Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. G. 2008. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. 2008. Asmah Hj. 2008. G. Ahmad Khair Mod Nor 2002. 2008. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006.Omar. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. Nahu Kemas Kini. dan Zuraidah Mohd Don. dan Zuraidah Mohd Don.2009. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Tatabahasa Bahasa Malaysia. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.4. Knowles. Nik Safiah Karim et al. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Natural Data in Linguistic Description. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. 1984. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembentangan 2. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . Knowles. Kuala Lumpur: PTS Professional. Omar.

75 B+ 70 – 74 3.00 B- 60 – 64 2.75 D+ 40 – 44 1.75 C+ 55 – 59 2.50 D 35 – 39 1.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.50 C 50 – 54 2.00 A- 75 – 79 3.00 C- 45 – 49 1.00 F 0 – 34 0 .50 B 65 – 69 3.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nahu Kemas Kini. (2008). Omar. Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et .PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Nik Safiah Karim et al. 2008.

Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. 2008. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Asmah Hj. 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Mengenal kluasa dengan ayat ii. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Knowles. Mengenal pelbagai jenis ayat ii. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. 2002. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. Natural Data in Linguistic Description. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 2008. Asmah Hj. Nahu Kemas Kini. Nik Safiah Karim et al. (2008). Nahu Kemas Kini. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. (2008). Asmah Hj. Knowles. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. dan Zuraidah Mohd. Omar. . (2008). G. Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Omar. G. Don 2006. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Zuraidah Mohd Don.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i.

Omar. (2008). Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Asmah Hj. 2008. Nahu Kemas Kini. Nahu Kemas Kini. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Asmah Hj. Nik Safiah Karim et . Nik Safiah Karim et al. Nik Safiah Karim et al. 8 Ayat Majmuk: i.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. 9 Ayat majmuk i. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. 2008. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. 10 Ayat majmuk i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii.

Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 11 Proses Penerbitan i. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. (2008). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (2008). Rajah pohon al. 14 i. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al.majmuk keterangan iii. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. 2008. . Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful