Anda di halaman 1dari 59

BINCANGKAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

K U MP ULAN 3

TERANGKAN JENISJENIS PEMBOLEH UBAH DAN HIPOTESIS


K U MP ULAN 3

OBJEKTIF
MENJELASKAN PENGERTIAN TEORI, DAN KERANGKA KONSEPTUAL DAN BEZA KEDUANYA
MENJELASKAN LETAK KERANGKA KONSEPTUAL DALAM PENULISAN MENERANGKAN MAKSUD HIPOTESIS MENJELASKAN TUJUAN MEMPEROLEH HIPOTESIS MENJELASKAN CIRI-CIRI HIPOTESIS MEMBEZAKAN JENIS HIPOTESIS MEMBEZAKAN PERNYATAAN HIPOTESIS

MENERANGKAN CONTOH KERANGKA KONSEPTUAL


MENERANGKAN MAKSUD PEMBOLEHUBAH MENERANGKAN KATEGORI PEMBOLEHUBAH

MENERANGKAN CONTOH PEMBOLEHUBAH

CONTOH

APAKAH TEORI
K U MP ULAN 3 R OH ANA + S I TI N OR ASYIKIN + MU N I RAH GR U 6 0 1 4 U P S I 2 0 1 3 D R CH E N I D ZAM B T CH E A H MAD

TEORI
Satu himpunan pernyataan (konsep, konstruk, definisi, hipotesis) saling berkait yang membekalkan pandangan yang rasional tentang fenomena dialami dengan menjelaskan atau meramal saling hubungan dikalangan unsur-unsur dalam fenomena tersebut

KERANGKA TEORI
Satu penyusunan sistematik tentang idea-idea yang berhubung dengan fenomena yang sedang dikaji atau penjelasan sistematik tentang perkaitan di kalangan satu himpunan pemboleh ubah

Menurut Cresswell (1994)


Teori boleh boleh dikumpulkan dalam tiga tahap penjelasan berdasarkan darjah generalisasi, keabstrakan atau kespesifikan sesuatu teori iaitu
TEORI TAHAP MAKRO GRAND THEORIES TEORI TAHAP PERTENGAHAN MIDDLE-RANGE THEORIES / FORMAL TEORI TAHAP MIKRO SUBSTANTIVE THEORIES / PRACTICE / UNIT

The Grand Theories: Descriptive


All-inclusive conceptual structures
Piagets Stage Theory Gestalt Theory Gardners Multiple Intelligence Information Processing Theory Coberns Worldview Theory S-R Theory of Learning Everette Rogers Theory of Diffusion

The mid-range theories: Descriptive


Conceptual structures of a Discipline
Vygotskys ZPD Skinners Operant Conditioning Banduras Modeling Theory Ausubels Subsumption Theory Schema Theory Knowles Andragogy Paivios Dual Coding Theory

The micro-range theories: Descriptive


Linking of Concrete Concepts

Gagnes Hierarchy Of Knowledge Landas Algo-Heuristic Theory Bruners Spiral Curriculum Lawsons Learning Cycle Carl Rogers Experiential Learning Theory Spiros Cognitive Flexibility Theory

APAKAH KERANGKA KONSEPTUAL


K U MP ULAN 3

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN


Satu struktur yang membekalkan penjelasan tentang konsepkonsep utama dan saling hubungan antara mereka yang menjadi fokus kajian
Suatu pernyataan bertulis atau visual yang menerangkan samada secara grafik atau bertulis, apakah perkara penting yang akan dikaji faktor utama, konsep atau pembolehubah dan bagaimana perkaitan di antaranya (Miles and Huberman, 1994, P18)

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN


Merupakan landasan untuk menyusun hipotesis
Merupakan panduan kepada pengkaji untuk memfokuskan penyelidikan yang akan dilakukan Menurut Kamaruzaman, 2009, kerangka konseptual mengandungi idea asas tentang apa yang ingin dikaji dan kepada siapa penyelidikan akan dilaksanakan Lazimnya dipaparkan dalam bentuk grafik

KERANGKA KONSEPTUAL VS KERANGKA TEORI


K U MP ULAN 3

Beza
Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang telah diuji
Kerangka konseptual adalah kerangka khusus kepada kajian seseorang pengkaji

Sama
Kedua-duanya merujuk kepada garis panduan atau struktur yang menghubungkan semua pembolehubah atau idea utama yang terlibat dalam kajian

Ia bagi memudahkan anda menentukan perkaitan pembolehubah dan idea-idea.


Merupakan landasan untuk menyusun hipotesis

DIMANAKAH KERANGKA KONSEPTUAL MUNCUL DIDALAM PENULISAN PENYELIDIKAN?

PENULISAN DISERTASI
BAB 1 :
BAB 2 : BAB 3 :

PENGENALAN
KAJIAN LITERATUR METODOLOGI

BAB 4 :
BAB 3 :

DAPATAN KAJIAN
KESIMPULAN DAN PENUTUP

BAB 1 : PENGENALAN (contoh)


1.1
1.2 1.3

PENDAHULUAN
(*contoh: PBS) PERNYATAAN MASALAH

1.7
1.8 1.9

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN


HIPOTESIS KAJIAN KEPENTINGAN KAJIAN

1.4
1.5 1.6

TUJUAN KAJIAN
OBJEKTIF KAJIAN PERSOALAN KAJIAN

1.10
1.11 1.12

BATASAN KAJIAN
DEFINISI OPERASIONAL RUMUSAN

DIMANA KERANGKA KONSEPTUAL?


BAB 1 :
BAB 2 : BAB 3 :

PENGENALAN ?
KAJIAN LITERATUR ? METODOLOGI ?

BAB 4 :
BAB 3 :

DAPATAN KAJIAN
KESIMPULAN DAN PENUTUP

Research Paths
Deductive Reasoning (Quantitative Research)
Identify a structure to guide research: Theoretical Framework Grand theory Midrange theory Micro - range theory Conceptual Definitions of Study Variables, Research Questions, Hypotheses

Inductive Reasoning (Qualitative Research)

Create a structure to guide research: Conceptual Framework

Piece together bits & pieces of data to address a research question

Operational Definitions to measure the study variables

Liehr & Smith (2000)

DIFFERENCES BETWEEN QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION

KUANTITATIF Pembolehubah (ditetapkan) Hipotesis (diramal) Kerangka konseptual kajian (sebagai asas kepada pembolehubah yang dikenalpasti) Provides the structure/content for the whole study based on literature and personal experience

KUALITATIF Konsep (dihasilkan)

Kategori (ditemui)
Tema/hipotesis/usulan (proposition) (disintesiskan) Paten (dikaitkan) Model (digabungkan) Kerangka konseptual kajian (dibina) Conceptual framework develops as participants views and issues are gathered and analysed.

CONTOH 1:
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI, GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN PELAJAR TINGKATAN 4
Oleh Norlia Abd Aziz, T Subahan M Meerah,

Lilia Halim dan Kamisah Osman

Kerangka Konseptual
Susabda (1992) telah mengkaji gaya pembelajaran mengikut pencapaian awal pelajar. Hasil kajian mendapati pelajar cemerlang dan lemah mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Sementara itu, hasil kajian yang diperoleh oleh Trayer (1991) menunjukkan faktor jantina dan etnik mempengaruhi gaya pembelajaran pelajar. Beliau mendapati bahawa pelajar lelaki dan perempuan dari pelbagai etnik mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Hasil kajian yang diperoleh oleh Treacy (1996) menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik. Beliau telah menjalankan kajian di sebuah sekolah swasta di California Selatan.

Laporan PISA mencadangkan bahawa peningkatan kejayaan dalam pendidikan yang besar boleh diperoleh dengan memantapkan pendekatan pembelajaran pelajar. Pelajar yang menggunakan pendekatan yang mendalam mempunyai motivasi dalaman yang tinggi terhadap mata pelajaran. Tumpuan belajar adalah untuk memahami pelajaran tersebut. Sebaliknya, pelajar yang menggunakan pendekatan permukaan mempunyai motivasi takut gagal dan motivasi luaran. Laporan tersebut mendedahkan bahawa motivasi pelajar sebagai kritikal terhadap kejayaan pembelajaran.

Satu kerangka konseptual kajian telah dibentuk disesuaikan daripada model Bryant (1974) serta dapatandapatan kajian yang diperoleh (seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1).
Dalam kerangka konseptual kajian, dianggapkan faktor jantina, etnik dan pencapaian awal mempengaruhi motivasi dan gaya pembelajaran. Seterusnya, motivasi dan gaya pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. (ada 3 peringkat kajian) akan

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

TERANGKAN JENISJENIS PEMBOLEH UBAH


K U MP ULAN 3

PEMBOLEHUBAH
Merupakan konsep ataupun konstruk yang diselidik oleh penyelidik (Gay & Airasian,2000) yakni
merupakan ciri atau faktor dalam sesuatu penyelidikan; yang berubah-ubah dari segi kuantiti atau kualiti. Penyelidikan melibatkan hubung kait antara pemboleh ubah- pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kejadian yang mana setiap satunya mempunyai fungsi yang berbeza.

Contoh-contoh pembolehubah (yang sering diselidik)


Pencapaian Sikap Gender Motivasi gaya pembelajaran kemahiran berfikir kemahiran membaca kaedah pengajaran.

KATEGORI PEMBOLEH UBAH


1. PEMBOLEH UBAH TIDAK BERSANDAR (Independent variable 2. PEMBOLEH UBAH BERSANDAR (dependent variable) 3. PEMBOLEH UBAH LUARAN (extraneous variable) 4. PEMBOLEH UBAH MODERATOR (moderator variable)

5. PEMBOLEH UBAH INTERVENSI (intervening variable)

1) PEMBOLEH UBAH TIDAK BERSANDAR


pembolehubah yang dijangka akan mempengaruhi suatu pemboleh ubah lain (bersandar) dan menjadi penyebab sesuatu perkara kejadiandalam kajian eksperimen, merupakan rawatan ataupun pembolehubah dimanipulasi.

CONTOH
Penyelidik ingin mengkaji kesan dua kaedah pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar.

Kaedah pembelajaran koperatif ----------------> Pencapaian pelajar


(PU tidak bersandar) (PU bersandar)

2) PEMBOLEH UBAH BERSANDAR


pembolehubah yang menerima kesan satu atau lebih pembolehubah tidak bersandar sama ada pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun yang diperhati oleh penyelidik (Jaeger, 1990) pemboleh ubah ini juga dikenali sebagai pemboleh ubah hasil (outcome variable) atau pemboleh ubah kriteria (criterion variable)

3) PEMBOLEHUBAH LUARAN
pemboleh ubah lain (tidak bersandar) yang penyelidik percaya memberi kesan ke atas pemboleh ubah bersandar dalam sesuatu penyelidikan. Pemboleh ubah ini dikenal pasti melalui sorotan literatur dan saranan teori berkaitan dengan pemboleh ubah bersandar.

Pemboleh ubah ini perlu dikawal daripada mempengaruhi hasil penyelidikan dengan menjadikan pemboleh ubah ini sebagai pemalar (constant)

Contoh :

Tahap sosioekonomi yang berbeza mampu pengaruhi pencapaian kanak-kanak prasekolah, maka libatkan kanak-kanak dari satu tahap sosioekonomi sahaja.
Kesan pembolehubah ini boleh dikawal secara statistik menggunakan analisis kovarians (ANCOVA) ANCOVA menyingkirkan sebarang varians dalam skor pemboleh ubah bersandar yang berpunca daripada pemboleh ubah luaran dan menjalankan analisis varians (ANOVA) yang biasa ke atas skor yang diperbetulkan

4) PEMBOLEH UBAH MODERATOR


pemboleh ubah tidak bersandar yang tidak dimanipulasi tetapi disedari penyelidik dan diukur dalam penyelidikan. Contoh : umur, budaya, kecekapan bahasa dan subjek penyelidikan pemboleh ubah ketiga yang memberi kesan ke atas pekali kolerasi antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar sekadar mengubah kekuatan hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dan bersandar tanpa membentuk perkaitan.

CONTOH
Kajian bagaimana motivasi mempengaruhi strategi pembelajaran. MV yang mungkin wujud ialah umur pelajar.
Kekuatan hubungan motivasi (X) dan strategi pembelajaran (Y) meningkat mengikut peringkat umur (Z)

5) PEMBOLEH UBAH INTERVENSI


pemboleh ubah yang mewujudkan hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar (IdV) dan pemboleh ubah bersandar. pemboleh ubah ini memainkan peranan penting dalam menjelaskan hubungan atau proses sebab-akibat yang berlaku antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar

CONTOH
Penyelidikan berkenaan kebolehan membaca kanak-kanak
Data dikumpul termasuk maklumat demografi dan data fizikal contohnya umur (pemboleh ubah Z) dan ketinggian kanak-kanak (X) Hasil analisis menunjukkan ketinggian kanak-kanak (X)mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kebolehan membaca (Y) X dan Y dipengaruhi oleh PU ketiga iaitu umur dan kalau umur (Z) diabaikan, hubungan X dan Y tidak akan wujud.

TERANGKAN JENISJENIS HIPOTESIS


K U MP ULAN 3

HIPOTESIS KAJIAN?
Hipotesis ialah merupakan saranan sementara tentang hubungan antara dua pembolehubah (atau lebih) yang didapati melalui deduksi. Ahmad Mahdzan Ayob (1992)

Hipotesis ialah merupakan suatu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam penyelidikan. Fraenkel (1993)
Hipotesis ialah merupakan peramalan terhadap apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Ianya berbeza dengan teori yang merupakan penerangan tentatif berkaitan kenapa sesuatu tingkah laku itu berlaku. Maleske (1995)

HIPOTESIS KAJIAN?

Hipotesis ialah satu kesimpulan awal yang dibuat oleh pengkaji bagi menentukan hasilan awal kajian yang hendak dilaksanakan atau dijalankan dengan menghubungkan dua atau lebih pembolehubah yang wujud dalam sesuatu kajian Adalah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara sebagai penyelesaian masalah.

TUJUAN MEMBINA HIPOTESIS


Membantu pengkaji menyatakan ramalannya dengan tepat. Membantu pengkaji menguji ramalannya. Mengetahui apa yang perlu dilakukan. Memberi panduan saintifik kepada penyelidikan. Memberi rangka yang berguna untuk mengorganisasi dan merumus dapatan kajian dan kesimpulan kajian. Meningkatkan kebolehpercayaan kajian dimana pada akhir kajian aras signifikasi ditunjukkan.

KELEBIHAN MENGGUNAKAN HIPOTESIS


1. Penyelidikan boleh dilakukan dengan lebih mendalam.

2. Melibatkan falsafah sains


3. Dapat mengesan atau tidak hubungan antara perkara yang dikaji. 4. Mengetahui perkara yang ingin dikaji.

CIRI CIRI/SYARAT HIPOTESIS

Perlu dinyatakan dengan tepat dan mengikut masalah kajian.


Hipotesis mesti menghuraikan perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan (tidak bersandar) dengan pemboleh ubah bergerak balas (bersandar) apabila pemboleh ubah lain dimalarkan Hipotesis perlu dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan bukannya soalan.

Hipotesis penyelidikan perlu selaras dengan fakta, kajian lepas teori atau bukti. Supaya ia memberi sumbangan kepada pengetahuan.

CIRI CIRI/SYARAT HIPOTESIS

Hipotesis itu mesti boleh diuji.


Contohnya hipotesis penyelidikan orang tua yang makan daging lebih sihat tidak boleh diuji kerana lebih sihat tidak dapat dioperasikan dan tidak dapat diukur dengan tepat (terdapat banyak aspek kesihatan, ramai orang yang kelihatan sihat walaupun mereka mempunyai penyakit yang tidak disedari oleh orang lain ataupun mereka sendiri.

Hipotesis mesti ringkas dan jelas.

JENIS-JENIS HIPOTESIS
1) Hipotesis Nul

2) Hipotesis penyelidikan
3) Hipotesis Alternatif

1) HIPOTESIS NUL, H0

Hipotesis Nul (kosong) , H0 = Hipotesis ini adalah merupakan hipotesis sementara yang tidak pincang (Mohd Majid, 1998). Ianya adalah merupakan hipotesis negatif atau menunjukkan tiada perbezaan / tiada terdapat persamaan / tiada perhubungan / tiada terdapat perkaitan antara kedua dua pemboleh ubah(sama ada berarah atau tidak berarah).

Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara independent variable dan dependent variable Contoh: Tidak terdapat perbezaan yang bererti di antara taburan gerak balas mengikut kategori berdasarkan soal selidik keutamaan sosial dan taburan teoritis yang berlaku secara kebetulan.

2) HIPOTESIS PENYELIDIKAN

Hipotesis penyelidikan: Ialah jangkaan penyelidik tentang penemuan penyelidikan yang akan diperolehinya kelak. Hipotesis-hipotesis sentiasa cuba mengenal pasti populasi dan kumpulan bandingan yang digunakan serta menentukan jenis perbezaan yang akan diuji dan cara ia diukur (kecuali jika pengukuran itu ditunjukkan secara automatik oleh kekerapan sesuatu tingkah laku).

Contoh 1: Murid-murid darjah tiga yang diasingkan daripada kelas tetap selama 15 minit setiap hari untuk menyertai pengajaran bacaan secara perseorangan akan menunjukkan dengan lebih bererti kemahiran membaca yang bertambah baik berbanding dengan murid-murid yang mengikuti pengajaran di bawah guru tetap mereka.

Contoh 2:
Murid-murid perempuan darjah lima yang didedahkan kepada rancangan perubahan tingkah laku di bawah pengendalian guru tetap di dalam bilik darjah akan menunjukkan perubahan tingkah laku yang lebih seperti yang dikehendaki daripada murid-murid lelaki darjah lima yang juga telah didedahkan kepada rancangan yang serupa.

3) HIPOTESIS ALTERNATIF, Ha

Hipotesis Alternatif / penyelidikan, Ha = Ianya biasa dibentuk pada peringkat awal sesuatu penyelidikan (Mohd Majid, 1998) Hipotesis inidigunakan sebelum data dicerapkan. Ianya adalah merupakan versi hipotesis positif ataumenunjukkan terdapat hubungan / terdapat persamaan / terdapat perbezaan / terdapat perkaitanantara kedua dua pemboleh ubah (sama ada berarah atau tidak berarah).

Terdapat hubungan yang signifikan di antara independent variable dan dependent variable
Contoh: Terdapat perbezaan yang bererti dalam perkembangan kemahiran membaca kelas bacaan khas berbanding rakan-rakan mereka yang tidak mengikuti kelas tersebut.

Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang diringkaskan.

Hipotesis ini ditulis hanya selepas penyelidik telah menulis hipotesis penyelidikan dan hipotesis nol.
Hipotesis alternatif hanya bertujuan untuk mengenal pasti pemboleh ubah-pemboleh ubah luaran yang mungkin ada

PENYATAAN HIPOTESIS
1) Hipotesis Berarah 2) Hipotesis tidak berarah

1) HIPOTESIS BERARAH

Ialah hipotesis yang memberi arah jangkaan dapatan penyelidikan. Penyataan hipotesis berarah dibuat apabila penyelidik mempunyai alasan bagi menjangka hubungan atau perbezaan tertentu yang wujud. Contoh, peningkatan masa belajar akan menambahkan markah mata pelajaran

2) HIPOTESIS TIDAK BERARAH


Hipotesis yang tidak menentukan arah jangkaan hubungan atau perbezaan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang dikaji. Contoh : penggunaan komputer mendatangkan kesan ke atas sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Hipotesis ini tidak menunjukkan arah jangkaan dapatan. Mendatangkan kesan di sini membawa maksud sama ada kesan negatif atau positif.

CONTOH
K U MP ULAN 3

KESAN PENGGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH TERHADAP PENCAPAIAN, KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN MOTIVASI PELAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI

Anda mungkin juga menyukai