Anda di halaman 1dari 16

Kata Pinjaman Dalam

Bahasa Melayu

Noor Syaheera Ibrahim HT2005-3015


Wati Karolus HT2005-3065
Isnin Bt Bida HT2005-3066
Fred Adzieren Among HT2005-3677
Shamsul Sabirin HT2005-3709
Majorie Lawrence HT2005-3828
Fredirick Raymond Kisel HT2005-3830
Clare Aloysius Sitiol HT2005-3831
Noor fadzzillah Aliapa HT2005-3999
2. LATAR BELAKANG

3. ASPEK-ASPEK KATA
1. PENGENALAN
PINJAMAN

KATA PINJAMAN

4. KESALAHAN: SEBAB 5. KESAN TERHADAP


& PENYELESAIAN BAHASA PENERIMA

6. RUMUSAN
Pengenalan
vPeminjaman kata merupakan unsur
yang lazim berlaku dalam mana-mana
bahasa pun di dunia.
vPeminjaman terjadi akibat
pertembungan budaya yang
membawa kepada pertembungan
bahasa.
vOleh itu, kata pinjam boleh
disimpulkan sebagai bahasa yang
dipetik atau diambil dari bahasa lain
Latar Belakang Bahasa
Melayu
v Dalam perkembangan Bahasa Melayu terdapat tiga tahap
utama; Bahasa Melayu kuno, Bahasa Melayu klasik dan
Bahasa Melayu Moden
v Bahasa Melayu kuno merupakan keluarga bahasa
Nusantara. Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad
ke-13 iaitu pada zaman pemerintahan Srivijaya.
v Bahasa Melayu klasik berkembang pesat bermula dari abad
ke-13 dan digunakan dalam zaman pemerintahan
kerajaaan Melaka, Acheh dan Johor-Riau.
v Bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19 iaitu
sebelum penjajahan British.
v Tiga tahap utama perkembangan Bahasa Melayu
mempunyai sifatnya yang tersendiri. Misalnya, B.M kuno
terpengaruh dari Sanskrit dan Hindu, B.M klasik dari bahasa
Arab dan Islam sementara B.M moden dari Inggeris.
Aspek-aspek Dalam Kata
Pinjaman
Membincangkan perkara-perkara
seperti berikut:

III.Bentuk bentuk pinjaman


IV.Faktor-faktor peminjaman kata
V. Jenis-jenis peminjaman
I. Bentuk-bentuk pinjaman

Ø Terdapat tiga bentuk peminjaman kata iaitu; pinjam


terjemah, pinjam ubahsuai dan pinjam utuh.
Ø Pinjam terjemah ialah keadaan di mana proses konsep
daripada bahasa lain diambil sedangkan katanya dicari
padanannya atau terjemahannya yang ada dalam bahasa
Melayu.
Ø Pinjam ubahsuai berlaku apabila konsep dan kata daripada
bahasa sumber diambil dan diubahsuai ejaan secara
fonemik (sesuai dengan ejaan bahasa Melayu).
Ø Pinjam utuh berlaku apabila kedua-dua prose sebelumnya
(pinjam terjemah dan pinjam ubahsuai) tidak dapat
dilaksanakan.
ii. Faktor-faktor peminjaman kata

1. Mudah berlaku sekiranya kata yang dipinjam itu


berasal dari bahasa atau masyarakat yang
dipandang tinggi dari kemajuan tamadunnya.
2. Berlaku kerana kewujudannya sebagai unsur
semulajadi dalam perkembangan dalam suatu
bahasa.
3. Perhubungan atau pertembungan dengan
kebudayaan lain seperti pelbagai peristiwa sejarah
4. Berlaku dalam masyarakat yang berdwibahasa
atau berbagai-bagai bahasa.
5. Berlaku melalui proses evolusi bahasa, yakni
secara alamiah dan secara formal.
iii. Jenis-jenis peminjaman

Secara umumnya terdapat :


2. Kata pinjaman dengan berlakunya pengambilan langsung
bentuk morfem dan makna.
3. Kata pinjaman padu iaitu dengan penggatian separa morfem
dan separa fonem.
4. Kata pinjam ubah iaitu dengan penggantian fonem sempurna
dan morfem sempurna.
Secara spesifik:
6. Peminjaman dialek yang berlaku dalam kawasan pertuturan
yang sama.
7. Peminjaman budaya yang berlaku di antara satu masyarakat
linguistik dengan masyarakat yang mempunysi linguistik
lain yang mempunyai kawasan geografi dan politik yang
berasingan.
Kesalahan penggunaan
kata pinjaman: sebab dan
• Kesalahan:
• Kajian yang dilakukan oleh Hjh Masnordina hj.
Jainudin (2006, dalam Rozaiman Makmun, 2007),
terhadap pelajar sekolah rendah dan pelajar
universiti. Hasil kajian mendapati bahawa 46.7%
sampel gagal mengeja kartun daripada perkataan
cartoon dengan betul, 68.3% salah mengeja komik
daripada comic, 60% gagal mengeja subjek dengan
betul, serta melakukan kesalahan dalam ejaan
perkataan karatas daripada kertas walaupun
perkataan ini adalah perkataan seharian mereka.
Kesalahan penggunaan
kata pinjaman: sebab dan
Sebab:
2. Pelajar dan penuntut sebenarnya tidak terdedah
kepadap penggunaan bahasa Melayu yang betul
semenjak mereka kecil.
3. Pengejaan dibuat berdasarkan lafaz atau bunyi istilah
perkataan tersebut.
4. Pelajar sudah biasa dengan istilah bahasa Inggeris dan
menyebabkan sistem ejaan dan penulisan mereka turut
sama terpengaruh.
5. Kekurangan pendedahan akan etimologi (asal-usul
perkataan) kata pinjaman menyebabkan pelajar tidak
faham akan aspek pinjaman mana yang diguna pakai
dalam menyerap isitilah sumber yang ada.
Kesalahan penggunaan
kata pinjaman: sebab dan
Penyelesaian:

3. Guru mestilah memainkan peranan dengan


memperjelaskan panduan untuk menyesuaikan ejaan
kata atau istilah pinjaman berdasarkan aturan ejaan
bahasa Melayu dengan lebih sistematik.
4. Faktor latihan dan kebiasaan penggunaan bahasa
Melayu sejak peringkat pendidikan rendah perlu
diusahakan.
5. Pembudayaan bahasa Melayu hendaklah dibuat
semenjak sekolah menengah agar mereka dapat
memahami buku-buku rujukan akademik dengan lebih
baik lagi.
Kesan peminjaman
terhadap bahasa penerima
• Kesan pada peringkat fonologi
2. Penyebaran e-pepet pada suku kata terakhir
tertutup seperti dalam sistem, sumber mewakili
unsur perubahan dalam fonologi Melayu yang
dibawa melalui kata-kata pinjaman.
3. Istilah-istilah yang diambil daripada bahasa asing,
bukan saja membawa perubahan kepada struktur
suku kata tetapi juga menambah jumlah suku
kata kepada sesuatu kata.
4. Pengaruh bahasa asing telah menjadikan kata
dalam bahasa Melayu lebih panjang.
Kesan peminjaman
terhadap bahasa penerima
• Kesan pada peringkat morfologi
2.Kesan dari segi morfologi yang datang
bersama dengan kata pinjaman ialah
kewujudan imbuhan baru,
khususnya awalan dan akhiran asing.
3.Contoh: imbuhan pra-, dwi-
(Sanskrit), bi-, pasca- (Parsi), anti-,
-isme (Inggeris)
Rumusan
• Tidak ada satu budaya atau bahasa yang
terbentuk secara asli.

• Kata pinjam daripada bahasa asing


bukanlah suatu bentuk kesalahan yang
jelas.

• Kesalahan yang berlaku cuma dalam


bentuk kesalahan ejaan dan suka
mencampur adukkan bahasa asing ke
Rumusan
• Para pelajar sendiri harus sedar dan
berusaha untuk memantapkan lagi
penguasaan Bahasa Melayu.

• Kesan kata pinjaman dapat dilihat pada


peringkat fonologi dan morfologi.

• Secara keseluruhannya, peminjaman


bahasa asing bukanlah suatu yang baru.
Mungkin terdapat ribuan istilah daripada
Adakah anda pasti?

Anda mungkin juga menyukai