TUGASA ESEI ILMIAH Pemberatan: 30% Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.

Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi:  Pengenalan  Pecahan isi ikut kreativiti  Kesimpulan / penutup  Rujukan  Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.  Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)  Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment dan melalui Pos Berdaftar mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Tarikh akhir menghantar tugasan di atas talian melalui Portal MyGuru ialah 28 April 2013. Tarikh akhir menghantar tugasan secara pos ialah 28 April 2013 iaitu tarikh yang tercetak pada surat berdaftar. Tugasan yang lewat daripada tarikh 28 April 2013 tidak akan dilayan.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins:  Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). isi mencukupi. Ada perbahasan secara ilmiah. menepati format. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. idea yang bernas. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. menarik dan idea yang bernas. penyampaian yang baik. menarik & kreatif. penyampaian yang baik. Ada idea asli yang bernas. ada elemen interaksi. isi dikembangkan dengan baik. menepati format. idea yang bernas. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara).    5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. penyampaian yang baik. Ada idea asli yang bernas. menarik & kreatif. ada contoh yang baik dan konkrit. B. menarik & kreatif. ada contoh yang konkrit. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. penyampaian yang cemerlang & kemas. isi mencukupi. Tiada kesalahan bahasa. idea yang bernas. Tiada kesalahan bahasa. Idea disusun dengan baik. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik.20 halaman. menepati format. Penulisan ilmiah yang sederhana. A SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Tahap perbahasan sederhana. 6. isi di huraikan dan ada contoh. Panjang: 18 . penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . B+ Penulisan ilmiah yang sederhana. kreatif dan kritis.Penulisan secara ilmiah. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang. ada elemen interaksi yang baik. ada elemen interaksi yang baik. B menepati format.Penulisan ilmiah yang baik. Ada Idea sendiri. A. isi di huraikan dan ada contoh.

Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang E ditetapkan. Tiada contoh. Ada penjelasan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. C Penulisan secara ilmiah. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Tidak lengkap. isi di huraikan dan ada contoh. 1. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. penyampaian yang sederhana. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. isi di huraikan dan ada contoh. idea yang tidak jelas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. D Penulisan lemah.C+ Penulisan secara ilmiah. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. penyampaian sederhana dan sekadar ada. ada idea tetapi kurang kemas.            PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Ada idea sendiri yang baik. . Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. penyampaian yang tidak berkesan. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. kesalahan format melebihi 5 perkara. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Tahap perbincangan yang rendah. Tidak ada penjelasan. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. isi mencukupi. isi tidak mencukupi. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. isi tdak dihuraikan.

MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful