Anda di halaman 1dari 172

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MODUL LATIHAN GURU TAHUN SATU

KEM ENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDID IKAN MALAYS IA

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN SATU

MODUL LATIHAN GURU TAHUN SATU

PUS AT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDID IKAN MALAYS IA

Disember 2002

Cetakan Pertama 2003 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kualam Lumpur

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Modul latihan guru tahun satu : program transisi dan guru penyayang / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983-2340-92-6 1. Teacher Training of. 2. Education, Elementary Programmed Instruction. 1. Judul 372.071

Dicetak oleh : AG Grafik Sdn. Bhd.

MODUL LATIHAN GURU


Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun Satu
Unit
1. 2. 3.

Kandungan Modul
Anak Cemerlang Falsafah Pendidikan Negara Pendahuluan (Modul Latihan Guru) Penerangan Program Transisi Penerangan Umum Pengajaran dan Pembelajaran Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun Satu Penerangan Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan Pendekatan Tematik Teknik TOC (Theory Of Constraints) Contoh Perkembangan Tema dengan Pendekatan Tematik, Dinamika Kumpulan dan Teknik TOC Contoh Pengajaran dan Pembelajaran dengan Teknik TOC (Kisah Benar)

Muka Surat iv v 3 7 39

4. 5. 6. 7. 8.

47 67 95 177 185

ANAK CEMERLANG
Sayalah permata Anak kesayangan Kebanggaan ayah dan ibu Saya dibesarkan Dengan kasih sayang Hanya yang terbaik Untuk ku Menjadi harapan Di masa hadapan Sayalah anak yang cemerlang

iv

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Unit 1

PROGRAM T RANSIS I DAN GURU PENYAYANG T AHUN SAT U

PENDAHULUAN

rogram Transisi dan Guru Penyayang telah dilancarkan pada aw al sesi persekolahan Tahun 2001. Program ini telah berjaya mencapai beberapa matlamat yang diharapkan terutamanya dalam inovasi pengurusan bilik dar jah. Dalam usaha mempastikan program ini berjalan dengan lebih lancar dan ber kesan untuk tahun-tahun berikutnya, beberapa siri latihan pemantapan untuk Jurulatih Utama telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mengikut zon. Dalam masa yang sama bahan-bahan terkini yang berkaitan dengan program ini telah dibina bagi membantu para Jurulatih Utama meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan program ini pada masa akan datang. Antara lain kandungan yang terdapat dalam bahan sumber terkini ini ialah Penerangan Umum tentang Program Transisi dan Guru Penyayang, Pendekatan Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan, Teknik TOC dan Pendekatan Tematik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Penerangan Umum Program ini menjelaskan tentang pelaksanaan program yang berterusan berdasarkan beberapa kelemahan dan kekuatan yang telah dikenal pasti. Bagi menentukan matlamat dalam Minggu Orientasi tercapai, beberapa penjelasan dan contoh aktiviti Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan diberikan untuk meningkatkan kemahiran jurulatih secara kolaboratif. Ini diikuti pula dengan penjelasan yang lebih mendalam tentang Pendekatan Tematik bagi membantu guru dalam pengajaran dan pemeblajaran di bilik darjah. Teknik TOC turut diberi penekanan bagi melatih kemahiran berfikir, bergaul dan menyelesaikan masalah di kalangan murid-mur id baru di Tahun satu.

Perancangan Kandungan Kursus Latihan Guru Tahun Satu Program Transisi dan Guru Penyayang
BIL. 1 2 3 4 FOKUS KANDUNGAN
Perasmian dan Penerangan Umum Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan Penerangan Konsep Program Transisi dan Guru Penyayang Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak Kurikulum Pendidikan Prasekolah dan Tahun Satu Strategi Pengajaran Pembelajaran Awal Kanak-kanak Strategi Kemahiran Pemudahcaraan Pendidikan Kanak-Kanak

Jangka Masa
30 minit 60-90 minit 90-120 minit 30 minit 120 minit
Urusetia

Persediaan dan Bahan

Catatan
Upacara Aktiv iti dan perbincangan Taklimat Pengenalan (peserta baru) Pengenalan

Modul Latihan Guru Dinamika Kumpulan(Unit 4) Modul Latihan Guru Penerangan Program Manual dan KIT Program Transisi (Unit 1,2 & 3)
x Buku Program Pengurusan Gur u Penyayang x Manual Program Transisi x Kurikulum Kebangsaan Prasekolah x Tahap 1 KBSR/SP/H SP Buku Program Pengurusan Gur u Penyayang (Komponen program ini di bawah Bahagian Pendidi kan Gur u) Buku Program Pengurusan Gur u Penyayang (Komponen program ini di bawah Bahagian Pendidi kan Gur u)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amalan Budaya Penyayang: Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Transisi dan Guru Penyayang Pendekatan Tematik Teknik TOC (Theory Of Constraints) Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Guru Penyayang untuk Guru Tahun 1 Sesi Ketrampilan Jurulatih atau Penyampaian Berkesan *(Khas untuk fasilitator dan guru sumber) Amalan Budaya Penyayang: Penilaian Penilaian Program Transisi dan Guru Penyayang Sesi Perancangan Pelan Tindakan Penutup JUMLAH MASA YANG DIPERLUKAN UNTUK LATIHAN

120 minit 45-60 min 90-120 minit 150-180 minit 120 min 60-90 min 120 min 120 minit 30 minit
1305-1350 minit

Pembentangan dan aktiviti Pembentangan Pembentangan dan aktiviti Pembentangan dan aktiviti Pembentangan dan aktiviti Pengenalan

Modul Latihan Guru Penerangan Umum (Unit 2) Modul Latihan Guru Pendekatan Tematik (Unit 5 & 7) Modul Latihan Guru Teknik TOC (Unit 6,7 & 8)

Buku Program Pengurusan Gur u Penyayang (Komponen program ini di bawah Bahagian Pendidi kan Gur u)

Fasilitator Jemputan

x x

Buku Program Pengurusan Gur u Penyayang Modul 10 Kit Program Transisi

Pembentangan dan aktiviti Bengkel/ Pembentangan Upacara Perancangan

Fasilitator Jemputan atau Penyelaras Negeri bagi Program Transisi dan Guru Penyayang
Urusetia Boleh dijalankan dalam satu minggu atau dibahagikan mengikut masa atau unit

KURSUS PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENY AYANG TAHUN SATU Cadangan Jadual Kursus Pengenalan Program Transisi dan Guru Penyayang
TARIKH 0800-1000 10001030 1030-1245 12451400 1400-1700
Pendaftaran

16302000
Minum Petang Rehat Makan Mal am

2000-2200
2000-2030
Taklimat Umum

Hari 1
0800-0845 Upacara Perasmian 0845-0900 Aktiviti Fokus Kursus 0900-1000 Pengenalan:
Pemahaman konsep Program Transisi dan Guru Penyayang

2030-2200
Dinamika Kumpulan

Hari 2

Minum Pagi

1030-1200 Peningkatan Teknik Dinamika Kumpulan 1200-1245 Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Transisi Amalan Budaya Penyayang: Persekitaran

Makan Tengahari

1400-1630 Pendekatan TOC sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran 1600-1630 Tugasan/Aktiviti 1630-1700 Pameran Hasil TOC Amalan Budaya Penyayang: Penilaian

Minum Petang Rehat Makan Mal am

2000-2130 Pendekatan Tematik dan Belajar Melalui Bermain 2130-2200 Tugasan/Aktiviti Kumpulan Pameran Hasil Sesi Penyampaian Berkesan

Hari 3 Hari 4

Strategi Kemahiran Pemudahcaraan Pendidikan Kanak-Kanak 0800-0900 Penilaian Program Transisi dan Guru Penyayang
0900-1000 Kerja Kumpulan Perancangan Latihan, Panduan Program Sekolah/Daerah/Negeri, Pelan Tindakan

Minum Pagi

Makan Tengahari

Minum Petang Rehat Makan Mal am

Minum 1030-1200 Pembentangan Pagi

Perancangan Sekolah/Daerah/ Negeri 1200-1245 Sesi Rumusan dan Penutup

Makan Tengahar i

SELA MAT JALAN

PERINGATAN: Bahan yang ditanda * tidak termasuk dalam Modul Latihan ini. Sila hubungi pihak Bahagian Pendidikan Guru untuk bahan berkenaan. Untuk latihan pemantapan bahagian * boleh diganti dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti di m.s. 35 (OHP 25)

UNIT 1 : NOTA PENCERAMAH


Bahagian ini disediakan khusus untuk membantu penceramah merancang sesi latihan dalaman atau kur sus pendedahan untuk guru sekolah. Aspek-aspek utama yang perlu diberikan penekanan semasa latihan seperti dalam Perancangan Kandungan Kursus Latihan Guru (m.s. 2-4) serta Cadangan Jadual Kursus (m.s. 5) adalah: x Pemahaman konsep Program Transisi dan Guru Penyayang. x Aplikasi konsep Program Transisi dan Guru Penyayang di sekolah dan di bilik darjah. x Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang di peringkat sekolah. Modul Latihan ini juga mengandungi nota penerangan untuk penceramah. Perincian nota penerangan adalah seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. Perkara CADA NGAN AKTIVITI JANGKA MASA OBJEKTIF Penerangan Cadangan aktiviti semasa latihan. Peruntukan masa bagi sesi atau aktiviti Tujuan sesuatu sesi atau aktiviti diadakan, ter masuk hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh peserta. Cadangan tindakan atau langkah yang boleh diambil oleh penceramah semasa sesi latihan berjalan. Nota tambahan untuk membantu seorang penceramah mengendalikan aktiviti dan membuat rumusan. Bahan yang boleh digunakan oleh penceramah untuk menerangkan sesuatu perkara atau aktiviti. Bahan lutsinar OHP yang ber kaitan juga disediakan.

4.

ARAHAN

5.

CATATAN

6.

BAHAN

Unit 2

Penerangan Program Transisi

Minda Cerdas, Mata Bercahaya


Modul Latihan Guru T ahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

PERANCANGAN SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI


BIL

PERKARA
Set Induksi x Bina Hubungan x Tema Program Transisi

JANGK A MASA

AKTIVITI
Beri salam Tanya khabar Beri pujian Nyatakan tema Jelaskan tema x x

OBJEKTIF
Membina hubungan mesra dengan peserta Memahami tema Program Transisi

CATATAN
Bina Semangat: Nyanyi Lagu Anak Cemerlang. Penekanan kepada tema Minda Cerdas Mata Bercahaya
Pemahaman meny eluruh tentang program

BAHAN
Anak Cemerlang(m. s. iii)OHP 1-3: Tema Transisi(OHP 7-9) Penjelasan Tema OHP (1-9) - Makna
- Tujuan - Rasional - Isu-Isu - Objektif Program Budak menangis

1.

10 - 15 minit.

2.

Konsep Program Transisi


x x x x Makna Program Transisi Tujuan Program Transisi Rasional Program Transisi Isu-isu Program Transisi Objektif Program Transisi

30 45 minit

Penerangan dan interaksi

x x

Memberitahu peserta tentang konsep Program Transisi. Memahami isu-isu hingga tercetusny a Program Transisi Mengetahui tujuan pelaksanaan Program Transisi

Sisipan :
Perbezaan kelas / persekitaran sebelum & selepas transisi

3.

Personalia Yang Terlibat Dalam Program Transisi


x x x Guru Besar/Guru Kanan Ibu Bapa/Penjaga Guru Tahun Satu Guru Prasekolah

15 20 minit

Perbincangan peranan dan tugas

Semua personalia memahami bidang tugas masing-masing

Penglibatan semua pihak yang terlibat

OHP (10-15) Peranan setiap personalia

4.

x Pelaksanaan Program Transisi


x x x Tahap pelaksanaan program Persediaan Awal Minggu Orientasi Pengajaran dan Pembelajaran

15-20 minit

Penerangan, perbincangan dan soal-jawab

Memahami tahap pelaksanaan Program Transisi

Pengetahun, kemahiran dan nilai

OHP (16-25) Tahap Program Transisi

5.

x x

Kit Program Transisi (Modul 1 hingga Modul 11) Bahan Latihan Guru

15-20 minit

Penerangan, perbincangan dan soal jawab Refleksi terhadap input yang diberi *

Guru mengetahui pengisian terhadap 11 modul dalam Kit dan Manual Program Transisi
Guru mengetahui sejauh mana pengetahuan y ang diperolehi

Penjelasan khusus modul mengikut kumpulan sasaran Minda terbuka

OHP 26-28 : Ringkasan Modul 111 (dari KIT) *

6.

Penutup

10 minit

JUMLAH

90 120 m init

Bahan tambahan MANUAL, KIT PROGRAM TRANSISI dan MODUL LATIHAN GURU boleh digunakan selain daripada bahan yang telah disediakan dalam modul latihan ini.

UNIT 2 : SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI


( Jangka masa 90-120 minit)

Nota Untuk Penceramah


1. Latihan guru ber mula dengan membina hubungan mersa di kalangan guru Tahun 1. Sila rujuk kepda cara-cara membina semangat dan berpasukan dalam Unit 4. 2. Sesi Penerangan Pr ogram Transisi merupakan pengenalan Program Transisi kepada guru. Definisi nama program, tujuan, rasional dan objektif perlu dijelaskan supaya guru faham tentang isu-isu yang terlibat. 3. Peranan setiap ahli pasukan atau personalia yang terlibat perlu dikenal pasti. 4. Guru juga perlu memahami tentang Tahap Pelaksanaan Program Transisi dan bagaimana setiap tahap ini dilaksanakan. Soalan lazim yang timbul ialah berkaitan dengan tempoh Program Transisi dan Guru Penyayang. Pihak sekolah dan guru perlu memahami bahaw a : x x x Tahap Pertama Program Transisi ialah persediaan sebelum tahun persekolahan baru ber mula. Tahap Kedua Program Transisi ialah Minggu Orientasi yang membantu murid Tahun 1 menyesuaikan dir i dengan rakan baru, guru baru, persekitaran baru dan budaya sekolah yang baru (2 minggu). Tahap Ketiga Pr ogram Transisi menekankan amalan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan KBSR. A malan yang baik dimulakan pada peringkat ini sebenarnya perlu diteruskan selepas tiga bulan y ang telah diberi untuk melaksanakan Program Transisi dan Guru Penyayang.

Soalan lazim:

Bolehkah tempoh untuk Program Transisi dipendekkan?

(soalan b ertentang: Apakah yang perlu dipendekkan untuk tempoh tiga b ulan?)
Program Transisi memberi masa untuk menanam amalan dan budaya yang baik di bilik darjah. Dalam tempoh tiga bulan Program Transisi, am alan dan budaya sekolah yang baik ini dimulakan dan diharap dapat diteruskan lagi sepanjang m asa persekolahan m urid di sekolah rendah. Kandungan pengajaran dan pembelajaran Program Transisi diambil daripada Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1. Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang merangsangkan, guru yang penyayang, Pendekatan Tematik, belajar melalui bermain, belajar secara berkumpulan serta pemupukan kemahairan berfikir melalui Teknik TOC adalah amalan baik bagi pengajaran dan pembelajaran yang patut diteruskan selepas tiga bulan. Jadi, soalan yang ditanya ialah pendekatan Apakah yang perlu dipendekkan bagi Program Traansisi dan Guru Penyayang?

BAHAN LUTSINAR UNIT 1 DAN PENERANGAN PROGRAM


OHP Perkara Penerangan Definisi Program Definisi ini menetapkan skop program 1
Transisi

OHP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Perkara
Bagaimana Melaksanakan Program Transisi? Tahap Pelaksanaan Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Ketiga Tajuk.

Penerangan

2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rasional

Mengapa kita mengadakan program ini?

Gambar rajah menunjukkan tiga tahap pelaksanaan. Huraian. Huraian. Huraian.

Isu-isu Prose s Perkara-perkara yang dibangkitkan. Transisi Tujuan Program Menentukan tujuan program Tujuan Program Apa yang akan dicapai oleh murid? bagi Murid Tujuan Program Apakah yang akan dicapai oleh guru? bagi Guru Minda Cerdas, Mata Bercahaya Minda Cerdas Mata Bercahaya Personalia Tema Program Transisi: Matlamat yang ingin dicapai. Huraian. Huraian. Tajuk.

Minggu Orientasi

Huraian tentang Minggu 1 dan 2.

Program Transisi Pelaksanaan Program Program Transisi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Transisi Bahan Program Transisi Kit Program Transisi Kit Program Transisi

Huraian tentang Minggu 3 hingga 12 3 tahap pelaksanaan Rumusan fokus program Fokus dan perkara yang diutamakan dalam program Senarai bahan sokongan yang telah disediakan untuk semua sekolah Senarai modul yang telah disediakan bagi program Gambar kulit buku sumber dan senarai bahan

Personalia Guru besar, GPK Ibu Bapa Guru Tahun 1 Guru Prasekolah

Senarai yang terlibat. Peranan mereka. Peranan mereka. Perenan mereka. Peranan mereka.

10

Program Transisi

OHP 1

Program Transisi dan Guru Penyayang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan formal di Tahun Satu sekolah rendah

11

OHP 2
Murid-murid yang masuk ke Tahun 1 datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi kesan yang berterusan.

Perbezaan umur antara murid Tahun 1 (1-11 bulan) Kebolehan mereka memberi perhatian Kesediaan untuk belajar(perbezaan pengalaman prasekolah ,fizikal ,latar belakang keluarga)

Pengetahuan dan kemahiran


perbezaan kecekapan sosio-emosi perkembangan psikologi (keyakinan diri: takut ,bimbang , rasa tidak selamat)
12

OHP 3

PEN Y ESU A I AN H UB U N G AN SO SI AL KER I SA U A N I BU BAPA KESI N AM B UN G A N

KEY A K I N AN D I RI PEN G LI B A TA N I BU BAPA KR I TER I A PEM I LI H A N G UR U

13

OHP 4

Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran ,guru-guru dan kawan baru dalam masa yang singkat Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif , emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun 1 Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa banyak masalah
14

TUJUAN PROGRAM

OHP 5

Untuk Murid
M emperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran yang formal. Memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengikut Sukatan Pelajaran Tahun 1. asas

Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.
15

TUJUAN PROGRAM

OHP 6

Untuk Guru
Menangani perbezaan murid yang berlainan latar belakang dan pengalaman serta dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun 1. Menyepadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di Tahun 1.

16

MINDA MINDA CERDAS CERDAS MATA MATA BERCAHAYA BERCAHAYA

OHP 7

17

OHP 8

Mi nda Cer das


Kemampuan murid-murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling membantu di antara satu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktivitiaktiviti terancang menunjukkan minda cerdas.
18

OHP 9

M at a Ber cahaya
Murid-murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.

19

OHP 10

Persona l ia Yang Ter l iba t

20

OHP 11

PERSONALIA PERSONALIAYANG YANGTERLIBAT TERLIBAT DALAM DALAM PROGRAM PROGRAM TRANSISI TRANSISI DAN DAN GURU GURU PENYAYANG PENYAYANG
Pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian dan Daerah Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Prasekolah Guru Tahun 1 Guru Mata Pelajaran Guru Bimbingan & Kaunseling Ibu Bapa
21

Guru Besar Guru Penolong Kanan


Memilih guru Tahun 1 yang sesuai dan berminat Menubuhkan jawatankuasa khas pelaksanaan program Memberi sokongan untuk keceriaan persekitaran sekolah dan bilik darjah

OHP 12

Memberi penjelasan kepada semua guru dan pihak ibubapa


22

OHP 13

Ibu Bapa
Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Memberikan kerjasama kepada pihak sekolah dalam sebarang aktiviti Membantu anak-anak yang akan masuk ke Tahun 1 dengan:
menyediakan keperluan menyediakan peralatan persekolahan memberi galakan supaya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang sedia ada

23

Guru Tahun 1 Guru Mata Pelajaran

OHP 14

Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan prasekolah Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Memahami pelbagai pendekatan untuk murid yang berbeza
24

Guru Prasekolah

OHP 15

Guru prasekolah memahami iklim dan budaya sekolah di Tahun 1 Memperkenalkan sekolah yang bakal dihadiri murid prasekolah Menyediakan rekod perkembangan dan pencapaian murid Menyediakan murid dengan kemahiran asas sosialisasi ,sosio-emosi dan psikologi
25

OHP 16

Baga imana Melaksanakan Program Trans i s iIn i ?

26

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI Tahap Pertama Persediaan Awal ( Bulan Oktober Hingga Disember )
D U A M I N G G U

OHP 17

Tahap Kedua
ORIENTASI AWAL Prinsip : Memperluaskan pengalaman prasekolah Memperkenalkan sekolah baru dan jangkaan guru serta sekolah KESEPADUAN Penyesuaian dan fokus ke arah KBSR AKTIVITI Pranombor Pratulisan Prabacaan

T I G A

Tahap Ketiga
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBSR DITERUSKAN
Aktiviti: Belajar Melalui Bermain, Bersepadu, Bertema dan Kemahiran Berfikir

B U L A N

AKTIVITI BERTERUSAN BAGI MURID TAHUN 1


27

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI TAHAP PERTAMA Persediaan awal (Oktober hingga Disember ) Membuat persiapan fizikal bilik darjah dan perancangan aktiviti untuk : - Pendaftaran murid Tahun 1 - Taklimat kepada ibu bapa - Minggu orientasi - Program pembelajaran dan pengajaran - Aktiviti lanjutan untuk murid

OHP 18

28

OHP 19 TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI TAHAP KEDUA Pelaksanaan Minggu Orientasi (Minggu Satu dan Dua Januari ) Aktiviti di minggu orientasi ini berteraskan kepada prinsip untuk memperluaskan pengalaman prasekolah dan memperkenalkan sekolah baru kepada murid-murid Tahun 1.

29

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

OHP 20

TAHAP KETIGA Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (Minggu Ketiga Bulan Januari hingga Mac )
Murid-murid Tahun 1 sudah bersedia untuk meneruskan proses pembelajaran dalam suasana yang menyeronokkan. Sudah dapat menguasai kemahiran asas motor kasar dan halus, kognitif, bahasa, estetika dan daya kreativiti, keagamaan dan ketatanegaraan. Proses pengajaran dan pembelajaran KBSR akan diteruskan tetapi masih dalam suasana persekitaran kelas yang menarik, pembelajaran yang menyeronokkan dan terancang.
30

Program Orientas i( Januar i )


Dijalankan selama 2 minggu

OHP 21

Membina hubungan mesra di kalangan murid di samping memperkenalkan mereka kepada persekitaran dan budaya sekolah
Aktiviti dinamika kumpulan Pengukuhan sosialisasi Pergerakan motor halus Motivasi diri Belajar melalui bermain Belajar sambil meneroka Pemupukan nilai murni Pemupukan daya kreativiti Pemupukan sosio- emosi
31

Program Trans i s i(Januari -Mac)

OHP 22

Dijalankan mulai minggu ketiga hingga ke akhir bulan Mac Murid-murid dapat terus meningkatkan perkembangan potensi diri masing-masing Aktiviti melalui pengajaran dan pembelajaran KBSR berterusan melalui Pendekatan Tematik, bersepadu, berkumpulan dan belajar melalui bermain Usaha-usaha diteruskan bagi membantu murid yang masih belum dapat mencapai matlamat seperti yang diharapkan
32

MINGGU PERTAMA
Matlamat Untuk Dicapai: Siapa Saya? Siapa Kawan Saya? Siapa Guru Saya? Mana Sekolah Saya?

OHP 23
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MINGGU KEDUA
Matlamat Untuk Dicapai: Apakah Yang Kami Boleh Buat Bersama? Matlamat Kolaboratif: Kelas Saya Yang Bersih, Ceria dan Seronok Untuk Belajar.

MINGGU KETIGA
Matlamat Untuk Dicapai:

Kami Seronok Belajar Dengan Keyakinan

33

OHP 24

(MINGGU KE-3 JANUARI AKHIR BULAN MAC Terus meningkatkan perkembangan potensi Pengajaran dan pembelajaran KBSR yang berterusan melalui Pendekatan Tematik, bersepadu, berkumpulan belajar melalui bermain dan Teknik TOC Usaha membantu murid mencapai matlamat

PROGRAM TRANSISI

34

OHP 25
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

FOKUS

PERKARA YANG DIUTAMAKAN

DINAMIKA Pembelajaran Kolaboratif KUMPULAN DAN Perkembangan sosio-emosi PEMBINAAN Sikap bekerjasama PASUKAN PENDEKATAN TEMATIK Kesepaduan dan penggabungjalinan Belajar melalui bermain Pembelajaran yang menggembirakan Meneroka/Mencuba/Menyoal Penyelesaian Masalah Kemahiran Berfikir Perkembangan diri dan sosio-emosi Cara berkomunikasi pemikiran

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

TEKNIK TOC

35

OHP 26

Bahan Program Trans i s i


1. Manual Panduan Program 2. Kit Program Transisi 3. Modul Latihan Guru Tahun 1:

36

Penerangan Program Transisi Penerangan Dinamika Kumpulan Pendekatan Tematik Teknik Theory of Constraints (TOC)

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 KIT PROGRAM TRANSISI

OHP 27

Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas Tahun 1 Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah Modul 6 : Persediaan Guru Penyayang Tahun 1 Modul 7 : Persediaan Ibu Bapa Modul 8 : Satu Contoh Pelaksanaan Program Transisi Modul 9 : Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan Modul 10: Penilaian Keberkesanan Program Transisi Modul 11: Perancangan Strategik : Program Transisi
37

OHP 28 KIT PROGRAM TRANSISI


Tema Program Transisi:

KAM I MURID TAHUN SATU (Minda Cerdas, Mata Bercahaya

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG


Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas Tahun 1 Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah Modul 6 : Persediaan Guru Tahun 1 Modul 7 : Persediaan Ibu Bapa Modul 8 : Satu Contoh Pelaksanaan Program Transisi Modul 9 : Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan Modul 10: Penilaian Keberkesanan Program Transisi Modul 11: Perancangan Strategik: Program Transisi

38

Unit 3 Penerangan Umum Pengajaran Pembelajaran Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I

39

UNIT 3

NOTA PENCERAMAH

Bahan yang disediakan untuk Unit 3 ialah pengenalan kepada Unit 4-8. Beberapa penerangan yang penting mengenai murid di Tahun 1 diberi supaya guru boleh memahami perkembangan murid di peringkat ini dan keperluan murid dari segi pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan, ia dapat kesinambungan pembelajaran dari pra sekolah ke Tahun 1. OHP 30 OHP 31 Matlamat Perkembangan Diri dan Sosio-Emosi Kanak-Kanak (5-8 tahun) Memberi gambaran tentang keperluan murid dari segi matlamat perkembangan mereka Murid Yang Menghadapi Pengalaman Baru Memberi gambaran tentang keadaan murid yang menghadapi pengalaman baru seperti permulaan pendidikan formal di sekolah baru. Pelajaran Yang Menggembirakan Apakah ciri-ciri utama yang terdapat dalam satu pelajaran yang menggembirakan? Apakah Kaedah Belajar Melalui Bermain? Aktiviti bermain dilakukan dengan tujuan tertentu. Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Program Transisi dan Guru Penyayang Tiga pendekatan yang penting diaplikasikan dalam bilik darjah semasa Program Transisi dan diharapkan pendekatan ini akan terus digunakan.

OHP 32 OHP 33 OHP 34

40

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI


MURID MENGHADAPI PENGALAMAN BARU

OHP 29

Murid mencari pemahaman untuk meluaskan

Kemahiran

Keyakinan

Pengetahuan

Strategi-strategi yang diperlukan


x Pengajaran dan pembelajaran yang sesuai x Perkembangan kanak-kanak x Pengurusan dan asuhan kanak-kanak

Keperluan Pencapaian Menyoal Meneroka Mencuba Mengulang Merenung Bermain Bercakap Memerhati Merancang Pengalaman Pembelajaran Memberi respon: - terhadap orang dewasa - di antara mereka 41

OHP 30
Membina hubungan baik dengan orang dewasa dan kawan sebaya Mencuba aktiviti baru Bermotivasi dan bersemangat untuk belajar Memberi idea dan berkomunikasi

Menunjukkan keyakinan

Bekerjasama dan memahami peraturan serta pemahaman nilai dan tingkah laku ke arah keadaan yang berharmoni Tahu tentang apa yang betul dan salah Pengurusan dan kesihatan diri Memilih aktiviti dan sumbersumber sendiri. Saling menghormati pandangan, keperluan dan kepercayaan orang lain yang berbeza
42
Rujukan: 1999, DFEE, UK

Memberi perhatian dan tumpuan tentang sesuatu Kesedaran tentang keperluan, pandangan dan perasaan diri sendiri serta orang lain.

Matlamat Perkembangan Diri dan Sosial-Emosi Kanak-Kanak 5-8 Tahun

Mempertimbangkan akibat daripada percakapan dan tingkah laku diri sendiri

Menghormati kebudayaan dan kepercayaan sendiri dan orang lain

Memberi respon yang sesuai dan menunjukkan pelbagai jenis perasaan terhadap pengalaman yang penting

OHP 31
APAKAH KAEDAH BELAJAR MELALUI BERMAIN?
Merancang dan membina persekitaran yang mencabar

Memajukan aktiviti bermain yang terancang

Memperluaskan dan memajukan aktiviti bermain yang spontan

Pembelajaran yang Menggembirakan dan Mencabar

Memperluaskan dan memperkembangkan penggunaan bahasa dan komunikasi melalui aktiviti bermain

43

PELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN


A Positive Feeling Toward The Learning Experience Is The Necessary First Step In Learning.
Dave Meier (2000)

OHP 32

GALAKAN POSITIF PESEKITARAN FIZIKAL YANG POSITIF How Can I Make The Learning Environment Fun? MATLAMAT YANG JELAS DAN BERMAKNA What Will I Be Able To Do? Can I Really, Really Learn?

PESEKITARAN SOSIAL YANG POSITIF How Do We Learn Together? KESEDARAN INGIN TAHU I Want To Know and Find Out More PENGLIBATAN MURID YANG MENYELURUH What Can I Do? What Can I Say? How Can I Participate?

PELAJARAN PELAJARAN YANG YANG MENGGEMBIRAKAN MENGGEMBIRAKAN

MEMENUHI KEPERLUAN MURID How Does It Benefit Me?

44

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG


FOKUS DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN PENDEKATAN TEMATIK PERKARA Y ANG DIUTAMAKAN Pembelajaran Kolaboratif Perkembangan sosio-emosi Sikap bekerjasama Meneroka/Mencuba/Menyoal Kesepaduan dan penggabungjalinan Bermain melalui belajar Pembelajaran yang menggembirakan Penyelesaian Masalah Kemahiran Berfikir Perkembangan diri dan sosio-emosi Cara berkomunikasi pemikiran

OHP 25

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

TEKNIK TOC

Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan merupakan aktiviti awal yang bertujuan memecahkan rasa malu dan segan di kalangan murid-murid baru dari pelbagai latar belakang dan persekitaran serta membolehkan kanak-kanak mengenali antara satu dengan lain dalam masa yang singkat. Pendekatan Tematik membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Untuk mengimbangkan pencapaian di kalangan murid, Teknik TOC turut diberi penekanan bagi melatih kemahiran berfikir, bergaul dan menyelesaikan masalah.

45

UNIT 3 : NOTA PENCERAMAH


Bil 1 Perkara Per kembangan murid pada peringkat umur Tahun 1 Penerangan
Penyesuaian dengan persekitaran baru pada tahun pertama persekolahan. Pada peringkat ini, kadar tumpuan murid adalah rendah dan ini menyebabkan mereka selalu ingin bergerak. Pengetahuan dan kemahiran kognitif, membaca, menulis dan mengira dipengaruhi oleh pendedahan yang diterima dari program prasekolah dan latar belakang keluarga.

Per kembangan diri dan sosioemosi murid Tahun 1

Perkembangan sosio-emosi dan psikologi akan mempengaruhi cara murid menangani masalah di Tahun 1. Perasaan takut, bimbang, tertekan dan kurang yakin akan memberi kesan kepada pembelajaran murid. Ketidakyakinan dan masalah pergualan dikalangan murid yang datang dari latar belakang yang berlainan akan memberi kesan kepada proses pembelajaran mereka.

Keadan Belajar Sambil Ber main

Perbezaan pengalaman prasekolah dan persekitaran perkembangan murid yang berbeza perlu diambil kira. Soal kesinambungan proses pembelajaran di peringkat prasekolah yang menggunakan pelbagai pendekatan berbanding dengan pengajaran dan pembelajaran di Tahun 1 perlu dipertimbangkan.

Bagaimana melaksanakan pelajaran yang menyeronokkan?

Banyak penyesuaian diperlukan kerana pembelajaran diteruskan dalam konteks yang baru. Masalah atau faktor pembelajaran awal kanak-kanak perlu dikenal pasti supaya aktiviti yang bersesuaian dapat dirancang. Pelajaran yang menyeronokkan dirancang untuk memudahkan penyesuaian kepada persekitaran pembelajaran formal dan juga membangkitkan minat untuk belajar.

Fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran Program Transisi

Apabila murid menjejak kaki ke Tahun 1, mereka akan mengalami perubahan dan cabaran dari segi persekitaran, suasana dan budaya sekolah. Masalah pergaulan dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berbeza dan mencabar mengikut kebolehan dan kesediaan murid perlu diambil kira.

46

Unit 4

Penerangan Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan

Minda Cerdas, Mata Bercahaya


Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I

47

PERANCANGAN SESI DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN (Unit 4)


BIL 1.

PERKARA SET INDUKSI

JANGK A MASA

AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Salam Bertany a khabar Ucapan tahniah Beri pujian dan pengukuhan Tepuk tangan untuk diri sendiri Tepukan bersatu. Bersalaman dengan rakan baru di kiri kanan Galakkan murid beri ucapan salam dan beri seny uman

OBJ EKTIF
Meny ediakan minda murid untuk aktiviti seterusnya

CATATAN
Bina hubungan antara f asilitator dengan peserta / murid

BAHAN

5 minit

2.

BINA HUBUNGAN KENALI R AKAN

10 minit

Murid dapat membiasakan diri melalui interaksi secara bebas

Bina hubungan antara murid dengan murid dengan bertukar tempat

Kreativiti fasilitator

3.

15 -30 minit

4.

BINA KUMPULAN

10-15 minit

CONTOH: 1. Berkumpul mengikut cara datang ke sekolah: jalan kaki, kereta, van, basikal , bas, motosikal 2. Ny any ian dalam kumpulan 3. Murid berkenalan dan bersalaman antara satu dengan lain CONTOH: 1. Berkumpul ikut bentuk: Segi empat, Segi Tiga, bulatan bujur 2. Bersalam & berkenalan 3. Pertandingan kumpulan
(Namakan benda l ain y ang sama dengan bentuk )

Murid dapat mengenali rakan baru dan dapat bina hubungan mesra melalui interaksi y ang berterusan.

Setiap kali berkumpul, galakkan mereka mengenali rakan dalam kumpulan


Aktiv iti pembinaan kumpulan boleh dipelbagaikan ikut kesesuaian

Gambar Kenderaan Jika perlu

Memupuk nilai murni dan asas bekerjasama di samping mengenal pasti potensi murid.

4.

Cari bentuk yang sama Murid dapat mengenali rakan dengan lebih mesra Murid berani bercakap dalam kumpulan kecil Buat kesimpulan tentang aktiv iti secara menyeluruh Buat penerangan kepada guru tentang perbezaan dan cara menjalankan sesi ini.

Bentuk segi empat, segi tiga, bulatan bujur dll. yang ditampalkan di dinding.

5.

BERKENALAN DENGAN MESR A PENUTUP dan RUMUSAN

15-20 minit

CONTOH: 1. Duduk dalam kumpulan 2. Murid memperkenalkan diri :Nama Say a, Nama ibu / Bapa, makanan y ang disukai Program TV yang disukai dan sebagainya.

Boleh gunakan kaedah Rantai Nama Galakkan murid menyatakan perasaan mereka tentang aktiviti yang dijalankan Rumusan : Selalu rujuk kepada: OHP 33-38

6.

5-10 minit

CONTOH:
1. 2. 3. 4. Ny any ian Tany a murid tentang aktiv iti hari ini Galakkan murid datang esok. Murid bersalaman

JUMLAH

60-90 m init

PERHATIAN: Sesi Dinamika Kumpulan tambahan mengikut urutan sesi ini boleh dijalankan dengan mempelbagaikan aktiv iti dan memberi peluang kepada guru untuk mencuba idea mereka.

48

OHP 33

DINAMIKA KUMPULAN
Aktiviti awal yang bertujuan untuk:
Memecahkan rasa malu dan segan di kalangan murid-murid baru dari pelbagai latar belakang dan persekitaran. Membolehkan kanak-kanak mengenali antara satu dengan lain dalam masa yang singkat.
49

OHP 34

PEMBINAAN PASUKAN
Aktiviti yang dijalankan SELEPAS aktiviti Dinamika Kumpulan.

Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dipupuk untuk: meningkatkan semangat berkerja, dan berinteraksi dalam kumpulan sebagai persediaan untuk aktiviti pembelajaran seterusnya.
50

URUTAN SESI DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN SET INDUKSI BINA HUBUNGAN KENALI RAKAN BINA KUMPULAN BERKENALAN DENGAN MESRA

OHP 35

51

GARIS PANDUAN GURU


b u ng a n Ke sin a m

OHP 36

MELAKSANAKAN SESI DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN


ga kt iv i ti
te m sti a p l pat

Ca p

ID EA

SAN U R GU PEN

GURU
AR AH AN

BAHAN

FI

ZI KA L

Ra

Peneguhan tingkah laku

nc an
ek

ai m a tl a ma t

Se su a i

na Ke Pe ru Ke nt na uk lp an as ti M as kl ie a n

t pa Te las Je
Ti m dak el al ut

Badan Sihat

Di f

Pe n d

ah a mi

Minda Cerdas Su a ra Ku a t

52

Mu d

ah

i an e su a s r e B

Cu k u p

Bantuan Alat

Ke k e ma s an

GALAKKAN
PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA SEMASA MELAKSANAKAN SESI DINAMIKA KUMPULAN & PEMBINAAN PASUKAN

OHP 37

x x x x x x x x x

Memahami objektif & matlamat aktiviti Bina hubungan mesra di peringkat awal Suara yang jelas dan terang Beri perhatian kepada semua ahli dan kumpulan Arahan yang pendek, padat dan mudah difahami Kukuhkan tingkah laku positif Baiki tingkah laku negatif Sentiasa senyum, riang dan ceria Unsur humor yang tidak keterlaluan

x x x x

Gunakan panggilan yang menyenangkan Setiap teguran diikuti dengan pengukuhan yang positif Kawalan kelas yang baik Unsur provokasi sekiranya sudah terbina hubungan mesra iaitu tentang : o tingkah laku o sikap o pengurusan masa o hubungan antara kawan nilai murni Kesinambungan idea & aktiviti

x x

53

OHP 38 ELAKKAN
PERKARA YANG PERLU DIAMBILKIRA SEMASA MELAKSANAKAN SESI DINAMIKA KUMPULAN & PEMBINAAN PASUKAN

x Arahan yang terlalu panjang x Berceramah x Menyentuh perkara yang sensitif x Membuat panggilan yang tidak
menyenangkan

x Tumpuan kepada kumpulan atau


individu tertentu sahaja

x Pakaian yang tidak kemas x Masa menunggu yang lama


antara aktiviti / penjelasan

x Mengutuk, mengata, perli,


kata-kata dan senyuman sinis
54

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

DINAMIKA KUMPULAN (Berinteraksi dalam kumpulan)


Tujuan: Murid dapat menghilangkan rasa malu dan bimbang semasa berinteraksi dengan rakanrakan baru. Langkah: 1. 2. 3. 4. Murid diberi satu alat tiupan berwarna iaitu seruling kertas. Murid dikehendaki bermain sambil meniup seruling tersebut. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut warna seruling kertas. Murid berkenalan dengan rakan baru sambil memperkenalkan diri. Cantoh: Saya Lina (sambil bersalam) Setiap kumpulan diberi hadiah setelah murid berkenalan. - murid membuka bungkusan hadiah dan mencari pasangan mengikut warna dalam hadiah. Guru dan murid menyanyi lagu Mari Gembira. (Lagu: Kalau rasa gemb ira tepuk tangan) Mari kita berkawan Hello, Hello Mari kita bersalam Salam, salam Anda rasa gembira Saya gembira Kita belajar bersama-sama 55

5.

6.

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

DINAMIKA KUMPULAN
CARA PENGENDALIAN 1. 2. 3. Orang yang pertama menyanyi dan bergerak mencari kawan dalam bulatan. Orang yang kedua dan pertama menyanyi dan bergerak dalam arah yang berlainan mencari kawan. Akti viti ini diteruskan sehingga murid berkenalan dengan semua orang dalam bulatan.

CARI KAWAN

Cari, cari, carilah kawan dapat seorang kawan saya bernama. senyum dan jabat tangan mari pusing, mari pusing salam

2x

56

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

DINAMIKA

KUMPULAN

Langkah1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5

: : : : :

Ketua kumpulan datang ke hadapan guru mengambil bahan aktiviti. Guru meminta murid-murid mencantum bahan tersebut. Murid berinteraksi dan bekerjasama membuat aktiviti dalam kumpulan kecil. Murid menyatakan hasilan mereka. kemudian ketua kumpulan datang ke hadapan dan mengambil gambar asal dan menampal di papan hitam. Akti viti pengukuhan.

Soal jawab -

Siapakah yang menjadikan buah-buahan ini? Bila kita makan buah kita dapat banyak vitamin. Badan jadi sihat.

Akti viti ini dijalankan pada akhir sesi dinamika kumpulan selepas pembinaan kumpulan kecil. Tujuannya untuk mengeratkan kerjasama dan interaksi kumpulan kecil.

57

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

PROSES DALAM KUMPULAN DINAMIKA DAN PEMBINAAN KUMPULAN


NO. 1. TAJUK Set Induksi TUJUAN Menyediakan minda murid untuk aktiviti seterusnya AKTIVITI Salam Bertanya khabar Ucapan tahniah Beri pujian & pengukuhan Tepuk tangan untuk diri sendiri Tarik perhatian dengan lagu dan pergerakan Kalau Rasa Gembira Bersalam dengan rakan sebelah Galakkan murid beri salam dan senyuman dan senyuman dengan guru dan rakan-rakan Berkumpul ikut kad gambar dan bunyi binatang. ( 5 jenis binatang ) Cara datang ke sekolah Kereta Basikal Berjalan kaki

2.

Bina Hubungan

3. Kenali Rakan -

Murid dapat membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran baru. Rasa gembira Murid mengenali rakan baru dan membina hubungan mesra

4.

Bina Kumpulan

Memupuk nilai-nilai murni dan asas bekerjasama dan mengenali potensi murid

- Berkumpul ikut kad bentuk Berkumpul ikut warna gula yang diedarkan

58

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

NO. 5.

TAJUK Berkenalan dengan mesra

TUJUAN Murid dapat mengenali rakan dengan lebih mesra

AKTIVITI Nyanyian dan Pergerakan Gajah Menari - Duduk dalam kumpulan - Nyanyikan lagu 1 : Saya ______________ : Anda Siapa ? 2 : Saya ______________ 1 & 2 : Mari kita berjabat salam Terangkan tentang aktiviti keesokan harinya Seronok / tidak Galakkan mereka datang ke sekolah Bersalam dengan rakan-rakan Beri salam

6.

Penutup

Buat kesimpulan tentang aktiviti secara menyeluruh

APABILA BUNGA KEMBANG BERSERI, SEEKOR GAJAH KE LUAR MENARI, IA LENGGANG KE KANAN, IA LENGGANG KE KIRI, SAMBIL MEMANGGIL SEEKOR LAGI 59

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

__________________________________________________________________________________

PROSES KUMPULAN DINAMIKA PEMBINAAN PASUKAN


Aktiviti Minggu 1 - Hari Isnin
NO. 1. TAJUK Set Induksi TUJUAN Menyediakan minda murid untuk aktiviti seterusnya. AKTIVITI Ucap salam Bertanya khabar Ucap tahniah Beri pujian Tepuk tangan untuk diri sendiri (kenalkan diri ) Tarik perhatian murid secara menyeluruh seperti : x Nyanyian lagu huruf vokal x Bersalam dengan rakan baru ( kiri & kanan ) x Galakkan murid beri ucap salam dengan senyuman bila berjumpa rakan baru. Memberi kad bentuk kepada murid Berkumpul mengikut bentuk-bentuk yang berbeza * sebut nama * panggilan ringkas Berkumpul mengikut warna kad berkenalan

2.

Bina hubungan

Murid dapat membiasakan diri melalui interaksi secara kelas

3.

Kenali rakan

Murid dapat mengenali rakan-rakan batu dan dapat bina hubungan mesra melalui interaksi yang berterusan Memupuk nilai-nilai murni dan asas bekerjasama disamping mengenal pasti pontensi murid

4.

Bina Kumpulan

60

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

__________________________________________________________________________________ NO. 5. TAJUK Berkenalan dengan mesra TUJUAN Murid dapat mengenali rakan dengan lebih mesra AKTIVITI menunjukkan pergerakan haiwan mengikut arahan guru Kumpulan Hijau x lompat seperti katak Kumpulan Merah x berjalan seperti itik Kumpulan Biru x berjalan seperti kura-kura Kumpulan Hitam x terbang seperti burung Penutup Buat kesimpulan tentang aktiviti secara menyeluruh Tanya murid tentang aktiviti - seronok / tidak - ingat semula - beri galakan - berdiri dan nyanyi lagu Sayang Ibu

61

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

DINAMIKA KUMPULAN
OBJ EKTIF : Pada akhir sesi pengajaran diharap murid-murid : 1. 2. 3. 4. BAHAN Dapat menyesuaikan diri dengan kawan-kawan. Dapat bekerjasama dengan kawan-kawan di dalam kumpulan Dapat berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru Seronok belajar. Set Induksi ( 5 minit ) Aktiviti 1 : x Kertas A4 Kertas warna merah, hijau, kuning biru tua, biru muda Gam gunting bertanya khabar dan sebagainya.

: Guru berinteraksi dengan murid ( pakai topi nelayan ) Pembinaan Kumpulan ( 15 minit ) Setiap murid diberi pundi kacang berwarna: merah, hijau, kuning, biru x Lambung dan tangkap - 5 kali (bilang )

Sebelah tangan x x x 62

Dua belah tangan - 5 kali (bilang ) Lambung dan tangkap bersama kawan Bentuk kumpulan berdasarkan warna pundi kacang Berinteraksi dalam kumpulan 2 orang - 10 kali (bilang )

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

DINAMIKA KUMPULAN
Aktiviti 2 : 2.1 ( 10 m ) Permainan Dalam Kumpulan x x x Aktiviti 2 : Beri kertas kepada setiap murid Buat lipatan membentuk sampan Buat demonstrasi dahulu

Permainan Dalam Kumpulan (sambung) x x x x Beri kertas yang mengandungi lakaran sampan, cebisan kertas warna dan gam Buat tampalan pada lakaran sampan mengikut warna kumpulan Gunting bentuk-bentuk yang sesuai untuk menyempurnakan lakaran Ct : air laut, ikan, nelayan, burung, awan dan sebagainya. Buat tampalan dengan cebisan kertas warna (4 warna)

2.2 ( 30 m )

Aktiviti 3

Nyanyian ( 20 minit ) x x x Ajar lagu Dayung Sampan Menyan yi beramai-ramai Simulasi berdayung sampan di laut sambil menyanyi. DAYUNG SAMPAN Dayung Sampan Dayung dayung sampan Sampan didayung Hei ! kawanku Mari berdayung Dayung dayung Dayung sampan da yung _____ Ulang 2 X ______ 63

DAYUNG SAMPAN
Dayung dayung Dayung dayung sampan Sampan didayung oh kaw an Ketengah lautan x2 Dayung dayung x 2 Dayung dayung sampan Sampan didayung nelayan Menangkap ikan x2 Dayung dayung Dayung dayung (Ulang)

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

PERANCANGAN AKTIVITI DINAMIKA KUMPULAN


NO. 1. TAJUK
SET INDUKSI

TUJUAN
Menyediakan minda murid untuk aktiviti seterusnya. -

AKTIVITI
Salam Bertanya khabar Pujian dan pengukuhan Ucapan tahniah Tepuk tangan untuk diri sendiri. Menyanyikan lagu Apa khabar Bersalaman Berkumpul ikut vokal a, e, i o, u / kad huruf Bersalaman sambil memperkenalkan diri dalam bulatan kumpulan Berku pul ikut kad abjad berwarna Berkumpul ikut bentuk kad.

2.

BINA HUBUNGAN

Murid dapat membiasakan diri melalui interaksi secara bebas.

3.

KENALI RAKAN

Murid dapat mengenali rakan-rakan baru dan dapat bina hubungan mesra melalui interaksi yang berterusan. Memupuk nilai-nilai murni dan asas bekerjasama di samping menyoal pasti potensi murid. Murid dapat mengenali rakan dengan lebih mesra

4.

BINA KUMPULAN

5.

BERKENALAN DENGAN MESRA

Duduk dalam kumpulan Minta murid terangkan mengenai diri : x Nama saya x Nama bapa/ Ibu x Cita-cita x Hobi Permainan teka Siapa Saya

6.

PENUTUP

Buat kesimpulan tentang aktiviti secara menyeluruh.

Tanya murid tentang aktiviti - Seronok / tidak - Faedah - Galakkan datang sekolah Mencari / hembus nafas.

64

CONTOH BAHAN DINAMIKA KUMPULAN DAN PEMBINAAN PASUKAN

____________________________________________________________________________________________________________ CONTOH PERANCANGAN


HARI AKTIVITI Dinamika Kumpulan. Nyanyian lagu kanak-kanak beramai-ramai a. ISNIN b. c.
SELASA RABU

BAHAN

MINGGU PERTAMA

Belon

Buat kumpulan ( 8 Orang ) mengikut warna belon Berinteraksi secara bebas Pertandingan tiup belon
-

KHAMIS

Dinamika Kumpulan. a. Buat kumpulan mengikut warna logo b. Murid membina bentuk kenderaan c. Menyanyi lagu Kereta Lembu d. Beri ganjaran kepada kumpulan atau murid yang cepat siap/cantik

Logo

JUMAAT

MINGGU KEDUA

Dinamika Kumpulan. a. b. c. d. Buat kumpulan berdasarkan warna pundi kacang Murid diberi kerta A4. Bina sampan dari kertas Tampalan dari kertas warna / gam Nyanyian lagu Dayung Sampan
-

Pundi kacang kertas warna gam kertas lukisan

ISNIN
SELASA

RABU

Dinamika Kumpulan. a. Bina kumpulan mengikut senarai b. Pertandingan mencantum gambar set gambar (secukupnya ) c. Beri imbuhan / ganjaran kepada murid d. Permainan Jig-saw

KHAMIS JUMAAT

65

66

Unit 5 Pendekatan Tematik

Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik


Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I

67

PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit 5 & Unit 7


BIL
1

PERKARA
Apakah Pendekatan Tematik?

J ANGKA MAS A

AKTIVITI
Penerangan

OBJ EKTIF
Memahami konsep utama

CATATAN
Kaitan dengan teori kanak-kanak , konsep lain dan TOC, & belajar melalui bermain 3 peringkat penting

BAHAN
OHP 39

5 min

Cara perkembangan tema dan peringkat perkembangan tema Pelajaran bersepadu mengikut tema

10 min

Penerangan

10 min

Penerangan dan interaksi

Memberitahu guru tentang cara dan peringkat perkembangan tema Memperkenalkan cara membina pelajaran bersepadu mengikut tema Mendedahkan guru kepada cara perancangan pelajaran berpandukan tema. Memberi guru peluang mengkaji dan meneliti beberapa contoh aplikasi Pendekatan Tematik di peringkat minggu ke-3 hingga 12 Membolehkan guru berbincang dan mencuba aktiviti ini Membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran berpandukan tema Hasil kerja kumpulan dipamerkan dan perbincangan kritis dilaksanakan

OHP 40-45 OHP 46-47

Pengetahuan, Kemahiran, nilai dan ke seronokan belajar Perancangan yang menyeluruh

Perancangan pelajaran berpandukan pendekatan tematik

10 min

Penerangan dan tunjuk cara

OHP 48-49

Aplikasi: Perkembangan konsep utama , pelaksanaan idea dan aktiviti serta pembinaan rancangan pengajaran dan pembelajaran mengikut tema Aktiviti Kumpulan 1 Perkembangan tema Aktiviti Kumpulan 2 dan 3 Perkembangan konsep utama tema sehingga pengajaran dan pembelajaran Perkongsian hasil kumpulan Pameran hasil dan perbincangan tentang perancangan JUMLAH

10 min

Perbincangan

Kisah Benar Contoh-contoh Bahan Edaran

OHP 42, 47-49, 50-52. Unit 7 m.s. 177184 Tugasan m.s 70 Tugasan m.s 70

15 min

Tugasan dan Perbincangan Tugasan, kerja kumpulan dan perbincangan Penerangan Perbincangan Sesi Soal-Jawab

Penglibatan guru

15-30 min

Penglibatan guru

15-30 min

Minda terbuka

Tugasan m.s 70

90-120 min

68

NOTA PENCERAMAH : UNIT 5 Cara Mengendalikan Sesi Pendekatan Tematik Sesi ini dijalankan melalui penerangan, perbincangan, tugasan dan kerja kumpulan: Bil 1 2 Cara Pengendalian Sesi Penerangan Perbincangan
Penerangan Apakah Pendekatan Tematik dan tujuan penggunaannya? Penerangan tentang fokus dan cara perkembangan ketiga-tiga peringkat. Bagaimana setiap peringkat diperkembangkan bagi setiap tema yang terpilih perlu dibincang bersama guru mata pelajaran selepas senarai tema ditetapkan. Perbincangan tentang cara menggunakan Dinamika Kumpulan dan Teknik TOC bersama tema terpilih perlu dibincang bersama guru mata pelajaran.

3 4

Tugasan

Selepas perbincangan, guru perlu cuba memperkembangkan tema terpilih mengikut panduan yang diberi.

Kerja kumpulan dan tugasan Setiap kumpulan kecil membincangkan dan mengagihkan tugasan kepada semua ahli
kumpulan. Akti viti menyiapkan tugasan boleh dibuat di luar sesi ini.

69

TUGASAN SESI PENDEKATAN TEMATIK


(Sila rujuk kepda Perancangan Sesi Pendekatan Tematik m.s. 68 perkara 6-8) Tugasan : Akti viti Kumpualn No. 1 Guru dibahagikan kepada kumpulan kecil dan menetapkan senarai tema berdasarkan panduan Perbincangan dan Perkembangan Tema Peringkat Satu (OHP 41 m.s. 75 dan OHP 42 m.s 77). Hasil Aktiviti: Senarai tema yang boleh digunakan untuk minggu ke 3 bulan Januari sehingga akhir bulan Mac Program Transisi di sekolah. Tugasan: Aktiviti Kumpulan No. 2 dan 3 Akti viti Kumpulan No.2 Guru dibahagiakan kepada kumpulan kecil dan memperkembangkan tema dan tajuk mata pelajaran bagi setiap tema berdasarkan panduan Perkembangan Tema Peringkat Kedua (OHP 43 m.s 78, juga m.s 79-92) dan senarai tema dalam Akti viti 1 di atas. Hasil Aktiviti: Setiap tema diperkembangkan mengikut panduan yang diberi. Setiap guru mata pelajaran menentukan fokus sendiri bagi tema yang terpilih. Akti viti Kumpulan No.3 Guru dibahagikan kepada kumpulan kecil mengikut mata pelajaran. Cuba gunakan Panduan Perkembangan Tema Peringkat Ketiga (OHP 46-49 m.s 86-89 & contoh OHP 50-52) untuk membina bahan untuk mata pelajaran tersebut. Sila gunakan rujuk dari Unit 3 Pengajaran dan Pembelajaran. Tajuk dan kandungan bahan diperoleh daripada Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 bagi mata pelajaran yang diajar. Hasil Aktiviti: Perancangan pengajaran dan pembelajran yang lengkap dengan pendekatan dan aktiviti Dinamika Kumpulan, Teknik TOC, tajuk dan kemahiran HSP untuk diguna dalam bilik darjah Perkongsian Hasil Kumpulan Pamerkan atau memperbanyak bahan dari setiap kumpulan untuk komen dan perbincangan. 70

PENDEKATAN TEMATIK

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI


Pelaksanaan Program Transisi diteruskan sebaik sahaja tamat aktiviti di minggu orientasi. Aktiviti diteruskan melalui pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu. Ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif, emosi dan hubungan sosial antara murid. Dalam tempoh masa yang dicadangkan, murid-murid akan mengetahui rasa seronok dan berkeyakinan untuk meneruskan proses pembelajaran yang riang dan menarik melalui Pendekatan Tematik dan bersepadu serta belajar melalui bermain.

71

PENDEKATAN TEMATIK
Pendekatan Tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Guru sepatutnya menggalakkan murid mengambil bahagian secara aktif dan fizikal dalam proses pembelajaran kerana secara semulajadi, kanak-kanak belajar dengan cara membuat. Aspek mengkaji dan meneroka dengan menggunakan deria (melihat, mendengar, merasa, menghidu, menyentuh) juga patut digalakkan. Pembelajaran yang semulajadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara membuat dan mengalami sendiri sesuatu aktiviti itu. Guru perlu mencuba untuk menyediakan pengalamanpengalaman yang bererti kepada murid supaya mereka bukan sahaja ada elemen keseronokan tetapi juga untuk mencetuskan minat ingin tahu dan seterusnya mencari maklumat sendiri. Murid juga sepatutnya diberi peluang untuk berdikari, meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri.

PENDEKATAN TEMATIK BAGI PROGRAM TRANSISI Pendekatan Tematik bagi Program Transisi boleh dijalankan secara berperingkat. Proses pembelajaran secara tematik menolong kanak-kanak berfikir dengan kreatif dan kritis semasa belajar.

72

OHP 39

APAKAH PENDEKATAN TEMATIK ?


x

Satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara membuat dan mengalami sendiri sesuatu aktiviti itu. Pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid x ada elemen keseronokan x mencetuskan minat ingin tahu x mencari maklumat sendiri

Murid diberi peluang untuk berdikari, meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri.
73

PENDEKATAN TEMATIK

OHP 40

CARA PERKEMBANGAN TEMA DAN PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN TEMA PERINGKAT PERTAMA


Perbincangan dan perkembangan tema

PERINGKAT DUA
Pelaksanaan idea dan aktiviti

PERINGKAT TIGA
Pelajaran bersepadu mengikut tema yang berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
74

PERINGKAT PERTAMA

OHP 41

Perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting. Garis panduan di bawah boleh membantu guru berbincang dan mengembangkan skop / perkara / bidang berdasarkan tema yang dipilih dan keperluan kurikulum

GARIS PANDUAN PERBINCANGAN DAN PERKEMBANGAN TEMA

TEMA YANG DIPILIH

Bil. 1 2 3 TUJUAN BAH AN

Perkara Kenapa kita belajar topik itu?

Huraian

Catatan

Apakah bahan sedia ada yang sesuai dengan tujuan kita? Guru dan pelajar boleh menanya soalan terbuka untuk mengenal pasti sikap,konsep kemahiran dan isi kandungan yang perlu dipelajari Merancang dan memilih aktiviti yang berkaitan dengan soalan-soalan utama di bahagian Apakah yang ingin dipelajari? Strategi penilaian formatif dan sumatif yang akan digunakan oleh guru dan murid Refleksi tentang tahap kejayaan dan perubahan yang boleh dilakukan

APAKAH YANG INGIN DI PELAJARI? CARA BELAJAR YANG TERBAIK BAGAIMANKAH KITA TAHU APAKAH YANG TELAH DIPELAJARI? SEJAUH MANA TUJUAN DIC APAI?

75

LANGKAH PERANCANGAN PERINGKAT SATU


1.

Apa tujuannya? Mengapa kita belajar tajuk ini? Apakah bahan yang hendak digunakan? Apakah bahan sedia ada yang paling sesuai dengan tujuan kita? Apakah yang hendak dipelajari? Soalan terbuka oleh guru dan murid bagi menghuraikan tema untuk mengenal pasti
x x x x

2.

3.

Konsep Kemahiran Sikap Isi kandungan yang hendak dipelajari

4.

Bagaimanakah cara terbaik untuk belajar? Merancang berbagai aktiviti pembelajaran berkaitan dengan soalan utama dengan disuai padan dengan Huraian Sukatan Pelajaran. Bagaimana boleh kita mengetahui apakah yang telah dipelajari? Penilaian formatif dan sumatif yang akan digunakan oleh guru dan murid. Sejauh manakah tujuan telah dicapai? Refleksi tentang tahap kejayaan yang telah dicapai dan sebarang perubahan yang boleh dilakukan dalam perancangan berikutnya.

5.

6.

76

OHP 42
PERINGKAT PERTAMA CONTOH PILIHAN TEMA SELEPAS MENGGUNAKAN GARIS PANDUAN PERINGKAT PERTAMA TUJUAN Kenapa kita belajar topik itu ?

PENGAJARAN BERTEMA MINGGU KET IGA HINGGA AKHIR MAC


MINGGU TEMA CONTOH PERKEMBANGAN TAJUK (untuk Bahasa Melayu) Siapa saya Bunyi di sekeliling kita Benda Maujud Kelas kita tanggung jawab kita Diri saya Fungsi anggota badan Keluarga saya Jenis-jenis rumah

3 4 5 6 7 8 9 10

Pengenalan Diri Bunyi Bentuk, Warna dan saiz Benda Maujud Anggota badan ( umum ) Anggota badan Keluarga Tempat kediaman

BAHAN yang sedia ada dan sesuai dengan tujuan

APAKAH YANG INGIN DIPELAJARI? CARA TERBAIK UNTUK BELAJAR BAGAIMANKAH KITA TAHU APAKAH YANG TELAH DIPELAJARI?

SUMBANGAN KUMPULAN N EGERI KELANTAN, KURSUS PROGRAM TRANSISI 2001

SEJAUH MANA TUJUAN DICAPAI?


77

PERINGKAT KEDUA

OHP 43

Selepas perbincangan dan perkembangan tema di peringkat pertama, guru perlu menyoal tentang perkara di peringkat kedua : Apakah yang kita ingin murid kita faham tentang tema? Guru seterusnya boleh memperkembangan aktiviti-aktiviti berdasarkan soalan tersebut. Akti viti yang dirancang itu boleh dilihat dari beberapa aspek.

GARIS PANDUAN
PERBINCANGAN DAN PERKEMBANGAN TEMA PERSPEKTIF SEBAB DAN AKIBAT Bagaimana ia menjadi begini? Bolehkah kita melihat tema ini dari sudut yang berlainan? FUNGSI Bagaimana benda ini berfungsi?

REFLEKSI Apakah pandangan kita mengenai tema ini

TEMA YANG DIPILIH

PERUBAHAN? Bagaimana ia berubah?

TANGGUNG JAWAB

Apa yang boleh kita lakukan bagi menunjukkan bahawa kita bertanggung jawab terhadap tema ini?
78

PERINGKAT KEDUA

OHP 44

Contoh Fokus dan Konsep Utama Perkembangan Perspektif dan Idea Bagi Tema Yang Dipilih
RUPA/BENTUK Bagaimana rupanya? FUNGSI Apakah kegunaan benda ini?

PERSPEKTIF Bolehkah kita lihat perkara ini dari lain sudut?

TEMA

Pakaian

PERUBAHAN Bagaimana ia berubah?

REFLEKSI Apakah pandangan kita tentang perkara ini? SEBAB DAN AKIBAT M engapa ia menjadi begini?

PERKAITAN Bagaimana ia berkaitan dengan benda lain ?

TANGGUNG JAWAB Apakah yang perlu kita tahu bagi menunjukkan tanggung jawab kita terhadap perkara ini ? 79

PERINGKAT KEDUA

OHP 45

Contoh Fokus dan Konsep Utama Perkembangan Perspektif dan Idea Bagi Tema Yang Dipilih
FUNGSI
Mengapa kita berpakaian? Apakah gunanya butang? Apa pakaian yang kita gunakan untuk. .tidur? bersenam? hari hujan? sembahyang? peristiwa tertentu?

PERSPEKTIF
Apa pakaian yang saya suka/tidak suka? Apa yang menjadikan pakaian cantik? Bolehkah kita buat pakaian dari kertas? Adakah binatang berpakaian? Adakah cermin mata pakaian?

RUPA/BENTUK
Apa jenis pakaian kita pakai? Adakah semua orang berpakaian yang sama? Apakah yang sama dan tidak sama antara pakaian.. Ayah dan Ibu? Adik dan abang?

TEMA: PAKAIAN

PERUBAHAN
Apa bezanya baru dan lama? Apa bezanya antara pakaian orang dahulu dan sekarang? Apakah yang berubah? (Contoh Fesyen)

PERKAITAN SEBAB DAN AKIBAT


Mengapa orang seperti.. x membina bangunan x jururawat x polis x bomba .. berpakaian tertentu? Dari manakah datangnya pakaian? Daripada apa pakaian dibuat? Bagaimana pakaian dibuat? Siapakah membuat pakaian

REFLEKSI
Bagaimana boleh kita tahu dari mana datangnya kain? Bagaimana boleh kita tahu mengenai pakaian dari lain tempat? Bagaimana dapat kita tahu.?

TANGGUNG JAWAB
Bagaimana kita menjaga pakaian kita? Apakah tanggungjawab kita di rumah?

80

CONTOH : PERKEMBANGAN TEMA PAKAIAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (Bahasa Melayu)
Huraian Tema 1. Kemahiran Lisan: Mendengar dan bertutur Rangsangan Permainan ambil benda dari dalam kotak (jenis pakaian dan bukan pakaian) Sebutkan nama benda dan nyatakan yang mana pakaian dan bukan pakaian. Nyatakan mengapa benda tertentu bukan pakaian. Berbual tentang: Apa jenis pakaian yang kita pakai? Adakah semua orang memakai pakaian yang sama? Apa yang sama dan tidak sama antara pakaian: x Ayah dan ibu x Adik dan abang Nyanyikan lagu Apa Saya Pakai Ayah memakai seluar dan baju. Ibu memakai baju, kain dan selendang. Adik memakai Abang memakai Seluar, baju, kasut, stokin. Pakaian Topi, kasut, stokin, reben, selipar, skaf Bukan pakaian Kain perca, kertas, beg, napkin Aktiviti Isi Pelajaran

Apa jenis pakaian yang kita pakai? Adakah semua orang berpakaian yang sama? Apa yang sama dan tidak sama?

Mendengar arahan mudah dan lakukan. Pertuturan tentang pakaian

Antara pakaian: x Ayah dan ibu x Adik dan abang

81

CONTOH : PERKEMBANGAN TEMA PAKAIAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (Bahasa Melayu)
Huraian Tema Kemahiran 2. Membaca Prabaca Aktiviti Isi Pelajaran

Mengecam gambar dan sebut labelnya seperti:

Contoh: Baju, seluar, stokin, kasut, topi Contoh: ba = j u = Contoh: ba ju = to pi = sa ya = ba ju baju topi saya

Menyusun huruf untuk membentuk suku kata. Awal bacaan Mencantum 2 suku kata untuk membentuk perkataan yang bermakna Membunyikan suku kata dan menyebut perkataan.

Membaca perkataan

Menyusun perkataan menjadi ayat

Contoh: Ini baju saya Ini topi saya

Apa yang menjadikan sehelai baju itu kelihatan cantik?

3. Memupuk minat membaca.

Membaca bersama guru Membaca sendiri buku cerita mudah Bersoal jawab mengenai baju cantik Melukis baju yang cantik Menyatakan mengapa sehelai baju itu kelihatan cantik

Contoh: Baju Cantik Saya Contoh: Warna-warni Corak berbunga, gambar kartun

82

CONTOH : PERKEMBANGAN TEMA PAKAIAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (Bahasa Melayu)
Huraian Tema Kemahiran 4. Menulis Pratulis - melekap dan melukis Aktiviti Isi Pelajaran

- Melekap dan mengesan garis luar gambar - Menyambungkan titik-titik bagi membuat gambar - Mewarnakan gambar

Contoh: Gambar topi, kasut, baju

b) Awal tulisan - Mengenal bentuk huruf dan suku kata

- Menyambungkan titik-titik berbentuk huruf - Menulis huruf untuk membina suku kata - Menyambung titik huruf untuk membentuk suku kata - Menulis suku kata mudah - Menulis suku kata untuk membentuk perkataan

ba ju sa ya baju saya

= =

baju saya

- Menulis ayat mudah

Ini baju saya

83

CONTOH : PERKEMBANGAN TEMA PAKAIAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (Bahasa Melayu)
Huraian Tema Akti viti Lanjutan: Mencari maklumat Macam mana rupa pakaian yang dipakai oleh orang dari tempat lain? Nyatakan jenis-jenis pakaian yang kita pakai. Kemahiran 5. Kemahiran mencari maklumat dan meluaskan pemikiran. Aktiviti i) Menonton video dan kenal pasti pakaian yang dipakai oleh masyarakat di tempat lain (Clothes of the world) ii) Buat buku skrap mengenai pakaian menggunakan gambar-gambar yang digunting daripada majalah. iii) Labelkan gambar dengan bantuan ibu bapa. iv) Pamerkan buku skrap di kelas dan bercerita mengenainya. Isi Pelajaran Akti viti Lanjutan: (Mencari maklumat) Macam mana rupa pakaian yang dipakai oleh orang dari tempat lain? Nyatakan jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh kita.

Nota : Aktiviti Lanjutan: Meluaskan pemikiran murid mengenai pakaian. Memberi peluang kepada murid-murid berlatih mencari maklumat samada dengan bantuan orang lain, kawan atau bersendirian. Murid diberi peluang memilih tugasan yang disukai.

84

PERINGKAT KETIGA
Selepas aktiviti per kembangan idea dan perspektif tema telah dijalankan, pengajaran dan pembelajaran tema boleh dikaitkan dengan spesifikasi dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran : x x x x x x x x Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidkan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik dan sebagainya.
PERKEMBANGAN IDEA DAN PERSPEKTIF TEMA DIKAITKAN KE SPESIFIKASI YANG TERDAPAT DI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN SUKATAN PELAJARAN

Tema:

MATA PELAJARAN
Pendidikan Moral Bahasa Melay u

FOKUS/TAJUK/ KEMAHIRAN HSP/SP


Say angkan Binatang Mengecam jenis buny i

KESEPADUAN (Contoh/Isikan)
Pergerak JenisJenis haiwan Sayangan makhluk ciptaan Allah

HAIWAN
Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani Pendidikan Agama Islam Melukis bentuk haiwan Mewarnakan binatang Pergerakan jenis-jenis haiwan y ang berbeza Kesy ukuran dan say angkan makhluk ciptaan Allah S.W.T

S.W.T

Pelajaran yang bersepadu akan menggabungjalinkan unsurunsur dari mata pelajaran lain dalam pengajaran. Contoh: Mata pelajaran : Tema : Tumpuan : Unsur tematik dan gabungjalinan: x x x Bahasa Melayu HAIWAN Mengecam jenis bunyi Pelajaran itu boleh disisip dengan unsur: kesyukuran dan sayangkan makhluk ciptaan Allah S.W.T ( Pendidikan Agama Islam) sayangkan binatang ( Pendidikan Moral) pergerakan jenis-jenis haiw an yang berbeza (Pendidikan Jasmani) melukis bentuk haiw an atau mew arnakan binatang (Pendidikan Seni)

PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kes yukuran dan sayang kan makhluk ciptaan Allah S.W.T.

HAIWAN

Sayangkan Binatang

PENDIDIKAN JASMANI

PENDIDIKAN SENI

BAHASA MELAYU

Pergerakan Jenisjenis Haiwan Yang Berbez a

Mengecam jenis bunyi Melukis bentuk haiwan Mewarnakan

85

OHP 46 PERINGKAT KETIGA

PERANCANGAN TEMA
T E M A

MATA PELAJARAN

Tajuk

Kemahiran HSP

Kesepaduan

Aktiviti Pembelajaran (Main)

Huraian Tema

Kemahiran HSP

Aktiviti & Isi Pelajaran

86

OHP 47

MATA PELAJARAN

TAJUK Kenal Nombor

KEMAHIRAN Nombor 1-10

KESEPADUAN
Warna Ejaan Klasifikasi

MAIN
JIGSAW Buat Bentuk gerakan jari Nyanyian Teknik TOC

MATEMATIK

P.JASMANI

Pergerakan Kreatif

Buat bentuk dengan badan

ISTIL AH: SAIZ/ WARNA Besar Kecil Panjang Bujur..


Muzik Lagu Ny any ian Kumpulan Mainan

BUAHBUAHBUAHAN BUAHAN
Istilah BM/BI Jenis Makanan Sukukata Ejaan
Ny any ian

Nilai Kesihatan (Berus Gigi) P.Seni: Lukisan atau kraf tangan paper mache

Lukisan Teknik TOC Main beli-belah

P. ISLAM

Sebutan

Doa

Doa Pembukaan Doa Kesyukuran

SAINS
Tumbuhan dari biji ke buah

CERITA Aktiviti Sains Main Peranan Pergerakan

87

OHP 48
CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBSR YANG BERSEPADU DAN TEMATIK

Tema : Bunyi

Tajuk

Kemahiran
x x x x

Kesepaduan Bahasa Menyebut nama haiwan Matematik: mencantum titik (bentuk haiwan) mengikut nombor Pendidikan Seni mewarna gambar haiwan menggunting dan menampal.

Main Guru memperdengarkan kaset contoh Bunyi-bunyi haiwan.

BAHASA MELAYU

Bunyi haiwan

Mendengar dan mengenal. Mengecam jenis-jenis bunyi. Mengajuk bunyi. Asas menulis.

Tujuan Memperkenalkan bunyi kepada murid

88

OHP 49
CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBSR YANG BERSEPADU DAN TEMATIK

Tema : Keluarga

Tajuk

Kemahiran
x x x x

Kesepaduan
Bahasa Menyebut gelaran ahli keluarga Matematik: Mengenal nombor 1-10 bilangan nombor ahli keluarga Pendidikan Seni Melukis gambar ahli keluarga Menggunting gambar ahli keluarga dan menampal dalam buku.

Main Nyanyian lagu Ibu Susun Gambar Ibu dan anak (keluarga haiwan)

BAHASA MELAYU

Keluarga Asas

Bersoal jaw ab. Mengecam dan mengenal bentuk huruf. Menulis huruf menjadi suku kata. Mew arna dan menentukan bilangan.

Tujuan Murid dapat mengenal keluarga asas.

89

Contoh Penggunaan Pendekatan Tematik Dalam Pengajaran Pendidikan Islam

OHP 50

TEMA: BUAH_BUAHAN
Memerhati Memerhatibagaimana bagaimana kacang kacang hijau hijautumbuh tumbuhmenjadi menjaditaugeh taugeh

Bismillah

Alhamdulillah

Memerhati Memerhatibagaimana bagaimana biji biji tumbuh tumbuhmenjadi menjadipokok pokok betik betik

Subhanallah

M.s 88-90 adalah adaptasi dari buku

90

Contoh Penggunaan Pendekatan Tematik Dalam Pengajaran Pendidikan Islam


TUMBUHAN Place Placebeans beansin inbottle bottle Pour Pourin inwater waterto tosoak soakfor for8 8hours hours Pour Pouraway awaywater water Leave Leavebeans beanson onmoist moistcotton cottonwool wool Watch Watchbeans beansgrow growroots rootsand andshoots shoots Bean Beansprouts sproutsgrow growafter after4 4days days Eat Eatsome somebean beansprouts sprouts Leave Leavesome somebean beansprouts sproutsin insunlight. sunlight. Look Lookat athow howleaves leavesgrow grow

OHP 51

MENGAJAR SEBUTAN DOA

91

Contoh Kesepaduan Penggunaan Pendekatan Tematik

OHP 52

MENANAM POKOK BETIK


PERKEMBANGAN PEMAHAMAN TENTANG KEWUJUDAN ALLAH, MEYAKINI KEWUJUDAN D AN MENGH AYATI TUNTUTAN SURAH

Mengapa Mengapatumbuhan tumbuhantidak tidakmenjadi? menjadi? Murid yang menanam Murid yang menanam tumbuhan tumbuhantetapi tetapiAllah AllahSWT SWTyang yang Menjadikan segala sesuatu Menjadikan segala sesuatu Surah Surah56 56Ayat Ayat63-65 63-65 Surah 36 Ayat 34-35 Surah 36 Ayat 34-35
PERKEMBANGAN ASPEK KOMUNIKASI DENGAN BAHASA

Apakah Apakahyang yangdiperlukan diperlukanuntuk untuk buah tumbuh dengan sihat? buah tumbuh dengan sihat? Apakah Apakahyang yangmurid muridperlukan perlukan untuk tumbuh dengan untuk tumbuh dengansihat? sihat?

Perkembangan Perkembanganbahasa bahasa semasa semasabercerita berceritatentang tentang Growing A Papaya Growing A Papaya

PERKEMBANGAN PENGETAHUAN SAINS DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF 92

Gunakan Gunakanbenang benanguntuk untuk mengukur mengukurketinggian ketinggian tumbuhan tumbuhan

PERKEMBANGAN KONSEP MATEMATIK

NOTA PENCERAMAH : PENERANGAN TAMBAHAN

FUNGSI PEMETAAN SOALAN MENGENAI KONSEP UTAMA


PERINGKAT KEDUA x Membantu mengintegrasi pembelajaran merentas kurikulum x Membantu menentukan skop dan bidang mengenai tema x Mengenal pasti kerangka isi bagi merancang pengajaran dan pembelajaran x Membantu mengenal pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai x Membantu murid mengenal pasti bidang dan tugasan pembelajaran yang diminati mereka x Membantu mengenal pasti aspek penilaian dan membina item mengikut aras kebolehan murid

SELEPAS MENGAJAR PELAJARAN


SOALAN YANG PATUT SAYA TANYA KENDIRI
PERINGKAT KETIGA
x Apakah tujuan utama pelajaran tadi? x Apakah sebenarnya yang dipelajari murid dalam pelajaran itu? x Apakah cara (kaedah) mengajar yang telah saya gunakan? x Apakah masalah yang saya hadapi dan bagaimana saya tanganinya? x Apakah aspek yang paling berkesan dalam pelajaran tadi?
x Apakah yang paling kurang berkesan? x Apakah yang akan saya buat / lakukan sekiranya saya

mengajar pelajaran itu sekali lagi?

93

Mengapa Perlunya Membuat Refleksi ?


x Guru yang berpengetahuan akan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran x Banyak yang boleh dipelajari mengenai pengajaran melalui inkuiri kendiri x Semasa mengajar, banyak yang berlaku yang kurang disedari guru x Refleksi kendiri yang kritis boleh membawa kepada pemahaman mendalam tentang pengajaran x Apabila refleksi kritis dijadikan sebagai rutin, guru lebih yakin mencuba opsyen yang lain dan menilai keberkesanannya

94

Unit 6 Teknik TOC Dalam Pendidikan (The Theory Of Constraints In Education)

Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan Masalah

Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I

95

PERANCANGAN SESI TEKNIK TOC (UNIT 6,7 & 8)


BIL

PERKARA
Apakah Teknik TOC? 3 Teknik TOC : x x x Teknik Awan Teknik Sebab dan Akibat Teknik Mencita -citakan Kejayaan

J ANGKA MAS A

AKTIVITI
Penerangan Penerangan Tunjuk Cara Aktiviti

OBJ EKTIF
Memahami latar belakang dan konsep utama Memberitahu guru tentang ciriciri, istilah dan fungsi bagi setiap teknik.

CATATAN
Perkembangan kendiri dan sosioemosi murid. x x x x 3 Jenis teknik Ciri-ciri teknik dan aplikasi (3 aspek) Fungsi setiap teknik Istilah bagi setiap teknik dan penggunaannya

BAHAN
OHP 53-60 m.s. 99-100 OHP 60-64 m.s.110-116 OHP 65-88 m.s.117-148 OHP 89-94b m.s.149-157 OHP 95-101 Tugasan 1-3

1 2

5-10 min 60 min

Hubungan antara 3 Teknik TOC

20 min

Penerangan Tunjuk Cara Aktiviti Interaktif Penerangan

Menggunakan 3 teknik dengan berkesan. Menghubungkait 3 teknik. Menunjukkan cara perancangan pelajaran berpandukan kandungan SP/HSP KBSR dan mata pelajaran Mengkaji dan meneliti bagaimana guru lain menggunakan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran Program Transisi.

Contoh kes

OHP 63-64 m.s.113-116 Unit 7 Tugasan 4 OHP 102 Tugasan 5

3 aspek dalam perancangan pelajaran

10-20 min

1. Apakah yang perlu diubah? 2. Apakah perubahan? 3. Bagaimanakah perubahan dilaksanakan? x x x Mata pelajaran Pilihan tajuk sesuai Hubung kait dengan Pendekatan Tematik x Strategi P & P x Cara Perancangan 3 Aspek Kajian kes Contoh-contoh Minda terbuka

Kisah Benar Aplikasi Teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran

15-25 min

Kerja Kumpulan Perbincangan

Aktiviti Perancangan Pelajaran Sesi perkongsian JUMLAH

15 30 min

Kerja Kumpulan/ berpasangan Perbincangan

Memberi peluang kepada guru merancang pelajaran dengan teknik TOC Hasil kerja dipamerkan dan perbincangan kritis

10 min 120-180 min

OHP 102-107 m.s.168-175 Unit 8 m.s.185-195 (Edaran) Tugasan 6 Seperti bahan di bil. 5 di atas. Tugasan 7 Hasil guru. Tugasan 8

96

UNIT 6: NOTA PENCERAMAH Teknik TOC ialah bidang pengetahuan yang baru diperkenalkan. Jumlah masa yang diberi dalam perancangan modul ini merupakan cadangan sahaja. Penceramah bahagian ini perlu memberi tumpuan kepada tiga perkara, iaitu: 1. Penerangan Teknik TOC 2. Tiga jenis teknik dan cara membina pemikiran yang konkrit, sistematik dan logik 3. Aplikasi 3 jenis teknik dalam rancangan pelajaran Di bahagian pengenalan, latar belakang dan penerangan konsep teknik ini diberi. Di bahagian penerangan, tiga jenis teknik dihuraikan dengan terperinci. Di bahagian aspek perancangan, setiap situasi dilihat dari 3 aspek. Apakah yang perlu diubah?, Apakah yang diubah? dan Bagaimanakah perubahan dilaksanakan? Unit 7 dan 8 mengandungi cara bagaimana Teknik TOC digunakan bersama dengan Pendekatan Tematik dan Kisah Benar atau contoh-contoh dari sekolah-sekolah yang telah memcubanya.

97

UNIT 6 : NOTA PENCERAMAH TUGASAN PERANCANGAN SESI TEKNIK TOC


Tugasan 1-3 (Aktiviti Individu) Anda boleh memilih satu situasi yang boleh menggunakan ketiga-tiga teknik di bawah. Bagaimanakah hasil anda dapat dikaitkan dengan pembelajaran untuk kehidupan seharian (Rujuk m.s. 112)

TUGASAN 1: Teknik Aw am
Pilih satu situasi bertentangan dan bina pemikiran sistematik dengan cara Teknik Awan ATAU Pilih satu cerita yang boleh digunakan yang konflik antara watak dan dapat diselesaikan dengan Teknik Awan. Gunakan senarai semak di m.s. 176.

TUGASAN 2: Teknik Sebab dan Akibat


Pilih satu situasi/idea/kelakuan murid(kajian ke s) dari tema/tajuk pelajaran, cerita atau kejadian sebenar. Bina pemikiran logik berasaskan teknik sebab dan akibat Jika, jadi.

TUGASAN 3: Teknik Mencita-citakan Kejayaan


Pilih matlamat yang ingin dicapai. Senaraikan cabaran-cabaran yang menghalang anda mencapai matlamat. Berikan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengatasi cabaran-cabaran itu. Susun mengikut keutamaan langkah-langkah yang perlu diambil.

Tugasan 4 dan Tugasan 6: Baca dan bincang tentang contoh kes yang diberi di m.s. 113-116, m.s 171-172 dan kes Kisah Benar dalam Unit 8. Gunakan contoh di m.s 171-172 dan contoh borang perbincangan di m.s 173-174. Lengkapkan borang selepas perbincangan dalam kumpulan kecil. Tugasan 5 dan 7: Dalam kumpulan kecil, bincang tentang perancangan pelajaran yang mengaplikasikan Teknik TOC. Gunakan borang perbincangan di m.s 175. Hasil tugasan ini: satu hingga tiga contoh tajuk/pelajaran yang mengaplikasikan Teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran. Tugasan 8: Sediakan tempat / sudut pameran untuk hasil tugasan. Pamerkan hasil tugasan untuk mendapatkan komen daripda semua ahli kumpulan dan kumpulan lain dengan minda terbuka. Ini juga merupakan satu bentuk penilaian dalam keadaan yang sebenar dan cepat.

98

OHP 53

3
Theory of Constraints Teknik TOC
99

APAKAH TEKNIK TOC ?


(THEORY OF CONSTRAINTS)

OHP 54

TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik. Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit.
100

TOC for Education, Inc

OHP 55

TOC bermula sebagai satu strategi penyelesaian masalah dalam dunia perniagaan. Teknik ini diperkembangkan dan disumbangkan secara percuma kepada pendidikan oleh

Yayasan TOC for Education, Inc. USA (http://www.tocforeducation.com) TOCFE, Inc. ditubuhkan pada tahun 1995 sebagai yayasan tanpa untung untuk penyebaran Teknik TOC ke keseluruhan dunia sebagai satu teknik dan metodologi yang logik dan sistematik ke arah peningkatan taraf pendidikan sedunia
101

OHP 56

Bagaimana TOC berfungsi


Matlamat TOCFE, Inc. Mengupayakan pelajar, pendidik, ibu bapa dengan alat dan teknik yang memberi mereka kemahiran untuk:
102

mencapai matlamat menyelesaikan masalah dengan berkesan membuat keputusan berkomunikasi dan memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.

PEMBINAAN KEMAHIRAN SOSIO EMOSI DAN ASAS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI
PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan kesedaran, menerima rakanrakan yang berbeza serta meluahkan emosi dan perasaannya. Kanak-kanak boleh menggunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan menyelesaikan masalah sosio-emosi. Kebolehan menghadapi cabaran harian dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah mengembangkan esteem kendiri (self esteem ) dan perasaan hormat-menghormati di kalangan kanak-kanak. Nilai-nilai murni, keyakinan, initiatif pergaulan diri dan initiatif pergaulan serta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan. (THEORY OF CONSTRAINTS) TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik. Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit. TOC diperkembangkan oleh Yayasan TOC for Education, Inc. (http://www.tocforeducation.com) dan disumbangkan secara percuma kepada pendidikan. Proses dan teknik TOC membina kemahiran dan komitmen kanak-kanak untuk menangani masalah dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan. Kemahiran berfikir dan cara berkomunikasi pemikiran yang jelas juga dibina. Teknik TOC mengupayakan kanak-kanak dengan kemahiran berkomunikasi yang jelas dan tepat serta kemahiran berfikir yang berkesan dan bertanggung jawab sepanjang hayat.

103

PERANAN GURU DAN PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI MURID TAHUN 1


Mengapa guru perlu mengembangkan aspek sosio emosi murid ? x x x Selalunya guru-guru terpaksa menguruskan konflik atau percanggahan di kalangan murid-murid mereka. Jika murid boleh berdikari dan mampu menyelesaikan konflik, suasana pembelajaran di bilik darjah dan sekolah tidak terjejas dan akan berjalan lancar. Sekiranya murid tidak tahu menyelesaikan konflik dalam kehidupan seharian, mereka sukar bertanggung jawab ke atas tingkah laku mereka.

Guru memainkan peranan yang kritikal dalam perkembangan sosio-emosi kanakkanak

Gunakan cara belajar melalui bermain yang terancang untuk membolehkan pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan. Mengajar kanak-kanak untuk memahami hak orang-orang lain, akibat daripada kelakuan dan percakapan. Guru menunjukkan contoh sikap dan kemahiran semasa mengajar dan kanakkanak akan menganggap guru sebagai role model

Mengapa guru perlu mengajar kemahiran berfikir, berkomunikasi serta menyelesaikan masalah ?

Pembawaan yang positif untuk belajar bermula dari pengalaman yang menyeronokkan dan boleh dikawal oleh kanak-kank sendiri. Ini memberi keyakinan diri dan keupayaan kepada mereka ke arah mencapai kejayaan. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah, membina keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga menjadi satu kelaziman. Mereka diajar menghadapi setiap cabaran untuk dapat ditangani mereka sendiri.

104

Kanak-kanak belajar melalui pengalaman interaktif secara langsung dan spontan dengan rakan sebaya serta melalui asuhan dan bimbingan guru. Panduan semasa menggunakan Teknik TOC :

x x x x x

Murid belajar dengan baik jika mereka berasa selamat dari segi perasaan sosio-emosi Murid belajar melalui interaksi dengan guru dan kanak-kanak lain. Murid selalu belajar melalui cara bermain. Pembelajaran perlu menggembirakan. Murid belajar mengikut kitaran pembelajaran ini:-

KESEDARAN

PENEROKAAN

INKUIRI

PENGGUNAAN

105

Pengenalan:
Siapakah yang bertanggung jawab untuk pembelajaran dan kelakuan murid di bilik darjah?

Saya bertanggung jaw ab menyelesai kan masalah muri d bagi memasti kan suasana pem belajaran yang selamat dan produkti f.

Dilema Guru
Saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah murid

Dilema Guru

Seorang GURU bertanggung jawab terhadap pembelajaran murid dan kelakuanny a di bilik darjah

Kami belajar dan mengurus sendi ri dengan bertanggung jaw ab supaya kami dapat menjadi w arga negara yang berkesan, ber di kari serta ber tanggung jaw ab sepanjang hayat.

Seorang MURID bertanggung jawab terhadap peny elesaian masalah dan pembelajaran kendiri

Murid bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah mereka

106

Apakah Masalah Di Sini?


Untuk menyelesaikan masalah, kita perlukan kemahiran. Tetapi kita tidak mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah
Bagaimana mengasuh murid ke arah membuat kepu tusan yang bertanggung jawab serta belajar dengan lebih berkesan ? Beri mereka teknik kemahiran berfikir dan berkomunikasi yang konkrit.

OHP 57

Mengajar murid menggunakan Teknik TOC

Mengembangkan nilai tanggung jawab yang intrinsik

Murid membuat keputusan yang bertanggung jawab dan belajar dengan berkesan dalam suasana yang selamat dan produktif di bilik darjah

Kita memerlukan teknik kemahiran berfikir dan berkomunikasi yang berkesan bagi murid
107

TOCFE
Theory Of Constraints For Education

OHP 58

Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

Pemikiran Pemikiranlogik logik

Cara Carasistematik sistematik

Pemikiran Pemikirankritis kritisdan dankreatif kreatif Mudah Mudahdan dankonkrit konkrit Sesuai Sesuaiuntuk untuksemua semuaperingkat peringkatmurid murid
108

OHP 59

Mengupayakan murid :Berkomunikasi dengan jelas dan tepat Menangani masalah Berfikir dengan berkesan dan bertanggung jawab

109

Day-to-Day Conflicts Cause and Effect

OHP 60
Chronic Conflicts

Konflik Harian

1 Sebab dan Akibat


NEGATIVE BRANCH

EVAPORATING CLOUD

Konflik Kronik
CHRONIC CLOUD

5 5Jenis JenisTeknik TeknikKemahiran Kemahiran Berfikir Berfikirdan danBerkomunikasi Berkomunikasi

TOC T.A.C.T TOC T.A.C.T Tools Tools

4
Ambitious Targets Collaboratively

Action Plans and Processes

Teknik Mencita-citakan Kejayaan


PRE REQUISITE TREE

Pelan Tindakan dan Proses


TRANSITION TREE

T. A. C. T : Thinking And Communicational Tools


110
3 Pilihan teknik yang diperkenalkan dalam Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

OHP 61 TIGA TEKNIK TOC YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK PENGAJARAN TEKNIK FUNGSI

Teknik TeknikAwan Awan ::


(The )) (TheCloud Cloud

Menyelesaikan Konflik Memikir tentang sesuatu keadaan, situasi, idea Memikir tentang akibat dari sesuatu idea, tingkah laku, kejadian Membuat keputusan selepas memberi pertimbangan tentang akibat yang akan timbul Merancang dengan sistematik secara kolaboratif Menyelesaikan masalah dengan menghadapi cabaran-cabarannya Memikir dengan cara sistematik dan logik
111

Teknik Teknik Sebab Sebabdan danAkibat Akibat


Negative NegativeBranch Branch: : Cause CauseAnd AndEffect Effect

(Ambitious (AmbitiousTargets Targets Together )) Together

Teknik TeknikMencitaMencitacitakan citakanKejayaan Kejayaan

Cadangan Penggunaan Teknik TOC


Sesi Bercerita (Pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan) Kajian Kes (Modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian) Kandungan HSP (Kemahiran berfikir, perancangan strategik)

OHP 62

Teknik-teknik TOC
Teknik TeknikAwan Awan (The (TheCloud) Cloud) Sebab Sebabdan dan Akibat Akibat (Negative (NegativeBranch) Branch) Mencita-citakan Mencita-citakanKejayaan Kejayaan (Ambitious (AmbitiousTargets) Targets)

Masalah Idea Kelakuan

Penyelesaian masalah Pembelajaran Berkomunikasi Perancangan Strategik

Ke hidupan Sehari

112

TEKNIK TOC : KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI


Teknik TOC yang dipilih memberi murid kemahiran berfikir dan berkomunikasi yang konkrit, sistematik, logik, tepat dan mudah digunakan bagi menyelesaikan masalah dengan cara yang bertanggung jawab. TOC bermula dengan penerimaan bahawa sesuatu situasi mengandungi masalah yang perlu diselesaikan. Situasi ini dilihat dari 3 aspek:

Mengenal pasti si tuasi

APAKAH YANG PERLU DIUBAH?

APAKAH PERUBAHAN YANG BERLAKU?


Mengenal pasti penyelesai an

BAGAIMANA MENGENDALIKAN PERUBAHAN


Cara melaksanakan penyelesaian

Ini adalah Pernyataan Masalah

Ini adalah Penyelesaiaan Masalah

Ini adalah cara Pelaksanaan Penyelesaian Masalah

113

TIGA ASPEK PERANCANGAN

OHP 63

APAKAH YANG PERLU DIUBAH? Mengenal pasti situasi

APAKAH PERUBAHAN YANG BERLAKU? Mengenal pasti penyelesaian

BAGAIMANA MENGENDALIKAN PERUBAHAN Cara melaksanakan penyelesaian

Ini Iniadalah adalah Pernyataan Pernyataan Masalah Masalah


114

Ini Iniadalah adalah Penyelesaiaan Penyelesaiaan Masalah Masalah

Ini Iniadalah adalahcara cara Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian Masalah Masalah

OHP 64

Rangka Pelaksanaan Teknik TOC For Education


APA PERLU DIUBAH? (Situasi) (Pernyataan Masalah)
1. Konflik Peribadi

APAKAH PERUBAHAN YANG BERLAKU? (Penyelesaian Masalah)


Diri sendiri menyelesaikan konflik Pemahaman yang lebih mendalam Kebolehan memikir tentang akibat daripada sesuatu kelakuan Memahami kandungan melalui cara sebab dan akibat Mengatasi cabaran-cabaran bagi mencapai matlamat melalui perancangan strategik.

BAGAIMANA MENGENDALIKAN PERUBAHAN? (Pelaksanaan Penyelesaian)


Gunakan Teknik Awan

2. Pemahaman kandungan data tidak mendalam 3. Kelakuan yang negatif

Gunakan Teknik Awan

Gunakan Teknik Sebab dan Akibat

4. Hanya mampu menghafal kandungan sesuatu bahan 5. Tiada berkebolehan menentukan dan mencapai matlamat

Gunakan Teknik Sebab dan Akibat Gunakan Teknik Mencitacitakan Kejayaan

115

CONTOH MENGGUNAKAN RANGKA PELAKSANAAN TEKNIK TOC DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Bil. PELAJARAN YANG DIJALANKAN (Tajuk Pelajaran) APA PERLU DIUBAH? (Situasi atau pernyataan masalah) APAKAH PERUBAHAN YANG BERLAKU? (Penyelesaian Masalah)
Kebolehan memikir tentang akibat dan sesuatu kelakuan: Menanam tabiat yang baik Pemahaman konflik dalam cerita dan nilai yang penting Pemahaman konflik dalam cerita dan nilai yang penting

BAGAIMANA MENGENDALIKAN PERUBAHAN? (Pelaksanaan Penyelesaian)


Gunakan Teknik Sebab dan Akibat dan Teknik Awan Gunakan Teknik Awan

Cikgu mengajar tentang makanan dan ingin menyerapkan nilai kebersihan diri dan menanam tabiat memberus gigi selepas makan. Puan Roslina menjalankan sesi bercerita Belalang dan Semut. Semasa Puan Norishah mengajar berdasarkan tema Kenderaan di kelas Tahun 1, beliau menerapkan nilai keselamatan di jalan raya. Cikgu Norishah bercerita tentang Ali yang memandu kereta dengan laju dan Ahmad yang memandu kereta dengan cermat Guru kelas Tahun Satu Bijak ingin menggalakkan muridnya menjaga kebersihan dan keceriaan bilik darjah mereka En. Rahimy mengajar tajuk Keselamatan Di Jalan Raya. En. Rahimy ingin menerapkan nilai ke selamatan dan menggalakkan murid menggunakan jejantas

Kelakuan yang negatif: Tabiat tidak memberus gigi selepas makan. Pemahaman kandungan cerita tidak mendalam Pemahaman kandungan cerita dan situasi tidak mendalam.

Gunakan Teknik Awan

Belum berkebolehan menentukan dan mencapai matlamat. Konflik peribadi tentang penggunaan jejantas

Atasi cabaran-cabaran bagi mencapai matlamat melalui perancangan strategik Diri sendiri menyelesaikan konflik dan penerapan nilai ke selamatan

Gunakan Teknik Mencita-citakan Kejayaan Gunakan Teknik Awan atau Teknik Sebab dan Akibat

* Sila rujuk ke Unit 7 dan Unit 8 dan Contoh kes pada m.s. 168 & m.s. 171 untuk contoh pelajaran yang dijalankan.

116

OHP 65
1 Teknik Awan (The Cloud)
ANGG AP AN

B A
Matlamat Keperluan

Cara Berkomunikasi
D

Kehendak

A-B-D A-C-D
1

Keperluan

Kehendak

D1

ANGG AP AN

ISTILAH PENTING x Konflik kehendak (D-D1) x Keperluan (B-C) x Matlamat Bersama ( A ) x Anggapan (Antara B-D dan C- D1 ) x Cara Alternatif (Injection) x Peny elesaian WIN-WIN

x x x

APLIKASI Apa yang perlu diubah? Apakah perubahan? Bagaimana perubahan dilakasanakan?

117

TEKNIK TOC

Teknik Aw an adalah teknik memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan konflik yang mempunyai kehendak yang bertentangan Isu dan anggapan berkaitan dengan sesuatu yang dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi pertimbangan sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik diteruskan. Penyelesaian WIN-WIN diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik supaya murid boleh membuat keputusan yang bertanggung jaw ab.
TEKNIK AWAN (Cloud)

Teknik Awan (The Cloud)


Kehendak Yang Bertentangan (Teknik Awan : The Cloud)

Memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan penyelesaian konflik

Istilah Penting:

ANG G APANInjection

B
Kehendak (D dan D1) Keperluan (B dan C ) Matlamat Bersama (A) Konflik Anggapan Penyelesaian WIN-WIN Berkomunikasi A-B-D Berkomunikasi A-C-D1 5 Soalan Penting 1. Apakah yang dikehendaki oleh 2. 3. 4. 5.
sebelah ini? (D) Apakah yang dikehendaki oleh sebelah yang lain ? (D1) Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu? (B) Mengapa sebelah yang lain memerlukan kehendak itu? (C) Apakah matlamat bersama? (A)

Keperluan seseorang tidak boleh diabaikan atau dilepaskan. Jika anggapan dipersoalkan cara alternatif ( injection) akan memberi satu cara menyelesaikan situasi yang bertentangan itu.

A
Matlamat

Keperluan

Kehendak

TEKNIK AWAN TOC (The TOC Evaporating Cloud) 5 Soalan Penting:


ANG G APAN

Bersama
Keperluan

Kehendak

D1 A

B
Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu? Apakah yang dikehendaki oleh sebelah ini?

ANG G APAN

Apakah Matlamat Bersama?

Mengapa sebelah yang lain memerlukan kehendak itu?

Apakah yang dikehendaki oleh sebelah yang lain?

C
ANG G APAN

118

OHP 66
TEKNIK TOC

Teknik Awan : (The Cloud)


Teknik Awan adalah teknik memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan penyelesaian konflik yang mempunyai kehendak yang bertentangan

Isu dan anggapan berkenaan dengan sesuatu yang dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi pertimbangan sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik diteruskan. Penyelesaian WIN-WIN diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik supaya murid boleh membuat keputusan yang bertanggung jawab.

119

TEKNIK AWAN (THE CLOUD)

OHP 67
NEEDS Keperluan
Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu?

WANTS
ANGGAPAN ASSUMPTIONS

Kehendak
Apakah yang dikehendaki oleh sebelah ini?

Apakah matlamat bersama?

5 SOALAN PENTING
Mengapa sebelah yang lain memerlukan kehendak itu? Apakah yang dikehendaki oleh sebelah yang lain?

Matlamat Bersama
COMMON GOAL

120

Keperluan NEEDS

ANGGAPAN ASSUMPTIONS

Kehendak
WANTS

OHP 68
Cara Membina AWAN

(Mula Dengan Teknik Awan)


Teknik Awan bermula dengan satu situasi menunjukkan pertentangan. Langkah 1 Memastikan situasi ini dengan soalan-soalan ini:Apakah yang dikehendaki di sebelah ini? Apakah yang dikehendaki di sebelah yang lain? KEHENDAK KEHENDAK

D1

Kedua kehendak (D dan D1 ) ini mesti bertentangan. Jika ada kehendak di kehendak di tidak boleh berlaku
121

OHP 69
Cara Membina AWAN
KEPERLUAN KEHENDAK D ini memenuhi KEPERLUAN B KEHENDAK D1 ini memenuhi KEPERLUAN C

KEHENDAK

Langkah 2 Memastikan situasi ini dengan soalan-soalan ini:x

Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu? (B) Mengapa sebelah yang lain memerlukan kehendak itu? (C)

KEPERLUAN

KEHENDAK

122

OHP 70
Cara Membina AWAN
Keperluan Langkah 3 Memastikan situasi ini dengan soalan-soalan ini:x

Apakah Matlamat Bersama (A) ?

atau
x

Apakah yang akan dicapai (A) jika boleh dapat Keperluan (B) dan Keperluan (C) ?

Matlamat Bersama

C
Keperluan

123

OHP 71
Isikan urutan KEHENDAK dan KEPERLUAN.Sekarang tanya soalan ini.. Apakah matlamat yang dihalang jika kedua KEPERLUAN (B dan C) ini tidak dicapai? Ini adalah MATLAMAT BERSAMA (A) yang diidamkan oleh kedua-dua KEHENDAK (D DAN D1) yang bertentangan KEPERLUAN B KEHENDAK D

MATLAMAT BERSAMA
KEHENDAK D1

KEPERLUAN C
124

OHP 72
Situasi bertentangan dibuat dari D-D1 (konflik) tetapi cara menyatakan konflik adalah dari matlamat yang ingin 1 dicapai iaitu dari A-B-D di satu pihak atau A-C-D di pihak yang lain.

CARA MENYATAKAN KONFLIK DALAM TEKNIK AWAN

Matlamat Bersama ialah .(A)..

A DI SATU PIHAK

Sekiranya ingin(A).., saya harus (B), jadi..(D) (Konflik di satu pihak)


125

OHP 73
Situasi bertentangan dibuat dari D-D1 (konflik) tetapi cara menyatakan konflik adalah dari matlamat yang ingin 1 dicapai iaitu dari A-B-D di satu pihak atau A-C-D di pihak yang lain.

CARA MENYATAKAN KONFLIK DALAM TEKNIK AWAN

Matlamat Bersama ialah .(A)..

D1
DI PIHAK YANG LAIN

Sekiranya ingin(A).., saya harus (C), jadi..(D1) (Konflik di pihak lain).


126

FORMAT FORMAT TEKNIK TEKNIKAWAN AWAN


KEPERLUAN

OHP 74

B
KEHENDAK

KEHENDAK

A Matlamat Bersama

D1

KEPERLUAN

C
127

OHP 75

KEHENDAK yang bertentangan disebabkan oleh KEPERLUAN yang berbeza. Bagaimana mencapai MATLAMAT BERSAMA dan memenuhi kedua-dua KEPERLUAN ?

Cari PENYELESAIAN WIN-WIN


Peny elesaian begini memenuhi KEPERLUAN untuk kedua-dua pihak
128

Mencari Penyelesaian WIN-WIN

OHP 76

Memindahkan focus dari KEHENDAK (D-D1) yang bertentangan dan cari penyelesaian yang sesuai untuk memenuhi kedua-dua KEPERLUAN (B dan C).

C Jadi, bagaimana .
129

Penyelesaian WIN-WIN
Penyelesaian bagi kedua-dua pihak yang terlibat dengan memberi tumpuan pada KEPERLUAN (B dan 1 C) dan bukan KEHENDAK D-D . Mencari penyelesaian masalah/konflik:untuk

Penyelesaian WIN-WIN
TANYA: Mengapa wujudnya 1 konflik di D-D ?

OHP 77

JAWAPAN: Oleh sebab kedua pihak ingin mendapat sesuatu yang bertentangan Memenuhi KEPERLUAN lebih penting daripada mendapat KEHENDAK. Oleh sebab kedua pihak menganggap KEHENDAK itu adalah satu-satunya cara bagi memenuhi KEPERLUANnya. Penyelesaian WIN-WIN yang mengambil kira kedua dua KEPERLUAN di B dan C Penyelesaian WIN-WIN. Cara Alternatif (INJECT ION)

Apakah yang penting?

Mengapa tidak melepaskan KEHENDAK itu?

Apakah yang boleh menyelesaikan konflik atau masalah ini ? Bolehkah anda memikir tentang cara memenuhi kedua KEPERLUAN di B dan C? Apaka KOMPROMI?

Penyelesaian di mana kedua dua pihak tidak dapat memenuhi KEPERLUAN di B dan C dengan lengkap

130

OHP 78 INJECTION - CARA LAIN MEMENUHI KEPERLUAN


Memberi pertimbangan kepada sebab-sebab (ANGGAPAN) antara KEHENDAK dan KEPERLUAN supaya dapat idea lain bagi memenuhi KEPERLUAN.

Apakah ANGGAPAN? Jika anda percaya KEHENDAK itu ialah satu-satunya cara bagi memenuhi KEPERLUAN, ini disebabkan oleh anggapan anda terhadap perkara ini.

131.

OHP 79

Apakah ANGG APAN?


Jika anda percaya KEHENDAK itu ialah satu cara sahaja bagi memenuhi KEPERLUAN, ini adalah disebabkan oleh anggapan anda terhadap perkara ini.
ANGGAPAN

KEPERLUAN

KEHENDAK

132

INJECTION - CARA LAIN MEMENUHI KEPERLUAN


Memberi pertimbangan kepada sebab-sebab (ANGGAPAN) antara KEHENDAK dan KEPERLUAN supaya dapat idea lain bagi memenuhi KEPERLUAN.

KEPERLUAN

KEHENDAK

KEPERLUAN

KEHENDAK

D1

133
131

OHP 81
BERKOMUNIKASI APA YANG BERTENTANGAN
Apakah penjelasan yang diberi bahawa KEHENDAK ini sahaja dapat memenuhi KEPERLUAN ini? DI SATU PIHAK
Keperluan Kehendak

DI PIHAK YANG LAIN


Keperluan Kehendak

ANGG APAN ialah penerangan yang diberi untuk menjelaskan mengapa sesuatu KEHENDAK dapat memenuhi KEPERLUAN ANGG APAN Pihak Ini ANGG APAN Pihak Ini

INJECTION ialah satu CARA ALTERNATIF bagi memenuhi KEPERLUAN dan cara alternatif tidak bertentangan dengan mana-mana pihak. Kenalpasti anggapan yang kurang tepat dan kenalpasti alternatif bagi memenuhi keperluan. (Break the Assumption)

134

OHP 82
Soalan: Adakah anda masih perlukan KEHENDAK yang sama jika ANGGAPAN anda salah? Jika KEHENDAK di D-D bertentangan tidak wujud!
1

, boleh dilepaskan, konflik dan situasi yang

Mengajar muri d mengenal pasti anggapan yang salah dan bagaimana cara alternatif boleh diguna untuk menyelesaikan konflik. INJECTION: Cara alternatif ini membantu memenuhi KEPERLUAN anda . Jika cara alternatif diterima, KEHENDAK yang bertentangan tidak perlu diutamakan.

ANGGAPAN YANG SALAH (Invalid Assumption) memberi idea baru sebagai penyelesaian

Cara alternatif (INJECTION)

135

TEKNIK AWAN ISTILAH PENTING


ANGGAPAN

Contoh Teknik Awan


Saya perlu ada kesihatan yang baik D HARUN
HIDUP YANG BAHAGIA

Saya suka makan sayur-sayuran

B A
Matlamat
1

Keperluan

Kehendak

MUTU Saya makan makanan yang sedap Saya tak suka makan sayursayuran

Keperluan

Kehendak

ANGGAPAN

B: C:

TEKNIK AWAN TOC merupakan satu bentuk grafik yang boleh digunakan untuk memikir tentang sesuatu situasi, idea atau masalah yang bertentangan (mengandungi konflik). 1. KEHENDAK (D dan D ) bertentangan dan tidak boleh wujud pada saat yang sama. D: Saya suka makan sayur-sayuran (Harun) D1: Saya tidak suka makan sayur-sayuran (Mutu) 2. Pastikan kedua-dua KEPERLUAN (pada B dan C) boleh diterima dan diberi secara positif dan tidak bertentangan. Tanya soalan Mengapa?
1

Saya suka makan sayur-sayuran kerana saya perlu ada kesihatan yang baik Saya tidak suka makan sayur-sayuran kerana saya suka makanan yang sedap.

3. MATLAMAT BERSAMA (A) diingini oleh kedua-dua pihak. ( A=B+C ). Cara untuk menentukannya - Tanya soalan: Apakah yang akan dicapai jika keperluan B dan C dipenuhi? B: Saya ada kesihatan yang baik C: Saya suka makanan yang sedap. A: HIDUP YANG BAHAGIA = Saya ada kesihatan yang baik (B) + saya makan makanan yang sedap (C)

136

4. BERKOMUNIKASI tentang pemikiran, idea atau situasi menggunakan Teknik Awan dibuat dari A-B-D 1 dan dari A-C-D . Contoh: Baca dari segi A-B-D Sekiranya saya(A) .., saya perlu (B)., jadi saya (D)... Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu ada kesihatan yang baik (B) , jadi, saya suka makan sayursayuran (D). Baca dari segi A-C-D Sekiranya saya(A) .., saya perlu (C)., jadi saya ( D1).. Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu makan makanan yang sedap C), jadi, saya tidak suka makan 1 sayur-sayuran (D ). 5. ANGGAPAN yang dibuat antara B-D dan C-D menerangkan perkaitan antara Keperluan ( B atau C) 1 dengan Kehendak (D atau D ). Anggapan menjawab soalan ini: Mengapa kehendak itu penting untuk keperluan itu? Saya perlu ada kesihatan yang baik (B) dan saya suka makan sayur-sayuran (D sebab makanan sayur berkhasiat untuk badan (anggapan). Saya perlu makan makanan yang sedap C) dan saya tidak suka 1) makan sayur-sayuran (D ) sebab makanan sayur tidak enak (anggapan)
1 1

PENYELESAIAN WIN-WIN
6. PENYELESAIAN WIN-WIN diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik. Guru tidak boleh beri cadangan penyelesaian kepada murid. Maksud WIN-WIN : Apakah yang paling penting untuk memenuhi keperluan di kedua-dua pihak?

A
HIDUP YANG BAHAGIA

Saya perlu ada kesihatan yang baik

Saya makan makanan yang sedap

WIN-WIN: Bolehkah saya ada kesihatan yang baik dan makan makanan yang sedap? Fokus pada apa yang diperlukan dan bukan apa yang dikehendaki. Penyelesaian itu menunjukkan kehendak boleh bertukar tetapi keperluan tidak boleh tukar

137

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

TEKNIK AWAN TOC (THEORY OF CONSTRAINTS)


Mengajar Teknik Awan Dengan Cara Bercerita Makan Sayur-Sayuran
x Guru gunakan cerita yang sesuai dalam kehidupan seorang murid (Situasi di rumah atau di kaw asan sekolah) yang mempunyai konflik kehendak yang perlu diselesaikan. 2 jenis konflik boleh digunakan : Konflik dalaman dan konflik antara dua pihak. Sediakan 5 helai tikar atau cardboard cut-outs yang boleh disusun di depan bilik darjah .

Mengajar Teknik Awan Dengan Cara Bercerita Makan Sayur-Sayuran B D D1

x x

Contoh Cerita 1 Cerita Makan Sayur-Sayuran

Pergerakan atas tikar menyeronokkan dan memberi peluang untuk belajar konflik sebagai sesuatu yang bertentangan dari segi ruang fizikal yang konkrit.

Harun dan Mutu mempunyai pandangan bertentangan terhadap sayursayuran. Harun dan Mutu berbincang tentang perkara itu .

x x x

Guru memberikan senario cerita 2 orang kaw an yang berbeza. Murid main peranan Harun dan Mutu menggunakan 5 helai tikar untuk pergerakan semasa berlakon. Guru menjadi pemudahcara dan membimbing pemikiran kanak-kanak dengan soalansoalan. Apakah kehendak Harun? (Kehendak D) Apakah kehendak Mutu? (Kehendak D1) Mengapa (Harun/Mutu) berpandangan begitu? (Keperluan B/C) Harun suka makan sayur-sayuran (kehendak D) sebab Harun perlu rasa sihat (keperluan B) Mengapa Mutu tidak suka makan sayur? (Anggapan C- D1)

Cara menggunakan soalan bagi merangsangkan pemikiran adalah teknik yang penting

x x x x x

138

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

MATLAMAT BERSAMA:
Kedua-dua orang kaw an ini mempunyai pemilihan yang bertentangan. Adakah mereka mempunyai matlamat yang sama? Matlam at Bersam a : Apakah yang m ereka akan capai jika Kedua-dua keperluan (B) dan (C) diterim a? PENYELESAIAN WIN-WIN (keperluan tidak boleh diubah, kehendak boleh diubah) Apa cara lain yang jika kita perlu ini ? (Keperluan B dan C) INGATAN: Jika anggapan antara sesuatu keperluan dan kehendak (B-D atau C- D1) tidak betul, kehendaknya (D atau D1) tidak tepat dan boleh diubahsuai. Guru gunakan cara berkomunikasi.Jika .., maka.(if..then,..) dan murid yang berlakon juga gunakan perkataan itu. Contoh Cerita lain : x Cerita Arnab dan Kura-Kura x Gunakan perkataan kurang sopan di bilik darjah x Murid Yang Bising Dalam Kelas x Terjumpa Gula-Gula di Taman Rekreasi

Nilai-nilai murni boleh diajar semasa keputusan dibuat (teachab le moments)

Perkataan sesuai untuk berkomunikasikan pemikiran digunakan setiap kali sehingga kanak-kanak telah biasakan diri dengan bentuk sebutan itu.

D D1

D D1

D D1

D D1 139

CONTOH TEKNIK AWAN

TEMA: Sayur-Sayuran
B KEPERLUAN D

OHP 83
KEHENDAK

Saya makan makanan sihat HIDUP YANG BAHAGIA


A MATLAMAT BERSAMA

Saya suka makan sayursayuran

Saya makan makanan yang sedap


C KEPERLUAN

Saya tak suka makan sayursayuran


KEHENDAK D1
Usaha Guru Bahasa Melay u dan MuridUsaha Guru Bahasa Melay u dan MuridMurid Tahun Satu: Satu: S.K DatoMurid Shah Tahun Bandar Abu Bakar, S.K Dato Shah Bandar Abu Bakar, Labu Hilir, Negeri Sembilan Labu Hilir, Negeri Sembilan September 2000 September 2000

Penyelesaian WIN-WIN (Nilai) Penyelesaian WIN-WIN (Nilai) Bolehkah makan sayur yang sihat dan j uga sedap?

Bolehkah makan sayur yang sihat dan j uga sedap? Makan sayur-sayuran yang dimasak dengan cara yang sedap.(resipi) Makan sayur-sayuran yang dimasak dengan cara yang sedap.(resipi) Makan makanan lain (bukan sayur) yang sihat untuk badan dan sedap rasanya Makan makanan lain (bukan sayur) yang sihat untuk badan dan sedap rasanya (buah-buahan) (buah-buahan)

140

CONTOH PERISTIWA HARIAN : TERJUMPA GULA-GULA DI TAMAN REKREASI

CARA BERKOMUNIKASI dengan THE CLOUD

Anggapan
Anggapan B-D (cadangan murid)

Teknik Awan
THE CLOUD

B
Suka rasa gula-gula

Anggapan B-D

D
M akan gula-gula yang dijumpai

A
KEPUASAN

x Gula-gula yang dijumpai tidak berbahaya x Nak kepuasan x Gula-gula nampaknya okay x Saya boleh makan apa yang saya jumpai x x x Gula-gula itu mungkin ada racun Saya akan jatuh sakit Jika makan gula-gula itu Gula-gula itu mungkin berbahaya

Anggapan C- D 1 (cadangan murid)

Rasa selamat

Jangan 1 makan Anggapan C- D gula-gula yang dijumpai Anggapan C-D1

C
Lihat dari segi A-B-D A B D Sekiranya saya nak..., saya jadi, saya

D1

Penyelesaian WIN-WIN : Bolehkah saya menikmati rasa gulagula dan juga rasa selamat? x x x Beri kepada seorang dewasa Memeriksa gula-gula itu dahulu Beli gula-gula sendiri

Lihat dari segi A-B-D1 A Sekiranya saya nak..., B saya D1 jadi, saya

Baca dari segi A-B-D Sekiranya saya nak kepuasan, saya suka rasa gula-gula, jadi saya makan gula-gula yang dijumpa. Baca dari segi A-B-D1 Sekiranya saya nak kepuasan, saya perlu rasa selamat, jadi, saya tidak makan gula-gula yang dijumpai.

141

PENYELESAIAN MASALAH : Terjumpa Gula-Gula di Taman Rekreasi

OHP 84

Teknik Awan
Gula-Gula

x Gula yang dijumpai tidak berbahaya x Gula yang dijumpai nampaknya okay x Saya boleh makan apa yang saya jumpai

Suka rasa gula-gula Makan Gula-Gula Yang Dijumpai

KEPUASAN

Ali Ahmad
Rasa Selamat Jangan Makan Gula-Gula Yang Dijumpai

PENYELESAIAN
1. Beri kepada seorang dewasa 2. Memeriksa gula-gula itu dahulu 3. Beli gula-gula sendiri
142

x Gula-gula itu mungkin ada racun x Saya akan jatuh sakit jika makan gula-gula Hasil kerja murid prasekolah yang dijumpai x Gula-gula itu mungkin berbahaya

Contoh ContohPemikiran PemikiranMenggunakan MenggunakanTeknik TeknikAwan Awan


Pemikiran Dalam Situasi Bertentangan Tidak Bermain Dengan Mancis/Bermain Dengan Mancis

OHP 85

B A

C
Berkomunikasi Tentang Situasi

D1
Hasil murid dari S.K Subang Jaya, Selangor

KEENAN : (A-B-D) Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu rasa selamat, jadi saya tidak bermain dengan mancis. ALI: (A-C-D1) Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu keseronokan dalam hidup saya , jadi saya bermain dengan mancis. PENYELESAIAN WIN-WIN : Bolehkah Keenan rasa selamat dan Ali dapat keseronokan dalam hidupnya? Ya, gunakan mancis di kawasan ruang legar atau di bawah kawalan seorang dewasa. Ya, cari akti viti lain yang selamat tetapi juga menyeronokkan. Soalan: Apakah ANGGAPAN di antara B-D dan di antara C-D1? 143

SESI BERCERITA DENGAN TEKNIK AWAN

Bercerita adalah satu aktiviti yang amat disukai oleh murid Tahun 1. Sesi bercerita boleh dipertingkatkan melalui aktiviti bercerita, lakonan, main peranan, drama dan sebagainya. Cara-cara ini boleh digunakan sebagai satu pendekatan yang memberi keseronokan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu teknik yang boleh digunakan dalam aktiviti bercerita ialah Teknik Awan TOC di mana watakwatak dalam cerita menunjukkan dua aspek seperti idea, kelakuan atau situasi yang bertentangan. Dengan cara ini cerita menjadi lebih bererti di samping menerapkan nilai-nilai kerohanian dan nilai-nilai murni.

Contoh : CERITA ARNAB DENGAN KURA_KURA Mengajar nilai usaha dan rajin melalui cerita Arnab dan Kura-Kura. Kaitkan dengan situasi kehidupan harian murid Tahun 1

Guru gunakan cerita y ang sesuai dalam kehidupan murid-murid Contoh: Jangan ambil kesempatan untuk menjadi seorang murid y ang malas. Y ang pandai terus berusaha, y ang belum dapat mesti jangan putus asa

Tujuan Membolehkan murid-murid menerapkan nilai murni yang penting pada permulaan pembelajaran di sekolah rendah

2 jenis konflik boleh digunakan : Konflik dalaman dan konflik antara dua orang.

144

OHP 86

Aplikasi Teknik Awan: SESI BERCERITA


Bercerita adalah satu aktiviti yang amat disukai oleh murid Tahun 1. Sesi bercerita dipertingkatkan dengan aktiviti bercerita, lakonan, main peranan, drama dan sebagainya. Cara-cara ini boleh digunakan sebagai pendekatan yang memberi keseronokan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu teknik yang boleh digunakan dalam aktiviti bercerita ialah Teknik Awan TOC di mana watakwatak dalam cerita menunjukkan dua aspek seperti idea, kelakuan atau situasi yang bertentangan. Dengan cara ini pemahaman cerita menjadi lebih bererti di samping menerapkan nilai-nilai kerohanian dan nilai-nilai murni.

145

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

OHP 87

SESI BERCERITA Hubungkait dengan situasi kehidupan sebenar. DENGAN TEKNIK AWAN TOC Bincang tentang usaha, tak berusaha, rajin, DI S.K RAJ A MUDA KUALA LUMPUR malas dan sebagainya 28 SEPTEMBER 2000 Sesi Bercerita bertajuk Cerita Kura-kura Dengan Arnab dijalankan dengan Teknik Awan TOC . Dengan cara ini cerita yang lebih bererti dan membolehkan murid menerapkan nilai-nilai murni yang penting.

Puan Nur Malina Guru Tahun 1

Bentuk Awan (The Cloud) di sini diletak di luar bilik darjah tetapi boleh juga digunakan dalam bilik darjah semasa sesi bercerita.

Pergerakan fizikal (Arnab melompat dan KuraKura merangkak) memberi pemahaman konkrit tentang keadaan yang menunjukkan dua pihak yang bertentangan.

Apa akan jadi jika Arnab yang laju rehat sebentar dan Kura-Kura yang perlahan teruskan usahanya ke destinasi terakhir? Siapa yang akan sampai dulu

Arnab yang laju boleh kalah, KuraKura yang pelahan boleh menang. Kita harus jangan putus asa dan selalu teruskan usaha.

Kita semua ingin dapat kejayaan. Kita semua boleh berjaya. Jangan lupa teruskan usaha rajin belajar dan jangan putus asa. Cuba sehingga berjaya.

Murid-murid boleh berbincang tentang cerita dan memberi pandangan tentang apakah sikap dan kelakuan yang sesuai. Kaitkan dengan keadaan murid sendiri.

146

Teknik Awan
ARNAB DENGAN KURA-KURA

OHP 88
Keperluan B
Anggapan, Saya boleh ikut suka hati saya dan berehat semasa perlumbaan

Kehendak D

Usaha Guru Bahasa Mel ayu dan Murid-Murid Tahun Satu: S.K R aja Muda, Wilay ah Persek utuan September 2000

Buat sesuatu ikut suka hati sendiri

BEREHAT

ARNAB HIDUP YANG BERJAYA KURA-KURA

Matlamat C Bersama
WIN-WIN (Nilai) kita WIN-WIN (Nilai)Bolehkah Bolehkah kita
ikut suka hati sendiri dan juga tak ikut suka hati sendiri dan juga tak putus asa? putus asa?

Tak Putus Asa

TERUS BERUSAHA

Keperluan C

Anggapan Jika tak putus asa, saya terus berusaha

Kehendak
D1
147

Pembelajaran Teknik Awan Di Bilik Darjah

148

OHP 89
2 Teknik Sebab dan Akibat (Negative Branch)
Cara Berkomunikasi

Jika (sebab)..., .(akibat)

Aplikasi x Istilah penting x Bermula dengan idea atau kelakuan yang negatif x Langkah-kesan-akibat x Anggapan x Modifikasi/Perubahan Idea/Kelakuan
x x x

Apa yang perlu diubah? Apakah perubahan? Bagaimana perubahan dilakasanakan?

149

SEBAB DAN AKIBAT NEGATIVE BRANCH


TEKNIK TOC 2
(Memikir Tentang Akibatnya dan KesanKesan Negatif)

SEBAB DAN AKIBAT


Kesan-kesan Negatif Cikgu marah saya

Sebab Dan Akibat (Negative Branch) adalah Teknik TOC yang menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea, kejadian mengakibatkan kesan-kesan yang negatif. Sekiranya seorang kanak-kanak menggunakan Teknik Sebab dan Akibat (Negative Branch) (NB) , ia akan sedar tentang kesan-kesan negatif daripada sesuatu tingkah laku. NB juga memberi cara untuk menyatakan kesankesan itu. Apa akan jadi.jika..? Selalunya hubungan antara tingkah laku kanak-kanak dan akibatnya yang negatif tidak jelas kepada mereka . Untuk menyedarkan kanak-kanak bahawa kelakuannya boleh mengakibatkan kesan yang negatif, Teknik Sebab dan Akibat boleh digunakan untuk mempengaruhi mereka mengubah tingkah laku mereka.

Mula dengan: TINGKAH LAKU


Menerima Akibatnya Yang ada KesanKesan Negatif

Saya tak buat kerja rumah


Saya rasa malu

Kesan dari langkah tadi

Cikgu menghukum saya Cikgu menj adi marah

Langkah Pertengahan

Cikgu anggap saya kurang sopan

Mula dengan: TINGKAH LAKU

150

Saya bercakap dengan cara menj erit

Apa Apa akan akan jadi.jika..? jadi.jika..?


Menerima Akibatnya Yang ada KesanKesan Negatif
Saya rasa malu

OHP 90

Cikgu menghukum saya Kesan dari langkah tadi Cikgu menjadi marah Langkah Pertengahan

Cikgu anggap saya kurang sopan

Mula dengan: TINGKAH LAKU Saya menjerit


151

OHP 91
TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT (NEGATIVE BRANCH)
Akibat yang negatif akan menimpa orang yang terlibat

Apa akan jadi akibat dari tingkah laku itu? Bermula dengan idea atau tingkah laku Apa akan jadi akibat dari tingkah laku itu?

152

OHP 92
Tiada orang nak kawan
MURID MURIDDITANYA DITANYADI DISINI: SINI: Apakah yang anda akan Apakah yang anda akanbuat buat untuk mengelakkan ini? untuk mengelakkan ini?

MESTI MEMBERUS GIGI

Mulut busuk Gigi rosak Gigi berwarna kuning

TEKNIK TEKNIKSEBAB SEBAB DAN DANAKIBAT AKIBAT Digunakan Digunakandengan dengan murid muridTahun Tahun1 1

TEKNIK TEKNIK SEBAB SEBABDAN DAN AKIBAT AKIBAT

Pn. Nor Saarah bt. Junid S.K Haji Mahmud, Chemor, Perak

153

OHP 93
Contoh Teknik Sebab dan Akibat

154

Tidak pandai

OHP 94
Apakah keputusan murid ini selepas memikir tentang kelakuannya menggunakan teknik sebab dan akibat? ?

Tidak berkemahiran

Kawan marah

Guru marah Kerja tidak siap

Suka ganggu kawan

Jangan menganggu kawan

Rujukan :

Modul Latihan Guru Program Transisi (TOC) Modul 3 : Program Penyayang 3.3.2

155

CONTOH CONTOHAPLIKASI APLIKASITEKNIK TEKNIKSEBAB SEBABDAN DANAKIBAT AKIBAT

Akibatnya

Idea
156

Murid menulis karangan yang dibina ceritanya Murid menulis karangan yang dibina ceritanya dengan Teknik Sebab dan Akibat dengan Teknik Sebab dan Akibat

TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT DI BILIK DARJAH


157

3. Teknik Mencita-citakan Matlamat (Ambitious Target)


MATLAMAT
CABARAN LANGKAH PENTING KEUTAMAAN

OHP 95
Cara Berkomunikasi
Matlamat bersama kita ialah Cabaran-cabaran yang dihadapi ialah.. Langkah-langkah yang diutamakan ialah.

APLIKASI ISTILAH PENTING Matlamat Cabaran Langkah Penting Keutamaan Langkah Penting Pelan Tindakan
x x x

Apa yang perlu diubah? Apakah perubahan? Bagaimana perubahan dilakasanakan?

158

TEKNIK MENCITA-CITAKAN KEJAY AAN


(Teknik TOC Amb itious Targets Collab oratively )
Teknik Mencita- Citakan Kejayaan ( Teknik Ambitious Targets (TOC)) adalah usaha mencapai satu objektif yang amat diingini.
CABARAN

MATLAMAT
LANGKAH PENTING KEUTAMAAN

Menggunakan Teknik Mencita- Citakan Kejayaan membolehkan seseorang atau kumpulan bertanggungjaw ab mencapai sesuatu matlamat. Teknik Teknik Mencita-Citakan Kejayaan (AT) juga dapat membina semangat berkumpulan untuk mencapai kejayaan melalui motivasi dan perancangan strategik yang melibatkan persetujuan ahli kumpulan. Mencita-citakan kejayaan diperlukan dalam situasi atau keadaan di mana semua ahli kumpulan bersetuju tentang matlamat yang relevan.

TEKNIK TOC 3

Langkah-Langkah 1. Mengenal pasti matlamat yang diingini 2. Mengenal pasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum matlamat itu boleh dicapai 3. Cadangkan langkah penting dan cara bagaimana cabaran-cabaran ini boleh diatasi 4. Susunkan cara-cara menghadapi cabaran-cabaran mengikut keutamaan. 5. Berikan langkah-langkah sesuai yang boleh diambil untuk menangani cabaran itu

INGATAN: x Setiap cabaran perlu diatasi sebelum pencapaian matlamat yang diingini. x Sekiranya cabaran itu tidak dapat diatasi, kita sukar mencita-citakan kejayaan

TEKNIK MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN


159

Langkah-Langkah
1. Mengenal pasti matlamat yang diingini 2. Mengenal pasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum matlamat boleh dicapai

OHP 96

3. Cadangkan langkah penting dan cara bagaimana cabaran-cabaran ini boleh diatasi 4. Susunkan cara-cara menghadapi cabaran-cabaran mengikut keutamaan. 5. Berikan langkah-langkah sesuai yang boleh diambil untuk menangani cabaran itu
160

MENCITAMENCITA -CITAKAN KEJAYAAN


(Ambitious Targets Collaboratively )

OHP 97

MATLAMAT: CABARAN
(Obstacles)

(Intermediate Objectives / Steps)

LANGKAH-LANGKAH

Keutamaan

161

OHP 98

1 Teknik Mencita-citakan Kejayaan TOC Teknik Mencita-citakan Kejayaan TOC


MATLAMAT CABARAN LANGKAH-LANGKAH

Apakah yang perlu dibuat dulu?

Mencita-citakan Kejayaan oleh Shahuddin (7 tahun) , S.K Sungai Bakau, Pulau Pinang

163

OHP 99
CONTOH TEKNIK MENCITAMENCITA-CITAKAN KEJAYAAN

Contoh Hasil Murid Tahun Satu 164

Hasil Murid Tahun Satu SK Pematang Badak, Kuantan Pahang, September 2000

Teknik Mencita-citakan Kejayaan TOC

OHP 100

Matlamat: Kelas Saya Yang Ceria dan Bersih


S.K Sungai Bakau, Nibong Tebal, P.Pinang

S.K Permatang Badak, Kuantan, Pahang


165

Mengajar Teknik Mencita-citakan Kejayaan


semasa pengajaran Bahasa Melayu Tahun 1 dengan

OHP 101

Matlamat : Mengadakan Sambutan Hari Jadi.


Murid memberi cabaran-cabaran yang dihadapi sebelum mengadakan sambutan hari jadi.

166