Anda di halaman 1dari 3

PENGAJARAN MIKRO (KEMAHIRAN SET INDUKSI) Pengajaran mikro ialah suatu teknik pengajaran dalam masa 5 hingga 10 minit

t untuk mnegajar sesuatu kemahiran dalam pengajaran bagi sekumpulan murid, biasanya lima sehingga sepuluh orang. Tujuan pengajaran Mikro Untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kemahiran-kemahiran tersebut ialah set induksi, penyoalan, variasi rangsangan, penerangan, penggunaan papan tulis, pengukuhan dan penutup.

1. KEMAHIRAN SET INDUKSI Bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran yang bertujuan untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid (mook Soon Sang: 1992) Satu kativiti yang dilakukan pada permulaan pengajaran untuk membangkitkan minat pelajar (moore: 1989) Satu kumpulan tindakan atau aktiviti untuk memperkenalkan sesuatu (Sharifah Alwiah: 1983) Apa jua idea atau proses yang mendorong pelajar untuk member perhatian dan belajar (Rahil, Habibah & Majyuddin: 1997)

OBJEKTIF SET INDUKSI Menarik perhatian murid terhadap aktiviti pengajaran yang akan di laksanakan. Membina aliran fikiran murid supaya mereka bersedia mempelajari sesuatu yang berkaitan. Memotivasikan murid suaya bersedia untuk belajar. Mengaitkan pengetahuan atau pengalaman lepas murid dengan isi pelajaran baru yang jendak disampaikan. Membantu murid mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PERLAKSANAAN SET INDUKSI Aktiviti set induksi hendaklah bersesuai dengan penglaaman. Kebolehan dan umur murid. Aktiviti set induksi hendaklah dikaitkan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Aktiviti set induksi hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Akitiviti set induksi hendaklah menarik minat dan perhatian murid.

Akitiviti set induksi hendaklah disampaikan dan mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat. KESAN KEMAHIRAN SET INDUKSI KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Meningkatkan motivasi murid dan mereka akan menunjukkan tanda bersedia terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Membolehkan guru menjalankan aktiviti pengajaran dengan lancer. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep baru dengan lebih mudah dan bermakna. Murid akan berusaha dan berusaha menjalankan tugas atau aktiviti yang diberikan oleh guru. Menimbulkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Mengurangkan masalah disiplin kerana murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran pembelajaran. KOMPENAN-KOMPENAN SET INDUKSI Menggunakan nada suara Mengunakan alat bantu mengajar. 1 MENARIK PERHATIAN Menggunakan gerakan, isyarat, kontek mata dll. Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa. Membangkitkan rasa ingin tahu. Menggunakan teknik bercerita 2 MEWUJUDKAN MOTIVASI Menceritakan suatu aktiviti yang berguna Menggunakan soalan mencabar. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. Mengunakan soalan yang berkaitan. 3 MEMBUAT PERKAITAN Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. Menyatakan aktiviti, tugas atau projek Mengaitkan dengan pelajaran baru 4 MENSTRUKTUR Mengaitkan dengan minat dan pengalaman murid Mengaitkan pengetahuan lepas murid

KEMAHIRAN SET INDUKSI Kemahiran ini ada kaitan dengan cara guru memperkenal atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu pelajaran. Pada setiap epesod pengajaran, guru hendaklah menegaskan kepada muridnya tugasan yang akan dibuat. Guru perlu mengekalkan dan menarik perhatian muridnya serta menggerakkan mereka untuk Memandu muridnya kearah manakah tujuannya, membina perkaitan yang

membuat aktiviti, berfikir dan belajar. jelas dengan pengalaman lalu/sedia ada. 1. Menarik perhatian

Guru boleh menggunakan suara, gerakgeri dan pandangan mata untuk menarik perhatian murid kearah pelajaran yang diajar. Ia juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan pelbagai intraksi yang lain. 2. Menimbulkan pergerakan Guru boleh menggerakkan muridnya dengan menunjukkan kemesraan dan menunjukkan semangat serta kesungguhan perkara yang diajarnya. Guru boleh juga menggerakkan muridnya dengan merangsang naluri ingin

tahu atau menarik minat murid dengan bercerita atau memulakan aktiviti. 3. Struktur Guru menentukan hal bagi tugasan yang diberikan kepada muridnya, seperti Tengah hari ini kita akan melihat beberapa keping gambar dan kemudian kita akan bincangkannya. Selepas perbincangan itu kamu akan menulis ceritanya. Guru menolong muridnya dengan mencandangkan beberapa cara menulis cerita itu. 4. Membuat perkaitan

Guru boleh membuat perbandingan dan perbezaan, seperti membandingkan papan tanda berlampu yang terdapat di Semenanjung Malaysia dengan yang terdapat di Sabah atau Sarawak. Guru merujuk kepada situasi semasa untuk menarik perhatian. Set induksi yang berkesan ialah, 1. Set induksi hendaklah bermakna kepada murid dari segi umur, kebolehan dan minat. 2. Set induksi hendaklah berkait dengan isi pelajaran dan objektif pelajaran. 3. Pelajaran baru hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid, belajar daripada yang telah diketahui kepada yang akan diketuhui.