Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Segala nukilan.... Biasanya 5 kata kunci sahaja. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.4 1. Begitulah sebaliknya.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian..Gaya Penulisan UMS 1.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Dedikasi tidak dibenarkan. 6 . Setiap abstrak mempunyai kata kunci..

kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan... peranan golongan pemodal. jumlah pendaratan sumber marin. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. 7 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. teknologi menangkap ikan.

the sosioeconomic level of fishermen in their community. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . Hence.

Gaya Penulisan UMS 1.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. permasalahan 1. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. peribumi. kemiskinan. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. 9 . Contoh: Masyarakat akademik.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.

2.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 . PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.

gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. contengan. Rajah membawa maksud graf. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . foto. gambar rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto.Gaya Penulisan UMS 1. beserta dengan muka surat. gambar. sketsa.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. :Mengekalkan dengan satu format 17 .

:Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 .

Pendahuluan 25mm dari birai kanan. objektif dan hipotesis. SOROTAN LITERATUR 2.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. Banyak change sudah berlaku……. pernyataan masalah kajian. 2..1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.2 19 .1. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….

Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. halaman tersebut 20 . iaitu pengarang dan tahun terbitan. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.6 2.4 2.5 2. 3.Gaya Penulisan UMS 2.1. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.

Contoh: a. 1994: 35 21 .Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Jika lebih dari dua orang pengarang. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.Stephenson.Latham.L.N. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.J. M. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. & Kinoti S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1965: 34) b. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.C. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). S. (Misalnya nama pengarang pada judul. nama keluarga sahaja digunakan. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Adams. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. 1994. E..

Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. g.th. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998a) (Cheah.Gaya Penulisan UMS d. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi pengarang Melayu. 1992: 23) f.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t.th. 1998a: 77) (Cheah. 1998b: 118) e. pengarang sahaja. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.). 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.: 7) *Nota: t.th. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Contoh pelajar Sains: (Ong t. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Contoh pelajar Sains: 22 .

1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . 1992: 12.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.1. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Mohd Sarim. . Selain itu juga. 2001:3. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998b: 15) h. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Mohd Sarim. 1998a: 25. 1998a.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1992. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.). Bagi rujukan tanpa pengarang.

italic (.) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat.) noktah.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. edisi (. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma.) koma. penerbit (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. tahun (. judul. Contoh ayat dalam teks: .. Jika rujukan berikutnya. hendaklah ditulis Ibid. halaman (.. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. tempat (:) noktah bertindih. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. c.) koma.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.

Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.. Semasa beliau tinggal di asrama. 1998.. cit. 2.. hlm.. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.1. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Penggunaan op. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.Gaya Penulisan UMS telah berubah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 63. 3. Ibid..9. hlm. cit. 25 . Perkataan op. 3. Ibid.3.

Baker seperti berikut: 26 . Di bawah pentadbiran BMA.. Sementara itu. far beyond more repair. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H..Gaya Penulisan UMS Contoh: . keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Julai 19462. Where ever we look there is destruction. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.M.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.

. cit. foto. Singapore:Malaya Publishing House. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. 197. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. Bhd. 14 H. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. as the end of the war approached. 3 4 5 6 7 27 .. cit. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.M. including Jesselton. laporan-laporan berkaitan...North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. Sabah The Land Below The Wind. Cecilia Leong.. hlm. 1982.M.. 1965.00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. sila lihat Peter Chay. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.000. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. 3. Baker. heavilly damaged. peta.. program komputer dan sebagainya. Baker.. op. Ibid. 2 Peter Chay. Baker. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. op. hlm.. op. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. 18. Juga lihat H. hlm. hlm.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Supriya Bhar.4000. cit... surat.Communition never good. 37.. Julai 1946.M. (tiada tahun & tiada penerbitan).2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. 1988.. were now almost non-existent.. data mentah. hlm. 33. hlm 31-32. statistik. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Sabah The First 100 Years. H. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. cit. Bhd..

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

48AVR3MTH (-5.308TBIL3MTH + 0.4461 IBR 7 DAY – 0.084)* (5.335 – 0.549AVR3MTH -0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.274IBR7DAY (-2.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.824 – 0.3821BR7DAY (-3.608 – 0.384TBIL3MTH + 0.575)* (-2.934)* (3. sama 29 . Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.403)* (-3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.696)* Model 3: KEWANGAN = 1. Model 1: KLSECI = 0.

Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 874/466-Immigration. Tajuk Penerbitan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 2.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.2 C. Bilangan Jilid (jika ada). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Kerajaan Negeri Sabah. Bilangan Edisi (jika ada).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Nama Penerbit. 1.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.O. Tahun diterbitkan. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Tempat diterbitkan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 2. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 1.

Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 1. 3. 2. 1987. 4 August 1992.General. San Diego. A. Rosenberry. R. L. North Borneo Central Archive.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. Annual Report Number 15. North Borneo Central Archive. 2. 3-21. No. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 .4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. No. Jabatan Perangkaan Malaysia. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. World Health Report 1998. 1986. (ed. M. KO-NELAYAN. 1. 1. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. World shrimp farming 2002.Gaya Penulisan UMS 1. 725.6 Akhbar Contoh: 1. 1998. . 1992. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 2. Berita Harian. firm helps utility with innovative plan. World Health Organization (WHO). 66 – Educational Policy of State-General.). 2 pp. Parrish. 2. 1. USA: Shrimp News International. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 2002. Los Angeles Times. 1986.

1996. Anton. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 12-16 September. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Zulkornain bin Yusof.: Prospects for regional cooperation. Zimmerman. Bioindicators in River Quality Maganegemt. 32 . Ahmat Adam. Satu Kajian Permulaan. 1994. Ismail Abas. 1999. H.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. H. C. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 23-25 September. Fuzzy set theory and its application. 2nd ed. H. 1992. Fungsinya dan Masa Depannya. 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. (Tidak diterbitkan). 3. 2. 1996. East-West Centre Honolulu.Kualiti Air. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. J. P. J.1989. Universiti Malaysia Sabah.9 Buku Contoh: 1. A. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Kota Kinabalu. Philipines. 2003.Gaya Penulisan UMS 1. Bengkel Enviro-course 2002. Tarian-tarian Ritual Sabah. 1. Primavera. 2. 2. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Tesis Sarjana. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Cheong.

London: Macmillan Educational Company. Boca Raton: CRC Press. volume 1. (ed. In McVey. Kuala Lumpur: Victory Agencies.” JMBRAS.). P. G. 1994. 1993. 2. Bin Nuh dan Oemar Bakry. New York: John Wiley and Sons. Kabus Malam. P. In Calow. 1. 1. 33 . CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. J. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.Y. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. S. pp.. 1998.1972. Treece. E. 2000. Coolier’s Encyclopedia. (ed. 1. 1972. Peta Taburan Asosiasi Tanah. J. P. R.N. pp 744-746. Oxford. Blackwell scientific. Termites.12 Artikel Contoh: 1. & Eggleton. 3. Bignell. 2. Shrimp Culture. pp. S. 16.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. & Liu. 1996.45 (2). 1985. Jakarta: Puncak Keris. J. with menadione. (ed). Encyclopedia of Aquaculture. In Stickney. D. 1996. Dhont. Penaeus monodon.S. 289-313.R. Lavens.D.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Journal of Nutrition 124:227-282. vol. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.13 Filem Contoh: Filem Cereka. Shiau.Gaya Penulisan UMS 3. 798-868. Appell. & Sorgeloos.) Encyclopedia of ecology and environmental management. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 1.11 Kamus Contoh: Abd. P. 1. P.

org.” 26 September 2003. Temubual peribadi. “Salvation Army International Headquaters” dlm. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. 1. & Byron. 26 September 2004. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Ketua Kampung Padas. Y. http//www. 74 tahun. . Brookfield.salvation.Gaya Penulisan UMS 1.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. H.hk/www/what is salvation army/home. *Nota: . L. www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Anonymous dan juga 34 .unu.. Potter. 2002.htm.htm.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 2.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. The eastern Sundaland region of south-east Asia. Kampung Padas. Jalan Bukit. Papar.

Ford. Tropical rainforest research-current issues . C. Penyelenggara – jika ada(. London: Croom Helm. W. c. London. Idris Salleh & Shafee Saad.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Penterjemah. M. Johannesburg: Global Publisher. 2.) Tahun Penerbitan (. Magurran. H. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Kinabalu Park..) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. 1991. Ecological diversity and its measurement . Penyusun.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Sabah. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b.) Judul Buku – condong (. Edisi Contoh: 35 . Monographiae biologicae (eds). In Edwards. & Arbain. D. 1988. Booth. pp. & Choy. H. 1996.) Bilangan Jilid – jika ada (. E. E. Maryati. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Penyunting. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azizah. S. The International Jew. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Kluwer Academic Publishers. Mohd.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (.) Edisi – jika ada (. A. 1997. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. K. S. 117-123. 2. Ahmad Fawzi Basri..

Extractive Metallurgy. g. R. f.).Gaya Penulisan UMS 1. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).K. Kumpulan Kertas Kerja 2. 1980. h. R. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Estuarine Biology (2nd edition). d. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . Oxford: Pergamon Press. 1989. Gilchrist. (ed). 1984.S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Free Press. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2001. 2. Karya Suntingan Contoh: Rose. (3rd edition). Barnes.1974. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. J. e. D. Electoral Behavior: A Comparative Handbook . London: Edward Arnold. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Karya Terjemahan Contoh: 36 . 1996. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 1999. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1981. Khazanah.Gaya Penulisan UMS Wheare. 2003. Kerajaan Persekutuan. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah.. Bil. j. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Perayaan Di Sabah. k. l. Ariff. Mohammad Raduan Mohd. Monograf Contoh: 1. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 3. 2003. Jld. 2. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 6. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 1993. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Terj. *Nota: Jld. Monograf 3. K. C. Zainah Ahmad. i. Bermaksud Jilid. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 65(2):151-182. 1980. Kertas Kadangkala Bil. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. m.

July 10-14. From west coast of Sabah.). Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. D. G. 56-52. p.) Tajuk Berita/ Rencana (.. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.). Jones. 31. (eds. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Homathevi. & Ridzwan. Ismail Haji Ibrahim. 2000. Mustafa. Borneo 2000: environment. UMS. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. H. Kota Kinabalu:ums. Rastrelliger Kanagurta. conservation and land. Karya Dalam Majalah 38 . Tropical Ecosystem Research in Sabah.) Nama Akhbar (. 3 October: 9. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 18-38. 1998. New Straits Times. 557-586. hlm. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Pendatang Asing Di Sabah. hlm. R. 3. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1.42..) Hari/Bulan (:) Halaman (.) Tahun (. 2003. R. Zaki Tahir. 2001.. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. T. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. *Nota: Nama Pengarang (. S.. Sabihah Osman. & Davies. pp. Eggleton. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bernard. M. P. In Mohamed. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. o. R. 2000. Nucleic acid profiles in mackerel. East Malaysia. 2000. 2. A. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Kesan Politik.). Abdul Halim (ed. 2000.. Kuching Sarawak.. Maryati. 2. M.) n.

Filem Contoh: Ramlee. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. 2.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 2000. t. Yap Beng Liang. 2001. 1977. 5 Jun. Sabah. ii. Drabble. Singapura: Shaw Brother. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Laksamana Do Re Mi. s. Sarawak native blockade pulp mill project. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Mat Zin bin Mat Kib. 1962. 2000. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. An Economic History of Malaysia. Sekolah Sains Sosial. c. Video 39 . Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Orang Bajau Pulau Omadal. Kota KInabalu. Ulasan buku J. 2000. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Kertas Kerja. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. P. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2002. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Filem cereka. Aliran 20 (10:33) q. H. r. Filem dan Karya Muzik i. Hampshire: Macmillan Press.

40 . Temu bual. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh.go. L. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. CD-Rom Contoh: MacRae. Kassim Masdor (konduktor). Y.dfadeplu. 2. Potter. Dicetak 13 September 2002. iii.htm. Jabatan Muzium Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. v. B. Slaid. 1995. iv. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Sabah. 1976. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 1986. Brookfield. 2002. Universiti Malaysia Sabah. Introduction to Research Design and Statistic. S. Filem Dokumentari. Temubual Contoh: Stephens.. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. & Byron. Chorus dan Orkestra. H. J. Sekolah Sains Sosial. 1998. Laserlight Series 12036. vi. 25 Mei. Santiago: Delta Music Incorporated. Tuaran. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. vii. 1968.id/policy/releases/2002/pr56-251001.

htm. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. . *Nota: .Gaya Penulisan UMS www.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.

Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1. a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 .

Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .

Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .

Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Gaya Dewan. 1994. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Limited. John W. 1995. d. b. B. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. f. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. 1997. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications. RUJUKAN Allison. 1998. Preparing Dissertations and Thesis. Belmont : Wadsworth Publishing Company. c. e. Gaya UKM. London: Kogan Page Cavina. Creswell. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kristan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Gaya Dewan (edisi ketiga). LAMPIRAN A 46 . 1995. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Hasil Yang Diharapkan d. Permasalahan Kajian b. iv. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Pengenalan: a. Hipotesis Kajian c.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Objektif Kajian iii. Tajuk Kajian ii. Metodologi Kajian v. Bibliografi/Rujukan 51 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful