Anda di halaman 1dari 2

BIBLIOGRAFI

Abdul Hadi Awang , Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah. Akram Diya al-Umariyy (1994). al-Sirah al-Nabawiyyah al-Sahihah. Juz. 1. AlMadinah alMunawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Huda Ali Jawwad al-Shamriyy dan Sadun Mahmud al-Samuk (2004). al-Turuq al-Ilmiyyah li tadris al-hadith wa al-sirah wa al-fiqh min al-tarbiyyah alIslamiyyah. Amman: Dar Wail li al-Nashr. Ibnu Hisham (t.th). Sirah ibn hisham. Jil. 1. Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyyah. Manna al-Qattan. (2000). Mabahith fi ulum al-Quran. Kaherah: Maktabah Wahbah. Mohammad Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah. Mohd Mukhtar Shafie dan Ghazali Basri (1982), Mengenal Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara. Muhammad Ahmad Khudar (2002) Muhammad azham al-basyar al-sirah alnabawiyyah fi thaub jadid. Kaherah: Syarikah al-Tubiji li al-Nasakh wa al-Taswir. Muhammad al-Ghazaliy (1996). Fiqh al-Sirah. Terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd. Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi. (1994) Al-Bahr al-Muhit, ( jil. 2.) Mesir: Dar al-Kutub. Mustafa al-Siaie (t.t.) Al-Sirah al-Nabawiyyah, Durus wa Ibar, Kaherah : Dar al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islamiyyah,

Mustafa al-Sibaie (2004). Perjalanan hidup nabi Muhammad s.a.w. Alor Setar: Pustaka Darussalam. Naeem Siddiqui. (1983). Nabi Muhammad (S.A.W) Pembina Umat. Petaling Jaya: PustakaSalam. Nik Abd. Aziz Nik Mat (2004). Sirah nabawiyyah insan teladan sepanjang zaman. Shah Alam: Nufair Street. Said Hawwa (1991). Al-Rasul Muhammad s.a.w. Terj. Kathur Suhardi. Solo: Pustaka Mantiq.166 Said Ramadhan al-Buthy (1996), Sejarah Nabi Muhammad bin Abdulah.Fiqh alSirah alNabawiyyah, Beirut : Al-Fikr al-Maasir dan Dar al-Fikr. Subhi al-Saleh. (2000). Mabahith fi al-Ulum al-Quran. (c. 24). Beirut: Dar al alIlm Li al-Malayin. Suhaili, Ahmad Abi alHassan. (1997). Al-Raudhatul Unuf Fi Tafsir Al-Sirah AlNabawiyyah. Beirut:Daral Kutubal Ilmiyyah. Syeikh Muhammad al-Khudhari Bik (1998), Nur al-Yakin Kitab Sirah Rasulullah s.a.w., Terj. Ust. Hj. Mohd. Asri Hj. Hashim. Kuala Lumpur : Prospecta Printers Sdn.Bhd. Tafsir Pimpinan Rahman kepada Pengertian Al-Quran. Tahia Al-Ismail , Kehidupan Nabi Muhammad, Terj. Siti Sujinah Sarnap. Zulkifli Mohd Yusoff.(2003).Biografi Nabi Muhammad bin Abdullah.Bentong:PTS