Anda di halaman 1dari 10

TAJUK : Meningkatkan Daya Ingatan Murid Dalam Pembelajaran Sains

SEKOLAH : Sekolah Kebangsaan Othman Talib (2) Tendong, Pasir Mas Kelantan
Oleh : Raja Hafizi Bin Raja Jaafar 890627-03-5467 PISMP Sains/PJK/PSK Semester 7

PENDAHULUAN

Mata pelajaran sains ini bertindak sebagai pendedahan asas kepada murid sekolah rendah mengenai perkembangan sains dan teknologi Mata pelajaran ini menuntut ketekunan murid untuk menghafal banyak fakta, istilah, nama-nama saintifik, melabel dan sebagainya

Dari segi peperiksaan pula kebolehan mengingat menjadi asas


ukuran untuk menentukan sejauh mana seseorang murid telah mencapai pembelajaran.

Masalah kawalan kelas Terdapat beberapa orang murid yang sering ketinggalan Peringkat awal masalah yang timbul adalah dari segi kemudahan dan sumber pengajaran Murid kurang memberi tumpuan

Gangguan bekalan eletrik secara berterusan selama hampir dua minggu keadaan persekitaran menjadi kurang kondusif

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tajuk kemandirian Spesis


Murid cepat lupa pelajaran yang baru diajar

Tajuk rantaian makanan dan

siratan makanan
Murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul

FOKUS KAJIAN

Masalah mengingat fakta dalam pembelajaran Sains Meningkatkan daya ingatan murid tentang pelajaran lepas dan konsep sains Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid tentang konsep sains Meningkatkan prestasi keputusan ujian sains murid-murid Bagaimanakah cara untuk membantu murid meningkatkan daya ingatan tentang pembelajaran lepas dan konsep sains? Adakah kefahaman dan penguasaan murid tentang konsep sains dapat ditingkatkan? Sejauh manakah peningkatan prestasi pencapaian ujian sains murid-murid? Bantu murid tingkatkan keyakinan dan prestasi akademik. Guru dapat pantau perkembangan murid. Pencapaian akademik skolah dapat ditingkatkan.

Sukar
Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), sukar bermaksud tidak senang, payah dan menyulitkan. Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), ingat bermaksud masih

Ingat

ada dalam fikiran dan tidak lupa mengenangkan perkara yang


telah dipercakapkan atau dilakukan yang tersimpanan dalam minda atau akal fikiran.

Akronim

Kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf yang pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh

diujarkan sebagai satu perkataan.

Peta Minda

Sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat,


idea, tugasan atau huraian yang padat.

SOROTAN KAJIAN

Lim Kui Lik (2012) Penggunaan Peta Minda Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan Ingatan Murid Tahun 4 Dalam Subjek. Amanda Ting Yii (2012) Penggunaan Peta Minda Dalam Meningkat Kefahaman Murid Tahun 5 Bagi Menguasai Konsep Wong Leng Sim dan Amir Hamzah Sharaai (2012) Penggunaan Peta Minda Untuk Meningkatkan Daya Mengingat Dan Minat Mengulang Kaji Bagi Pelajar Tahun 4 Dalam Topik Pembiakan Zahara Aziz dan Nurliah Zair (2009) Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tingkatan Dua Tang Geok Ling (2005) dalam kajianya iaitu Meningkatkan Keupayaan Pelajar Mengingat Fakta Sejarah Dengan Menggunakan Kaedah Mneumonik Amy Sharimie (2012) Pendekatan Bimbingan Rukun Solat Murid Tahun Empat Menggunakan Kaedah Mnemonik Berbantukan Multimedia

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN

Reka Bentuk Kajian Adaptasi Model Lewin (1946) dan Laidlaw (1992)

Kumpulan Sasaran SK Othman Talib (2) 5 orang murid (2 Lelaki dan 3 perempuan)

Pelaksanaan Tindakan Tindakan 1 : Akronim Tindakan 2 : Peta Minda

Kaedah Pengumpulan Data Pemerhatian Ujian Diagnostik Ujian Pra dan Pos Temu bual Data Dokumen

Jadual Pelaksanaan

Kos Kajian

RUMUSAN

Masalah daya ingatan atau lupa merupakan fenomena yang sering terjadi kepada semua murid sekolah. Masalah ini jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada pencapaian akademik murid dan akhirnya akan menyebabkan lahir perasaan negatif seperti tidak meminat untuk belajar

serta berputus asa dalam pelajaran.

RUJUKAN

Ahmad Sabry Othman, Ting Len Siong dan Ting Hun Yong. (2013). Penyelidikan Tindakan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd. Choong Lean Keaw. (2011). Asas Penyelidikan Tindakan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.

Gregg A. Condon, Ed.D. (1990). Study Skills and Notetaking. United Sated of
America : Paradigm Publishing Inc. Kamus Dewan Edisi Keempat. (2010). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Putaka.

Lim Kui Lik. (2012). Penggunaan Peta Minda Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan Ingatan Murid Tahun 4 Dalam Subjek Sains. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms.31-45. Wong Leng Sim dan Amir Hamzah Sharaai. (2012). Penggunaan Peta Minda Untuk

Meningkatkan Daya Mengingat Dan Minat Mengulang Kaji Bagi Pelajar Tahun 4
Dalam Topik Pembiakan Tumbuhan. Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun. Zahara Aziz dan Nurliah Jair. (2009). Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan

Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tingkatan Dua. Jurnal Pendidikan
Malaysia 34(1)(2009): 3 - 15. Amy Sharimie Binti Saripudin. (2012). Pendekatan Bimbingan Rukun Solat Murid Tahun Empat Menggunakan Kaedah Mnemonik Berbantukan Multimedia. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 243-255 Tang Geok Ling. (2005). Meningkatkan Keupayaan Pelajar Mengingat Fakta Sejarah Dengan Menggunakan Kaedah Mneumonik. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005.