Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

2008. 2008. Pembentangan 2. Asmah Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Knowles. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana.Omar.2009. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . 2006. Kuala Lumpur: PTS Professional. G. 1984. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. Ahmad Khair Mod Nor 2002. dan Zuraidah Mohd Don.4. Nik Safiah Karim et al. G. Knowles. 2008. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Omar. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. dan Zuraidah Mohd Don. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. 2008. Natural Data in Linguistic Description. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Nahu Kemas Kini.

50 C 50 – 54 2.00 C- 45 – 49 1.00 B- 60 – 64 2.50 D 35 – 39 1.75 C+ 55 – 59 2.75 B+ 70 – 74 3.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.50 B 65 – 69 3.00 A- 75 – 79 3.75 D+ 40 – 44 1.00 F 0 – 34 0 .

Nahu Kemas Kini. Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et . 2008. Nik Safiah Karim et al. (2008). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al.

dan Zuraidah Mohd. Knowles. (2008). Nik Safiah Karim et al. 2008. G. 2008. G. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Omar. Asmah Hj. Don 2006.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengenal kluasa dengan ayat ii. (2008). Omar. Mengenal pelbagai jenis ayat ii. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Knowles. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2002. Nahu Kemas Kini. Asmah Hj. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Natural Data in Linguistic Description. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. dan Zuraidah Mohd Don. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. Nahu Kemas Kini. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. 2008. Asmah Hj. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. . Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor.

Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Omar. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 10 Ayat majmuk i.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Asmah Hj. Omar. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Nik Safiah Karim et . Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Nik Safiah Karim et al.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). (2008). 9 Ayat majmuk i. Nahu Kemas Kini. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. 2008. Nik Safiah Karim et al. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 2008. (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Asmah Hj. Nahu Kemas Kini. 8 Ayat Majmuk: i.

(2008). (2008). Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 14 i. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. . Asmah Hj. (2008). Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. 11 Proses Penerbitan i. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. Rajah pohon al.majmuk keterangan iii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful