@ @@åíbÏb‚äÏ@´uëa ‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u @ @aë†×@åÛìi@a@aë…@æìçbm@ðëbu@æŠuýÏ @æa…@„bj¾ @æa…@„bj¾ @æa…@„bj¾ @îÛìäß @aë…@îÛìäß @îÛìäß @ðbØˉ @pb×@ì×ì@ @pb×@ðbØˉ @æa…@pb× @ @ÒìmìmŠm @ @ @ @ ‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u @ @åÌÜîi@ @´™bèi @ @åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @pbía @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @ @ @    @ @ @ @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @  @ @pb×@ðbØˉ@åØã…bÏ @ @1 @ðbØˉ@å؎îÛìm@æa…@æ…bÏ @ @2 @ @@pb× @ @A @ðbØˉ@åË…@åÔînÏ@å×bã‰ë @ @3 @ @Þìni@Íí@pb× @pb×@ðbØˉ@å؎îÛìm @ @4 @ @@ßb™@å׊a…Ši @æõbmb׊Ï@üì@îÛìm @ @5 @ @B @ @pb×@ðbØˉ@Öìnäj¾ @ï™bi@åÏaìu@í‰b™ @ @6 @ @ðŠi…@Íí@pb×@ðbØˉ @†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@bäîi @ @7 @ @ðŠi…@Íí@æõbmb×ŠÏ @ @ @ðëbu@pbía@îÛìm@æa…@éîÜîÏ @ @8 @ @Îìì×@oз… @ @ @ð…bväß@æõbmb׊Ï@æìì @ @9 @ @pbía @ @ @å׊a…Ši@åÛaõì@laìu@ @10 @ @÷@Ùîm @ @C @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@1@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm Nêëbi…@pb×@ðbØËa‰@åØã…bÏ@ áía@Õãa bvîß@Ûa ða‰@bËìi bíbj×@ìubi ïšî™@÷ëŠi é×Šß 10 1 @ @ @ 1@ @ @ @ @ @ @ 2 @ @ @ @ @ @ @ 3@ @ @ @ @ @ @ @ 4@ @ @ @ @ @ @ 5 @ @ @ @ @ @ @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@2@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @ Nêëbi…@pb×@ðbØËa‰@å؎îÛìm@æa…@æ…bÏ @ @ îÛìm ìíb× Šíc ìmbi åËbm é×Šß 10 2 @ @ ïÛbm @ @ @ @ ‰ìÏb× @ @ @ @ áu @ @ @ @ œÌm @ @ @ @ éßë‰ @ @ @ @ @ @ @ @ 6 @ @ @ @ 7 @ @ @ @8 @ @ @ @9 @ @ @ @ 10 @ @ @ @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@3@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm NÞìni@Íí@pb×@ðbØˉ@åË…@ÕnîÏ@å×bã‰ë@ @ @ @ìnäîÏ ìnäîÏ 11 ÍiŠ™ @ @pbß ´ßŠ 12 ìbÏ 14 pb× @ @ða‰ ðübi 13 ðb @ @bËbË bËìi @ @ïub Îë…ìm 15 ‫ﺛﻠﺠﻲ‬ é×Šß 10 3 @ @ @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@4@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm Nßb™@å׊a…Ši@pb×@ðbØˉ@å؎îÛìm pbß@´ßŠ @ßb™ë‰ìu éãbm@Íîb åËbm@áu ͎îÏ@Îìnäu 17 16 18 19 20 é×Šß 10 4 @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@5@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm Npb×@ðbØˉ@Öìnäj¾@æõbmb׊Ï@üì@îÛìm é×Šß 10 5 @ å×bß bß ìubi Öìv 22 îãbß ëbàîÛ 23 æ‰ìí éÛì؍ 24 áîìß ãbÏ @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa 21 25 .

@Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @H@6@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi @ @NÞìni@Íí@pb×@ðbØˉ@í‰b™ @ @_________oîçbu@Õßa HÕîmbi@åíõb×Oìíýß@ìubiI @ @_________å×bß@kã‰a Hìmbi@ìjºOêß@ÕiìÛI @ @ïØÌîm@ð‰ìÛO@aìî@bníŠ× NŠŽi@òËb__________ @ @________Ήëõb@Õ×b× Hpëüë‰ìuO@pëa‰ë‰ìuI @ @Hïšî™‰ìn×ë…Objßìi@ïÜçaI N¿a@â…bÏ_________ é×Šß 10 6 @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa 26 27 28 29 30 .

@ @H@7@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi @ @ @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ NåØíŠi…@Íí@æõbmb׊Ï@†Ï‰…@pb×@ðbØËa‰@bäîi @ @ÍiŠm@N@@@@@@@@@Ñ×b@N @ @éîmü@N@@@@@@@@@@@a‰ba@N ‰ì×ëa@N ë‰ìu @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN31 @ @ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN32 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN33 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN34 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN35 é×Šß 10 7 @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@8@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @NÎìì×@oз…@ðëbu@pbía@îÛìm@æa…@éîÜîÏ @ @ ìmbi@éß뉅@ÝšÌîm@ïÜÇ áía@ïbã@å×bß@Úì@ðb aë…@æìçbm@ŠuýÏ@ðb Õîni@êaìi@ÎìmìÏ@Õßa Õînä@oía@ÎìmbÏ@Õãa 37 36 Saya pelajar tahun dua. 40 Emak potong buah betik. Anak patung itu cantik. 39 38 Saya suka makan nasi ayam. é×Šß 10 8 @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa . Ali tinggal di rumah batu.

@ @H@9@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @Npbía@ð…bväß@æõbmb׊Ï@æìì @ @ 41 NpbßM´ßŠM@éía@Mðb×bÏ 42 oíaMáuMNÍîìÛ 43 NÕînäMmMìjía@MåËbm 44 Néub™Má™MìjíaMïÜi 45 ïãìãMN‰ìmì×Mìubi@MÎë‰ì× é×Šß 10 9 @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H@10@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi @Haë†×@@åÛìi@6@I@2@æìçbm @ @N÷@Ùîm@å׊a…Ši@pìØíaŠi@åÛaõì@laìu @ @ @ @Nì×ìi@åía @ @NÕí…a@ì×ìi@åía @ @Nì×ìi@„bi@Úì@Õí…a @ @Nßb™@Õqbi@…a@åía@ì×ìi Nåía@ì×ìi@ïÜi@ìjía @ @_Òa@åía 46 __________________ @ @_bÏbî@ì×ìi@åía 47 @ @____________________ __________________ @ @_ì×ìi@„bi@Úì@bÏbî 48 __________________ @ @_Òa@…a@ì×ìi@a… 49 __________________ @ @_åía@ì×ìi@ïÜi@bÏbî 50 __________________ é×Šß 10 10 @ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

1 @ @ /10 pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .10 @ @éÜßìu .3 @ @ /30 @ @éÜßìu @ @B@@@@´™bèi @ @ /10 pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .7 @ @ /10 @ @pbía@bmŠ@pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .8 @ @ /10 @ @pbía@bmŠ@pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .6 @ @ /30 @ @éÜßìu @ @C@@@@´™bèi @ @ /10 @ @pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .5 @ @ /10 pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .@ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @ðëbu@æŠuýÏ@åíbÏb‚äÏ@´uëa@…ìØí‰@Ήìi @ @aë†×@åÛìi@a@aë…@æìçbm @ @@@@@________________@ @Z@âbã @ @____________Z@æìçbmOÜ× @ @N‰ì؍@Îaë‰@a…@Þìni@Íí@åÏaìu@éÜßìu@å×…ìØíŠß@ë‰ì™Z³mb @ @ë‰ì™@åŽÛëa @ @‰ì؍ @ @ïuëc…@æçbà×@ða‰bä @ @åÌÜîi @ @A@@@@´™bèi @ @ /10 @ @pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .9 @ @ /10 /40 @ @ @ @ê…ìß@۲pbía@îÛìäß@æa…@„bj¾ .4 @ @ /10 pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .2 @ @ /10 pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .

@ @2@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @______________________________________ZïuìÌÏ@³mb @ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ @ @_______________________________________@@@ @ @ @____________Z@ābväÏOÒbi@ìjía@åËbma†äm@____________Z@ïuìÌÏ@åËbma†äm @ @____________Z@ābväÏOÒbi@ìjía@âbã@@@@@@@____________Z@@@ @@ïuìÌÏ@âbã @ @___________Z@@@ @@@@@@‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ @ @ @ @ZéîÛëa@åØz•… @ @______________ ŠŽi@ë‰ì™ Z‰ì؍@åÐnäÏ@@bíníŠ× A B C D E 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 @ @Nbbîi@ðëbu@ÜØ×@åØÓìbß…@100%@–@40%@åíbÏb‚äÏ@@M @ @ @ @@ @Nðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØÓìbß…@39%@–@0%@åíbÏb‚äÏ@@M @ @ @ @ .