( SPBT G - Pin 2/90

)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 20 BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

Rujukan Fail : Kepada Guru Darjah/Tingkatan

Nama Sekolah : Kepada Guru Besar/Pengetua/Penolong Kanan HEM/PK II Kuasa Membahagi Buku-Buku Teks Pinjaman Akuan Terima Buku-Buku Teks Pinjaman

Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagi tahun 20 Sila terima buku-buku yang berjumlah naskah. Tandatangan : Nama : Jawatan : Guru Besar/Pengetua/Penolong Kanan HEM/PK II Cop Rasmi Sekolah

Buku-buku yang berjumlah berkenaan

ini adalah diterima dan akan dibahagikan kepada murid-murid yang Tandatangan : Nama : Jawatan : Guru Darjah/Tingkatan

Tarikh :

Tarikh :

JUDUL-JUDUL BUKU
Pend. Sivik & Kenegaraan

Pendidikan Islam

Kajian Tempatan

Bahasa Arab

B. Malaysia

B. Inggeris

Matematik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Naskah

Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman Buku-buku yang tidak dapat dibahagai adalah disebabkan oleh

telah diberikan kepada murid-murid berkenaan

Jawi

PJK

Bil

Nama Murid

Sains

Jumlah Naskah

Tandatangan Murid dan Tarikh Penerimaan Buku Teks

Tandatangan Murid dan Tarikh PemulanganBuku Teks

Tarikh

Tandatangan Guru Darjah/Tingkatan (Nama: )

Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. Dengan ini dikembalikan Naskah buku teks pinjaman. Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM No. Resit sebagai bayaran gantian buku yang hilang/rosak sebanyak naskah.

Tarikh

Tandatangan Guru Darjah/Tingkatan (Nama: )