Anda di halaman 1dari 2

Soalan Latihan Interaksi 5 1.

Pengajaran mikro dan pengajaran makro merupakan dua komponen yang sangat penting untuk pelajar guru menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam setiap pengajaran tersebut. Nyatakan persamaan dan perbezaan yang wujud antara pengajaran mikro dan pengajaran makro. Pengajaran Makro Kelas kecil Waktu pengajaran singkat (10 minit) Tumpuan kepada satu kemahiran sahaja Pengajaran Mikro Kelas besar Waktu pengajaran panjang (30 minit) Tumpuan kepada pelbagai kemahiran

Bilangan Murid Masa Kemahiran

Persamaan: membolehkan guru memahirkan diri dalam kemahiran pengajaran dan pembelajaran membolehkan guru mendapat maklum balas secara serta merta dan berbincang mengatasi kelemahan-kelemahan semasa pengajaran dijalankan mempertingkatkan keyakinan diri sendiri

2. Cikgu Rahman telah merancang satu sesi pengajaran makro. Berikut adalah hasil pembelajaran dan sebahagian daripada rancangan pengajaran yang telah dirancang oleh beliau. Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat: i. Menyatakan Bulan tidak memancarkan cahaya. ii. Memerihalkan fasa-fasa bulan. Langkah / Fasa (Masa) Langkah 1 (20 minit) Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Guru memberi penerangan tentang perubahan fasa bulan dengan menggunakan carta. 2. Murid-murid memberi perhatian terhadap penerangan guru. 3. Murid-murid membaca nama-nama fasa Bulan. 4. Murid-murid mengemukakan soalan jika terdapat sebarang ketidakfahaman. 1. Guru membahagikan murid-murid kepada empat

Langkah 2

(20 minit)

kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi sehelai kertas aktiviti yang mengandungi gambar fasa-fasa bulan. 3. Setiap kumpulan diminta berbincang dan menuliskan nama-nama fasa bulan pada kedudukan yang betul. 4. Kumpulan yang paling cepat menghabiskan tugasan dan memberi jawapan yang betul merupakan pemenang. 1. Guru meminta murid-murid menyatakan nama-nama fasa bulan yang dipelajari. 2. Guru meminta murid-murid membuat latihan di buku kerja pada m/s 34

Langkah 3 (20 Minit)

Beri penilaian anda terhadap hasil pembelajaran yang telah dirancang oleh guru tersebut. Huraikan sama ada aktiviti pembelajaran yang telah dirancang menunjukkan pendekatan konstruktivis diaplikasikan atau tidak. Jawapan: Hasil pembelajaran yang dinyatakan di atas tidak lengkap. Hal ini demikian kerana hasil pembelajaran yang lengkap mempunyai unsur isi pelajaran, tingkah laku, criteria dan syarat. Aktiviti pembelajaran yang dirancang adalah menunjukkan pendekatan konstruktivisme kerana murid diberi peluang untuk menjalankan aktiviti Hands-On. Selain itu, murid-murid dapat bekerjasama dalam menjalankan tugasan mereka.