Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. 6 .. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.. Dedikasi tidak dibenarkan.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian..” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. 1. Begitulah sebaliknya... Setiap abstrak mempunyai kata kunci.4 1.Gaya Penulisan UMS 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.Segala nukilan. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.

kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. 7 ..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. teknologi menangkap ikan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan... Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. jumlah pendaratan sumber marin. peranan golongan pemodal.

this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. the sosioeconomic level of fishermen in their community. 1786-2000. Hence. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. which have occasionally been marginalized…… 8 .

Gaya Penulisan UMS 1. permasalahan 1.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. 9 . kemiskinan. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. peribumi.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. Contoh: Masyarakat akademik.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.2.

Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. gambar.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. sketsa. foto. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .Gaya Penulisan UMS 1. contengan. Rajah membawa maksud graf. beserta dengan muka surat.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS Rajah 1.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

:Mengekalkan dengan satu format 17 . Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

kanan dan bawah. 18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.2 19 . pernyataan masalah kajian. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Banyak change sudah berlaku…….1. objektif dan hipotesis. SOROTAN LITERATUR 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.. 2. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.

Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. halaman tersebut 20 .1.Gaya Penulisan UMS 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.6 2. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. 2. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.5 2. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.4 2. iaitu pengarang dan tahun terbitan.

Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. Jika lebih dari dua orang pengarang. 1994: 35 21 . Adams. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. (Misalnya nama pengarang pada judul. 1965: 34) b.Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.Latham.J.L.Stephenson. M.C. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).N. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. & Kinoti S.. nama keluarga sahaja digunakan. 1994. Contoh: a. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. E. S. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.

Gaya Penulisan UMS d.th.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998a) (Cheah. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. g. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1992: 23) f. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Contoh pelajar Sains: 22 .: 7) *Nota: t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b: 118) e. Bagi pengarang Melayu. 1998a: 77) (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. pengarang sahaja.). boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.

Mohd Sarim. 1998b: 15) h. 1992: 12. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Bagi rujukan tanpa pengarang. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1992. 1998a. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.).1. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . Selain itu juga. 2001:3.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1998a: 25. Mohd Sarim. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). . rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.

Contoh ayat dalam teks: .) koma. penerbit (. edisi (. c.italic (..Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma. tempat (:) noktah bertindih.) noktah.. hendaklah ditulis Ibid.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. halaman (. tahun (. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. judul.) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.. Jika rujukan berikutnya.) koma.

Gaya Penulisan UMS telah berubah. Ibid. cit. 3. 63. hlm. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Semasa beliau tinggal di asrama. Perkataan op. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.9. Penggunaan op. cit.... 1998. hlm.1. 3.3. Ibid.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 25 .

Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Di bawah pentadbiran BMA.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.. far beyond more repair. Sementara itu. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.M. Baker seperti berikut: 26 .. Where ever we look there is destruction. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Julai 19462. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.

M. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 37.. Ibid.000. 1965. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.. sila lihat Peter Chay. statistik. 1982.M. Supriya Bhar. 3 4 5 6 7 27 . 197. 14 H.. cit...00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. Baker. Bhd. 18. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.. hlm. 1988. were now almost non-existent. heavilly damaged. Baker.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. hlm. hlm. 3. hlm. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. Baker.. op.. Cecilia Leong.. Sabah The Land Below The Wind.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. surat. (tiada tahun & tiada penerbitan).. Julai 1946.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. op. 2 Peter Chay. program komputer dan sebagainya.. Juga lihat H. including Jesselton. peta. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. cit. Bhd. laporan-laporan berkaitan. data mentah. cit.Communition never good. op. foto... Sabah The First 100 Years. hlm. cit. as the end of the war approached. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. hlm 31-32.4000. 33.M. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. H.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Singapore:Malaya Publishing House.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

549AVR3MTH -0.308TBIL3MTH + 0.384TBIL3MTH + 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.824 – 0.335 – 0.575)* (-2.3821BR7DAY (-3.988)* Model 2: HARTANAH = 0.608 – 0. Model 1: KLSECI = 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.48AVR3MTH (-5.084)* (5.274IBR7DAY (-2.696)* Model 3: KEWANGAN = 1. sama 29 . Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.4461 IBR 7 DAY – 0.403)* (-3.934)* (3. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.

Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Kerajaan Negeri Sabah. Tajuk Penerbitan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Nama Penerbit. Tempat diterbitkan. 1. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Bilangan Jilid (jika ada). Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Tahun diterbitkan. 874/466-Immigration. 1.2 C. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.O. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 2.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Bilangan Edisi (jika ada). 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.

5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 2. 1. 4 August 1992.Gaya Penulisan UMS 1. KO-NELAYAN. North Borneo Central Archive. 2 pp. 1987. No. San Diego. 3-21. Rosenberry.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . World Health Organization (WHO). 725. 66 – Educational Policy of State-General. . 1. 1992. 2.6 Akhbar Contoh: 1. North Borneo Central Archive. No. 1. Annual Report Number 15. 2.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Kebangkitan Masyarakat Melayu.General. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. USA: Shrimp News International. (ed. Los Angeles Times. firm helps utility with innovative plan. L. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. M. 2. Jabatan Perangkaan Malaysia. 2002. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 1986. World Health Report 1998. 1. Parrish. A. 1998. Berita Harian. R.). 1986. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 3. World shrimp farming 2002.Borneo Fishing Company at Si Amil Island.

H. 32 . Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 12-16 September. 1999.1989. C. A. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. J. 1992. Philipines. Tesis Sarjana.: Prospects for regional cooperation. 1996. 1996. Fuzzy set theory and its application. H. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 2. 1. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Satu Kajian Permulaan. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Anton. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 2003. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Bengkel Enviro-course 2002. J. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 23-25 September. (Tidak diterbitkan). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Zulkornain bin Yusof. Tarian-tarian Ritual Sabah.Kualiti Air. H.Gaya Penulisan UMS 1. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Primavera. East-West Centre Honolulu. P. Fungsinya dan Masa Depannya. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.9 Buku Contoh: 1. Universiti Malaysia Sabah. Zimmerman. 1. 1994. 3. Ahmat Adam. Cheong. Ismail Abas. 2. 2. Kota Kinabalu. 2nd ed.

New York: John Wiley and Sons. & Eggleton.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Blackwell scientific. vol. 1.S.45 (2). Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 1. 798-868. Encyclopedia of Aquaculture. Dhont. S. 1994. Appell.. 1.N. E. S. D. J. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 3. pp. pp. P. Lavens. 1972. 33 .). 2000. Shiau. & Liu. 1. Boca Raton: CRC Press. with menadione. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. In Stickney. Oxford. Coolier’s Encyclopedia. (ed).13 Filem Contoh: Filem Cereka. Treece. P. pp 744-746. Peta Taburan Asosiasi Tanah. Journal of Nutrition 124:227-282. P. Kuala Lumpur: Victory Agencies.10 Ensiklopedia Contoh: 1. London: Macmillan Educational Company. In Calow. Kabus Malam. J. volume 1. Bignell. (ed. R. 289-313. P. Shrimp Culture. 16. & Sorgeloos. Termites. 1985. 1998. 1993. 1996. (ed. 1.12 Artikel Contoh: 1. 1996.Y.1972.) Encyclopedia of ecology and environmental management. G. Penaeus monodon.D.R. 2. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Jakarta: Puncak Keris. J. In McVey.11 Kamus Contoh: Abd. 2. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.” JMBRAS. P.Gaya Penulisan UMS 3.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Gaya Penulisan UMS 1. Temubual peribadi. www.salvation. Jalan Bukit. Y. Potter.” 26 September 2003. 26 September 2004. The eastern Sundaland region of south-east Asia. & Byron.htm.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Ketua Kampung Padas. Papar.htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu. *Nota: . 2002.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. http//www. Anonymous dan juga 34 . L. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. 2.org. 74 tahun. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Brookfield.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Kampung Padas. 1.. .hk/www/what is salvation army/home. H. “Salvation Army International Headquaters” dlm.

: : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. 1996. W. Magurran.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Kinabalu Park. 2. S. Johannesburg: Global Publisher. M. Pengarang Tunggal Contoh: 1. pp. H.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. A. K.) Bilangan Jilid – jika ada (. 1997. Ecological diversity and its measurement .. London: Croom Helm. Penyelenggara – jika ada(. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. In Edwards. Kluwer Academic Publishers. H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2.. Edisi Contoh: 35 . Maryati. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Sabah. & Choy. Penterjemah.) Penyunting. Penyusun. C. The International Jew. E. London.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. & Arbain.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Pengarang Bersama Contoh: 1. c. Mohd. 1991. Azizah. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. D.) Edisi – jika ada (. 117-123.) Judul Buku – condong (. 1988. Idris Salleh & Shafee Saad. S. Ahmad Fawzi Basri. Ford. E. Booth. Tropical rainforest research-current issues .) Tahun Penerbitan (. Monographiae biologicae (eds).

Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti . J. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1996. (ed). R. 2. D. h.). R. New York: Free Press. f. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Extractive Metallurgy.Gaya Penulisan UMS 1.K. e. Barnes. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Estuarine Biology (2nd edition). Kuala Lumpur: International Law Book Service. London: Edward Arnold. 1980. 1989.S. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). 1984. g. 2001. Kumpulan Kertas Kerja 2.1974. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Karya Suntingan Contoh: Rose. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gilchrist. (3rd edition). Electoral Behavior: A Comparative Handbook . Oxford: Pergamon Press. d.

Bil. Monograf 3. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 2. Monograf Contoh: 1. *Nota: Jld. K. Mohammad Raduan Mohd. Kerajaan Persekutuan. Terj. Ariff. 2.Gaya Penulisan UMS Wheare. Khazanah.. 65(2):151-182. Jld. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. k. 2003. 1980. 6. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1999. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. C. Perayaan Di Sabah. l. 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Bermaksud Jilid. 1981. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 2003. m. j. 1993. Zainah Ahmad. i. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kertas Kadangkala Bil. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.

(eds. T. & Ridzwan.) Tahun (. 2000. 18-38. 56-52. Mustafa. In Mohamed. UMS. Jones. Zaki Tahir. 2000. hlm. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun.) Nama Akhbar (. Karya Dalam Majalah 38 . 2. 2000. Bernard. R.). hlm. Maryati. S. *Nota: Nama Pengarang (. p. Sabihah Osman. A. 1998. 3 October: 9. Abdul Halim (ed. P. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. & Davies. conservation and land. 3. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Kota Kinabalu:ums.). Sabah to Tap Potential in Health Tourism.. Borneo 2000: environment.. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Kesan Politik. Eggleton. New Straits Times. 31. R. Nucleic acid profiles in mackerel. 2003. From west coast of Sabah. M.. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.. Tropical Ecosystem Research in Sabah. East Malaysia. 2001. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. D.) Hari/Bulan (:) Halaman (. 2000. pp. Kuching Sarawak. Ismail Haji Ibrahim. M. Sabah. H.42.) Tajuk Berita/ Rencana (. R. Rastrelliger Kanagurta.. Pendatang Asing Di Sabah.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. Bab Dalam Buku Contoh: 1.) n. 2. o. July 10-14. Homathevi. G. Sabah dalam Perluasan Pasaran.. 557-586.

P. 2000. 5 Jun. 1962. Kota KInabalu. H. Filem Contoh: Ramlee. Mat Zin bin Mat Kib. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Singapura: Shaw Brother. c. Video 39 . Aliran 20 (10:33) q. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Orang Bajau Pulau Omadal. Kertas Kerja. t. 2. Yap Beng Liang. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. s. r. Sarawak native blockade pulp mill project. Ulasan buku J. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Sabah. 2000. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2001. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. An Economic History of Malaysia. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Laksamana Do Re Mi. Drabble. Filem dan Karya Muzik i. 2002. Filem cereka. 2000. Sekolah Sains Sosial. Hampshire: Macmillan Press. 1977. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. ii.

1968. Temubual Contoh: Stephens. vi. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. J.htm. Laserlight Series 12036. CD Leicester: British Pshychological Society. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 1998. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Slaid. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Tuaran. Dicetak 13 September 2002. 25 Mei. Y. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Brookfield. Filem Dokumentari. iv. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Introduction to Research Design and Statistic. 2. L. B. Jabatan Muzium Sabah. Chorus dan Orkestra. Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. & Byron.dfadeplu. Universiti Malaysia Sabah. CD-Rom Contoh: MacRae. iii.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. 1995. S.go. Kassim Masdor (konduktor). 1986. 40 . Santiago: Delta Music Incorporated. vii. 2002. Sekolah Sains Sosial. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. 1976. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. v. Potter.id/policy/releases/2002/pr56-251001.. Temu bual. H.

FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . *Nota: .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.Gaya Penulisan UMS www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. .unu.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .

Gaya Penulisan UMS 1.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 .

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b. 44 .

45 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c.

John W. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. d. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. b. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Gaya Dewan (edisi ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. c. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. 1998. 1995.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. 1994. London: Kogan Page Cavina. 1997. Limited. RUJUKAN Allison. f. Gaya UKM. Preparing Dissertations and Thesis. Kristan. Creswell. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. B. 1995. LAMPIRAN A 46 . Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Gaya Dewan. e. London: SAGE Publications.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Objektif Kajian iii. Tajuk Kajian ii. Hasil Yang Diharapkan d. Pengenalan: a.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Bibliografi/Rujukan 51 . Hipotesis Kajian c. Permasalahan Kajian b. iv. Metodologi Kajian v.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.