Anda di halaman 1dari 60

SISTEM

MAKLUMAT
GEOGRAFI (GIS)
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Oleh : M.N.Hafiza
Unit Pelan & Pemetaan
JPPH WPKL

1
Kandungan
 Objektif Taklimat
 Unit 1 – Pengenalan Kepada GIS
 Apakah itu GIS
 Definisi GIS
 Apakah yg dimaksudkan dengan Data
 Mengapa GIS penting & diperlukan
 Mengapa GIS begitu hangat
diperkatakan
 Kerjasama & Teknologi penyumbang
kpd pembangunan GIS

2
Kandungan
 Unit 2 – Komponen,
Perkakasan dan Perisian
GIS
Komponen Utama GIS
Perkakasan GIS
Perisian GIS
Evolusi Perisian GIS
Jaringan Komunikasi (network)
Pemilihan Perisian GIS
Pembangunan & Perlaksanaan
GIS
Strategi Perlaksanaan GIS 3
Objektif
Taklimat
 Definisi GIS – dpt membezakan GIS
dgn sistem IT yang lain
 Menerangkan subsistem2/ komponen2
yg terkandung dalam GIS
 Memberi sedikit gambaran awal &
pendedahan mengenai GIS
 Persediaan kepada kakitangan
sebelum perlaksanaan GIS di jabatan

4
Pengenal
an
Kepada
GIS

Unit
1 5
Apakah Itu GIS
 Singkatan kepada Geographical
Information System (sistem
maklumat geografi)
 Teknologi terkini berasaskan
komputer, membantu memproses
data-data geografi bagi
menghasilkan maklumat & pemetaan
secara digital serta menganalisa
sesuatu perkara yang terdapat
diatas muka bumi. 6
Bukan GIS
 GPRS (General Packet Radio
Service)
 GPS (Global Positioning System)
 Peralatan kpd GIS
 Peta Statik
 Output/ penghasilan dari GIS
 Sbg. gambaran selepas di analisis

 Pakej Perisian
 E-map (JUPEM)
7
Input
Definisi GIS
 Satu sistem yang mengandungi :
 Perkakasan
 Perisian
 Prosidur yg direkabentuk utk
Proses  Menyokong – pemerolehan, pengurusan,
(manipulasi & analisis)
manipulasi, analisis, permodelan dan
paparan data geografi
 Penyelesaian masalah – perancangan,
pengawalan, pemantauan serta pengurusan
Output yg kompleks
(Paparan Maklumat) (Universiti Teknologi Malaysia)

8
Definisi GIS
 GIS is a System of computer software,
hardware and data, and personnel to help
manipulate, analyze and present information
that is tied to a spatial location
(www.esri.com/getting_started/about-gis.html)

 spatial location– usually a geographic location


 information– visualization of analysis of data

 system– linking software, hardware, data

 personnel– a thinking explorer who is key to the

power of GIS 9
Definisi GIS
 Walaupun sebanyak mana definisi berkenaan
GIS diutarakan, kita bolehlah merumuskan
bahawa GIS terbahagi kpd 4 subsistem yg
utama :

Proses
Data Simpan Data (manipulasi & analisis)

Output
(Paparan Maklumat)

10
Apakah yang
dimaksudkan
dengan Data
 Data merupakan fakta mentah
dimasukkan kedlm sistem utk
diproses & dipaparkan sebagai
maklumat
 Maklumat yg dihasilkan bantu –
keputusan, perancangan,
pengawalan, pemantauan &
pengurusan
 Data meliputi 70-80% kos
pembanguan GIS
11
Apakah yang
dimaksudkan
dengan Data
 Terdapat 2 jenis data :
 Data Spatial : Data ruang/ data
kawasan
 Data Attribut : Ciri-ciri/ sifat-sifat

data spatial
 Sifat-sifat data memerlukan :
 Ketepatan
 Kekinian

 Keboleh percaya [GIGO]


12
Apakah yang
dimaksudkan
dengan Spatial
 Spatial adalah istilah yang
mewakili setiap objek/simbol didlm
peta = objek sebenar dibumi.
 Apabila spatial ini di
dokumentasikan dalam pelbagai
bentuk/kaedah, ianya dipanggil
data.

13
Apakah yang
dimaksudkan
dengan Spatial :
3 Bentuk spatial
JARINGAN : Jln
raya/ J_Keretapi/
Kabel Elektrik dsb)
Bergerak : Kereta/
Kapal/ Kapal
Tetap : Lot @ Terbang/ Ikan Dsb
Polygon/ Bgn/
Daerah/ pokok dsb

Lot 1234

14
Apakah yang
dimaksudkan
dengan Data
Negeri Daerah Mukim Seksyen
Pecahan Data
Spatial 14 000 44 063

14 000 05 000

Attribute : Data Daerah

Lot Luas J_Lot J_HkMlk

Data Spatial 1065 6.562e FT Geran

217 86.31m2 QT HS(D)

Attribute : Data Parcel/ Lot15


Apakah yang
dimaksudkan
dengan Data
ID_Bgn Nama_bgn J_^Tkt Jenis ID_Lot
10012 Wisma A 44 Perdagangan 0011

1. Bangunan 10013 Kenari Apt 30 Kediaman 0012

Attribute : Bangunan
2. Garisan Lot
ID_Lot No. Lot Luas J_Lot

3. Lot-lot 0011
0012
3214
3215
1000.00
1200.00
FT
FT

Attribute : Lot-lot
4. Parcel
ID_Lot No. Lot Luas J_Lot
0011 51520 100.00 QT

5. Imej 0011 51521 100.00 QT

Attribute : Parcel
16
Contoh Perwakilan
Data GIS

ID_Tnh Luas J_Tnh Nilai_PH

1065 6.562e Gambut 5

217 86.31m2 Pasir 4

Data Mengenai Jenis Tanah

Lot Luas Nilai J_Tnh

1065 6.562e 100,000 Pertanian

217 86.31m2 60,000 Kediaman

Data Penilaian
17
Model Data Raster vs
Data Vektor
Vektor Raster
 Titik  Titik

 Garisan  Garisan

 Polygon  Polygon
18
Model Data Raster vs
Data Vektor
Vektor (kebaikan) Raster (kebaikan)
 Menghampiri objek  Struktur data yg mudah
sebenar atas bumi  Tindihan & gabungan
 Bertepatan dgn kaedah data remote sensing
pemetaan @ kartografi mudah
 Cekap, cepat & tepat  Pelbagai analisis spatial
bagi lukisan grafik dapat dilaksanakan
 Fleksible bagi uruskan  Teknologi murah & giat
entiti spatial dibangunkan

19
Model Data Raster vs
Data Vektor
Vektor (Kelemahan) Raster (Kelemahan)
 Struktur data yang  Jumlah data yang besar
kompleks  Saiz sel yang besar
 Tindihan peta juga mengurangi ketepatan
kompleks  Hasil peta agak kasar
 Simulasi sukar  Sukar membentuk
dilaksanakan hubungan/ jaringan
 Paparan & laporan  Tranformasi agak rumit
lambat
 Teknologi mahal

20
Sumber Data
Nasional GIS
MaGDI (Malaysian Centre for
Geospatial Data Infrasructure) -
Nalis
 Jabatan Ukur & Pemetaan (JUPEM)
 Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)
 Jabatan Pengairan & Saliran
 Jabatan Kerja Raya
 Jabatan Perangkaan
 Jabatan Pertanian
 Jabatan Perhutanan
 Jabatan Alam Sekitar
 Jabatan Kaji Bumi
 Pihak Berkuasa Tempatan
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
 Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia 21
Sumber Data GIS
 Memerlukan data berbentuk digital
 Sumber data ?
 Imej Satelit (remote sensing)
 Fotoudara

 Peta-peta (cadastral JUPEM)

 Rekod-rekod jabatan & Laporan

 Pangkalan Data

22
Jenis-jenis Data GIS
- Satelit

23
Satelit Semasa

Nama Negara Kegunaan Tahun Ketepatan

NAVSTAR USA GPS 1993 1cm – 100m

SPOT France RS 1986 10m – 25m

EarlyBird 1997 &


USA RS 0.8m – 3m >
QuickBird 1998

Landsat
USA -
Thematic RS - 250m
NASA
Mapper
24
Jenis-jenis Data GIS -
Fotoudara

25
Jenis-jenis Data GIS:
Pelan/Peta/Rekod
Jabatan/Dbase
• Data JUPEM (Cadastral)
• Lain-lain Jabatan
• VIS

Lot Luas Nilai J_Tnh

1065 6.562e 100,000 Pertanian

217 86.31m2 60,000 Kediaman


26
Data VIS
Anggaran Kos
Perolehan Data
Kurang
Mahal

 Satelit/ Remote
Sensing
RM1.00
 Peta & Data Satelit
digital sediada RM100.00
Peta & Data Digital
 Fotogrametri
Fotogrametri
 GPS
 Ukur di lapangan
Global Positioning System

+/- RM1,000
Lapangan
Kurang
1cm 1m 20m 30m Tepat
27
Output
Maklumat GIS
 Panduan Jalanraya
 GPS utk Kenderaan
Perdagangan/ Awam
 Mencari jalan terdekat
 Mengira jarak perjalanan &
kos bahanapi
 Masa perjalanan

28
Output
Maklumat GIS
 Peta Guna tanah ‘Landuse
Map’ DBKL
 Akan datang JPPH mampu
menyediakan Peta Guna
Tanah menggunakan
maklumat sediada (VIS).

29
Output
Maklumat GIS
 Akan Datang… GIS + VIS
 Peta Penilaian Hartanah
(Valuation Map)

Petunjuk
RM350 – RM500 m2 < RM150 m2

RM250 – RM350 m2

RM150 – RM250 m2

30
Output
Maklumat GIS
Akan Datang…

 GIS + VIS

31
Contoh Output
Data GIS
 Visual 3D/ pandangan
perspektif

32
Contoh Output
Data GIS

 Projek Pembinaan Empangan di


Hutan Simpan Kenaboi (Gelemi
Lemi)
 Terletak di Utara Negeri
Sembilan, Daerah Jelebu
 Longitude 439000 – 450000mE
 Latitude 330000 – 340000mN
Journal : Geoinformation Science Vol1 No.2/2001
UTM
33
Contoh Output
Data GIS
 Akan Datang…
 GIS boleh dibawa
kemana-mana

34
Mengapa GIS
penting &
Diperlukan
 Membantu pihak Pengurusan Tertinggi
menyelesaikan masalah berkaitan
geografi
 GIS boleh integrasi dgn lain-lain
maklumat dlm satu kerangka/sistem &
membuat analisis & statistik
 Memaparkan maklumat geografi secara
digital, pantas, bermaklumat
 Berkongsi data & sistem maklumat dari
jabatan/agensi lain
 ‘On screen valuation’

35
Mengapa GIS
Begitu Hangat
Diperkatakan
 GIS memberi hasil pulangan yang
lumayan serta tinggi nilai teknologi/
maklumat geografinya
 GIS merupakan satu
aset/perkakasan penting untuk kita
mentadbir, memahami, dan
mengenali planet bumi
 Permintaan yang tinggi bagi sistem
GIS dan pendidikan GIS
36
Kerjasama dan
Teknologi yang
menyumbang
kepada
pembangunan
GIS
 Pengkongsian/ Kerjasama badan-
badan kerajaan (data)
 Membangunkan pelbagai sumber
Maklumat IT
 Data Hardcopy > Data digital
 Pemahaman yg mendalam dalam
subjek geografi & sains komputer
37
Unit 2 :
Komponen,Perka
kasan & Perisian
GIS
Pengenalan
 Dalam topik ini, akan diterangkan
hal-hal berkaitan perkakasan,
perisian dan Komponen GIS
 Jaringan Komunikasi diantara

perkakasan
 Perisian GIS – Jenama, sistem

pengendalian & harga


38
Komponen
Utama GIS

Prosidur
Personnel

Sumber Manusia Maklumat


Data
Perisian
Perkakasan

Window 98/ NT/ UNIX Workstations

dBase/ Oracles/ Ingres Plotter

Laptop
Server

39
Komponen
Utama GIS

 Data – sebagai input utk GIS


 Maklumat – Output dari GIS
 Prosidur-prosidur – Peraturan/ garis
panduan dalam melaksanakan kerja-kerja
GIS
 Perkakasan – Peralatan yang diperlukan
 Perisian – OS (UNIX,98,NT,) DBMS
(Oracle, Ingres, dBase, Access) GIS
(MapInfo, ArcView, ReGIS, Integraph)
 Aplikasi (Sosial, Ekonomi & Pertahanan)
 Sumber Manusia – Kakitangan/ Perjawatan
40
Komponen
Utama GIS :
Aplikasi
 Sosial (Pendidikan, Kesihatan,
Agama, Bomba dan Alam Sekitar)
 Ekonomi (Pertanian, Perhutanan,
Geologi, Perlancongan, Hartanah,
Pos, Pengangkutan & Perniagaan)
 Pertahanan (Angkatan Tentera &
Polis)

41
Komponen
Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Land Parcel-Based
 Pembahagian Zon &
Perancangan Kawasan
 JPPH & PBT (Land

Acquisition)
 Kesan Alam Sekitar

 Bekalan Asas (elektrik &

Air)

42
Komponen
Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Natural Resource-Based
 Pengairan, Kawasan rekreasi, kawasan
banjir, berpaya, pertanian, perhutanan
 Analisis Kesan Bencana Alam (EIA –

Environmental Impact Analysis)


 Penempatan kemudahan loji kimia & toksik

 Analisa hidupan liar & plan perpindahan

43
Komponen
Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Pengurusan Kemudahan Awam
 Alamat untuk sektor perumahan
 Perancangan jadual & perjalanan kenderaan

 Lokasi analisis & pemilihan tapak

 Pelan pembangunan & pelan tindakan

darurat

44
Perkakasan &
Perisian GIS
 Terdapat 3 komponen penting
 Data (telah dibincangkan)

 Teknologi (perkakasan &

perisian)
 Manusia

45
Perkakasan &
Perisian GIS
Pencetak

Komputer/ Server Output Data

Plotter
Scanner

Input Data

Storan Disket


DVD CD-R/W 46
Perkakasan &
Perisian GIS
Perkakasan GIS
 Komputer/ Server
 RM4,000 hingga ratusan ribu

 Media Simpanan

 H/disk (gigabyte)

 Thumb Drive (RM50 – RM300)

 Floppy disk (1.44Mb)

 Rewritable CD (650Mb) RM5 –

RM15 + CD writer RM300 – RM1,000


 Pita Magnetik – puluhan Mb

 Perisian – PKZIP/PKUNZIP,
47
WINZIP
Perkakasan &
Perisian GIS
Perkakasan GIS
 Pengimbas (scanner)
 Plotter/ Pencetak

 Pendigit/ digitizer (salin peta/ syit

piawai)
 RM4,000 hingga puluhan ribu

 Meja pendigit (bersaiz A0/A1) &

tetikus khas (4/12/16 butang)

48
Perkakasan &
Perisian GIS
Perisian GIS Sistem Operasi
 Arcinfo, Arcview/  Windows NT
ArcIMS  Unix
 MapInfo  Linux

 GenaMap  Windows 95/98/XP

 Smallworld

 Geo++

 MapObject dll

49
Perkakasan &
Perisian GIS
Evolusi Perisian (Generasi 1-
hujung 70an)
 Idrisi, MAP GRASS
 Sistem tidak menyokong

kawalan semasa
 Tidak mampu mengendali data

spatial yg besar
 Data-data disimpan berasingan

(spatial & aspatial)


 Raster Imej
50
Perkakasan &
Perisian GIS
Evolusi Perisian
(Generasi 2-Pertengahan 80an)
 ArcInfo, GenaMap, MapInfo

 Kelemahan dahulu diperbaiki


 Persembahan yang menarik

 Senantiasa diperbaharui
(upgrade version)
 Berkebolehan dlm analisis &
statistik
 Gabungan Raster & Vektor

51
Perkakasan &
Perisian GIS
Evolusi Perisian (Generasi 3)
Smallworld, LaserScan, Geo++, TIGRIS,
GeoTropics
 Object Oriented GIS

 Teknologi baru/ terkini, canggih & terbaik

 Definisi – Sukar, memerlukan

pengetahuan yg tinggi dlm pengaturcaraan


komputer & DBMS
EVOLUSI PERISIAN (Generasi ke-4)
 ?????

52
Jaringan
Komunikasi
 Jalinan kerja antara manusia dan
mesin serta mesin kpd mesin
 Memudahkan urusan penghantaran,

penerimaan data dari pelbagai nod


dalam jaringan
 Jaringan Kawasan Luas (WAN) – Wide

Area Network
 Jaringan Kawasan Tempatan (LAN) –

Local Area Network

53
Jaringan
Komunikasi
 WAN – meliputi kawasan besar &
luas : satu bandaraya/ Dunia ; ISDN
(Integrated Services Digital Network =
telephone line + modem)
 LAN – meliputi kawasan kecil : satu/

beberapa bangunan. (HUB + Server)


 Wireless – gelombang radio (AM/FM),

cellular radio (mobile phone),


microwaves (parabola), satelit
komunikasi dan infrared

54
Strategi
Perlaksanaan
GIS
 Mengenalpasti masalah & kesedaran teknologi
 Keadaan semasa; masalah sistem sediada

 Fahami GIS; apa yg dpt dilaksanakan &


adakah boleh selesaikan masalah jabatan
 Sokongan 100%

 Skop Aplikasi
 Dpt menguasai teknologi/ ilmu GIS dari
pembekal (Perpindahan Teknologi ICT)
 Kakitangan berkemahiran tinggi & terlatih
 Kesinambungan

55
Pemilihan
Perisian GIS
 Perancangan, kewangan & kepakaran
 Skop jangka panjang & pendek serta
pulangan/hasilnya pada jabatan
 Nasihat – MaGDI, IPTA (UTM)
 Seminar/ demonstrasi dari pembekal
GIS
 Jenis keperluan GIS perlu ditentukan
(sosial/ Ekonomi/ Pertahanan)

56
Pembangunan &
Perlaksanaan
GIS di jabatan
 Sistem maklumat + GIS – tugas &
tanggungjawab yg berat, besar
serta rumit
 Perlu koordinasi & sokongan Ketua
jabatan serta kakitangan
 Flexible, kurangkan kos, penuhi
kehendak pengguna, mampu
menaksir pelbagai bentuk
format/kod DBMS & terbuka kpd
perkembangan semasa/ masa
hadapan

57
Pembangunan &
Perlaksanaan
GIS di jabatan
 Khidmat nasihat dari pakar-pakar
GIS
 Melihat perkembangan GIS di
jabatan yang telah
melaksanakannya (lawatan
teknikal)

58
Rujukan
Sumber Rujukan
 Universiti Teknologi Malaysia – Fakulti

Kejuruteraan & Sains Geoinformasi/


CGIA (Centre for Geographical
Information & Analysis)
 MacGDI (Malaysian Centre for

Geospatial Data Infrasructure)


 www.esri.com

Sekian, terima kasih

59
Sistem
Koordinat
 Datum – adalah 1 permukaan
matematik dimana sistem
koordinat & pemetaan
diasaskan
 RSO – Rectified Skew  Geocentric Datum – Origin
Orthomorphic pada pusat bumi
 Malaysia Barat  Sistem GDM begitu serasi
 Cassini Soldner system dengan GPS
untuk negeri-2  MASS (Malaysian Active GPS
 GDM – Geocentric System) tulang belakang kpd
Datum of Malaysia GDM

60