Anda di halaman 1dari 18

HADIS 40 UNTUK REMAJA

Syed Othman A Alkaff

Hadis
Hadis 9 : Tegahan Dan Perintah Agama

_________________________________________________________________________ 2

HADIS 9

TEGAHAN DAN PERINTAH AGAMA 9. Hadis

(9) : "} {
2. Erti Hadis 9 Daripada Abi Hurairah iaitu Abdir Rahman bin Sakhri R.anhu, ia berkata: Saya dengar rasulullah s.a.w bersabda: Apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklahkamu mengerjakan daripadanya seberapa daya kamu, maka sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh banyak pertanyaan mereka dan berselisih mereka dengan nabinabi mereka. 1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

_________________________________________________________________________ 3

1) Bentuk-bentuk pertanyaan ada 3 jenis: (a) Pertanyaan orang-orang jahil untuk mengetahui hukum-hukum agama seperti hukum sembahyang, wuduk dan lain-lain adalah wajib. Pertanyaan untuk meluaskan ilmu pengetahuan bukan untuk diamalkan bagi diri sendiri seperti dalam perkara petua hukumnya fardhu kifayah. Pertanyaan yang tidak diwajibkan atau yang sia-sia, inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas.

(b)

3.

Kepentingan Hadis

Para ulama' telah menyebut bahawa hadis ini sangat penting clan jelas mempunyai banyak faedah sehingga mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sewajarnya dihafal clan dikaji. Imam Nawawi telah menyatakan di dalam Syarah Muslim ketika membincangkan tentang hadis ini bahawa: "Ini adalah di antara asas Islam yang penting clan di antara jawami' at kalim (kalimah yang ringkas tetapi mengandungi makna yang luas) yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah s.a.w. Hadis ini mengandungi hukum-hukum yang tidak terhitung banyaknya." Ibnu Hajar al-Haitami pula menyebut hadis ini di dalam syarahnya terhadap hadis empat puluh bahawa: "Ia adalah satu hadis yang begitu besar yang mengandungi kaedah-kaedah agama clan juga rukun-rukun Islam. Oleh itu, sewajarnya hadis ini dihafal clan diberikan perhatian." Selain daripada kedua-dua ulama' ini, Tarnai lagi daTi kalangan ulama' yang membuat penjelasan clan penerangan terhadap hadis ini. Kepentingan hadis ini terletak pada nasihat clan pertunjuk yang terkandung di dalamnya, iaitu beriltizam dengan syariat Allah s.W.t yang tidak dapat lari daripada dua keadaan iaitu sarna ada ianya suruhan atau larangan. Juga terletak pada peringatan yang diberikan tentang kemestian mematuhi garis sempadan yang telah disebutkan oleh kitab Allah s.W.t clan didetailkan oleh sunnah Rasulullah s.a.w tanpa melampaui batasan tersebut ataupun mencuaikannya, tanpa meninggalkannya atau mengurangkannya. Kepentingan ini akan jelas kelihatan pada perbahasan di bawah yang akan menyingkap makna hadis clan objektifnya serta menjelaskan tentang kebenaran kata-kata para ulama' yang kita nyatakan di atas. Sebab Hadis Ini Dilafazkan _________________________________________________________________________ 4

Sebab wurud (kenapa Rasulullah s.a.w mensabdakan hadis ini) dapat dilihat melalui riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya iaitu daripada Abu Hurairah r.a katanya: "Rasulullah s.a.w telah berkhutbah kepada kami, sabda baginda:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Allah s.w.t telah memfardukan ke atas kamu hajj, maka hendaklah kamu mengerjakannya." Lantas seorang lelaki mencelah: "Apakah ianya setiap tahun wahai Rasulullah?" Baginda diam sehingga lelaki tersebut mengulanginya sebanyak tiga kali. Lalu Rasulullah s.a.w menjawab: "Kalau aku mengatakan 'ya' nescaya wajiblah ia clan kamu sekali-kali tidak akan mampu melaksanakannya." Kemudian baginda bersabda lagi: "Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya telah binasa kaum yang terdahulu daripada kamu disebabkan mereka banyak bertanya clan menyalahi para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu maka lakukanlah ia sekadar kemampuan kamu clan apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu maka tinggalkanlah ia." [Kitab 'Haji' pada bab 'Kefardhuan menunai hajj sekali seumur hidup. Nombor hadis: 1337] Disebut bahawa lelaki yang bertanya ialah al-Aqra' bin Haabis r.a. Ibnu Majah telah menceritakan di dalam kitab sunannya daripada Ibnu Abbas r.a bahawa "AI-Aqra' bin Haabis telah bertanyakan Nabi s.a.w katanya: "Wahai Rasulullah! Haji itu pada setiap tahun atau sekali sahaja?" Jawab baginda: "Bahkan sekali sahaja. Sesiapa yang berkemampuan maka itu adalah sukarela." [Kitab 'Haji' pada bab 'Kefardhuan hajj'. Nombor hadis: 2886] Pada riwayat Abu Daud disebut:

"Sesiapa yang menambah, maka itu adalah sukarela." Nombor hadis: 1721. Sementara di dalam kitab al Mustadrak pula ada awal kitab ibadat disebut:

"Siapa yang mahu (menambah), maka lakukanlah." Ada pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku ketika hajjatul wada' semasa Rasulullah s.a.w berdiri clan berkhutbah kepada orang ramai sambi! menjelas clan mengajar mereka pertunjuk agama clan kefardhuan Islam.

Kandungan Hadis

_________________________________________________________________________ 5

1. 'Sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya maka hendaklah kamu menjauhinya'. Kalimah larangan (an-nahyu) yang terdapat di dalam al-Quran clan Sunnah Rasulullah s.a.w membawa beberapa makna. An-nahyu (larangan) yang terdapat di dalam hadis ini membawa salah satu daripada dua makna. Kedua-dua makna ini merupakan asas kepada penggunaan sighah (lafaz) an-nahyu (larangan) di kalangan para ulama'. Kedua-dua makna tersebut ialah makruh clan haram: (a) Larangan haram: Di sana terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah s.W.t melalui lidah Rasulullah s.a.w clan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa larangan tersebut membawa makna haram. lni bermakna, orang mukallaf haram melakukan apa yang dilarang. Sekiranya dilakukannya juga, maka dia dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak di dunia clan di akhirat. Contoh larangan yang haram: Tegahan daripada berzina, meminum arak, memakan riba, mencuri, membunuh jiwa tanpa kebenaran syarak, mendedahkan aurat, wanita menonjolkan perhiasan di hadapan lelaki ajnabi, berdusta, menipu, rasuah, mengumpat, mengadu-domba, menyebarkan kerosakan clan seumpamanya, yang mana tegahan tersebut terdapat di dalam syariat Allah s.W.t clan dituntut supaya meninggalkannya secara wajib clan mesti. Tegahan-tegahan seperti ini mestilah ditinggalkan semuanya sarna ada kecil ataupun besar. Tidak harus bagi seorang mukallaf melakukan sesuatupun daripada perkara ini kecuali apabila dia melakukannya kerana dharurat (terpaksa) berdasarkan kepada garis panduan clan syarat yang telah diterangkan oleh syariat Allah s.W.t. (b) Larangan makruh (kadang-kadang dinamakan sebagai larangan tanziih): laitu Allah s.W.t melarang daripada melakukan beberapa tindakan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahawa larangan tersebut membawa makna makruh, bukannya haram. lni bermaksud, seseorang mukallaf tidak diharamkan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Sekiranya dilakukannnya, maka dia tidak dihukum. Contohnya ialah: Larangan daripada memakan bawang besar atau bawang putih yang mentah (tidak dimasak) kepada sesiapa yang akan melakukan solat Jumaat atau jamaah. Begitu juga dengan semua benda yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan clan lain-lain lagi perkara yang dituntut oleh syariat Allah S.W.t supaya orang mukallafmeninggalkannya. Tetapi tuntutan ini bukanlah dalam bentuk mesti clan wajib. Semua larangan ini atau sebahagiannya boleh dilakukan sarna ada didorong oleh keadaan dharurat ataupun tidak, sekalipun selayaknya bagi seorang muslim yang bertakwa meninggalkannya sekadar kemampuan. 2. (_\J_I _ _IJJ_I) : Dhorurat mengharuskan perkara yang dilarang. . _________________________________________________________________________ 6

Kita telah mengetahui bahawa semua larangan haram, wajib ditinggalkan semua sekali. Tetapi kadang-kadang mukallaf menghadapi suasana yang memaksanya melakukan perkara yang diharamkan clan dilarang. Sekiranya dia tidak melakukan perkara haram tersebut, dia akan menghadapi kebinasaan. Di Bini kita dapati syariat Allah S.W.t yang Maha Bijaksana telah meringankan kepada hamba-hamba-Nya dengan mengharuskan kepada mereka melakukan sesuatu yang dilarang di dalam keadaan biasa clan tidak dikenakan dosa. Firman Allah s.W.t:

"Maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana dharurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." (Al-Baqarah: 173) Untuk beramal dengan ayat ini clan mengambil hukum daripadanya, maka para ulama' telah meletakkan kaedah fikah yang berbunyi:

"Dharurat mengharuskan perkara haram." Di antara contohnya ialah: Harus memakan bangkai kepada sesiapa yang kehabisan makanan clan tidak mampu mendapatkan sesuatu selain daripada bangkai itu. Haros membuka aurat untuk tujuan rawatan di hadapan doktor. Tidak memotong tangan orang yang terpaksa mencuri kerana kemiskinan clan sebagainya. Tetapi, perlu diawasi terhadap kesilapan yang kebanyakan manusia terjebak ke dalamnya, iaitu ketika mereka mengambil kaedah ini berdasarkan kepada umumnya tanpa memahami makna dharurat ataupun tidak memahami kadar yang yang dibolehkan kepada mereka. Para ulama' telah menjelaskan makna dharurat agar para mukallaf tidak terjatuh ke dalam kesilapan ini, iaitu: "Apa yang menyebabkan manusia berada di dalam bahaya yang menganeamnya dengan kematian, ataupun hilang salah satu daripada anggotanya, atau bertambah sakit clan seumpamanya yang boleh menghalang daripada wujudnya maslahah-maslahah kehidupan, atau yang menjadikannya berada di dalam kesusahan clan kepayahan yang tidak tertanggung." Di waktu yang sarna, para ulama' juga menentukan kadar yang boleh dilakukan perkara yang membawanya kepada bahaya tersebut clan boleh menghilangkan keterpaksaan yang dihadapi. Oleh itu para ulama' telah meletakkan kaedah:

"Dharurat ditentukan berdasarkan kadarnya (Dharurat mengharuskan benda haram sekadar keperluan sahaja)." Kaedah ini diambil berdasarkan kepada firman Allah s.W.t:
_________________________________________________________________________ 7

"Sedang dia tidak mengingininya clan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan)." Maksud ayat ini ialah dia tidak bermaksud untuk melanggar larangan Allah s.W.t clan menderhakai-Nya. Begitu juga dia tidak berlebih-Iebihan di da lam melakukan perkara yang diharuskan kerana dharurat sehingga melanggari batasan terpaksa. Oleh itu, sesiapa yang terpaksa memakan bangkai, dia tidak boleh memakannya sehingga kenyang atau menyimpannya. Sesiapa yang terpaksa meneuri untuk memberi makan kepada keluarganya, dia tidak boleh mengambil melebihi daripada keperluan sehari semalam. Sesiapa yang terpaksa membuka aurat di hadapan doktor, dia tidak boleh mendedahkan selain daripada tempat sakit clan temp at lain yang diperlukan oleh doktor untuk tujuan pemeriksaan kerana keperluan tertentu. Wanita yang terpaksa menerima rawatan, dia tidak dibolehkan pergi kepada doktor lelaki sedangkan terdapat doktor wanita yang mampu melaksanakannya. Tidak termasuk dalam erti dharurat (terpaksa), bermewah-mewah dengan dunia, menghasilkan perkara-perkara yang menyempurnakan (bukan perkara asasi), mementingkan kerehatan clan mengikut masyarakat di dalam tradisitradisi mereka yang diimport. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai modal yang kecil, tidak dikira dharurat kepadanya untuk bermua'malah dengan riba dengan tujuan memperluaskan perniagaannya. Begitu juga sesiapa yang memiliki tempat tinggal yang keeil clan terpeneil, tidak dikira dharurat yang mengharuskannya bermuamalah dengan riba untuk ilia memiliki tempat tinggal yang lebih selesa. Wanita yang mempunyai suami ataupun wali yang memberi nafkah untuk kehidupannya, adalah tidak dikira dharurat yang mengharuskannya untuk bergaul bebas dengan lelaki atau berkhalwat dengan mereka di dalam keIja clan jawatan. Begitu juga, sesiapa sahaja dari kalangan wanita yang terpaksa mencari nafkah clan dia mendapat kerja yang tidak berlaku pergaulan bebas clan khalwat, maka dia tidak dibenarkan untuk melakukan keIja yang berlaku padanya pergaulan bebas clan khalwat. Bahkan dia tidak diharuskan sarna sekali dalam keadaan apapun untuk bekeIja dalam keadaan khalwat atau bergaul bebas di antara lelaki clan perempuan sebagai menolak kerosakan yang boleh mencelakakan manusia clan negara. Juga disebabkan beramal dengan kaedah:

Menghalang kefasadan didahulukan daripada menarik kebaikan. Sesiapa yang sedang berurusan, maka tidak dikira dharurat yang _________________________________________________________________________ 8

mengharuskannya untuk melakukan rasuah demi memudahkan urusan yang dilakukannya. Sesiapa yang mempunyai hubungan dengan manusia, tidak dikira dharurat yang mengharuskannya untuk duduk semeja dengan mereka di meja arak clan berdiam diri terhadap kemungkaran yang dilakukan. Sesiapa yang mempunyai suami yang bersikap bermudah-mudah, tidak dikira dharurat yang mengharuskannya menanggalkan pakaian clan jilbab Berta meninggalkan adabadab syariat clan pakaian mukminah demi mendapat pujian clan keredhaannya. 3. Pembahagian al-amr, dan beriltizam dengannya Lafaz al-amr (perintah atau suruhan) yang terdapat di dalam al Quran clan sunnah Rasulullah s.a.w memberi banyak makna. Ulama' bersepakat mengatakan bahawa asal makna al-amr ialah minta supaya dibuat clan ia mengandungi salah satu daripada dua makna asasi iaitu wajib clan sunat. lnilah makna yang dikehendaki oleh hadis ini di dalam sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu". Perintah di Bini membawa makna wajib clan juga sunat. Berikut adalah penjelasannya: (a) Perintah wajib: Allah s.w.t telah memerintahkan muslimin menerusi ligan NabiNya s.a.w agar melakukan beberapa perbuatan clan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu adalah wajib. Maksudnya, mukallaf wajib melakukan perbuatan yang dituntut berdasarkan suruhan itu. Sekiranya dia meninggalkan perbuatan itu, dia dikenakan hukuman, sepertimana sekiranya dia melaksanakan, maka dia diberi ganjaran. Perbuatan yang dituntut seperti ini dinamakan wajib. Di antara contohnya ialah: Perintah supaya mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengeIjakan haji, berpuasa, menyuruh yang makruf clan mencegah yang mungkar, melaksanakan perjanjian, menunaikan penyaksian bagi sesiapa yang menyaksikan sesuatu, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah s.w.t, melaksanakan hukum hudud clan keadilan ketika menghukum, memberi nafkah kepada isteri clan anak-anak dengan benda-benda yang baik lagi halal clan lainlain lagi yang jelas menunjukkan ada perintah daripada syariat Allah s.W.t clan mukallaf dituntut supaya melaksanakannya secara wajib clan mesti. Suruhan seperti ini wajib dilaksanakan clan tidak harus dicuaikan sedikitpun. Mukallaf tidak diberi keuzuran untuk meninggalkannya kecuali apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syaratnya, sebabsebabnya, terdapat halangan yang menghalang perlaksanaannya ataupun wujudnya suasana yang menyebabkan orang yang melakukan tuntutan tersebut menghadapi kesusahan clan kepayahan. (b) Perintah sunat: Allah telah memerintah muslim melalui ligan nabi Nya agar melakukan berbagai perbuatan clan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perintah itu adalah sunat. Iaitu mukallaftidak diwajibkan melakukan apa _________________________________________________________________________ 9

yang diminta melalui perintah tersebut. Sekiranya dia meninggalkannya, maka dia tidak akan dihukum clan sekiranya dia melakukannya, dia diberi pahala disebabkan perbuatannya itu. Perbuatan yang dituntut dengan perintah seperti ini dinamakan sebagai. 'sunat'. Di antara contohnya ialah perintah supaya melakukan sembahyang sunat rawatib pada setiap sembahyang lima waktu, suruhan melakukan azan, suruhan supaya memberi nafk.ah yang lebih kepada isteri clan anak anak, bersedekah kepada kebaikan sebagai tambahan kepada zakat yang telah difardhukan, suruhan supaya menulis hutang, makan dengan tangan kanan clan lain-lain lagi yang telah sabit di dalam syariat Allah bahawa ianya diperintahkan clan muslim diminta melakukannya tetapi tidak secara mesti clan ilzam, bahkan secara sunat clan digalakkan. Suruhan clan perintah seperti ini digalakkan kepada muslim supaya melakukan clan beriltizam dengannya sekalipun dia diharuskan untuk meninggalkan sebahagiannya ataupun serouR sekali, sarna ada dia telah cukup syarat clan mempunyai sebab-sebab yang membolehkannya melakukannya ataupun tidak, sarna ada untuk melaksanakan perbuatan itu terpaksa menghadapi kesusahan ataupun ia mudah untuk dilakukan. Mukallaf yang meninggalkan suruhan ini tidak dikira berdosa atau bersalah clan tidak ada sebarang hukuman yang akan dikenakan. Walau bagaimanapun beliau dicela dengan sebab meninggalkan sebahagiannya secara khusus atau meninggalkan keseluruhannya. 4. ( -f"' :-}1 _ ;i,i" 'JI ) : Kesusahan membawa kepada kemudahan Umum telah mengetahui bahawa syariat Allah bertujuan untuk memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia sarna ada di dunia mahupun di akhirat. Oleh kerana itu, ia datang dengan membawa kemudahan kepada para hamba clan membuang kesulitan daripada mereka. Allah berfirman:

"(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran." (Al Baqarah: 185)
Firman-Nya lagi:

"Dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah paJak dalam perkara agama." (Al Hajj: 78)
Sabda Rasulullah s.a.w:

_________________________________________________________________________ 10

"Sesungguhnya agama Islam mudah... permudahkanlah danjangan kamu menyusahkannya." (Dikeluarkan oleh Bukhari) Di antara perkara yang jelas terdapat di dalam syariat ialah Allah telah mengharuskan berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang bermusafir clan orang sakit. Begitu juga Allah s.W.t mengharuskan sembahyang qasar clan jamak bagi para musafir, tayamum ketika ketiadaan air atau jika menggunakan air akan mendatangkan mudarat clan lain-lain hukum yang dinamakan oleh para ulama' sebagai rukhsah. Berdasarkan kepada apa yang sabit yang dinyatakan oleh syariat Allah (di dalam masalah memudahkan clan tidak menyusahkan ini) clan juga berpegang kepada hadis di dalam bab ini, para ulama' telah meletakkan satu kaedah:

Kepayahan membawa kepada kemudahan. Berdasarkan kaedah ini, mereka telah meletakkan di bawahnya banyak masalahmasalah furu' fikah clan mereka menjadikannya sebagai salah satu asas cntuk membina fikah Islam. Maksud kaedah ini ialah apabila seorang mukallaf menghadapi beberapa suasana yang menyusahkannya untuk melaksanakan beberapa kewajipan syarak clan ketaatan, serta menyulitkannya untuk beriltizam dalam bentuk yang sempurna clan menyeluruh terhadap perintah Allah tersebut, maka kesusahan clan kesulitan yang dihadapi itu menjadi sebab untuk ilia mendapat kemudahan clan keringanan dengan cara dimudahkan perlaksanaannya clan dibuangkan kesusahan yang ada. Dengan itu mukallaf akan mendapati kemudahan clan keluasan untuk melaksanakan tugas clan kewajipannya. Di antara contoh kepada pelaksanaan kaedah ini ialah memaafkan sebahagian daripada najis yang amat sukar dielakkan seperti darah kudis, bisul clan debu di jalanan yang biasanya mempunyai najis. Membersihkan najis-najis ini akan meletakkan mukallaf di dalam kesusahan clan boleh jadi akan menyusahkannya untuk melakukan banyak amalan ibadat. Oleh itu najis-najis in.i dimaafkan sebagai meringan clan memudahkan. benda-benda yang baik lagi halal clan lain-lain lagi yang jelas menunjukkan ada perintah daripada syariat Allah s.W.t clan mukallaf dituntut . supaya melaksanakannya secara wajib clan mesti. Suruhan seperti ini wajib dilaksanakan clan tidak harus dicuaikan sedikitpun. Mukallaf tidak diberi keuzuran untuk meninggalkannya kecuali apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syaratnya, sebabsebabnya, terdapat halangan yang menghalang perlaksanaannya ataupun wujudnya suasana yang menyebabkan orang yang melakukan tuntutan tersebut menghadapi kesusahan clan kepayahan. _________________________________________________________________________ 11

(b) Perintah sunat: Allah telah memerintah muslim melalui ligan nabiNya agar melakukan berbagai perbuatan clan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perintah itu adalah sunat. Iaitu mukallaftidak diwajibkan melakukan apa yang diminta melalui perintah tersebut. Sekiranya dia meninggalkannya, maka dia tidak akan dihukum clan sekiranya dia melakukannya, dia diberi pahala disebabkan perbuatannya itu. Perbuatan yang dituntut dengan perintah seperti ini dinamakan sebagai. 'sunat'. Di antara contohnya ialah perintah supaya melakukan sembahyang sunat rawatib pada setiap sembahyang lima waktu, suruhan melakukan azan, suruhan supaya memberi nafkah yang lebih kepada isteri clan anakanak, bersedekah kepada kebaikan sebagai tambahan kepada zakat yang telah difardhukan, suruhan supaya menulis hutang, makan dengan tangan kanan daTI lain-lain lagi yang telah sabit di dalam syariat Allah bahawa ianya diperintahkan clan muslim diminta melakukannya tetapi tidak secara mesti clan ilzam, bahkan secara sunat clan digalakkan. Suruhan clan perintah seperti ini digalakkan kepada muslim supaya melakukan clan beriltizam dengannya sekalipun dia diharuskan untuk meninggalkan sebahagiannya ataupun semua sekali, sarna ada dia telah cukup syarat clan mempunyai sebab-sebab yang membolehkannya melakukannya ataupun tidak, sarna ada untuk melaksanakan perbuatan itu terpaksa menghadapi kesusahan ataupun ia mudah untuk dilakukan. Mukallaf yang meninggalkan suruhan ini tidak dikira berdosa atau bersalah clan tidak ada sebarang hukuman yang akan dikenakan. Walau bagaimanapun beliau dicela dengan sebab meninggalkan sebahagiannya secara khusus atau meninggalkan keseluruhannya. , ' }P 4. ( ;-.. :-)1 _ u:_ 'JI ) : Kesusahan membawa kepada kemudahan Umum telah mengetahui bahawa syariat Allah bertujuan untuk memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia sarna ada di dunia mahupun di akhirat. Oleh kerana itu, ia datang dengan membawa kemudahan kepada para hamba clan membuang kesulitan daripada mereka. Allah berfirman:

"(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah mengkehendaki kamuberoleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran." (AI Baqarah: 185) Firman-Nya lagi: c:: // _ _\ . !"c""".:-;/ /' // // ___/ <J_ _[.,-' "Dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah paJak dalam perkara agama." (AI Hajj: 78) Sabda Rasulullah s.a.w:
_________________________________________________________________________ 12

.l..1"'_'_"'I"_' """":UII'."'I_ 'I:{ J_ _J J_ _ iJ.. ...lA '-'. r "Sesungguhnya agama Islam mudah... permudahkanlah danjangan kamu menyusahkannya." (Dikeluarkan oleh Bukhari) Di antara perkara yang jelas terdapat di dalam syariat ialah Allah telah mengharuskan berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang bermusafir clan orang sakit. Begitu juga Allah s.W.t mengharuskan sembahyang qasar clan jamak bagi para musafir, tayamum ketika ketiadaan air atau jika menggunakan air akan mendatangkan mudarat clan lain-lain hukum yang dinamakan oleh para ulama' sebagai rukhsah. Berdasarkan kepada apa yang sabit yang dinyatakan oleh syariat Allah (di dalam masalah memudahkan clan tidak menyusahkan ini) clan juga berpegang kepada hadis di dalam bab ini, para ulama' telah meletakkan satu kaedah:

Kepayahan membawa kepada kemudahan. Berdasarkan kaedah ini, mereka telah meletakkan di bawahnya banyak masalahmasalah furu' fikah clan mereka menjadikannya sebagai salah satu as as Entuk membina fikah Islam. Maksud kaedah ini ialah apabila seorang mukallaf menghadapi beberapa suasana yang menyusahkannya untuk melaksanakan beberapa kewajipan syarak clan ketaatan, Berta menyulitkannya untuk beriltizam dalam bentuk yang sempurna clan menyeluruh terhadap perintah Allah tersebut, maka kesusahan clan kesulitan yang dihadapi itu menjadi sebab untuk dia mendapat kemudahan clan keringanan dengan cara dimudahkan perlaksanaannya clan dibuangkan kesusahan yang ada. Dengan itu mukallaf akan mendapati kemudahan clan keluasan untuk melaksanakan tugas clan kewajipannya. Di antara contoh kepada pelaksanaan kaedah ini ialah memaafkan sebahagian daripada najis yang am at sukar dielakkan seperti darah kudis, bisul clan debu di jalanan yang biasanya mempunyai najis. Membersihkan najis-najis ini akan meletakkan mukallaf di dalam kesusahan clan boleh jadi akan menyusahkannya untuk melakukan banyak amalan ibadat. Oleh itu najis-najis ini dimaafkan sebagai meringan clan memudahkan. Di antara contohnya lagi ialah kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku pada sebahagian aqad seperti masuk bilik air (yang dikenakan bayaran) sedangkan kadar waktu yang digunakan oleh orang yang masuk ke bilik air itu tidak diketahui, begitu juga dengan kadar air yang digunakan. Kadangkadang kadar bayaran juga tidak diketahui dalam banyak keadaan. Adalah suatu yang sukar _________________________________________________________________________ 13

untuk menentukan perkara-perkara ini clan menjelaskannya di dalam setiap aqad untuk setiap orang yang menggunakan bilik air sedangkan manusia berhajat kepadanya clan tidak mungkin bagi mereka meninggalkannya. Masalah yang sarna dengan memasuki bilik air yang telah diterangkan di atas ialah masalah mengupah tukang cukur. Kita boleh meletakkan banyak masalah furu' yang baru di bawah kaedah ini seperti menaiki kenderaan pengangkutan sarna ada besar atau kecil kerana asal dalam syarak di dalam masalah ini ialah mesti dilakukan aqad yang menjelaskan kadar bayaran clan manfaat sebelum menaikinya. Kadar kesusahan yang boleh membawa kepada kemudahan Kadang-kadang perkara ini menimbulkan kesamaran kepada para mukallaf sehingg_ mereka menyangka bahawa kesusahan clan kesukaran yang sedikit telah dapat memaafkan mereka daripada melakukan yang wajib clan menjadi alasan untuk meninggalkannya. Boleh jadi kebanyakan mereka yang bermudah-mudah di dalam goal agama cuba berdalih dengannya clan menjadikan alas an ini sebagai jalan untuk membebaskan diri daripada terikat dengan syariat Allah. Oleh kerana itu, kita dapati para fuqaha' telah menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk kesusahan clan meletakkan garis panduan yang mesti diambil kira clan menjadi sebab untuk mengambil kemudahan clan keringanan. * Terdapat bentuk kesusahan yang melazimi (sentiasa bersama-sama) taklif syarak. Kesukaran ini tidak dapat dipisahkan daripadanya di dalam apa jua keadaan kerana ia adalah tabiat taklif itu sendiri. Kesusahan seumpama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajipan atau meringankannya. Oleh itu, tidak harus bagi seseorang berbuka di bulan Ramadhan lantaran dia merasa amat lapar. Sepertimana juga tidak harus bagi seseorang yang mampu mengeluarkan belanja menunaikan ibadat haji clan tubuh badannya sihat untuk tidak menunaikan fardhu haji lantaran kesukaran bermusafir clan berjauhan dari ahli keluarga Berta tanahair. Tidak harus bagi seseorang meninggalkan amar makruf clan nahi mungkar kerana takutkan seksaan clan penolakan. Begitulah seterusnya dengan kewajipan yang lain. Ini disebabkan kesusahan tersebut adalah perkara biasa clan bukan kesusahan yang besar Berta ia hampir tidak sunyi daripada bebanan hidup. Sekiranya kesusahan-kesusahan seperti ini mempunyai kesan, sudah tentu tidak ada taklif clan tidak terbinanya syariat. Dengan itu, akan hilanglah maslahat para hamba di dalam kehidupan dunia clan akhirat. * Di sana terdapat bentuk kesusahan yang bukan daripada tabiat taklif dan dalam banyak keadaan, kewajipan akan gugur. la merupakan di antara perkara mendatang clan melebihi kadar taklif ketika berada di dalam suasana biasa. Kesusahan bentuk ini ada dua peringkat;

_________________________________________________________________________ 14

Pertama: Meletakkan mukallaf di dalam kesusahan clan kesempitan yang ringan seperti perjalanan yang dekat, kesakitan yang ringan clan hilang manfaat kebendaan. Kesusahan seumpama ini tidak memberi kesan clan tidak diambil kira di dalam beriltizam dengan kewajipan, kerana maslahat akhirat clan dunia yang diperolehi oleh para mukallaf dengan mengerjakan kewajipan-kewajipan tersebut mengatasi kesukaran yang dihasilkan oleh kesusahan tersebut clan ianya didahulukan daripada menolak kesusahan tersebut. Kedua: Kesusahan tambahan yang mengancam mukallaf dengan bahaya terhadap diri, harta atau kehormatannya. Contohnya, orang yang mampu mengerjakan hajj clan ilia mengetahui bahawa di pertengahan jalan terdapat penyamun ataupun dia takut manusia mengambil peluang daripada ketiadaannya untuk mencuri harta atau mengkhianati ahli keluarganya clan seumpamanya yang dikira kesukaran clan kesempitan pada 'uTili orang yang berakal clan beragama. Kesusahan seumpama ini diambil kira oleh syarak clan memberi kesan kepada taklif. Kadang-kadang ia membawa kepada gugur atau diringankan taklif kerana pada kebiasaannya ia adalah di antara perkara yang tidak tertanggung. Tidak memberikan perhatian kepadanya, kadang-kadang boleh menghilangkan banyak maslahat yang dijaga oleh syarak bagi para mukallaf. . . , 5. ()__ j_' _ 'J ) Yang mudah tidak akan gugur dengan sebab yang payah Ini juga adalah kaedah fikah yang telah dikeluarkan oleh paI.:_ fuqa_a' daripada hadis ini. As-Sayuuti telah berkata di dalam kitabnya ( .J!_'J o_'J1 ) "Ibnu asSubki telah berkata: "Ia adalah di antara kaedah paling masyhur yang telah dikeluarkan daripada sabda baginda s.a.w:

"Apabila aku memerintahkan kepada kamu sesuatu maka hendaklah kamu melakukannya sekadar yang kamu mampu." Makna kaedah ini ialah, seorang mukallaf itu kadangkala berada di dalam suatu keadaan yang sukar baginya untuk melakukan suruhan syarak keseluruhannya ataupun sememangnya suruhan itu susah baginya, tetapi IDa boleh clan berkemampuan untuk melakukan sebahagian daripadanya. Dalam keadaan ini dia wajib melakukan sebahagian yang mampu dilakukannya itu. Keuzuran melakukan sebahagian kewajiban atau kesusahan untuk melakukannya, tidak boleh menjadi sebab gugurnya taklif secara keseluruhan. Di antara contoh pelaksanaan kepada kaedah ini ialah, apabila seseorang yang berhadas mendapati air yang ada tidak mencukupi untuk mengangkat hadasnya, maka dia wajib menggunakan air terse but untuk sebahagian anggotanya dan bertayammum pada anggota yang baki. Jika dia berlayammum sebelum _________________________________________________________________________ 15

menggunakan air yang ada maka tayammunnya tidak sah. Sesiapa yang mempunyai sesuatu yang boleh menutupi sebahagian auratnya, maka dia wajip menutup auratnya sekadar yang mungkin. Sesiapa yang telah sembuh dari penyakitnya pada waktu tengahari, maka dia wajib menahan diri daripada makan clan minum sehingga tibanya waktu berbuka. Begitu juga keadaannya dengan perempuan yang didatangi darah haid, apabila haidnya telah berhenti. Di dalam kedua-dua masalah ini, menqada'kan puasa pada hari tersebut adalah wajib. Sesiapa yang mampu menampung sebahagian nafkah kerabatnya yang fakir, maka wajib ke atasnya menampung bahagian tersebut. Sesiapa yang mampu mengubah sebahagian daripada mungkar atau meringankannya, maka menjadi kewajipannya untuk melakukan perkara tersebut. Banyak lagi contoh masalah furu' yang merupakan perlaksanaan kepada kaedah ini. Dalil bagi kaedah ini Berta pelaksanaannya diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Daripada 'Imran bin Husoin r.a katanya: "Aku telah mengidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya Rasulullah s.a.w tentang sembahyang". Lantas baginda menjawab: "Sembahyanglah dalam keadaan berdiri. Sekiranya kamu tidak mampu, maka sembahyanglah dalam keadaan duduk. Sekiranya kamu tidak mampu juga, maka sembahyanglah sambil mengiring." * Kepatuhan yang sempurna dan ikutan yang baik: Sesungguhnya semua perkara yang terdapat di dalam syariat yang merallgkumi larangan haram atau makruh Berta suruhan wajib atau sunat - berdasarkan kepada penjelasan yang lepas berserta dengan keadaan pengecualian clan kaedah-kaedah Berta garis panduannya - adalah berada di dalam lingkungan batas kemampuan clan keupayaan mukallaf untuk melakukannya, kerana ia merupakan taklif yang jelas daripada syarak. Allah sekali-kali tidak memerintahkall para hamba-Nya melakukan sesuatu melainkan sekadar keupayaannya. Firman Allah:

"Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya." (Al Baqarah: 286) Berdasarkan kepada kenyataan ini, maka tidak akan berlaku kepatuhan yang sempurna daripada seorang muslim kecuali dengan menjauhkan semua larangan clan melakukan semua suruhan clan perintah seperti yang telah disebutkan. Firman Allah:

_________________________________________________________________________ 16

"Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w kepada kamu, maka terimalah Berta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya." (Al-Hasyr: 7) Sesiapa yang meninggalkan sebahagian daripada suruhan atau melakukan sebahagian daripada larangan, maka ilia tidak memenuhi tuntutan daripada suruhan clan larangan secara sempurna. Maka dia dinamakan sebagai orang yang melakukan maksiat atau orang yang melanggar perintah Allah s.w.t. Seorang muslim diminta mengikuti Rasulullah s.a.w pada perkara yang bukan hanya dikhususkan kepada Rasulullah s.a.w. Firman Allah:

"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat Berta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)." (Al-Ahzaab: 21) Rasulullah s.a.w tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mendekati larangan kecuali dengan tujuan untuk menerangkan syariat atau menjelaskan jenis taklif. Berdasarkan kepada keterangan yang telah lepas, dapat difahami daripada sabda baginda:
"Apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sekadar yang kamu mampu." dan firman Allah:

"Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya-upaya kamu dan dengarlah (pengajaran-pengajaran-Nya) Berta taatlah (akan perintah-perintahNya)." (AtTaghaabun: 16)
Serta hadis lain yang sarna dengan makna ini, seperti sabda baginda: 3. Kesimpulan Hadis 9

1.Setiap orang hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. 2.Segala suruhan agama hendaklah dikerjakan dengan rajin dan bersungguhsungguh. 3.Mengerjakan suruhan agama adalah mengikut yang terdaya. 4.Orang yang tidak menurut perintah agama tidak akan selamat. 5.Islam menyeru kepada perpaduan dan menjauhkan perselisihan. 6.Kejadian yang menimpa umat-umat yang dahulu hendaklah dijadikan tauladan. _________________________________________________________________________ 17

7.Dilarang banyak bertanya perkara-perkara yang sia-sia.

~WALLAHU ALAM~

_________________________________________________________________________ 18