TUGASA ESEI ILMIAH Pemberatan: 30% Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.

Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi:  Pengenalan  Pecahan isi ikut kreativiti  Kesimpulan / penutup  Rujukan  Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.  Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)  Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment dan melalui Pos Berdaftar mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Tarikh akhir menghantar tugasan di atas talian melalui Portal MyGuru ialah 28 April 2013. Tarikh akhir menghantar tugasan secara pos ialah 28 April 2013 iaitu tarikh yang tercetak pada surat berdaftar. Tugasan yang lewat daripada tarikh 28 April 2013 tidak akan dilayan.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins:  Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

Idea disusun dengan baik. ada contoh yang baik dan konkrit. Tahap perbahasan sederhana. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. isi dikembangkan dengan baik. ada elemen interaksi. menarik & kreatif. A SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Idea disusun dengan baik. B menepati format. Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang baik. Idea tersusun dengan kemas. Ada perbahasan secara ilmiah. menarik & kreatif. 6. isi mencukupi. isi di olah dan dikembangkan dengan baik.20 halaman. isi mencukupi. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. ada elemen interaksi yang baik. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana. penyampaian yang baik. B. isi mencukupi. isi mencukupi.Penulisan secara ilmiah. ada elemen interaksi yang baik. menarik dan idea yang bernas. penyampaian yang baik. idea yang bernas. penyampaian yang cemerlang & kemas. A. Idea tersusun dengan kemas. idea yang bernas. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Penulisan ilmiah yang sederhana. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . menepati format. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). menepati format. idea yang bernas. isi mencukupi.Penulisan ilmiah yang baik. menepati format. Tiada kesalahan bahasa. ada contoh yang konkrit. Tiada kesalahan bahasa. kreatif dan kritis. menarik & kreatif. isi di huraikan dan ada contoh. Panjang: 18 . isi di huraikan dan ada contoh.    5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. Tiada kesalahan bahasa. Ada idea asli yang bernas.

isi tdak dihuraikan. isi mencukupi. C Penulisan secara ilmiah. kesalahan format melebihi 5 perkara. . penyampaian yang sederhana. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. ada idea tetapi kurang kemas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. isi mencukupi. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tahap perbincangan yang rendah. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Tiada contoh. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi tidak mencukupi. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. penyampaian yang tidak berkesan. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. isi di huraikan dan ada contoh. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). 1. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.C+ Penulisan secara ilmiah. Ada penjelasan. Tidak diserah pada waktu yang E ditetapkan. idea yang tidak jelas. Tidak ada penjelasan. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. D Penulisan lemah. Tidak lengkap. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line.            PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Ada idea sendiri yang baik. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. isi di huraikan dan ada contoh.

PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .