Anda di halaman 1dari 13

KURSUS: HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER: JANUARI 2011 BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian

A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN 1 (Bab 2 : Muka surat 48) 1. Ruang Bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan 20 m X 25 m Boleh menampung 20 orang murid atau lebih Boleh bergerak bebas Lantai mudah dibersihkan, tidak licin Tingkap luas untuk pencahayaan dan pengudaraan 2 pintu keluar masuk terutama waktu kecemasan Meja kerja 1.2m X 1.5m X0.9m Terdapat punca bekalan asas spt elektrik, air, lampu, singki , paip dll Stor menyimpan alat, bahan dan produk

2. Susun atur Rak-rak panel alatan dan kelengkapan Rak-rak simpanan bahan dan produk Rak-rak bantuan mengajar Jarak susun atur ruang sekurang-kurangnya 1.5m antara pelajar
1

Memudahkan penyenggaraan dijalankan

3. Keselamatan Kawasan kerja ditanda dengan garisan merah, hijau atau kuning Menyedia dan menggunakan alat perlindunganseperti gogal, apron dan sebagainya Peti ubat Alat pemadam api yang berfungsi Memapar carta atau no telefon kecemasan bomba, polis dan ambulan (4 markah)

SOALAN 2 (Bab 3 : Muka surat 64 ) Keselamatan Suatu keadaan terpelihara atau terhindar dari bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan kemalangan Pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan. Empat dari peraturan berikut: pakaian pelindung mata tangan menghormati orang lain pemilihan alat pengendalian alatan alatan pengapit penggunaan alatan kelajuan kerja pengurusan meja kerja keselamatan lantai
2

(4 markah) SOALAN 3 (Bab 8: Muka surat 181) Kaedah pemilihan BBM dan huraian salah satu daripadanya BBM sedia ada o Tahap pencapaian pelajar o Membentuk objektif proses P&P o Kaedah pengajaran yang digunakan o Kekuatan dan kelemahan bahan dalam situasi P&P Olahan semula bahan sedia ada o Menambahbaik caption atau label pada poster atau grafik o Mengubah suai aras rakaman audio atau video o Menyunting teks, grafik visual atau rakaman o Membuat atau melukis semula grafik Merekacipta BBM baru o Berdasarkan objektif P&P o Tahap pencapaian murid o Kos perbelanjaan o Kepakaran atau kemahiran teknikal (4 markah) SOALAN 4 (Bab 8 : Muka surat 200 ) Bahan yang boleh di intergrasikan dalam penyediaan bahan pengajaran o Grafik o Fotografi o Video o Audio (4 markah)

SOALAN 5 (Bab 10 : Muka surat 254 ) Kesahan (Validity) o Keakuran kepada sukatan o Mempunyai kesahan gagasan o Menepati konstruk Keutuhan ( Reliability) o Mementingkan ketepatan dan kejituan o Hubungan yang baik antara guru dan murid o Arahan yang jelas, masa o Persekitaran , kerusi, meja, ruang, cahaya, kebisingan o Pemarkahan o Keobjektifan o Kebolehtadbiran o kemudahtafsiran (4 markah) [Jumlah: 20 markah]

BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA. SOALAN 1 (Bab 3: Muka surat 78 ) a) Kategori perlindungan Perlindungan aktif o Alat pecah kaca o Alat pengesan haba o Alat pengesan asap o Sistem sprinkler o Sistem pancur o Sistem pili bomba o Sistem salur bantu mula o Sistem Gas C02 o Sistem pemasangan buih / foam Perlindungan pasif o Tangga terlindung o Koridor terlindung o Pintu rintangan api o Ruang akses menentang kebakaran o Lif Bomba

b) Alat pemadam api, ciri-ciri dan kegunaannya serta cara-cara menggunakannya. (boleh dinyatakan dalam bentuk jadual) Jenis i. Jenis air iaitu Soda Acid dan Water CO2 ii. Jenis buih iii. Jenis debu kering iv. Jenis gas Ciri dan kegunaan i. Jenis air Tabung warna krim/merah Memadam kebakaran minyak dan alkohol

ii. Jenis buih Tabung warna krim/merah Memadam kebakaran minyak dan alkohol

iii. Jenis debu kering Tabung warna biru Mengandungi sodium bikarbonat Terbukti selamat Untuk kelas ABC

iv. Jenis Gas Tabung warna hitam Mengandungi gas karbondioksida Agen pemadam yang bersih Tidak rosakkan komponen elektrik
6

Cara gunakan i. P PULL ii. A AIM iii. S SQUEEZE iv. S - SWEEP (Jumlah: 20 markah)

SOALAN 2 (Bab 2 : Muka surat 56 ) a) Jenis Senggaraan a. Senggaraan kawalan i. penyenggaraan telah dijadualkan lebih awal ii. dilaksanakan secara berkala iii. Kos mahal iv. Jangka hayat peralatan lebih lama v. Elakan kerosakan yang besar vi. Contoh: mesin jahit, sander machine, mesin gerudi lantai dll b. Senggaraan pembetulan i. Dilakukan selepas berlaku kerosakkan ii. Melibatkan penggantian komponen iii. Kos rendah untuk jangkamasa pendek iv. Contoh: menukar tali sawat yang putus, menukar kapasitor yang terbakar c. Senggaraan ramalan i. Dilakukan mengikut jangkaan kerosakkan ii. Biasanya pada peralatan yang sensitif iii. Biasanya melibatkan penggantiaan komponen iv. Contoh: komputer, pencetak b) empat perkara penting yang sentiasa memerlukan penyenggaraan i. Senggaraan Mesin / peralatan o Mesin/peralatan mesti dibersihkan selepas digunakan o Pelinciran alat/mesin diperiksa sebelum digunakan

o Mesin/peralatn mesti diselaras dan diuji o Pemeriksaan terhadap elemen keselamatan pada mesin/peralatan ii. Senggaraan peralatan tangan o Mengisar mata alat supaya tajam o Pemeriksaan alat/mesin sebelum digunakan o Memberi sedikit tunjuk ajar sebelum membenarkan mesin/alat dikendalikan iii. Senggaraan Alat-alat pembekal kuasa o Melibatkan motor, tali sawat, takal, syaf o Sentiasa bersihkan mesin/peralatamn o Memberikan pelinciran secukupnya o Menguji motor atau komponen pemula (starting equipment) o Memastikan kabel ditebat dengan sempurna iv. Senggaraan bangunan o Melibatkan penjagaan fizikal bangunan dan persekitarannya o Tingkap, lampu,pintu, almari, lantai, meja kerja dll o Sinki, paip, longkang, cat dll (Jumlah: 20 markah) SOALAN 3 (Bab 5 : Muka surat 118 ) a) model pengajaran konstruktivisme lima fasa (Needham, 1987) a. orientasi menimbulkan minat dan menyediakan suasana b. pencetusan idea supaya guru murid sedar tentang idea terdahulu c. penstrukturan semula i. penjelasan dan pertukaran ujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik ii. pendedahan kepada situasi konflik menyedari keperluan mengubahsuai, mengembang dan menukar dengan idea yang lebih saintifik iii. pembinaan idea baru kenalpasti idea alternatif dan memeriksa secara kritis idea sedia ada
8

iv. penilaian menguji kesahan untuk idea baru yang dibina d. penggunaan idea pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru e. renungan kembali menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah.

b) Contoh yang spesifik a. Orientasi set induksi yang menarik dan sesuai dengan topik b. Pencetusan idea guru dan murid mengenalpasti idea asal dan murid menjana idea untuk penambahbaikan/inovasi/penyelesaian masalah yang sesuai dengan topik c. Penstrukturan semula penekanan `hands on dan minds on` , perbincangan dan interaksi yang merangsang murid mengeluarkan idea seuai dengan topik d. Penggunaan idea - murid mengaplikasi idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut e. Refleksi - guru dapat melihat perubahan idea dan kefahaman berlaku dan sejauhmana perubahannya (Jumlah: 20 markah) SOALAN 4 (Bab 1&7 : Muka surat 12 & 163) a) Keseimbangan dalam FPK i. Kemahiran manipulatif (Jasmani) ii. Penguasaan murid dalam kemahiran manipulatif yang melibatkan koordinasi kematangan otot, deria dan otak Aktiviti berasaskan Hands on dan minds on Melibatkan bidang Reka bentuk dan teknologi serta Keusahawanan Penggunaan bahan terbuang (recycle) Melibatkan perkembangan kognitif mengikut aras taksonomi Bloom.
9

Pengetahuan kognitif ( Intelektual)

Mengetahui, memahami, mengaplikasi pengetahuan dalam Reka bentuk dan teknologi serta Keusahawanan dan Penggunaan bahan terbuang (recycle) Secara langsung atau tidak langsung Merentas kurikulum

iii.

Penerapan nilai ( Rohani Emosi)

b) Contoh penerapan nilai a. Topik Pengurusan bengkel b. Objektif nyatakan nilai yang akan di terapkan c. Aktiviti nyatakan contoh aktiviti untuk penerapan nilai d. Nilai secara langsung - kebersihan e. Nilai secara tidak langsung kerjasama f. Nilai nilai Kerajinan, kebersihan, kejujuran, hormat, terimakasih, bermasyarakat, kerjasama, bertoleransi, adil, kasih sayang, bertanggung jawab dan tolong menolong (Jumlah: 20 markah) SOALAN 5 (Bab 9 : Muka surat 214 ) a) Komponen dalam pengajaran mikro a. Merangsang b. Kemahiran interaksi dan interpersonal c. Penyampaian pengajaran b) Kemahiran dalam komponen a. Merangsang i. Kemahiran set induksi ii. Kemahiran menyoal iii. Kemahiran variasi rangsangan b. Kemahiran interaksi dan interpersonal i. Kemahiran menerang ii. Kemahiran peneguhan
10

c. Penyampaian pengajaran i. Kemahiran menggunakan ABM ii. Kemahiran menggunakan papan tulis iii. Kemahiran penutupan (Jumlah: 20 markah)

BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA. SOALAN 1 (Bab 5 : Muka surat 124 ) 1. Pendahuluan Lawatan adalah salah satu pendekatan pembelajaran kontekstual yang mempunyai kepentingan kepada murid, guru dan industri Murid Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapat bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama

Guru Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik, sekolah, masyarakat dan industri

Industri Menerima tenaga kerja yang berpotensi untuk dilatih atau dilatih semula
11

secara berkesan mengikut keperluan Menggerakkan hubungan industri ke dalam dunia pendidikan sebagai rakan kongsi

Bentuk pembelajaran E Experiencing pengalaman belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan rekacipta R Relating hubungkait Belajar dalam konteks menghubung kaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman A Applying mengaplikasi belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi yang berbeza C Cooperating bekerjasama belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklumbalas, berinteraksi dan berkomunikasi T Transfering memindahkan belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui (Jumlah: 20 markah)

SOALAN 2 (Bab 10 : Muka surat 243 ) 1. Pendahuluan Penilaian Penilaian adalah satu aktiviti untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian aktiviti P&P terhadap sesuatu konstruk. Konstruk Pengetahuan Terminologi, Fakta, Kriteria, Konsep, Prinsip, Peraturan/ Hukum dan Teori Konstruk Kemahiran Menghurai, mengorganisasi, menganalisis, interpretasi/ mentaksir,

12

merumus, membuat keputusan, menyenarai/mengenalpasti dan menilai Konstruk Nilai Bertanggungjawab, berkeyakinan, menghargai, peka, berhati-hati

2. Huraian tahap konstruk Menghuraikan penjelasan setiap tahap dalam sesuatu konstruk

3. Langkah penilaian a. Tentukan objektif ujian b. Tentukan Jadual Spesifikasi Ujian c. Menulis item d. Menapis dan mengedit item e. Tentukan bentuk atau format ujian f. Mengelolakan pra ujian g. Mentadbir ujian h. Memeriksa jawapan i. Menganalisa item j. Menilai dan membuat laporan (Jumlah: 20 markah)

13