Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

Kuala Lumpur: PTS Profesional. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Kuala Lumpur: PTS Professional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Omar. Asmah Hj. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . 2008. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. G. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. dan Zuraidah Mohd Don. 2008. 2008. Pembentangan 2.Omar. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. Nik Safiah Karim et al. 2008. G. dan Zuraidah Mohd Don. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006.2009. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Tatabahasa Bahasa Malaysia.4. Ahmad Khair Mod Nor 2002. Natural Data in Linguistic Description. Knowles. Knowles. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . Nahu Kemas Kini. 1984. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

75 D+ 40 – 44 1.00 F 0 – 34 0 .00 A- 75 – 79 3.50 D 35 – 39 1.75 C+ 55 – 59 2.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.75 B+ 70 – 74 3.50 B 65 – 69 3.00 B- 60 – 64 2.50 C 50 – 54 2.00 C- 45 – 49 1.

Nahu Kemas Kini. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Omar. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al.PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. (2008). 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et . 2008. Ahmad Khair Mohd Nor (2003).

4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. 2008. Natural Data in Linguistic Description. Don 2006. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Knowles. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. . 2008. Mengenal kluasa dengan ayat ii. Asmah Hj. 2002. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Asmah Hj. (2008). Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. Asmah Hj. Omar. (2008). Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Mengenal pelbagai jenis ayat ii. Knowles. Omar. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. G. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. Nahu Kemas Kini. G. Nik Safiah Karim et al. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. dan Zuraidah Mohd Don. Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. dan Zuraidah Mohd. 2008.

(2008). (2008). Nik Safiah Karim et al. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 8 Ayat Majmuk: i. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. 10 Ayat majmuk i. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. 2008. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nahu Kemas Kini. Omar. Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2008. (2008). Nik Safiah Karim et al.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. 9 Ayat majmuk i. Nahu Kemas Kini. Asmah Hj. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Nik Safiah Karim et . Omar. Asmah Hj.

Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.majmuk keterangan iii. 14 i. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. . Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 11 Proses Penerbitan i. 2008. Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. Rajah pohon al. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. (2008). (2008). Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful