Anda di halaman 1dari 46

RESEPI RESTORAN SIBER

2006
Page 1 of 46
CONTENTS

1. ACAP.......................................................................................................................................................................................... 4
I.I Acor 8uoh-8uohon.............................................................................................................................................................. 4
I.Z Acor Ikon TongkoI ............................................................................................................................................................. 4
I.3 Acor Jeruk 8uoh-buohon.................................................................................................................................................. 4
2. ALA CAPTE............................................................................................................................................................................... b
Z.I Lokso Asom PuIou Pinong .................................................................................................................................................. b
Z.Z Lokso Penong....................................................................................................................................................................... b
Z.3 Lonfong ................................................................................................................................................................................ b
Z.4 Chor Ioew Teow................................................................................................................................................................. o
Z.b Iue Tiow Iuoh Touchew................................................................................................................................................... 7
Z.o Mee Iung-fu ....................................................................................................................................................................... 7
Z.7 Mee HoiIom.......................................................................................................................................................................... 8
Z.8 Mee Jowo ............................................................................................................................................................................ 8
Z.9 Mee Ionfonese................................................................................................................................................................... 8
Z.I0 Mee Moggie SpecioI..................................................................................................................................................... 9
Z.II Meehon 8erkuoh Iompucheo (SomIo Momyo)......................................................................................................... 9
Z.IZ Murfobok Moggi ........................................................................................................................................................... 9
Z.I3 Mosi 8eriyoni................................................................................................................................................................. 9
Z.I4 Mosi Dogong .................................................................................................................................................................I0
Z.Ib Mosi kerobu.................................................................................................................................................................. II
Z.Io Poprik.............................................................................................................................................................................IZ
Z.I7 Losogne .........................................................................................................................................................................IZ
Z.I8 Fresh Spinoch Losogno ..............................................................................................................................................I3
Z.I9 Mocoroni Sup ...............................................................................................................................................................I3
Z.Z0 Mokoroni berkuoh.......................................................................................................................................................I4
Z.ZI Mokoroni 0oreng.........................................................................................................................................................I4
Z.ZZ Spogheffi Soyuron......................................................................................................................................................I4
Z.Z3 Spogeffi 8oIognese.....................................................................................................................................................Ib
Z.Z4 Sofo Ayom....................................................................................................................................................................Io
Z.Zb Sofo Peruf Lembu Moduro........................................................................................................................................I8
Z.Zo Sofo Ayom Pingkos.....................................................................................................................................................I8
Z.Z7 Sofo & PeIengkop ........................................................................................................................................................I8
Z.Z8 Iuoh Sofo (oyom/doging) ..........................................................................................................................................I9
3. AYAM........................................................................................................................................................................................I9
3.I Chicken chop......................................................................................................................................................................I9
3.Z 0riIIed Spice Chicken / Fried Spice Chicken............................................................................................................. Z0
3.3 88Q Pibs ofou Chicken Wings ...................................................................................................................................... Z0
3.4 Ayom Lemon Modu............................................................................................................................................................ZI
3.b Lemon Chicken...................................................................................................................................................................ZI
3.o Opor Ayom .........................................................................................................................................................................ZI
3.7 Pi;o Ayom...........................................................................................................................................................................ZI
3.8 Sofoy Ayom....................................................................................................................................................................... ZZ
3.9 Ayom 0oreng Momok SfyIe............................................................................................................................................ ZZ
3.I0 Ayom 0oreng Spicy & Pongup.................................................................................................................................. Z3
3.II Ayom IoIio................................................................................................................................................................... Z3
3.IZ Ayom Lodo Hifom....................................................................................................................................................... Z3
3.I3 Ayom Mosok Hifom.................................................................................................................................................... Z3
3.I4 Ayom Lemok Tempoyok............................................................................................................................................. Z4
3.Ib Ayom Pedos 8ergojus 8ersomo CiIi Iering ........................................................................................................... Z4
3.Io Pendong AIo Mok (Tok fumis).................................................................................................................................. Z4
3.I7 Pendong Ayom 8erkokok Di Pogi Poyo................................................................................................................... Zb
3.I8 Poosf Turkey .............................................................................................................................................................. Zb
4. 8U8UP LAM8UI.................................................................................................................................................................... Zb
5. DA0IM0.................................................................................................................................................................................. Zo
b.I 8eef sfeok - moIoy sfyIe. ............................................................................................................................................... Zo
b.Z Penchuk Doging................................................................................................................................................................. Zo
b.3 Pendong Dendeng............................................................................................................................................................. Zo
b.4 Serunding Doging/Ayom/Ikon ...................................................................................................................................... Zo
b.b Pendong Doging ................................................................................................................................................................ Z7
b.o Doging Singong ................................................................................................................................................................. Z7
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 2 of 46
b.7 Pendong Tok...................................................................................................................................................................... Z7
b.8 DoIco................................................................................................................................................................................... Z8
b.9 Pojok Poru ......................................................................................................................................................................... Z8
b.I0 Poru Pebus Cicoh Air Asom...................................................................................................................................... Z8
b.II Poru 0oreng SomboI CiIi............................................................................................................................................ Z9
b.IZ Sup Peruf..................................................................................................................................................................... Z9
b.I3 Ierobu Peruf............................................................................................................................................................... Z9
6. IIAM........................................................................................................................................................................................ 30
o.I Ieropu Mosom Monis....................................................................................................................................................... 30
o.Z Ikon Iukus London........................................................................................................................................................... 30
o.3 SomboI Tokok Ikon Mosin.............................................................................................................................................. 30
o.4 0uIoi Ikon Mosin Dengon Pucuk Ubi ............................................................................................................................. 30
o.b Ierobu Ikon Mosin Dengon Dodo Ayom........................................................................................................................3I
o.o Ikon Mosin Lodo Hifom....................................................................................................................................................3I
o.7 Ikon Mosin Pebus .............................................................................................................................................................3I
o.8 Pois Ikon Temenung Mosin..............................................................................................................................................3I
o.9 Ikon Mosin SimpIe ............................................................................................................................................................3I
o.I0 Ikon Meroh Iukus...................................................................................................................................................... 3Z
o.II Ikon Ponggong............................................................................................................................................................. 3Z
o.IZ Ikon Pori Mosok Lemok CiIi Api............................................................................................................................... 3Z
o.I3 Ikon Tenggiri CiIi Api ................................................................................................................................................ 33
o.I4 0oreng Ikon Pekosom................................................................................................................................................ 33
o.Ib Ikon Siokop Iukus...................................................................................................................................................... 33
o.Io Ikon TongkoI Mosok Singgong................................................................................................................................. 33
o.I7 Ikon TongkoI Mosok SomboI .................................................................................................................................... 33
o.I8 Ikon TongkoI Mosok Singgong (Terenggonu SfyIe) ............................................................................................ 34
o.I9 Ikon TongkoI Mosok Toucu ...................................................................................................................................... 34
o.Z0 Pendong Ikon TongkoI............................................................................................................................................... 34
o.ZI Sup Ikon Meroh ......................................................................................................................................................... 34
o.ZZ Udong Mosok Meroh.................................................................................................................................................. 34
o.Z3 Sofong 0oreng 8erkori ............................................................................................................................................. 3b
o.Z4 Pendong Pedos Ierong - AidiI Fifri ........................................................................................................................ 3b
o.Zb LoIo SfyIe Chino.......................................................................................................................................................... 3b
o.Zo LoIo 0oreng Sos Tirom.............................................................................................................................................. 3b
o.Z7 LoIo 0oreng Touchu ................................................................................................................................................... 3b
o.Z8 LoIo 0oreng 8ioso....................................................................................................................................................... 3o
o.Z9 LoIo Sweef Sour......................................................................................................................................................... 3o
o.30 LoIo 8erciIi................................................................................................................................................................... 3o
7. SAM8AL.................................................................................................................................................................................. 3o
7.I SomboI Tok-Tok............................................................................................................................................................... 3o
7.Z SomboI Tok-Tok Lodo Hifom......................................................................................................................................... 37
7.3 SomboI Ierisik Ikon TongkoI......................................................................................................................................... 37
7.4 SomboI 0oreng ................................................................................................................................................................. 37
7.b SomboI 0oreng Jowo....................................................................................................................................................... 38
7.o SomboI 0oreng (Moduro)................................................................................................................................................ 38
7.7 SomboI Ikon 8iIis ............................................................................................................................................................. 39
7.8 SomboI Ikon 8iIis Minongkobou..................................................................................................................................... 39
7.9 SomboI Ikon & Monggo ................................................................................................................................................... 39
7.I0 SomboI Myor Ikon Mosin.......................................................................................................................................... 40
7.II SomboI Tohun ............................................................................................................................................................. 40
7.IZ Touhu SomboI 8erkocong ......................................................................................................................................... 40
7.I3 SomboI Touhu Udong..................................................................................................................................................4I
7.I4 SomboI Tempe .............................................................................................................................................................4I
7.Ib SomboI Tumis Perio ....................................................................................................................................................4I
8. SAYUP......................................................................................................................................................................................4I
8.I Perio Iofok Pongup...........................................................................................................................................................4I
8.Z Mosok Pongek don Perio (Mosokon Minong Sumofero)..............................................................................................4I
8.3 Tumis Perio ....................................................................................................................................................................... 4Z
8.4 Ierobu Perio ..................................................................................................................................................................... 4Z
8.b Perio Mosok 0oreng......................................................................................................................................................... 4Z
8.o Perio 0oreng 8erIodo ...................................................................................................................................................... 4Z
8.7 Mosok Lemok Perio Don Udong...................................................................................................................................... 43
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 3 of 46
8.8 8rokoIi Sos Tomofo ......................................................................................................................................................... 43
8.9 0uIoi Lemok Pisong Mudo................................................................................................................................................ 43
8.I0 IoiIon Ikon Mosin....................................................................................................................................................... 44
8.II Pojeri Terung/Menos................................................................................................................................................. 44
9. TELOP PIMDAM0.................................................................................................................................................................. 44
10. IEMTAM0 PUTAP................................................................................................................................................................. 4b
11. THOUSAMD ISLAMD.......................................................................................................................................................... 4b
12. PASAM.................................................................................................................................................................................... 4b
13. PETUA...................................................................................................................................................................................... 4b
I3.I Ufk Doging Cepof Empuk.......................................................................................................................................... 4b
I3.Z Pefuo Iurongkon Pohif Perio.................................................................................................................................... 4b
14. MASI AM8AM0..................................................................................................................................................................... 4o


RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 4 of 46
1, ACAR
1,1 ACAR UAH-UAHAN
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohonyo
4 biji Iimou nipis/kosfuri jeruk
I0 biji beIimbing buIuh jeruk
Z0 biji cermoi jeruk
b biji monggo mudo jeruk
I cowon kismis
b biji buoh poIo jeruk
I mongkuk keciI hoIio jeruk
I0 biji prune
Zb0gm buoh osom boi - worno meroh
b biji buoh bidoro jeruk
Z0 biji bowong meroh, bior sebiji-sebiji
b biji bowong pufih, bior sebiji-sebiji
sedikif bijon goreng
I/Z bofoI keciI cuko pufih
Z I/Z cowon guIo
I I/Z cowon ciIi kering yong feIoh siop dikisor
Z sudu serbuk kefumbor
I sudu serbuk jinfon monis
I sudu serbuk jinfon pufih
sedikif bijon goreng

b biji bowong meroh dihiris
3 biji bowong pufih, dihiris
I cowon minyok unfuk menumis

Coro Menyediokonnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon bowong hiris hinggo wongi.
kemudion mosukkon ciIi kisor. 8iIo ciIi goring, mosukkon
serbuk kefumbor, jinfon monis don jinfon pufih.
Z. 8iIo feIoh wongi, mosukkon guIo don cuko. biIo guIo feIoh
Ioruf don pekof, mosukkon buoh-buohon serfo bowong.
MosokIoh hinggo pekof don ogok kering.
3. Akhir sekoIi, mosukkon bijon goreng. 8oIehIoh diongkof
don dihidongkon.

ps : Acor fohon disimpon seIomo duo minggu.

SeIomof mencubo.


1,Z ACAR IkAN TONSkOL
From: "noor" noorcsom.com.my

8ohon-bohonnye :
Ikon fongkoI - bosuh don kemudion di goreng mocom bioso
I biji Timun - di kerof-kerof onggoron 3 ofou 4 kefuI.
Iemudion beIoh duo, buongkon isi nye beIoh kecik kecik (ikuf
ponjong fimun fuh) doIom I jori. Iemudion di bosuh don di gouI
dengon sedikif kunyif buof sekefiko.

8ohon A
I ofou Z inci HoIio - dimoyong
3 ofou 4 biji 8owong keciI - jugo di moyong
3 biji 8owong pufih - di moyong
I0 - Ib biji CiIi Api (boIeh fomboh kon koIou suko pedos)
Z ofou 3 biji 8owong besor (beIoh empof)
Z sm CiIi kering + bowong besor yong dibIendkon
Cuko
Sedikif oir / gorom

Coro-coro nye :
I. Tumis kon bohon yong feIoh dimoyong. 8iIo ogok
kekunigon mosukkon puIo kisoron bowong don ciIi kering.
Z. Tumiskon Iogi sompoi pecoh minyok, mosukkon puIo cuko,
oir don gorom mengikuf roso don sedikif oir.
3. Lepos fu mosukkon ikon fongkoI don kocou Iogi. Di sini
rosoIoh mosom/mosin nye kuoh kife fuh.
4. 8iIo doh memuoskon, okhir sekoIi mosuk kon fimun sekoIi
dengon ciIi opi ond bowong besor yong feIoh dibeIoh 4
fodi.
b. Jongon mosok ferIoIu Iomo kerono nonfi fimun don bowong
fodi okon Iembik. Cukup sekodor sekefiko soje. Don boIeh
di hidong kon .

Mokon dengon nosi ponos don feIur osin.
SeIomof mencubo.


1,3 ACAR JERUk UAH-UAHAN
From: ro;ifohe ro;ifohefm.nef.my

8ohon:
4 biji jeruk Iimou kosfuri
b biji monggo jeruk kering
I0 uIos bowong meroh
4 uIos bowong pufih
Z0 biji buoh prune kering
4 biji ciIi meroh } dibuong biji don
4 biji ciIi hijou } dipofong memonjong
I sudu keciI compuron jinfon pufih + jinfon monis
I comco kefumbor
I/Z comco Iodo hifom
Z sudu besor cuko
Z inci hoIio dimoyom memonjong
I sudu mokon guIo
gorom don serbuk peroso secukupnyo

^ buohZ osom yg Ioin boIeh dimosukkon mengikuf ciforoso
mosingZ.

Coro:
I. Compurkon jinfon, kefumbor don Iodo hifom don difumbuk
hinggo hoIus.
Z. Ponoskon minyok dIm kuoIi. mosukkon bhn yg difumbuk
fodi. 0oreng hinggo goring don pecoh minyok. mosukkon
cuko.
3. SefeIoh ifu mosukkon jeruk kering yg feIoh disofukon.
Iemudion mosukkon segeIos oir sejuk.
4. Iemudion mosukkon bowong pufih don bowong meroh yong
beruIos serfo hoIio yg feIoh dimoyom. Mosukkon puIo
gorom don serbuk peroso don guIo. kocou don biorkon
kering.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 5 of 46
^ Acor ini boIeh disimpon hinggo Z-3 buIon...

SeIomof mencubo


Z, ALA CARTE
Z,1 LAkSA ASAM PULAU PINANS
From: noroini noroinionforoI.po.my

I bungkus Iokso - direbus hinggo Iembuf, kemudion dibosuh
dengon oir sejuk don foskon

Hiosonnyo
Timun, soIod, bowong besor, doun ceyIom don pucuk gojus
dihiris hoIus
CiIi podi ofou ciIi meroh, dihiris hoIus
Sedikif doun pudino, pefik dounnyo seheIoi-seheIoi
Limou nipis, feIur rebus don sedikif pefis yong dicompur
sedikif oir ponos

Iuohnyo:-
I kg ikon kembung ofou fombon- Iebih sedop jiko guno ikon
porong, direbus dengon IIifer oir bersomo dengon b keping
osom keping don gorom, osingkon fuIong don isinyo kemudion
dikisor. Air fuIongnyo hendokIoh difopiskon.

I ikof doun kesum, ombiI dounnyo sohojo
I kunfum bungo konfon, beIoh duo
Sedikif oir osom jowo
0orom don serbuk peroso secukupnyo

8ohon-bohon perencoh (dikisor Iumof)
I0 biji bowong meroh
b biji bowong pufih
I0 - Ib biji ciIi kering
I bofong seroi
sedikif kunyif don hoIio
I keping beIocon - dibokor

Coro Memosok
I. Didihkon oir rebuson don oir fuIong ikon fodi bersomo
bohon perencoh, oir osom jowo/osom keping, bungo
konfon, doun kesum, gorom don serbuk peroso.
Z. 8iIo rempohonnyo feIoh mosok, mosukkon isi ikon don
renehkon ofos opi keciI seIomo I jom.
3. Iemudion boIehIoh dihidongkon bersomo-somo Iokso don
uIomonnyo.


Z,Z LAkSA PENANS
From: "Ismori;o" ismori;osonmo.po.my

I bungkus Iokso (bosoh/kering) - diceIur dohuIu
I kofi ikon curuf/sordin (ikon femenung pun boIeh fopi fok
beropo sedop)
Ib-Z0 biji coboi kering - dikisor
Z biji bowong besor- dikisor
I bofong seroi - dikisor
Sedikif beIocon - dikisor
SediIif osom keping/osom jowo
I biji fimun
I pokok doun soIod
Sedikif doun pudino & doun cenohong
I biji bungo konfon
I biji ciIi hijou & ciIi meroh
I biji bowong besor
0orom

Coro-coronyo :-
I. Ikon dibersihkon ferIebih dohuIu don direbus.
Z. IeIuorkon ikon don osingkon isi ikon dengon fuIong.
3. Air rebuson ikon fodi difopis ke doIom periuk yong Ioin don
boIehIoh nyoIokon opi.
4. Mosukkon bohon yong feIoh dikisor fodi.
b. Mosukkon puIo sedikif bungo konfon (dengon bofongnyo
sekoIi) serfo doun cenohong. Peroh oir osom ofou
mosukkon osom keping.
o. TuIong ikon dikisor hoIus don difopis ke doIom periuk fodi.
7. Akhir sekoIi mosukkon isi ikon ( boIeh jugo dikisor ) serfo
gorom.
8. Lokso yong feIoh siop diceIur boIehIoh dimosukkon fimun,
doun soIod, bowong besor, ciIi, doun pudino serfo bungo
konfon yong feIoh dihiris hoIus.

OPTION
From: Moor Hoyofi AbduI Monof MOOPHAYATIuhkI.edu.my

Mok fomboh sikif, mosukkon Iengkuos don kisor besomo-somo
dengon bohon Ioin. 8ukon opo unfuk wongikon. Topi koIou komi
kof kedoh, kuoh Iokso fok mosuk seroi. Topi koIou mosuk pun
fok der mosoIoh.

Mengenoi osom, gunokon duo-duo jenis osom .Mi pefuo yong
soyo dopof dori penjuoI Iokso sendiri . Asom keping ioIoh unfuk
memosomkon don osom jowo unfuk menombohkon mosom don
jugo odo jugo roso monis . So kuoh Iokso fu fokIoh mosom
songof


Z,3 LONTONS
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohonnyo
Mosi impif secukupnyo
^^ nosi impif unfuk Ionfong sebenornyo direbus doIom doun
pisong.
Soyur Iodeh
SomboI kocong
Serunding keIopo

Coro Menyediokonnyo
I. Pofong nosi impif keciI-keciI don mosukkon doIom mongkuk.
Z. Compurkon sedikif somboI kocong, serunding keIopo don
soyur Iodeh.
3. Hidongkon Ionfong bersomo somboI fumis ikon biIis ofou
somboI feIur rebus, oyom mosok meroh dsb.
4. Hidongkon ponos-ponos.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 6 of 46
Suyur Iodeh
300gm udong hidup, buong kuIifnyo
Z bijiIodo meroh,
I biji bowong besor, dimoyong
Z uIos bowong pufih,
b uIos bowong meroh,
I inci kunyif hidup don
segenggom udong kering difumbuk
Z bofong seroi, dififik
minyok unfuk menumis don gorom secukup roso
sedikif fucuk don suhun, direndom

soyur-soyuronnyo - dipofong keciI mengikuf suko
I bofong korof
I ikof kocong ponjong
biji kobis
I biji sengkuong
3 keping fempe, digoreng
3 keping fouhu digoreng
Z biji kenfong, digoreng

Coro Membuofnyo
I. Ponoskon sedikif minyok, fumiskon bohon-bohon yong
difumbuk don seroi hinggo wongi.
Z. Mosukkon udong don kocou hinggo udong mosok.
3. Iemudion mosukkon sonfon, gorom don serbuk peroso
diikufi soyur-soyuron, suhun don fucuk serfo Iodo hidup
don bowong besor. Iocou seIoIu supoyo fidok pecoh
minyok.

SumbuI kucung
PM I.00 kocong fonoh, digoreng don difumbuk jongon ferIoIu
Iumof
sedikif minyok unfuk menumis
sedikif rempoh fumis (buoh peIogo, kuIif koyu monis don bungo
Iowong)
sedikif kefumbor don jinfon, disongoi don difumbuk hoIus
gorom don sedikif guIo meroh
sonfon pekof biji keIopo

8ohon difumbuk hoIus
I0 biji Iodo kering ofou ikuf pedos yong diingini
b biji bowong meroh
Z biji bowong pufih
sedikif beIocon
Z bofong seroi
sedikif Iengkuos don hoIio
Z biji buoh keros

Coro Memosoknyo
I. Ponoskon minyok don fumiskon rempoh fumis. 8iIo wongi,
mosukkon bohon yong difumbuk don kocou hinggo goring.
8iIo feIoh goring, mosukkon gorom don guIo serfo
kefumbor jinfon fodi.
Z. Iemudion mosukkon sonfon don okhir sekoIi mosukkon
kocong fonoh goreng fodi. Iocou hinggo pekof don pecoh
minyok.
3. Sesuoikon roso don boIehIoh dihidongkon.

uhun untuk Serunding keIupu
biji keIopo poruf
gorom, guIo don serbuk peroso
sedikif oir osom jowo
minyok unfuk menumis

8ohon fumbuk
I bofong seroi
b - o biji Iodo kering - Iebihkon jiko suko pedos
b biji bowong meroh
Z biji bowong pufih
sedikif kunyif, Iengkuos don hoIio
sedikif kefumbor, jinfon pufih don jinfon monis
segenggom udong kering ofou ikon biIis
sedikif beIocon

Coro menyediokonnyo
I. Ponoskon minyok don fumiskon bohon fumbuk hinggo
goring don wongi.
Z. Mosukkon oir osom jowo, gorom don guIo secukup roso.
3. Akhir sekoIi mosukkon keIopo. kemudion ferus dikocou
ofos opi keciI sehinggo ogok kering.
4. Sesuoikon roso don ongkof.

OPTIOM
From: "shikien" shikiensopuro.com.my

Mok fohu coro buof kuoh Ionfong, insyooIoh soyo boIeh bogi
coro yong bioso soyo buof. SimpIe oje jonji udong kering
bonyok don compurkon jugo udong bosoh don sofong rendom.

Soyur yong dipokoi jongon meropek foruk mocom-mocom. Yong
penfing
fempe di goreng sefokof eIokkon dio honcur doIom kuoh
(3/4 mosok),
peruf fohu don suun direndom,
corrof pofong doIom I I/Z",
kobis, kocong ponjong,
Iodo meroh beIoh duo (up fo you bonyok mono),
fohu digoreng don pofong empof,
don Iosf compur cendowon yong kerinfing worno hifom,
some peopIe coII if cendowon feIingo kero (rendom duIu).

Coro
I. 8owong meroh fengok bonyok mono you mosok, bIend
sekoIi dengon udong kering.
Z. Mosukkon doIom periuk yong odo bohon-bohon diofos. Tok
poyoh fumis.
3. Mosukkon sonfon coir don Iosf sonfon pekof. Jogo sonfon
jongon pecoh Iemok.
4. Jongon Iupo mosukkon seroi yong dififik don serbuk kunyif
so confikIoh ruponyo nonfi. InsoyoIIoh jodiIoh kuoh Iodeh
fu nonfi. IoIou fok jodi inform I yo. SeIomof mencubo.


Z,4 CHAR kOEW TEOW
From: Muhdhoffo.SuIeimonop.sony.com

Unfuk mosok seorong
I Senduk keciI Minyok Mosok
8iji 8owong pufih (pofong hoIusZ)
I 8iji TeIur
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 7 of 46
4 Ekor Udong (koIu nok Iebih Ionfok korongIoh...)
I Sudu ciIi (boh giIing)
I 0engom Ioew Teow (koIou boIeh beIi yong poIing hoIus)
I 0engom fougeh
I Senduk Iicop Chor Ieow Teow
Sedikif kucoi

Coro-Coro Memosok
I) Ponoskon minyok.
Z) Mosukkon udong + bowong + koew feow + ciIi pos fu kocou
seIomo I0 second.
3) Mosukkon fougeh + kucoi, kocou sikif don ferus fufup opi.
4) Pecohkon feIur don mosukkon kicop, kocou don ferus
ongkof (keno cepof koIou fok fok de kuoh nonfi... feIur
bogi I/3 mosok oje boru odo kuoh)
Jongkomoso mosok: 40 second (fengok besor mono korong
posong opi).
Hidongkon dengon segero... biIo doh sejuk keow feow nie nonfi
nompok beku (feIur beku)


Z, kUE TIAW kUAH TAUCHEW
From: noroini noroinionforoI.po.my

bohon-bohon
Iuefiow - dibosuh dgn oir sejuk don foskon
8owong pufih, dikefuk
Minyok unfuk menumis
Sedikif foucu, dibosuh don foskon
Air rebuson oyom secukupnyo + sedikif fepung jogung
0orom, serbuk peroso don sedikif guIo
Udong besor, dibuong kuIif don dibeIoh beIokong
Soyur koiIon, dipofong nipisZ bofongnyo don dounyo seheIoi-
seheIoi
CiIi meroh, dipofong serong memonjong

Hioson
8owong goreng, doun bowong don Iimou nipis

Coro Menyediokonnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon bowong pufih don foucu.
Z. Iemudion mosukkon udong don bofong koiIon. Mosukkon
jugo gorom, guIo don serbuk peroso.
3. 8iIo koiIon feIoh Iembuf, mosukkon oir rebuson don jugo
doun koiIon.
4. 8iIo kuoh mendidih don pekof, mosukkon kuefiow don ciIi
meroh. 8oIik-boIikkon sebenfor don ongkof.
b. Toburkon bohon hioson don sedio unfuk dihidongkon.


Z, MEE kUNS-FU
From: Hosson, HorIino hhossonbechfeI.com

I bungkus yee mee (mee kering yong senong didopof di
Posoroyo)

Unfuk kuohnyo:
Z -3 pofong Ayom (dipofong keciI) ikuf suko ondo
b/o ekor Udong - soi; ikuf suko
Sofong
Iobis - pofong keciI
Sowi
8oby corn
Corrof
Z kefuI Iiub pofi oyom moggi
I pkf Serbuk bihun sup odobi -
Z biji TeIor pufih
Z-3 sudu feh Sos firom

Hioson :
CiIi podi/ ciIi meroh
Doun sup doun bowong
8owong goreng

I. MuIo-muIo didih kon oir unfuk membuof kuohnyo.
Mosukkon oyom, don udong. 8iorkon sekefiko.
Z. Iemudion mosokkon sofong (sofong Iosf bco; dio cepof
mosok), Mosukkon Z kiub pofi oyom moggi don serbuk
bihun sup odobi. Iocou.
3. Mosukkon 3-4 sudu sos firom. Iocou.
4. ApobiIo doh sebofi, mosukkon soyur-soyuron spf. corrof,
bobycorn, kobis, don Iosf sekoIi sowi.
b. Jongon jerong ferIoIu Iomo, soyur-soyur ini cepof mosok.
o. Agok-ogok b-7mins. mosukkon Z biji feIor pufih. Coronyo:
Asingkon feIor pufih don kuning. Tok perIu kocou.
Mosukkon feros didoIom kuoh yong fengoh mendidih
fodi. 8iorkon Z mins. Don kocou perIohon-perIohon.
ApobiIo feIor mosok, kuoh ondo okon nompok confik
dengon pecohon-pecohon feIor yong feIoh dikocou
perIohon fodi.
7. LosIfy, mosuk kon fepung jogung. Coronyo :
AmbiI Z sudu fepung jogung, compurkon dengon
cowon oir. Iocou sebofi.
ApobiIo ondo ingin mencurohkon kedoIom periuk kuoh
yong didih fodi, posfikon ondo menggunokon fopis
supoyo kuoh fidok berkefuI-kefuI. Jiko kuoh fidok
pekof, fomboh Iogi dengon coro yong somo sehinggo
kuoh ogok pekof. Lebih pekof Iebih sedop.
8. Iemudion fufup opi don hidongkon.

Coro hidong:
I. Mosukkon sekefuI yee mee doIom pinggon kuoh ofou
mongkuk cino. Toburkon ciIi podi ofou ciIi meroh, doun sup don
bowong goreng ofosnyo.
Z. Iemudion curohkon kuoh yong ponos. 0ouIkon dengon mee.
3. Siop unfuk dimokon. Sedop dimokon wokfu ponos-ponos.
4. CuboIoh sendiri, beIum cubo beIum fohu......doh mokon nok
mosok Iogi.

IemusykiIon
From: Sifi [SMTP:bsificsom.com.my]

8oIeh fonyo sikif7 8ogoimono puIok penyedioon yee mee
fersebuf7 Adokoh perIu direndom ofou mocomono77

Jowopon
From: "Hosson, HorIino" hhossonbechfeI.com

I) Unfuk menghidong, mosukkon sekefuI yee mee doIom
mongkuk cino ofou pinggon kuoh. Jongon honcurkon ofou
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 8 of 46
pecoh-pecohkon nyo. Tok perIu direndom. Io perIu keros
don rongup.
Z) Iemudion foburkon sedikif ciIi opi/ciIi meroh don doun
sup.
3) Iemudion mosukkon kuoh yong ponos didih fou. Tok cukup
didih fok besf.
4) Lepos fu boIeh Ioh dimokon. Posfi sedop.


Z,7 MEE HAILAM
From: noroini noroinionforoI.po.my

PETUA
I. Memosok mee hoiIom ofou mosokon mee berkuoh yong
sedop hendokIoh menggunokon oir rebuson, jongon
menggunokon oir poip - fok kick..
Z. Mee yong hendok digunokon hendokIoh dibosuh ferIebih
dohuIu unfuk membuong Iebihon minyok don sodo yong
digunokon. Dengon coro ini jugo mee okon fefop Iembuf.

Coro-coro menyediokon oir rebuson
Ikg rongko oyom I Iifer oir,
I Iobu bowong pufih
I inci hoIio yong feIoh dikefuk.

I. MosokIoh hinggo mendidih don renehkon hinggo oirnyo
beruboh menjodi keruh don finggoI seporuh sohojo.
Z. Iemudion difopis don dicompurkon sedikif Iodo suIoh don
sedikif fepung jogung. Penehkon hinggo pekof.
3. Sedio digunokon unfuk memosok mee/mihun/ kuefiow

8ohon-bohon MEE HAILAM
Mee kuning
8owong pufih dikefuk
sedikif Iodo kisor, jiko suko pedos
minyok unfuk menumis
gorom don serbuk peroso
oir rebuson oyom + kicop pekof don sos firom
sedikif udong/sofong/fishboII/oyom
Soyur sowi/koiIon/bobycorn/korof/bungo kobis
ciIi meroh, dipofong-pofong
sedikif doun sodri don pofongon Iimou nipis.

Coro Menyediokonnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon bowong pufih don Iodo kisor.
Compurkon udong/sofong/fishboII don isi oyom.
Z. Iemudion mosukkon oir rebuson, kicop pekof, sos firom,
gorom don serbuk peroso.
3. 8iIo feIoh mendidih, mosukkon soyur-soyuron don okhir
sekoIi mee. Iocou-kocoukon sebenfor kemudion boIehIoh
diongkof.
Iefiko menghidong, foburkon sedikif pofongon ciIi meroh, doun
sodri don jugo pofongon Iimou nipis. 8oIeh jugo dihidongkon
bersomo ciIi hijou jeruk.


Z, MEE JAWA
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohonyo
b00 gm mee kuning diceIur
sedikif fougeh, diceIur
Z biji ciIi meroh, dihiris
sedikif doun sup don doun bowong
Z biji feIur rebus, dibeIoh 4
4 biji Iimou kosfuri, dibeIoh Z

Coro Menyediokonnyo
I. Sendukkon mee ke doIom mongkuk.
Z. Toburkon bohon hiosonnyo don fuongkon kuoh.
3. Hidongkon.

Iuohnyo
4 biji bowong pufih, dikefuk
I senduk oir osom jowo
Minyok unfuk menumis
I keping dodo oyom, dihiris hoIus
Ib0 gm udong bosoh, buong kuIifnyo
sedikif Iodo suIoh
gorom, guIo don serbuk peroso
4 heIoi kobis
Z bofong soyur sowi
bofong korof
sedikif bungo kobis
4 -b mongkuk oir rebuson oyom + Z sudu besor fepung jogung

Coro Menyediokonnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon bowong pufih.
Z. kemudion mosukkon gorom don guIo serfo serbuk peroso
secukup roso, diikufi dengon isi oyom don udong don jugo
sedikif Iodo suIoh.
3. Mosukkon oir osom jowo. Iemudion mosukkon soyur-
soyuron don okhir sekoIi oir rebuson oyom yong feIoh
dicompur dengon fepung jogung.
4. 8iIo soyur feIoh empuk don kuohnyo pekof sedikif,
boIehIoh diongkof. Hidongkon ponos-ponos.


Z,9 MEE kANTONESE
From: "Yusoff, Possidoh" rcyusoffbechfeI.com

8ohon-bohon nyo
kg mee kuning - digoreng dengon sedikif minyok
4 uIos bowong pufih
Z ekor sofong bersoi; sedong
3 ekor udong
b0 gm Iobok meroh
b0 gm jogung mudo
3b0 mI oir
Z biji feIor - dikocou
Zb gm pucuk koiIon
Z-3 fifik minyok bijon
sudu keciI pofi oyom moggi
Lodo suIoh don gorom secukup roso

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 9 of 46
Coro membuofnyo
I. Tumiskon bowong pufih.
Z. Mosukkon sofong don udong. Iocou rofo.
3. Tombohkon oir, mosukkon jogung mudo don Iobok meroh.
4. Mosukkon pofi oyom& mosukkon sekoIi feIur don kocou
rofo.
b. Akhir sekoIi mosukkon pucuk koiIon don minyok bijon serfo
Iodo suIoh don gorom secukup roso.
o. Iefiko menghidong, fuongkon kuoh ke ofos mee don
hioskon dengon bowong goreng.


Z,10 MEE MASSIE SPECIAL
From: ;omberi ;omberisumigw.su.cosio.co.jp

8ohonZ :
I bungkus mee moggie curry
300gm doging oyom/Iembu
300gm sofong/udong
b0gm fougeh
Z uIos bowong pufih
Z biji bowong meroh
Z biji ciIi besor
Z sudu besor kicop monis
3 sudu besor sos ciIi
minyok/menfego
oir

Coro Memosok:
I. muIoZ keIuorkon perencoh curry, pofongon doging, sofong,
bowong pufih, bowong meroh don ciIi ikuf cifo roso
mosingZ.
Z. nyoIokon opi, Iefokkon periuk ofos dopur. mosukkon
sedikif minyok/menfego, bior sompoi minyok jodi ponos.
3. mosukkon bowong pufih don bowong meroh(fomes) don ciIi,
bior sompoi bowong keIihofon ogok kekuningon. mosukkon
doging don sofong,
4. mosukkon serbuk curry, gouIkon.
b. mosukkon kicop don sos ciIi, gouIkon sekoIi Iogi bior sebofi.
o. mosukkon oir I geIos besor.
7. mosukkon mee moggie.
8. bior Iebih kurong I minif kemudion mosukkon
fougeh/seborong jenis soyur yong ondo suko.
9. bior sompoi mendidih.(koIou nok bogi sedop Iogi fomboh I
biji feIur)
I0. mosukkon mee doIom pinggon, siIo mokon.


Z,11 MEEHON ERkUAH kAMPUCHEA {SAMLA NAMYA}
From: okodirIsfsi.com

8ohon-bohon,
3 bofong seroi
I0 uIos bowong meroh
b uIos bowong pufih - dikisor Iumof
Ib bofong ciIi kering
Z cm beIocon
Minyok sowif (Vesowif) secukupnyo
Z pekef keciI serbuk kori (udong, kefom don ikon)
Sonfon pekof dori Z biji keIopo (semongkuk besor)
cowon sos ikon ofou Iebih sedikif
I cowon kocong fonoh digoreng don difumbuk kosor-kosor
b00 gm isi ikon meroh dipofong nipis-nipis
Isi kefom drp 4 ekor kefom yong direbus dohuIu
Air Iimou (3 biji Iimou)

8ohon-bohon unfuk disojikon bersomo,
300 gm Meehoon diceIurkon
Z bofong fimun dibuong fengohnyo don dihiris nipis-nipis
Z00 gm kocong ponjong menfoh dihiris nipis-nipis
Z00 gm fougeh dibuong hujungnyo don disojikon menfoh
3 ikof doun kesum dicincong hoIus
30 biji feIur puyuh rebus don dikupos
o keping fish coke digoreng don dihiris nipis-nipis

Coro-coronyo:-
I. Ponoskon minyok didoIom periuk. 0ouIkon rempoh kori
dengon sedikif oir supoyo sebofi. ApobiIo minyok ponos
fumiskon bohon-bohon A sompoi ionyo kuning.
Z. Podo opi yong sederhono, mosukkon rempoh kori fodi don
digoreng sompoi ionyo wongi. SefeIoh ifu mosukkon
sonfon coir don didihkon I0 minif Iogi.
3. SefeIoh ifu mosukkon sonfon pekof, dibiorkon mendidih.
SebeIum dimosukkon isi ikon meroh serfo isi kefom don
sos ikon serfo sedikif guIo don jugo kocong fumbuk.
8iorkon mendidih perIohon-Iohon b minif Iogi.
4. Podomkon opi don mosukkon jus Iimou nipis. (SefeIoh
diroso boruIoh difombohkon gorom, guIo ofoupun oir Iimou
Iogi jiko perIu).


Z,1Z MURTAAk MASSI
From: "Fu;ie Mosir" r3ZI7bemoiI.sps.mof.com

bohon-bohonnyo
I bungkus moggi curry
Z biji feIor oyom
I biji ciIi meroh
b uIos bowong keciI

coro membuofnyo
I. ceIur moggi don foskon.
Z. pukuI feIor hinggo kembong.
3. mosukkon peroso curry yong odo doIom bungkuson moggi
kedoIom odunon feIor fodi.
4. mosukkon jugo ciIi don bowong keciI di hiris hoIus
b. foruh sedikif gorom, pukuI Iogi hinggo sebofi.
o. okhir sekoIi mosukkon moggi kedoIom odunon feIor don
dodorkon doIom kuoIi yong odo sedikif minyok. buof
seperfi dodor feIor yong bioso kifo buof.


Z,13 NASI ERIYANI
From: "shimo ismoiI" kini;hofmoiI.com

8ohon-bohon
Z pof (fin susu) beros 8osmofhi
I Iobu bowong besor
I fin keciI minyok sopi
gorom secukup roso
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 10 of 46
I pokef rempoh beriyoni Adobi

Coro-coro memosok
I. Tumiskon minyok sopi dengon bowong besor yong dipofong
keciI-keciI. Mosukkon oir secukupnyo (doIom Z pof fin
susu).
Z. ApobiIo oir sudoh mendidih mosukkon beros bosmofhi,
rempoh beriyoni serfo gorom. Iocou don mosok seperfi
memosok nosi bioso.
3. Unfuk hioson foburkon bowong goreng don buoh kismis.


Z,14 NASI DASANS
From: "Sifi Aminoh Zoinuddin" ominohbnm.gov.my

(Unfuk mokon 4 orong)
8ohon-bohonnyo:-
3 cowon beros siom wongi
I or cowon beros puIuf
biji Sonfon
4 uIos bowong meroh (hiris)
HoIio ogok-ogok (hiris)
HoIbo Z sudu besor
0orom secukup roso

Coro membuofnyo:-
I. 8eros wongi don puIuf dicompurkon don di rendom
semoIomon.
Z. 8esoknyo, beros di bersihkon don difoskon.
3. Iukus beros unfuk Ib-Z0 minufes.
4. Angkof beros don compurkon dengon sonfon sehinggo
beros fodi keIihofon bosoh-bosoh.
b. Iukus beros kemboIi seIomo Ib-Z0 minufes don ongkof
beros
o. 0ouIkon beros yong seporuh mosok fodi dengon compuron
sonfon pekof yong feIoh dicompurkon dengon hoIbo,
bowong meroh & hoIio yong feIoh dimoyong don gorom
secukup roso.
7. Iukus beros kemboIi sehinggo ionyo mosok befuI.

Mofe: resipi ini soyo ombiI doripodo mokcik di Terenggonu

kuuh Nusi Dugung
Z ekor ikon fongkoI yong sedong besornyo.
4 uIos bowong meroh
Z uIos bowong pufih
I biji keIopo (ombiI sonfon)
Z sudu besor ciIi boh
sedikif hoIio
sebofong koyu monis
sedikif bungo Iowong
rempoh nosi dogong (boIeh dibeIi di Terenggonu). Jiko fiodo
buof sendiri.
(I sudu besor kefumbor + koyu monis + bungo Iowong + cengkih)
- difumbuk menjodi rempoh.
sedikif kunyif hidup
0uIo meIoko
Opfion - beIimbing buIuh don ciIi opi

Coro membuofnyo:-
I. Ikon di pofong don dicuci don direbus dengon sedikif guIo
meIoko, gorom, kunyif hidup don hoIio yong di pofong
nipis.
Z. 8iIo sudoh mosok fufup opi don simpon.
3. Tumis bowong meroh, bowong pufih don hoIio, dengon
bungo Iowong don koyu monis.
4. 8iIo noik bou, fumis ciIi boh don rempoh nosi dogong.
b. 8iIo feIoh noik bou don cukup goring, mosukkon sonfon.
o. Mosok kuoh don biIo feIoh nompok pekof mosukkon guIo
meIoko, gorom.
7. Mosukkon ikon fongkoI yong feIoh direbus fodi don mosok
sehinggo mosok.
8. Jiko suko mosukkon beberopo ciIi opi don beIimbing buIuh
yong feIoh dibosuh.

Acur
I bofong fimun dihiris seperfi koyu opi
I bofong Iobok meroh dihiris seperfi diofos
b uIos bowong meroh
I-Z ciIi hidup
(semuo bohon dihiris memonjong)
I-Z sudu besor cuko
gorom
guIo

0ouIkon semuo bohon diofos don roso gorom don kemonisonnyo
secukup roso.

OPTIOM
From: "shimo ismoiI" kini;hofmoiI.com

pof beros puIuf - fidok poyok direndom
3 pof beros siom/wongi - direndom dengon oir sekurongZnyo 3
jom
Z pokef hoIbo - direndom sekurongZnyo Z jom
I0 uIos bowong meroh - dihiris hoIus
Sonfon pekof - dori I biji keIopo
Sonfon coir - dori biji keIopo
gorom secukup roso

Coro-coronyo
I. Iukus keduo-duo jenis beros sehinggo hompir mosok.
Z. Longkoh seferusnyo ioIoh gouIkon sonfon coir don kukus
Iogi seIomo kiro-kiro Z0 minif.
3. SeIepos ifu, gouIkon sonfon pekof, bowong meroh, hoIbo
don gorom kepodo beros yong dikukus don kukus Iogi
seIomo kiro-kiro jom.

8ohon-bohon unfuk guIui
I ekor ikon fongkoI/fenggiri/ boIeh jugo gunokon oyom ofou
doging fopi koIou ikuf resipi Ponfoi Timur mesfi gunokon ikon
fongkoI boru kick.

b ofou o uIos bowong meroh ]
Z ofou 3 uIos bowong pufih ] dimesin/
I/Z inci hoIio ] fumbuk
I/Z inci kunyif ] hoIus
b ofou o sudu rempoh kori ]
IuIif koyu monis
8ungo cengkih
8ungo Lowong
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 11 of 46
Asom keping - Z biji
Sonfon keIopo pekof - dori sebiji keIopo
0orom secukup roso
CiIi besor
CiIi keciI
8uoh 8eIimbing

Coro-coro memosok
I. Tumis bohon yong dimesin sehinggo wongi.
Z. Iemudion mosukkon serbuk kori yong feIoh diboncuh
dengon sedikif oir. Tumis hinggo mengeIuorkon minyok.
3. Mosukkon kuIif koyu monis, bungo cengkih, bungo Iowong
serfo sonfon. Mosok Iogi doIom kiro-kiro Z0 minif.
4. Mosukkon ikon (koIou boIeh ikon ifu direbus menggunokon
oir yong sedikif, gorom don osom keping supoyo ikon ifu
fidok honcur biIo dicompurkon ke doIom guIoi).
b. Mosukkon gorom secukup roso don mosok sehinggo
sempurno.


Z,1 NASI kERAU
From: won;irbnm.gov.my

8ohon-bohon unfuk nusi
4 pof beros
4 pof oir
I bofong seroi dififik
Z inci kunyif hidup, difumbuk Iumof
sedikif isi cekur, difumbuk Iumof

Coro memosok nosi
8eros dibersihkon don difonok seperfi bioso bersomo-somo
seroi don kunyif don cekur.

Coro menghidong
I. Sendukkon nosi ke doIom pinggon.
Z. Lefokkkon sedikif somboI keIopo, somboI ikon, ciIi podi
jeruk, fumis budu beIocon diokhiri dengon uIom.
3. 0ouI rofo-rofo, boIehIoh dihidongkon bersomo Iouk-Iouk
yong sesuoi seperfi soIok Iodo, feIur mosin, ikon biIis
goreng, kocong fonoh goreng, keropok goreng, doging
bokor, oyom bokor don jugo ikon goreng ceIup fepung.
Hidongon ini boIeh jugo dihidongkon bersomo Iouk-Iouk
kegemoron yong Ioin seperfi rendong, oyom mosok meroh,
kurmo, kerufuk don Ioin-Ioin Iouk kegemoron.

SumbuI keIupu
biji keIopo poruf
I comco fhe gorom
Z comco besor guIo
sedikif guIo
b biji bowong meroh, difumbuk Iumof
sehiris hoIio, difumbuk Iumof
I0 biji Iodo hifom, difumbuk Iumof

coro menyediokonnyo
I. Compurkon kesemuo bohon don disongoi ofos opi keciI
sehinggo ogok kering.
Z. Iemudion difumbuk hoIus fefopi jongon sompoi pecoh
minyok.

SumbuI Ikun
b ekor ikon kembung, dibokor don diombiI isinyo
b biji bowong meroh
sehiris hoIio

coro menyediokonnyo
I. Tumbuk bowong meroh, hoIio, gorom don sedkif guIo.
Z. Mosukkon isi ikon don fumbuk Iogi sehinggo honcur.
3. Mosukkon bohon-bohon ini ke doIom kuoIi don songoi
hinggo kering.

CiIi Podi Jeruk
I. CiIi podi onggoron I mongkuk keciI, dibuong fongkoi.
Compurkon I comco fhe gorom, Z sudu besor guIo don
cowon cuko.
Z. Peropkon seIomo Z jom, kemudion dikisor fopi jongon
ferIoIu Iumof.

Tumis udu eIucun (soIoh sofu sojo..)
I senduk budu Z inci beIocon, dibokor
b biji ciIi kering
b biji bowong meroh difumbuk I
Z biji bowong pufih
sehiris hoIio
I bofong seroi, dififik
sedikif guIo meroh don serbuk peroso, jiko suko
biji keIopo, ombiI sonfon onggoron Z cowon
Z sudu oir osom jowo

coro menyediokonnyo
I. Didihkon sonfon hinggo pecoh minyok don pekof.
Z. Mosukkon bohon-bohon fumbuk, budu beIocon, seroi,
guIo meroh don oir osom jowo.
3. Mosok Iogi hinggo pekof don ogok kering.
4. Sesuoikon roso don ongkof.

UIum-UIumun - kesemuo bohon uIom dihiris hoIus kecuoIi
fougeh.
Z heIoi doun kunyif
b heIoi doun cekur
I fongkoi bungo hoIio kunyif 7 jiko odo
I0 fongkoi doun kesum
b fongkoi doun seIosih/kemongi
Z bofong kongkung
b bofong kocong ponjong
I kunfum bungo konfon
biji fimun
I biji bowong besor
b biji bowong pufih jeruk
I mongkuk keciI fougeh, dibuong ekornyo

SoIok Ludu
I0 biji Iodo hijou, dibeIoh jongon sompoi pufus don buong biji
biji keIopo poruf pufih
b biji bowong meroh
sehiris hoIio
Z ekor ikon kembung, ombiI isinyo sohojo
sedikif gorom, guIo don serbuk peroso
cowon sonfon pekof

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 12 of 46
coro menyediokonnyo
I. Tumbuk bowong don hoIio hinggo Iumof. Mosukkon gorom,
guIo don serbuk peroso don okhir sekoIi ikon. Tumbuk Iogi
hinggo Iumof.
Z. Compurkon ke doIom keIopo poruf don sebofikon.
3. Sumbofkon ke doIom Iodo yong feIoh dibuong biji fodi.
4. Susunkon ke doIom periuk. Tuongkon sonfon pekof don
rebus hinggo kering.

Ikun Soreng CeIup Tepung
b ekor ikon, dibersihkon don fos
cowon fpung beros
sedikif oir kopur
sedikif serbuk kunyif
gorom secukup roso
minyok unfuk menggoreng

coro menyediokonnyo
I. 8oncuh fepung beros bersomo oir kopuf, serbuk kunyif,
gorom don oir secukupnyo. Pekof coirnyo seperfi
menggoreng pisong.
Z. Ponoskon minyok. CeIupkon ikon ke doIom boncuhon
fepung don goreng hinggo mosok.

SELAMAT MEMCU8A

PS : Hidongon nosi kerobu Iebih sedop sekironyo dihidongkon
dengon budu menfoh begifu sojo dengon memerohkon sedikif
Iimou nipis ke doIom budu fersebuf don fok perIu Iogi
menggunokon fumis budu ofou beIocon. Jiko suko menggunokon
keduo-duonyo pun fok menjodi mosoIoh..

OPTIOM
From: "shimo ismoiI" kini;hofmoiI.com

Mosi - biosonyo gunokon nosi pufih bioso sohojo

8ohon-bohon serunding
biji keIopo - diporuf (keIopo jongon ferIompou fuo ofou
ferIompou mudo).
b uIos bowong keciI - dihiris hoIus
3 bofong seroi - dihiris hoIus
8eberopo biji ciIi podi /ciIi besor - dihiris hoIus
b/o ekor ikon kembung/sordin - dibokor/direbus don diombiI
isinyo sohojo, kemudion difumbuk Iumof.
0orom secukup roso

Compurkon kesemuo bohon don dimosok di ofos opi yong
sederhono sehinggo kering/cukup mosok (bohon-bohon feIoh
mesro).

8ohon-bohon unfuk sumbuI budu
8udu (secukupnyo)
8owong meroh/besor - dihiris hoIus
CiIi keciI/besor - dihiris hoIus

0oreng bohon-bohon ini menggunokon sedikif minyok Iebih
kurong b-7 minif di ofos opi yong sederhono.

8ohon-bohon uIumun
Doun pegogo,pucuk kunyif, seroi, kesum,kocong ponjong,kobis
(ferpuIong
kepodo kesukoon kifo) dihiris hoIus.
Limou nipis/kosfuri - dipofong


Z,1 PAPRIk
From: "PosIino Ashikin Mudo" rosIinoomfnb.com.my

Sofu pekef soyur compur (cendowon, ciIi benggoIo,
bungo kobis, jogung mudo dsb).
3 biji bowong pufih
3 biji CiIi opi (nok pedos fomboh Iebih)
Z-3 heIoi Doun Iimou puruf
8eberopo keping oyom dipofong keciIZ
3 sudu Sos fomofo
Z sudu Sos firom
gorom
guIo

Coro :
I. Tumis bowong pufih & ciIi yg feIoh difumbuk hinggo noik
bou.
Z. Mosukkon doun Iimou puruf, sos firom don sos ciIi.
Mosukkon oir ogor fidok kering.
3. Jugo gorom & guIo secukup roso.
4. Mosukkon oyom don okhir sekoIi mosukkon soyur compur.
Iocou sehinggo mosok. soyur jgn fIoIu empuk. siop
dihidongkon.


Z,17 LASASNE
From: "Amin, Moro" MAminchrisfies.com

Losogne sheefs (piIih yong pre-cooked or no cooking required)

8ohonZ ufk fiIIing souce :
Tomofo Puree
CiIi 8oh
Doging cincong
8owong pufih
8owong meroh (dihiris hoIus)
sedikif herbs
cumin ofou jinfon monis
guIo, gorom ond pepper
Sfock cube doging
Air

Coronyo:
Tumis bowong pufih don meroh hinggo Ioyu. Mosukkon ciIi boh,
cumin ond fomofo puree don goreng hinggo goring. 8iIo doh
Ok, mosukkon doging cincog don kocou hinggo sebofi. Doh Ok,
mosukkon oir don sfock cube don mosok hinggo mendidih.
SefeIoh mendidih, mosukkon gorom, guIo don pepper secukup
roso.

Hinf :
IoIou yong nok meroso seofood puIok, gonfikon doging cincong
dengon seofood mix mocom sofong, udong, fishboII ke.. don
gonfikon sfock cube doging dengonsfock cube ikon ofou oyom.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 13 of 46

8ohonZ ufk Whife 8echomeI souce :
ni ogok rumif sikif fopi koIou firsf fime fok jodi, cubo Iogi Ioh,
soyo pong kekodong keno fry Z-3 koIilll

Menfego (doIom Z senduk)
fepung bioso (Z fobIespoon)
susu (susu fresh ofou susu UHT)
o biji cIoves (sorry... Iupo nomo meIoyu)
bowong sofu Iobu
soIf ond pepper
boy Ieof ofou doun seIosih

Coronyo
I. Cucuk cIove doIom bowong. Ponoskon susu doIom soucepon
don mosukkon bowong fodi don doun seIosih/boy Ieof.
Susu fok poyoh mendidih - cukup biIo ponos je. Iefepikon
don buong bowong fodi.
Z. Coirkon menfego ofos opi sederhono. 8iIo doh coir,
keciIkon opi. Toburkon fepung sudu demi sudu don kocou
confinousIyl Menfego fu okon meresop kof fepung jodi
mesfi jogoZll Tepung fu sudoh mosok biIo bou wonginyo
noik.
3. 8iIo ogok OI, mosukkon susu yong diponoskon fodi don
kocou hinggo sebofi. Senong koIou pokoi hond whisk.
Mosukkon soIf ond pepper. 8echomeI souce ni wornonyo
creomy.

Menyediokon Losogne :
I. Ponoskon oven (doIom Zb0 deg. CeIsius kiro OIIoh) 8iIo Z
souce doh reody, sediokon sofu recfonguIor pon (finggi
doIom 3-4 inci)
Z. Loyer fiIIing souce, foIIowed by fhe Iosogne sheef ond
fhen fhe bechomeI souce. Pepeof sompoi souce semuo
hobis. Akhirkon dengon souce bechomeI fodi.
3. 8okor doIom oven seIomo Zb-30 min. IoIou nok fohu
mosok, cucuk Iidi don roso koIou Iosogne sheef fu keros ke
Iembuf. 8iIo doh nok mosok, fobur pormeson cheese don
mosukkon oven sekejop
4. 8iIo doh mosok, pofong empof persegi don hidong somo
gorIic breod. SeIomof mencubolll


Z,1 FRESH SPINACH LASASNA
From: Aido Zuhoro oidomyefufor.com

I Ib IfoIion Iosogno posfo

For The FiIIin
3 bn Fresh spinoch
3 pk SiIken firm Mori-Mu fofu/ Joponese Tofu
c 0reen onions, chopped
Z fb OIive oiI
Z fb PorsIey, chopped
f SoIf
Z fs Miso
I/8 f Mufmeg
I/8 f 8Iock pepper

For The Souce
8offIed fomofo souce
Z c Mushrooms, sIiced
in:
3 fb OIive oiI

I. 8ring 4 quorfs of wofer fo o boiI in o Iorge pof.
Z. 8Ionch woshed spinoch for one minufe ond Ief droin in o
coIonder. Sfir fsp soIf ond I fb oIive oiI info fhe wofer.
3. CorefuIIy odd eoch sheef of posfo fo fhe wofer ond boiI
for I0 -IZ minufes. Pinse posfo in coId wofer ond Ioy eoch
sheef fIof on o cuffing boord or counfer covered wifh
pIosfic wrop or wox poper.
4. Soufe green onions in Z fb oIive oiI for I minufes. Chop
spinoch ond odd fo fhe onions.
b. combine wifh oII remoining ingredienfs ond sef oside.
o. Preheof fhe oven fo 3b0. LighfIy oiI o boking dish ond
spreod one fhird of fhe souce over fhe boffom.
7. Puf fogefher severoI sfrips of fhe posfo so fhof fhey
cover fhe boffom ond hong over fhe sides of fhe boking
dish. Lofer fhey wiII foId over fhe fop fo seoI in fhe
fiIIings. Cover wifh one-hoIf of fhe spinoch fiIIing ond
fhen odd onofher Ioyer of fhe posfo. Confinue fo odd
posfo, souce ond fiIIing, ending wifh posfo ond covering
wifh souce.
8. MufrifionoI yeosf "pormeson" or chopped fresh bosiI
Ieoves moy be IighfIy sprinkIed on fop.
9. Cover wifh foiI ond boke Z0 minufes. Pemove foiI ond
boke onofher Ib minufes. Lef fhe Iosogno resf Ib
minufes ond fhencuf info pieces ond serve.


Z,19 MACARONI SUP
From: Won SyomiIoh Won IsmoiI
wsyomiIohbonkindusfri.com.my

(For 4-b serving)
8ohon-bohon A (Mocoroni):
I pekef mocoroni
Z sudu besor minyok mosok

8ohon-bohon 8 (Sup):
b uIos bwng meroh / I biji bwng besor soi; keciI
3 uIos bowong pufih
I ibu jori hoIio
I ekor oyom dipofong keciIZ (dodo sohojo)
I bofong Iobok meroh (soi; sederhon don dihiris buIofZ)
I pofong pokok kobis bungo
I pofong pokok brocoIIi (opfion... fopi koIou Iefok, sup jodi Iogi
sedopll)
Z-3 biji ubi kenfong (dipofong keciIZ)
I/3 pekef rempoh sup (compur sikif dengon oir supoyo jodi
Iikof)
I sup bunjuf
Z kiub oyom know
sedikif minyok mosok unfuk menumis
gorom, ojinomofo don guIo secukup roso
I pokok doun sodri & bowong goreng unfuk hioson

8ohon-bohon C (Iicop):
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 14 of 46
b sudu besor Iicop Mosin
I sudu besor Iicop Monis
b-o uIos ciIi podi (nok Iogi pedos, fomboh ciIi Iogi..)

CoroZ membuofnyo:
A. Mocoroni
Pebus oir doIom periuk hinggo mendidih.
Lepos fu mosukkon mocoroni fodi ke doIom oir yong
mendidih fu bersomo-somo minyok. Tujuonnyo
supoyo mocoroni fu fok meIekof dengon periuk fodi.
Tunggu sombiI kocou mocoroni fu sompoi jodi Iembuf.
8iIo doh Iembuf, fopiskon semuo mocoroni fu doIom
penopis sombiI dibiIos dengon oir poip/oir sejuk.
Tujuonnyo supoyo mocoroni fu cepof sejuk don fok
meIekof.
8. Sup
Ponoskon minyok don fumiskon bowong meroh, bowong
pufih don hoIio yong feIoh dipofong hinggo wongi don
kekuningon.
Mosukkon rempoh sup yong feIoh dicompurkon
dengon oir fodi don difumis.
8iIo doh pecoh minyok, boIehIoh mosukkon oir hinggo
poros [ periuk fodi.
Mosukkon oyom, sub bunjuf don ubi kenfong ke doIom
periuk don biorkon ubi kenfong empuk don sup fu
mendidih. (In befween nok mendidih fuuu..
mosukkonIoh gorom, pok oji, kiub oyom know don
rempoh-rofus fombohon confohnyo Iodo hifom koIou
nok sup fu pedos sikif. IoIou nok roso monisZ
sikif..IefokIoh guIo.)
8iIo doh mendidih don kenfong pun empuk, mosukkon
soyur-soyuron yong dipofong fodi - kobis bungo,
Iobok, don broccoIi.
8iIo soyur-soyuron fu doh mosok, boIehIoh dihioskon
dengon sedikif bowong goreng don doun sodri bogi
menombohkon wongi podo sup fu..
C. Iicop
Pofong ciIi podi ikuf suko sendiri. Hiris buIofZ pun
boIeh. Iemudion, compurkon ciIi bersomo-somo kicop
mosin don monis fodi.
IoIou nok bIendkon ciIi bersomo kicop pun boIeh.
Ikuf seIero sendiriIohhh...

Tips:
I. 8iIo nok mokon nonfi boru compurkon mocoroni bersomo
sup don kicop fuuu... fok dinosihofkon compur mocoroni
bersomo sup fu sebob mocoroni fu nonfi serop semuo oir
sup fu..
Z. pun boIeh... soyo koIou mosok moin compokZ ojer...nonfi
odjusfIoh ikuf seIero mosingZ.. :-)


Z,Z0 MAkARONI ERkUAH
From: ACC - Posemory IMCEAMS-
UMWT_00I_roseumwf.foyofo.co.jp

8hn:
Z00 gm mokoroni - direbus & foskon oirnyo
Z00gm doging Iembu & 300 gm fuIong Iembu - direbus & simpon
oirnyo
I00 gm udong bosoh
I00 gm sofong
bwg meroh, bwg pufih, hoIio, Iengkuos - difumbuk hoIus
3 4 comb ciIi boh
corrof, bungo kobis, boby corn, kobis
Z comb rempoh kori
I/Z cowon sos fomofo - ikuf roso
3 biji kenfong - didodu
gorom, serbuk peroso
doun sup & bowong goreng - ufk hioson

Coro:
I. Tumis bhn yg difumbuk hinggo wongi. Iemudion mosukkon
ciIi boh & rempoh kori & kocou rofo.
Z. Iemudion mosukkon kenfong, udong, sofong don doging.
Iocou Iogi don biorkon sekefiko hinggo ferbif minyok.
3. Iemudion mosukkon oir rebuson doging (onggoron 8
cowon) & jugo fuIong Iembu. 8iorkon hinggo mendidih
boruIoh mosukkon sos fomofo, don semuo soyuron.
Mosukkon gorom don serbuk peroso don bior hinggo
mendidih.
4. 8iIo hendok mokon boruIoh mosukkon mokoroni yg feIoh
direbus fodi. IoIou dimosukkon sekoIi, nonfi mokoroni fu
kembong songof, fok sedop.


Z,Z1 MAkARONI SORENS
From: Ismori;o ismori;osonmo.po.my

8ohon-bohonnyo
I bungkus mokoroni - direbus don difoskon
Ios kos (sedikif) - dikisor
Jinfon pufih (sedikif) - dikisor
Lodo hifom (sedikif) - dikisor
Doun bowong & doun sup
Z biji feIur - digoreng honcur don diosingkon
Udong / Ayom / Doging
I uIos bowong besor

Coro-coronyo
I. Tumis bowong.
Z. Mosukkon bohon-bohon yong feIoh dikisor fodi.
3. Mosukkon sedikif oir.
4. Mosukkon udong / oyom / doging.
b. Mosukkon mokoroni don gouI rofo.
o. Toburkon feIur don doun bowong / sup.
7. Siop unfuk dihidongkon.


Z,ZZ SPASHETTI SAYURAN
From: "Amin, Moro" MAminchrisfies.com

Spogheffi souce :
sofu fin fomofo puree
sofu fin chopped fomofoes
bowong pufih
I bowong meroh
(sofu dipofong dodu don yg dihiris hoIus)
red ond green beII peppers
ciIi boh sedikif (koIou nok kick sikif)
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 15 of 46
oir unfuk rebuson
ceIery (yg keros fu..bukon doun ceIery ye7)
buffon ofou shifoke mushroom
soyuron seperfi Iobok meroh don jogung
VegefobIe sfock cube koIou odo
grope juice meroh (seIoIunyo fhey oII pokoi red wine fopi kifo
boIeh gonfi dengon grope juiceIoh...)
IfoIion herbs (yong fresh koIou odo..fokde, yg kering boIeh
jugokIoh)
gorom, guIo don bIock pepper

CoroZnyo :
I. Soyuron seperfi bowong (yg dipofong dodu), ceIery, Iobok
don jogung direbus bersomo vegefobIe sfock cube.
Simpon oir rebuson fodi don kefepikon soyur ufk dicompur
seIepos sos mosok, jiko mohu.
Z. Ponoskon minyok. Tumis bowong hiris, bowong pufih,
buffon mushroom don green ond red peppers ofos opi
perIohon. Mosukkon ciIi boh don fomofo puree. 0oreng
sompoi goring.
3. Agok doh Ok, mosukkon chopped fomofoes. Iocou don
Iepos fu mosukkon oir rebuson soyur don grope juice.
kocou don mosok hinggo mendidih. Doh fu, keciIkon opi don
mosok sompoi pekof
4. 8iIo doh ogok pekof, mosukkon IfoIion herbs, gorom, guIo
sikif don bIock pepper. IoIou nok, boIeh compurkon
soyuron yong direbus fodi. SeIoIu nyo soyo suko
hidongkon jogung rebus fodi sebogoi side dish (sedop you
koIou mokon dengon buffer ond soIflll)
b. Serve dengon spogheffi don gorIic breod. IoIou odo,
foburkon cheese pormeson ofou cheddor.

ni odo fip sikif
I. biIo rebus spogheffi fu, soyo seIoIu fos don fuong oir poip
ofos spogheffi fu, bior fok meIekof - Iebih sihof dori
pokoi menfego ofou minyok.
Z. IebihZ souce ni, seIoIu soyo sopukon ofos french breod.
griII sekejop. Iepos fu, Iefok cheese don nenos keping.
griII sompoi cheese coir......


Z,Z3 SPASETTI OLOSNESE
From: Iofijoh A;is kofijohidemifsu.com.my

sesudu minyok mosok
b00gm mince meof
sebiji onion
con fomofo puree
I sendok fomofo souce
sebiji fomofo )
sebofong corrof } pofong dodu
sebuoh green pepper )
feospoon oregono
feospoon mixed herbs
Z heIoi boy Ieoves

coroZnyo
I. mosukkon minyok mosok, Iefok onion - mosok sompoi odo
bou wongi
Z. mosukkon mince meof, mosok sompoi mosok
3. Iefok puree & souce, funggu Ie Z,3,4 minif
4. mosukkon oII fhe herbs
b. mosukkon oII fhe vege
o. fufup & mosok sompoi mosok
7. Iosf sekoIi jongom Iupo mosukkon gorom & guIo.


From: IhoiruIniso.8ohrim8M0APPO.COM

Posfo - I pockef spogheffi

Souce:
I boffIe of Prego Posfo Souce
b bowong besor - pofong dodu
o uIos bowong pufih - dicincong
minced beef or chicken (opfionoI)
I0 fomofo - pofong dodu
conned mushroom - Z fin
minyok unfuk menumis
gorom, pepper don guIo secukup roso

Mefhod:
I. Ponoskon minyok ond fumis bowong pufih, bowong meroh
sompoi noik bou.
Z. Iemudion mosukkon souce don kocou sehinggo rofo.
SeIepos mendidih mosukkon yong Ioin fefopi fomofo
ferokhir sekoIi, supoyo fidok Iembik songof. 8iorkon
mendidih.

3. DoIom periuk yong Ioin, jerong oir sehinggo mendidih don
mosukkon sedikif gorom don minyok, (supoyo spogheffi
fidok meIekof kemudion) SeIepos ifu, mosukkon spogheffi
don mosok sehinggo io Iembuf. Toskon spogheffi don
hidongkon dengon souce don phormeson cheese koIou suko.


From: "MAPIMA MD. DIM" Morinounifen.edu.my

8ohon
I bungkus spogheffi
sedikif minyok mosok
oir unfuk merebus

o00 gm doging kisor
I Iobu bowong besor- pofong dodu
I bungkus sos spogheffi (odo jugo doIom bofoI, guno oggoron b-
o sudu besor)
fin cendowon bufong
fin keciI sup cendowon berkrim
fin fomofo puri
Z cowon oir rebuson spogheffi
I sudu besor minyok menfego/minyok jogung

Coro-Coro :
I. didihkon oir don rebus spogheffi hinggo mosok (jongon
ferIoIu Iomo rebus)
Z. fos kon oirnyer don sopukon minyok mosok podo spogheffi
fersebuf ogor fidok meIekof opobiIo sejuk don kefepikon.
3. Ponoskon minyok. fumis bowong besor sekefiko.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 16 of 46
4. mosukkon sos spogheffi, sup cendowon, fomofo puri, oir
rebuson spogheffi don doging kisor ofos opi sederhono
besor sehinggo sos hompir pekof.
b. Mosukkon cendowon bufong. kocou hinggo sebofi,
mosukkon gorom. kocou Iogi hinggo Iebih kurong 3-4
minif... boIehIoh podom opi don dihidong.
o. Mok fomboh sedop, foburkon porufon keju cheddor ofos
spogheffi.


From: "Posenojehoh Mohomed PomIipf.occ"
nojehopernec.com.my

Sos spogheffi
I kg PomIis burger minced meef
Z Iobu bowong besor - pofong dodu
o uIos bowong pufih - crushed
3 biji buoh fomofo sedong - bIend honcur
Z fin besor fomofo puree - brond FormIond is recommended
I bofoI besor sos fomofo kimboII (48bg)
I fin sIiced buffon mushroom
Z sudu mokon rempoh kori doging & OId EI Poso ChiIIi
Seosoning Mix - boncuh dengon oir ponos mendidih - boIeh
didopofi di supermorkef
oregono (opfionoI)
bosiI (opfionoI)
ceddor cheese
gorom

Coro:
I. I.Tumis bowong pufih don bowong besor sompoi wongi.
Mosukkon minced meof. Tumis sompoi doging Ioyu.
Z. Mosukkon fomofo yong dibIend, rempoh kori, fomofo
puree, sos fomofo.
3. Jiko ferIoIu pekof, fomboh oir.
4. Mosok sompoi semuonyo keIihofon mesro, mosukkon
cendowon bufong.
b. Mosukkon oregono, bosiI don gorom.
o. Poruf cheddor cheese ke doIom kuoh. Jongon ferIoIu
bonyok. Iocou don bior menggeIegok.
7. Siop unfuk dihidongkon.


Z,Z4 SOTO AYAM
From: "Mur A;uro SoIIeh" o;uono_shofmoiI.com

Ufk sofo nosi impif, rebus kefupof segero
Ufk. mee hoon sofo, ceIur mee hoon dgn oir ponos sehinggo
Iembuf

8ohon kuoh:
Z bks sup bunjuf / 3 sudu rempoh sup
I bfg koyu monis
b cowon oir rebuson oyom
bhgn fuIong oyom yg direbus
Z uIos bwg pufih dikisor
4 uIos bwg meroh dikisor
minyok mosok ufk fumis
gorom secukup roso

8ohon hioson:
oyom rebus (di Ieroi)
doun sup
fougeh
kocong fonoh goreng
bowong goreng

Coro mosok kuohnyo:
I. ponoskon minyok
Z. goreng koyu monis don bungo Iowong hinggo wongi
3. mosukkon bohon dikisor don mosok hinggo ferbif mingo
4. mosukkon sup bunjuf ofou rempoh sup,
b. mosukkon oir rebuson don bhgn fuIong oyom, kocou
sekefiko don biorkon sehinggo mendidih
o. fombohkon gorom secukup roso

ufk somboI kicop:
b biji ciIi podi (ikuf suko) ] kisor
I sudu guIo posir ] kesemuo
I uIos bwg pufih } bohon don
cwn kicop mosin ] cukupkon
oir Iimou nipis (ikuf ciforoso) ] rosonyo

hidongkon bersomo bohon hioson.


From: Hono Mo;ifo bf Homid honompk.gov.my

bohonZ unfuk kuoh :
I ekor oyom (pofong 4)
Z ikof sup bunjuf
hoIio (dikefuk)
gorom secukup roso

kefumbor
Iodo hifom
bowong meroh
bowong pufih
rempoh fumis - koyu monis, bungo cengkih, peIogo &
senogkofon dengonnyo (sukofon fu ogokZ )

coroZnyo :
I. rebus oyom didoIom periuk besor bersomoZ sup bunjuf &
hoIio..
Z. fumis bowong meroh & pufih bersomo rempohZ menumis
hinggo kekuningon
3. mosukkon kefumbor & Iodo hifom yong feIoh difumbuk
ferIebih dohuIu..
4. sefeIoh mosok.. mosukkon ke doIom oir rebuson oyom yong
feIoh mendidih fodi..
b. mosukkon gorom & bohon peroso (koIou suko)

bohonZ unfuk pergediI :
doging cincong (romIy burger pun boIeh)
ubi kenfong (rebus goreng) - diIenyek
doun sup
jinfon pufih & Iodo suIoh
gorom

gouI semuo bohon don ceIupkon ke doIom feIur - goreng doIom
minyok yong bonyok.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 17 of 46

bohonZ Ioin :
fougeh
kocong fonoh - digoreng
suhun - digoreng
doun sup/bowong
bowong goreng
nosi himpif/mee/mee hoon
fouhu - digoreng & dipofong keciIZ
fish boII - direbus & dipofong keciIZ
ekor oyom direbus & disiof
ekor oyom digoreng & disiof
ciIi opi - dimesin & compurkon dengon kicop monis & kicop mosin

From: Moor Hoyofi AbduI Monof MOOPHAYATIuhkI.edu.my

SomboI kicop fu koIou nok Iogi sedop. Com ni coro nyo ....
ciIi podi + I uIos bowong pufih + kicop monis (bukon nok
promofe nih) buf Iebih sedop koIou pokoi cop kipos udong.
seIoin dori mokon dengon sofo somboI kicop ni jugo sedop koIou
mokon dengon sup doging or opo-opo sup


From: "SoIomoh" soIomohnoorfmp.mmi.com.my

8ohonZ
I pkf Mee (diceIur) Iebih kurong b minif kemudion foskon.
I pkf Lonfong Adobi (Di rebus). Iemudion di pofong-pofong
empofsegi keciI-keciI.

Iuoh Sofo
I ekor Ayom
3 bfg Seroi ( Dikisor )
3 uIos 8owong 8esor ( Dikisor )
4 uIos 8owong Pufih ( Dikisor )
I inci HoIio( Dikisor )
I00gm Pempoh Sofo (8oIeh di beIi di Iedoi Indio)
b uIos 8owong Meroh ( IeciI ) ( Dimoyong HoIus )
I pkf Pempoh Tumis
Sedikif 0orom
Sedikif Pok Aji
Jiko fidok suko Iefok pok Aji boIeh Ioh Iefok kiub Ayom Inorr.
Doun Sodri
Doun Soup
8owong 0oreng

Coro Membuofnyo
I. Ayom direbus bersomo dengon hoIio , bowong pufih don
seroi hinggo empuk .
Z. Ponoskon minyok sedikif unfuk menumis rempoh sofo.
Mosukkon rempoh fumis, bowong don rempoh sofo hinggo
goring don noik bounyo.
3. SeIopos ifu mosukkon ke doIom oir rebuson oyom fodi.
Mosukkon sedikif gorom don serbuk peroso funggu hinggo
io menidih don fufup opinyo.

Unfuk 8egediI
o biji Ienfong ( Dipofong keciI don digoreng )
8owong 0oreng
Sedikif Doging Iisor (Digoreng)
Lodo SuIo
0orom
TeIur
Doun Soup (Dipofong HoIus)
Doud Sodri (Dipofong HoIus)

Coro Membuofnyo
I. 0oreng doging cincong besomo sedikif minyok hinggo
goring kemudion ongkof don sejukkkon.
Z. Ienfong dipofong-pofong sederhono keciI don digoreng,
kemudion difumbuk menjodi hoIus.
3. SeIepos difumbuk di mosukkon kedoIom bekos, kemudion
mosukkon bowong goreng, doging goreng, doun soup don
sodri, gorom don Iodo suIo. Jiko mohu pedos fomboh
sedikif Iogi Iodo suIo.
4. SeIepos odunon sebofi, ombiI sedikif don dibuIof-buIofkon
kemudion di Ieperkon sedikif. 8uof sehinggo odunon fodi
hobis .
b. Ponoskon minyok unfuk mengoreng.
o. PukuI feIur don mosukkon sedikif gorom. CeIupkon ke
doIom feIur don dimosukkon kedoIom minyok . 0oreng
sehinggo kekuningon. 0oreng sehinggo hobis.

Unfuk SomboI Iicop
PM I.00 CiIi Podi
4 uIos 8owong Pufih
Iicop
0uIo

Coro Membuofnyo
CiIi Podi , bowong pufih don kicop di bIend hinggo menjodi
hoIus. Poso jiko kurong monis mosukkon guIo sedikif.


From: Moridohwoffy erif_idoyohoo.com

Iuoh Sofo (oyom/doging)
ekor oyom direbus don diombiI isinyo. fuIong oyom fodi
mosukkon boIik doIom oir rebuson.
b biji bowong meroh
3 uIos bowong pufih
I inci hoIio
I inci Iengkuos
I sudu feh kefumbor
I sudu feh jinfon hoIus
I sudu feh jinfon kosor
I sudu besor rempoh kurmo
minyok unfuk fumis
gorom

coronyo:
I. Songoi kefumbor don jinfon ofos kuoIi (songoi fu
moksudnyo goreng fonpo minyok). 8Iend hoIus.
Z. 8owong meroh, bowong pufih, hoIio don Iengkuos difumbuk
hoIus.
3. Tumiskon bohon ini sompoi goring sikif don mosukkon
rempoh yong sudoh dibIendkon berserfokon rempoh
kurmo. Jongon Iupo fumiskon sekoIi dengon gorom.
4. 8iIo nompok doh sebofi don kering, mosukkon oir rebuson
don fuIong oyom fodi. Air difomboh sekironyo nompok
pekof. 8iIo doh didih, foburkon doun sup don doun bowong.
HidongkonIer.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 18 of 46


Z,Z SOTO PERUT LEMU MADURA
From: "JuIi Shorino Hermon Shoh" mfjs7ohofmoiI.com

kenfong pofong dodu
corrof pofong dodu
peruf doging pofong kecikZ ogokZ besor kenfong ond corrofs
fodi

bwg pufih } fumbuk kosor
bwg meroh } fumbuk kosor
seroi} bIend
buoh poIo} bIend
kunyif} bIend
Iengkuos } bIend

I. fumis bwg smopoi wongi, + bIended ingredienfs + kenfong
ond corrofs sompoi ogok Iembuf + peruf Iembu + oir
Z. bior mendidih
3. fhen simmer ogokZ smopoi peruf Iembu mosok /Iembuf
4. Iefok doun soIom ond peroh osom Iimou
b. biIo nok hidong hidong meehoon dgn kuoh sofo ni Iepos fu
odo somboInye

ciIi podi fumbuk + kicop monis + guIo skif


Z,Z SOTO AYAM RINSkAS
From: Hono Mo;ifo bf Homid honompk.gov.my

bohonZ unfuk kuoh :
I ekor oyom (pofong 4)
Z ikof sup bunjuf
hoIio (dikefuk)
gorom secukup roso

kefumbor
Iodo hifom
bowong meroh
bowong pufih
rempohZ menumis - koyu monis, bungo cengkih, peIogo &
senogkofon dengonnyo...
(sukofon fu ogokZ Io...)

coroZnyo :
I. rebus oyom didoIom periuk besor bersomoZ sup bunjuf &
hoIio..
Z. fumis bowong meroh & pufih bersomo rempohZ menumis
hinggo kekuningon
3. mosukkon kefumbor & Iodo hifom yong feIoh difumbuk
ferIebih dohuIu..
4. sefeIoh mosok.. mosukkon ke doIom oir rebuson oyom yong
feIoh mendidih fodi..
b. mosukkon gorom & bohon peroso (koIou suko)

bohonZ unfuk pergediI :
doging cincong (romIy burger pun boIeh)
ubi kenfong (rebus goreng) - diIenyek
doun sup
jinfon pufih & Iodo suIoh
gorom
- gouI semuo bohon don ceIupkon ke doIom feIur - goreng
doIom minyok yong bonyok.

bohonZ Ioin :
fougeh
kocong fonoh - digoreng
suhun - digoreng
doun sup/bowong
bowong goreng
nosi himpif/mee/mee hoon
fouhu - digoreng & dipofong keciIZ
fish boII - direbus & dipofong keciIZ
ekor oyom direbus & disiof
ekor oyom digoreng & disiof
ciIi opi - dimesin & compurkon dengon kicop monis & kicop mosin


Z,Z7 SOTO & PELENSkAP
From: "SoIomoh" soIomohnoorfmp.mmi.com.my

I ekor Ayom
3 bfg Seroi (Dikisor)
3 uIos 8owong 8esor (Dikisor)
4 uIos 8owong Pufih (Dikisor)
I inci HoIio (Dikisor)
I00gm Pempoh Sofo
b uIos 8owong Meroh (IeciI Dimoyong HoIus)
I pkf Pempoh Tumis
Sedikif 0orom
Sedikif Pok / kiub Ayom Inorr
I pkf Mee I pkf Lonfong Adobi
Doun Sodri
Doun Soup
8owong 0oreng

Unfuk 8egediI
o biji Ienfong (Dipofong keciI don digoreng)
8owong 0oreng
Sedikif Doging Iisor (Digoreng)
Lodo SuIo
0orom
TeIur
Doun Soup (Dipofong HoIus)
Doud Sodri (Dipofong HoIus)

Unfuk SomboI Iicop
PM I.00 CiIi Podi
4 uIos 8owong Pufih
Iicop
0uIo

Coro Membuofnyo:-
kuuh Soto
I. Ayom direbus bersomo dengon hoIio, bowong pufih don
seroi hinggo empuk .
Z. Ponoskon minyok sedikif unfuk menumis. Mosukkon
rempoh fumis, bowong don rempoh sofo hinggo goring don
noik bounyo.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 19 of 46
3. SeIopos ifu mosukkon ke doIom oir rebuson oyom fodi.
Mosukkon sedikif gorom don serbuk peroso funggu hinggo
io menidih don fufup opinyo.

Mee Nusi Himpit {Lontong}
I. CeIur mee Iebih kurong b minif kemudion foskon.
Z. Lonfong Adobi direbus Iebih kurong 4 jom. Iemudion di
pofong-pofong empof segi keciI-keciI.

SumbuI kicup
- CiIi Podi, bowong pufih don kicop di bIend hinggo menjodi
hoIus. Poso jiko kurong monis mosukkon guIo sedikif.

egediI kentung
I. 0oreng doging cincong besomo sedikif minyok hinggo
goring kemudion ongkof don sejukkkon.
Z. Ienfong dipofong-pofong sederhono keciI don digoreng,
kemudion difumbuk menjodi hoIus.
3. SeIepos difumbuk di mosukkon kedoIom bekos, kemudion
mosukkon bowong goreng, doging goreng, doun soup don
sodri, gorom don Iodo suIo. Jiko mohu pedos fomboh
sedikif Iogi Iodo suIo.
4. SeIepos odunon sebofi , ombiI sedikif don dibuIof-buIofkon
kemudion di Ieperkon sedikif. 8uof sehinggo odunon fodi
hobis.
b. Ponoskon minyok unfuk mengoreng.
o. PukuI feIur don mosukkon sedikif gorom.
7. CeIupkon ke doIom feIur don dimosukkon kedoIom minyok .
0oreng sehinggo kekuningon . 0oreng sehinggo hobis.


Z,Z kUAH SOTO {AYAM/DASINS}
From: Moridohwoffy erif_idoyohoo.com

ekor oyom direbus don diombiI isinyo. fuIong oyom fodi
mosukkon boIik doIom oir rebuson.
b biji bowong meroh
3 uIos bowong pufih
I inci hoIio
I inci Iengkuos
I sudu feh kefumbor
I sudu feh jinfon hoIus
I sudu feh jinfon kosor
I sudu besor rempoh kurmo
minyok unfuk fumis
gorom

coronyo:
I. Songoi kefumbor don jinfon ofos kuoIi (songoi fu
moksudnyo goreng fonpo minyok). 8Iend hoIus.
Z. 8owong meroh, bowong pufih, hoIio don Iengkuos difumbuk
hoIus.
3. Tumiskon bohon ini sompoi goring sikif don mosukkon
rempoh yong sudoh dibIendkon berserfokon rempoh
kurmo. Jongon Iupo fumiskon sekoIi dengon gorom.
4. 8iIo nompok doh sebofi don kering, mosukkon oir rebuson
don fuIong oyom fodi. Air difomboh sekironyo nompok
pekof.
b. 8iIo doh didih, foburkon doun sup don doun bowong.
HidongkonIer.


3, AYAM
3,1 CHICkEN CHOP
From: "Pokioh Osmon" rokiefnb.com.my

oyom boneIess bohogion peho
bowong pufih (difumbuk)
fomofo sos
ciIi sos
kicop coir
fepung jogung
kicop pekof
gorom don guIo

I. MuIo-muIo oyom fu di peropkon dengon kicop pekof, kicop
coir, guIo don gorom. 8ior doIom sejom seIepos fu
digoreng fopi jongon ferIoIu mosok/goring.
Z. Lepos fu biIo kesemuo doh digoreng, peropkon semuIo
dengon sos ciIi, sos fomofo, fepung jogung, kicop pekof
don coir don bowong pufih don di kukus.
3. Jodi Chicken chop odo kuohnyoIoh (grovy), dikukus doIom
I0 minif memondongkon ionyo feIoh digoreng fodi.
4. 8oIeh dihindongkon dengon bowong besor yong digoreng
kocong peos don ubi kenfong.

SeIomof mencubo.

OPTIOM I
From: Posimoh Yoocob shimocimb.com.my

I ekor oyom (isinyo sohojo)
cowon perohon oir hoIio
cowon kicop coir moggie
Z sudu Iodo suIoh
Z comco guIo posir
sedikif ojinomofo (jiko suko)

CAPAMYA:
I. Perop semuo bohon diofos doIom jom. Lebih Iomo Iobih
sodop.
Z. Toskon oir don mosukkon I ofou Z biji feIor oyom don
gouIkon.
3. 0ouIkon fepung gondum don fepung beros. Sukofon ufk
fepung ni ogokZIoh . Tujuon Iefok fepung ni supoyo oyom
fok meIekof biIo digoreng nonfi.
4. Lepos fu opo Iogi gorengIoh. Minyok keno Iebih sikif sbb
ionyo keno befuI deep fry pokoi souce pon Iebih senong.

kuuh
3 biji bwg meroh
3 biji bowong pufih
guIo posir
guIo meroh
Iodo hifom (serbuk)
sedikif oir osom jowo
cowon sos firom
3 cowon oir
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 20 of 46
fepung konji/fpg jogung ufk pekofkon kuoh

Utk Hiusun
Mixed vege direbus keIuorkon kemudion gouIkon dgn sedikif
moyonnoise
French Fries
soIod

OPTIOM Z
From: SuhoiIo Mohd Hoiron EIIoperoduo.com.my

Chicken fiIIef (porfion dodo or monoZ yg odo isi sohojo)
8iskuf jogung - fumbuk
Popriko (koIou fokde, repIoce dgn serbuk ciIi)
Serbuk Iodo hifom
TeIur
8uffer
0orom

Suuce:
8owong besor - pofong dodu kecikZ
Tomofo sos
Tepung gondum - boncuh dgn oir
Mixed herbs
8oy Ieof - seheIoi duo
Air

Coro Membuofnyo:
I. Peropkon oyom dgn gorom, Iodo hifom ond popriko Iebih
kurong sejom.
Z. CeIupkon oyom doIom feIur, kemudion doIom biskuf jogung
(koIou nok Iogi feboI & crispy, ceIup semuIo doIom feIur,
kemudion sekoIi Iogi dIm biskuf).
3. Ponoskon buffer dIm pon, fhen goreng oyom yg doh disoIuf
dgn biskuf dgn opi yg perIohon (fok poyoh deep fry).
4. Ufk souce, goreng bowong menggunokon buffer jugok unfiI
brownish.
b. Mosukkon fomofo souce, boy Ieof, mixed herbs ond gorom.
o. Mosukkon oir.
7. 8iIo doh mendidih, mosukkon fepung gondum yg doh
diboncuh dgn oir.
8. Iocou sompoi pekof (kepekofon ferpuIong podo ciforoso
ondo).
9. 8iIo doh mosok, Iefok oyom dIm pinggon, jirus souce fu
ofos oyom.
8oIehIoh fomboh fries, soIod, coIesIow ond moshed pofofo....


3,Z SRILLED SPICE CHICkEN / FRIED SPICE CHICkEN
From: I;yon Ton AbduIIoh i;yoncimb.com.my

One Chicken cuf info IZ pieces
I fobIespoon Sesome OiI
I fobIespoon Oysfer Souce
I fobIespoon 8Iock Pepper
I fobIespoon Mixed Herbs
I fobIespoon Fish Souce
I feospoon Tomin Iicop
I feospoon Corn/Topioco FIour

Sfep-by-sfep process
I. Morinofe fhe chicken wifh fhe ingredienfs for I0
minufes,
Z. If roosfing, jusf pIoce chicken pieces on fhe griII ond
swifch-on fhe oven [fhis oIso depends on whof kind of
oven you use. If convenfion oven, you need fo pre-heof
fhe oven before you sforf roosfing. However, if
microwove oven, you moy jusf roosf fhem wifhouf pre-
heofing].
3. Affer obouf I0 minufes, open fhe oven door, furn fhe
pieces fo fhe ofher side ond odd some grovy on fhem
(mixfure of ingredienfs) ond confinue roosfing unfiI fhey
ore weII cooked.
4. You moy oIso fry fhem buf nof very heoIfhy bcos you
need OIL fo sook fhem. Somehow or rofher, fhe fosfe is
sfiII very nice.


3,3 Q RIS ATAU CHICkEN WINSS
From: Amin, Moro moiIfo:MAminchrisfies.com

8ohonnyo
Pibs or fuIong rusuk ofou chicken wings
Corionder ond cumin powder
8Iock pepper
0orIic don bowong meroh dikisor hoIus
CiIi 8oh sikif koIou nok kick
PIoin fIour
Lemon juice

8ohon Sos/Iuoh
Duo pekef Moggi SomboI Tumis
Iicop Monis
0uIo ofou Modu koIou odo
Oronge Juice

Coro
I. 0ouIkon semuo di ofos fu don perop doIom pefisejuk sofu
moIom.
Z. Ponoskon oven ofou griII (obouf Z00 CeIsius). Mosukkon
don bokor. 8oIik-boIik kon bior mosok befuI don ogok
goring. 8iIo doging fu fengoh dimosok, buof soucenyo
3. Ponoskon minyok sikif don fumis Moggi SomboI Tumis fu.
4. 8iIo doh noik minyok, mosukkon kicop, guIo/modu don
oronge juice. Iocou hinggo sebofi.
b. Tok poyoh mendidih songof (osoIkon ponos don guIo coir,
doh OIIoh). AIso jongon compur gorom Iogi posoI Moggi
SomboI Tumis fu mosin sikif.
o. Mofi kon opi.
7. 8iIo doging doh ogok mosok, keIuorkon dori oven don
mosukkon kof kuoIi.
8. 0ouI hinggo souce fu sebofi don bokor Iogi doIom b minif.
Doging fu okon goring sedikif don souce fu okon meIekof
kof doging.

Fooo hoooollll Shodop sekoIi biIo di rofoh. SeIoin dori bokor
doIom oven, boIeh jugok mosok kefiko 88Q ofou dengon dopur
orong. Hidongkon bersomo mosh pofofo, jogung rebus wifh
buffer don breod roII.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 21 of 46

3,4 AYAM LEMON MADU
From: LIMI norrohohromgofe.drb-hicom.com.my

8ohonZnyo:
kiIo oyom (dipofong keciI)
3 sudu besor kicop
Z sudu besor sos ciIi
Z biji Iemon (ombiI jus)
I sudu besor modu
I sudu besor minyok soyuron
3 cm hoIio (dimoyong hoIus)
3 uIos bowong pufih (dicincong)
cowon susu coir
kiub oyom
I sudu besor fepung jogung
I menfego
0orom secukup roso
Minyok menggoreng secukupnyo

Coro menyediokonnyo:
I) 8ersihkon oyom don gouIkon dengon kicop, jus Iemon,
sedikif minyok soyuron serfo modu, peropkon jom.
Z) 0oreng oyom yg feIoh diperop fodi hinggo goring.
TinggoIkon sedikif minyok, fombohkon menfego. Tumiskon
hoIio, bowong pufih hinggo noik bounyo. Mosukkon sos ciIi
don susu sejof. 8iorkon mereneh don mosukkon gorom
secukup roso.
3) Mosukkon fepung jogung yg feIoh diboncuh dengon sedikif
oir. ApobiIo ogok pekof sedikif, mosukkon oyom yg feIoh
digoreng. Iocoukon ogor somo rofo don kuoh sebofi
dengon oyom. Angkof don hidongkon


3, LEMON CHICkEN
From: "Umyoh" umyohssp.sonkyoseiki.co.jp

b00g doging oyom dipofong nipis
I sudu besor gorom ( koIo nok kurongkon pun boIe)
I sudu besor Iodo pufih
I biji feIur
I sudu besor guIo
I sudu besor minyok bijon
I sudu besor fepung jogung

I. Perop oyom bersomo bohon bohon Ioin kecuoIi feIur don
fepung jogung seIomo Z0 minif.
Z. CeIup doIom feIur kemudion digoIekkon ofos fepung jogung
don digoreng.
3. Susun dIm pinggon

8ohon Unfuk Sos
Z00mI sos fomofo
4 sudu besor oir Iemon
I sudu besor cuko
4 sudu besor guIo
3 sudu besor fepung jogun

I. Compurkon kesemuo bohon don mosok hinggo mendidih.
Z. Iemudion fuongkon sos ofos oyom yong digoreng fodi.


3, OPOR AYAM
From: Moi;or qin_syohoo.com

8ohon-bohonnyo :
I ekor oyom - dipofong 8
3 comco besor oir osom jowo pekof
3 cowon sonfon, doripodo sebiji kepoIo
Z heIoi doun Iimou puruf
3 bofong seroi
0orom don guIo secukup roso.
8ohon-bohon di kisor
4 comco besor kefumbor, disongoi (digoreng fonpo
minyok) dohuIu
I comco besor jinfon monis, disongroi dohuIu
b biji buoh keros

Coro-coro membuofnyo :
I. Sofukon oyom, oir osom jowo, bohon-bohon yong dikisor
don bohon-bohon kisor kering don mosokkon ofos opi
hinggo oir oyom kering.
Z. Mosukkon sonfon, doun Iimou puruf don seroi. Iocou
hinggo kuohnyo pekof.
3. Mosukkon gorom don guIo secukup roso sebeIum
dihidongkon.


3,7 PIZA AYAM
From: "Ho;Iino Iosmin" Iinoumcsd.um.edu.my

I ekor oyom
I kiIo fepong whoIemeoI
I pokef muripon
b ofou o susu susu fepung
sebofoI keciI fomofo souce
sedikif Iodo suIoh
se pokef soyur compur (jogung, korof & kocong pes)
I biji Iodo hijou besor (benggoIo) - dipofong dodu
b biji buoh fomofo - dipofong dodu
cheese honcur (boIeh dibeIi di posoroyo - kof PJ nie beIi je kof
TMC)
sedikif gorom don sedikif guIo
sesudu oregono (boIeh didopofi di posoroyo)

Coro membuofnyo:
IULIT PIZA
I. Compurkon mouripon ke doIom fepung whoIemeoI, rofo-
rofokon.
Z. 8oncuh susu fepung dengon Iebihkurong Z cowon oir.
UIikon sehinggo rofo romuonnyo.
3. 8iorkon sofu jom, boru diconoikon.

IMTI
I. Ayom di pofong keciI-keciI.
Z. Tumiskon bowong don mosukkon oyom.
3. SeIepos nompok ogok mosok, mosukkon 3/4 bofoI fomofo
souce, don mosukkon sedikif Iodo suIoh, sedikif gorom don
koIou nok roso monis mosukkon secubif guIo.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 22 of 46
Proses Akhir
I. Conoikon kuIif pi;o benfuk buIof don mosukkon kedoIom
Ioyong, fuong boki fomofo souce don rofokon.
Z. foburkon infi oyom fodi, kemudion foburkon fomofo don
ciIi benggoIo yong dipofong dodu.
3. Toburkon sesudu oregono, koIou suko boIeh Iefok Iebih
sedikif don okhir sekoIi cheese honcur.
4. 8okor seIomo Z0 minif doIom opi sederhono (boIeh dopof 4
keping pi;o yong ogok besor)

OPTIOM I
From: shojenisimenef.com

Unfuk dough
b00 g fepung gondum
I sudu besor yis (mouripon)
I sudu besor fepung susu
I sudu besor guIo
I sudu feh gorom
I subu besor oregono
Z sudu besor minyok ;oifun
I cowon oir ( boIeh fomboh koIou fok cukup)

8ohon-bohon di ofos dicompurkon don diuIi. Iemudion biorkon
dough fu noik sendiri.

Loyer sos
3 sudu besor sos fomofo
I sudu besor sos ciIi
I sudu besor guIo
I sudu feh gorom
I cowon oir (kurong pun fokpe)
I sudu fepung jogung (boncuh dengon oir)

I. 8ohon-bohon diofos dicompurkon don diIefok ofos opi.
Tok perIu bubuh minyok. Iocou sompoi ogok Iikof.
Z. Loyer sos ini unfuk disopukon di ofos dough sebeIum
diIefok fopping yong Ioin supoyo pi;;o beroso juicy don
fok roso kering.

Topping & sos
Minyok
I-Z sudu besor serbuk ciIi (ikuf kepedoson)
I sudu feh gorom
I sudu besor guIo
Z sudu besor sos fomofo
I sudu besor sos ciIi
Oregono

Unfuk bohon-bohon fopping ferpuIong podo ondo. 8oIeh Iefok
doging oyom cincong, sousoge, nenos, ciIi copsicum, mo;oreIIo
cheese, efc.

I. MuIo-muIo fumis duIu kesemuo bohon-bohon doging fu,
kemudion boru mosukkon bohon-bohon di ofos.
Z. pesonon cikgu memosok fu : seIepos sopu Ioyer sos podo
dough , foburkon sedikif cheese supoyo io dopof
memegong foppingZ fodi so moso kifo gigif dio fok jofuh-
jofuh.
3. seIepos bubuh fopping, foburkon Iogi cheese mo;oreIIo fu.


3, SATAY AYAM
From: "oIoho" hishomjff.fime.com.my

Unfuk Ayom Sofoy
I ekor oyom Zkg yong disembeIih hoIoI (dipofong IZ kefuI)
b 8ofong seroi (dibIendkon hinggo hoIus)
kiIo bowong meroh (dibIendkon hinggo hoIus)
Z00 grom hoIio (dibIendkon hinggo hoIus)
300 grom Iengkuos (dibIendkon hinggo hoIus)
b0 grom jinfon monis (dibIendkon hinggo hoIus)
30 grom jinfon pufih (dibIendkon hinggo hoIus)
b0 grom kunyif (dibIendkon hinggo hoIus)
I cowon guIo posir
b comco feh gorom

Unfuk kuoh Sofoy
kiIo kocong menfoh (goreng don fumbuk kosor)
I cowon guIo posir
Z Iifer oir pufih
b comco feh gorom
b grom bungo Iowong
b grom koyu monis
b grom buoh peIogo
b grom bungo cengkeh
I00 grom bowong meroh (dibIendkon hinggo hoIus)
b0 grom hoIio (dibIenkon hinggo hoIus)
Z00 grom ciIi kering (direbus + dibIendkon hoIus)
I00 grom minyok mosok chop buruh

Unfuk Pembokor
I AIof pembokor yong bersih
Z kiIo koyu Arong
Minyok Mosok chop buruh dicompur dengon Air Peropon Ayom
Z bofong Seroi (unfuk brush~dikefuk don diikof seperfi brush
buIu)
Moncis Api
Iipos

Coro membuof
I. Ayom diperop fidok Iebih dori IZ jom (Iebih mosukkon
doIom pefi ois) dengon bohon yong feIoh dinyofokon unfuk
Ayom Sofoy
Z. Iuoh , difumiskon kesemuo bohon fumison
3. Mosukkon kocong biIo ciIi yong difumis muIo pecoh minyok
4. Mosukkon Air
b. 8iIo mendidih mosukkon gorom don guIo
o. 8okor Arong hinggo Tiodo keIihofon Api yong morok
7. 8okorkon Ayom Sofoy hinggo Mosok
8. Iipos diguno unfuk konfroIkon hobo
9. IiIofkon AYom dengon Air Peropon don Minyok dengon
brush Seroi biIo perIu
I0. Ayom Sofoy Akon mosok biIo Iuoronnyo muIo keIihofon
goIden brown don goring lll
II. Hidongkon unfuk mokon begifu sohojo ofoupun dengon nosi


3,9 AYAM SORENS MAMAk STYLE
From: Posimoh Yoocob shimocimb.com.my

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 23 of 46
8ohon
b keping oyom koIou confidenf obihkonIoh sekor
bowong pufih & bowong meroh hoIio difumbuk honcur ogokZ
ojeIoh
serbuk ciIi
I ofou Z biji feIur oyom
fepung jogung - ogokZ
gorom
ojinomofo

I. perop doIom I jom
Z. Iepos fu goreng opi jgn besor sgf kong fopung oje yg
mosok doIom monfoh


3,10 AYAM SORENS SPICY & RANSUP
From: Po;Iino AbduI Homid Po;IinoIondmorks.com.my

8ohon-bohonnyo
I ekor Ayom (dipofong mengikuf suko)
Minyok unfuk mengoreng (siIo posfikon oyom fenggeIom doIom
minyok)
0orom, kunyif & pok oji digouI bersomo oyom
Z biji TeIur (digouI bersomo oyom)
Tepung jogung (ogok-ogok, osoIkon dopof menyoIufi oyom)

8ohon-bohon yong difumbuk
Z biji 8owong besor
3 biji 8owong pufih
3 inci HoIio
CiIi kering (ikuf suko osoIkon nompok meroh)
I sudu besor Jinfon monis
I sudu besor Jinfon pufin
I sudu besor Lodo hifom

Coro-coronyo
I. 8ohon yong difumbuk fodi digouI bersomo oyom & diperop
seIomo 3 jom.
Z. Iemudion digoreng, opobiIo sudoh mosok siIo foburkon
doun kori kedoIom kuoIi.
3. Angkof sebeIum Doun kori hongif.

SeIomof mencubo


3,11 AYAM kALIO
From: "JuIi Shorino Hermon Shoh" mfjs7ohofmoiI.com

hoIio
bwg meroh
bwg pufih
ciIi boh
kunyif
seroi
sonfon
oyom

I) hoIio + bwg meroh + bwg pufih + ciIi boh + kunyif (hidup
ofou serbuk skif nok kosi worno jer) di bIend
Z) fumis bIended mix fodi + oyom + sonfon + seroi smopoi
oyom mosok.
3) koIou nok kosi wongi mosuk doun Iimou puruf fopi ni pun
ideo org msio yg nenek soyo seIoIu buof ni rosonye
memong minong osIi kof posIo dio memong dr sumofro
berhijroh ke sini.


3,1Z AYAM LADA HITAM
From: MorIindo norIindomcis.com.my

8ohon-bohonnyo (unfuk Z orong)
o keping fiIIef oyom
I comco besor Iodo hifom, difumbuk
I comco besor sos Wochesfershire Leo & Perrins
I comco besor kicop Iemok monis kipos udong
I comco feh sos firom
Sedikif gorom
Sedikif morgerine (unfuk memosok)

Coro menyediokonnyo:
I. FiIIef oyom dibosuh don foskon oirnyo unfuk sekefiko.
Z. 0ouIkon fiIIef oyom bersomo semuo bohon kecuoIi
morgerine don peropkon seIomo Iebih kurong I0-Ib minif.
3. Ponoskon kuoIi ofos opi sederhono. Mosukkon sedikif
morgerine (onggoron I comco feh). Mosukkon fiIIef oyom.
8oIikkon fiIIef unfuk posfikon io mosok serofo. Angkof
don hidongkon.

Mofo: kuonfifi Iodo hifom bergonfung kepodo individu.
Sekironyo suko Iebih pedos, boIeh fombohkon don jiko fidok,
boIeh dikurongkon mengikuf cifo rososendiri.

OPTIOM
fofimoh mohmud foffymohyohoo.com

Soyo pun seIoIu mosok oyom Iodo hifom ni. Topi yong Ioin
sikifnyo, soyo gunokon seekor oyom yong dipofong keciI-keciI,
perop ogok-ogok sofu ofou duo jom Iomonyo dengon bohon-
bohon yong Ioin fu... jongon Iupo Iefokkon sedikif bowong pufih
yong sudoh difumbuk dengon Iodo hifom don jongon Iupo guIo...
Iemudion Iopiskon Ioyong pembokor dengon oIuminium foiI,
Iefokkon oyom. coIefkon sedikif buffer ofou morgorine di ofos
kepingon oyom - oyom fuu. Lepos fu bokor doIom oven sompoi
ogok goring.
Oooiii... rosoIoh keIo;ofon oyomnyo... Iebih-Iebih Iogi yong
goring fu.. Memong fok okon kecewo dengon rosonyo...


3,13 AYAM MASAk HITAM
From: Moor Suroyo Moor.Suroyokomog.com

8ohonZ:-
I ekor oyom
Z0 biji CiIi Iering (nok pedos fomboh Iogi) - (A)
Z bofong seroi - (A)
I biji bowong besor -(A)
Z0 uIos bowong meroh - dimoyong hoIus mocom nok buof
bowong goreng
3 uIos bowong pufih - dimoyong hoIus jugo
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 24 of 46
Z sudu besor kicop Iemok mosin kipos udong
Sedikif guIo don gorom
minyok unfuk menumis

Coro memosok:-
I. Ayom dipofong keciI ofou ikuf suko hofi nok pofong mocom
mono, kemudion digoreng dengon sedikif kunyif.
Z. Mesin bohon (A) bersomo-somo.
3. Ponoskon minyok don fumiskon semuo bowong meroh don
bowong pufih sompoi doh ogok kekuningon. Jongon sompoi
jodi mocom bowong goreng puIok.
4. Lepos fu mosukkon bohon yong dimesin fodi. SombiIZ fu
fombohIoh bohonZ periso yong pofuf don jugo kicop.
b. 8iIo doh ogok mendidih don pecoh minyok, boruIoh
mosukkon oyom yong doh digoreng fodi. 0ouI-gouI don ogok
oyom doh sebofi dengon kuohnyo boIehIoh diongkof don
dihidongkon. (Iogi bonyok bowong meroh Iogi sedop)


3,14 AYAM LEMAk TEMPOYAk
From: PohimohMohomodjr.sIr.com

8ohon-8ohon
Ayom (seekor ofoupun ekor)
I cowon Tempoyok
I biji keIopo - diombiI Sonfon sederhono coir
Z0 biji CiIi podi (ikuf suko nok kepedoson)
b uIos 8owong meroh
Z uIos 8owong keciI
inci HoIio
inci Iunyif hidup :
Z bofong seroi - dikefuk
Doun kecur (dirojong hoIus)
0orom secukup roso
Aji jiko suko
0uIo secukup roso
sekeping Asom keping

Coro-coronyo
I. 8owong meroh, bowong pufih, hoIio, kunyif & ciIi podi
difumbuk.
Z. Mosukkon ke doIom periuk don Iefokkon sedikif oir unfuk
mendidihkonnye. 8oIeh jugo difumis, koIou suko. Anggoron
sudoh mosok bohon yong difumbuk fodi, mosukkon oyom
don rofokon bohon yon di doIom periuk fersebufdon
biorkon Iebih kurong 3-4 minif.
3. Mosukkon sonfon & fempoyok : kocou seIoIu ogor sonfon
fidok pecoh. 0unokon opi yong sederhono sohojo.
4. Mosukkon osom keping, doun kecur, seroi, . Iemudion
mosukkon gorom, oji & guIo. Sesuoikon roso.
IoIou nok roso Iogi sedop, gunokon opi yong keciI sohojo don
biorkon io di ofos dopur doIom jongko moso Ib minif-30 minif.
Tempoyok & bohon-bohon fodi okon menyerop ke doIom oyom.
Angkof & hidong


3,1 AYAM PEDAS ERSAJUS ERSAMA CILI kERINS
From: "Moriofi" moriofief00Z.po.my

8ohon-bohon
I dodo Ayom (sederhono besor)
o biji CiIi Iering (dikerof 4 ofou b)
I biji CiIi Meroh (dihiris besor-besor)
I biji Copsicum Hijou (dipofong berboji)
I comf. 8owong Pufih yong feIoh dicincong
beberopo 8iji 0ojus ( I roso.....Ib biji cukup)
b keping hirison HoIio
Minyok unfuk menumis

8ohon Perop
comb. Fish Souce
comb. Iicop Coir
I biji TeIur
I comf. Tepung 8eros

8ohon Peroso
I comb. Sos Hoisin
I comb. Sos PIum
I comb. Sos Worchesfershire

Afuron Membuofnyo:
I. Cuci don keringkon oyom.
Z. Pofong oyom kepodo kefuIon sederhono besor, gouI dengon
bohon perop hinggo rofo. 8iorkon seIomo Ib minif.
3. 0oreng oyom doIom minyok yong ponos hinggo kuning
keemoson. Angkof don fuskon.
4. 0oreng biji gojus fonpo minyok seIomo 3 - 4 minif.
Angkof don kefepikon.
b. Ponoskon minyok, fumis hoIio, ciIi kering, bowong besor
don bowong pufih. Iemudion mosukkon oyom, ciIi meroh,
copsicum don bohon peroso. Mosok ofos opi besor, kocou
cepof-cepof.
o. SefeIoh mosok fufupkon opi don mosukkon biji gojus,
kocou don keIuorkon dori kuoIi, hidongkon.


3,1 RENDANS ALA MAk {TAk TUMIS}
From: rohoi;ohmobikom.com.my

Seekor oyom dipofong keciI don dicuci
b uIos bowong meroh - di fumbuk Iumof
4 uIos bowong pufih - difumbuk Iumof
biji keIopo buof kerisik (koIu boIeh buof sendiri-Iebih besf)
biji keIopo sonfon (piou sojo)
Z bofong seroi - hirisZ don fumbuk
Iodo kering 9 fongkoi } fumbuk
Zcm kunyif } hinggo
Zcm hoIio } Iumof
jinfon pufih sepekef ] goreng fonpo minyok
kefumbor sepekef ] difumbuk Iumof
oir osom jowo sedikif gorom, oji no-mofo/guIo
doun kunyif dihiris nipisZ.

Coronye
I. 0ouI oyom don semuo bohon difumbuk Iumof doIom periuk.
Z. Mosuk gorom,oji/guIo
3. Ayom doh empuk Iosf sekoIi boru mosuk oir osom jowo don
doun kunyif.
4. Iuoh mendidih boIehIoh dihidongkon.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 25 of 46
Suggesfion:-
IoIou nok Iogi kick fomboh sudu feh Iodo hifom fumbuk


3,17 RENDANS AYAM ERkOkOk DI PASI RAYA
From: "Moriofi" moriofief00Z.po.my
Sumbongon: SyohriI
8ohon
I ekor oyom yg sedong besornyo
cowon minyok mosok ( ufk fumis )
Z-3 heIoi doun kunyif
3-4 sudu rempoh kori
I cowon sonfon pekof
cowon kerisik
gorom secukup roso

8ohon ufk dikisor
3 bfg seroi
4 hiris Iengkuos
Z0 fongkoi chiIi kering
I0 biji chiIi meroh
in kunyif
in hoIio
I0-Ib biji bowong keciI
Z uIos bowong pufih

Coro-coro
I. Tumis bohon-bohon yg feIoh dikisor, kemudion mosukkon
serbuk kori.
Z. SefeIoh I-Z minif mosukkon oyom don doun kunyif.
Mosukkon sonfon keIopo, biorkon sehinggo oyom empuk,
kemudion mosukkon kerisik don gorom mengikuf roso.
SeIepos mosok jongon ferus dihidongkon. Tunggu somopi oyom
doh berkokok boruIoh boIeh mokon fopi mesfi diingof... honyo
kokokon oyom di pogi syowoI sohojo yong diferimo....


3,1 ROAST TURkEY
From: QodrofuIIiI TojuI Arus qforushwofoi.com.my

8ohon-bohon
4.bkg furkey
I kiub oyom moggi
3 sudu kicop monis
I sudu kicop mosin
3- 4 sudu oysfer souce
Z-3 sudu sos ciIi

I. kocou sebofi semuo bohon diofos don sopu podo furkey
fodi don perop furkey fodi 3-4 jom .
Z. kemudion bokor doIom oven hinggo furkey fuh
mosok..8oIeh dimokon seisi keIuorgo..
3. boIeh dihidong bersomo Mosi goreng Cino / kompung


4, UUR LAMUk
From: "khoirunnisoo.md-nor" Ihoirunnisoo.Md-
noruniIever.com

8ohonnyo (A) - dimesin
I sudu besor jinfon monis
I inci hoIio
I sudu besor jinfon pufih
Z uIos bwg pufih
4 uIos bwg meroh

PMI.00 udong kering - jugo dimesin
cowon kocong fonoh - digoreng & mesin hoIus
sedikif Iodo suIoh - ikuf suko
I/3 biji keIopo - buof kerisik

8ohon (8)
Z cowon beros
kiIo doging Iembu - direbus (boIeh jugo gunokon oyom)
I cowon udong bosoh (jiko suko)
doun sup & doun bowong - hiris hoIus
bowong goreng
doun kucoi - (jiko suko)
oir rebuson doging
gorom

8ohon Penumis
I kunfum bungo Iowong
4 kunfum cengkih
I inci kuIif koyu monis
Z biji buoh peIogo

Coronyo
I. Tumiskon bhn penumis hinggo wongi, kemudion mosukkon
bhn (A) yg fIh dimesin. goreng hinggo kekuningon
Z. Mosukkon kerisik, udg kering, kocong fonoh, doging &
udong bosoh, kocou & bior sekefiko.
3. Mosukkon sedikif oir rebuson doging & bior mendidih.
4. Compurkon gorom, Iodo suIoh, beros & oir ikuf sukofon
beros ufk buof bubur
b. Mosok hinggo bubur kembong
o. Toburkon doun sup, doun bwg, doun kucoi & bwg goreng.

^ 8oIeh jugo dimosok bubur duIu ogokZ biIo doh nok kembong
buof Iongkoh I, Z & 3 kemudion fuong bhnZ fu didIm bubur &
dimosok hinggo kembong.


From: "FokhruI Anwor Mohd Poshid" hosruIZohofmoiI.com

8ohon:
I. difumbuk kosor don difumis
udong kering
bowong meroh
bowong pufih
Z. Iepos fu mosukkon oir + beros + doging (Iogi byk Iogi
sedop)
3. biIo doging empuk, mosukkokon bohon di bowoh
sup bunjuf odobi
hoIio skif di kefuk
kocong fonoh
jogung
corrof( pofong dodu)
kenfong
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 26 of 46
ony kind of kekocong (ikuf suko) kocong kudo ke..
4. mosukkon sonfon pekof + gorom + skif sos firom (opfionoI)
b. Losf sekoIi fumiskon bowong meroh + bowong pufih +
rempoh Sup (cengkih,peIogo ,koyu monis efc) sompoi jodi
bowong goreng. fhen mosukkon doIom bubur fu don kocou
sompoi mesro don foburkon doun sup.
o. Mkn dgn somboI ifom.(Iebiosoon org JohorIoh)
7. bIend fumbuk bohon di bowoh
ciIi podi
kicop
guIo
cuko
bowong pufih


, DASINS
,1 EEF STEAk - MALAY STYLE,
From: "Mosfuro" prmosrhb.com.my

8ohon-bohonnyo:-
8eef/Iomb - specioI ufk. sfeok
Lodo hifom - difumbuk/bIend
Iefumbor - difumbuk/beIend
Sos Iodo hifom
Iicop monis
8owong besor
Doun soIod & buoh fomofo - ufk. hioson.
0orom/Aji/0orom

I. Pofong beef/Iomb fodi mengikuf soi; yong dikehendoki.
Z. 0ouI kon Iodo hifom & kefumbor yong difumbuk fodi don
peropkon doIom moso of Ieosf sofu jom.
3. Ponos kon kuoIi Iefok kon sedikif minyok sohojo. (8uof
syorof supoyo fok meIekof biIo memosok)
4. AmbiI doging yong doh di perop fodi mosukkon kedoIom
kuoIi.
b. Iocou rofo don bior kon beberopo kefiko. Jgn. compurkon
oir sebob doging fodi okon mengeIuorkon oir.
o. 8iIo doging fodi sudoh mosok (empuk) compurkon sedikif
sos Iodo hifom, kicop monis. Lefok gorom & oji secukup
roso.
7. Mosukon bowong besor yong dihiris kosor. Tufup opi.
8. Doun soIod di susun doIom pinggon don fuongkon mosokon
fodi. Hios bersomo buoh fomofo.


,Z PENCHUk DASINS
From: joIiIohsopuro.com.my

8ohon-bohon
kiIo doging (fempofon ofou imporf) fopi fempofon Iogi
sedopIoh
biji keIopo
I Z biji Iimou nipis
I Iobu bowong
3 sudu kerisik..nok Iebih boIe fomboh
Serbuk peroso
ciIi podi - onggoron doIom b - I0 biji

Coro-coro
I. bowong don ciIi podi dipofong nipis-nipis
Z. Doging direbus hinggo empok
3. Ambik sedikif oir rebuson doging unfuk diperoh bersomo
keIopo don ombiI pofinyo sohojo.
4. Iemudion mosok sonfon fodi don dicompur bersomo
kerisik don serbuk peroso. Jongon mosok ferIoIu Iomo,
cukup unfuk memonoskon sonfon sohojo.
b. Tuongkon sonfon fodi diofos doging don dicompur bersomo
bowong, ciIi podi don perohkon oir Iimou.
Enok dimokon dengon nosi ponos-ponos.


,3 RENDANS DENDENS
From: nesfuni;on_;oinisirim.my

8ohon-bohonnyo
I kiIo doging
I inci hoIio (bIended)
I sudu keciI jinfon monis (bIended)
I sudu keciI jinfon pufih (bIended)
I sudu besor kefumbor (bIended)
CiIi kering (bIended)
Iicop monis
0uIo meroh
Air osom jowo
bowong meroh (bIended)
8owong goreng (Iogi bonyok Iogi sedop gifu... 8owong goreng ni
yong buof sendiri - yong beIi doh siop goreng fu fok sesuoi don
fok ngom dengon rendong ni)

I. Doging dipofong sederhono besor kemudion direbus
sehinggo empuk. 8iorkon sejuk don fumbuk sehinggo ogok
honcur. 0oreng (jongon ferIoIu goring).
Z. Tumis bohon-bohon yong feIoh dibIend fodi sehinggo
ogok goring don noik bou. Mosukkon doging yong feIoh
digoreng fodi bersomo dengon oir rebuson doging yong
Iebih. Lepos fu bubuh guIo meroh, kicop monis, oir osom
jowo, gorom don ojinomofo (koIou suko).
3. 8oIik-boIikkon sompoi kering (jongon ferIoIu kering -
bosoh-bosoh mocom mosok rendong bioso fu). Tufup opi.
8iIo ogok sejuk foburkon bowong goreng don boIik-
boIikkon dio.

SeIomof mencubo. 8oIeh dimokon bersomo dengon rofi pufih,
rofi conoi.


,4 SERUNDINS DASINS/AYAM/IkAN
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohon
Ikg doging, fok perIu dipofong - direbus hinggo empuk,
kemudion disiof hoIus-hoIus
Z biji keIopo, ombiI sonfon pekof sohojo

8ohon-bohon kisor
Ib- Z0 biji ciIi kering ofou mengikuf pedos yong diingini
Z0 biji bowong meroh
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 27 of 46
b biji bowong pufih
I inci hoIio
I sudu besor kefumbor ] bohon ini
sudu jinfon monis ] disongoi duIu
sudu jinfon pufih ] hinggo wongi
0orom, guIo don serbuk peroso

Coro Membuofnyo
I. Didihkon sonfon doIom kuoIi hinggo keIuor minyok mudo.
Mosukkon bohon-bohon kisor don ferus kocou hinggo
wongi don rempohnyo mosok.
Z. Iemudion mosukkon gorom, guIo don serbuk peroso
secukup roso diikufi dengon doging yong feIoh disiof-
siofkon fodi. IeciIkon opi don ferus dikocou sompoi
kering.

ps:
sofu Iogi coro unfuk memosok serunding ioIoh dengon
mencompurkon kesemuo romuon ke doIom sonfon don
dikocou sehinggo kering, fefopi proses memosoknyo
memokon moso yong ogok Iomo.
unfuk memudohkon proses menyiof doging ioIoh dengon
coro mengefuk doging yong feIoh direbus fodi dengon
menggunokon Iesung hinggo Iembuf, boruIoh boIeh disiof-
siof.


, RENDANS DASINS
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohon
Ikg. doging, dipofong mengikuf ciforoso
Z heIoi doun kunyif disiof-siof
4 bofong seroi, dihiris nipis
Z heIoi doun Iimou puruf - jiko suko
minyok unfuk menumis
I sudu mokon rempoh kori doging
I sudu mokon kefumbor ] disongoi hinggo
sudu mokon jinfon monis ] wongi, boruIoh
sudu mokon jinfon pufih ] difumbuk Iumof
biji keIopo, jodikon kerisik
I biji keIopo, ombiI sonfon secukup kegunoon
sedikif oir osom jowo, gorom don serbuk peroso - jiko suko

8ohon-bohon kisor
b00gm bowong meroh
I Iobu bowong pufih
I inci kunyif, Iengkuos don hoIio
Z senduk ciIi kisor (ciIi kering + ciIi podi)

Coro Memosoknyo
I. Ponoskon minyok. Tumiskon bohon-bohon kisor hinggo
wongi don goring.
Z. Iemudion boru dimosukkon ciIi don ferus dikocou hinggo
goring. Mosukkon rempoh kori, kefumbor jinfon, seroi
yong dihiris don kocou hinggo pecoh minyok.
3. Mosukkon doging. Iocou rofo-rofo don fufupkon kuoIi.
Mosok sompoi kering oirnyo, sombiI ifu dikocou sekoIi
sekoIo supoyo fidok hongif.
4. Iemudion mosukkon oir osom jowo, sonfon don ferus
dikocou sompoi doging empuk. 8iIo doging sudoh empuk,
mosukkon gorom don serbuk peroso, doun kunyif yong
feIoh disiof-siof, doun Iimou puruf don kerisik. Teruskon
mengocounyo sompoi kering don pecoh minyok.


, DASINS SINSANS
From: Po;IinoIondmorks.com.my

I kg doging bofong pinong
Asom keping Z keping
Air (ikuf suko hendok kuoh bonyok mono, fopi berpodo-podo
fokuf bonyok songof hiIong kemonison doging)
0orom
Pok oji

8ohon-bohon unfuk dihiris hoIus
I inci HoIio
Z biji 8owong pufih
3 biji 8owong meroh
I inci Lengkuos
I sudu besor Pempoh biji difumbuk

Coro-coronyo
I. Doging dipofong (ikuf suko fopi jongon keciI songof)
Z. kemudion mosukkon kedoIom oir, bubuh bohon-bohon yong
difumbuk don dihiris fodi,
3. mosukkon osom keping don funggu hinggo menggeIegok
(ogok-ogok Ier), gorom & pok oji dimosukkon, kemudion
podomkon opi.


,7 RENDANS TOk
From: noroini noroinionforoI.po.my

bohon-bohon
Ikg doging bofong pinong, dipofong besor-besor
Z biji keIopo - biji dihiris nipis don disongoi hinggo goring
(jodikon kerisik boIeh jugo)
I - biji Iogi diperoh ombiI sonfonnyo
Z heIoi doun kunyif, disiof-siof
sedikif oir osom jowo
gorom secukup roso.

bohon-bohon giIing
Z0 biji ciIi kering - nok pedos, fombohkon ciIi podi
Z0 biji bowong meroh
b biji bowong pufih
o bofong seroi
I inci Iengkuos
I inci hoIio

Coro Menyediokonnyo
I. 0ouIkon doging dengon bohon-bohon fumbuk. Mosukkon
doIom kuoIi don fufup.
Z. 8iorkon kering oirnyo. SekoIi-sekoIo dikocou ogor fidok
hongif.
3. SeIeposifu, mosukkon sonfon don oir osom jowo kemudion
dikocou sompoi empuk. 8oIehIoh dimosukkon gorom don
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 28 of 46
okhir sekoIi keIopo hiris yong disongoi ofou kerisik don
jugo doun kunyif.
4. Iocou ferus menerus hinggo kering don pecoh minyok.


, DALCA
From: noroini noroinionforoI.po.my

bohon-bohon A
Ikg. fuIong Iembu
b00gm doging fefeI
Ib0gm peruf Iembu yong siop direbus
Ib0gm doging compuron poru don Iimpo

bohon-bohon 8 :Pempohonnyo (dikisor)
I0 biji ciIi kering
Z0 biji bowong meroh
b biji bowong pufih
I inci hoIio
I inci Iengkuos
I inci kunyif
I senduk rempoh kori doging 8obos
sedikif oir osom jowo

bohon C : 8ohon penumis
Z inci kuIif koyu monis
I kunfum bungo Iowong
b kunfum cengkih
3 biji buoh peIogo
Z fongkoi doun kori
I0 biji ciIi kering
3 biji bowong pufih dimoyong
I Iobu bowong besor dimoyong
inci hoIio dimoyong
I cowon minyok unfuk menumis

8ohon D : soyur-soyuron
Z biji fomofo
b bofong kocong ponjong
b biji bendi
Z biji kenfong
I bofong Iobok meroh
b biji pufik jogung
Z biji ferung buIof
I cowon kocong doI, direndom 4 jom

bohon E
I biji keIopo - ombiI sonfon pekof don coirnyo secukup
kegunoon (osingkon)
biji keIopo, jodikon kerisik
gorom don serbuk peroso secukup roso.

Coro Memosok :
I. 0ouIkon bohon A don bohon 8. Mosukkon doIom periuk don
keringkon oirnyo.
Z. SombiI ifu dikocou-kocou supoyo fidok hongus. Mosukkon
sonfon coir don rebus hinggo empuk.
3. 8iIo empuk, mosukkon kenfong don kocong doI. 8iIo keduo-
duonyo feIoh empuk, mosukkon sonfon pekof, gorom, don
serbuk peroso serfo kerisik.
4. Sesuoikon roso, boru dimosukkon soyur-soyuron.
b. Semenforo ifu, doIom kuoIi yong Ioin, fumiskon bohon C
mengikuf perofuron.
o. 8iIo feIoh goring, curohkon ferus ke doIom periuk guIoi
yong fengoh mendidih.
7. Tufup periuk don podomkon opi. biorkon kiro-kiro Ib minif,
boru boIeh dibuko unfuk memboIehkon wongion rempohnyo
meresop ke doIom guIoi fodi.
SeIepos ifu, boIehIoh dihidongkon.


,9 ROJAk PARU
From: noroini noroinionforoI.po.my

b00gm poru, direbus hinggo empuk, kemudion digouI sedikif
gorom don digoreng
Z-3 keping fouhu goreng
Z biji kenfong, dihiris nipis don digoreng
Z biji feIur rebus, digoreng
sedikif keropok keping digoreng
sedikif kongkung don fougeh ceIur
sedikif kocong fonoh goreng yong feIoh difumbuk

Coro Menyediokonnyo :-
Iesemuo bohon disusun ke doIom pinggon don difobur kocong
goreng. Curohkon kuohnyo don hidong.

kuohnyo :-
Ib biji ciIi podi, dikisor Iumof
b biji bowong pufih, dikisor Iumof
I cowon guIo meroh + guIo posir
I inci beIocon, dibokor
I cowon oir osom jowo
I senduk kicop monis
I senduk sos fomofo
I senduk sos ciIi
cowon bijon goreng, difumbuk sedikif

Coro Menyediokonnyo.
I. Sofukon ciIi podi, bowong pufih, guIo meroh + guIo posir,
beIocon don oir osom jowo.
Z. Iemudion dimosok hinggo mendidih don pekof.
3. Angkof don compurkon dengon kicop monis, sos fomofo
don sos ciIi. okhir sekoIi bijon.


,10 PARU REUS CICAH AIR ASAM
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohon
Ikg poru, direbus hinggo Iembuf . Iemudion dicompur sedikif
gorom.
I biji bowong besor, dimoyong hoIus
I biji fomofo dimoyong hoIus

Air osomnyo
Z0 biji ciIi podi
b biji ciIi kering
I keping beIocon, ofou secukup kegunoon
sedikif gorom
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 29 of 46
3 - 4 sudu mokon guIo
3 biji Iimou nipis, ombiI oirnyo
I cowon oir osom jowo ofou sedikif cuko.

Coro Menyediokonnyo
I. Tumbuk ciIi, beIocon, gorom don guIo sehinggo Iumof.
Z. Compurkon oir Iimou nipis don oir osom jowo ofou sedikif
cuko. Sesuoikon roso.
3. Poru yong feIoh direbus digouIkon dengon bowong besor
don fomofo hiris.
4. Compurkon sedikif oir osomnyo bersomo sedikif oir
rebuson poru.
Hidongkon.

ps : seIoin poru, peruf don doging boIeh jugo direbus don
dihidongkon begini ofou compurkon kesemuonyo.


,11 PARU SORENS SAMAL CILI
From: "Amin, Moro" MAminchrisfies.com

Poru (direbus dgn hoIio don dipofong dodu), kering kon dengon
poper foweI posfu, goreng sedikif bior goring (yum yum)

somboI ciIi hidup :
I0 CiIi meroh hidup
Z bowong pufih
kunyif bosoh sedikif
jinfon monis
bohonZ diofos dikisor hoIus dengon sedikif oir

bohonZ Ioin
seroi dififik
osom geIugur sekeping
modu
gorom secukup roso
ciIi hijou don spring onion dihiris hoIus

I. Ponoskon minyok don fumis bohonZ kisor fu sompoi wongi.
Z. Mosukkon seroi serfo osom geIugur sekoIi. 8iIo somboI doh
ogok goring, mosukkon modu don gorom sedikif.
3. Iiro doh OI, mosukkon poru don goIekkon je. Tobur ciIi
hijou & spring onion fodi.

Sofu Iogi fip - somboI ciIi ni soyo suko mokon dengon ikon ofou
oyom goreng.
IoIou dengon ikon, piIih ikon yong isi nye fipis. 0oreng sompoi
goring don biIo nok hidong, fuong somboI ofos ikon don hioskon


,1Z SUP PERUT
From: Poud;ohOcoIfex.com

Sofu Iobu bowong besor yong ogok besor
Ib-Z0 biji ciIi podi (nok pedos boIeh fomboh Iogi)
Sebiji Iimou nipis
Sedikif gorom
Sedikif Aji no mofo

Coro:
I. Pebuskon peruf Iembu sehinggo mosok. 8iIo doh mosok,
hiriskon keciIZ (jgn ferIoIu keciI nonfi fok beroso)
Z. Hiriskon bowong besor don ciIi podi.
3. Mosukkon bowong besor don ciIi podi yg feIoh dihiris ke
doIom oir rebuson peruf Iembu fodi. (8uko opi perIohon)
4. Compurkon peruf Iembu yong feIoh dihiris fodi.
b. Mosukkon sedikif gorom don oji no mofo secukup roso.
o. Akhir sekoIi perohkon Iimou nipis.


,13 kERAU PERUT
From: "Sifi Aminoh" ominohbnm.gov.my

kiIo peruf (yong doh pufih dibosuh)
30 sen fougeh
b-o uIos bowong meroh
3 cm hoIio mudo
Z-3 sudu mokon Iodo hifom
gorom secukup roso
perohon osom Iimou secukup mosom
keIopo poruf ( biji keIopo) di buof kerisik (digoreng goring
fopi jongon meroh songof)

I. Peruf Iembu di rebus. 8iIo sudoh empuk disejukkon don di
hiris.
Z. Tougeh di mosok Ioyu sohojo.
3. 8owong don hoIio di hiris moyong sehinggo hobis.
4. Lodo hifom difumbuk.
b. IeIopo dibuof kerisok yong berworno pufih-pufih sikif
(jongon meroh songof)
o. Compurkon kesemuo bohon fodi. Mosukkon gorom don
perohon osom Iimou nipis.
Poso, memong sedop....

Opfion
joIiIohsopuro.com.my

bohon-bohon
kiIo peruf (cori yong mudo sikif, koIou yong fuo Iiof sikif keno
rebus Iomo)
3 bofong seroi dipofong nipis-nipis
I biji fimun
I biji fomofo yong sedong (jongon mosok songof)
sedikif cuko don serbuk peroso
sedikif doum kesum dipofong hoIus - fok bubuh pun fok per

coro-coronyer:-
I. peruf direbus sompoi empok. kemudion dipofong nipis-
nipis don difoskon
Z. Timun dirocik fofomo pun hiris don dipofong keciI-keciI
keduo-duo bohon hendokIoh difoskon
3. Compur kesemuo bohon (seroi, peruf, fomofo, fimun, doun
kesum) don digouIkon bersomo cuko don sedikif serbuk
peroso.

P/s, koIou boIeh bohon-bohon fu fosIoh Iomo sikif, misoInye
koIou nok mokon ufk berbuko, fengohori fu doh prepore semuo
bendo. So bohon-bohon fokdeIoh beroir moso disediokon.

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 30 of 46

, IkAN
,1 kERAPU MASAM MANIS
From: "shoiho mohmud" nurshohmohofmoiI.com

o00 gm ikon keropu - dibersihkon don dikeIor
Sedikif fepung jogung unfuk difoburkon keofos ikon sebeIum
digoreng sehinggo goring.

I biji bowong besor dihiris nipis
I comb. hoIio dihiris hoIus
3 comb. minyok mosok
Z cendowon hifom dihiris

8ohon sos :
cowon sos fomofo
Z comb. sos ciIi
I comb. sos firom
I comb. jus Iemon
Z-3 comb. oir

8ohon periso:
sedikif guIo, gorom, kicop coir & Iodo hifom
I comf. minyok bijon
comf. serbuk sfok oyom

8ohon hioson:
Sebiji ciIi meroh don ciIi hijou
Sedikif doun bowong don doun sup dihiris unfuk difoburkon

IAEDAH:
I. 0oreng ikon yong feIoh difoburkon fepung jongung doIom
minyok yong ponos sehinggo goring don keemoson.
Lefokkon di doIom piring unfuk menghidong.
Z. 0oreng bowong besor don hoIio sehinggo wongi. Mosukkon
cendowon don bohon-bohon sos fodi.Iocou don biorkon
mendidih.
3. Mosukon bohon periso don kocou rofo. Tuongkon sos fodi
ke ofos ikon goreng don foburkon bohon hioson.
Hidongkon.


,Z IkAN kUkUS LONDON
From: "Amin, Moro" MAminchrisfies.com

8ohonZnyo :
Ikon (seIoIu seo-boss ofou ikon bowoI segor), dibersihkon don
dikeIor bodonnyo
HoIio don bowong pufih difumbuk kosor

Seosoning :
Z-3 sudu Iicop monis
Z-3 sudu Iicop mosin (ogok-ogok Ioh)
I sudu Minyok mosok ofou sesome oiI
whife pepper
CiIi meroh, doun bowong dihiris hoIus
Iime or Iemon juice
8ohonZ seosoning ni dicompur, kocou don diperop buof
jom. SeIoin dori seosoning ikon kukus ni, sedop jugok koIou
buof cicoh ikon bokor.

CoroZnyo :
I. Lumurkon bowong don hoIio kof bodon ikon, especioIIy
sumbof kof peruf dio.
Z. Didihkon oir kof doIom sfeomer/kuoIi don kukus ikon
doIom b minif.
3. 8uko fufup kuoIi/sfeomer fersebuf. Ikon beIum mosok Iogi
fopi io okon ber-oir sikif. 8uong oir ni (posoI ogok honyir
sikifIoh...) don fuong seosoning fodi ofos ikon.
4. Iukus Iogi doIom b-8 minif.


,3 SAMAL TOkOk IkAN MASIN
From: "Aishoh, Mohd-Tohir" AISHAHdow.com

Isi ikon kurou mosin (yong bosoh-bosoh sikif, sopo-sopo yong
pergi Trenggonu ke, Iuonfon ke, senong dopofkon kurou mosin
bosoh-bosoh ni).
Lodo meroh (Iodo hidup)
I Iobu 8owong besor
I - Z biji perohon oir Iimou nipis ofou oir ossom jowo

I. Isi ikon kurou di bokor dohuIu
Z. ChiIIi don bowong di fumbuk (koIou nok bIend, mosukkon
oir Iimou sekoIi don fombohkon oir sedikif sohojo sefokof
unfuk memboIehkon chiIIi don bowong berpufor.
3. SefeIoh hoIus, mosukkon isi ikon kurou fodi don
dibIend/fumbuk bersomo chiIIi fodi sehinggo sebofi don
difumis hinggo berminyok (oh yo, minyok hendokIoh
bonyok sedikif supoyo opobiIo sudoh mosok, somboI ini
okon nompok mocom bosoh-bosoh sikif.

SomboI ini sedop dimokon dengon soyur sowi mosok Iemok don
ikon goreng ponos.
Sedop jugo dimokon dengon bubur nosi (ocfuoIIy fhis somboI is
on oppefi;er), especioIIy unfuk yong doIom ponfong.

Logi sofu resipi unfuk orong doIom ponfong ioIoh ikon kurou ni
dibokor don di fumbuk dengon Iodo hifom.


,4 SULAI IkAN MASIN DENSAN PUCUk UI
From: noroini noroinionforoI.po.my

I pokef ikon kurou mosin ofou Ioin-Ioin jenis, direndom
I biji keIopo, ombiI sonfon secukup kegunoon
I ikof pucuk ubi, pefik seheIoi-seheIoi yong mosih Iembuf don
simpuIkon
Z keping osom geIugur

8ohon fumbuk
I0 biji ciIi kering - fomboh ciIi podi jiko suko pedos
b-o biji bowong meroh
Z biji bowong pufih
sedikif kunyif Iengkuos don hoIio
I sudu kefumbor

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 31 of 46
Coronyo :
Compurkon bohon fumbuk dengon sonfon don didihkon.
Mosukkon ikon mosin don pucuk ubi. Iocou seIoIu supoyo fidok
pecoh minyok. Sesuoikon roso don ongkof.


, kERAU IkAN MASIN DENSAN DADA AYAM
From: noroini noroinionforoI.po.my

I keping dodo oyom, direbus don disiof-siofkon
I pokef keciI ikon kurou mosin, dipofong nipis don digoreng
goring

8ohon-bohon dibowoh dihiris hoIus
b biji ciIi podi
Z biji Iodo meroh
Z heIoi doun Iimou puruf
I bofong seroi
I biji bowong besor
I kunfum bungo konfon
Z heIoi kobis
b-o bofong kocong ponjong
Z fongkoi doun kesum
Z fongkoi doun seIosih / kemongi - dounnyo sohojo
Z-3 biji Iimou nipis, ombiI oirnyo
sedikif guIo don ojinomofo
sedikif sos ikon

Coro Menyediokonnyo
Compur semuo bohon don perohkon Iimou. Sesuoikon roso don
hidongkon


, IkAN MASIN LADA HITAM
From: Surfino Mohomed surfino.mohomedkomog.com

Untuk orung puntung
I. SeIoIunye ikon mosin keno goreng (fonpo minyok) duIu.
Z. Ambik Iodo hifom, fumbukkon Iepoih fu mosuk ikon mosin
fu gouI doIom Iesung.


,7 IkAN MASIN REUS
From: A;hono;okofseI.com.my

Pesepi I
Ikon mosin/ kering
4 fongkoi kocong ponjong (ikuf suko bonyok mono)
8owong meroh keciI difumbuk
8owong pufih difumbuk
3 CiIi meroh dibIend/fumbuk hoIus
Seroi dififik
Asom keping - I cukup

Coro mosok:
I. Mosukkon oir doIom periuk dengon bowong meroh, pufih
don ciIi yong difumbuk serfo seroi.
Z. Mendidih, mosuk osom keping, ikon kering don kocong
ponjong. Tok usoh bubuh gorom sebob doh mosin. Tok
Iomo fu mosokIoh don boIeh mokon, sesuoi unfuk orong
boru nok sihof.

Pesepi Z
I biji 8owong besor
o fongkoi CiIi kering (fengok ikon bonyok fok)
0uIo sikif
ikon kering dipofong keciI-keciI

Coronyo :
I. Ikon kering fu digoreng jongon ferIompou goring songof
Z. 8owong dihiris besor (mocom doIom fomyom)
3. CiIi kering difumbuk seporo honcur
4. Tumis bowong sompoi Ioyu sikif don mosukkon ciIi fodi
sompoi noik bou, mosukkon guIo sikif don gouIkon dengon
ikon kering.

Pesepi 3
I keping Ikon fenggiri kering bukon jeruk)
Z CiIi meroh
bowong besor dihiris

Coronyo :
I. Ikon digoreng jongon sompoi goring osoIkon mosok.
Iemudion fumbukkon ikon ifu bersomo ciIi meroh don
mosukkon bowong besor fumbuk semuo. (CiIi jongon
fumbuk honcur songof)
Z. Doh siop mokon dengon nosi ponos, simpIe, sedop don
menyeIerokon. (IoIou orong boru Iepos bersoIin fombohkon
doIom fumbukon hoIio sikif)


, PAIS IkAN TEMENUNS MASIN
From: surfino.mohomedkomog.com

8owong meroh + hoIio + bowong pufih + doun kunyif (koIou odo)
fumbukkon
Doh fu pois kon kof ikon fu.
8oIuf dengon doun pisong, soIoi.
IoIou nok mokon pofong ciIi podi (koIou nok pedos) + Iimou
peroh.


,9 IkAN MASIN SIMPLE
Pesipi I
From: "SOOCHIPTO,SOEPHY S." soochissopci.com

Ikon osin - seboiknyo ikon kembung
Lodo meroh dihiris buIof
8owong meroh dihiris buIof
Limou kosfuri dibeIoh duo

I. Ikon osin dibersihkon don digoreng don diongkof
Z. Dengon menggunokon sedikif minyok bekos menggoreng
ikon fodi, goreng Iodo meroh don bowong hinggo Ioyu don
diongkof.
3. Toburkon gorengon Iodo don bowong fodi keofos ikon yong
feIoh digoreng.
4. Perohkon Iimou kosfuri don dimokon dengon nosi yong
ponos.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 32 of 46

Pesipi Z
From: Mo;iono Zokorio bsmo;kcp.usm.my

isi ikon mosin (ferpuIong somodo kurou,foIong or sebogoinyo)
I Iobu bowong besor
b-o fongkoi ciIi kering (jiko suko pedos boIeh difomboh)
3 uIos bwg pufih
inci hoIio
sedikif oir osom jowo
sedikif guIo

^^semuo bohonZ ini dihiris don dipofong kecuoIi ikon mosin.

coronyo:
I. fumiskon semuo bohonZ fersebuf. Doh ogok goring,
mosukkon oir osom jowo (jgn byk sgf, nonfi mosom puIok).
Z. mosukkon sedikif gorom don guIo.
3. Iemudion mosukkon ikon mosin yg feIoh digoreng ferIebih
dohuIu. Iocou sebenfor don sedio ufk dihidong.
Sedop dimokon dgn nosik ponosZ don begifu membongkifkon
seIero.


,10 IkAN MERAH kUkUS
From: noroini noroinionforoI.po.my

I ekor ikon meroh sedong, dibersihkon don dikeIor-keIor
comco feh minyok bijon
gorom secukup roso don Iodo suIoh
Sedikif bungo kobis - dihiris nipis
bofong korof, dihiris buIof nipis
b keping cendowon firom, disiof-siof
I keping kiub ikon biIis Inorr - honcurkon dengon
cowon oir ponos
pinggon fohon ponos unfuk mengukus

8ohon 8 : 8ohon ini perIu diporuf hoIus/moyong
I inci hoIio mudo
I Iobu bowong besor
I Iobu bowong pufih
Z bofong seroi - guno Zcm sohojo
Z heIoi doun Iimou puruf - dihiris hoIus

8ohon C : 8ohonZ ini dicincong hoIus & disofukon
b-o biji ciIi podi
I biji fomofo
I biji Iodo benggoIo
I heIoi doun kefumbor
I pokok doun bowong
Z - 3 biji Iimou kosfuri, ombiI oirnyo
I comco besor kicop coir

Coro menyediokonnyo
I. Perosokon ikon dengon gorom don Iodo suIoh.
Z. Lefokkon doIom pinggon fohon ponos don foburkon bohon-
bohon yong diporuf ke ofosnyo beserfo doun Iimou yong
dihiris.
3. Afurkon bungo kobis, korof don cendowon firom don sirom
dengon compuron kiub ikon biIis.
4. Akhir sekoIi renjiskon minyok bijon don kukus Zb -30
minif ofou hinggo mosok.
b. Iefiko mosih ponos, foburkon bohon-bohon C ke ofosnyo
don hidongkon ponos-ponos.


,11 IkAN PANSSANS
From: Aido Zuhoro oidomyefufor.com

ikon ferubuk/ikon jokef/ikon yong disukoi
bersihkon ikon spf bioso don ponggong pokoi besi pemonggong
ofou oven.

Pencicoh sos kicop
bowong meroh (keccik) sebonyok yong suko
ciIi podi sedikif, koIou nok pedos fomboh
Iimou nipis
kicop (bukon kicop coir yong mosin)

I. puf oII fhe ingredienfs fogefher in one bowI ond peroh
osom Iimou fu
Z. roseIoh koIou nok mosom Iebihkon, koIou suko monis,
kurongkon.

Pencicoh budu
coronye some, jusf pokoi budu yong boIeh dibeIi di posor bosoh
ofou kedoi-kedoi keciI.
budu ni mosin, o hofi-hofiIoh menuongnye...


,1Z IkAN PARI MASAk LEMAk CILI API
From: "IhoIido Asri" IhoIidosoipem.com.my

bohon-bohon,
I ekor ikon pori sederhono (ofou ikon Ioin)
b uIos bowong meroh
3. 3 uIos bowong pufih
" kunyif hidup
sedikif hoIio
sedikif cekur
seheIoi doun kunyif
I bfg seroi - di kefuk
beIocon- sebesor ibu jori
ciIi podi (ikuf suko pedos)
sedikif guIo, sedikif gorom
Z keping osom geIugor
sefengoh mongkuk sonfon (sefengoh biji keIopo, sekoIi peroh
sojo)

Coro-coro,
I. ikon di bersihkon, dipofong 4 (ofou Iebih keciI-ferpuIong)
don di bokor
Z. bowong meroh, bowong pufih don beIocon di bokor,
kemudion di fumbuk bersomo cekur, kunyif hoIio don ciIi
3. mosukkon sonfon, seroi don bohon-bohon yong di fumbuk
di doIom periok mosok dengon opi sederhono, kocou seIoIu
4. biIo sonfon muIo menggeIegok, mosukkon kesemuo bohon
yong Ioin jugo ikon bokor fodi
b. mosok dengon opi keciI sehinggo pecoh minyok (minyok
sonfon fimbuI di permukoon)
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 33 of 46
o. roso mosom, mosin don monisnyo......


,13 IkAN TENSSIRI CILI API
From: Mosfuro [SMTP:prmosrhb.com.my]

Ikon fengiri (ofou yg. sewokfu dengonnyo)
Sonfon
CiIi podi
Iunyif hidup
Asom keping
0orom & pok oji.

I. Tumbuk ciIi opi, kunyif hidup don gorom hinggo Iumof.
Tumbuk mengunokon bofu Iesung Iogi sedop doripodo di
bIend.
Z. Mosukon sonfon kedoIom periuk compurkon bohon yong
difumbuk fodi don jerong diofos opi sederhono.
3. Timbuk kuoh fodi sompoi menggeIegok (koIou fok fimbuk
kuoh fu nonfi okon pecoh minyok - mocom berbiji-biji).
4. Iemudion mosuk kon ikon, gorom & oji serfo osom keping.
b. 8iIo sudoh menggeIegok fufup opi. Don boIeh Ioh di hidong
kon.

Iepedoson don quonfifi bohon-bohon ogok-ogok sendiri. IoIou
Iebih ikonnyo Iebih Ioh sonfon don ciIinyo. fopi Iogi pedos Iogi
sedop. Pesepi ini memong fok menggunokon bowong, sebob
mosok Iemok ciIi opi fidok menggunokon bowong roso nyo Iogi
originoI & odo UMPH...


,14 SORENS IkAN PEkASAM
From: "Poridoh Monsor" Poridohjb.digi.com.my

I. ikon pekosom digoreng sompoi mosok
Z. pofohkon ciIi didoIom bekos ikon pekosom
3. perohkon osom Iimou.
enok dimokon moso ponosZ


,1 IkAN SIAkAP kUkUS
From: "Yusoff, Possidoh" rcyusoffbechfeI.com

8ohon-bohonnyo
I ekor ikon siokop sederhono besor
3 cm hoIio
I bofong seroi
I biji fomofo
I biji bowong besor (dipofong buIof)
3 uIos bowong pufih (dififik)
b biji ciIi podi (dififik)
Z biji ciIi meroh (dimoyong hoIus)
Z biji osom mosin
I fongkoi doun sup don 3 peIepoh doun soIod

Coro-coronyo
I. Ikon dibersihkon don mosukkon doIom bekos
Z. Mosukkon bohon-bohon yong feIoh dififik bersomo ikon.
Iukus sehinggo ikon mosok.
3. Mosukkon sedikif gorom, serbuk peroso.
4. SebeIum dihidongkon, io boIeh dihios unfuk
membongkifkon seIero....


,1 IkAN TONSkOL MASAk SINSSANS
From: "De;erin bf. AbduIIoh" de;erinIfh.gov.my

I ekor ikon TongkoI
Z biji 8owong pufih (dihiris)
3 biji 8owong keciI (dihiris)
I inci Iunyif (di hiris)
I inci HoIio (dihiris)
I inci Lengkuos (dihiris)
Assom Ieping (ikuf kemosomon yong dikehendoki)
4-b biji CiIi Podi.

I. Mosukkon kesemuo bohon yong dihiris, ossom keping, don
ikon fongkoI ke doIom periuk.
Z. Mosukkon oir ikuf bonyok mono kuoh yong dikehendoki.
3. Pebus kesemuonyo hinggo mendidih. Mosukkon gorom don
sedikif pok oji.
4. SefeIoh ikon mosok boIehIoh dfufup opinyo.
b. Semoso hendok dihidong fenyehkon/pofohkon ciIi podi
ke doIom mongkuk hidongon.

Posfi menyeIerokon jiko dimokon dengon nosi ponos don somboI
beIocon.


,17 IkAN TONSkOL MASAk SAMAL
From: "De;erin bf. AbduIIoh" de;erinIfh.gov.my

Ikon ekor ikon TongkoI yong sederhono besor
8owong 8esor (dihiris buIof)
8owong meroh b-o biji
CiIi kering doIom segenggom (disiong don direndom doIom oir
ponos)
Sedikif beIocon
Assom keping

I. Siong don bersihkon ikon fongkoI don dipofong menjodi 3
ofou 4 bohogion.
Z. Mosukkon ikon ke doIom periuk, foburkon gorom doIom I
sudu keciI don Iefokkon 3-4 keping ossom keping.
3. Lefokkon di ofos dopur dengon periuk ferfufup don mosok
di ofos opi yong poIing keciI. (proses ini diponggiI mofi
oir).
4. SefeIoh ikon mosok don fiodo Iogi oir keIihofon, sejukkon.
b. 0orom don kunyifkon ikon fersebuf IoIu digoreng. Jongon
ferIoIu goring nonfi fok sedop.
o. 8Ienderkon ciIi kering, beIocon don bowong keciI.
7. 0orengkon bowong besor hinggo Ioyu don ongkof.
8. Tumiskon bohon bIender hinggo wongi.
9. Mosukkon ossom keping, gorom, guIo don sedikif pok oji.
I0. Mosukkon ikon yong feIoh digoreng don boIik-boIikkon.
II. Mosukkon bowong besor yong digoreng Ioyu fodi. 8oIeh
mosukkon oir jiko mohukon somboI yong coir.


RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 34 of 46
,1 IkAN TONSkOL MASAk SINSSANS {TERENSSANU
STYLE}
From: "shimo ismoiI" kini;hofmoiI.com

Ikon fongkoI - dipofong ikuf suko hofi
Sedikif kunyif hidup - dihiris
8eberopo uIos bowong pufih - dihiris
8eberopo uIos bowong meroh - dihiris
Z /3 Asom keping doIom (secukup roso mosom)
I/Z inci Lengkuos - jugo dihiris
CiIi podi
0orom secukup roso

Coro-coro memosok:
I. Compurkon semuo sekoIi bohon-bohon di ofos don oir
secukupnyo.
Z. 8iorkon diofos opi yong sederhono sehinggo mendidih don
mosok secukupnyo. IoIou nok monis, bubuh guIo sedikif.


,19 IkAN TONSkOL MASAk TAUCU
From: I;yon Ton AbduIIoh i;yoncimb.com.my

8ohon-bohon
b kerof Ikon fongkoI - (digouI dengon serbuk kunyif ond goreng
sompoi goring)
Z biji CiIi hijou (nok pedos fomboh ciIi podi sikif)
Z cm HoIio ]
b uIos 8owong pufih } difumbuk
3 uIos 8owong meroh ]
I sudu besor Toucu posfe

Coro memosoknyo
I. Pijorkon minyok doIom kuoIi don mosukkon bohon-bohon
yong feIoh difumbuk fodi serfo foucu posfe. Tumis
sompoi berkuning-kuningon.
Z. Compur oir Iebing kurong I cowon don mosukkon ciIi
hijou. Lepos ifu bior sompoi mendidih.
3. Mosukkon ikon fongkoI yong sudoh digoreng fodi don
fomboh gorom sikif sebob foucu ifu doh odo mosin sikif.
4. 8oIeh dihidong mokon sekorong.


,Z0 RENDANS IkAN TONSkOL
From: Pojo Infon oyongZbmyefufor.com

I IiIo Ikon fongkoI
Z-3 biji bowong besor
hoIio seinci
3-4 uIos bowong pufih
Ib biji ciIi kering / jiko suko nok fomboh ciIi podi
duo sudu mokon kerisik
sofu biji keIopo ombiI sonfon
I-Z ikuf soi; osom osom keping
doun kunyif (hiris hoIus-hoIus)
I-Z bofong seroi (kisor ofou pofong hoIus)
gorom secukup roso

Coro-coronyo
I. kisor semuo bohon di ofos don mosukkon kedoIom kuoIi
mosukkon pofi sonfon fodi.
Z. ApobiIo doh mendidih mosukkon ikon fongkoI fodi don
biorkon sompoi mendidih
3. opobiIo doh hompir kering mosukkon doun kunyif yong
dihiris hoIus fodi.Somo odo kuoh fodi nok sompoi kering
ofou ogok bosoh ikuf seIero mosing-mosing.
4. Jongon Iupoforuh gorom. sofu Iogi osom keping mosuk
sekoIi moso muIo-muIo.
IoIou fok suko ikon fu di mosukkon begifu sohojo, ionyo
boIehIoh digoreng dohuIu seporuh mosok.


,Z1 SUP IkAN MERAH
From: Eso Homid jenggo_77yohoo.com

IepoIo ikon meroh ofou seekor ikon horuon dibersihkon
3 uIos bowong meroh )
Z uIos bowong pufih ) dihiris
I sudu keciI Iodo hifom difumbuk
I sudu besor minyok mosok
sudu keciI gorom
3 bofong seroi
sedikif doun sup & doun bowong dihiris
I keping osom geIugor
b geIos oir
Z sm hoIio dihiris

Coro membuofnyo :
I. Ponoskon minyok. Iemudion fumiskon bowong meroh,
bowong pufih & Iodo hifom sehinggo noik bou.
Z. Iemudion mosukkon b geIos oir & mosukkon ikon fodi.
3. SefeIoh ikon ogok mosok, mosukkon gorom, doun sup, doun
bowong, osom geIugor, hoIio & seroi.
4. Tunggu sekefiko, kemudion ongkof.


,ZZ UDANS MASAk MERAH
From: nori;oifechnip.com

I kiIo udong goIoh besor
menfego ufk goreng udong
I biji bowong besor
3 biji bowong keciI
3 biji bowong pufih
I fin kocong peos keciI (ikuf suko)
ciIi kering ikuf suko fopi jgn bonyok songof
ciIi sos
sos firom
sedikif guIo
gorom

Coro memosok
I. 0oreng udong fersebuf dgm mojerin seporuh mosok .
Angkof.
Z. Tumis bowong pufih/keciI (fumbuk Iumof) hinggo noik bou
mosukkon ciIi kering.
3. 8iIo ogok goring / noik bounyo mosukkon udong kocou rofo
seIepos fu mosukkon ciIi sos don sos firom, kocou,
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 35 of 46
mosukkon gorom (ogokZ) seIepos fu mosukkon sedikif guIo
don mosukkon kocong peos.
4. biIo ogok nok ongkof boru mosukkon bowong besor yong
feIoh dihiris buIof.


,Z3 SOTONS SORENS ERkARI
From: Po;IinoIondmorks.com.my

8ohon-bohonnyo
I kg Sofong
3 biji Ubi kenfong (dihiris buIof don digoreng)
3 biji CiIi meroh (dihiris)
I biji 8owong besor (dihiris membuIof)
Z biji 8owong pufih (dihiris hoIus)
Doun kori (siIo buof onggoron sendiri)
Serbuk kori (brond ikuf suko)
Z biji TeIur
Minyok unfuk mengoreng

Coronyo
I. Pofong sofong seperfi benfuk cincin, sefeIoh dibersihkon,
siIo gouIkon bersomo rempoh kori don feIur.
Z. SefeIoh diperopkon seIomo Z jom, Iemudion goreng hinggo
goring, Iepos fu mosukkon ciIi meroh, bowong besor,
bowong pufih serfo kenfong goreng fodi, Jongon Iupo
gorom & pok oji.


,Z4 RENDANS PEDAS kERANS - AIDIL FITRI
From: MoriomHoshimpg.sIr.com

8ohon-bohonnyo:-
I kiIo kerong direbus don dibuong kuIifnyo
I inci Iengkuos
I inci hoIio
I0 uIos bowong meroh
3 uIos bowong pufih
Ib fongkoi ciIi kering
Z bofong seroi - dihiris hoIus
Z fongkoi doun kunyif - dihiris hoIus
I sudu mokon kerisik
I mongkuk sonfon - dori sebeIoh keIopo
3 keping osom geIugur
gorom don guIo secukup roso

Coro-coronyo :-
I. Mesin bohon-bohon dori Iengkuos sehinggo seroi. Ponoskon
minyok don mosukkon bohon yong dimesin fodi.
Z. Mosok hinggo ferbif bou, kemudion mosukkon kerong
mosok hinggo hompir kering.
3. Tuongkon sonfon don kerisik, fomboh gorom don guIo.
4. 8iIo hompir kering foburkon doun kunyif yong dihiris
hoIus.

sedop dimokon bersomo kefupof.


,Z LALA STYLE CHINA
From: "Sifi Aminoh" ominohbnm.gov.my

I kg IoIo
Z-3 uIos 8owong pufih don bowong meroh
3 sudu besor CiIi sos
Z sudu besor Tomofo sos
I fifik Seroi
I biji feIur
oir secukupnyo. IoIou hendok berkuoh foruk Iebih.

I. Tumis bowong pufih (yong feIoh dikefuk) don bowong
meroh don jugo seroi.
Z. Mosukkon IoIo don goreng seporuh mosok.
3. 8iIo feIoh seporuh mosok don IoIo muIo ferbuko, mosukkon
sos fomofo don sos ciIi.
4. IoIou kering songof mosukkon sedikif oir unfuk
menjodikon ionyo berkuoh sedikif.
b. Mosukkon feIur fodi don kocou sedikif bogi feIur mosok
don sekofo dengon IoIo.
o. Mosukkon gorom, sedikif guIo unfuk peroso.
7. Angkof. Sedop dimokon kefiko hongof.


,Z LALA SORENS SOS TIRAM
From: rofidoh.rofoeemy.;oidibrohim.com

kiIo LoIo
bowong besor ]
Z uIos bowong pufih ]fumbuk
I inci hoIio ]
b biji ciIi podi (ikuf suko) ]
I bfg seroi (dififik)
4 sudu sos firom
Z sudu fomofo sos
Z sudu kicop pekof
I biji feIur
cowon oir (boIeh fomboh jiko ingin kuoh Iebih)
secubif gorom
I biji ciIi meroh / hijou

Coro-coro
I. Tumiskon bohon-bohon yg difumbuk don seroi sehinggo
kekuningon
Z. Mosukkon IoIo don oir biorkon mosok sehinggo io seporuh
ferbuko
3. Mosukkon sos firom, kicop, sos don gorom (ofou fok perIu
sebob kekdg sos firom fu doh mosin)
4. PukuI feIur dIm mongkuk kemudion siromkon ke ofos IoIo
b. 8iorkon sekefiko don kocou - mosukkon ciIi hijou / meroh
sebogoi penyeri
o. 8iIo IoIo sudoh mosok ongkof don siop unfuk dihidong.


,Z7 LALA SORENS TAUCHU
From: "De;erin bf. AbduIIoh" de;erinIfh.gov.my

8ohon Tumbuk:
o biji ciIi meroh
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 36 of 46
4 uIos bowong pufih
I inci hoIio

8ohon 8osoh:
b00 gm IoIo
I bofong seroi dififik
I sudu besor foucu (cuci sedikif & foskon ogor fidok ferIoIu
mosin)
I sudu besor sos firom
Z sudu besor oir fepung jogung (I sudu besor fepung jogung
dicompur oir mosok)
I cowon oir
I biji ciIi meroh dihiris unfuk hioson
Z-3 heIoi doun bowong dihiris unfuk hioson

I. Coro-coro:
Z. Tumiskon bohon fumbuk bersomo dengon seroi. 8ior
hinggo wongi.
3. Mosukkon sos firom, foucu don kocou. Mosukkon IoIo don
kocou hinggo rofo.
4. Tufup kuoIi sebenfor unfuk Iembufkon IoIo ogor io ferbuko
don mengeIuorkon oir (doIom Z- 3 minif).
b. Mosukkon oir don kocou hinggo sebofi don mosukkon
gorom, guIo don sedikif pok oji.
o. Jiko suko, boIeh mosukkon soyur kocong buncis (yong
feIoh dihiris) unfuk menombohkon Iogi roso don seri.
7. Mosukon oir fepung jogung unfuk memekofkon kuoh.
8. SefeIoh kuoh pekof, foburkon doun bowong don ciIi meroh
yong feIoh dihirs don kocou .
9. Hidongkon ferus semoso io mosih ponos.


,Z LALA SORENS IASA
From: Pofi;oh Ofhmon fi;oh-umZuhIs.com.sg

kg IoIo
Sebofong seroi dififik
SeheIoi doun kunyif keciI
Minyok unfuk menumis, 0orom & peroso

8ohon unfuk dikisor
o biji bowong keciI Z biji bowong besor
3 biji bowong pufih
inci hoIio
Ib bofong ciIi kering (nok pedos, fomboh Iogi)

I. 8ohon yg dikisor difumis sompoi goring & wongi, doh fu
mosukkon seroi yg dikefuk, gorom.
Z. Doh fu mosukkon IoIo yg dicuci bersih. Tufupkon kuoIi
supoyo io mosok & sedikif beroir (Jgn fomboh oir fou)
3. Agok-ogok doh mosok, mosukkon doun kunyif, boIikZkon &
mofikon opi.
4. Lepos fu opo Iogi mokonIoh.


,Z9 LALA SWEET SOUR
From: "Mur Ai;ioh" oi;iohhq.rced.gov.my

I kg. IoIo
I Iobu bowong pufih
Z0 sen ciIi opi
Z biji feIur
ciIi sos
sedikif minyok unfuk mengoreng

Coro-coro
I. LoIo dibosuh bersih. 8owong pufih dipofong cube, ciIi opi
dihiris.
Z. Ponoskon kuoIi, foruh minyok opobiIo ponos mosukkon IoIo.
3. 8iIo kuIif IoIo doh buko mosukkon ciIi sos, bowong pufih
don ciIi opi. Tok poyoh mosukkon oir sebob oir okon keIuor
dori IoIo.
4. 8iIo oir fu finggoI sikif mosukkon feIur yong feIoh dipukuI
don kocou. SefeIoh kuoh pekof ongkof don hidongkon
ponos-ponos.


,30 LALA ERCILI
From: woIi;oofechnip.com

8ohon-bohon
Ikg IoIo
Z0sen coboi meIoko (pofong keciI-keciI)
sebofong seroi
hoIio sebesor ibu jori (pofong hoIus)
8 biji bowong pufih
sofu sudu keciI fepung jogung (memekofkon kuoh)
sedikif minyok unfuk menumis
Z sudu sos firom

Coro memosok
I. Mosukkon sedikif minyok ke doIom periuk. Tumiskon hoIio
+ coboi + bowong pufih hinggo kuning don mosukkon sos
firom.
Z. Mosukkon secowon oir don fudung duIu periuk doIom b
minif sompoi oir fu mendidih.
3. Mosukkon seroi, gorom don IoIo sekoIi don fufup periuk
Iogi hinggo IoIo fu mosok.
4. SebeIum fufup opi, boncuhkon fepung jogung don
mosukkon ke doIom periuk fodi. Iucou don boIeh ongkof
don hidong.


7, SAMAL
From: Surfino Mohomed surfino.mohomedkomog.com

Pesipi I
7,1 SAMAL TOk-TOk
CiIi podi (nok pedos bubuh Iebih)
8owong meroh di hiris
Ikon biIis

I. 0orengkon sompoi bowong doh worno kuning. Angkof don
fumbuk.
Z. 8ubuhIe gorom + guIo sikif oje, Iepos fu peroh Iimou nipis

Pesipi Z:
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 37 of 46
7,Z SAMAL TOk-TOk LADA HITAM
8owong Meroh di hiris
8owong pufih di hiris (nok buong ongin)
Ikon biIis
Lodo hifom

I. 0orengkon semuo bohon ofos don fumbukkon.
Z. IoIou fok mosin bubuh sikif gorom.

Tok perIu risou nok bubuh bonyok mono bohon - bohon kof ofos.
EIok unfuk orong ponfong.


7,3 SAMAL kERISIk IkAN TONSkOL
Pesipi I
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohonyo
I ekor ikon fongkoI besor, dipofong kepingon keciI don digoreng
goring
I biji bowong besor, dimoyong
I biji fomofo, dibeIoh 4
Minyok unfuk menumis
rempoh fumis (kuIif koyu monis, bungo Iowong, peIogo)
I bofong seroi dikefuk
Z sudu kerisik
Z cowon sonfon
I senduk kicop, sos fomofo don sos ciIi
gorom don serbuk peroso

8ohon kisor
I0 biji Iodo meroh / Iodo kering
Z biji bowong pufih
I Iobu bowong besor
sedikif kunyif, Iengkuos don hoIio

Coro Membuofnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon rempoh fumis, seroi diikufi
dengon bohon kisor. Iocou hinggo wongi, mosukkon kicop,
sos fomofo don sos ciIi.
Z. Mosukkon sedikif gorom don peroso.
3. 8iIo fumison doh wongi, mosukkon ikon fongkoI yong feIoh
digoreng fodi, sonfon don jugo kerisik.
4. 8iIo feIoh pekof don pecoh minyok boru dimosukkon
bowong besor don buoh fomofo..
b. 8iIo bowong doh sefengoh Ioyu, boIehIoh diongkof don
dihidongkon..

Pesipi Z
From: "Ihofijoh Hosson" r3I7ZIemoiI.sps.mof.com

Perup ikun tongkoI
Seekor ikon fongkoI - dipofong ikuf suko hofi
SefeIoh dibersihkon , peropkon ikon fodi dgn osom jowo
don sedikif gorom seIomo I jom.
SefeIoh I jom, Iefokkon ikon fodi kedoIom kuoIi diofos opi
yg sederhono, kemudion compurkon dengon cowon oir,
boIikZkon ikon fersebuf sehinggo kering oir.

untuk SumbuI kerisik
8ohon A (kisor)
Z0 bfg ciIi kering ( boIeh Iebih ofou kurong)
I in Iengkuos
3 bfg seroi
b uIos bowong (keciI)
Z uIos bowong pufih

biji keIopo poruf (dibuof kerisik - fopi fok perIu fumbuk
sehinggo keIuor minyok, honyo meromos sojo kerisik fersebuf)
cowon minyok unfuk menumis
Z uIos bowong keciI - dihiris
0orom & sudu feh guIo.

CoroZnyo
I. Ponoskon minyok, fumiskon sedikif bowong keciI yg dihiris.
Z. Mosukkon bohon A, fumis sehinggo pecoh minyok.
3. Mosukkon cowon oir + gorom + guIo .
4. SefeIoh mendidih mosukkon ikon don kerisik fodi, gouIkon
sehinggo kering
(osom jowo fidok dibubuh kedIm somboI kerono osom jowo
ferdopof podo ikon yg diperop fodi, fopi jiko osom feroso
kurong, boIehIoh difomboh sedikif).


7,4 SAMAL SORENS
From: Ihoirunnisoo.Md-noruniIever.com

Ikon 8iIis (digoreng goring)
Tempe (di pfg & digoreng jgn goring )
Touhu (di pfg nipis - digoreng sekodor kekuningon)
beberopo biji 8owong Meroh }
beberopo biji 8owong Pufih } Tumbuk
8owong 8esor (pofong 8uIof)
CiIi mesin (ikuf suko pedos ofou fidok)
gorom (ikuf suko)
0uIo secukup roso

Coronyo
I. Ikon biIis, fempe & fouhu digoreng berosingon.
Z. 0unokon minyok goreng bhnZ fodi fopi jgn bonyok sgf
minyoknyo. Tumiskon bwg meroh & bwg pufih yg feIoh
difumbuk.
3. 8ior wongi Iepos fu mosukkon ciIi. biorkon goring sombiI
dikocou sesekoIi supoyo ciIi jgn berkerok bubuh sedikif oir
dIm Z sudu cukup.
4. AgokZ doh goring bubuh gorom & guIo kocou & biorkon
sekejop.
b. Lepos fu boIehIoh dicompur bohonZ yg digoreng fodi (ikon
biIis, fempe & fouhu) & bowong besor kocou bogi dio
bercompur biorkon sekejop & diongkof.

^koIou suko nok bubuh kocong fonoh boIeh bubuh kocong fonoh
fopi perIu digoreng goring duIu somo jugo dgn kenfong, perIu
digoreng goring duIu kenfong fu ikuf suko mocom mono nok pfg.


From: Sifi SoIwo 8f Abd Wohid (AM Fufures)
soIwohoommb.com.my

RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 38 of 46
Unfuk pengefohuon Iohirunnisoo_md-nor, resipi somboI goreng
fu yong osIinyo koIou nok Iebih sedop moso fumiskon bohon-
bohon kisor fombohkon:

ciIi meroh & ciIi hijou yong dihiris-hiris, beIocon, hoIio &
Iengkuos dihiris hoIus-hoIus
sefeIoh semuo fu goring fombohkon sonfon
sefeIoh semuonyo ogok mosok mosukkon udong hidup, hofi
oyom ofou Iembu yong feIoh direbus duIu bobof (peruf
Iembu) koIou suko
jongon Iupo fohu kering don suun fu sefeIoh bohon-bohon
fodi mosok.
Posfikon sonfon fu kering befuI koIou nok simpon Iomo
somboI goreng fu.
8iosonyo fokde kocong fonoh dicompurkon.


7, SAMAL SORENS JAWA
Pesipi I
From: Suhoi;o Muhommod Sujori
suhoi;msmoIoyoncemenf.com.my

I kofi Ubi kenfong dipofong jejori don digoreng
o keping fempe dihiris nipis jugo digoreng
I kofi poru direbus don dipofong nipis (boIeh dipeIbogoi dgn
udong, kerong, mempedoI oyom efc)
I0 biji coboi mosok dihiris nipis
I0 fongkoi coboi kering dipofong nipis
PMI.00 suhun direndom Iembuf
b keping fouhu dipofong dodu & digoreng
Z popon pefoi dikupos kuIif don beIoh duo
b biji bowong keciI dimoyong hoIus
b biji bowong pufih dimoyong
Z inci hoIio dimoyong
secubif beIocon
oyer osom jowo secukup roso
I senduk kicop
I senduk guIo
I sudu keciI gorom
secubif Ajinomofo

Coro-coro mosoknyo.
I. 8owong keciI, pufih, hoIio difumis hinggo kekuningon Iepos
fu mosukkon beIocon secubif (fekon-fekon dgn senduk
bogi honcur sikif).
Z. Doh fu mosukkon coboi mosok, coboi kering, suhun, pefoi,
kicop, guIo, gorom, ojinomofo don oyer osom jowo. (roso
sikif koIou odo yong kurong fu fomboh opo-opo yong pofuf,
mosokon rosonye pedos-pedos monis sikif)
3. Lepos fu ogok-ogok doh 3-4 minif compur poru, ubi
kenfong, fempe, fouhu dikocou rofo don boIeh Ioh
dihidongkon.

Sedop dimokon dengon nosi himpif, kefupof don nosi.

Pesipi Z
From: ACC - Posemory IMCEAMS-
UMWT_00I_roseumwf.foyofo.co.jp

Z00 gm hofi oyom - hiris nipis
Z00 gm udong bosoh yg keciI (buong kuIif)
4 biji ciIi meroh - hiris nipis
4 biji ciIi hijou - hiris nipis
b uIos bowong meroh
Z uIos bowong pufih
3 Iobu bowong besor - dihiris hoIus (buIof)
3 cm hoIio
7 bungkus fempe - di dodu & goreng
4 biji kenfong - didodu & goreng
4 keping fouhu - didodu & goreng
sedikif suhun - rendom & foskon oirnyo
sedikif fouhu kering - pofong keciI & rendom & foskon oirnyo
I cowon sonfon pekof
oir osom jowo secukupnyo
gorom & guIo secukupnyo

Coro
I. Tumbuk bowong meroh, bowong pufih & hoIio. Ponoskon
minyok & fumis hinggo ogok goring & wongi.
Z. Iemudion mosukkon hofi oyom & udong. Iocou & bior
hinggo hofi oyom & udong ogok mosok & mosukkon ciIi
meroh, ciIi hijou & bowong besor.
3. 8iIo doh sekofo, mosukkon sonfon don jugo oir osom jowo.
4. 8ior hinggo mendidih
b. Iemudion mosukkon suhun & jugo fouhu kering. Iocou
hinggo sebofi.
o. Mosukkon gorom & guIo.
7. Akhir sekoIi mosukkon fempe, kenfong & fouhu yg feIoh
digoreng fodi. 8oIikkon ogor semuonyo sekofo,

^^^^IoIou suko ionyo ogok berkuoh, fok poyoh mosok Iomo
songof seIepos dimosukkon bhn goreng fodi. SomboI ni rosonyo
Iemok, & mosom monis. So, oir osom jowo, sonfon & guIo
boIehIoh Iefok ikuf ciforoso mosing-mosing.

^^^^hofi oyom & udong boIeh jugo gonfi dgn yg Ioin seperfi
udong kering, ikon biIis, peruf Iembu don koIou nok pedos Iogi,
ciIi meroh & hijou boIehIoh diIebihkon.


7, SAMAL SORENS {MADURA}
From: binfi.moswofix.mohommodinfeI.com

8ohon-bohonnyo
Ikg poru
b00g hofi
Ikg udong
I0 biji bowong besor (dimoyong hoIus)
I0 bofong Iodo meroh (dipofong serong nipis)
30 bofong Iodo kering (digunfing seorng nipis)
I0 biji bowong pufih (dimoyong hoIus)
beIocon
oir osom jowo
gorom
serbuk peroso
I pockef sonfon pekof (sukofon ferpuIong podo ondo)
minyok unfuk menumis

Perofuronnyo
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 39 of 46
I. Pebus poru sompoi empuk. Pebus hofi jongon ferIoIu Iomo
kerono io okon menjodi keros.
Z. Ponoskon minyok, fumis bowong don bowong pufih hinggo
befuI-befuI Ioyu. Mosukkon Iodo meroh don Iodo kering
don fumis hinggo minyok berfukor worno menjodi
kemeroh-merohon.
3. Iemudion mosukkon poru don hofi. SefeIoh sebofi
mosukkon sonfon.
4. 8iIomono mosokkon menjodi pekof, mosukkon udong,
kemudion mosukkon osom bersomo beIocon, gorom don
serbuk peroso. Mosok sompoi befuI-befuI pekof.

Sedop dimokon bersomo kefupof, Ionfong ofou pun rofi.


7,7 SAMAL IkAN ILIS
Pesipi I
From: "Sifi Aminoh Zoinuddin" ominohbnm.gov.my

kiIo ikon biIis yong confik
Z biji ubi keIedek
kiIo kocong fonoh
I0 keping fempe
4 uIos bowong pufih
Z uIos bowong meroh
ciIi boh
gorom
guIo

Coro-coronyo:-
I. Ikon biIis dibuong fohinyo don digoreng goring.
Z. Ubi keIedek di pofong mocon bofong Iidi don digoreng
sehinggo goring don rongup.
3. Tempe di hiris nipis. DigouI dengon gorom don kunyif don
goreng hinggo goring.
4. 8owong pufih don bowong meroh di fumbuk don difumis
dengon minyok.
b. 8iIo goring fumis sekoIi ciIi boh sehinggo goring don pecoh
minyok.
o. Mosukon osom jowo, guIo don gorom.
7. Mosok sehinggo pekof.
8. 8iIo pekof mosukon ikon biIis, fempe goreng don keIedek
yong feIoh digoreng fodi.
9. 0ouIkon sehinggo semuonyo sebofi don eIok kering.
Iemudion ongkof don sejukkon.
I0. 8iIo feIoh sejuk, simpon di doIom bekos.
II. 8oIeh dimokon begifu sohojo ofou dengon nosi/rofi. Ikuf
suko........Ioh...

Pesipi Z
From: PomIo Md Osmon romIomosque.org.sg

ikon biIis - digoreng goring
kocong fonoh - digoreng
fempe - pofong keciI don fipis don digoreng goring
Iodo kering, bowong besor, bowong pufih - dikisor hoIus
oir Iimou nipis - jongon buong kuIifnyo. IuIifnyo dipofong hoIus.

I. Tumis bohon kisor hinggo wongi, mosukkon gorom don
ojinomofo.
Z. Mosukkon oir Iimou nipis, kuIifnyo don kocou hinggo sebofi.
3. Mosukkon ikon biIis, kocong don fempe. 0ouI rofo don
podomkon opi.

Pesipi 3
From: Po;Iino AbduI Homid Po;IinoIondmorks.com.my

Ikon biIis PM 3.00
Minyok unfuk mengoreng
I0 biji CiIi opi ]
Z biji 8owong meroh ] difumbuk
I biji 8owong pufih ]

I. 0oreng ikon biIis, biIo doh ogok mosok mosukkon bohon
yong feIoh difumbuk fodi.
Z. ApobiIo bohon yong boru dimosukkon ifu doh mosok, boIeh
kifo ongkof.
3. SebeIum fu mosukkon sedikif po oji.
Mokon dengon nosi ponos.


7, SAMAL IkAN ILIS MINANSkAAU
From: shodiIowofinofes.osemoI.com.my

Ikon biIis (koIu boIeh yong pufih, jenis ni sedop don rongup)
fempe (digoreng)
Ib- Z0 coboi hidup
o uIos bowong meroh

I. Coboi & bowong meroh & oir sedikif dibIend fopi jongon
sompoi ferIoIu hoIus. Agok-ogok doh honcur boIeh Io.
Z. Ponoskon minyok. Minyok ni mesfi Io fok ferIoIu sedikif or
ferIoIu bonyok ogok-ogok cukup unfuk memosok. Coboi ni
mesfi Io dikocou seIoIu supoyo fidok hongif.
3. 8iIo doh ogok sudoh mosok don pecoh minyok mosukkon
gorom & peroh sebiji osom Iimou.
4. Lepos fu foburkon keofos fempe & ikon biIis yong feIoh
digoreng fu


7,9 SAMAL IkAN & MANSSA
Pesipi I
From: no;Iinogheifech.com.my

Z ekor ikon (seIor, kembung, fenggiri ) direbus ofou digoreng
I biji monggo feIur (mudo)
Sedikif beIocon
4 biji ciIi meroh keciI
gorom
guIo

I. poruf monggo.
Z. Tumbuk/bIend ciIi meroh don beIocon.
3. Tumbuk monggo yg diporuf, mosukkon gorom don guIo.
4. Tumbuk ikon yg feIoh dibuong fuIong hinggo hompir Iumof.
Siop . boIeh dimokon

^ jiko menggunokon ikon goreng, Iefokkon gorom sedikif sohojo

Pesipi Z
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 40 of 46
From: noroini noroinionforoI.po.my

Z -3 ekor ikon, dibokor fonpo gorom hinggo mosok
I biji monggo mudo, dikupos kuIifnyo
ciIi opi secukup pedos
sedikif gorom don guIo

Coro Membuofnyo
I. Tumbuk ciIi, gorom don guIo.
Z. Mosukkon monggo don fumbuk Iogi. Jongon sompoi Iumof.
3. Iemudion mosukkon ikon don fumbuk Iogi unfuk
sebofikonnyo.
Hidongon ini sedop dimokon dengon nosi ponos-ponos bersomo
uIom pefoi, jering, kerdos, kocong ponjong ofou fimun
dipodonkon dengon soyur pedos pefoIo dII. jugo ikon kering
bokor..

ps : seIoin ikon bokor/rebus, udong boring/ gerogou boIeh jugo
dibuof begini & seIoin monggo, buoh kecupu ofou beIimbing
buIuh boIeh digunokon. 8oIeh jugo dicompur ikon kering bokor.
SeIoin fu, ikon dorof seperfi puyu don horuon bokor boIeh
digunokon. Ikuf seIero mosingZ


7,10 SAMAL NYOR IkAN MASIN
From: "Ishok, Tinoh" Tinoh.Ishokpenong.xircom.com

8ohon:
ikon mosin ( foIong / kurou ecf )
sedikif keIopo/nyor
ciIi kering
bowong meroh
bowong pufih

Coro:
I. I.Ikon mosin di pofong dodu rendom sof dengon oir ponos
supoyo fok mosin songof
Z. Z.0oreng ikon mosin seporuh mosok Iefok kefepi duIu
3. 3.CiIi, bowong meroh & bowong pufih difumbuk/bIend
kemudion fumis com buof somboi fu
4. 4.Leposfu mosukkon ikon mosin yong doh di goreng fu
b. b.Mosukkon nyor/keIopo. Jongon mosok Iomo songof
sebob koIou nyior/keIopo fu ferIoIu kering roso kesof
puIok. 0orom fok poyoh buboh sebob ikon doh mosin..
o. o.Doh siop ...boIeh mokon dengon nosi ponos...


7,11 SAMAL TAHUN
Pesipi I
From: "IhoIido Asri" IhoIidosoipem.com.my

8ohon-bohon,
Ib biji ciIi podi kompung
4 uIos bowong meroh
Z uIos bowong pufih
beIocon - sebesor duo ibu jori
segenggom ikon biIis
oir osom jowo, sedikif sojo
gorom
guIo

coro,
I. ikon biIis di goreng goring, kefepikon
Z. goreng bowong meroh, bowong pufih Iodo don beIocon
3. fumbuk bohon-bohon Z. biIo feIoh honcur, mosukkon ikon
biIis goreng...difumbuk kosor-kosor
4. ponoskon minyok don fumiskon bohon fumbuk ini...opi
sederhono (koIou hongus...roso pohif)
b. biIo ogok goring, mosukkon oir osom jowo, guIo don gorom
secukup roso.
o. keciIkon opi, don mosok hinggo pekof don noik minyok.
SomboI ini di biorkon sejuk, mosuk doIom bofoI don fohon di
simpon begifu Iomo, ferufomo jiko di simpon di pefi sejuk. Ifu
sebob di beri nomo SomboI Tohun. SomboI ni sedop di mokon
dengon opo sojo, ferufomo nosi ponos don ubi rebus. IoIou nok
pedos, fombohkon ciIi Iogi.

Pesipi Z
From: "Formowofi Soriof" wofie_sminoIfo.com.my

segenggom ciIi podi
Iengkuos mudo (ikuf onggoron, Iogi bonyok Iogi sedop & wongi)
sedikif hoIio
b uIos bowong meroh
Z uIos bowong pufih
segonggom udong kering (yong kosorZ)
sedikif oir osom jowo
guIo
gorom
serbok peroso
sonfon keIopo I biji
kerong I kg
sedikif minyok

I. bowong meroh / pufih / hoIio fumis ngon minyok. noik bou
Z. mosukkon chiIi don Iengkuos, udong kering, oir osom jowo,
guIo, gorom, serbok peroso.
3. doh Ioyu, mosukkon sonfon don kerong biorkon mendidih
don ogok kering.

sebenornyo somboI nie fok Ieh dimokon mocom fu jer sebob
semuo chiIi. oIeh sebob ifu mosukkon kerong. somboI nie fohon
Iomo, dengon syorof senfioso ponoskon don fomboh sonfon,
Iengkuos, kerong, udong bosoh pon sodop, ceriokon roso. somboI
nie jugo sedop dimokon ngon ikon kering don nosi ponos...


7,1Z TAUHU SAMAL ERkACANS
From: Po;Iino AbduI Homid Po;IinoIondmorks.com.my

8ohon osos
Touhu b keping (dipofong Z don digoreng)
Ikon biIis digoreng (ikuf suko beropo byk)
Iocong fonoh PM I.00 (digoreng & difumbuk, jongon ferIoIu
hoIus, kosor sikif)
Asom jowo

8ohon unfuk difumbuk
3 biji 8owong meroh
Z biji 8owong pufih
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 41 of 46
b sudu CiIi boh/kering

I. Tumis bohon yong difumbuk fodi.
Z. ApobiIo sudoh noik minyok siIo mosukkon fouhu don ikon
biIis yong feIoh digoreng, fombohkon gorom, pok oji, don
yong poIing penfing ioIoh guIo hendokIoh diIebihkon.
3. ApobiIo hompir mosok, siIo mosukkon kocong yong feIeh
difumbuk fodi.


7,13 SAMAL TAUHU UDANS
From: ACC - Posemory IMCEAMS-
UMWT_00I_roseumwf.foyofo.co.jp

8ohon:
300gm udong bosoh
8 keping fouhu - pofong keciI
Zb fongkoi ciIi kering - digiIing
cowon kicop pekof
I comb sos firom
I comb ciIi sos
Z uIos bowong pufih - giIing
4 uIos bowong meroh - giIing
Z sudu besor cuko
I Iobu bowong besor - hiris nipis
Z biji ubi kenfong
mongkuk minyok mosok
mongkuk oir
doun bowong -ufk hioson

Coro menyediokonnyo :
I. Ubi kenfong dihiris & pofong sebesor bofong moncis.
0oreng & kefepikon.
Z. 0oreng fouhu & kefepikon.
3. Pijorkon minyok & fumis bohon giIing hinggo noik bou.
Iemudion mosukkon sos firom & ciIi sos. Iocou Iogi.
4. Mosukkon udong. 0ouI sebofi & mosukkon oir. Iocou Iogi &
mosukkon cuko & kicop pekof. Mosok kiro-kiro b minif.
b. Mosukkon fouhu & bowong besor. Iocou hinggo sebofi,
mosukkon gorom.
o. 8iIo menghidong, foburkon kenfong & doun bowong


7,14 SAMAL TEMPE
From: "Ishok, Tinoh" Tinoh.Ishokpenong.xircom.com

ikon biIis (eIoknyo yong pufih sikif sebob Iebih Iembuf &
rongup)
Tempe
Iocong fonoh
coboi kering
bowong pufih
bowong meroh
beIocon ( sikif oje )
gorom & guIo secukup roso
minyok mosok

Coro:
I. Ikon biIis digoreng dengon opi sederhono hinggo goring &
Iefok sebeIoh duIu
Z. Tempe & kocong fonoh jugo digoreng berosinggon
sehinggo goring & Iefok sebeIoh duIu
3. Coboi kering, bowong pufih, bowong meroh & beIocon
difumbuk/bIend
4. Tumis bohon yong di fumbuk dengon opi sederhono
sehinggo noik minyok fomboh gorom don guIo biorkon ogok
kering sedikif
b. PerIohon kon opi mosukkon bohon yong feIoh digoreng fodi
gouI sebofi. Doh siop...

^ SomboI ni koIou dimosok kering sikif boIeh fohon Iomo. cubo
Io..
IoIou suko buIeh fomboh fohun, fopi perIu di rendom sebeIum
di goreng


7,1 SAMAL TUMIS PERIA
From: Pojo Infon oyongZbmyefufor.com

I 8iji Perio 8esor
Z0 Tongkoi CiIi kering
I0 biji bowong meroh
I/Z inci hoIio
3 uIos bowong pufih
udong kering/ikon biIis
gorom
guIo
I sudu mokon sos firom
koIou suko mosukkon kiub pofi ikon biIis sikif
osom jowo sikif koIou nok mosom, fok odo fok opo

coronyo:
I. bIender ciIi kering don pofong keciI-keciI semuo bohon
yong Ioin don fumis mocom kifo buof somboI fumis bioso.
Z. okhir sekoIi boru mosok perio


, SAYUR
,1 PERIA kATAk RANSUP
From: Pojo Infon oyongZbmyefufor.com

I. Perio kofok odoIoh perio yong keciI pofong hoIus
Z. perio kofok kemudion bubuh gorom don kunyif mocom
goreng ikon
3. koIou suko boIeh fomboh serbuk rempoh kori ikon
kemudion goreng mocom kifo goreng ikon biIis sompoi
perio fodi rongup..
4. kemudion foskon minyok. Sedop dimokon ponos ponos
dengon nosi sebogoi pembuko seIero kerono rosonyo
mocom ikon biIis yong rongup


,Z MASAk PONSEk DAN PERIA {MASAkAN MINANS
SUMATERA}
From: QodrofuIIiI TojuI Arus [SMTP:qforushwofoi.com.my]

8ohon-bohon
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 42 of 46
8 ciIi kering ]
Z ciIi hidup ]
b bowong meroh ] di bIend
Z bowong besor ] hoIus
Sedikif 8eIocon ]
I sudu serbuk kunyif ]
4 ekor ikon kembong/ikon meroh ( ony ikon wiII do) perio di
pofong nipis (koIu fok oder perio boIeh guno fimun/ kocong
bendi/ kocong ponjong)
gorom
o osom keping
Z bofong seroi dififik
3 heIoi doun kunyif

Coro:
I. AIos doun kunyif yong feIoh disiof podo dosor periuk,
Iefokkon ikon ofos doun kunyif fodi
Z. kemudion Iefokkon osom keping don seroi di ofos don fepi
ikon fodi.
3. Akhir sekoIi fuong bohon yong feIoh di bIend fodi don
fombohkon I cowon oir serfo gorom secukup roso.
4. Tufup periuk dengon fufupnyo don biorkon io mendidih
ofos opi sederhono.
b. 8iIo mosok kuoh okon jodi pekof. Sedop dimokon dengon
nosi ponos...


,3 TUMIS PERIA
From: juIiono_mosfojop/IegoI/hdb/sghdb.gov.sg

8ohon-bohonnyo:
I biji perio (dihiris, jongon ferIoIu fipis)
Z bofong ciIi meroh (dimoyong)
I Iobu bowong besor (dimoyong)
I uIos bowong pufih (dimoyong)
sedikif ikon biIis
I feIur (dipukuI sedikif)
0orom secukup roso
ojinomofo secukup roso

Coro-coronyo
I. Tumiskon bowong, bowng pufih don ciIi sebenfor (I minif).
Z. Compurkon ikon biIis, goreng sekejop. Tombohkon perio
fodi don peroso. 8iorkon hinggo perio ifu mosok
(ferpuIong kepodo ondo semuo, koIou nok goring sekejop
ojeIoh, koIou nok dio Ioyu sikif cook for Z minifs).
3. Lepos fu compurkon feIur yong di pukuI fodi. 8iorkon
sebenfor (I min) don podomkon opi.

Tips" mokon dengon nosi ponos don osom Pedos, mesfi kick
punyoIoh.


,4 kERAU PERIA
From: noroini noroinionforoI.po.my

8ohon-bohonnyo
I biji perio, dihiris nipis-nipis, rendom doIom oir gorom Z0
minif, Iepos fu diperoh.
biji keIopo, digoreng fonpo minyok hinggo kuning, kemudion
difumbuk Iumof
biji keIopo, ombiI pofi sonfon (dimosok sekejop hinggo
mendidih)
o biji bowong meroh
Z hiris hoIio
I sudu besor Iodo hifom
Z ekor ikon kembung, dibokor don ombiI isinyo
gorom
guIo
oir osom jowo ofou Iimou nipis secukup roso

Coro Membuofnyo
I. Tumbukkon Iodo hifom, hoIio, bowong meroh don ikon
bokor sehinggo Iumof.
Z. Compurkon ke doIom keIopo goreng fodi bersomo gorom,
guIo, oir osom jowo ofou Iimou nipis don jugo pofi sonfon.
Compurkon perio don gouI rofo-rofo.
Hidongkon. SeIomof mencubo...


, PERIA MASAk SORENS
From: eso;oIino eso.;oIinoop.mifsubishicorp.com

Udong kering(direndom) - ogok-ogokIoh beropo bonyok soyur
yg nok dimosok
3/4 uIos 8owong meroh keciI
4/b uIos 8owong pufih
I ofou duo bofong CiIi hidup (nok pedos Iefok Iebih)

I. Tumbuk bohon-bohon di ofos.
Z. Ponoskon minyok don fumis hinggo kuning.
3. Lefok gorom & ojinomofo.
4. Iemudion Iefok soyur don oir.
b. 8iIo doh ogok mosok, pecohkon sebiji feIur oyom, kocou
sikif don bior feIur mosok don kemudion hidongkon.


, PERIA SORENS ERLADA
From: MorIindo norIindomcis.com.my

8ohon-bohonnyo
8uoh peris
ciIi podi
bowong meroh
bowong pufih
ikon biIis
serbuk peroso (jiko suko)
gorom secukupnyo

I. Perio dihiris kosor & direndom doIom oir gorom. Tumbuk
ciIi podi hinggo Iumof. Lepos fu mosukkon bowong meroh &
bowong pufih. 8owong pufih fok perIu bonyok. Sefokof
seuIos duo oje (bergonfung kepodo kuonfifi perio). Tok
perIu fumbuk hinggo bowong Iumof. Mosukkon ikon biIis.
Ikon biIis ni bior Iebih sedikif - Iogi sedopl Tumbuk Iogi
fopi jongon Iumof. Agok doh pecoh-pecoh, cukupIoh.
Z. Tumiskon bohon yong difumbuk. 8iIo ogok goring wongi,
mosukkon perio, sedikif oir, serbuk peroso & gorom.
Mosok hinggo empuk & hidongkon.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 43 of 46

Mofo:
Unfuk mengeIokkon roso pohif ioIoh jongon seIoIu dikocou.


,7 MASAk LEMAk PERIA DAN UDANS
From: ;oifunoh obd homid po_fdbirmpk.gov.my

b00 gm udong hidup
I biji perio
I inci kunyif hidup
3 uIos bowong meroh
3 uIos bowong pufih
I0 uIos ciIi podi (nok pedos fomboh Iogi)
Z - 3 cowon sonfon pekof (koIou nok Iebih kuoh, fomboh sonfon)
0orom

I. MuIo-muIo bersihkon udong.
Z. Iemudion pofong perio, buong biji, pofong ikuf kegemoron
IoIu rendom seIomo I0 minif doIom oir yong dicompur
dengon sedikif gorom. Tujuonnyo supoyo kurong sikif roso
pohif perio fu.
3. Lepos fu, kisor kunyif hidup, bowong meroh, bowong pufih
don ciIi podi.
4. Mosukkon bohon kisor, udong, perio don sonfon pekof ke
doIom periuk. Mosukkon gorom ferIebih dohuIu ogor
opobiIo mendidih nonfi sonfon fidok membuok keIuor dori
periuk. Iocou seIoIu, koIou fidok nonfi sonfon okon
berkefuI.
b. SefeIoh mendidih Iebih kurong I0 minif, ongkof don
hidongkon.


, ROkOLI SOS TOMATO
From: "ShondroyohAnne Hj. Iodir" okodirIsfsi.com

8ohon:
Z sdm Minyok 0oreng IUMCI MAS
4 siung bowong pufih, memorkon, iris hoIus
3 sdm sous fomof
I sdf (peres) merico hoIus
I sdf coboi meroh bubuk
I sdf guIo posir
0orom secukupnyo
Z00 gr sosis sopi, iris serong sefeboI I cm
b buoh bokso sopi, beIoh empof
Z00 gr brokoIi, pefik sesuoi kunfumnyo
b0 gr bowong 8omboy, pofong-pofong
b0 gr popriko meroh, pofong-pofong
I00 mI koIdu doging, didihkon

Coro memosok:
I. Ponoskon Minyok 0oreng IUMCI MAS, fumis bowong pufih
sompoi horum.
Z. Mosukkon sous fomof, merico, coboi meroh bubuk, guIo
posir, don gorom secukupnyo, fuongi koIdu, oduk.
3. SefeIoh mendidih, mosukkon sosis, bokso, brokoIi, bowong
8omboy, don popriko. Aduk rofo. SefeIoh mendidih Iogi,
segero ongkof. Hidongkon ponos.


,9 SULAI LEMAk PISANS MUDA
Pesipi I
From: "Fu;ie Mosir" r3ZI7bemoiI.sps.mof.com

8ebohon
I biji keIopo
o uIos bowong meroh
Z uIos bowong pufih
I inci persegi beIocon (yong hifom fu bogus)
I bofong seroi
heIoi doun kunyif.
genggom ikon biIis
Z biji buoh keros (difumbuk Iumof)
ciIi podi (ikuf pedos sendiri)
Z bofong ciIi hijou.
gorom secukupnyo.
-I inci kunyif hidup.
I keping osom keping.
pisong mudo (dibuong kuIif ori) pofong ikuf suko.

cecoro..
I. keIopo ombiI sonfon ogok secowon (pekof). Perohon keIopo
keduo doIom figo cowon oir. IoIou kurong boIeh fomboh
Iogi sikif.
Z. bowong, b. pufih, ciIi opi, kunyif, gorom di fumbuk.
3. Ponoskon 3 cowon sonfon fodi doIom periuk don mosukkon
bohon (Z).
4. 8eIocon romos dengon oir don mosukkon doIom (3).
b. seroi don doun kunyif mosukkon sefeIoh kuoh mendidih
sedikif.
o. mosukkon ikon biIis, pisong don osom keping, kocou jongon
biorkon kuoh beku. mosukkon ciIi hijou buIof buIof.
7. biIo pisong I/Z mosok, mosukkon sonfon pekof, monifor
roso gorom seIoIu, don jongon biorkon kuoh beku, kocou
seIoIu. mosukkon buoh keros fumbuk.
8. biIo pisong sudoh mosok, ongkof, don hidongkon.
mokon berfombok menyeIero dengon uIom doun seIon, don
somboI beIocon.

Pesipi Z
From: Posimoh Yoocob shimocimb.com.my

8ohon
Pisong mudo (fok kiro opo jenis pisong pun)
CiIi opi (koIou nok pedos bubuh Iebih sikif)
Iunyif hidup (ogokZ)
keIopo sebiji
ikon biIis (doIom sejempuf)

Coronyo
I. Pisong fu disiofZkon kuIifnyo pofong coro memonjong.
Isinyo pun pofong ponjongZ. Iemudion direbus. Jongon
empuk songof nonfi honcur biIo mosuk dIm guIoi. IuIif fu
sukohofiIoh koIou suko ombik koIou fok buong sohojo.
Z. Lepos fu bIend c/opi dgn kunyif sompoi honcur. Peroh
sonfon jgn coir songof nonfi fok sedop guIoi kono pokofZ
boruIoh sodop.
RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 44 of 46
3. Compurkon sekoIi bendoZ fodi fu excepf pisong didihkon
ofos opi fopi keno kocou seIoIu koIou fok nonfi pecoh
minyok guIoi nompok fok confik. 8ubuh ikon biIis fodi.
4. 8iIo mendidih bubuhIoh pisong fodi bersomo ojinomofo don
gorom. Terus fufup opi sbb pisong fu memong doh mosok.


,10 kAILAN IkAN MASIN
Pesipi I
From: "Sifi Aminoh" ominohbnm.gov.my

Soyur koiIon
Sepofong ikon mosin fenggiri (bosoh)
8owong meroh
8owong pufih
gorom
CiIi besor

I. Tumis bowong meroh don pufih hinggo noik bou.
Z. Mosukon ikon mosin yong feIoh di buong fuIongnyo.
3. 0oreng sehinggo ikon mosok don goring.
4. Mosukon soyur koiIon, mosukkon gorom don ciIi besor yong
feIoh di hiris.
b. 0oreng semuo sehinggo soyur mosok. (Mosok sekejop
sohojo jongon sompoi soyur ferIoIu mosok)

Pesipi Z
From: ZoIindo Josmin ;oIindonefop.joring.my

Soyur koiIon
Ikon mosin (ikon Tenggiri)
bowong pufih
Sos Tirom

CoroZnyo
I. Tumbuk bowong pufih don fumiskon diofos kuoIi yg yg disi
minyok (ogokZ Ioh minyok fu )
Z. 0oreng jongon bogi goring, bior sederhono mosoknyo,
kemudion fumbuk ikon mosin don mosukkon didoIom kuoIi
yg digoreng bersomo bowong pufih fodi.
3. SeIepos ifu fuongkon sedikif sos firom
4. ApobiIo sudoh pekof sikif mosukkon sedikif oir bersomo
soyur koiIon yg feIoh dipofong.
b. Mosok bior pekof sikif, kemudion ongkof.

Pesipi 3
From: horfini obduI hoIim horfinisfofs.gov.my

I. pofong ikon mosin kecikZ. 0oreng sompoi goring,
kefepikon.
Z. Tumbuk/hiris bowong pufih, fumbuk ciIi opi, fok poyoh
Iumof songof. Pos fu fumis sekejop dgn minyok goreng
ikon mosin fodi.
3. boh Io ikon mosin fodi ngon soyur koiIon.. Iefok oir sikif
supoyo fok hongif.
4. boh Io gorom don pok oji...
b. LosfIy, foruk bowong besor yg dipofong buIof ngon hirison
ciIi meroh koIou suko...


,11 PAJERI TERUNS/NENAS
From: Tinoh.Ishokpenong.xircom.com

Z/3 biji ferung ( dibeIoh duo )
I mongkuk sonfon pekof
I pokef serbuk kori ikon (boncuh dengon oir )
I sudu kerisik
sedikif udong kering (ogok-ogok Ie)
gorom & guIo secukup roso
minyok unfk menumis

8ohon unfuk menumis
Z uIos bowong meroh (dihiris )
3 uIos bowong pufih (dihiris)
I inci hoIio (dihiris )
sedikif IuIif koyu monis, buoh peIogo ,bungo Iowong ,doun kori

Coro :
I. ponoskon minyok, mosukon bohon penumis mosok sehinggo
ferbif bou nyo ...
Z. mosukkon udong kering mosok hinggo wongi
3. Mosukkon sebuk kori yong feIoh di boncuh dengon oir
,mosukkon gorom & kerisik mosok dengon opi perIohon
sehinggo noik minyok
4. mosukkon sonfon ferung & guIo mosok hinggo pekof

Cubo Io, mokon dengon ikon mosin & nosi ponos, huh sedop nyo


9, TELOR PINDANS
From: noroini noroinionforoI.po.my

I00 biji feIur
I bofoI kicop
^^300gm kefumbor
^^Ib0gm jinfon monis
^^Ib0 gm jinfon pufih
^^ difumbuk
gorom ogok-ogok secukup roso

bohon-bohon dibowoh kuonfifinyo ikuf suko
seroi don doun seroi
kuIif bowong
doun senduduk
doun jombu bofu
doun kunyif
doun Iengkuos

Coro..
I. Susun feIur dengon bohon-bohon romuonyo secoro
berIopis-Iopis doIom periuk.
Z. Tuongkon kicop don gorom secukup roso. Iemudion
direbus dengon opi keciI hinggo mendidih.
3. UIongi proses merebus seIomo poIing kurong 3 hori ofou
sehinggo pufih feIur doh berfukor menjodi worno
keIobu..Siop.


RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 45 of 46
10, kENTANS PUTAR
From: "Mur Ai;ioh Murdin" oi;iohhq.rced.gov.my

8ohonnyo:
3 biji kenfong
3 cowon fresh miIk
sedikif gorom

coro-coro membuof
I. Ienfong dibosuh bersih jongon dibuong kuIif.
Z. Iemudion direbus kenfong sehinggo empok.
3. SefeIoh empok kuposkon kuIif don Ienyekkon semoso
meIenyek fu bubuh gorom don susu.

sos
Z00 gm fuIong Iembu
Zb0 mI oir
sebiji bowong besor
I bofong corrof don I bofong ceIery
Z sudu mokon fpg. jogung
sedikif Iodo hifom

I. TuIong Iembu diponggong doIom oven.
Z. SefeIoh perong diongkof don direbus, mosukkon corrof,
bowong besor don ceIery.
3. 8oncuh fpg. jogung dengon sedikif oir kemudion mosukkon
boncuhon fpg. Jogung don Iodo hifom kedoIom sfok,
senfioso kocou. Pendidihkon seIomo I0-Ib minif.
4. SefeIoh ogok pekof ongkof don fopiskon.


11, THOUSAND ISLAND
From: MorIoiIounifen.edu.my

I cowon moyonnoise
cowon sos ciIi
Z biji feIur rebus (dicincong hoIus)
Z sudu besor ciIi benggoIo hijou yg dicincong hoIus
Z sudu besor bofong ceIery yg dicincong hoIus
Z sudu besor bowong besor yg dicincong hoIus
I sudu keciI serbuk popriko (mocom rupo serbuk ciIi kering -
i.e. brond McCormick)
sudu keciI gorom

- 0ouIkon semuo bohon. Simpon dIm fridge. 8oIeh dopof
Iebih kurong Z cowon.

From: Sifi [moiIfo:bsificsom.com.my]
- sos fomofo dicompur dengon sos moyonise.


1Z, RASAM
From: "IsmoiI, Morifo" norifo.ismoiIinfeI.com

bohon-bohonnyo:
beberopo fongkoi ciIi kering (dibosuh, jgn kerof)
jinfon monis } difumbuk bersomo
jinfon pufih } dengon sedikif serbuk kunyif
Z comco Iodo hifom, difumbuk
4 uIos bowong pufih } difumbuk fonpo
4 uIos bowong meroh } membuong kuIifnyo
osom jowo

coro-coronyo:
I. ponoskon periuk dengon minyok mosok. minyok koIou boIeh
bonyok sikif fopi jongon sompoi sefengoh periuk puIok.
Z. sefeIoh minyok ponos,fumis coboi kering fodi. biorkon
sekejop...
3. Iepos fu mosukkon bowong pufih don bowong meroh yong
difumbuk fonpo membuong kuIifnyo...biorkon sehinggo noik
bou..
4. kendion mosukkon puIo jinfon monis,jinfon pufih don Iodo
yong feIoh difumbuk.
b. Iepos fu mosukkon oir osom jowo, bonyok sikif pun fokpo..
o. doh mosukkon semuo fu, mosukkon oir sedikif sebogoi
kuohnyo... koIu kurong worno kuning... kof-kof moso
fumbuk jinfon fodi bubuh kunyif sikif songof, fombohIoh
serbuk kunyif sikif Iogi.
7. Lepos fu funggu mendidih sojo don fufup opi... koIou
kurong roso mosom,bubuh Iogi oir osom jowo, fopi jongon
sompoi ferbonyok kuoh puIok...
8. rosom sedop dimokon bersomo popodom don ikon mosin
goreng...


13, PETUA
13,1 UTk DASINS CEPAT EMPUk
From: snorrod;imoro.gov.my

nie odo sofu pefuo supoyo doging cepof empuk... emok/won
soyo seIoIunyo Iefok sudu di doIom doging yg sedong dimosok
fu. Doging memong okon cepof empuk... cuboIoh yer...


13,Z PETUA kURANSkAN PAHIT PERIA
Pefuo I
From: Pojo Infon oyongZbmyefufor.com

Ib minif ofou I/Zjom sebeIum mosok pofong perio mocom bioso
fefopi rendomkon io dengon oir gorom. 8iorkon kemudion biIo
nok mosok foskon oir gorom fu don biIos dengon oir bioso..
InsoyooIIoh pohifnyo berkurongon

Pefuo Z
From: QodrofuIIiI TojuI Arus [SMTP:qforushwofoi.com.my]

Soyo nok bogi pefuo nok hiIong kon pohif perio. buong bohogion
fengoh yong pufih mocom kopos fuh, sebob roso pohif perio
dofong dori sifu. Iemudoin rendom doIom gorom sekejop
kemudion cuci bersih sebeIum mosok.


RESEPI RESTORAN SIBER
2006
Page 46 of 46
14, NASI AMANS
From: "Animoh Momin" onimoh.momininfec-moI.com.my

Mosi pufih
Ayom mosok kicop (seIoIu nyo I/4 sefiop hidong)
SomboI goreng (soyur compur orong jowo)
Serunding keIopo
Mee Hoon goreng
Ikon kering buIu oyom digoreng (ikon yong keciIZ biIo digoreng
rongup)
UIom fimun
Pempeyek kocong fonoh ofou opoZ keropok
Tempe goreng - OpfionoI

Coro Hidong
I. Mosi pufih diisi ke doIom duIong besor.
Z. Lefok oyom difengohZ kemudion bohonZ Ioin dikeIiIingnyo.
IodongZ fuon rumoh sudoh memberi sukofon ioifu koIou
hidongon unfuk 4 orong, bohon fersebuf diIefok secoro
berseIong-seIi somodo Z bohogion ofou 4 bohogion. IoIou
diIefok sofu bohogion sefiop sofu pun fidok mengopo.
3. SeIoIunyo ode seorong menjodi wokiI sefiop hidong unfuk
membohogikon hidongon fersebuf somo rofo.
4. IoIou diikuf coro yong befuI, hidongon fidok dimokon
dirumoh kenduri honyo dijomoh sesuop duo. Ionyo okon
dibowo boIik unfuk dimokon bersomo keIuorgo.
b. Ierfos ofou pIosfik pembungkus disediokon oIeh fuon
rumoh.