Anda di halaman 1dari 6

TAUSYIYAH MENARCHE ( menstruasi pertama kali)

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah SDI_IV

Disusun Oleh : 1 2 3 4 5 Duratul Aulia : 201010201109 : 201010201119 : 201010201128 : 201010201129 : 201010201130

Umi Rahmania Hidayaningtyas Euis Winda Wulanndari Erlin Retna Saraswati Septyani Windi Utami

PROGRAM STUDY S1 ILMU KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH

YOGYAKARTA 2012 MENARCHE


Yang kami hormati Ibu Ketua dosen, Bu Siti Aisyah, wakil PD NA cabang

suryowijayan dan seluruh adik-adik rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT., Allah Tuhan semesta alam yang hanya kepada-Nyalah kita semua mohon pertolongan dalam segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadapan Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling baik, Nabi Muhammad saw., kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan semua kaum muslimin yang senantiasa melestarikan sunnahnya. Diantara sunnah Rasul yang sedang kita tunaikan adalah menimba ilmu untuk memperdalam pemahaman kita terhadap Islam maupun kesehatan. Semoga dengan bertambahnya ilmu akan memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah serta memperbanyak amaliyah salihah kita. Amin.

Selanjutnya, kami haturkan terima kasih kepada Nasyiatul Aisyiyah cabang Suryowijayan atas kepercayaannya, sehingga kami dapat silaturrahim dengan adik-adik disini melalui majelis pengajian ini. Kepada pembawa acara juga kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pengajian pada hari ini. Topik pengajian pada malam hari ini adalah menarche. Ada yang sudah tahu menarche? Menarche dialami oleh remaja perempuan. Bagaimana seseorang dapat dikatakan remaja? Usia 10-19 tahun (WHO). Dimana menarche dialami pada masa Pubertas adalah Periode perubahan karakteristik berkembang dan matang. Masa pubertas ditandai dengan Perubahan fisik : pembesaran payudara, perubahan lingkar panggul, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Waktu menarche biasanya terjadi pada remaja perempuan usia 12-18 tahun Menstruasi yang pertama kali disebut menarke dan paling sering terjadi pada usia 11 tahun tetapi bisa juga terjadi pada usia 8 atau 16 tahun. Menstruasi merupakan pertanda masa reproduktif pada kehidupan seorang wanita yang dimulai dari menarke sampai terjadinya menopause. Menarche (menstruasi pertama kali) adalah tanda kesiapan secara biologis seorang perempuan untuk menjadikan fungsi kewanitaannya Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim (endometrium) yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut akhirnya membentuk siklus menstruasi. Menstruasi adalah keluarmya darah dari alat kelamin wanita, yang berupa luruhan lapisan dinding di dalm rahim yang meluruh Ketika seorang perempuan sudah mengalami haid pertamanya, ia secara langsung telah masuk pada golongan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf merupakan derivasi dari kata kallafa yang maknanya adalah membebankan. Ringkasnya, pengertian mukallaf berarti yang dibebani hukum.

Dalam ilmu ushul fiqih, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Semua yang berkaitan

dengan seluruh aktivitas mukallaf memiliki implikasi hukum, dan karenanya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, seorang gadis kecil apabila telah haid tetapi ternyata ia masih meninggalkan shalat maka ia mendapat dosa. Oleh sebab itu, para orangtua hendaknya menegaskan masalah ibadah-ibadah dan berbagai kewajib yang harus dilaksanakan umat muslim ini untuk tidak ditinggalkan, terutama bagi mereka yang sudah dimasukkan kategori baligh. Meski sedang menstruasi, para muslimah tetap bisa menjalankan ibadah. Itu artinya, meski sedang haid, mereka tetap bisa mendapatkan pahala. Berikut ini adalah beberapa ibadah yang sangat dianjurkan kepada mereka yang sedang menjalani masa haid. 1. 2. 3. 4. 5. Bersedekah Memperbanyak istighfar Memperbanyak doa Mengingat-ingat ayat Al-Qur`an yang pernah dihapalkan Memperbanyak zikir

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqoroh (2):222 tentang haid:

222.

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu

kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Tanda akil baligh

Tugas / kewajiban : 1 2 3 4 Sholat Puasa Zakat Menutp aurat Firman Allah SWT QS. Al-Ahzab (33):59 untuk menutup aurat:

59. Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteriisteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hadis riwayat Aisyah RA: Asma bin Abu Bakar menjumpai Rosullullah dengan pakaian yang tipis, Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita yang sudah mencapai usia haid ( akil baligh) maka tiak ada yang layak kelihatan keciali ini. Beliau menunjuk muka dan telapak tangan

Firman Allah SWT QS. An-Nur (24):31

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau

ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau puteraputera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Faktor yang menpengaruhi: 1 2 3 4 5 6 Genitik Sosial ekonomi Gizi Pergaulan/lingkungan Keluarga Media masa

Demikian pengajian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah memudahkan dan meridai setiap langkah perjuangan kita dalam mewujudkan amal salih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.