Anda di halaman 1dari 3

www.warnafoto.blogspot.

com

Logosederhana

Suatukaryaadalahtanpabatas,pernahsuatuketikakitaakan mengalamikesulitandalammembuatsebuahlogo.Baikitukarenatidakmendapatkaninspirasiatau kebuntuanyangkitarasakansaatsedangberpikirkerasuntukmembuatsebuahlogo.Namunhalini tidakbolehmenghanyutkankitapadakeadaanyangtakmenghasilkanapaapa.Begitujugadalam tutorialkaliinisayaakancobamembuatsebuahlogosederhanayangterlihatmanis.

1.Pertamatamasayaakanmembuatsebuahlogodengandasarkotaksepertigambardibawahini, namunandadapatmembuatdasarsesuaikeinginanandayangmenurutandabaik.Sayamenggunakan Rounded Rectangle Tool dengan pengaturan radius 5px. Lalu beri warna sesuka anda.

2.

Untukmemberkesangambarlebihhidup,Buatlahsebuahlayerbarudiataslayersebelumnya.Kemudianpilih MagicWantTooldanklikpadagambarsehinggamenghasilkanseleksidaragambaryangkitabuatsebelumnya. LaluubahwarnaforegrounddenganwarnaputihyangdiikutidenganmemilihGradienttool.Lalulkliktoedit gradienttooldanpilihforegroundtotransparent.Kemudiandragpadagambaruntukmemeprolehpencahayaan. Lakukansepertigambar! 3.Saatnyamemberkesaneffek3dpadalogoyanghendakkitabuat.Klikkananpadalayershapedanpilihblending option.Lalupilih Drop shadow dengan pengaturan seperti berikut:

www.warnafoto.blogspot.com

dan pilih Stroke dengan pengaturan berikut:

4. Baiklahsetelahsemuakitalakukandenganbaik,selanjutnyakitamemberisebuahgambarpadalogoyanghendak kitabuat.Tentunyagambaryanghendakkitabuatsebaiknyakomunikatifataumemilikimakna,sepertilogoyang akansayabuatsayaakanmembersebuahgambartanganyangsayaambildariCustomshapetool,namunanda dapatmemberigambardarigambargambarlaindenganmemilihmenuopendanandatinggalmendragnyasaja.

www.warnafoto.blogspot.com

5. Padagambartanganyangsayabuatternyatamelewatigambarsebelumnya,untukmengakalinyamakasaya membuatseleksisepertigambardanmenghpusnyaagargambarterlihatbaik. Namunsebelumandamenghapusbagiantersebutsebaiknyaandamenyatukangambarshapemenjadisatu dengancaramengklikkananpadalayershapeyangbergambartangandanmemilihRasterize. Lalu an da dapat dengan mudah menghapusnya.

6. Langkahterakhiradalahdenganmemberitekspadagambar.Andadapatmembuattulisanyangmengandung maknaatauyangberhubungandenganlogoanda.Padatutorialkaliinisayamembuatteksdisebelajgambarlogo yangbarusajasayabuatdengapengaturanparagraphsepertidiatas. Setelahteksselesaikitabuatandadapatmenambahhiasaanhiasanyanglainyangandasuka.MakaLigo sederhanainitelahselesai.

Beri Nilai