Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

2008. 2006. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . Kuala Lumpur: PTS Professional. dan Zuraidah Mohd Don. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Omar. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. dan Zuraidah Mohd Don. 2008. 2008. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Asmah Hj. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Knowles. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.4. Nik Safiah Karim et al. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . Melaksanakan tugasan secara berpasukan. 2008. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2009. Pembentangan 2. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. G. Ahmad Khair Mod Nor 2002. Asmah Hj. 1984. Nahu Kemas Kini. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. G. Natural Data in Linguistic Description. Kuala Lumpur: PTS Profesional. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Knowles. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

00 C- 45 – 49 1.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.00 A- 75 – 79 3.50 C 50 – 54 2.75 D+ 40 – 44 1.50 B 65 – 69 3.75 B+ 70 – 74 3.00 B- 60 – 64 2.75 C+ 55 – 59 2.00 F 0 – 34 0 .50 D 35 – 39 1.

Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et .PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. (2008). Ahmad Khair Mohd Nor (2003). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nahu Kemas Kini. 2008. Omar.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2008. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. (2008). Mengenal pelbagai jenis ayat ii. Omar. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. (2008). Nahu Kemas Kini. Mengenal kluasa dengan ayat ii. Asmah Hj. Omar. 2008. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. Natural Data in Linguistic Description. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. G. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. . (2008). Knowles. 2002. Knowles. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Don 2006. Nahu Kemas Kini. Asmah Hj. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. 2008. dan Zuraidah Mohd Don. dan Zuraidah Mohd. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. G.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i.

7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. 2008. Asmah Hj. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 2008. 8 Ayat Majmuk: i. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. Nahu Kemas Kini. Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et . Omar.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. (2008). 10 Ayat majmuk i. Nik Safiah Karim et al. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Nik Safiah Karim et al. (2008). 9 Ayat majmuk i. Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Nik Safiah Karim et al. Nahu Kemas Kini. (2008). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003).

Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima.majmuk keterangan iii. (2008). Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. . 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. (2008). (2008). 2008. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. 11 Proses Penerbitan i. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Rajah pohon al. Asmah Hj. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 14 i.