Anda di halaman 1dari 2

,

t"

e5t83/?Al3 17:41

EE3-55444353

FSPU UITM

PIJSAT KTBUf,'AYAAN

"11**r1!ang,v9q.:tl

.,:

ffi

t'J; S*Eil i.:.tii:l

..

i

l

l

..

'i.i

1,,

li

i

i

I

'i l,iiii:.t-, il,;!

i:Li,r

l\i

a r,:.r ..

PAGF A2lA3

FSPIJ

F*trlri $qr.ihirirr,

Fii+tl1' q(

ftrrnclrt*nn .{t Llhur

nrr/lit*ttttu. /Yrrnffi tt .tptt?fitg

EORANG FENYERTAAN PERTANDINGAN

WIRASA SENI : tsATTLE OF THE BAND FSPU

I

tr

Nama ltumpulan :

Menrrakili Fakulii :

Tajuk Lagu:

Jumlah Ahll tturnPulan:

Nama Ketus KumPulan:

No FP;

Kod. Prog:

No.Tel:

"orang

Ns.Matrik:

e-meil:

I

memarrami $yarst dan peraturan pertandingan yang terdapat di dalam manualwlRASA 2013' Jika dldapati

$ayo

sebareng msklumdt yeng $ays berikan melanggeri peraturan dan syarat pertandingan, kami berhak untuk tldak

dinilai oleh hakiml iuri.

Tandetangan

Ketua KumPulan

a

Ir

i

!

:

I

t

. UHTUX KEGUNAAiI PEHGAI{JUR

TARIKH TERIMA:-*-

NO. GILIRAN FERTANDINGAN:

-TANDATANGAN

--_'_

:--

t

t,

SYARAT PENVERTAAN DAN PERATURAN

*

t.

PERTANDINGAN MUZIK BAND'KUGIRAN

l.BilangarrahlikumpulanadalahantaraS-l2orangsahaja.

z. Semua ahli kumpulan dimestikan benada diatas pentas sepanjang persembahan

.'

kumPulan'

3.Kesemr.laahlikumpulandibenarkanmenyanyidanmemainltanalatmuzik.,-
I

...

A. penganjur hanya akan menyediakan penalatan muzik kumpulan yang asas sahaia'

,

,

s setiap kumpulan ijimestikan memper$embahkan satu(1) buah lagu lnggeris atau

  • i 1y1elayu,

,

'

g. Tempoh percemhahan adalah selama tuiuh {7} minit dikira dari masa mula naik ke stage hingga tamat Persembahan'

;:

,

7. Lagu yang tidak beietika sepertiiagu Black Metal, lagu yang mempunyaisenikata yang

bertentangan dengan aiaran agama dan lagu-lagu yang seumpama dengannya adalah ' dilarang sama sekali didalam pertandingan ini'

:

$,

Lagu ciptaan sendiri adalah digalakkan'

'g. Kesemua persembahan hendaltlah dimainkan secara LIVE

'

,10'sebarangbentultpengaturcaraan/pemprograman(musicprol

Tnmming) adalah tidalt

'dibenarkan. ',,|1. pakaian hendaklah bercesuaian dantidalt menjolok mata'

t

t

L