Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. 6 .4 1.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Dedikasi tidak dibenarkan...Segala nukilan. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Begitulah sebaliknya. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan..Gaya Penulisan UMS 1.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. Biasanya 5 kata kunci sahaja.

Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin... kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. 7 . peranan golongan pemodal.. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. jumlah pendaratan sumber marin..

due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. Hence. which have occasionally been marginalized…… 8 . varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. the sosioeconomic level of fishermen in their community. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.

peribumi.7 Isi Kandungan Semua tajuk. 9 . Contoh: Masyarakat akademik. kemiskinan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. permasalahan 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.2. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.1.1.

Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. sketsa. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .Gaya Penulisan UMS 1. foto. contengan. gambar rajah. Rajah membawa maksud graf. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. beserta dengan muka surat.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. :Mengekalkan dengan satu format 17 . Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.

kanan dan bawah. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 18 .Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.

Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Banyak change sudah berlaku……. 2.2 19 . Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. SOROTAN LITERATUR 2. objektif dan hipotesis. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.1.. pernyataan masalah kajian.

1. halaman tersebut 20 .Gaya Penulisan UMS 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. 3. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.5 2.4 2. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. 2. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.6 2.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.

Jika lebih dari dua orang pengarang.Latham. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.N. 1994. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.J. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. nama keluarga sahaja digunakan. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Adams. M. 1994: 35 21 . S. 1965: 34) b. & Kinoti S.C. (Misalnya nama pengarang pada judul.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.Stephenson. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c..L.Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Contoh: a. E.

Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998b: 118) e. Bagi pengarang Melayu. pengarang sahaja. Contoh pelajar Sains: (Ong t.th.). maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.Gaya Penulisan UMS d. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.: 7) *Nota: t. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. g. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1992: 23) f. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Contoh pelajar Sains: 22 .th. 1998a) (Cheah.th. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998a: 77) (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.

1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.1. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Cheah.). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. . Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1992. Bagi rujukan tanpa pengarang. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).Gaya Penulisan UMS (Ahmat. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1998a: 25. 1998a. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Selain itu juga. 2001:3. 1998b: 15) h. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Mohd Sarim. 1992: 12.

iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. Jika rujukan berikutnya. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. tahun (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. Contoh ayat dalam teks: .. judul. penerbit (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma. hendaklah ditulis Ibid. halaman (.) koma. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma.. edisi (. c.) koma. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 ..) noktah.italic (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat.) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. tempat (:) noktah bertindih.

. 3. cit. hlm.. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. cit. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 63. Ibid. 3. 25 .1. hlm. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 1998. Semasa beliau tinggal di asrama.3.. Perkataan op. Penggunaan op. Ibid. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. 2.Gaya Penulisan UMS telah berubah.

Di bawah pentadbiran BMA. Where ever we look there is destruction. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sementara itu. Julai 19462. far beyond more repair. Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.. Baker seperti berikut: 26 . keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun.M. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.Gaya Penulisan UMS Contoh: .

“Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. data mentah. sila lihat Peter Chay.. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. cit. 18. 197. program komputer dan sebagainya. 33. op. statistik. Supriya Bhar.. peta. op. Singapore:Malaya Publishing House. Baker. surat. op. Juga lihat H. were now almost non-existent.4000. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit.. Bhd. Baker. hlm.. (tiada tahun & tiada penerbitan). Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Bhd. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.M.. 37. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. cit. Julai 1946. hlm 31-32.. hlm.M. Ibid.. 1965. 3. cit.. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.. 2 Peter Chay.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. Baker. as the end of the war approached. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. foto. heavilly damaged.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.. Cecilia Leong. Sabah The First 100 Years.. Sabah The Land Below The Wind.. hlm. 1982. H. 14 H. hlm. hlm.Communition never good...2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. 3 4 5 6 7 27 .. laporan-laporan berkaitan. 1988. including Jesselton.M.000.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

48AVR3MTH (-5.084)* (5.335 – 0.824 – 0.403)* (-3.575)* (-2.608 – 0.3821BR7DAY (-3.384TBIL3MTH + 0. sama 29 .696)* Model 3: KEWANGAN = 1.274IBR7DAY (-2. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.549AVR3MTH -0. Model 1: KLSECI = 0.934)* (3.4461 IBR 7 DAY – 0.308TBIL3MTH + 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.988)* Model 2: HARTANAH = 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.

3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Bilangan Edisi (jika ada). Kerajaan Negeri Sabah.O. 1. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 2. Bilangan Jilid (jika ada). Tajuk Penerbitan. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 2. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Tahun diterbitkan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Nama Penerbit. 874/466-Immigration. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 1.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.2 C. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Tempat diterbitkan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers.

A. 1.6 Akhbar Contoh: 1.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. No. No. 725. 3-21. North Borneo Central Archive. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 2. World Health Report 1998. KO-NELAYAN. Berita Harian.Gaya Penulisan UMS 1. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 66 – Educational Policy of State-General. 2. . 3. 2 pp. 2002.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. R. 1987. 2. (ed. M. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 2. 4 August 1992. World Health Organization (WHO). San Diego. Parrish. 1986.General.). USA: Shrimp News International. firm helps utility with innovative plan. Jabatan Perangkaan Malaysia. Los Angeles Times.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1986.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . Annual Report Number 15. Rosenberry. 1992. 1998. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 1. World shrimp farming 2002. 1. 1. North Borneo Central Archive. L.

Zulkornain bin Yusof. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. (Tidak diterbitkan). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 1. 2. 1992. Ismail Abas. Satu Kajian Permulaan. Zimmerman. East-West Centre Honolulu. Fuzzy set theory and its application.9 Buku Contoh: 1. Cheong. 3. 1996. 32 . Philipines. P. Tesis Sarjana. Primavera. 2. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp.Kualiti Air. A. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Anton. Bioindicators in River Quality Maganegemt.8 Kertas Kerja Contoh: 1. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Ahmat Adam. Kedudukan Saudara Kita di Sabah.Gaya Penulisan UMS 1. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 1999. Bengkel Enviro-course 2002.: Prospects for regional cooperation. C. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. 1994. Kota Kinabalu. 2nd ed. 1. 2. 1996. H. 12-16 September. J. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Fungsinya dan Masa Depannya. H. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tarian-tarian Ritual Sabah.1989. 2003. H. 23-25 September. J. Universiti Malaysia Sabah.

Blackwell scientific. 1. 1993. P.Gaya Penulisan UMS 3. Shiau. 1. (ed. 2000. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. (ed. & Liu. In Calow. Journal of Nutrition 124:227-282. P. with menadione. pp. 1994.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. J.R. Coolier’s Encyclopedia. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae.1972. Lavens. 3. 289-313. volume 1.12 Artikel Contoh: 1. & Sorgeloos. Appell. Treece. 1996. Termites. Boca Raton: CRC Press. 1. Penaeus monodon.11 Kamus Contoh: Abd. (ed). E. J. Kamus Melayu-Arab-Inggeris.S. 1972.10 Ensiklopedia Contoh: 1. D. P. & Eggleton. Kabus Malam. pp. R. 2. S. Kuala Lumpur: Victory Agencies. New York: John Wiley and Sons. P. 1. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 16.N.).D. In McVey. Encyclopedia of Aquaculture.. 1998. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. S. London: Macmillan Educational Company. Oxford. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 1. J. G. vol.) Encyclopedia of ecology and environmental management. 1985. Bignell. In Stickney.” JMBRAS. Jakarta: Puncak Keris. pp 744-746.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 1996.45 (2). Shrimp Culture. 2. 798-868. 33 . P.Y. Dhont. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.

“Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Potter. 2.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 1. 26 September 2004.Gaya Penulisan UMS 1. Anonymous dan juga 34 . *Nota: .unu. Brookfield. The eastern Sundaland region of south-east Asia.htm. . Kampung Padas. 2002.htm.hk/www/what is salvation army/home. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Ketua Kampung Padas.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.org. & Byron. Jalan Bukit. www. 74 tahun.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Temubual peribadi.salvation. H. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Y. http//www.” 26 September 2003. Papar. L.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau..

1997.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. A. pp. Johannesburg: Global Publisher. Pengarang Bersama Contoh: 1. Kinabalu Park. 117-123. S.. Mohd.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. H. Penterjemah. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. The International Jew. K. In Edwards. Pengarang Tunggal Contoh: 1. E. 2.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. C. Booth. & Arbain. London: Croom Helm. Monographiae biologicae (eds). Ahmad Fawzi Basri. Edisi Contoh: 35 . Kluwer Academic Publishers. Maryati. Penyusun.) Tahun Penerbitan (. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. & Choy.) Edisi – jika ada (. 2. Penyelenggara – jika ada(. Idris Salleh & Shafee Saad. Tropical rainforest research-current issues . 1988. c. Sabah. 1996. Azizah. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. 1991. Ecological diversity and its measurement .) Bilangan Jilid – jika ada (. Ford. London. S.) Judul Buku – condong (.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Penyunting. W. M. D. E. Magurran.. H.

