancêbakên cipta marta wêlas asih. ingkang kiwa kawawa ngudalakên angin. bilih gêgodhongan ingkang kadamêl jampi. inggih botên andarbèni sêsakit. awit tatêdhan punika adamêl rêndhêt lampahing latu angin toya wau. dados kawawa ewah gingsir lampahipun. ingkang têngah kawawa ngudalakên toya. mangkono pralampitane jalma kang agung nêcêp cipta marta wêlas asih. kaunjuk utawi kaborèhakên sarira. manawi sumusup ing wadhuk têmahan dadosakên sakit mulês. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. Mênggah jantung punika andarbèni bolongan tiga. pramila jantung wau dados tuking sêsakit. punika andadosakên sêsakit ngêlu. ing Mamênang.

daya wisa punika sagêdipun malêbêt dhatêng sarira. utawi kaêntup wau. Wondene manawi manungsa kacakot sawêr kang sarta kaêntup samining bôngsa wisa. botênipun inggih toya lèpèn. bôngsa wisa sadaya. margi wisanipun ampuh.Wontên malih manungsa ingkang nandhang sêsakit tatu. pramila manawi wontên sawêr botên sagêd nêdha wohing papasan tuwin bolu bang. mênggah jampènipun ingkang mawi sarana kasirama toya wantah. bèntên kalihan sawêr lêmpe. têgêsipun toya sagantên. kados ta bubrah kowak korèng sapanunggilanipun. môngka lajêng pêjah. amargi saking kêkathahên wisanipun. jangji botên ambêkan. pangarangipun Êmpu Yogiswara ing Mamênang. utawi papasan. awit anggènipun kêrêp nanêdha. têmah andadosakên sêsakit kados kang kasêbut ing nginggil wau. têmbungipun makatên. dèntên wisaning manungsa punika kawawa ambucal sawarnining sêsakit. têgêsipun rêmên adamêl pitênah sasamining tumitah. asarana ngampêt ambêgan. ngantos saicalipun raosing sêsakit. kawawa anjêbus saênggèn-ênggèn. awit labêt saking botên sagêd nêdha wohing papasan utawi wohing bolu bang. punika manawi purun nyakot manungsa saèstu mandi. kalajêngking sasamènipun. Botên angêmungakên sawêr kemawon. utawi dêdamêl. bilih angsal tatêdhan wau lajêng trêngginas polahipun. Manawi wontên manungsa cinokot sawêr. dèntên manawi botên nêdha. punika amargi saking andarbèni manah drêngki. makatên ugi kenging latu. sanadyan nyakota botên mandi. ananging wisaning manungsa punika bèntên kalihan wisaning sawêr. salêbêtipun têksih cinakot. môngka kadrêngkèn punika adamêl rêgêding êrah. Mila makatên margi sawêr kalih warni wau anggènipun manggèn wontên sapinggiring sagantên utawi rawa. tanpa daya. punika botên wontên jampènipun. manawi kêkathahên wisa têmah lêsah tanpa bayu. saèstu cabar kamandènipun. punika jampènipun ingkang saking upakartining manah. saèstu limprêk-limprêk. . Bab 18 Upakartining Pêjah Anyariyosakên upakartining pêjah. têksih miturut suraosing Sêrat Darmasonya. margi saking lêpat raosipun piyambak. makatên purwanipun. katarik saking lêbêting napas. ngantos angêbêki badan. dados panyabaraning wisa. sawêr banyu. Mênggah wisanipun manungsa wau. dados têmah adamêl cabaring wisa. kaunjuk sarta kaborèhakên saèstu sagêd saras. sarta kaêntup ing tawon. sawêr ingkang kêsit punika mratandhakakên manawi sampun cabar wisanipun. gêgodhongan ingkang winastanan bolu bang. wondene jampènipun. êrah wau manawi rêgêd. anggènipun botên katingalan sarintên dalonipun punika. sabab gêgodhongan kalih warni wau. ananging botên andarbèni kalakuan angkara murka. punika saèstu botên tumama wisanipun. ingkang makatên wau sadaya. punika sampun tatela andarbèni kalakuan angkara murka ingkang sakalangkung sangêt. ananging ingkang makatên wau manawi botên sagêd angruwat kadrêngkèning panggalih saèstu botên sagêd saras. sanadyan sarasa ing wingking tansah tuwuh sêsakitipun. yèn sawêr pundi ingkang cinakot andadosakên sangsara. sanadyan manungsa ugi makatên. punika saèstu manawi agung wisanipun.

V. Manawi têmbung Sangsêkrita alam têtiga wau dipun wastani. sakawan paningal. bôngsa lêlêmbat punika kadadosan saking sukmaning êrah ingkang sami kantun wau. Bèntên akalihan manungsa ingkang sampun kasêbut pandhita. satunggal-tunggalipun binage dados tiga. gangsal pangraos. punika pramana lajêng agung kawasanipun. ing sagêgolonganipun piyambak-piyambak. Dene manawi têmbung Arab. manawi pramana sampun rungkat saking panggenan. Mênggah alam têtiga wau. anglêrêmakên êmpaning karsa. IV. Manawi sampun ngangge upakarti ingkang makatên punika wau saèstu Hyang Pramana kawasa ngukut sagunging sukma. Manawi wontên manungsa pêjah jalaran anggènipun nêdha woh-wohan utawi lombok sasamènipun. utawi anjing wêdaling napas wau kaajêgna. awimbuh prabawanipun. pamrihipun supados adamêl sukcining pramana. ingkang sumusup ing êrah sadaya. betalmukadas. ingkang minôngka siti swasana. kalih pamiyarsa. kapêpêtan hawa tatêdhan saking jawi. pratandhanipun makatên. dados kawawa lajêng ngangkat rungkating pramana. satêmahan kantun sami sagêd gêsang piyambak-piyambak. pamrihipun supados angantêngakên pramana. têmahan botên kawawa angudalakên tuking latu tuwin toya. kang awit bolonganing jantung mingkup. sampun ngantos anuwuhakên panggagasing panggalih. punika manawi angêtrap pangruktining raga makatên. dipun wastani betalmakmur. môngka toya angin latu punika bôngsa lumampah. botên mebah botên musik. supados sampun adamêl kèndêl dhatêng lampahing roh rahmani. purwanipun saking jantung. mênggah kathahipun tigang golongan. kados ingkang sampun kapratelakakên ing bab 17.Wiyosipun. ingkang wontên salêbêting jantung. mênggah pratelanipun makatên. mênggah anggènipun dados sabab manungsa pêjah punika. roh rahmani. kados ta manungsa ingkang sampun katingal mêtêng môngka têrèk. angêningakên cipta. alam kaalusan punika wau. têgêsipun wiji ingkang kirang langkêp. ingkang sabagean êlêt tigang atus pandulu. angracut pôncadriya. amung santun alamipun kemawon. Kados ta. supados anilar satunggal panggônda. janaloka. pêjah ingkang makatên wau sukmaning êrah saèstu botên sagêd kukut dhatêng pramana malih. inggih punika ingkang sami kawastanan. manawi badhe racut kadonyanipun. tiga pangandika. manawi ing têmbung Arab kawastanan betalmakmur. punika ugi sampun dados wiji ananging saèstu kirang ing . II. ing ngriku sami alamipun bôngsa alus-alus. bilih manawi sampun racut dados satunggal wontên ing jantung. awit jantung wau sampun têtela bilih andarbèni bolongan têtiga. saèstu kita punika lajêng pêjah. Wiwit kapisan ing alam janaloka. biyung tolung sirah galundhungan saminipun. I. abên-abênanipun trimurti. kaalusan tundha kapisan. manawi sampun makatên manungsa punika. anyarèhakên napas. pamrihipun adamêl maligining pramana. Ing mangke anyariyosakên alam kaalusan. betalmukaram. endraloka. prasasat botên pêjah. angrèh raga. III. guruloka. punika têtela jantung ingkang kenging hawaning tatêdhan. ingkang makatên wau pininta sagêda wangsul dhatêng pramana malih. punika alamipun bôngsa kamawurung.

sarta ingkang tansah anancêpakên cipta marta wêlas asih.. manawi têmbung Arab dipun wastani betalmukaram. Ing kaalusan tundha kalih. punika alamipun manungsa ingkang sami angêgungakên tancêbing cipta marta wêlas asih. jim. saèstu wangsul duk purwanipun trimurti. têgêsipun botên marta botên murka. ingkang dipun wastani makatên wau sadaya kama salah. punika wiji lajêng kawawa gêsang dumunung wontên alam kaalusan ingkang tundha kalih. awit ing ngriku alamipun para nabi. punapa malih botên wontên ingkang botên gêndhak sikara. kados ta sawêg ana sirah. punika dipun wastani alam sonyaruri. . têksih salêbêting alam endraloka. Tataran kaalusan tundha kalih. punika ugi sami tundha tigang kaalusan. Ingkang alus tundha tiga. môngka kawawa anarik wiji. Ing salêbêting alam guruloka. ugi betalmukaram. ingkang sampun kacariyosakên ing Sêrat Paramayoga. punika alamipun para parayangan. Kaalusan tundha tiga. ugi ing betalmakmur. ingkang sami tigang kaalusan. inggih punika ingkang kasêbut botên asor botên luhur. sakathahing wiji ingkang dumunung ing ngriku. punika alamipun para satriya. ewadene ingkang makatên wau sami sagêd gêsang ing kawontênanipun. sadaya sami anandhang cacat. manawi narendra ingkang limrah budinipun. Ing salêbêting alam endraloka. Ing kaalusan tundha tiga. sasamènipun. ingkang makatên wau margi saking kirang abên-abênanipun trimurti. ing ngriku manawi manungsa sagêd angambah nunggil ing alam punika. ing ngriku ingkang kawasa murba amisesa salêbêting alam janaloka wau. ingkang sami angêgungakên pujabratanipun.Tamat . sadaya sami damêl sikara. punika alam pungkasan. ingkang sampun badan alus. Ing kaalusan tundha kalih.kawujudanipun. punika alam panggenanipun para pandhita. inggih punika kratonipun Sang Bathara Ismaya. mênggah kalakuan ing kadonyanipun manungsa ingkang makatên wau kalêbêt sêdhêng. pêri. punika alamipun manungsa.. punika ugi sagêd anunggil sapanggenan kalihan para pandhita. inggih punika lêrês-lêrêsing panggenan. angrèh sagunging jim pêri parayangan. ananging manawi sampun sagêd saupakartining para nabi. punapadene sawêg ana gêmbung sasamènipun. punika wau ing ngriku pagolonganing bôngsa alus ingkang botên mawi cacat. manawi ing têmbung Arab dipun wastani betalmukadas. ing ngriku mênggah tataranipun kalihan manungsa ingkang limrah. têgêsipun kama ingkang botên katampèn dening baganing biyung. punika manungsa ugi sagêd angambah ing alam ngriku. ingkang sami angêgungakên pujabratanipun. wêdaling kama saèstu dipun saranani saking supêna sacumbana. punika têksih salêbêting alam janaloka. Ing kaalusan kapisan. ananging mênggah gêndhak sikaranipun sami kemawon kalihan ingkang sampun kasêbut ing alam tundha kapisan wau.. kados ta manawi manungsa pinuju tilêm. utawi para nata. manawi ing jaman purwa winastanan ing tenjomaya. tataran kaalusan ingkang kapisan. Ing alam ingkang sampun kasêbut nginggil wau.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->