Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Pengajian Keusahawanan

Tarikh / Hari

: 10 Oktober 2012 (Rabu)

Tingkatan

: 4 Amanah

Bilangan Pelajar

: 30 orang

Tahap Pelajar

: Sederhana

Masa

: 8.20 9.00 pagi (40 minit)

Tajuk

: Pembangunan Diri

Sub tajuk

: 4.3 Kemahiran generik

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Individu

: Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat :


a. Menyatakan maksud kemahiran generik. (Aras 1)
b. Mengenalpasti langkah-langkah dalam membuat keputusan dan perundingan. (Aras 2)

Pengetahuan Sedia ada

: Pelajar-pelajar telah mempelajari mengenai kemahiran generik dalam kehidupan seharian.

ABM

: kertas soalan , marker pen danPower point.

Nilai murni

: Hormat-menghormati, bekerjasama, yakin diri, peka, jujur

KBKK

: Menjana idea, menyatakan definisi, menyenarai, mengenal pasti fakta, menghubungkait, membeza dan
membuat rumusan.

Pendekatan/Strategi

: Pembelajaran Masteri

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Langkah/Masa

Isi kandungan

Set Induksi
(5 minit)

Permulaan

Langkah 1
(10 minit)

Kemahiran
generik
(Individu)

Aktiviti Guru

Pemusatan/Kaedah/
ABM/ Nilai/ KBKK

Aktiviti Pelajar

Kelas dimulakan dengan bacaan doa.

Pelajar membaca doa.

Guru memperkenal topik yang akan


diajar dengan bertanya kepada
pelajar mengenai kemahiran generik
berdasarkan pengetahuan pelajar
tersebut.

Beberapa orang pelajar memberi


respon berdasarkan pengetahuan
sedia ada.

Guru menerangkan tajuk pelajaran


hari ini iaitu salah satu jenis
kemahiran generik iaitu kemahiran
individu.

Pelajar memberi respon kepada guru.

Guru menerangkan kemahiran


generik jenis kemahiran individu
dan menjelaskan empat aspek
kemahiran individu.

Pelajar memberi respon berdasarkan


soalan guru.

Pemusatan:
Berpusatkan guru dan pelajar.
Kaedah:
Soal Jawab
ABM:
Nilai:
Menghormati guru, bekerjasama
KBKK:
Pelajar mendapat gambaran awal
tentang topik yang akan diajar.

Pemusatan:
Berpusatkan pelajar dan bahan.

Kaedah:
Soal jawab, Penerangan

Guru bertanya pelajar pengetahuan


sedia ada mengenai kemahiran
berfikir bagi salah satu aspek
kemahiran individu.

Pelajar menyatakan konsep


pemikiran kreatif dan kritis
berdasarkan pemahaman mereka.

ABM:
Power point
Nilai:

Yakin diri, peka


Guru meminta pelajar menjelaskan
konsep pemikiran kreatif dan kritis
Guru merumuskan beberapa konsep
yang diberi oleh pelajar.

Pelajar menyatakan proses membuat


keputusan dan guru membantu
mereka memperjelaskan tujuan yang
dinyatakan berdasarkan power point
yang dipaparkan.

Guru memaparkan proses


membuat keputusan melalui
power point.

Pelajar boleh menyenaraikan


langkah yang perlu dibuat semasa
proses perundingan.

Guru meminta pelajar menyatakan


proses membuat keputusan tersebut.

Pelajar memberi respon.

Guru memperjelaskan kemahiran


berunding dan pengurusan masa
bagi individu.

KBKK:
Mendefinasikan, mengenalpasti,
menyenaraikan.

Pelajar menyediakan jadual waktu


belajar untuk hujung minggu.

Guru mengarahkan pelajar


membuat jadual waktu belajar
untuk hujung minggu.
Langkah 2
(7 minit)

Guru mengedarkan soalan kuiz uji


minda untuk menguji pemahaman
pelajar mengenai kemahiran
individu.
Aktiviti
Pengayaan

Guru mengedarkan kertas untuk


menulis jawapan.
Guru menetapkan masa menjawab
hanya selama 5 minit.

Pelajar menjawab soalan kuiz


ujiminda yang diberikan oleh guru.

Pemusatan:
Berpusatkan pelajar dan bahan.

Pelajar bertukar skrip jawapan


dengan rakan disebelah.
Pelajar menanda kertas jawapan
rakan mengikut jawapan yang betul
yang diberikan oleh guru.

Kaedah:
Menjawab kuiz
ABM:
Soalan kuiz

20 orang pelajar dapat menjawab


soalan kuiz dengan baik dan 10
Guru mengarahkan pelajar
menukar jawapan dengan rakan di orang lagi tidak dapat menjawab
3

Nilai:
Yakin diri, bekerjasama

dengan baik.

sebelah.

KBKK:
Berfikir

Guru membacakan jawapan yang


betul.

Langkah 3
(8 minit)

Pengukuhan
dan Pemulihan

Guru mengutip semula skrip


jawapan mengenal pasti murid
yang memahami pelajaran hari ini
dan pelajar yang kurang faham.
Guru menerangkan lagi mengenai
tajuk kemahiran individu
mengikut tahap kefahaman
pelajar selepas diuji degan kuiz
ujiminda tadi.

Pelajar memberi perhatian kepada


penerangan guru mengenai
kelemahan mereka semasa
menjawab kuiz.
Pelajar bersedia sekali lagi untuk
menjawab soalan pemulihan dan
pengukuhan.

Guru menyediakan soalan


pemulihan iaitu soalan lebih
mudah untuk 10 orang pelajar
yang tidak dapat menjawab kuiz
tadi.

10 orang pelajar yang tidak dapat


menjawab soalan kuiz tadi di beri
soalan pemulihan dan 20 orang
pelajar lagi menjawab soalan
pengukuhan.

Guru mengedarkan soalan


pemulihan kepada 10 orang
pelajar yang lemah dan
memberikan soalan pengukuhan
kepada 20 orang pelajar yang
boleh menjawab kuiz tadi.

Pelajar menanda jawapan


mengikut jawapan yang diberikan
oleh guru.

Guru mengarahkan pelajar


bertukar skrip jawapan.

Pelajar dapat menjawab soalan


yang diberikan.

Guru membacakan jawapan yang


betul.
4

Pemusatan:
Berpusatkan guru, pelajar dan
bahan
Kaedah:
Perbincangan, menjawab
soalan
ABM:
Kertas soalan. Power point
Nilai:
Yakin diri
KBKK:
Berfikir

Langkah 3
(5 minit)

Penilaian

Guru menjalankan refleksi


kepada pelajar.

Pelajar memberi tindak balas


dengan refleksi yang diberikan
oleh guru.

Pemusatan:
Berpusatkan guru dan pelajar
Kaedah:
Perbincangan

Guru menilai prestasi melalui


kuiz dan soalan pemulihan dan
pengukuhan.

Nilai:
Yakin diri, menumpukan
perhatian
KBKK:

Membuat refleksi
Langkah 4
Penutup
(5 minit)

Membuat
rumusan

Guru merumus tajuk kemahiran


generik.

Pelajar membuat rumusan pelajaran


hari ini.

Guru menyuruh pelajar menyebut


semula empat aspek dalam
kemahiran individu iaitu kemahiran
berfikir, kemahiran menyelesai
masalah, kemahiran berunding dan
kemahiran mengurus masa.

Pelajar menyebut semula beramairamai aspek kemahiran individu.

Pemusatan:
Berpusatkan guru, pelajar dan
bahan.
Kaedah:
Perbincangan

ABM:
Power point

Guru mengucapkan tahniah kepada


pelajar dan memuji pelajar kerana
berjaya menguasai tajuk pelajran
pada waktu tersebut.

Nilai :
Yakin diri, jujur

Guru berpesan kepada pelajar supaya


melakukan ulangkaji semula di
rumah.

KBKK:
Membuat rumusan.

Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing:


...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Refleksi Guru:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................