Anda di halaman 1dari 6

BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

JENIS-JENIS KATA TUGAS


Dan, serta, malahan, hingga, kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan, tidak

Ah, eh, wah, hei, hah, nah, cis

Kata Seru

Kata Pemeri

Ialah, adalah

siapa, bagaimana, berapa, mengapa

Kata Tanya

Kata Sendi nama

Di, dari, pada, ke, tentang, oleh

Jangan, usah, jemput, minta, tolong

Kata Perintah

Kata Pembenar

Ya, benar, betul

Syahadan, hatta, alkisah, maka, kalakian

Kata Pangkal Ayat

Kata Arah

Bawah, sisi, tengah, sudut

Telah, sudah, masih, boleh, mesti, patut

Kata Bantu

Kata Bilangan

Banyak, seluruh, setengah, satu

Agak, paling, sungguh, betul, amat

Kata Penguat

Kata Adverba

Selalu, sentiasa, berkilat, betul-betul

Kah, lah, tah, lagi, pun, hanya, juga

Kata Penegas

Kata Penekan

Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya

Kata Pembenda

-nya

Kata Tugas

Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. Hadir dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. dan, atau, serta, tetapi, malahan, sementara, sebaliknya, yang, bahawa, kerana, agar, meskipun, hingga, jikalau

Kata Penghubung Ayat

Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan

Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri
memberi penegasan bagi kata yang digandingi.

Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda

menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. Contoh: -nya

Kata Tugas

Kata Penghubung Ayat

Kata Praklausa

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

Kata Hubung Gabungan

Kata Hubung Pancangan

digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. dan, atau, tetapi, serta, lalu, maka, malahan, kecuali, kemudian, sambil

digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan

Relatif Contoh: yang

Komplemen Contoh: bahawa, agar, supaya,

Keterangan Contoh: jika, kerana, tatkala, sementara, setelah,

Kata Tugas

Kata Penghubung Ayat

Kata Praklausa

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

Kata Seru

kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah, takut, harapan, rayuan, dan sebagainya. Contoh: ah, eh, wah, hei, hah, nah, cis, wahai, aduhai, ... kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah, permintaan dan larangan. Contoh: jangan, usah, jemput, minta, tolong, harap hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. Contoh: syahadan, hatta, arkian, kalakian, sebermula, maka, sekali peristiwa, adapun, alkisah, kata sahibul hikayat

Kata Perintah

Kata Pangkal Ayat

Kata Tanya

digunakan untuk menanyakan sesuatu. hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. Terdapat dua jenis kata tanya, iaitu: (a) kata ganti nama tanya - digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia,haiwan, benda, tempat dan bilangan. Contoh: apa. berapa, mana dan siapa. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. Contoh: mengapa, bagaimana

Kata Pembenar

mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya, benar, betul

Kata Tugas

Kata Penghubung Ayat

Kata Praklausa

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

menunjukkan arah atau hala. Contoh: utara, selatan, bawah, sisi, tengah, sudut

Kata Arah

digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. Contoh: agak, paling, terlalu, sungguh, nian, sekali, benar, betul, amat

Kata Penguat

untuk menafikan atau menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi, iaitu: bukan dan tidak

Kata Nafi

disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. Contoh:kah, lah,tah, lagi, pun, sahaja, juga, hanya

Kata Penegas

Kata Pemeri
unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Contoh: ialah dan adalah. digunakan untuk menerangkan kata kerja. Contoh: selalu, sentiasa, esok, sering kali, langsung, demikian, laju, kuat, segera, berkilat, berseri, betul-betul

Kata Adverba

bertugas untuk membantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. a. Kata bantu aspek menerangkan perbuatan belum, akan atau sedang berlaku. Contoh: telah, sedang, belum, pernah. b. Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh: hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat

Kata Bantu

Kata Sendi Nama


bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan katakata atau frasafrasa lain dalam sesuatu ayat. Hadir di hadapan frasa nama. Contoh: di, dari, pada, seperti, tentang, oleh, kepada...

Kata Bilangan
digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. Contoh: satu, beberapa, para, setiap, banyak, semua, seluruh, setengah, sesetengah, ...