Anda di halaman 1dari 3

Mengenal Konsep Profesionalisme Guru Mujtahid * suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus

dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif, sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian (fitness) atau perkaitan keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa yang lain boleh dikatakan bahawa, profesionalisme guru sama halnya dengan "skilled performer" (pelaku yang mahir), seorang guru profesional boleh tampil dengan penuh perkasa, inovatif, original, dan invensif. Menurut Stevenlor dan Stigler, sebagaimana yang dikutip Dedi Supriadi bahawa guru adalah seorang yang sentiasa mencintai profesinya. Dan pembangunan profesional sebagai guru adalah melalui interaksi dengan sesama guru. [1] Profesionalisme guru boleh ditilik dari sejauhmana ia menguasai prinsip-prinsip pedagogis secara umum mahupun didaktik-metodik secara khusus yang berlaku setiap mata pelajaran. Serta segi lain yang perlu dicatat adalah sikap profesionalisme guru merupakan wujud dari pengabdian, dan menjunjung tinggi kode etik profesi kependidikan / keguruan. Masih mengenai profesionalisme guru, menurut Omar Hamalik tugas profesional guru itu antara lain: 1. Bertindak sebagai model bagi para anggotanya 2. Merangsang pemikiran dan tindakan 3. Memimpin perancangan dalam mata pelajaran 4. Memberikan nasihat kepada executive teacher sesuai dengan keperluan pasukan 5. Membinan dan memelihara literatur profesional dalam daerah pelajarannya 6. Bertindak atau memberikan perkhidmatan sebagai manusia sumber dalam daerah pelajaran tertentu dengan rujukan pada insevice, training dan pemaju kurikulum 7. Mengembankan file kurikulum dalam daerah pelajaran tertentu dan mengajar di kelas-kelas yang paling besar 8. Memelihara hubungan dengan orang tua murid dan memberikan komen atau laporan 9. Bertindak sebagai pengajar dalam pasukannya. [2]

Pada lain pihak, profesionalisme guru menurut Ibrahim BaFadal, menyimpulkan bahawa tugas profesional guru itu adalah tugas merancang pengajaran, tugas mengajar di kelas dan menilai pengajaran. [3] Sementara menurut Moh Uzer Usman, berpendapat bahawa saiz profesionalisme guru antara lain; pertama, sebagai pegawai profesional meliputi mendidik, mengajar dan melatih.

Kedua, tugas dalam bidang kemanusiaan. Dalam hal ini dikatakan, bahawa guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai pengganti ibu bapa. Guru harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para pelajarnya. Ketiga, mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Indonesia yang bermoral Pancasila dan mencerdaskan kehidupan bangsa. [4] Dengan demikian, profesionalisme guru mengedepankan keperluan sosial berdasarkan prinsipprinsip saintifik yang diterima oleh masyarakat dan prinsip-prinsip itu telah benar-benar wellestabilished. Sebagai sebuah profesi, seorang guru harus menguasai peranti ilmu pengetahuan yang sistematik dan kekhususan (pakar), memenuhi self-performent dalam melaksanakan tugas dilihat dari segi masa dan cara kerja. Menurut Jurnal Educational Leadership (Mac 1994) seperti yang dipetik oleh Saratri Wilonoyudho disebutkan, ada lima saiz seorang guru dinyatakan masuk kategori profesionalisme. Pertama, mempunyai komitmen pada pelajar dan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkannya. Ketiga, bertanggungjawab memantau kemajuan belajar siswa melalui pelbagai teknik penilaian. Keempat, mampu berfikir sistematik dalam melakukan tugasnya. Kelima, seyogianya menjadi sebahagian dari masyarakat belajar dalam persekitaran profesinya. [5] Lebih lanjut, dengan mengutip Malcom Allerd, Saratri menyebutkan bahawa selain lima aspek tersebut di atas, sifat dan keperibadian seorang guru amat penting ertinya bagi proses pembelajaran, yakni adaptabilitas, semangat, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan kerjasama (hubungan) yang baik sesama guru. Profesionalisme guru sesungguhnya selaras dengan cita-cita reformasi pendidikan ketika ini. Kerana itu, profesionalisme guru pada hakikatnya adalah profil yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan zaman. Kreteria sebagai profil (profesionalisme guru) yang mampu menyesuaikan dengan perubahan itu di antaranya: 1) bagaimana ia mampu memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar dari luar sekolah; 2) perombakan secara struktur hubungan antara guru-murid seperti layaknya perhubungan persahabatan; 3) penggunaan teknologi pendidikan moden dan penguasaan Sains dan Teknologi; 4) kerja sama dengan rakan-rakan sejawat antara sekolah; 5) kerja sama dengan komuniti lingkungannya, dan lain sebagainya. Berdasarkan huraian di atas, guru merupakan jabatan / pekerjaan yang kedudukannya tidak ringan. Secara jelas, tugas guru adalah menjadi rakan kongsi bagi lembaga sekolah, bagi kawan seprofesi, yang dituntut mempunyai kemahiran dan kemampuan yang mampu mencipta produktiviti atau lulusan yang baik. Selanjutnya, guru perlu melakukan aktiviti bimbingan dalam proses pembangunan mental dan spiritual (rohaniah, moral dan sosial), pembangunan kemampuan intelektual (kecerdasan, kognitif) dan pembangunan dalam bidang kemahiran (motor). Sebagai pendidik, guru bertanggungjawab untuk melaksanakannya secara efesien dan efektif.

[1] Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, (Kuala Lumpur: Adicita Karya Nusa, 1998), hal. 338. [2] Omar Hamalik, 1991. Pendidikan Guru, Konsep dan Strategi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hal. 32.

[3] Ibrahim BaFadal, Supervisi Pengajaran, Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesional Guru, (Kuala Lumpur: bumu Aksara, 1992), 37. [4] Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. IX, hal. 4. [5] Saratri Wilonoyudho, Merenungkan Perjalanan Hidup Guru, dalam Suara Harian Kompas, 12 September 2001.