Anda di halaman 1dari 35

KANAK-KANAK PINTAR CERDAS (GIFTED AND TALENTED)

KAP 3013 KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

DEFINISI:
Kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenal pasti secara semulajadi - mempunyai keupayaan luar biasa - berkebolehan tinggi dalam melakukan sesuatu

Mereka ini memerlukan program pendidikan yang berbeza dan perkhidmatan tersebuta melebihi kebiasaan program yang ditawarkan.

Kanak-kanak ini berkeupayaan melakukan sesuatu yang sukar dan mereka berpotensi dalam bidang berikut: - keupayaan intelek umum - sikap akademik yang spesifik - pemikiran yang kreatif dan produktif - keupayaan memimpin - seni persembahan - keupayaan psikomotor

Definisi Renzullis Three- Trait

Kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun mempunyai skor IQ yang tinggi. Melalui Three Ring Conception of Giftedness atau Triat Model PC dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi yang dinamik

Terdiri daripada interaksi 3 kelompok sifat manusia: - i. kebolehan intelek umum yang atas purata ii. Aras yang tinggi dalam tanggungjawab kepada tugas iii. Aras kreativiti yang tinggi

Konsep Perkembangan bakat Piirto

_ bakat sebagai satu keperibadian, proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh faktor: --- genetik --- persekitaran Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang, tetapi dalam semua bidang.

Definisi Terbaru Berkaitan Bakat Cemerlang:

1994: Jabatan Pendidikan Amerika mendefinisikan kanak-kanak berbakat cemerlang yang mempamerkan potensi yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur, pengalaman dan persekitaran mereka.

Mereka memperlihatkan keupayaan tinggi dari segi intelektual, kreatif dalam bidang seni, keupayaan memimpin atau cemerlang dalam sesuatu bidang akademik.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak PC dan berbakat:


i. mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya. ii. Mempunyai daya ingatan yang baik iii. Mempunyai kegemaran, hobi dan minat terhadap sesuatu yang unik iv. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku, contohnya dinosaur

v. Mempunyai motivasi yang tinggi vi. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mempu berfikir tentang abstrak vii. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran viii. Mampu untuk menghubungkaitkan sesuatu ix. Cermat apabila melakukan sesuatu pekerjaan

x. sensitif xi. Berhati-hati dengan isu global dan kurang minat dengan rakan-rakan yang sebaya dengannya. xii. Mempunyai fikiran yang matang.

Menurut Hallahan dan Kauffman (1991)


i. selalu yakin terhadap diri sendiri, berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. ii. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru iii. Yakin terhadap diri sendiri iv. Disukai oleh rakan sekelas

v. memberi kerjasama kepada guru dan rakan vi. Mudah menyesuaikan diri bersama rakan

2 salah anggapan mengenai individu PC:


i.

ii.

Individu ini terkehadapan dari segi intelektual tetapi terkebelakang dari segi fizikal, sosial dan emosi Individu luar biasa yang mahir dalam SEMUA bidang

Menurut Marland (1972), konsep dan ciri-ciri kanak-kanak PC ini amat luas dan meliputi mereka yang menunjukkan pencapai atau kebolehan dalam salah satu daripada bidang-bidang berikut: i. Keupayaan intelektual am ii. Pemikiran kreatif atau produktif iii. Kecenderungan akademik khusus iv. Seni tampak dan seni persembahan v. keupayaan memimpin

3 kategori kanak-kanak PC
i. ii. iii.

Berbakat dari segi intelek Berbakat yang tidak ketara Berbakat dari segi kreativiti

Berbakat dari segi intelek:


Adalah pelajar yang istimewa, cemerlang di dalam bilik darjah dan peperiksaan. Bentuk pemikiran: i. Pemusatan (konvergen) ii. Pencapahan (divergen) iii. Konkrit iv. abstrak

Berbakat yang tidak ketara


A. minority B. ketidakmampuan C. perempuan

Berbakat dari segi kreativiti.


A. bakat seni B. keupayaan muzik C. bakat berdrama D. bakat mengarang

MENGENAL PASTI DAN PENAKSIRAN KANAK-KANAK PC


1. 2.

3.
4. 5.

MENGGUNAKAN KAEDAH-KAEDAH PENTAKSIRAN YANG TERBAIK PENAKSIRAN YANG DILAKUKAN MESTILAH SESUAI DENGAN SEMUA MINAT KANAKKANAK ITU. MEMASTIKAN TIADA KANAK-KANAK PC YANG TERTINGGAL KONSEP DAN DEFINISI KEPINTARAN YANG LEBIH LUAS HARUS DIGUNAKAN PROSEDUR MESTILAH EFEKTIF

BEBERAPA CARA MENGENALPASTI KANAK-KANAK PC

A. Scales for Rating the Behavioral cahracteristics of superior students (SRBCSS) The system of multi cultural pluralistic asssessment (SOMPA) The revolving Door Identification and Programming Model (RDIM)

d. Wechsler Intelligence Scale- Revised e. Ujian kecerdasan individu f. Ujian pencapaian individu g. pemeringkatan guru h. Pemeringkatan ibubapa

MATLAMAT KURIKULUM PC

Menurut Chua dan Koh (1992), KPM telah enyenaraikan matlamat kurikulum kanak-kanak pintar cerdas

i.

ii.

iii.

iv.

v.

Memperluaskan lagi matlamat dan pengalaman mereka. Menjalani kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar Menggunakan masa lapang mengikut minat dan bakat mereka Meminati dan menguasai bacaan luas dengan merujuk kepada pelbagai bahan dan sumber maklumat. Beerminat belajar sendiri

Nik Azis Nik Pa (1990), menggariskan beberapa perkara yang perlu ditumpukan dalam melaksanakan program PC: i. Menerima ideologi bersepadu sejagat sebagai paradigma untuk pembangunan diri, masyarakat dan negara ii. Menjadikan penyelesaian masalah dan penghayatan budaya ilmu sebagai fokus bagi P&P

iii. Meletakkan tahap profesionalisme yang tinggi bagi perlakuan murid, guru dan ibu bapa iv. Menilai pencapaian aktiviti pembelajaran bilik darjah dengan menggunakan teknik yang lebih berkesan dan holostik daripada ujian pensil dan kertas v. Menguruskan dan menggunakan masa P&P dengan cekap dan berkesan

vi. Menganggap pembelajaran sebagai aktiviti pembinaan yang dinamik dan bukan aktiviti peniruan yang kaku vii. Mempertingkatkan sokongan dan kerjasama dari semua ahli masyarakat kepada satu tahap yang seimbang dengan kepentingan pendidikan bagi pembangunan individu, masyarakat dan negara. viii. Membina kekuatan ekonomi.

Kaedah penyusunan dan penyampaian kurikulum kepada murid PC


i.

Program pengayaan -- alat bantu mengajar dan aktiviti ditambah tetapi situasi pengajaran masih sama. -- 3 jenis aktiviti iaitu pendedahan, latihan berkelompokan dan penyelidikan masalah sebenar.

ii. Program Percepatan -- guru-guru boleh menggunakan pelbagai tunjuk ajar yang bersesuaian supaya mereka tidak perlu membuang masa untuk menguasai kemahiran dan boleh melangkau kelas

iii.

Program asas -- bentuk program yang bersesuaian dengan mereka. Program ini berkaitan dengan sains, matematik, kemanusiaan, sains tingkah laku dan sains sosial. -- satu program yang melihat kepada minat dan kecenderungan seseorang pelajar agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka.

Kaedah pengajaran dan model-model kepada murid PC


i.

Program di dalam kelas -- guru kelas dan pakar PCbekerkasama dalam merancang, menyesuai dan mendemontrasi strategi-strategi pengajaran

ii.

Model pendidikan murid PC -- kandungan kurikulum /topik-topik dalam sesuatu unit dipilih dan dibentuk oleh ahli pendidik berdasarkan pengalaman mereka. Beberapa kriteria yang digunakan: --- boleh menimbulkan minat nmurid boleh menyepadukan beberapa bidang menggalakkan pemikiran peringkat tinggi

iv. Berorientasikan penyelesaian masalah v. Mengembangkan pengetahuan umum dan pengalaman berkaitan vi. Menyokong matlamat fahaman kemanusian vii. Konsisten dengan keperluan masa kini dan masa hadapan viii. Boleh dicapai dengan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada.

iii. Model tarik keluar ( pull-out models) -- murid PC di tempatkan di bilik resos, menerima pengajaran secara individu dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada murid yang mempunyai bakat yang sama.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai