Anda di halaman 1dari 4

__________1. Samahan ng mga tao na nag-uugnay sa isat isa sa pamamagitan ng pinagkasunduang sistema at patakaran. _________2.

Ito ay tumitingin sa kapakanan ng nakararami. _________3. Payak na katipiran at balanseng pamumuhay. _________4. Paggamit ng environmental friendly at angkop na teknolohiya. _________5. Paglipat o pagpapalit ng mga pattern ng isang gamit. _________6. Tuwirang pagtitipid, malikhaing paggamit ng produkto bago ito itapon. _________7. Pagbabawas at pagbababa ng personal na konsumpsyon ng mga gamit. _________8. Adhikain, mithiin at pangarap ng bawat tao na kailangang makamit upang mabuhay ng may dignidad. _________9. Tumutukoy sa paggamit ng likas na yaman sa paraang mabisa at hindi nakasisira sa produktibidad nito. _________10. Pagdating sa usapan ng mas maaga. _________11. Kasiglahan sa simula na naglalaho. _________12. Anong oryentasyon ang ipinakikita sa mamamayan muna bago mamaya na. _________13. Mapagmataas o ma-pride. _________14. Pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng oras. _________15. Pagkaubos ng matatalino para magtrabaho sa ibang bansa. _________16. Bagay na dapat o di-dapat gawin. _________17. Batas na ginawa ng tao. _________18. Batas ng Diyos, ang paglabag dito ay tinatawag na kasalanan. _________19. Uri ng batas na nagbabawal sa pagsasagawa ng isang kilos. _________20. Uri ng batas na nangangailangan ng pagsasagawa ng isang kilos. _________21. Pangunahing layunin ng lipunan. Ito ay tumitingin sa kapakanan ng bawat isa o ng lahat.

_________22. Ang prinsipyo na ito ang mag aakay sa estado upang itaguyod ang kabutihang panglahat kahit na kung minsan ay maisakripisyo ang kapakinabangan ng ilang indibidwal. _________23. Ang prinsipyong ito ang mag aakay sa estado na igalang at pangalagaan ang mga likas na karapatan ng bawat indibidwal at ng pamilya na naaayon sa kabutihang panlahat. _________24. Pinaka maliit ngunit pinaka pangunahin at mabisang institusyon ng lipunan. _________25. Lupon ng kaisipang pinaniniwalaan at pinanghahawakan ng maraming tao na kumikilos ayon sa mga ideya, prinsipyo o paniniwala na napaloob ditto. _________26. Gawain na naaayon sa batas, alinsunod sa batas. _________27. Pagkalegal, pagkakaayon sa batas _________28. Pilosopiyang tsino na nagbibigay diin sa mga batas at tuntunin na pinaiiral ng mga may kapangyarihan sa pagkilos ng tao. _________29. Pagtatangi sa mga taong pinalalagay na hindi na makatutulong sa pag unlad ng lipunan. _________30. Pag ibig sa karunungan o katalinuhan. _________31. Isang uri ng pamumuhay na kung saan ang pagka kilala sa katotohanan at walang karahasan ang ideya. _________32. Ideolohiya tungkol sa katangian at kalagayan ng lipunan at pagpapahalaga sa pagkakapantay pantay, pagtutulungan at pag unlad. _________33. Kilusang mapanlaban ng manggagawang unyonista na nag sikap makamit ang sosyalismo sa pamamagitan ng pangkalahatang pag aaklas. _________34. Ang pag aaral sa mga praktikal na sining na pang industriya. _________35. Pananakot at karahasan na pinalalaganap at pinaka karaniwang uri sa paglabag ng karapatang pantao. _________36. Ay ang paggamit ng lakas pangkatawan upang makatapos o makabuo ng isang Gawain o ng anumang produkto o serbisyo. _________37. Mga manggagawa na manual ang paggawa.

_________38. Mga manggagawa na kailangan ang expertise sa isang Gawain. _________39. Pag uugnay ng kalipunan ng mga buhay (living things) at di buhay (non-living things) na bagay. _________40. Ang paniniwala ng isang tao sa pagiging superior ng grupong kinabibilangan at ang kanilang pananaw ay siyang tama at ang sa iba ay mali. _________41. Ang reaksyon ng pagkagitla ng isang tao na nakaranas ng hbang kultura sapagkat ang mga kilos at mga ideya ay ibang iba sa kanya. _________42. Kakayahang magsagawa ng mga desisyon at ipatupad ito sa kinasasakupan. _________43. Pag aayos ng kailangan ng isang tao pero laging may kasamang lagay. _________44. Ito ay suhol o pagbibigay ng isang bagay o salapi sa isang lugar o isang tao. _________45. Ang pagtangkilik sa sariling nasyon o bansa at kapakanan nito bilang tanging lahi. _________46. Lubos na pagkiling batay sa pangakong moral sa pamilya, kamag anak at umaabot sa mga malalapit na tao. _________ 47. Mga kaisipan at paniniwala na bunga lamang ng padalos dalos na pagpapasya at pag aakala ng mga tao tungkol sa ibat ibang grupo ng tao o mga pangyayari. _________48. Gumagamit ng 3 mahalagang layunin- bilang pamamaraan ng palitan, bilang pamamaraan ng pagbabayad at bilang pamantayan ng kahalagahan. _________49. Ito ay isang simulain o pananaw kung saan may serbisyo tinanggap hiningi man o hindi ay nag uutos na bayaran ang isang tao na hiningan ng isang pabor. _________50. Binubuo ng mga kasaping kumikilala at tumutupad sa kanilang tungkulin bilang mamamayan.

Answers: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lipunan General welfare Simpleng pamumuhay Balik tanaw (rethink) Bagong bihis (restructure) Balik gamit (recycle) Bawas gamit (reduce) Karapatang pantao Likas kayang pag unlad (sustainable development) 10. Punctuality 11. Ningas cogon 12. Service orientation 13. Amor propio 14. Katapatan 15. Brain drain 16. Tungkulin (duties) 17. Human positive laws 18. Divine positive laws 19. Negative law 20. Affirmative law 21. Kabutihang panlahat 22. Prinsipyo ng solidarity 23. Prinsipyo ng subsidiarity 24. Pamilya 25. Ideolohiya

26. Legal 27. Legalidad 28. Legalismo 29. Marginalisasyon 30. Pilosopiya 31. Satyagraha 32. Sosyalismo 33. Sysdicalismo 34. Teknolohiya 35. Terorismo 36. Paggawa 37. Blue collar 38. Knowledge of workers 39. Ecosystem 40. Etnosentrismo 41. Culture shock 42. Kapangyarihan 43. Lakad (fixing) 44. Lagay (bribe) 45. Nasyonalismo 46. Personalismo 47. Popular prejudice 48. Salapi 49. Utang na loob 50. Disiplinadong lipunan