Anda di halaman 1dari 4

Akhlakpemimpinorganisasi KepimpinanadalahsatuanugerahdaripadaAllahSWT.Anugerahinibukanlahuntukmenjadikanmereka yangmemperolehinyamulia,namuniaadalahmerupakansebuahamanahyangpastinyaakan dipersoalkanolehAllahSWT. Secaraumumnya,setiapindividuadalahpemimpindalamkehidupannyamasingmasing,samaadadia menjadipemimpinkepadamasyarakat,institusi,keluargaataudirisendiri.IasejajardengansabdaNabi SAW:Setiapkamuadalahpemimpindankamuakandisoalpadahariakhirattentangperkarayangkamu pimpin...(riwayatMuslim) Justeru,tidakwajarseorangpemimpinjahildandangkaltentangapayangperludilakukanterhadap amanahkepimpinannya.Inikeranaamanahtersebuttidakakandapatditunaikanmelainkanmelalui kefahamandankesedaranyangmendalam.TiadaalasanyangbolehditerimadihadapanAllahSWTdi akhiratsekiranyadisebabkantidaktahu. Pemimpindalamsesebuahorganisasibiasanyadikaitkandenganindividuyangdiberikanpangkatserta kedudukanyanglebihtinggidaripadayanglain.

.Biasanya,pemimpinpemimpinorganisasiini mempunyaigelaranyangberprestij,gajiyanglebihlumayandanmanfaatmanfaattambahanyanglebih menarikberbandingpekerjabawahan. Semuakelebihaninilayakdinikmatikeranamempunyaitanggungjawabdanbebanantugasyanglebih beratberbandingpekerjabawahan. Olehsebabitu,sangatpentingbagiseorangpemimpinuntukmemastikandirinyaberkeupayaanuntuk melaksanakantugasyangdiamanahkandengansedayaupayamungkin. Secaraumumnya,terdapatduaelemenutamayangakanmenjadikanseseorangitupemimpinyang berjayaiaitualquwwah(kekuatan)danalamanah(integriti).Keduaduaelemeninidirangkumkan serentakolehAllahSWTdalamfirmanNyapadasurahalQasasayat26. AlQuwwahbermaksudkemampuanuntukmenguasaisegalailmudankemahiran.Pemimpinperlu mempunyaisegalailmudankemahiranyangbersesuaiandengankedudukannyadalamorganisasiyang dinaunginya. Iasangatbergunauntukmembantunyamenentukanhalatujuorganisasiyangdipimpindanuntuk mengawalwargakerjayanglainagarbergerakseiringmenujukematlamattersebut.Kegagalan melengkapkandiridengansegalakeperluankeperluanini,akanmenyukarkanpemimpintersebutuntuk membinapengaruhyangmeyakinkanpekerjabawahan. Ilmudankemahiranyangperluadamungkinberbezamengikutskoptanggungjawab.Sebagaicontoh, sekiranyapemimpinituberadadisektorinstitusikewangan,makadiaperlumenguasaibidangekonomi secarateoridanpraktikal.Bahkan,diaperluberusahamenjadipakardalamsistemekonomi

konvensionalmahupunIslamsehinggabolehmenjadisumberrujukandiperingkatdalamanorganisasi danluaran. Dalambidangkehakiman,merekaperlumengetahuiaktaakta,enakmendanperuntukanundang undang. Dalambidangketenteraan,pemimpinperlumempunyaikepakarandalammengaturstrategi,ilmu persenjataandanrisikorisikokeselamatan.Pendekkata,semuapemimpinperlumenguasaibidang masingmasing. Kemahiranlainyangperluadakepadaseseorangpemimpinituadalahantaranyakemahiran berkomunikasi,mengendalikanmesyuarat,membuatperancangandanstrategisertalainlainkemahiran. Seorangpemimpinjugamestilahbersikapsederhanadalammenggerakkanorganisasinya.Iaitutidak terlaluagresifsehinggamenyukarkanpekerjabawahanuntukbergerakbersama.Diajugatidakpatut terlalulambatdalamgerakkerjasehinggamenyebabkanpekerjabawahankurangyakindengan keupayaandankemampuannyamenjadipemimpin. Seorangpemimpinjugatidakharusmenggunakankuasanyauntukmenegakkanpandangannya sedangkanpandangannyaitusecarajelassangatsukaruntukditerima.Pemimpinjugaperlusabardan sentiasabertenangdalamsetiaptindakanyangdilakukan.Jangancepatmelentingketikaditeguratau ditolakpandangannya. Seorangpemimpinjugaperlumemahamikeupayaandankemampuanorangbawahannya.Diaperlu meletakkanorangyangbenarbenarsesuaidiposisinya. LihatlahcontohterbaikyangdilakukanolehBagindaRasulullahSAWketikamembuatstrategidalam perancanganuntukberhijrahkeKotaMadinah.Bagindatelahmeletakkanorangorangyangsepatutnya dalammelaksanakantugasyangdiamanahkan. BagindamelantikAlibinAbiTalibr.auntukmenggantibagindaditempattidur.Bagindatelah menugaskanAbdullahbinAbuBakarr.auntukmenghantarmaklumatrisikantentangperancangankafir Quraisyterhadapbaginda. BagindajugamelantikAsma'AbuBakarr.auntukmenghantarmakanansewaktubersembunyidiGua Tsur.Disampingitu,bagindamenggunakankhidmatseoranglelakiyangbukanIslamiaituAbdullahbin UraiqithmenunjukkanjalanyangberlainandarijalanyangbiasadilaluiolehmasyarakatMekahuntukke Madinah. BagindajugatelahmengupahAmirbinFuhairahuntukmembawakambingkambingnyamenyelusuri jalankeGuaTsuruntukmenghapuskankesantapakkakiAsma'danAbdullahyangberulangalikdari kotaMekahkeGuaTsur. Akhirnya,NabiSAWmelantiksahabatyangpalingdikasihidandipercayainyaiaituAbuBakarAsSiddiq r.amenemaninyasepanjangperjalananhijrahtersebut.

Justeru,seorangpemimpinperlubijakdalammengagihkantugasan.Diatidakbolehbersikaplepas tanganiaitumenyerahkankesemuatugaskepadapekerjabawahan.Sebaliknya,tugasantugasanyang sangatpentingterutamanyayangmelibatkanprosesmembuatkeputusansangatmemerlukan penglibatanpemimpin. Sekiranyaberlakukesilapan,samaadadilakukanolehpemimpinitusendiriataupekerjabawahannya, makapemimpinberkenaanperluberaniuntukbertanggungjawab. Seorangpemimpinjugaperlubersikaplapangdadadanterbukauntukmenerimasebarangidea, pandangandantegurandaripadaorangorangdibawahkepimpinannya.Diaperlumenghidupkan suasanamusyawarah,salingnasihatmenasihatidanbantumembantu. Gunalahcarayangpalingberhikmahdalammemberikanarahandanmenegurorangorangbawahan. Kawalemosidanelakkanmakihamun,cacimencacidanmengeluarkankatakatakesatdanlucahketika berhadapandenganpekerja. RasulullahSAWbersabda:Sesungguhnyaseoranghambayangbercakapsesuatukalimahatauayat tanpamengetahuiimplikasidanhukumpercakapannya,makakalimahitubolehmencampakkannyadi dalamnerakalebihsejauhantaratimurdanbarat.(riwayatAlBukhari,babHifdzalLisan,11/256,no 2988) Elemenkeduayangperluadakepadaseorangpemimpinadalahalamanah.Yangdimaksudkandengan sifatamanahadalahberintegriti,bertanggungjawab,telusdanjujur. RasulullahSAWtelahmengingatkanumatnyamengenaikeutamaansifatinimelaluihadisdiriwayatkan ImamAhmad,alBazzardanTabrani,maksudnya:"Tiadaimanbagiorangyangtiadaamanahdantiada agamabagiorangyangtidak(dipercayai)janjinya." Sifatamanahbermuladaripadakesedaranyanglahirdalamjiwa,kemudianakanterzahirmelalui percakapandanperbuatan.Seorangpemimpinyangmempunyaisifatamanahtidakakanmenggunakan kuasauntukkepentinganperibadinya. Sebaliknya,diaakanmenggalastanggungjawabuntukmengaplikasikansyariatAllahSWTmelalui jawatanatauposisiyangdiduduki. Sifatamanahbiasanyaberkaitrapatdenganperasaanihsanyangadadalamdiriiaitukesedaranbahawa AllahSWTMahaMelihatsetiapperkarayangdilakukan. Kitasedihapabilamelihatseorangyangtidakpernahmenipudalamsolatwalaupunsolatnyasecara bersendirian,tetapisanggupmembinahidupdenganpembohongandanpenipuan.Apakahdia menyangkaAllahSWThanyamelihatnyasaatdiabersolatsahaja? Justeru,kitaterkejutmelihatindividuyangdipertanggungjawabkandenganjawatanyangtinggiseperti KetuaPegawaiEksekutifsanggupmengambilrasuah,pecahamanah,menggunakanproksiuntuk

mendapatkantenderdanlainlain.Sedangkanmerekamempunyaisegalakebolehandankemampuan yangtidakdimilikiolehoranglain.Termasukjugakekayaandankemewahanyangtidakluakdigunakan. Semuaitutidakcukupbagimereka.Sehinggasanggupuntukmelakukanpengkhianatanbagimendapat habuandunia.BenarlahapayangdisabdakanolehRasulullahSAW,DaripadaAnasb.Malikr.a,Nabi MuhammadSAWbersabda:SeandainyaanakAdammempunyaidualembahhartatentudiamasih menginginkanyangketiga.PadahalyangmemenuhiperutanakAdamhanyalahtanahtanah(kuburnya) danAllahtetapmenerimataubatorangyanginginbertaubat.(riwayatBukharidanMuslim) Kesimpulannya,pemimpinadalahindividuyangpentingdalamsesebuahorganisasi.Makajadilah contohyangterbaik(qudwahhasanah)kepadapekerjapekerjabawahan.Janganmengharapkanorang lainbolehberubahsekiranyakitasendirigagaluntukberubah. JadilahpemimpinyangbekerjaseolaholahnampakAllahSWT,dansekiranyatidakmampuuntuk melihatNya,yakindanpercayalahbahawaAllahSWTMahaMelihat. OlehWANJEMIZANWANDERAMAN