(3rd edition).K. e.1974. D.S. Estuarine Biology (2nd edition). Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . Oxford: Pergamon Press. New York: Free Press. 2. Electoral Behavior: A Comparative Handbook .Gaya Penulisan UMS 1. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. 2001. Kumpulan Kertas Kerja 2. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. R. (ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. g. 1989. R. Barnes. Kuala Lumpur: International Law Book Service. f. Gilchrist. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Karya Suntingan Contoh: Rose. d. 1980. London: Edward Arnold. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Extractive Metallurgy. J. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. 1996. 1984. h. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti .).

Gaya Penulisan UMS Wheare. Kerajaan Persekutuan. Monograf 3. j. 2. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khazanah. Perayaan Di Sabah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 2. Kota Kinabalu: Usaha Baru. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Terj. 1999.. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. K. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. m. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. l. Mohammad Raduan Mohd. 65(2):151-182. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Bil. Bermaksud Jilid. 1980. 2003. C. Jld. i. 2003. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Zainah Ahmad. 1981. k. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ariff. Kertas Kadangkala Bil. *Nota: Jld. 1993. Monograf Contoh: 1. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s.

2. Tropical Ecosystem Research in Sabah.). Ismail Haji Ibrahim. 2000. Abdul Halim (ed. Sabah. 56-52.. 2000. 2.. 31.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Sabihah Osman. From west coast of Sabah. (eds. Borneo 2000: environment. *Nota: Nama Pengarang (. hlm. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. New Straits Times. R... M. Karya Dalam Majalah 38 .. p. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 2000. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. In Mohamed. Rastrelliger Kanagurta. UMS. 2001. 3 October: 9. G. Jones. Zaki Tahir. Maryati. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Homathevi. Nucleic acid profiles in mackerel. o. pp. D. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. & Davies. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Bernard..) n. 2000. hlm. Kesan Politik.) Nama Akhbar (. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Mustafa. 1998. R. S. T.). Eggleton. M. Pendatang Asing Di Sabah. 3. 18-38. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.) Tajuk Berita/ Rencana (. A. H. P. R.). Kuching Sarawak.42. 557-586. East Malaysia. July 10-14.) Tahun (. conservation and land. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 2003. & Ridzwan. Kota Kinabalu:ums. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area.

Filem cereka. 2000. Sabah. Yap Beng Liang. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Sekolah Sains Sosial. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2002. Sarawak native blockade pulp mill project. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Mat Zin bin Mat Kib. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. r. Aliran 20 (10:33) q. Singapura: Shaw Brother. 2001. H. Hampshire: Macmillan Press. Drabble. Kota KInabalu. 5 Jun. Laksamana Do Re Mi. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Filem dan Karya Muzik i. Orang Bajau Pulau Omadal. Ulasan buku J. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. P. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. t. Video 39 . 1977. An Economic History of Malaysia. c. Filem Contoh: Ramlee. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2. Kertas Kerja. 2000. ii. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 2000. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 1962. s.

S. J. 40 . Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. CD Leicester: British Pshychological Society. 1986. v. Introduction to Research Design and Statistic. 1976.id/policy/releases/2002/pr56-251001. 25 Mei. Santiago: Delta Music Incorporated. CD-Rom Contoh: MacRae. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Dicetak 13 September 2002. Sabah. Filem Dokumentari. 2. Temu bual. & Byron.htm. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Jabatan Muzium Sabah. 2002. Universiti Malaysia Sabah. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan.go. Slaid. Temubual Contoh: Stephens.. iv. 1995. Kassim Masdor (konduktor).dfadeplu. Laserlight Series 12036. 1998. vi. iii. Tuaran. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. H. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Y. L. B. Sekolah Sains Sosial.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. vii. 1968. Chorus dan Orkestra. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Brookfield. Potter.

Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.Gaya Penulisan UMS www. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm.unu. *Nota: . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.

Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. 43 . a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1.

Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .

Gaya Penulisan UMS c. 45 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

London: SAGE Publications. Preparing Dissertations and Thesis. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. LAMPIRAN A 46 . b. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. f. Limited. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. John W. 1995. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Belmont : Wadsworth Publishing Company. RUJUKAN Allison. Kristan.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. e. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1995. Gaya UKM. 1994. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Gaya Dewan. London: Kogan Page Cavina. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1998. Creswell. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). c. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. d. B.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Hipotesis Kajian c. Hasil Yang Diharapkan d. Objektif Kajian iii. Permasalahan Kajian b. Bibliografi/Rujukan 51 . Metodologi Kajian v. Pengenalan: a. Tajuk Kajian ii. iv. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful