Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

2006. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Zuraidah Mohd Don. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. dan Zuraidah Mohd Don. Knowles. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . 2008. Kuala Lumpur: PTS Professional. Asmah Hj. 2008. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Knowles. Nahu Kemas Kini. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Ahmad Khair Mod Nor 2002.Omar. Omar. 2008.4. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. G.2009. Pembentangan 2. 2008. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Natural Data in Linguistic Description. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. G. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. 1984. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan.

50 B 65 – 69 3.50 D 35 – 39 1.00 B- 60 – 64 2.00 C- 45 – 49 1.75 D+ 40 – 44 1.00 F 0 – 34 0 .75 C+ 55 – 59 2.50 C 50 – 54 2.00 A- 75 – 79 3.75 B+ 70 – 74 3.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.

Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar.PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. Nahu Kemas Kini. (2008). 2008. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et . Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al.

(2008). G.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. Nahu Kemas Kini. Natural Data in Linguistic Description. (2008). . 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Asmah Hj. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Knowles. Asmah Hj. G. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Mengenal kluasa dengan ayat ii. dan Zuraidah Mohd Don. 2008. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2002. Omar. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. Mengenal pelbagai jenis ayat ii. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Nik Safiah Karim et al. Knowles. Omar. Don 2006. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. dan Zuraidah Mohd. (2008). Nahu Kemas Kini.

Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. 8 Ayat Majmuk: i. Nik Safiah Karim et al. Nahu Kemas Kini. Asmah Hj. Nahu Kemas Kini. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. Nik Safiah Karim et . 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. 10 Ayat majmuk i. 2008. 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Nik Safiah Karim et al. (2008). Omar. 9 Ayat majmuk i. (2008). Asmah Hj. Omar. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii.

Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 11 Proses Penerbitan i.majmuk keterangan iii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. . Rajah pohon al. Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. (2008). 14 i. (2008). Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Asmah Hj. 2008. (2008). Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful