Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Biasanya 5 kata kunci sahaja. 1..4 1. 6 . Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Begitulah sebaliknya. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian...5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”..Gaya Penulisan UMS 1.Segala nukilan..” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Dedikasi tidak dibenarkan. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.

7 . teknologi menangkap ikan.. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. peranan golongan pemodal... Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. jumlah pendaratan sumber marin.

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. the sosioeconomic level of fishermen in their community. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. Hence. which have occasionally been marginalized…… 8 . Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. 1786-2000. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH.

kemiskinan. permasalahan 1. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.Gaya Penulisan UMS 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. 9 . peribumi. Contoh: Masyarakat akademik.

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1.2.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.

gambar. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. foto. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . beserta dengan muka surat. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar rajah. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. sketsa.Gaya Penulisan UMS 1. contengan. Rajah membawa maksud graf.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .

10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. :Mengekalkan dengan satu format 17 . Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali.

18 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.

Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. pernyataan masalah kajian. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. objektif dan hipotesis.2 19 .. Banyak change sudah berlaku……. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri.1. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. SOROTAN LITERATUR 2. 2.

1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. 2.5 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. 3.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.Gaya Penulisan UMS 2. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.6 2.4 2. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. halaman tersebut 20 .1. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.

Jika lebih dari dua orang pengarang. E. (Misalnya nama pengarang pada judul. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.N. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1994: 35 21 . & Kinoti S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.. Contoh: a. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Adams. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.Latham.Stephenson. nama keluarga sahaja digunakan. 1994. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.C. S.L. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. M.J. 1965: 34) b.

maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. pengarang sahaja. 1998a) (Cheah. g.th. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.th. 1998a: 77) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1992: 23) f. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1998b: 118) e.).th.Gaya Penulisan UMS d. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi pengarang Melayu. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Contoh pelajar Sains: 22 . semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (.: 7) *Nota: t.

sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1998a. 1992: 12. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Mohd Sarim. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1992. 2001:3. Bagi rujukan tanpa pengarang. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.1. Selain itu juga. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1998a: 25. Mohd Sarim.). . 1998b: 15) h.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).

Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma.. tempat (:) noktah bertindih. c.) koma. Jika rujukan berikutnya. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. halaman (.. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma.) noktah. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. edisi (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. penerbit (. Contoh ayat dalam teks: . judul. hendaklah ditulis Ibid.) koma..italic (. tahun (.) koma.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat.

.. cit. cit.3. 3. hlm.9. Perkataan op. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. Semasa beliau tinggal di asrama. 2.Gaya Penulisan UMS telah berubah. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Penggunaan op. 3.. 25 . Ibid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Ibid. 63.1. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 1998. hlm. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.

Julai 19462. Where ever we look there is destruction. Di bawah pentadbiran BMA. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Sementara itu... Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.Gaya Penulisan UMS Contoh: .Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.M. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. far beyond more repair. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Baker seperti berikut: 26 . keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.

Communition never good. statistik..000. Bhd... Singapore:Malaya Publishing House. data mentah. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. 197. cit. sila lihat Peter Chay.M. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. Ibid. 2 Peter Chay. Supriya Bhar. 14 H. Cecilia Leong. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. 1982. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. heavilly damaged. 33. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. were now almost non-existent. Baker. op.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. as the end of the war approached. hlm. op.. laporan-laporan berkaitan. Julai 1946. hlm... foto. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. cit.. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.. 1965.. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. Baker.. Juga lihat H. op. including Jesselton.M.4000. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. Sabah The Land Below The Wind. program komputer dan sebagainya.. hlm. peta. 1988. Bhd. H.M. surat.. Sabah The First 100 Years.. 3. (tiada tahun & tiada penerbitan). hlm 31-32. 3 4 5 6 7 27 . 18.. cit.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Baker. hlm. cit.00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 37. hlm. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

Model 1: KLSECI = 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.4461 IBR 7 DAY – 0.549AVR3MTH -0.335 – 0.608 – 0. sama 29 .Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.308TBIL3MTH + 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.384TBIL3MTH + 0.274IBR7DAY (-2.824 – 0.3821BR7DAY (-3.403)* (-3.988)* Model 2: HARTANAH = 0.934)* (3.084)* (5.575)* (-2.48AVR3MTH (-5.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.

Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tempat diterbitkan. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 874/466-Immigration. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Tajuk Penerbitan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. 2.O. 2. 1.2 C. Bilangan Edisi (jika ada). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Nama Penerbit. Kerajaan Negeri Sabah. Tahun diterbitkan.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Bilangan Jilid (jika ada). 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 .

firm helps utility with innovative plan. . 2. 2. M. North Borneo Central Archive. 2 pp. 2002. 725. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1. A. 2.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. No. 3-21. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1998. World Health Organization (WHO).Borneo Fishing Company at Si Amil Island. USA: Shrimp News International. R. World shrimp farming 2002.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 4 August 1992. No. Kebangkitan Masyarakat Melayu. North Borneo Central Archive. 1. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1. San Diego. KO-NELAYAN. Rosenberry. 1986. 1. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 3. (ed.6 Akhbar Contoh: 1. 1986.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . Berita Harian. L. 1992.General. 66 – Educational Policy of State-General.Gaya Penulisan UMS 1. Annual Report Number 15. World Health Report 1998. 2. Los Angeles Times.). Parrish. 1987.

Ismail Abas. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 1996. 1. H. Philipines. 1992. H. Fuzzy set theory and its application. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. H. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 2003.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 23-25 September. (Tidak diterbitkan). Primavera. Bengkel Enviro-course 2002. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 1999. Tesis Sarjana.1989. Universiti Malaysia Sabah. 3. Anton. A. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. East-West Centre Honolulu. Fungsinya dan Masa Depannya. 12-16 September. Satu Kajian Permulaan. J.9 Buku Contoh: 1. Tarian-tarian Ritual Sabah. P. 2nd ed. 32 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Cheong. 2. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. C. Zulkornain bin Yusof. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp.Gaya Penulisan UMS 1. Kota Kinabalu. 2. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak.Kualiti Air. 1996. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Ahmat Adam. 1. Zimmerman. J. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 2. 1994.: Prospects for regional cooperation.

10 Ensiklopedia Contoh: 1. P. P. 1. P. 3. Lavens.R.12 Artikel Contoh: 1. 1. (ed). CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 1993. (ed. 1998.D. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. In McVey. Penaeus monodon. D.S.11 Kamus Contoh: Abd..” JMBRAS. 289-313. volume 1. 1.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 33 . 1996. E. P. Shrimp Culture. 798-868. (ed. 1996. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. S. 1985. 1994. Kuala Lumpur: Victory Agencies. 2. Shiau. & Sorgeloos. G. with menadione. P.Gaya Penulisan UMS 3. Coolier’s Encyclopedia. Kabus Malam. 1.). 16. 2000. R. London: Macmillan Educational Company. Treece. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Boca Raton: CRC Press. Journal of Nutrition 124:227-282. Blackwell scientific. S. Dhont. Encyclopedia of Aquaculture. vol. 2. Appell. & Liu. Bignell. Jakarta: Puncak Keris. New York: John Wiley and Sons. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. J. pp 744-746. J. In Calow. Termites.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 1972. pp. J.Y. & Eggleton. In Stickney.) Encyclopedia of ecology and environmental management. pp.1972. 1. Oxford.45 (2). Bin Nuh dan Oemar Bakry. Peta Taburan Asosiasi Tanah.N.

edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.htm. . Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Anonymous dan juga 34 . Kampung Padas. Papar. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Temubual peribadi. 74 tahun.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 26 September 2004. L. Jalan Bukit.unu. The eastern Sundaland region of south-east Asia. *Nota: .” 26 September 2003.hk/www/what is salvation army/home.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. H.. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. & Byron. Brookfield. Y.org.Gaya Penulisan UMS 1. Potter. 1. Ketua Kampung Padas. 2002. http//www. www. 2. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.salvation. “Salvation Army International Headquaters” dlm.

pp. Ford. & Choy. Azizah.) Tahun Penerbitan (. 1996. Penyelenggara – jika ada(. Maryati. Mohd. Idris Salleh & Shafee Saad.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. In Edwards. c. H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The International Jew. Kinabalu Park. Booth. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b.. H. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. A. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Penyusun.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Sabah. E.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. 1988. 2. C.) Penyunting.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(.) Edisi – jika ada (. D. Ecological diversity and its measurement . Edisi Contoh: 35 . S. 117-123. Monographiae biologicae (eds). 1991. K. Johannesburg: Global Publisher. 1997.. W. E. 2. Kluwer Academic Publishers. & Arbain. London: Croom Helm. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Bilangan Jilid – jika ada (. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. M. Penterjemah. Ahmad Fawzi Basri. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Tropical rainforest research-current issues . Magurran.) Judul Buku – condong (. S. London.

Karya Terjemahan Contoh: 36 . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1989. R. g. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Kumpulan Kertas Kerja 2. Estuarine Biology (2nd edition). Oxford: Pergamon Press.1974. 1980.S. 2. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).K. 2001. e. J. Extractive Metallurgy.). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Barnes. R. Electoral Behavior: A Comparative Handbook . Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Gilchrist. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti . h. New York: Free Press. 1996. (3rd edition). London: Edward Arnold. Karya Suntingan Contoh: Rose.Gaya Penulisan UMS 1. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. f. (ed). D. d. 1984. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . Esei Sastera Dalam Pengajaran.

m. Perayaan Di Sabah. Mohammad Raduan Mohd. j. k. Monograf 3. 3. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Jld. 65(2):151-182. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 2. Khazanah. Bermaksud Jilid. Kerajaan Persekutuan. 2003. l. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Usaha Baru.. K. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 6. Terj. C. Kertas Kadangkala Bil. Bil. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 1999.Gaya Penulisan UMS Wheare. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. 2. 1993. i. 1981. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf Contoh: 1. 1980. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 2003. Zainah Ahmad. *Nota: Jld. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Ariff.

2001. 2000. 2000. G. 3. Kota Kinabalu:ums. Nucleic acid profiles in mackerel. Karya Dalam Majalah 38 . East Malaysia.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 557-586. Zaki Tahir. hlm. R. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. hlm.) Nama Akhbar (. H. Pendatang Asing Di Sabah. M. Mustafa. (eds.) Tahun (. 1998. Maryati. Abdul Halim (ed. 56-52. 3 October: 9. Sabah dalam Perluasan Pasaran. R. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. UMS.42. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. 2000. A. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1.) n. From west coast of Sabah. p. Ismail Haji Ibrahim. 2000. July 10-14. In Mohamed. 2. & Davies. Eggleton. M. Borneo 2000: environment.). New Straits Times.. Bernard. Tropical Ecosystem Research in Sabah. D.) Tajuk Berita/ Rencana (. pp. Kuching Sarawak. Sabah. R. *Nota: Nama Pengarang (. Homathevi.. 18-38.. 2003. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Bab Dalam Buku Contoh: 1. 2. Sabihah Osman.). conservation and land. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Kesan Politik.. P. 31. & Ridzwan.. Jones.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Rastrelliger Kanagurta. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.). T. S. o..

Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Hampshire: Macmillan Press. Laksamana Do Re Mi. Kota KInabalu. r. t. Sarawak native blockade pulp mill project. 2000. 5 Jun. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Drabble. H. c. Filem cereka. Yap Beng Liang. Aliran 20 (10:33) q. Sekolah Sains Sosial. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2002.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. P. Filem Contoh: Ramlee. 2001. 2000. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. 2. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 1962. ii. Kertas Kerja. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. An Economic History of Malaysia. Mat Zin bin Mat Kib. Filem dan Karya Muzik i. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 1977. Ulasan buku J. Sabah. Video 39 . s. 2000. Orang Bajau Pulau Omadal. Singapura: Shaw Brother.

1995.. 1968. CD Leicester: British Pshychological Society. 2. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Santiago: Delta Music Incorporated. Universiti Malaysia Sabah. Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. vii. & Byron. B. Kassim Masdor (konduktor). iii. Temu bual. Y. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. 1986. Chorus dan Orkestra. Tuaran. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. CD-Rom Contoh: MacRae. 40 . 1998. Filem Dokumentari. iv. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. vi. Laserlight Series 12036. v. 1976. J.go. Dicetak 13 September 2002. 25 Mei. Jabatan Muzium Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. L. 2002. H.htm. S. Introduction to Research Design and Statistic. Slaid.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Brookfield.dfadeplu. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Temubual Contoh: Stephens. Potter. Sekolah Sains Sosial.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah.

. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .Gaya Penulisan UMS www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.htm.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 . *Nota: .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.unu.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.

a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. 43 .

Gaya Penulisan UMS b. 44 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c. 45 .

1998. b. e. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). 1997. LAMPIRAN A 46 . d. f. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Gaya Dewan. 1995. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. B. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Creswell. 1995. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. c. Preparing Dissertations and Thesis. London: Kogan Page Cavina. Limited. London: SAGE Publications. Kristan. Gaya Dewan (edisi ketiga). John W. RUJUKAN Allison. Gaya UKM. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Tajuk Kajian ii. Objektif Kajian iii. Pengenalan: a. Hipotesis Kajian c. Hasil Yang Diharapkan d. Metodologi Kajian v. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Permasalahan Kajian b.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Bibliografi/Rujukan 51 . iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful