FORMAT PENULISAN FOLIO REKABENTUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Isi kandungan (termasuk muka surat) Jadual perancangan dan pelaksanaan.

Mengenalpasti masalah/penyataan masalah. Menyiasat dan mengumpul maklumat. Analisis. Idea awalan. Alternatif penyelesaian (keputusan) Diskripsi Projek.(sertakan gambar langkah kerja) Lukisan. ♦ Lukisan terperinci setiap elemen/bahagian rekabentuk serta dimensi lukisan. ♦ Lukisan / lakaran tercerai. ♦ Lukisan / lakaran pemasangan. 10. Permilihan bahan(anggaran bahan) 11. Menganggarkan kos. 12. Kesimpulan / cadangan / penutup. 13. Bibliografi / rujukan. (Folio hendaklah sekurang-kurangnya 15 muka surat.)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.