Anda di halaman 1dari 31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK MINGGUTRANSISI MINGGUTRANSISI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah Kosa Kata: bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU1 37JANUARI


1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran


1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengankemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

MINGGU2 1014JANUARI

MINGGU3 1721 JANUARI

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata PKJR: Persekitaran Jalan Raya 1.1 Jenis-jenis Jalan Raya 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU4 2428 JANUARI

TEMA: KELUARGA UNIT 2 TAJUK: Keluarga Huda EMK: TMK,Keusahawanan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas 3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kerjasama Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait) BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. Kosa Kata: Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul ,mengikut konteks. PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan

1.1 Jenis-jenis jalan raya

Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.
2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

2.1

Jenis dan cirri-ciri kenderaan

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.bercerita. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU4 31JANUARI 4FEBRUARI

TEMA: KELUARGA UNIT 3 TAJUK: KASIH IBU

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

EMK: Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong Ilmu:P. Moral KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat. KB: Mencirikan, mengecam KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri Kosa Kata: dadu, paku, labu, guli cili, nona, guni

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.


3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1Menyebut dan memahami unsur lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan

1.1 Jenis-jenis jalan raya

2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU5 711 FEBRUARI

CUTITAHUNBARUCINA

MINGGU6 1418 FEBRUARI

Tema : KELUARGA UNIT 4 Tajuk : Sayang Ayah EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kasih sayang Hormat- menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Mencirikan. Mengecam Membuat gambaran mental BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif Konstruktivisme: Meneroka KP: Muzik Naturalis Media : Buku Teks Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata nama am KK datuk, nenek, rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU7 2125 FEBRUARI

Tema :KELUARGA UNIT 5 Tajuk :Saudara mara Huda EMK : Kreatif dan Inovatif PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Kasih saying Hormat Menghormati Sopan santun Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Kemahiran Bernilai Tambah KB : Menghubungkait Menjana Ide Mengecam merekacipta menyusun Mengumpul dan Mengelaskan BCB : Mendengar Bacaan Intensif KP : Verbal Linguistik MEDIA : Buku teks ,Buku Aktiviti Lembaran kerja Kad gambar Kad perkataan SISTEM BAHASA Kata nama am Kata ganti nama diri Kata nama khas KOSA KATA pak cik , sepupu mak cik datuk, nenek, Proton Saga bela PKJR: Jalan raya dan Kenderaan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.1Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU8 28FEBRUARI 3MAC

TEMA : Bersih dan Sihat UNIT 6 Tajuk : Bersihkan Diri EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kebersihan Tanggungjawab Menghargai Bersyukur Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Menjana Idea Memadankan BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif KP: Verbal linguistik Media : Buku Teks,komputer Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata Ganti Nama Diri Pertama dan kedua Kata adjektif Kata Kerja KK : paip, , buih, daun, tuala, seluar, tupai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, sekoi PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sebagai Pejalan kaki

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.2.1Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut.

4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melinas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU9 610MAC MINGGU10 2024MAC

UJIAN SARINGAN 1 - LINUS


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 19 MAC 2011

TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 7 TAJUK: Rumah Bersih Keluarga Kok Meng Keluarga Devi EMK: Keusahawanan, TMK PK: Nilai: Kasih sayang, hormat menghormati Ilmu : Pendidikan Moral KBT: Menghubungkait, mengecam, memadan, menjana idea Media: Gambar tunggal, kad perkataan BCB : Mendengar dengan berkesan KP : Verbal-linguistik SB: Tatabahasa Kata nama am Kosa kata: dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syiling

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraph, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung, dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.2.1Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut.

1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.


4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

UNIT 8 TEMA: Bersih dan Sihat TAJUK : Kelas Ceria Jaga Kebersihan Menghias Kelas EMK: ICT PK: Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, bekerjasama Ilmu : PJK, Pendidikan Moral KBT : Menghubungkait, menggunakan imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan berkesan SB : Tatabahasa Kata nama khas, kata nama am, kata kerja Kosa kata Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias

1.2Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.


PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

7.1.1Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 9 TAJUK: Badan Cergas Mari Bersenam Bermain di Taman Permainan EMK: PK: Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, semangat kesukanan Ilmu: PJK KBT: Menghubungkait, menjana idea, memadankan KP: Kinestatik Media: Kad perkataan, kad gambar, lembaran kerja SB: Tatabahasa Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, imbuhan ber. Kosa kata: sentuh, depang, pingpong, bola tampar, bersenam

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.


PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

7.1.2Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: Bersih Dan Sihat UNIT 10 TAJUK: Makanan Berzat EMK: Keusahawanan PK: Nilai: Kebersihan Ilmu: Sains , PJK KBT: KB- Menghubungkait BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan berkesan. Media: Gambar, kad perkataan. SB: Tata bahasa Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja, Kosa kata : minyak masak, emping jagung cergas, enak, mahkota,

1.3Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

7.2.1Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: Hidup Selamat UNIT 11 TAJUK: Simpan dengan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Keselamatan, Berhati-hati Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains KBT: KB : Menjana Idea, Mengecam, Menghubungkait.. KP : Verbal linguistik Media: Kad Gambar, ICT SB: Tatabahasa Ayat Tunggal, Kata Nama Am. Kosa kata : Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat, seterika

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.3.4Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.4Melafazdan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

7.2.2Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: Hidup Selamat UNIT 12 TAJUK: Pastikan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains KBT: KB: Menjana Idea, KP: Verbal Linguistik BCB: Bacaan Intensif Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan. SB Tatabahasa kata hubung Kosa kata periuk nasi, kunci pagar, alat tulis suis, tetapi, atau, dan

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur


PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.


7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada


7.2.3Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: Hidup Selamat UNIT 13 TAJUK: Berhati-hati Kawan EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan Ilmu : PJK, P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual-menghubungkaitkan BCB-mendengar dengan -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, kata kerja Kosa kata : Kantin,berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.3.2Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2.2Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.


PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA Hidup Selamat UNIT 14 Tajuk: Saya Selamat di Sin EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin, Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik, KBT : KB : Menjana idea, memadankan, mengecam, kontekstual-mengalami, BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif KP : Muzik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja, imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, bersiar-siar, tama permainan, menunggang, basikal, topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.


5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada 7.2.4Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA Hidup Selamat UNIT 15 TAJUK Berhati-hati di Jalan Raya EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berwaspada, berdisiplin Ilmu : PJK, P.Moral KBT : KB : Menjana idea,mengecam, menghubungkaitkan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP : Verbal linguistik

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

2.4.1Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

Media : Buku teks, BLA, kad perkataan, kad gambar, poster SB : Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif Kosa kata : Kenderaan, warna, lintasan belang, hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, berwaspada

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

7.2.4Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran


(perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT : 16 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : Taman Kita EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi PK : Nilai : Kerjasama Bertanggung jawab Tolong-menolong Kesopanan Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB Menjanakan idea Mengumpul dan mengkelaskan Mengesan kecondongan pendapat KP Interpersonal Naturalis Verbal-linguistik Media : Kad perkataan, carta, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: kata tanya, kata nama, kata adjektif Kosa Kata: Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, menarik, ceria, hias,angkuh, harum, bergaduh, menang PKJR: Lima Langkah Melintas Dengan Selam

1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

2.2.2Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT : 17 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : RAKAN KARIB

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikas dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

EMK: Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Tolong-menolong, Bersopan santun, Sayangi alam sekitar Ilmu :K. Tempatan, P. Moral KBT : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media : SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan, Kata ganda, Kata Nama Am, Kata Perintah, Simpulan bahasa Kosa Kata: tose, kencang, rakan karib, ditambat, menghulur, poskad

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puis idengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

PKJR; Lima Langkah Melintas Dengan Selamat.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati

7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: HIDUP BAHAGIA UNIT 18 TAJUK: JIRAN HUDA EMK: Keusahawanan, kreativiti, teknologi maklumat dan komunikasi. PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama Ilmu : PSK,P.Moral KBT : KB : Mencirikan BCB-mendengardengan berkesan. KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : imbuhan awalan ber,men Kosa Kata Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, penjirus, berkunjung

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1.2.2

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member ucapan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. PKJR : PKJR : Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya

1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya

7.1 Memilih Tempat Yang Selamat untuk melintas

7.1.1 , 7.1.2, 7.1.3


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema: HidupBahagia UNIT 19 Tajuk: Hidup Saling Membantu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul 1.2.2 Mewngenal pasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi ucapan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber : 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

EMK: Kreativiti&inovasi PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama.berdisiplin Ilmu : PSK, P.Moral. KBT : KB : Menghubungkaitkan.BCB Bacaanimbuhan KP : Verbal,linguistic. Media : Gambar,topeng lembarankerja

SB : Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan Kosa kata : tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal, perigi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: HIDUP BAHAGIA Unit 20 Tajuk: Meriahnya EMK: TMK, Kreatif dan inovasi PK : Nilai : Kerjasama Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan KBT : KB: Menghubungkaitkan, menjana idea, mentafsir, mengumpul dan mengelaskan KP: Verbal-linguistik, interpersonal, BCB: Bacaan intensif Media : Kad gambar, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: Kata Perintah, Kata Kerja Kosa Kata: izinkan, tolong, sila, minta, samfu, sari, kolum, terompah gergasi, menuai padi, istimewa

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

PKJR: Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: MARI BERTANI Unit 21 Tajuk: Kebun Datuk Anas EMK: Keusahawanan PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan, membanding dan membeza, mengitlak, menjana idea KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif, mencatat nota Media : Kad gambar, kad perkataan buku teks, buku aktiviti, ICT SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: cangkul, pencakar, sarung tangan, baldi, penyiram, terung, petola, sawi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas

1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA: MARI BERTANI UNIT 22 TAJUK: Buah-buahan Tempatan EMK: Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovasi PK : Nilai : Bersyukur, tolong menolong, Kebersihan Ilmu : Kesihatan KBT : KB: Menjana idea, Menaakul KP: Verbal linguistik, interpersonal, Muzik Kontekstual: Mengaplikasi Media : Buku teks, BLA, Gambar tunggal, Kad Perkataan, Bahan Maujud, Seni kata lagu, Lembaran Kerja SB : Tatabahasa: Kata Nama am, Kata Kerja, Ayat tunggal, Ayat Majmuk Kosa Kata: dusun, memotong, mengisar, menapis, menuang, khasiatnya, kerabu, lepat, pengat, mengeram, pinggir

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.5.1 4.3.1 7.1.1, 7.1.2, 7,1,3

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. PKJR Melihat Kenderaan

1.2. Bahagian-bahangian jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.3 Darjah Penglihatan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: MARI BERTANI UNIT 23 TAJUK: Ternakan Ayam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.5Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. . 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Kerajinan, kasih sayang, kebersihan Ilmu : P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, menyusun maklumat BCB-bacaan mekanis KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama khas, kata nama am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya Kosa kata : menetas, ,dedak,reban, mengeram, memelihara, hampas, lading, Mudah alih

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4Menulis imlak dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR : Melihat Kenderaan

1.2. Bahagian-bahangian jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.3 Darjah Penglihatan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

1.2.2,1.2.2,1.2.3, 1.5.1 4.3.1 7.1.1,7.1.2,7,1,3


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA: MARI BERTANI UNIT 24 TAJUK: Ternakan Ikan EMK: Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM: Nilai: berdikari, rajin, berusaha Ilmu: Sains, Muzik, Pendidikan Seni Visual KBT: KB- menaakul, menjana idea, konstruktivis menghubungkait KP- menulis nota,verbal linguistik BCB- mendengar dengan berkesan KMD- meramal Media: buku aktiviti, gambar, petikan teks, TMK, lembaran kerja SISTEM BAHASA: Tatabahasa: Kata Nama Am, Kata Kerja, Ayat Tunggal Kosa Kata: joran, jala, penyauk, serkap, pukat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

2.5Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR: Melihat Kenderaaan

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.3 Darjah Penglihatan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

1.2.1,1.2.2,1.2.3 1.5.1 4.3.1 7.1.1,7.1.2,7.1.3


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.1 Berbicara untuk mendapat maklumat dengan tepat daripada pebagai sumber

TEMA MARI BERTANI UNIT 25 TAJUK SERONOKNYA BERCUCUK TANAM EMK:Kreatif dan Inovasi, TMK PK : Nilai : rajin, usaha, bersyukur Ilmu : Sains, Kemahiran Hidup KBT : KB Menjana idea, mentafsir, mengecam, menaakul, hubungkait KP Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal BCB bacaan imbasan Media : Buku teks, komputer, radio, bahan maujud SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan ber-, ayat tunggal Kosa Kata: baja, Kristal, rendam, siram, bertunas, bercucuk tanam, cendawan, serai, rezeki

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

PKJR Mengesan arah bunyi kenderaan.

2.1 Jenis dan ciri ciri kenderaan

7.2 Prosedur yang selama untuk melints Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

2.1.1 Mengenap pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenalpasti kenderaan sebagai Laju Perlahan Dekat jauh 7.1.1,7.1.2,7.1.3


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 26 TEMA: Alam Indah dan selamat TAJUK: Sungai Kita EMK: -Elemen Kreativiti dan inovatif -Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi -Elemen Keusahawanan PK : Nilai : -Cintai Alam Sekitar -Kebersihan -Bertanggungjawab -Bekerjasama Ilmu : -Alam Sekitar -Sains KBT : -Kemahiran berfikir -kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar Media : -Video -Carta gambar SB : Tatabahasa: -Kata kerja -Kata Seru -Imbuhan awalan -Kata Sendi Kosa Kata: -Mencintai,mencacak,mengutip -cetek.bercambah, rezeki -sumber, tersepit PKJR Mengesan Arah Bunyi Kenderaan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai Laju Perlahan Dekat Jauh Menghampiri Menjauh Mengundur membelok

2.1 Jenis dan ciri-ciri Kenderaan 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

UNIT : 27 TEMA : ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK : Mari Berkelah EMK: Kreativiti dan inovatif Keusahawanan PK : Nilai : kebersihan bekerjasama tolong menolong cintakan alam sekitar Ilmu : Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Sivik dan Kewarganegaraan KBT : Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar MEDIA : Carta Kad Imbasan Slaid Gambar Bersiri Audio Visual SB : Tatabahasa: Kata Nama Am,Kata Nama Khas, Kata Kerja, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Berkhemah, berkelah, calet, cetek Hotel, nyaman, pelampung Restoran,Udara,

1.6Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berkalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau orang yang lebih tua 7.2.1Memahami bahawa melintas jalan raya adalah lebih selamat apabila lengkah tertentu diambil.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

PKJR Berfikir Sebelum Melintas

4.1 Sokongan daripada orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih tua.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. Prosedur yang selamat untuk melintas.


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : Alam Indah dan Selamat UNIT : 28 TAJUK Fikir Dahulu Sebelum Buan EMK: -Keusahawanan Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Rajin, berhati-hati, kemas, menjaga kebersihan, sayangi alam sekitar. Ilmu : Pend Moral, Pend Seni dan PSK KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, membanding dan membezakan, menjana idea) Kontekstual- mengalami KP Intrapersonal, naturalis. BCB Bacaan intensif Media : SB : Tatabahasa: Kata Nama Am, Ejaan, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Kotak, straw, tabung, tin minuman, reben, plastik, balang, bakat, kitar semula, reka cipta, akhbar

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1.4.4Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8.1Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 4.1.1 7.1.1 7.2.1

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

PKJR: Berfikir Sebelum Melintas

4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan orang lebih tua . 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA Alam Indah dan Selamat UNIT 29 TAJUK Cekap dan Jimat EMK: Kreativiti dan Inovatif TMK Keusahawanan PK : Nilai : Berjimat cermat, bersyukur, berhati-hati, bertatasusila, kerjasama, kasih sayang. Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, PKJR, Kemahiran Hidup, Pend Moral, Pend Islam. KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, menjana idea, mencirikan, mengenalpasti) KP Naturalis, kinestetik, verbal linguistik. BCB Bacaan intensif KMD Meramal dan menganalisis Media : gambar SB : Tatabahasa: Ejaan, kata nama, kata kerja Kosa Kata: lampu kalimantang, cahaya, mentol, asap, mempelam, indah, teks

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.1, 7.1.1. 7.2.1

PKJR: Berfikir Sebelum Melintas

1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK TEMA ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK UNIT : 30 BERCUTI DI KAMPUNG EMK: Keusahawanan, TMK PK : Nilai : Hormat-menghormati, cintai alam sekitar Ilmu : Muzik, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam KBT : KB( menjana idea, Kontekstual Media : Gambar, Radio, Kad imbasan, buku teks,buku aktiviti,lembaran kerja SB : Tatabahasa:Kata Tanya Kosa Kata: pengalaman,gunung, rimba,memelihara,menjual,hasil, nyaman,keindahan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang yang betul berdasarkan bahan yang diberi sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa yang santun. yang santun. 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. n naratif secara terkawal dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul 4.1.1. 7.1.1. 7.2.1

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. PKJR: Berfikir Sebelum Melintas

4.1 Sokongan daripad orang dewasa dan orang yang lebih tua. 7.1. 7.2


MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PEPERIKSAANAKHIRTAHUN