LATIHAN PENGUKUHAN 1: KEMAHIRAN SAINTIFIK

1

Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian
elektrik plumbum (II) bromida.

SPM 2006

(a) (i)

Berdasarkan Rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?
…………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

(ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 1.2?
………………….A
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i)

pembolehubah dimanipulasikan:………………………………………………..

(ii) pembolehubah bergerakbalas :……………………………………………….
[ 2 markah ]

1

.............. Keputusan eksperimen ditunjukkandalam Jadual 2................. ………………………………………………………………………………………….................... [ 1 markah ] (d) Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion..... SPM 2006 Hari 1 2 3 4 5 Bilangan koloni bakteria 8 15 19 21 22 JADUAL 2 (a) Dengan menggunakan data dalam Jadual 2. .... lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa.. [ 2 markah ] 2 ..... Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion...........(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini....... [ 1 markah ] 2 Dalam satu eksperimen................................. bakteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring Petri yang mengandungi agar nutrient selama lima hari pada suhu 370C.................

…………………………………………………………………………………………. [ 1 markah ] (c) Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke 6. [ 1 markah ] 3 Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan getah asli (GetahP) dengan getah asli yang telah dicelupkan ke dalam larutan sulfur monoklorida (Getah Q). SPM 2006 RAJAH 3 3 .(b) Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? ………………………………………………………………………………………….

getah manakah yang lebih elastik? ………………………………………………………………………………………….(a) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. 4 . [ 1 markah ] (d) Tandakan () bagi objek yang diperbuat daripada getah asli yang telah diproses seperti getah Q. ……………………………………………………………………………………… [ 1 markah ] (b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (ii) Pembolehubah bergerakbalas:………………………………………………… [ 2 markah ] (c) Berdasarkan eksperimen ini. benang ladung RAJAH 4 Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen. (i) Pembolehubah dimalarkan :…………………………………………………….. [ 1 markah ] 4 Rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tempoh ayunan dengan jisim ladung.

....Ladung A B C Jisim ladung / g 50 70 100 Tempoh ladung berhenti berayun / minit 6 8 11 JADUAL 4 (a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini : (i) pembolehubah dimanipulasi : ........ [1 markah ] (c) Apakah hubungan antara tempoh ayunan dengan jisim ladung ? ....................................................................................................................................................................... [ 1 markah ] 5 ............... .......... (ii) pembolehubah bergerak balas : ............. [ 1 markah ] (d) Ramalkan tempoh ayunan jika ladung yang digunakan berjisim 150 g .................................................................... ........................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................. [ 2 markah ] (b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful