Anda di halaman 1dari 13

ASPEK PENGISIAN KURIKULUM

PERUNTUKAN MASA 5 MINIT IRFAN & TUAN

ILMU

Merangkumi pelbagai bidang ilmu.

NILAI

Melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia.

KEWARGANEGARAAN

Melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

PERATURAN SOSIOBUDAYA

Kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.

Kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

KEMAHIRAN BERFIKIR

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH PEMBELAJARN KONTRUKTIVISME KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

KECERDASAN PELBAGAI

KAJIAN MASA DEPAN

KONSTRUKTIVISME
satu fahaman bahawa murid membina

sendiri pengetahuan atau konsep secara


aktif berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman sedia ada. Dalam proses ini,


murid akan menyesuaikan pengetahuan

yang diterima dengan pengetahuan sedia


ada untuk membina pengetahuan baru.

SEKIAN TERIMA KASIH