Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984. Kuala Lumpur: PTS Professional. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. 2006. Asmah Hj. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Natural Data in Linguistic Description. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 2008. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. dan Zuraidah Mohd Don. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1.2009. G. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Knowles. Ahmad Khair Mod Nor 2002. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.4. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Knowles. Nik Safiah Karim et al. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Zuraidah Mohd Don. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Omar. 2008. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . G. Pembentangan 2. Nahu Kemas Kini. 2008. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.

00 F 0 – 34 0 .00 C- 45 – 49 1.75 B+ 70 – 74 3.00 B- 60 – 64 2.00 A- 75 – 79 3.50 B 65 – 69 3.75 D+ 40 – 44 1.50 C 50 – 54 2.75 C+ 55 – 59 2.50 D 35 – 39 1.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.

Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2008. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Nik Safiah Karim et al. Nahu Kemas Kini. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al. Omar. 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et . (2008).PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj.

dan Zuraidah Mohd Don. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. 2002. Omar. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Omar. 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. Mengenal kluasa dengan ayat ii. . Asmah Hj. Knowles. Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. 2008. (2008). Don 2006. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). dan Zuraidah Mohd. (2008). Mengenal pelbagai jenis ayat ii. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. Asmah Hj. Natural Data in Linguistic Description. Nahu Kemas Kini. Nik Safiah Karim et al. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. G. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. Nahu Kemas Kini. Knowles.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. 2008. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. G.

Nik Safiah Karim et al. (2008). Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. Nik Safiah Karim et al. (2008). Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nahu Kemas Kini.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. 2008. 9 Ayat majmuk i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Asmah Hj. 2008. Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Omar. (2008). Nahu Kemas Kini. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Nik Safiah Karim et . Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 10 Ayat majmuk i. 8 Ayat Majmuk: i.

Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Rajah pohon al.majmuk keterangan iii. 11 Proses Penerbitan i. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. . Nik Safiah Karim et al. Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Asmah Hj. Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). (2008). 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. 14 i. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful