ETAUN GANGGUAN

Elaun Gangguan layak dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bertaraf tetap yang DITUKARKAN BALIK kewilayah asalnya. PUNCA KUASA

1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan g Tahun 1980

2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988
3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan g Tahun 1991; dan

4. Pekleiling Perkhidmatan Bilangan
DOKUMEN _DOKUMEN SOKONGAN

10 Tahun 1991

1. 3 salinan Borang Perakuan Pembayaran Elaun Gangguan ( BORANG EG) . - borang ini ditandatangai oleh Ketua Jabatan stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum bertukar balik ke wilayah asal.

2. Surat Pengesahan dari Pengetua/Guru Besar sekolah lama bahawa
elaun Gangguan belum Pernah dibayar atau telah dibayar separuh sebelum pegawai bertukar balik.

3. 1 Salinan surat arahan pertukaran 4. 1 salinan slip gaji terakhir 5. 1 salinan SijilGajiAkhir (LPC)
6. 5 salinan Penyata Perubahan (kew 8)
KADAR BAYARAN
Elaun Gangguan dibayar atas kadar sebulan gaji hakiki terakhir sejurus sebelum PP berkenaan bertukar semula ke wilayah asalnya.
Dokumen hendaklah disahkan oleh Penqetua/Guru Besar

4.. 3. i) Wilayah Asal Tempat bertugas sekarang Tempat Bertukar fiempat Bertugas Baru) ii) iii) Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Kad Pengenalan Alamat. . Nama isteri / suami No. 1.. 2. Nama Pegawai No.8) l ] Disahkah oleh Pengetua/PPB/PPD ) l * Nota: Potong yang manatidak berkenaan. Sila sedakan salinan dokumen-dokumen berikut sebagai dokumen sokongan pembayaran. Salinan Salinan Salinan Borang Surat Pertukaran SliP Gaji Terakhir Sijil Gaji Akhir (LPC Kewangan 8 (Kew. 4 Tahun 1988. Kad Pengenalan Tarikh Nama saksi No. Disahkan bahawa *isteri / suami yang dinyatakan di bawah ini tidak akan menuntut elaun gangguan.BORANG EG (Diisi dalam 3 salinan) BORANG PERAKUAN PEMBAYARAN ELAUN GANGGUAN Bahawa saya No. Kad Pengenalan Tarikh Nama Pengetua/PPB/PPD No. maka saya bersetuju untuk membayar balik amaun tersebut kepada keralaan dengan wang tunai sekaligus atau dengan pemotongan daripada gaji saya. Kad Pengenalan Tempat Bertugas Tempat Ditukarkan (Wilayah Asal) : Sekiranya didapati bahawa saya telah membuat tuntutan elaun gangguan sepenuhnya sebanyak dua kali. Dengan ini memperakui bahawa saya* telah dibayar setengah daripada gali hakiki saya sebagai pendahuluan / belum pernah dibayar elaun gangguan seperti yang tersebut di adalam perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kad Pengenalan Tarikh Borang Perakuan ini hendaklah dikemukakan kepada stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum pega*ii bertukar balik ke wilayah asalnya. semasa pertukaran saya dari wilayah asal ke Sarawak.

Silo isikon lorikh semoso Tondoiongon Ketuo Jobolon Cop Rosmi Jobolon Disediokon oleh : (Nomo Penuh Disemok oleh : (Diisi O/eh JPN ) ) zAUmizi .8 ELAUN GANGGUAN (P.10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI J. 4/1988) (Kew. BiI.Pel.(Pe0 ll KPT: Dibayar elaun ...2011 RM3104.P. kerana (P1r8) 4/1988 bertukar semula ke wilayah Cop don tt Pengeiuo/Guru Besor Tarikh:.CONTOH KEW.1.gangguan atas kadar gaji terakhir asa I 1. 8 - Pin.Pk..23 PP.