Lampiran ‘B’

Surat Pekeliling Am Bil. 3/1990

No. Rujukan Fail: JP(SB)/

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
PERMOHONAN CUTI REHAT
Kepada :

...........................................................
* Ketua Sektor / KPP / Ketua Unit / PPD / Pengetua / Guru Besar

Saya memohon kebenaran cuti rehat selama .............. hari pada ......... hingga .............

Kelayakan
Cuti
Tahun
Semasa

Baki Cuti
Sekarang

Bilangan
Cuti Yang
dipohon

Baki Cuti
Yang Dibawa
Kehadapan

Tandatangan : .................................................
Pemohon
Nama Penuh: .................................................
(Huruf Besar)
Jawatan
: Guru Akademik Biasa
Tarikh
: .......................................

Kepada : ______________________________________
Pegawai Yang Meluluskan Cuti
Permohonan cuti di atas * disokong / tidak disokong
Tarikh : _______________________
Permohonan cuti di atas * diluluskan / tidak diluluskan
Tarikh : _______________________

____________________
Tandatangan Pegawai Yang Menyokong

__________________________
Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Cuti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Baki cuti pemohon
hari
(Diisi dan ditandatangan ringkas sebelum borang diserahkan kepada pemohon)
Pemohon diberitahu dan cuti direkod
(Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan)
Tarikh :

....................................

_____________________
b.p. Pegawai Pentadbiran
(Bahagian Rekod Cuti di Sektor /
Daerah / Sekolah )

NOTA :
*
Potong mana tidak berkenaan.
**
Keterangan mengenai cuti yang diambil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Kepada :

___________________________
(Nama Pemohon)

Permohonan cuti tuan/puan telah diluluskan selama .......... hari
Dari ....................hingga .................. Baki cuti rehat ........... hari

_______________________
b.p .Pegawai Pentadbiran
( Bahagian Rekod Cuti di
Sektor/Bahagian/Daerah/Sekolah)