PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

2.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. Sejajar dengan itu.7 Di samping itu.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 1. RASIONAL MMI 2. kreatif dan inovatif.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. 2. 2. Muka Surat 2 / 19 . memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics).3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. 2. berkongsi bersama dalam membuat keputusan.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian.

guru mengajar dan murid belajar.6 Bahagian. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. JPN. guru dan pemimpin sekolah. JPN. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN. 2. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. 2. Muka Surat 3 / 19 . 2. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. 2.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. PPD.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian.8 Pada 18 Disember 2012.

JPN. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. 4. Muka Surat 4 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4.3 Bahagian. 4. 4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan. 4.

2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian. 6. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. Muka Surat 5 / 19 . .4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN. 6. PPD. 5. KEPENTINGAN MMI 5.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.3 Meningkatkan profesionalisme guru. JPN. 6.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. 6. dan sekolah.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5.

Muka Surat 6 / 19 .2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan. 8.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis. 7.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7. PERANAN JPN 8.1 Urus setia MMI peringkat negeri. 8.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN. 8.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. 8. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). 7. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.

PERANAN PPD 9.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. Muka Surat 7 / 19 .4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb. 9. kepada urus setia SOP. 8.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8. 9. 9.1 Urus setia MMI peringkat PPD.2 Pemantauan terhadap semua sekolah. 9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9.

3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP. 10.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 10. 10.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. Muka Surat 8 / 19 . PERANAN SEKOLAH 10.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E. 10. 10. 10.

Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Meningkatkan kompetensi guru.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah. PANDUAN UMUM SEKOLAH 11. 11. 11. Muka Surat 9 / 19 .  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.

Meningkatkan keberhasilan murid. 12.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 . 12.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. 12. RUMUSAN 12. 12.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.

Muka Surat 11 / 19 .5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah. 12.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

 Penyediaan bilik transit/khas.  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Penyediaan profil guru.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP. Muka Surat 12 / 19 .  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Kelas gabung yang signifikan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Subjek & tahun/tingkatan setara.

 Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP. Muka Surat 13 / 19 .  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.

kemahiran dan sahsiah.  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Latihan untuk memotivasi guru.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).  Instrumen pemantauan.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Perkongsian amalan terbaik PdP.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

Muka Surat 15 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion.

 Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid. Muka Surat 16 / 19 .  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Pendekatan Lesson Study.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan. Muka Surat 17 / 19 .  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Sistem pemantauan.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.

 Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Pemantauan status kehadiran guru.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Coaching and Mentoring. Muka Surat 18 / 19 .  Post Mortem.  Modul untuk guru ganti.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.  Pencerapan PdP.  Bengkel pemantapan headcount. menulis.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.Self Acces Learning (SAL).  Audit akademik. dan mengira.  Meningkatkan keberhasilan murid.  Modul pembelajaran.  Autoriti .  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.

 Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Muka Surat 19 / 19 . Contoh. Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik.  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Data SAPS.

*Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. Guru Bil. .LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1.

LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : ……………………………………………………. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) .

LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) .

KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) .LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ………………………………………………. Lelong waktu/jadual anjal/sistem set. Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP.

.LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : …………………………………………………………………. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = ……. % Sebab Tidak Hadir ...

ismail@moe.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.gov.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.gov.sabian@moe.gov.gov.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.abu@moe.ismail@moe.gov.gov.idris@moe.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.my .johan@moe.