TUGASA ESEI ILMIAH Pemberatan: 30% Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.

Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi:  Pengenalan  Pecahan isi ikut kreativiti  Kesimpulan / penutup  Rujukan  Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.  Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)  Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment dan melalui Pos Berdaftar mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Tarikh akhir menghantar tugasan di atas talian melalui Portal MyGuru ialah 28 April 2013. Tarikh akhir menghantar tugasan secara pos ialah 28 April 2013 iaitu tarikh yang tercetak pada surat berdaftar. Tugasan yang lewat daripada tarikh 28 April 2013 tidak akan dilayan.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins:  Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

idea yang bernas. menarik & kreatif. Tiada kesalahan bahasa. A SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Penulisan ilmiah yang sederhana. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. idea yang bernas. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Tiada kesalahan bahasa. menarik dan idea yang bernas.    5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. B menepati format. isi di huraikan dan ada contoh.Penulisan ilmiah yang baik. Tahap perbahasan sederhana. ada elemen interaksi yang baik. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana. B. idea yang bernas. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).Penulisan secara ilmiah. Idea disusun dengan baik. menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. menepati format. isi dikembangkan dengan baik. penyampaian yang baik. ada contoh yang baik dan konkrit. Tiada kesalahan bahasa. menepati format. Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang.20 halaman. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Panjang: 18 . Idea tersusun dengan kemas. kreatif dan kritis. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Idea tersusun dengan kemas. ada elemen interaksi yang baik. A. penyampaian yang baik. Idea disusun dengan baik. menarik & kreatif. 6. Ada idea asli yang bernas. penyampaian yang baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Ada perbahasan secara ilmiah. penyampaian yang cemerlang & kemas. menarik & kreatif. Ada Idea sendiri. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . isi mencukupi. ada elemen interaksi.

idea yang tidak jelas. isi tdak dihuraikan. penyampaian yang tidak berkesan.            PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. isi mencukupi. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. isi di huraikan dan ada contoh. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. ada idea tetapi kurang kemas. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. isi tidak mencukupi. D Penulisan lemah. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tiada contoh. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Tahap perbincangan yang rendah. Ada penjelasan. isi mencukupi. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. C Penulisan secara ilmiah.C+ Penulisan secara ilmiah. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Tidak lengkap. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Tidak ada penjelasan. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Ada idea sendiri yang baik. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. . 1. isi di huraikan dan ada contoh. kesalahan format melebihi 5 perkara. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tidak diserah pada waktu yang E ditetapkan. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. penyampaian yang sederhana.

PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful