Anda di halaman 1dari 64

Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu

Bunyi-bunyi Bahasa

a. Bunyi vokal b. Bunyi diftong c. Bunyi konsonan

Fonem/bunyi /i/ /u/ /e/ // /o/ /a/

Lambang i u e e o a

Bunyi Diftong
ai---gulai au---pulau oi---amboi

KONSONAN
Bunyi: 26 bunyi Selain huruf vokal Lima daripada bunyi ialah gabungan dua lambang konsonan: gh,kh,ng,ny,sy.

LIMA PERUBAHAN HURUF KONSONAN


Tanda koma di atas () yang sepadan dengan huruf Jawi Hamzah , dihapuskan jika membuka suku kata.

masaalah menjadi masalah soal menjadi soal

Tanda koma di atas () digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Enchi menjadi encik Dato menjadi datuk

DARIPADA 26 HURUF KONSONAN, TIGA HURUF DIPERKENALKAN SECARA TETAP q, v, dan x. Q berpadanan dengan huruf Jawi Qaf, untuk kata atau istilah agama. Qariah Qunut

Huruf v, yang lazimnya untuk mengeja kata bahasa Inggeris, atau bahasa asing yang lain, dipangkal kata atau dipangkal suku kata. Versi Subversi

Huruf ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Contoh:


active menjadi aktif

Huruf x , digunakan pada pangkal kata istilah khusus, tidak ditukar menjadi z. Contoh: xenon menjadi xenon

Lima perubahan huruf konsonan daripada ejaan lama kepada ejaan rumi baru.

Ch menjadi c
chachat menjadi cacat chuchi menjadi cuci

Dh menjadi d dharab menjadi darab khadi menjadi kadi

Dz menjadi z

bedza menjadi beza dzalim menjadi zalim

Sh menjadi sy

mashor menjadi masyhur sharat menjadi syarat

Th menjadi s

Ithnain menjadi Isnin mithal menjadi misal

Perkataan Cina yang dieja C (dengan huruf besar C) bermaksud nama khas orang cina di luar negara Republik Rakyat China, iaitu orang, kaum , kebudayaan dan bahasa Cina di Malaysia dan di tempat-tempat lain. Pertubuhan Cina Selangor Selamat Tahun Baru Cina

yang kecil.

Apabila digunakan untuk pengertian umum:


bunga cina teh cina kecina-cinaan

Perkataan China Khusus untuk menulis nama negara Republik Rakyat China, yakni menurut ejaan yang biasa digunakan di dunia antarabangsa. Republik Rakyat China Tanah Besar China negeri China

Perkataan China digunakan juga untuk nama tempat di Malaysia yang sudah lama dieja dengan huruf Ch. Contoh: Bukit China Laut China Selatan

INGATAN Nama khas Perancis dieja dengan huruf c sahaja. Ayat contoh: Perancis pernah menjuarai kejohanan bola sepak dunia.

Menurut Daniel Jones


Satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan a+ku, du+duk

Menurut R.H. Robins


Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit, iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata, di tengah kata dan di akhir kata.

Ujaran yang paling minimum. Contoh: ah, a.

1. Dua huruf vokal berurutan pada tengah kata. Pemisahannya dilakukan di antara kedua-dua huruf vokal. Contoh:
ma-in, sa-at

2. Ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pada tengah kata. Pemisahannya dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan tersebut. Contohnya:
a-nak, ba-rang a-syik,ke-nyang

3.
Dua huruf konsonan yang berurutan pada tengah kata, kecuali gabungan huruf konsonan. Pemisahannya dilakukan di antara kedua-dua huruf konsonan tersebut. Contoh: man-di, som-bong

4.
Tiga atau lebih konsonan pada tengah kata, termasuk gabungan huruf. Pemisahannya dilakukan di antara huruf konsona pertama dengan huruf konsonan yang kedua. Contoh: kon-tra, ul-tra, in-fra sang-gul, ang-klung

5. Imbuhan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Contoh: ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar

6. Apabila kata tersebut terdiri daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemisahan suku katanya dilakukan dalam dua tahap: i. di antara unsur-unsur itu, ii. di antara suku-suku dalam masing-masing unsur itu, sesuai dengan kaedah 3, 4, dan 5.

Kilo-gram; ki-lo-gram Kilo-meter; ki-lo-me-ter Foto-grafi; fo-to-gra-fi

KONSEP SUKU KATA/ PERSUKUAN


Bahasa Melayu mempunyai empat pola umum suku kata: V a-nak, e-kor, ka-edah VK er-ti, om-bak,ma-in KV ra-kit, to-lak, tem-ba-kau KVK pin-tu, pe-ker-ti

Pola suku kata yang lain:


KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK blok, trak-tor, prak-tis eks teks, kon-teks, am-bu-lans kom-pleks stra-te-gi, skru struk-tur, skrip

Lazimnya daripada kata pinjaman.

KKV pra-ja, kri-tik, in-fra KKVK blok, trak-tor, praktis

SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL


MAKSUD: Bagi kata bahasa Melayu jati, vokal akhir suku kata tertutup dan vokal praakhirnya haruslah selaras. (Bunyi vokalnya hendaklah daripada satu daerah ujaran yang selaras)

PRINSIPNYA:
1. Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar.
Contoh:a-sah.

2. Kata dasar hendaklah berakhirkan suku kata tertutup, yakni ejaan kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Contoh: ba-lak

3. Bagi suku kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata terakhir sahaja. Contoh: halaman.

POLA KESELARASAN HURUF VOKAL YANG UTAMA


S.K. praakhir a a a e pepet S.K. akhir tertutup a asah i balik u datuk a emas

S.K. praakhir e pepet e pepet e taling e taling e taling

S.K. akhir tertutup i betik u telur a elak e taling selekeh 0 telor

S.K. praakhir i i o o o

S.K. akhir tertutup a ingat i belimbing a borang e taling celoteh o obor

S.K. prakhir u u u

S.K. akhir tertutup a ubat I usik u untuk

KEKECUALIAN KESELARASAN HURUF VOKAL


Pola Vokal a e taling ao e pepet e taling e pepet o i e taling BM aneh calon gembleng jempol imlek BI kabaret atom
gabenor tiket

i e taling io u e taling uo a e pepet

imlek pilon tulen bunglon pakem

simen diftong subjek kupon teater

e taling o hipotesis e taling u petroleum e pepet e pepet pepet i e pepet isengartikel, filem o u bonus, forum u e pepet lumer skuter

e taling e pepet o e pepet

meter Oktober

Lapan pola yang berubah. Huruf vokal i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata prakhir menggunakan vokal a, e pepet, i atau u.
A e taling aleh alih ao batok batuk

EJAAN KATA/ISTILAH PINJAMAN BAHASA INGGERIS


Terdapat beberapa cara untuk mengeja kata serap daripada bahasa Inggeris

Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu


Huruf c s c k s z x ks y i BI cent computer music express economy BM sen komputer muzik ekspres ekonomi

Huruf ch c ch k ph f

BI charge technique graph

BM caj teknik graf

Pengguguran satu daripada gabungan yang sama


huruf bb b ff f gg g ll i BI lobby effective aggressive pill BM lobi efektif agresif pil

Huruf nn n ss- s tt t zz z

BI annuity asset lottery jazz

BM anuiti aset loteri jaz

Kesesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal


Huruf au au ea ea ea i ai ai BI BM automatic automatik creative kreatif grease gris dialect dialek

Huruf iu iu ou au ou u ue u

BI premium pound coupon tissue

BM premium paun kupon tisu

Ejaan huruf gugus konsonan di awal kata, ada dua jenis.


i. Gugus dua huruf konsonan
Gugus blbrdrfrglContoh kata blaus brek draf fragmen glasier

Gugus klkrplprps-

Contoh kata klasifikasi kredit plaintif proses psikiatri

Gugus skslsnspsttr-

Contoh kata skuter slogan snek spekulasi sterotaip tribunal

Gugus tiga huruf konsonan


Gugus skrsprstrContoh kata skrip, skru spring strategi

INGATAN:
Ejaan salah jika disisipkan huruf e pepet di antara dua atau lebih huruf konsonan yang bergugus. Contoh:
BI brake store clinic Betul brek stor klinik Salah berek setor kelinik

EJAAN HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIR KATA


Hanya gugus dua konsonan sahaja. Gugus konsonan akhir rt. BI Betul Salah Export eksport ekspot Import import impot Passport pasport paspot

Gugus konsonan akhir yang lain


Gugus -lf -lm -lt -rd -rf -rm -nk Contoh kata golf napalm kobalt standard alomorf kloroform bank

Ejaan huruf gugus konsonan yang disesuaikan di akhir kata


Bentuk nce dalam bahasa Inggeris menjadi ns dan n dalam bahasa Melayu. Contoh:
-ns -n insurans elaun

Bentuk rd dalam bahasa Inggeris dikekalkan rd atau dijadikan d dalam bahasa Melayu. Contoh: -rd standard -d poskod

Bentuk rt dijadikan rta, selain dikekalkan rt. Contoh: -rt konsert -rta carta daripada kata bahasa Inggeris chart

Bentuk rm dikekalkan rm atau dijadikan rma. Contoh: -rm kloroform -rma firma,norma

Kata-kata yang ditambah huruf vokal a.


Lazimnya, kata-kata istilah. Untuk mengekalkan gugus konsonan. Contoh: Sperma, protoplasma, logaritma, akta

Anda mungkin juga menyukai